ORDIN nr. 1.523 din 3 septembrie 2008pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2008    Văzând Referatul de aprobare al Cabinetului subsecretarului de stat nr. E.N. 9.244/2008,în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 25 octombrie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 106 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 106. - (1) Evaluarea/reevaluarea UPU şi CPU din spitalele de urgenţă, privind îndeplinirea condiţiilor de organizare şi dotare prevăzute de prezentul ordin, se va face de către comisii aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice. (2) Comisiile de evaluare/reevaluare sunt formate din reprezentanţi ai autorităţilor de sănătate publică şi directori de program de rezidenţiat în medicina de urgenţă, având următoarea componenţă:- preşedinte - director de program de rezidenţiat în medicina de urgenţă;- membrii - un director de program de rezidenţiat în medicina de urgenţă;- 3 reprezentanţi ai autorităţilor de sănătate publică, din care un reprezentant din cadrul autorităţii de sănătate publică judeţeană în care se face evaluarea/reevaluarea. (3) Pentru spitalele care nu au statut de spital de urgenţă şi au aprobate în structura organizatorică structuri de primire urgenţă - UPU sau CPU -, acordarea asistenţei medicale de urgenţă se va face în cadrul acestor structuri. (4) Structurile de primire urgenţă - UPU şi CPU - din cadrul spitalelor care nu au statut de spital de urgenţă vor fi finanţate de la bugetul de stat numai în condiţiile în care ulterior finalizării procesului de evaluare se constată că se îndeplinesc condiţiile de organizare şi dotare prevăzute de prezentul ordin. (5) Structurile de primire urgenţă - UPU şi CPU - din cadrul spitalelor de urgenţă vor fi reevaluate, din punctul de vedere al organizării şi dotării, anual, iar cele din cadrul spitalelor care nu au statut de spital de urgenţă vor fi reevaluate o dată la 6 luni."2. După articolul 106 se introduce un nou articol, articolul 106^1, cu următorul cuprins:"Art. 106^1. - (1) În structurile de primire urgenţă UPU din cadrul spitalelor regionale şi judeţene de urgenţă vor funcţiona şi cabinete de medicină dentară, care asigură urgenţele medico-dentare, respectiv:- stomatite acute, gingvostomatitele ulceronecronice spălături şi colutorii;- pulpită acută - pansament calmant, extirpare vitală;- parodontită apicală acută - drenaj endodontic/osteotomie transmaxilară;- abcese: vestibular, palatinal, parodontal - incizie, drenaj;- alveolite - spălături, conuri antibiotice, eventual chiuretaj;- hemoragie postextracţională - toaletă, sutură, eventual chiuretaj sau conformatoare de materiale termoplastice;- traumatisme dento-alveolare: luxaţii, subluxaţii - reducere, imobilizare fracturi, extracţie dentară;- pericoronarită, tratament antiinflamator, incizie, drenaj;- traumatisme maxilo-faciale - tratament de urgenţă - hemostază, imobilizări temporare;- luxaţii articulaţia temporo-mandibulară - reducere şi imobilizare. (2) La nivelul fiecărui judeţ funcţionează un singur cabinet de medicină dentară de urgenţă în cadrul UPU din structura spitalelor regionale sau judeţene de urgenţă din reşedinţa de judeţ respectivă care se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice. (3) După rezolvarea urgenţelor medico-dentare, urmărirea evoluţiei pacientului şi a efectuării tratamentului de lungă durată se face într-un cabinet de medicină dentară, altul decât cel care face parte din structura UPU."  +  Articolul II (1) Procedura de evaluare/reevaluare se va finaliza în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. (2) În situaţia în care structurile de primire urgenţă evaluate nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul ordin, Ministerul Sănătăţii Publice va modifica corespunzător structura organizatorică, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.  +  Articolul IIIStructurile de primire urgenţă - UPU şi CPU din cadrul spitalelor care nu au statut de spital de urgenţă intră în procesul de evaluare privind îndeplinirea condiţiilor de organizare şi dotare, prevăzute de prezentul ordin, în condiţiile prevederilor art. 106 alin. (1). Până la finalizarea procesului de evaluare aceste structuri vor fi finanţate prin asimilare cu camera de gardă, conform prevederilor din Contractul cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 324/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 522/236/2008.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 3 septembrie 2008.Nr. 1.523.-----------