HOTĂRÂRE nr. 1.051 din 10 septembrie 2008pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 12 septembrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 159 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 540 lei lunar, în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2008, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună, reprezentând 3,176 lei/oră.  +  Articolul 2Începând cu data de 1 ianuarie 2009, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 600 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2009, reprezentând 3,529 lei/oră.  +  Articolul 3În luna iunie 2009, Guvernul, împreună cu partenerii sociali, va analiza valoarea realizată a câştigului salarial mediu brut lunar corespunzător primelor 4 luni. În situaţia în care se constată abateri mai mari de 5% între câştigul salarial mediu brut lunar pe economie realizat faţă de cel prognozat pe întregul an, Guvernul va modifica prin hotărâre salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, de la 1 iulie 2009, astfel încât ponderea acestuia în câştigul salarial mediu brut lunar să fie 33%.  +  Articolul 4Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată prevăzut la art. 1 şi 2.  +  Articolul 5 (1) Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut de art. 1 şi 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei. (2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, prin inspectoratele teritoriale de muncă judeţene şi al municipiului Bucureşti, împuternicit, după caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2008. (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.507/2007 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 20 decembrie 2007, se abrogă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul Păcurarup. Ministrul economiei şi finanţelor,Eugen Teodorovici,secretar de statBucureşti, 10 septembrie 2008.Nr. 1.051.-------------