HOTĂRÂRE nr. 263 din 22 februarie 2001 (*republicată*)privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 12 septembrie 2008    ------------ Notă *) Republicată în temeiul art. VI pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 321/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 263/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001 şi a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2001 privind majorarea limitelor amenzilor contravenţionale prevăzute în unele acte normative din domeniul turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 6 decembrie 2001, şi modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 5/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 29 din 14 ianuarie 2004.  +  Articolul 1 (1) În scopul protecţiei turiştilor şi practicării schiului de agrement în condiţii de siguranţă pentru turişti, pârtiile şi traseele de schi pentru agrement vor putea fi utilizate numai după omologarea acestora. (2) Asigurarea securităţii schiorilor pe pârtiile şi traseele de schi omologate constituie obligaţia administratorului acestora.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, prin termenii următori se înţelege: a) domeniul pentru schi - terenul care oferă condiţiile adecvate practicării schiului pentru agrement; b) pârtia de schi pentru agrement - acea parte a domeniului pentru schi amenajat care este destinată practicării schiului pentru agrement în condiţii de siguranţă pentru schiori; c) traseul de schi - acea parte a domeniului pentru schi amenajat care face legătura între pârtiile de schi; d) administratorul pârtiilor şi/sau traseelor de schi pentru agrement - persoana juridică sau fizică autorizată care le exploatează şi le întreţine în scopul practicării schiului de agrement.  +  Articolul 3Refacerea oricăror lucrări executate pe pârtiile şi traseele de schi pentru agrement omologate, altele decât cele privind amenajarea sau întreţinerea acestora, este în sarcina părţii care a angajat executarea lucrărilor respective.  +  Articolul 4 (1) Omologarea pârtiilor de schi pentru agrement se face de Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale împreună cu consiliile judeţene în cadrul unor comisii special constituite, cu consultarea reprezentanţilor asociaţiilor profesionale de profil şi a consiliului local pe a cărui rază se află pârtia sau traseul de schi supus omologării. (2) Administratorul va solicita omologarea pârtiilor de schi înainte de darea în exploatare a acestora. (3) Este interzis administratorilor să exploateze pârtii şi trasee pentru schi care nu au fost omologate.  +  Articolul 5Persoanele care utilizează pârtiile şi traseele de schi sunt obligate să respecte regulile de conduită stabilite prin normele prevăzute la art. 4.  +  Articolul 6Autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială sunt amenajate pârtii de schi pentru agrement au obligaţia să amenajeze şi pârtii destinate coborârii cu sănii, în condiţiile în care domeniul pentru schi permite aceasta.  +  Articolul 7Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: a) exploatarea pârtiilor şi a traseelor de schi pentru agrement fără a fi omologate; b) neasigurarea indicatoarelor de semnalizare, a balizelor şi a mijloacelor de protecţie în locurile şi la obstacolele periculoase; c) neluarea măsurilor de interdicţie, totală sau parţială, a accesului pe pârtiile şi pe traseele de schi pentru agrement, în caz de ceaţă, viscol sau în cazul pericolului de declanşare a avalanşelor, precum şi în cazul utilizării acestora pentru antrenamente şi competiţii sportive; d) efectuarea de lucrări pe pârtiile şi pe traseele de schi pentru agrement omologate, altele decât cele prevăzute în studiile şi proiectele de amenajare autorizate; e) utilizarea pentru păşunat a pârtiilor şi a traseelor de schi pentru agrement omologate; f) neasigurarea postului de prim ajutor pe pârtiile de schi pentru agrement omologate; g) accesul sau circulaţia pe pârtiile ori traseele de schi pentru agrement cu automobile, tractoare sau orice alt tip de vehicul, fără drept, cu excepţia celor aparţinând serviciilor publice Salvamont, serviciilor de ambulanţă, poliţie, jandarmi, pompieri, precum şi altele asemenea; h) coborârea pe pârtiile sau traseele de schi pentru agrement, utilizând sănii, dispozitive improvizate sau alte materiale; i) accesul pe pârtiile sau traseele de schi pentru agrement fără echipament adecvat pentru practicarea schiului şi snowboard-ului.  +  Articolul 8Săvârşirea de către persoane fizice sau, după caz, de către persoane juridice a faptelor prevăzute la art. 7 lit. a)-g) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, iar a celor prevăzute la art. 7 lit. h) şi i), cu amendă de la 25 lei la 200 lei.  +  Articolul 9Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 7 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul cu atribuţii de control al Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale şi al autorităţii administraţiei publice locale, precum şi de lucrătorii unităţilor de poliţie şi jandarmerie pe a căror rază teritorială de competenţă sunt amenajate pârtiile de schi pentru agrement.  +  Articolul 10Contravenţiilor prevăzute la art. 7 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11Normele privind omologarea, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement se stabilesc de Ministerul Turismului, cu avizul Ministerului Tineretului şi Sportului şi al Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.**)------------ Notă **) A se vedea Ordinul ministrului turismului nr. 491/2001 pentru aprobarea Normelor privind omologarea, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 736 din 19 noiembrie 2001.În prezent, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 98/2008, denumirile "Ministerul Turismului", "Ministerul Tineretului şi Sportului" şi "Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului" au fost înlocuite cu denumirile "Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale", "Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului" şi "Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile".  +  Articolul 12 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 801/1996 pentru aprobarea Normelor privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 25 septembrie 1996, precum şi orice alte dispoziţii contrare.---------