ORDONANŢĂ nr. 25 din 26 ianuarie 2006 (*republicată*)privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 18 septembrie 2008    ---------- Notă *) Republicată în temeiul art. V lit. ţ) din titlul III - Dispoziţii finale al Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 28 decembrie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2006 şi a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 364/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 22 septembrie 2006.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă are drept scop înfiinţarea şi administrarea de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a registrelor naţionale în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe, în vederea supravegherii şi controlului circulaţiei produselor purtătoare de drepturi de autor şi de drepturi conexe.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: a) registru naţional - instrument unitar de evidenţă, la nivel naţional, a fonogramelor, videogramelor şi a programelor pentru calculator introduse în circuitul comercial pe teritoriul României, a marcajelor holografice aplicate pe acestea, precum şi a persoanelor fizice autorizate, asociaţiilor familiale şi a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi cu fonograme, videograme şi programe pentru calculator pe teritoriul României; b) distribuire - vânzarea originalului sau a copiilor, în formă tangibilă, ale unei fonograme, videograme ori a unui program pentru calculator, destinate a fi vândute prin intermediul spaţiilor comerciale către alţi operatori economici care au ca obiect de activitate comercializarea de astfel de produse, pe baza unui contract de distribuire; c) comercializare - vânzarea originalului sau a copiilor, în formă tangibilă, ale unei fonograme, videograme ori a unui program pentru calculator către utilizatorul final; d) multiplicare autorizată - realizarea de copii, în formă tangibilă, ale unei fonograme, videograme sau program pentru calculator a unei înregistrări-matriţă de către multiplicatorii autorizaţi potrivit prevederilor prezentei ordonanţe; e) marcaj holografic - etichetă având un model unic pe teritoriul României, autorizat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, care constă într-o imagine tridimensională, înseriată cu un cod alfanumeric, realizată pe suport autoadeziv şi autodistructiv; f) copertă - ambalaj al fonogramei, videogramei sau al programului de calculator, pe care sunt prezentate elemente grafice şi informaţii pentru identificarea conţinutului şi a titularilor de drepturi; g) licenţa programului pentru calculator - autorizarea scrisă, care însoţeşte programul pentru calculator, dată de titularul dreptului de autor privind dreptul de utilizare a acelui program.  +  Articolul 3Oficiul Român pentru Drepturile de Autor administrează următoarele registre naţionale: a) Registrul naţional al fonogramelor; b) Registrul naţional al programelor pentru calculator; c) Registrul naţional al videogramelor; d) Registrul naţional al multiplicatorilor.  +  Articolul 4Înregistrarea sau înscrierea în registrele naţionale prevăzute la art. 3 este obligatorie şi se efectuează pe propria răspundere a persoanelor fizice sau juridice. Înregistrarea sau înscrierea nu este constitutivă de drepturi de autor ori de drepturi conexe.  +  Articolul 5Informaţiile de interes public cuprinse în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor se stabilesc, în condiţiile legii, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, după consultarea structurilor asociative ale persoanelor înregistrate şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul II Registrul naţional al fonogramelor  +  Articolul 6 (1) Înregistrarea sau, după caz, înscrierea în Registrul naţional al fonogramelor este obligatorie pentru:1. persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice care desfăşoară pe teritoriul României oricare dintre următoarele activităţi: a) producere de fonograme; b) import de fonograme; c) distribuire de fonograme; d) comercializare de fonograme;2. fonogramele: a) produse în România; b) importate în România. (2) Registrul naţional al fonogramelor este organizat în formă electronică şi cuprinde următoarele secţiuni: a) secţiunea producători de fonograme; b) secţiunea importatori de fonograme; c) secţiunea distribuitori de fonograme; d) secţiunea comercianţi de fonograme; e) secţiunea înscrieri fonograme; f) secţiunea marcaje holografice; g) secţiunea menţiuni, radieri, retrageri şi sancţiuni.  +  Articolul 7În vederea înregistrării în Registrul naţional al fonogramelor, persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 6 alin. (1) depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere-tip însoţită de documentele prevăzute la art. 35 alin. (1).  +  Articolul 8Înregistrarea în Registrul naţional al fonogramelor se probează cu certificatul de înregistrare prevăzut la art. 36 alin. (1).  +  Articolul 9 (1) Persoanele fizice sau juridice, înregistrate în Registrul naţional al fonogramelor, care importă ori produc fonograme, sunt obligate să înscrie toate fonogramele în Registrul naţional al fonogramelor, înainte de introducerea acestora în circuitul comercial. (2) În vederea înscrierii fonogramelor, persoanele prevăzute la alin. (1) depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere-tip. (3) Pentru persoanele fizice sau juridice care importă fonograme, cererea-tip trebuie să fie însoţită de următoarele documente: a) copia înscrisului doveditor al acordului titularului de drepturi, privind importul de fonograme pe teritoriul României, în traducere autorizată în limba română; b) copia declaraţiei vamale de import şi a facturii externe în care sunt menţionate titlurile fonogramelor importate; c) copia faţă-verso a copertei, pe care Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o va marca cu inscripţia "MOSTRĂ ORDA". (4) Pentru persoanele fizice sau juridice care produc pe teritoriul României fonograme cu opere din repertoriul internaţional, cererea-tip trebuie să fie însoţită de următoarele documente şi produse: a) copia contractului de cesiune a dreptului de reproducere şi distribuire pe teritoriul României din partea titularilor de drepturi, în traducere autorizată în limba română, însoţit de anexa cuprinzând titlurile fonogramelor; b) un exemplar al fonogramei, în forma în care aceasta va fi comercializată. (5) Pentru persoanele fizice sau juridice care produc pe teritoriul României fonograme cu opere din repertoriul naţional, cererea-tip trebuie să fie însoţită de următoarele documente şi produse: a) copia contractului de cesiune a dreptului de fixare, reproducere şi distribuire a operei din partea titularilor dreptului de autor; b) copia contractului de cesiune a dreptului de fixare, reproducere şi distribuire a interpretării sau execuţiei artistice din partea titularilor de drepturi conexe şi anexa cuprinzând titlurile fonogramelor; c) un exemplar al fonogramei, în forma în care aceasta va fi comercializată. (6) Pentru persoanele fizice sau juridice cărora le-a fost cesionat de către producătorii români dreptul de reproducere şi distribuire de fonograme în România, cererea-tip trebuie să fie însoţită de următoarele documente şi produse: a) copia contractului de cesiune a dreptului de reproducere şi distribuire a fonogramei din partea producătorului, titular de drepturi, şi anexa cuprinzând titlurile fonogramelor; b) un exemplar al fonogramei, în forma în care aceasta va fi comercializată, cu menţionarea pe copertă a denumirii producătorului care solicită înscrierea.  +  Articolul 10 (1) După verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 9 alin. (2)-(6), Oficiul Român pentru Drepturile de Autor eliberează solicitanţilor o adeverinţă de înscriere a fonogramelor în Registrul naţional al fonogramelor, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii. (2) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 9 alin. (4)-(6) sunt obligate să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor un exemplar al fonogramei pe fiecare tip de suport, în forma în care acesta a fost introdus în circuitul comercial, în termen de 30 de zile de la data emiterii adeverinţei de înscriere a fonogramelor în Registrul naţional al fonogramelor. (3) Persoanele prevăzute la art. 9 alin. (3)-(6) pot depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor elemente detaliate privind identificarea fonogramelor originale. Aceste elemente au caracter confidenţial, urmând a fi comunicate, la cerere, numai organelor de supraveghere şi control al aplicării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe.  +  Articolul 11Persoanele fizice sau juridice care au obţinut adeverinţe de înscriere a fonogramelor în Registrul naţional al fonogramelor pot solicita marcaje holografice Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, printr-o cerere-tip în care se menţionează, în mod obligatoriu, fonogramele pentru care se solicită eliberarea de marcaje holografice.  +  Articolul 12 (1) După primirea şi analizarea cererii, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor eliberează, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, marcajele holografice solicitate, pe baza unei facturi fiscale în care se vor menţiona seriile şi numărul marcajelor holografice. (2) La preţul de cost al marcajelor holografice se va adăuga un procent de 10% din valoarea acestora, care se face venit la Fondul cultural naţional. (3) Marcajele holografice se eliberează numai persoanelor care prezintă o împuternicire semnată şi ştampilată de reprezentantul solicitantului. (4) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nu eliberează marcaje holografice solicitanţilor care: a) nu au depus raportul lunar prevăzut la art. 15 alin. (1); b) au comunicat, cu intenţia de a eluda prevederile prezentei ordonanţe, date incorecte sau incomplete prin rapoartele lunare privind aplicarea marcajelor holografice pe fonograme; c) au aplicat marcaje holografice pe fonograme în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă. (5) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (4) lit. a) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nu eliberează marcaje holografice până la data depunerii raportului lunar sau a exemplarului fonogramei, iar în situaţiile prevăzute la alin. (4) lit. b) şi c) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nu eliberează marcaje holografice pentru o perioadă de 6 luni de la data constatării existenţei situaţiei respective. (6) În scopul prevenirii eliberării unor cantităţi nejustificate de marcaje holografice, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se pot stabili, cu consultarea prealabilă a structurilor asociative ale producătorilor de fonograme, numărul maxim de marcaje holografice eliberate pentru o fonogramă, precum şi condiţiile de eliberare, în cazuri justificate, de cantităţi suplimentare.  +  Articolul 13 (1) Marcajul holografic se aplică de către producători sau importatori pe fiecare exemplar al fonogramei, înainte de a fi comercializată, astfel: a) pentru fonogramele din import, pe carcasele sau pe ambalajele exterioare; b) pentru fonogramele produse în România, pe coperta fonogramei la sfârşitul procesului de producţie. Sunt interzise aplicarea marcajelor holografice pe coperte înainte de finalizarea procesului de producţie, precum şi vânzarea sau cumpărarea copertelor cu marcaje holografice aplicate. (2) Structurile asociative ale producătorilor de fonograme pot monitoriza modul de aplicare a marcajelor holografice pe fonograme, sunt obligate să sesizeze autorităţilor competente neregulile identificate şi pot participa, în calitate de observatori, la acţiunile de control organizate de autorităţile competente. În acest scop structurile asociative ale producătorilor de fonograme pot consulta la sediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor rapoartele privind aplicarea marcajelor holografice de către producători şi importatori.  +  Articolul 14 (1) Persoanele fizice sau juridice care au achiziţionat marcaje holografice sunt obligate să ţină evidenţa distinctă a achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor holografice, acestea fiind asimilate documentelor fiscale cu regim special. (2) Marcajele holografice nu pot fi revândute altor operatori economici. (3) În situaţia în care un operator economic producător intern ori importator îşi încetează activitatea, îşi cesionează parţial sau integral activitatea ori îşi modifică statutul sub orice formă, acesta este obligat ca, în termen de 15 zile, să comunice numărul şi codul marcajelor holografice neutilizate până la acea dată şi să le restituie Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. (4) Toate marcajele deteriorate vor fi lipite la sfârşitul fiecărei zile pe un formular special. (5) Marcajele holografice deteriorate nu se utilizează şi se returnează Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în condiţiile prevăzute la alin. (3). (6) Marcajele holografice aplicate pe fonogramele care nu s-au vândut şi care se retrag din circuitul comercial se evidenţiază numeric într-un formular special şi se returnează Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în condiţiile prevăzute la alin. (3). (7) Marcajele prevăzute la alin. (5) şi (6) se distrug, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. La operaţiunile de inventariere şi distrugere a marcajelor holografice pot participa, la cerere, şi reprezentanţi ai structurilor asociative ale producătorilor de fonograme. (8) Costul marcajelor holografice neutilizate, dacă acestea sunt pe role întregi, se restituie, cu excepţia sumelor aferente Fondului cultural naţional şi a comisionului prevăzut la art. 138 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare. (9) Costul marcajelor holografice deteriorate şi al marcajelor neutilizate, care nu sunt pe role întregi, nu se restituie.  +  Articolul 15 (1) Persoanele fizice sau juridice care au achiziţionat marcaje holografice sunt responsabile de modul în care sunt aplicate marcajele holografice şi sunt obligate să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, pe suport hârtie şi electronic sau exclusiv on-line, semnat electronic, un raport lunar privind aplicarea marcajelor holografice. (2) Raportul prevăzut la alin. (1) se depune în primele 25 de zile lucrătoare ale lunii în curs, pentru luna anterioară. (3) Raportul prevăzut la alin. (1) trebuie să conţină seriile marcajelor aplicate, denumirea şi suporturile fonogramelor pe care acestea au fost aplicate, adresa punctului de lucru unde s-a efectuat operaţiunea de aplicare a marcajelor holografice, denumirea multiplicatorului fonogramelor şi denumirea operatorilor economici care au tipărit copertele fonogramelor. (4) Raportarea numărului de marcaje holografice se efectuează pe baza declaraţiilor vamale de import, pentru fonogramele din import, şi pe baza facturilor fiscale de achiziţionare a fonogramelor de la multiplicatori sau de achiziţionare a suporturilor neînregistrate, în cazul producătorilor care multiplică fonograme. (5) Este interzisă raportarea aplicării marcajelor holografice pe baza facturilor de achiziţie a copertelor.  +  Articolul 16 (1) Persoanele fizice sau juridice care comunică public prestaţii artistice fixate pe fonograme produse în scop comercial pot utiliza numai fonograme care au aplicate marcaje holografice. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot realiza o copie de lucru numai de pe fonogramele cu marcaje holografice pe care le deţin în spaţiul în care se realizează comunicarea publică. (3) Pentru comunicarea publică a fonogramelor care nu au fost produse în scop comercial sau care nu au fost importate în România, persoanele prevăzute la alin. (1) pot deţine copii ale fonogramelor, inclusiv stocate electronic pe sisteme de calcul, numai cu acordul scris al producătorilor.  +  Capitolul III Registrul naţional al programelor pentru calculator  +  Articolul 17 (1) Înregistrarea sau, după caz, înscrierea în Registrul naţional al programelor pentru calculator este obligatoriu pentru:1. persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice care desfăşoară pe teritoriul României oricare dintre următoarele activităţi: a) producere de programe pentru calculator; b) import de programe pentru calculator; c) distribuire de programe pentru calculator; d) închiriere de programe pentru calculator; e) comercializare de programe pentru calculator;2. programele pentru calculator: a) produse în România şi comercializate de către comercianţi specializaţi; b) importate în România şi comercializate de către comercianţi specializaţi. (2) Registrul naţional al programelor pentru calculator este organizat în formă electronică şi cuprinde următoarele secţiuni: a) secţiunea producători de programe pentru calculator; b) secţiunea importatori de programe pentru calculator; c) secţiunea distribuitori de programe pentru calculator; d) secţiunea comercianţi de programe pentru calculator; e) secţiunea înscrieri programe pentru calculator; f) secţiunea menţiuni, radieri, retrageri şi sancţiuni.  +  Articolul 18În vederea înregistrării în Registrul naţional al programelor pentru calculator, persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 17 alin. (1) depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere-tip însoţită de documentele prevăzute la art. 35 alin. (1).  +  Articolul 19Înregistrarea în Registrul naţional al programelor pentru calculator se probează cu certificatul de înregistrare prevăzut la art. 36 alin. (1).  +  Articolul 20 (1) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 17 alin. (1), înregistrate în Registrul naţional al programelor pentru calculator, sunt obligate să înscrie programele pentru calculator în Registrul naţional al programelor pentru calculator, înainte de introducerea acestora în circuitul comercial. (2) În vederea înscrierii programelor pentru calculator, persoanele prevăzute la art. 17 alin. (1) depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere-tip. (3) Pentru persoanele fizice sau juridice care produc programe pentru calculator în vederea comercializării pe teritoriul României, cererea-tip trebuie să fie însoţită de următoarele documente şi produse: a) copia înscrisului doveditor al acordului titularului drepturilor de autor asupra programelor pentru calculator sau declaraţia pe propria răspundere din partea autorului programelor pentru calculator; b) copia modelului licenţei acordate pe teritoriul României utilizatorilor de programe pentru calculator; c) un exemplar al programului pentru calculator, în forma în care acesta este produs în vederea comercializării. (4) Pentru persoanele fizice sau juridice care importă programe pentru calculator în vederea introducerii în circuitul comercial, cererea-tip va fi însoţită de înscrisul doveditor al acordului titularului dreptului de autor pentru activităţile de distribuire, comercializare şi închiriere, în traducere legalizată, în cazul înscrisurilor într-o limbă străină. (5) Pentru persoanele fizice sau juridice care distribuie şi/sau comercializează programe pentru calculator, cererea-tip va fi însoţită de copia înscrisului doveditor al acordului titularului dreptului de autor pentru activitatea de distribuire şi/sau comercializare. (6) Pentru persoanele fizice sau juridice care închiriază programe pentru calculator prin intermediul sălilor de acces la Internet şi al sălilor de jocuri care utilizează programe pentru calculator, cererea-tip va fi însoţită de următoarele documente: a) copia înscrisului doveditor al acordului titularului dreptului de autor pentru activitatea de închiriere a programelor pentru calculator; b) declaraţie pe propria răspundere privind numărul de calculatoare utilizate în desfăşurarea activităţii. (7) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (6) sunt obligate să deţină la fiecare punct de lucru licenţele pentru programele pentru calculator destinate închirierii la respectivul punct de lucru.  +  Articolul 21Oficiul Român pentru Drepturile de Autor eliberează solicitanţilor, după verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 20 alin. (2)-(6), o anexă la certificatul de înregistrare prevăzut la art. 36 alin. (1), în care se menţionează programele pentru calculator înscrise în Registrul naţional al programelor pentru calculator.  +  Capitolul IV Registrul naţional al videogramelor  +  Articolul 22 (1) Înscrierea în Registrul naţional al videogramelor este obligatorie pentru videogramele: a) produse în România; b) importate în România. (2) Registrul naţional al videogramelor este organizat în formă electronică şi cuprinde următoarele secţiuni: a) secţiunea înscrieri videograme; b) secţiunea marcaje holografice; c) secţiunea importatori şi producători de videograme; d) secţiunea înscrieri menţiuni, radieri, retrageri şi sancţiuni.  +  Articolul 23 (1) Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care importă ori produc videograme pe teritoriul României sunt obligate să înscrie videogramele în Registrul naţional al videogramelor înainte de introducerea acestora în circuitul comercial. (2) În vederea înscrierii videogramelor în Registrul naţional al videogramelor, persoanele prevăzute la alin. (1) depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere-tip. (3) Pentru filmele cinematografice, cererea-tip trebuie să fie însoţită de următoarele documente: a) copia certificatului de înscriere a solicitantului în Registrul cinematografiei; b) copia certificatului de clasificare a filmului cinematografic, eliberat de Registrul cinematografiei. (4) Pentru alte videograme decât cele prevăzute la alin. (3), produse în România, cererea-tip trebuie să fie însoţită de următoarele documente şi produse: a) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului; b) copia contractului de cesiune, de către titularii de drepturi, a dreptului de reproducere şi/sau de distribuire pe teritoriul României, în traducere legalizată, dacă documentul este redactat într-o limbă străină; c) un exemplar al videogramei, în forma în care aceasta va fi comercializată. (5) Pentru videogramele importate pe teritoriul României, cererea-tip trebuie să fie însoţită de următoarele documente şi produse: a) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului; b) copia contractului de cesiune, de către titularii de drepturi, a dreptului de reproducere şi/sau distribuire pe teritoriul României, în traducere legalizată, dacă documentul este redactat într-o limbă străină; c) copia declaraţiei vamale de import şi a facturii externe; d) copia faţă-verso a copertei, pe care Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o va marca cu inscripţia "MOSTRĂ ORDA". (6) Pentru persoanele fizice sau juridice cărora le-a fost cesionat de către producătorii români dreptul de reproducere şi distribuire de videograme în România, cererea-tip va fi însoţită de următoarele documente şi produse: a) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului, precum şi copii ale certificatelor de menţiuni, dacă este cazul; b) copia contractului de cesiune, de către producătorul, titular de drepturi, a dreptului de reproducere şi distribuire a videogramei, însoţit de anexa cuprinzând titlurile videogramelor; c) un exemplar al videogramei, în forma în care aceasta va fi comercializată. (7) Videogramele importate trebuie să conţină menţiuni privind titularii drepturilor de autor şi ai drepturilor conexe, precum şi titlul videogramei. (8) Videogramele depuse se restituie solicitantului după verificarea îndeplinirii condiţiilor mai sus menţionate.  +  Articolul 24Oficiul Român pentru Drepturile de Autor eliberează solicitanţilor, după verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 23 alin. (2)-(7), o adeverinţă de înscriere a videogramelor în Registrul naţional al videogramelor în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.  +  Articolul 25Persoanele fizice sau juridice care au obţinut adeverinţa de înscriere a videogramelor în Registrul naţional al videogramelor pot solicita Oficiului Român pentru Drepturile de Autor eliberarea de marcaje holografice, printr-o cerere-tip în care se menţionează, în mod obligatoriu, titlurile videogramelor pentru care se solicită eliberarea de marcaje holografice.  +  Articolul 26 (1) După primirea şi analizarea cererii, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor eliberează, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, marcajele holografice solicitate, pe baza unei facturi fiscale în care se vor menţiona seriile şi numărul marcajelor holografice. Marcajele holografice se eliberează numai persoanelor care prezintă o împuternicire semnată şi ştampilată de reprezentantul solicitantului. (2) La preţul de cost al marcajelor holografice se va adăuga un procent de 10% din valoarea acestora, care se face venit la Fondul cultural naţional. (3) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nu eliberează marcaje holografice solicitanţilor care: a) nu au depus raportul lunar prevăzut la art. 15 alin. (1); b) au comunicat date incorecte sau incomplete, prin rapoartele lunare privind aplicarea marcajelor holografice pe videograme, cu intenţia de a eluda prevederile prezentei ordonanţe. c) au aplicat marcaje holografice pe videograme în alte condiţii decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă. (4) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nu eliberează marcaje holografice până la data depunerii raportului lunar sau a exemplarului videogramei, iar în situaţiile prevăzute la alin. (3) lit. c) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nu eliberează marcaje holografice pentru o perioadă de 6 luni de la data constatării existenţei situaţiei respective.  +  Articolul 27Marcajul holografic se aplică de către solicitanţi pe fiecare exemplar al videogramei, astfel: a) pentru videogramele tip casetă video sau tip disc optic, destinate comercializării, marcajul holografic se aplică pe copertă sau pe ambalajul exterior; b) pentru videogramele tip casetă video, destinate închirierii, marcajul holografic se aplică pe caseta video, respectiv pe suprafaţa laterală opusă capacului mobil; c) pentru videogramele tip disc optic, destinate închirierii, marcajul holografic se aplică pe discul optic, pe copertă sau pe ambalajul exterior şi/sau pe discul optic, caz în care aplicarea marcajelor holografice va fi raportată separat.  +  Articolul 28Persoanele fizice sau juridice care achiziţionează marcaje holografice pentru videograme sunt obligate să organizeze gestiunea acestora în condiţiile prevăzute la art. 14.  +  Articolul 29Situaţia aplicării marcajelor holografice pentru videograme se raportează lunar, potrivit prevederilor art. 15.  +  Capitolul V Registrul naţional al multiplicatorilor  +  Articolul 30 (1) Persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice care doresc să desfăşoare pe teritoriul României activităţi de multiplicare a fonogramelor, videogramelor şi/sau programelor pentru calculator pot desfăşura aceste activităţi numai după înregistrarea în Registrul naţional al multiplicatorilor prin obţinerea unei autorizaţii de la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. (2) Registrul naţional al multiplicatorilor este organizat în formă electronică şi cuprinde următoarele secţiuni: a) secţiunea multiplicatori de discuri optice; b) secţiunea multiplicatori de casete audio; c) secţiunea multiplicatori de casete video. (3) Înregistrarea în Registrul naţional al multiplicatorilor este obligatorie pentru operatorii economici care: a) multiplică fonograme, videograme sau programe pentru calculator pe discuri optice, casete audio ori casete video, după caz, destinate distribuirii către public; b) intermediază, în afara României, servicii de multiplicare de fonograme, videograme sau programe pentru calculator pe discuri optice, casete audio ori casete video, după caz, destinate distribuirii către public. (4) Operatorii economici care multiplică propriile fonograme, videograme şi programe pentru calculator, exceptate potrivit prevederilor art. 31, nu au obligaţia să se înregistreze în Registrul naţional al multiplicatorilor.  +  Articolul 31 (1) Sunt exceptate de la prevederile prezentei ordonanţe următoarele: a) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator ce conţin prezentări ale unor organizaţii ori instituţii; b) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator destinate comunicării comerciale, ce nu fac obiectul comercializării directe ori indirecte, precum: prezentări de operatori economici, de produse sau servicii; c) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator produse de către instituţiile de cult şi cele de învăţământ, comercializate prin mijloace proprii ale fiecărei instituţii sau cu prilejul unor manifestări cultural-artistice organizate de acestea ori la care acestea participă; d) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator realizate în scopul prezentării patrimoniului cultural deţinut de muzee, centre de cultură, teatre sau alte instituţii similare acestora ori cele cu caracter promoţional specifice activităţii instituţiilor culturale şi comercializate prin mijloace proprii ale fiecărei instituţii culturale sau cu prilejul unor manifestări cultural-artistice organizate de acestea ori la care acestea participă; e) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator oferite cu titlu gratuit vizitatorilor, în cadrul târgurilor, saloanelor şi al altor manifestări expoziţionale, cu condiţia ca acestea să facă obiectul manifestărilor respective; f) fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator conţinând instrucţiuni de utilizare, documentaţii, conferinţe, seminarii şi altele asemenea, cu condiţia ca acestea să nu facă obiectul comercializării prin magazine; g) programe pentru calculator destinate utilizării interne de către instituţii, organizaţii sau operatori economici şi actualizările acestor programe cu condiţia de a nu fi distribuite prin magazine; h) programele pentru calculator realizate la comandă, ce urmează a fi utilizate de beneficiarul comenzii; i) programele pentru calculator destinate instalării sau funcţionării unor echipamente, precum şi documentaţiile aferente ce se comercializează împreună cu echipamentele respective; j) copiile de lucru ale fonogramelor prevăzute la art. 16, precum şi copiile autorizate de titularii de drepturi în vederea radiodifuzării; k) copiile videogramelor transmise de titularii de drepturi operatorilor economici care realizează activităţi de comunicare publică sau radiodifuzare. (2) Înscrierea în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a fonogramelor, videogramelor sau programelor pentru calculator prevăzute la alin. (1), precum şi înregistrarea operatorilor economici care distribuie sau comercializează astfel de produse sunt facultative.  +  Articolul 32 (1) În vederea autorizării, persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 30 alin. (1) depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere-tip însoţită de documentele prevăzute la art. 35 alin. (1). (2) Autorizaţia se acordă persoanelor prevăzute la art. 30 alin. (1), care deţin echipamente de multiplicare industrială ce permit realizarea tuturor proceselor de multiplicare, respectiv: multiplicare, tampografie, ambalare, precum şi un dispozitiv tehnic de verificare a calităţii. (3) Condiţiile de autorizare se stabilesc prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, după consultarea structurilor asociative ale producătorilor şi multiplicatorilor. (4) Autorizaţia se eliberează numai după verificarea de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a condiţiilor prevăzute la alin. (1)-(3).  +  Articolul 33 (1) Fonogramele şi videogramele fixate pe casete audio şi, respectiv, casete video trebuie să conţină pe suprafaţa acestora următoarele informaţii: a) denumirea, marca sau codul multiplicatorului înregistrat la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor; b) titlul fonogramei sau videogramei; c) simbolul (P) şi/sau (C) însoţit de numele/denumirea ori marca titularului de drepturi, anul şi ţara în care a fost adusă prima dată la cunoştinţă publică. (2) Fonogramele, videogramele sau programele pentru calculator fixate pe discuri optice trebuie să conţină informaţii pe ambele feţe, atât pe cea imprimată grafic, cât şi pe banda circulară de identificare de pe faţa activă, după cum urmează:A. pe faţa imprimată: a) titlul fonogramei sau videogramei; b) simbolul (P) şi/sau (C) însoţit de numele/denumirea sau marca titularului de drepturi, anul şi ţara în care a fost adusă prima dată la cunoştinţă publică;B. pe banda circulară de identificare: a) titlul sau o parte identificabilă a acestuia; b) denumirea, marca sau codul multiplicatorului înregistrat la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. (3) Discurile optice trebuie să fie realizate prin injecţie şi să aibă inserate coduri de identificare a sursei, conform uzanţelor internaţionale. (4) Coperta trebuie să conţină denumirea şi codul unic de înregistrare al operatorului economic care a tipărit coperta.  +  Articolul 34Persoanele fizice sau juridice înregistrate înRegistrul naţional al multiplicatorilor pentru activitatea de multiplicare a fonogramelor sunt obligate să întocmească un registru special, în care vor menţiona în mod obligatoriu următoarele: a) numele sau denumirea şi datele de identificare ale furnizorilor de materii prime folosite în cadrul procesului de reproducere; b) documentele financiar-contabile care atestă achiziţionarea materiilor prime prevăzute la lit. a); c) cantitatea şi tipul materiilor prime achiziţionate; d) numele sau denumirea şi datele de identificare ale persoanelor fizice ori juridice care solicită reproducerea de discuri optice, casete audio şi casete video; e) seria şi numărul certificatului de înregistrare în registrele naţionale pentru persoanele care solicită reproducerea; f) numărul, titlurile şi tipul discurilor optice şi casetelor audio sau video multiplicate.  +  Capitolul VI Dispoziţii comune  +  Articolul 35 (1) Înregistrarea persoanelor fizice autorizate şi a persoanelor juridice în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor se efectuează în baza cererilor specifice şi a următoarelor documente:A. pentru societăţile comerciale: a) copii ale documentelor legale de constituire a societăţii şi, dacă este cazul, toate modificările intervenite până la data solicitării înregistrării, din care să rezulte activităţile pe care persoana juridică le desfăşoară în domeniu, codificate conform CAEN, - statut şi contract de societate sau actul constitutiv al operatorului economic, hotărârea judecătorească prin care s-a dispus înregistrarea societăţii comerciale în registrul comerţului; b) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului, precum şi certificatele de înscriere de menţiuni, dacă este cazul; c) cazierele judiciare ale administratorilor;B. pentru persoanele juridice fără scop patrimonial: a) copia hotărârii judecătoreşti privind acordarea personalităţii juridice; b) copia actului constitutiv şi a statutului, precum şi a actelor modificatoare ale acestora, din care să rezulte activităţile pe care persoana juridică le desfăşoară în domeniu; c) copia certificatului de înregistrare fiscală;C. pentru persoanele fizice autorizate şi asociaţiile familiale care desfăşoară activităţi comerciale: a) copia autorizaţiei eliberată de primarul competent, din care să rezulte activităţile pe care persoana fizică sau asociaţia familială le desfăşoară în domeniu, codificate conform CAEN; b) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului şi a certificatelor de înscriere de menţiuni, dacă este cazul; c) cazierul judiciar al persoanei fizice autorizate sau al membrilor asociaţiei familiale, în original. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) pct. A lit. a) şi b) şi pct. C lit. b) pot fi depuse şi sub forma unui certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerţului, privind aspectele menţionate la literele respective. (3) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (1), care desfăşoară activităţi de distribuire a fonogramelor, a programelor de calculator sau a videogramelor, trebuie să depună şi copia contractului de distribuire.  +  Articolul 36 (1) După verificarea existenţei documentelor prevăzute la art. 35, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor eliberează solicitanţilor, în termen de 5 zile lucrătoare pentru cererile transmise on-line şi în termen de 20 de zile lucrătoare pentru cererile depuse la sediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, un certificat de înregistrare în Registrul naţional al fonogramelor sau în Registrul naţional al programelor pentru calculator, după caz. (2) În situaţia în care nu sunt depuse toate documentele, conform prezentei ordonanţe, sau acestea sunt necorespunzătoare, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor va solicita în scris remedierea deficienţelor constatate, în caz contrar cererea urmând a fi respinsă. (3) Certificatul prevăzut la alin. (1) sau solicitarea prevăzută la alin. (2) vor putea fi ridicate de la Registratura generală a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor în termen de 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), urmând ca, în cazul neridicării în interiorul acestui termen, să fie comunicate prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. (4) Persoanele înregistrate în Registrul naţional al fonogramelor, Registrul naţional al programelor pentru calculator sau în Registrul naţional al multiplicatorilor sunt obligate să comunice Oficiului Român pentru Drepturile de Autor documentele de modificare şi/sau de completare a documentelor pe baza cărora s-a efectuat înregistrarea, în termen de 15 zile de la data la care s-au realizat modificarea şi/sau completarea lor. (5) Durata de valabilitate a certificatului prevăzut la alin. (1) şi a autorizaţiei prevăzute la art. 30 alin. (1) este de un an de la data emiterii. (6) Pentru emiterea unui nou certificat sau a unei noi autorizaţii, în situaţia modificării şi/sau completării documentelor pe baza cărora s-a efectuat înregistrarea, persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 35 alin. (1) trebuie să depună următoarele: a) o cerere-tip; b) copii ale documentelor de modificare şi/sau de completare a documentelor pe baza cărora s-a efectuat înregistrarea.  +  Articolul 37Persoanele fizice sau juridice înregistrate în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor sunt obligate să deţină la fiecare punct de lucru certificatul ori autorizaţia de înregistrare, în original sau în copie.  +  Articolul 38Înscrierea în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor este valabilă pentru întreaga perioadă de exploatare a fonogramelor, videogramelor sau a programelor pentru calculator.  +  Articolul 39 (1) Sunt interzise comercializarea stradală şi comercializarea ambulantă în spaţii publice a fonogramelor, videogramelor sau a programelor pentru calculator. În pieţe, târguri şi oboare comercializarea fonogramelor, videogramelor sau a programelor pentru calculator este permisă numai în spaţii comerciale închise, autorizate în acest scop. (2) Operatorii economici care tipăresc coperte ale fonogramelor, videogramelor sau programelor pentru calculator au obligaţia să organizeze şi să păstreze evidenţa, pe titluri şi pe beneficiari de comenzi, a copertelor tipărite, timp de 3 ani. (3) Pot fi comercializate în spaţii publice deschise fonograme, videograme sau programe pentru calculator în cadrul concertelor, festivalurilor, lansărilor, saloanelor, târgurilor ocazionale şi al altor manifestări expoziţionale, în spaţii special destinate.  +  Articolul 40 (1) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nu eliberează certificate de înregistrare: a) solicitanţilor care au ca asociaţi sau acţionari persoane fizice condamnate pentru săvârşirea de infracţiuni în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe; b) solicitanţilor care au fost sancţionaţi contravenţional de cel puţin două ori în ultimul an pentru săvârşirea uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. c), d), g), i), j), l), m) şi o), pentru o perioadă de 1-3 ani; c) dacă la punctele de lucru ale solicitanţilor au fost săvârşite infracţiuni sau contravenţii în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe. (2) Dacă persoanele fizice sau juridice înregistrate în Registrul naţional al fonogramelor sau în Registrul naţional al programelor pentru calculator se află în cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), Oficiul Român pentru Drepturile de Autor va retrage certificatul de înregistrare al acestora prin decizie motivată a directorului general, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. (3) Dacă persoanele fizice sau juridice înregistrate în Registrul naţional al fonogramelor se află în unul dintre cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), Oficiul Român pentru Drepturile de Autor va suspenda sau va retrage certificatul de înregistrare al acestora în condiţiile art. 41, prin decizie a directorului general, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Durata suspendării certificatului se dublează în situaţia în care a mai fost suspendat pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c).  +  Articolul 41 (1) La cererea organelor de supraveghere şi control al aplicării legislaţiei în domeniu, care au constatat săvârşirea unor infracţiuni sau contravenţii în domeniul dreptului de autor şi al drepturilor conexe, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor va suspenda certificatul de înregistrare până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. (2) În situaţia condamnării penale sau a rămânerii definitive a procesului-verbal de constatare a săvârşirii contravenţiei, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor va retrage certificatul de înregistrare, prin decizie a directorului general, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 42 (1) Persoanele fizice sau juridice înregistrate în Registrul naţional al fonogramelor, Registrul naţional al programelor pentru calculator sau în Registrul naţional al multiplicatorilor, care urmează să desfăşoare activităţi de depozitare a fonogramelor, programelor pentru calculator sau a videogramelor, pot efectua aceste activităţi numai în spaţiile declarate la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. (2) În situaţia în care persoanele prevăzute la alin. (1) obţin alte spaţii în vederea desfăşurării activităţilor de depozitare, acestea au obligaţia să informeze Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu privire la adresa noilor spaţii, înainte de începerea efectivă a activităţii în aceste spaţii. (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt obligate să prezinte organelor de control documentele justificative privind înregistrarea şi înscrierea în Registrul naţional al fonogramelor, în Registrul naţional al programelor pentru calculator şi în Registrul naţional al multiplicatorilor, provenienţa fonogramelor, programelor pentru calculator sau a videogramelor, titlurile, numărul şi suportul acestora.  +  Capitolul VII Contravenţii şi sancţiuni  +  Articolul 43 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) neînregistrarea sau neînscrierea în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, conform prevederilor prezentei ordonanţe, cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei; b) nedepunerea la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a documentelor de modificare şi/sau de completare de către persoanele fizice sau juridice înregistrate în registrele naţionale, conform prevederilor art. 36 alin. (4), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei; c) comercializarea sau deţinerea în vederea comercializării de fonograme ori videograme fără marcaje holografice, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei; d) vânzarea sau cumpărarea de coperte ale fonogramelor ori videogramelor cu marcaje holografice aplicate, cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei şi suspendarea certificatului de înregistrare pe o perioadă de 6 luni; e) producerea, reproducerea, distribuirea, comercializarea sau depozitarea fonogramelor şi programelor pentru calculator în alte spaţii decât cele menţionate în certificatul de înregistrare, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei şi confiscarea suporturilor, materialelor, aparatelor şi fonogramelor care au servit sau care au fost destinate să servească la săvârşirea contravenţiei; f) nedeţinerea la fiecare punct de lucru a certificatului de înregistrare, conform art. 37, sau a autorizaţiei prevăzute la art. 32 alin. (4), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei; g) nerespectarea dispoziţiilor privind prezentarea, la solicitarea organelor de control, a documentelor justificative privind înregistrarea şi înscrierea în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor şi provenienţa fonogramelor, videogramelor şi a programelor pentru calculator ori prezentarea unor documente incomplete, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei şi confiscarea fonogramelor, videogramelor sau a programelor pentru calculator pentru care nu sunt prezentate documente justificative; h) nerespectarea dispoziţiilor privind deţinerea la fiecare punct de lucru a licenţelor programelor pentru calculator utilizate în vederea închirierii la respectivul punct de lucru, conform art. 20 alin. (7), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei; i) nerespectarea dispoziţiilor privind evidenţa marcajelor holografice, conform art. 14 şi 28, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei şi suspendarea certificatului de înregistrare pe o perioadă de 6 luni; j) nerespectarea dispoziţiilor art. 13 alin. (1), art. 15 alin. (1), art. 27 şi 29 privind aplicarea marcajelor holografice şi depunerea raportului lunar, cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei; k) nerespectarea dispoziţiilor art. 16 alin. (1) privind comunicarea publică a prestaţiilor artistice fixate pe fonograme, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei şi confiscarea fonogramelor neautorizate; l) nerespectarea prevederilor art. 30 alin. (1), respectiv multiplicarea neautorizată, cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei şi confiscarea echipamentelor utilizate la multiplicare; m) nerespectarea obligaţiei de întocmire a registrului special potrivit art. 34, întocmirea incompletă sau neprezentarea registrului organelor de supraveghere şi control, cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei; n) nerespectarea dispoziţiilor art. 33 privind inscripţiile pe care trebuie să le cuprindă fonogramele, videogramele şi programele pentru calculator, cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei şi confiscarea acestora; o) multiplicarea de fonograme şi videograme pe discuri optice tip blank cu încălcarea prevederilor art. 33 alin. (3), în scopul comercializării, împrumutului sau închirierii, precum şi vânzarea ori revânzarea acestora, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei şi confiscarea produselor; p) nerespectarea prevederilor art. 39 alin. (2), cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se aplică şi persoanelor juridice, situaţie în care limitele amenzilor se majorează de trei ori.  +  Articolul 44 (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 43 alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către ofiţerii sau agenţii de poliţie din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative cu competenţe în domeniu, precum şi de către personalul Gărzii Financiare. (2) Contravenţiile prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. a), c), e), n) şi o) se pot constata şi sancţiona şi de către personalul Jandarmeriei Române. (3) Autorităţile prevăzute la alin. (1) şi (2) vor transmite de îndată Oficiului Român pentru Drepturile de Autor copii ale proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor, precum şi propuneri documentate de suspendare sau de retragere a certificatelor de înregistrare. (4) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor va solicita autorităţilor competente organizarea de acţiuni de verificare a modului de aplicare a marcajelor holografice. (5) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate organiza acţiuni de verificare a respectării prevederilor prezentei ordonanţe, împreună cu reprezentanţi ai Poliţiei Române, Gărzii Financiare şi ai Jandarmeriei Române, care au atribuţii de control. Structurile asociative ale titularilor de drepturi pot participa la aceste acţiuni în calitate de observatori, la cerere.  +  Articolul 45 (1) Contravenţiilor prevăzute la art. 43 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzut la art. 43.  +  Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 46 (1) Înregistrările şi înscrierile în Registrul naţional al fonogramelor, Registrul naţional al programelor pentru calculator şi în Registrul naţional al videogramelor, efectuate anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, rămân valabile până la data de 31 ianuarie 2007. (2) Reînnoirea certificatelor în baza noilor înregistrări şi înscrieri se efectuează în condiţiile art. 36 alin. (6).  +  Articolul 47Oficiul Român pentru Drepturile de Autor păstrează în format electronic şi imprimat pe suport hârtie copii actualizate periodic ale registrelor naţionale pe care le administrează.  +  Articolul 48Modelul cererilor-tip prevăzute la art. 7, art. 9 alin. (2), art. 11, art. 18, art. 20 alin. (2), art. 23 alin. (2), art. 25 şi la art. 32 alin. (1), al formularului special prevăzut la art. 14 alin. (4) şi (5), al raportului lunar prevăzut la art. 15 alin. (1), al declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 20 alin. (3) lit. a), al autorizaţiei prevăzute la art. 30 alin. (1), al certificatelor de înregistrare, precum şi condiţiile de eliberare a marcajelor holografice conform art. 12 şi 26 se stabilesc prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe*).--------- Notă *) A se vedea Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 30/2006 pentru stabilirea şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, a modelelor cererilor-tip privind înregistrarea în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, a modelului formularului special privind marcajele holografice deteriorate şi marcajele holografice aplicate pe fonogramele sau videogramele retrase din circuitul comercial, a modelului raportului de aplicare a marcajelor holografice pe fonograme sau videograme, a modelelor certificatelor de înregistrare în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, a modelelor adeverinţelor de înscriere în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor şi a modelului autorizaţiei de înregistrare în Registrul naţional al multiplicatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 14 martie 2006.  +  Articolul 49 (1) În vederea întăririi capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, pentru punerea în aplicare a măsurilor privind supravegherea circulaţiei comerciale a produselor purtătoare de drepturi de autor şi drepturi conexe, se suplimentează numărul de posturi din organigrama Oficiului Român pentru Drepturile de Autor cu 32 de posturi. (2) Se autorizează Ministerul Culturii şi Cultelor să introducă modificările care decurg din prezenta ordonanţă în anexele la bugetul propriu, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor**) şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2006.----------- Notă **) Conform art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 98/2008, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea "Ministerul Finanţelor Publice" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Economiei şi Finanţelor".  +  Articolul 50Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii şi comercializării neautorizate a fonogramelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 624/2001, cu modificările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor şi drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio şi video, precum şi a programelor pentru calculator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 213/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 51Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.-----------