HOTĂRÂRE nr. 947 din 13 octombrie 2000 (*republicată*)privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 9 septembrie 2008    ----------- Notă *) Republicată în temeiul art. VI pct. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 321/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 947/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 din 25 octombrie 2000.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează modalitatea de indicare a preţului de vânzare şi a preţului pe unitatea de măsură la produsele existente în suprafeţele de vânzare, oferite de operatorii economici consumatorilor, în scopul informării complete, corecte şi precise a acestora şi pentru a le permite compararea cu uşurinţă a preţurilor.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri termenii de mai jos se definesc astfel: a) preţ de vânzare - preţul final pentru o unitate sau o cantitate determinată de produs, incluzând taxa pe valoarea adăugată şi toate taxele suplimentare; b) preţ pe unitatea de măsură - preţul final, incluzând taxa pe valoarea adăugată şi toate taxele suplimentare, valabil pentru un kilogram, un litru, un metru, un metru pătrat, un metru cub, o bucată sau pentru altă unitate de măsură, atunci când este utilizată în mod obişnuit la comercializarea unor produse; c) produs preambalat - un produs ambalat în întregime sau parţial, înainte de a fi oferit spre vânzare consumatorului, astfel încât cantitatea de produs să nu poată fi modificată fără deschiderea sau modificarea ambalajului; d) produs comercializat în vrac - un produs care nu a fost supus operaţiunii de preambalare şi care este măsurat sau cântărit pentru vânzare în prezenţa consumatorului; e) suprafaţă de vânzare - suprafaţa destinată accesului consumatorilor pentru achiziţionarea produselor, expunerii produselor oferite, plăţii acestora şi circulaţiei personalului angajat pentru derularea activităţii. Nu se consideră suprafeţe de vânzare cele destinate depozitării şi păstrării produselor, desfăşurării activităţilor de producţie, birourilor şi anexelor.  +  Articolul 3 (1) Preţul de vânzare şi preţul pe unitatea de măsură se exprimă în lei. (2) În cazul în care vânzătorii oferă informaţii privind preţurile în alte valute, acestea trebuie să fie clare şi uşor de înţeles. (3) Cheltuielile privind serviciul de livrare - ambalare şi transport - pot fi menţionate separat, cu condiţia ca acestea să fie clare, uşor de identificat şi lizibile. (4) Responsabilitatea indicării preţului de vânzare şi a preţului pe unitatea de măsură revine vânzătorului.  +  Articolul 4 (1) Preţul de vânzare şi preţul pe unitatea de măsură se indică într-o formă clară, lizibilă şi uşor de identificat. (2) Indicarea preţurilor se face astfel încât consumatorul aflat în suprafaţa de vânzare să le poată vedea în locurile de prezentare fără a întreba vânzătorul. (3) Preţurile se indică pe produse sau lângă acestea ori pot fi cuprinse într-o listă sau într-un catalog, împreună cu preţurile altor produse, în imediata apropiere a acestora. (4) În cazul utilizării cataloagelor vânzătorul trebuie să asigure un număr suficient de exemplare la dispoziţia consumatorilor. (5) În cazul în care preţurile se află în vitrinele exterioare, acestea se indică astfel încât consumatorul să le poată vedea cu uşurinţă fără a intră în suprafaţa de vânzare.  +  Articolul 5 (1) La produsele preambalate se indică preţul pe unitatea de măsură şi preţul de vânzare corespunzător cantităţii preambalate. (2) În cazul în care preţul pe unitatea de măsură este identic cu preţul de vânzare se indică numai preţul de vânzare. (3) În cazul produselor preambalate pentru care reglementările în vigoare prevăd indicarea atât a cantităţii nominale, cât şi a masei componentei solide, este suficient să se indice preţul pe unitatea de măsură al componentei solide.  +  Articolul 6Pentru produsele vândute în vrac prin cântărire sau măsurare este obligatorie indicarea numai a preţului pe unitatea de măsură.  +  Articolul 7 (1) Indicarea preţului de vânzare şi/sau a preţului pe unitatea de măsură este obligatorie pentru orice tip de publicitate în care se face referire la preţ. (2) În cazul publicităţii destinate vânzării la distanţă este obligatorie informarea asupra preţului de vânzare şi asupra preţului pe unitatea de măsură.  +  Articolul 8Prezenta hotărâre nu se aplică în cazul vânzărilor prin licitaţie, al vânzărilor de obiecte de artă sau de antichităţi şi nici în cazul produselor furnizate cu ocazia unei prestări de serviciu.  +  Articolul 9Se exceptează de la indicarea preţului pe unitatea de măsură: a) alimentele care fac obiectul consumului pe loc în: unităţi de alimentaţie publică, structuri de primire turistice, cinematografe, teatre, instituţii de învăţământ, spitale, cămine şi tabere pentru copii şi tineret; b) produsele preambalate în cantităţi mai mici de 50 grame sau mililitri, precum şi cele mai mari de 10 kilograme sau litri; c) produsele preambalate vândute de vânzătorii itineranţi prin intermediul cărucioarelor, rulotelor, al tuturor tipurilor de mijloace de transport; d) produsele vândute prin distribuitor automat; e) în cazul în care informaţia asupra preţului pe unitatea de măsură nu ar folosi consumatorului sau ar crea confuzii, respectiv:- publicitatea cu timp scurt de expunere, în care informaţia poate crea confuzii;- ofertele promoţionale în care preţul a fost redus datorită deteriorării produsului şi/sau pericolului ca acesta să se deterioreze;- produsele asortate vândute într-un singur ambalaj, la care preţul pe unitatea de măsură al fiecărui produs ar crea confuzie, iar indicarea preţului unui singur produs ar fi înşelătoare.  +  Articolul 10Indicarea preţului pe unitatea de măsură este obligatorie la produsele alimentare preambalate pentru care reglementările specifice impun indicarea cantităţii nominale sau comercializarea în cantităţi prescrise.  +  Articolul 11Produsele nealimentare pentru care este obligatorie indicarea preţului pe unitatea de măsură sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 12Neindicarea preţului pe unitatea de măsură potrivit art. 4-7, 10 şi 11 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei până la 100 lei.  +  Articolul 13Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi de reprezentanţii împuterniciţi ai altor organe ale administraţiei publice, potrivit competenţelor.  +  Articolul 14Dispoziţiile art. 12 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 15Prezenta hotărâre intră în vigoare: a) la 12 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru suprafeţe de vânzare mai mici de 100 mp inclusiv; b) la 3 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru suprafeţe de vânzare mai mari de 100 mp.*Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 98/6/CE din 16 februarie 1998 privind protecţia consumatorilor în indicarea preţurilor pentru produsele destinate consumatorilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 80 din 18 martie 1998.  +  Anexa LISTAcuprinzând produsele nealimentare pentru care esteobligatorie indicarea preţului pe unitatea de măsurăA. Produse de uz curent şi gospodăresc1. Cosmetice - produse de înfrumuseţare şi toaletă:1.1. Produse pentru îngrijirea pielii şi igienă bucală, creme de bărbierit, creme şi loţiuni de uz general, creme de mâini şi loţiuni, produse de plajă1.2. Pastă de dinţi1.3. Produse pentru îngrijirea părului (mai puţin produsele de colorat şi de decolorat părul) şi produse de baie: lacuri, şampoane, balsamuri, produse de clătire, fixative, briantine, spume de păr, spumante de baie şi alte spumante pentru baie şi duş1.4. Deodorante şi produse de igienă personală1.5. Pudre de talc2. Produse pentru spălat:2.1. Săpunuri solide pentru toaletă şi uz casnic2.2. Săpunuri fine2.3. Fulgi de săpun, detergenţi, balsamuri2.4. Lichide pentru spălat, curăţat, preparate auxiliare pentru spălat şi preparate pe bază de hipoclorit2.5. Pudră de curăţat2.6. Preparate de prespălare şi înmuiere, sub formă de pudră3. Produse de lustruit pentru piele şi încălţăminte, lemn şi parchet, cuptoare şi metale, inclusiv pentru autoturisme, ferestre şi oglinzi:3.1. Soluţii pentru îndepărtarea petelor, apret şi vopsele de uz casnic3.2. Insecticide pentru uz casnic, detartranţi, deodorante de uz casnic, dezinfectante nefarmaceutice4. Vopsele, lacuri şi emailuri; se exceptează culorile şi vopselele utilizate în artă şi în învăţământ5. Solvenţi6. Produse de lipit şi adezivi; se exceptează cele ambalate în tuburi7. Cabluri8. Cuie9. Geamuri şi produse similare10. Diferite sortimente de ciment, var, ipsos, balast, beton, mortar, nisip11. Materiale textile şi panouri pentru izolaţie.B. Materiale de grădinărit1. Produse de întreţinere şi amenajare a solului2. Turbă, pământ de răsadniţă, compost şi produse fitosanitare3. Diferite produse utilizate în agricultură (substanţe de fertilizare lichide sau granulate)4. Seminţe, cu excepţia celor ambalate în cantităţi mai mici de 100 g.C. Alte produse1. Diferiţi combustibili/uleiuri şi produse pentru autoturisme (combustibili lichizi, lubrifianţi lichizi/solizi, amestecuri de combustibili/ulei, antigel)2. Diferiţi combustibili solizi (lemn, cărbune, cocs şi derivaţi ai acestora)3. Cerneluri4. Fire de tricotat constând în fibre naturale, sintetice şi amestecuri ale acestora5. Produse de mercerie care se vând la metru6. Hrană pentru animale şi păsări7. Folie de uz alimentar din aluminiu, polietilenă sau hârtie (metri/pachet)8. Tutun pentru pipe şi pentru ţigarete fabricate manual sau printr-un dispozitiv acţionat numai manual9. Produse vândute sub formă de aerosoli.-------------