SCHEMA din 19 august 2008"Ajutor de minimis pentru derularea Programului de finanţare nerambursabilă «e-creştere!», aferent proiectului «Economia bazată pe cunoaştere»", finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României
EMITENT
 • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 8 septembrie 2008  AJUTOR DE MINIMISpentru derularea Programului de finanţare nerambursabilă"e-creştere!", aferent proiectului"Economia bazată pe cunoaştere"1. Prevederi generale  +  Articolul 1Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis, denumită "Ajutor de minimis pentru derularea Programului de finanţare nerambursabilă «e-creştere!», aferent proiectului «Economia bazată pe cunoaştere»", iniţiată de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu sprijinul Băncii Mondiale.  +  Articolul 2Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.998/2006 pentru aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE ajutorului de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379 din 28 decembrie 2006.  +  Articolul 3Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.998/2006.  +  Articolul 4Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.2. Obiectivul şi scopul schemei  +  Articolul 5Obiectivul prezentei scheme este acela de a îmbunătăţi competitivitatea companiilor româneşti pe pieţele naţionale şi internaţionale prin adoptarea tehnologiilor inovatoare şi soluţiilor informatice de tip e-business.Pe lângă obiectivul principal, Programul de finanţare nerambursabilă "e-creştere!", denumit în cele ce urmează PFN, din cadrul proiectului "Economia bazată pe cunoaştere" mai cuprinde următoarele priorităţi:Prioritatea 1PFN va sprijini proiecte care implementează soluţii de tip e-business, menite să dezvolte afacerile bazate pe infrastructura TIC.Prioritatea 2PFN va sprijini întreprinzătorii privaţi care doresc să adopte soluţii inovatoare în activitatea lor curentă, prin implementarea de planuri de afaceri care au ca obiectiv retehnologizarea proceselor de afaceri, dezvoltarea de produse inovatoare şi sisteme TIC. Scopul este acela de a îmbunătăţi competitivitatea companiilor prin investiţii în active şi active intangibile, dezvoltarea resurselor umane şi strategii de marketing online.Prioritatea 3PFN va sprijini proiecte care să exploateze brevete de invenţie, prin realizarea de bunuri şi servicii care să fie comercializate pe piaţă.Prioritatea 4PFN va sprijini marketingul afacerilor prin mijloace electronice şi prezenţa pe internet, cu avantaje competitive şi oportunităţi de parteneriat.Se consideră proiect integrat acea propunere care conţine simultan cel puţin două priorităţi PFN, şi anume prioritatea 1 cu prioritatea 2 sau prioritatea 1 cu prioritatea 3.3. Baza legală  +  Articolul 6Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:- Regulamentul CE nr. 1.998/2006;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 92/2006.4. Domeniul de aplicare  +  Articolul 7Prezenta schemă se adresează tuturor întreprinderilor mici şi mijlocii care activează în toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor prezentate la art. 8.  +  Articolul 8Prezenta schemă nu se aplică: a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuit şi acvacultură, reglementate de Regulamentul CE nr. 104/2000, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 17 din 21 ianuarie 2000; b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în producţia primară a produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul CE; c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în procesarea şi comercializarea produselor agricole, prevăzute în anexa 1 la Tratatul CE, în următoarele cazuri:- când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii acestor produse cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;- când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producători primari; d) ajutoarelor în favoarea activităţilor de export către terţe ţări sau statele membre, şi anume ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export; e) ajutoarelor care favorizează utilizarea produselor naţionale în detrimentul celor importate; f) ajutoarelor acordate operatorilor economici care activează în sectorul carbonifer, astfel cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 205 din 2 august 2002; g) ajutoarelor pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă, acordate operatorilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă contra cost; h) ajutoarelor acordate întreprinderilor în dificultate, astfel cum sunt acestea definite în Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004.5. Definiţii  +  Articolul 9În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel: a) administrator al schemei - Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, prin intermediul Unităţii de management al proiectului "Economia bazată pe cunoaştere" (UMP); b) furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei; c) întreprinderi mici şi mijlocii (IMM), astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 175/2006 - acele întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi care fie au o cifră de afaceri anuală netă care nu depăşeşte echivalentul în lei a 50 milioane euro, fie deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro. Încadrarea în categoria IMM se va face în funcţie de cele 3 tipuri de întreprinderi: autonome, legate şi partenere, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care a preluat prevederile Recomandării CE nr. 361 din 6 mai 2003 privind definiţia microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 124 din 20 mai 2003.● În cadrul categoriei de IMM, întreprinderea mijlocie este întreprinderea care are între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.● În cadrul categoriei de IMM, întreprinderea mică este întreprinderea care are între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 10 milioane euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 10 milioane euro.● În cadrul categoriei de IMM, microîntreprinderea este întreprinderea care are până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 2 milioane euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 2 milioane euro; d) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, astfel cum sunt acestea definite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. Nu au personalitate juridică; e) societăţi cooperative şi cooperative agricole, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 1/2005*1) privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei şi prin Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004*2), cu modificările şi completările ulterioare;_________*1) Societate cooperativă - o asociaţie autonomă de persoane fizice şi/sau juridice, după caz, constituită în baza consimţământului liber exprimat de acestea, în scopul promovării intereselor economice, sociale şi culturale ale membrilor cooperatori, fiind deţinută în comun şi controlată democratic de către membrii săi, în conformitate cu principiile cooperatiste.*2) Cooperativă agricolă - o asociaţie autonomă cu un număr nelimitat de membri, cu capital variabil, care exercită o activitate economică, tehnică şi socială în interesul privat al membrilor săi. f) asociaţii care activează în domeniul agriculturii, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare, şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007 [altele decât cele menţionate la art. 8 lit. d) şi e)]; g) grupuri de producători, astfel cum sunt acestea definite prin Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005; h) instituţii de drept public sau privat, astfel cum sunt acestea definite prin Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare; i) rata de actualizare - rata de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe internet; j) societăţi în dificultate - întreprinderile definite conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004.6. Criterii de eligibilitate pentru beneficiari  +  Articolul 10Solicitanţii trebuie să respecte următoarele criterii de eligibilitate: a) sunt eligibile pentru acordarea unui ajutor financiar nerambursabil de:● maximum 33.450 lei:- persoanele fizice autorizate;- întreprinderile individuale;- întreprinderile familiale;- microîntreprinderile;● maximum 223.000 lei:- întreprinderile mici şi mijlocii;- asociaţiile care activează în domeniul agriculturii (exceptându-le pe cele din domeniul producţiei primare agricole);- societăţile cooperative şi cooperativele agricole;- grupurile de producători;● maximum 446.000 lei:- parteneriatele formate din o IMM (beneficiar) şi o instituţie de drept public sau privat atestată (partener).Pentru a demonstra calitatea de IMM, solicitanţii trebuie să completeze "Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii", prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care a preluat prevederile Comunicării CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 118 din 20 mai 2003; b) sunt întreprinderi înregistrate la registrul comerţului şi îşi desfăşoară activitatea în România; c) nu sunt în stare de insolvenţă, nu au afacerile administrate de un judecător sindic, nu au nicio restricţie asupra activităţii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente între creditori sau nu se află într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementată prin lege; d) nu înregistrează datorii publice şi şi-au plătit la timp taxele, obligaţiile şi alte contribuţii la bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale prevăzute de legislaţia în vigoare; e) reprezentantul legal al solicitantului nu a fost supus niciunei condamnări în ultimii 3 ani de către nicio instanţă de judecată din motive profesionale sau etic-profesionale; f) nu sunt "societăţi în dificultate" conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004; g) solicitantul demonstrează că deţine resursele financiare necesare pentru cofinanţarea proiectului; h) nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată; i) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate operatorului economic pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul operatorilor economici care activează în sectorul transporturilor); j) pentru cheltuielile eligibile pentru finanţare în cadrul prezentei scheme, solicitantul nu a mai beneficiat de alocări financiare nerambursabile provenite din surse publice; k) valoarea totală a finanţării nerambursabile solicitate nu va depăşi limitele maxime aprobate anterior pentru fiecare grup-ţintă; l) contribuţia solicitantului trebuie să aibă minimum valoarea procentuală stabilită pentru fiecare grup-ţintă; m) solicitantul se angajează să menţină proprietatea asupra proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţarea nerambursabilă (acestea nu trebuie să fie puse drept gaj sau închiriate) pentru o perioadă de minimum 36 de luni de la finalizarea proiectului şi să asigure exploatarea optimă şi mentenanţa în perioada de timp menţionată mai sus; n) solicitantul trebuie să respecte principiul neutralităţii tehnologice (de a nu favoriza o anumită marcă sau tehnologie); o) compania solicitantului nu are drept principal obiect de activitate vreunul dintre sectoarele interzise, de către reglementările europene în cadrul schemelor de minimis, de la primirea ajutoarelor financiare nerambursabile; p) solicitantul trebuie să demonstreze că nu a avut întârzieri în rambursarea curentă sau anterioară a împrumuturilor comerciale private ori publice şi a schemelor de creditare (dacă este cazul); q) solicitantul trebuie să păstreze registre contabile actualizate, în conformitate cu legislaţia din România; r) solicitantul trebuie să demonstreze că nu are pierderi financiare, în conformitate cu declaraţiile fiscale din anul precedent; s) solicitantul nu trebuie să fi avut vreun incident de plată în anul fiscal precedent (de exemplu, emiterea de cecuri neacoperite); t) solicitanţii trebuie să fie în funcţiune şi trebuie să fi înregistrat profit operaţional în anul 2007, aşa cum rezultă din declaraţiile lor financiare pentru anul 2007 (bilanţ şi balanţă); u) alte condiţii specificate în apelul de proiecte şi în Ghidul solicitantului, fără a aduce atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.  +  Articolul 11Verificarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute mai sus se realizează de către Comitetul de evaluare constituit, prin ordin al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, în cadrul PFN, înainte de acordarea ajutorului.7. Criterii de eligibilitate a proiectelor  +  Articolul 12Pentru a fi eligibil în cadrul acestei scheme, un proiect trebuie să îndeplinească următoarele criterii:- să întrunească cerinţele conformităţii administrative, ale condiţiilor de eligibilitate a solicitantului şi a costurilor proiectului, astfel cum sunt menţionate în prima etapă a procesului de evaluare, detaliate în Manualul de evaluare al PFN;- să obţină un coeficient de succes de minimum 0,700 în urma parcurgerii etapei a doua a procesului de evaluare, conform metodologiei descrise în Manualul de evaluare al PFN.8. Criterii de selecţie a proiectelor  +  Articolul 13Evaluarea şi selecţia proiectelor se vor efectua de Comitetul de evaluare, în conformitate cu următoarele criterii: a) relevanţă - în ce măsură proiectul aduce inovare şi este integrat (se consideră proiect integrat acea propunere care conţine simultan cel puţin două priorităţi PFN, şi anume: prioritatea 1 cu prioritatea 2 sau prioritatea 1 cu prioritatea 3); b) metodologie - fezabilitatea Planului de acţiune al proiectului şi în ce măsură acesta conţine indicatori verificabili în mod obiectiv; c) sustenabilitate - sustenabilitatea proiectului în termeni de poziţie pe piaţă şi resurse; d) buget şi performanţă financiară - claritatea, detalierea şi relevanţa bugetului proiectului propus, justificarea necesităţii tuturor cheltuielilor în scopul implementării proiectului şi cota proprie de finanţare a solicitantului; e) capacitate de management - experienţa anterioară a solicitantului în domeniul managementului de proiect şi, pentru grupul-ţintă C, calitatea parteneriatului (complementaritate, profilurile participanţilor, evidenţierea beneficiilor concrete şi reale ale IMM-ului solicitant).Toate aceste criterii se regăsesc detaliate în Ghidul solicitantului al PFN, precum şi în Manualul de evaluare al PFN.9. Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis  +  Articolul 14 (1) Măsurile de sprijin oferite solicitanţilor PFN definiţi la art. 9 se acordă în baza unei cereri de finanţare, însoţită de documentele solicitate în apelul de proiecte, şi în baza condiţiilor prezente în contractul de finanţare, însoţit de anexele sale. (2) Măsurile de sprijin acordate în cadrul prezentei scheme constau în alocări financiare nerambursabile din fonduri naţionale. (3) Administratorul prezentei scheme va informa în scris operatorii economici beneficiari cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme şi caracterul de minimis al acestuia*3)._______*3) Aşa cum este prevăzut la art. 3 din Regulamentul CE nr. 1.998/2006 din 15 decembrie 2006 pentru aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE ajutorului de minimis.  +  Articolul 15 (1) Valoarea maximă a finanţării acordate prin această schemă este de:● maximum 33.450 lei, în cazul:- persoanelor fizice autorizate;- întreprinderilor individuale;- întreprinderilor familiale;- microîntreprinderilor.Contribuţia proprie a beneficiarului trebuie să fie de minimum 15% din valoarea totală a proiectului;● maximum 223.000 lei, în cazul:- întreprinderilor mici şi mijlocii;- asociaţiilor care activează în domeniul agriculturii (exceptându-le pe cele din domeniul producţiei primare agricole);- societăţilor cooperative şi cooperativelor agricole;- grupurilor de producători.Contribuţia proprie a beneficiarului trebuie să fie de minimum 25% din valoarea totală a proiectului;● maximum 446.000 lei, în cazul:- parteneriatelor formate din o IMM (beneficiarul) şi o instituţie de drept public sau privat atestată (partener).Contribuţia proprie a beneficiarului trebuie să fie de minimum 40% din valoarea totală a proiectului. (2) Contribuţia menţionată la alin. (1) va fi asigurată fie din resurse proprii ale beneficiarului, fie prin finanţare externă (de exemplu, credit bancar), într-o formă liberă de ajutor de stat. (3) Cheltuielile neeligibile ale proiectului vor fi suportate integral de către beneficiarul ajutorului de minimis. (4) Plafonul stabilit va fi exprimat în numerar, ca valoare brută înainte de deducerea taxelor sau a altor obligaţii fiscale.  +  Articolul 16Activităţile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme vor fi finanţate numai dacă au fost iniţiate după semnarea contractului de finanţare dintre autoritatea contractantă (Unitatea de management al proiectului "Economia bazată pe cunoaştere") şi beneficiar, excepţie făcând achiziţia serviciilor de consultanţă pentru pregătirea documentaţiei de proiect.  +  Articolul 17În cadrul prezentei scheme, ajutorul de minimis se va acorda sub formă de finanţare nerambursabilă, eşalonat, pe etape de implementare a proiectului. Valoarea ajutorului va fi actualizată folosindu-se o rată egală cu o rată de referinţă stabilită de Comisia Europeană la momentul acordării ajutorului de minimis.  +  Articolul 18 (1) Pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul acestei scheme, beneficiarul va da o declaraţie privind ajutoarele de minimis primite în acel an fiscal şi alte ajutoare de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali (fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare). (2) Autoritatea contractantă va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte pragul de 200.000 euro (100.000 euro pentru operatorii economici care activează în domeniul transporturilor), echivalent în lei. (3) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unui operator economic pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte pragul de 200.000 euro (100.000 euro pentru operatorii economici care activează în domeniul transporturilor), echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte acest plafon. (4) Autoritatea contractantă va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic, dacă solicitantul a mai beneficiat de alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleaşi cheltuieli eligibile. (5) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat, în sensul art. 87 alin. (1) din Tratatul CE, acordate pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat care depăşeşte intensitatea maximă stabilită în fiecare caz în parte printr-un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană.10. Cheltuielile eligibile  +  Articolul 19Sunt eligibile pentru finanţare cheltuielile generate de următoarele activităţi: a) achiziţionarea utilajelor de producţie care să conţină elemente inovatoare sau tehnologii moderne; şi b) achiziţionarea de echipamente TIC (calculatoare, periferice, reţelistică).Una dintre categoriile a) sau b) sau o combinaţie a acestora - maximum 60% din valoarea totală a proiectului; c) achiziţionarea drepturilor de exploatare a unei invenţii brevetate (prin contract de cesiune sau licenţă); şi d) achiziţionarea de licenţe software şi sisteme TIC (aplicaţii software existente).Una dintre categoriile c) sau d) sau o combinaţie a acestora - maximum 40% din valoarea totală a proiectului; e) achiziţionarea de aplicaţii software care pot include următoarele: analiza proceselor, dezvoltarea aplicaţiei, implementarea aplicaţiei şi procese de testare - maximum 40% din valoarea totală a proiectului; f) achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru planuri de afaceri pentru dezvoltarea soluţiilor de tip afaceri electronice (e-business); g) achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru studii de piaţă; h) achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru pregătirea documentaţiei proiectelor; i) achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru implementarea proiectului.Una dintre categoriile f)-i) sau o combinaţie a acestora - minimum 10% şi maximum 20% din valoarea totală a proiectului; j) achiziţionarea de servicii de instruire (numai taxele pentru cursuri) - minimum 10% şi maximum 20% din valoarea totală a proiectului; k) participarea la expoziţii şi târguri naţionale şi internaţionale (numai taxa de participare); şi l) servicii pentru marketing online.Una dintre categoriile k) sau l) sau o combinaţie a acestora - maximum 10% din valoarea totală a proiectului; m) costuri pentru audit - maximum 10% din valoarea totală a proiectului.11. Durata de aplicare a schemei  +  Articolul 20Prezenta schemă se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până în anul 2010, în limita bugetului alocat.12. Bugetul schemei  +  Articolul 21 (1) Bugetul total al prezentei scheme pentru perioada 2008-2010 este de 20.070.000 lei. (2) Bugetul total al prezentei scheme este defalcat pe ani astfel:
  Anul lei
  2008 -
  2009 15.070.000
  2010 5.000.000
   +  Articolul 22Numărul maxim estimat al beneficiarilor acestei scheme este de 500.13. Modalitatea de derulare a schemei  +  Articolul 23Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, prin intermediul UMP, este autoritatea responsabilă de administrarea prezentei scheme, urmând să asigure derularea acesteia şi fiind răspunzător pentru buna ei desfăşurare.  +  Articolul 24Procedura de implementare şi derulare a schemei se desfăşoară după cum urmează:Etapele cuprinse în procesul de implementare al PFN sunt următoarele:- lansarea apelului de proiecte;- primirea şi înregistrarea cererilor de finanţare;- verificarea conformităţii administrative (conformitatea cererilor şi a documentelor însoţitoare);- verificarea criteriilor de eligibilitate, atât cele ale solicitantului, cât şi cele ale costurilor proiectului propus.Numai proiectele care trec de ultimele două etape intră în etapa următoare:- evaluarea prin notare, conform criteriilor prezentate în Ghidul solicitantului;- selecţia proiectelor câştigătoare;- semnarea contractului de finanţare;- depunerea cererilor de rambursare, însoţite de documentele justificative;- acordarea finanţării nerambursabile - se face de către UMP, numai pe baza documentelor justificative şi după verificarea eligibilităţii cheltuielilor;- monitorizarea procesului de implementare a proiectelor, conform prevederilor contractuale;- evaluarea de impact a PFN-ului.  +  Articolul 25Pentru a beneficia de ajutorul acordat prin prezenta schemă, solicitantul va depune la autoritatea contractantă o cerere de finanţare, însoţită de documentele solicitate în Ghidul solicitantului.  +  Articolul 26 (1) Cererea de finanţare va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere prin care beneficiarul certifică faptul că nu este îndeplinită nicio condiţie pentru a fi considerat "firmă în dificultate", conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate (2004/C 244). (2) Pentru a demonstra calitatea de IMM, solicitanţii trebuie să completeze "Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii", prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Solicitantul va depune, de asemenea, o declaraţie pe propria răspundere, referitoare la alte ajutoare de stat sau de minimis acordate pentru aceleaşi costuri eligibile. Administratorul prezentei scheme are obligaţia de a verifica respectarea regulii de minimis. (4) Administratorul prezentei scheme are obligaţia de a verifica îndeplinirea tuturor condiţiilor de eligibilitate, atât cele referitoare la solicitant, cât şi cele referitoare la proiectul de investiţii finanţat.  +  Articolul 27Detalierea modalităţii de derulare a prezentei schemei se regăseşte în Ghidul solicitantului, acesta fiind publicat pe site-urile www.mcti.ro şi www.ecomunitate.ro  +  Articolul 28Data de la care se pot depune cererile de finanţare şi documentele justificative la autoritatea contractantă va fi anunţată înainte de lansarea apelului de proiecte.14. Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutoarelor  +  Articolul 29Prezenta schemă va fi publicată integral pe site-ul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, la adresa www.mcti.ro, şi pe site-ul proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", la adresa www.ecomunitate.ro  +  Articolul 30Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.  +  Articolul 31Furnizorul de ajutor de stat păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.  +  Articolul 32 (1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv. (2) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat*4), toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional._________*4)Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007. (3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului. (4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de stat, acesta va transmite valori estimative. (5) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare. (6) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.  +  Articolul 33Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor prezentei scheme.  +  Articolul 34Administratorul prezentei scheme are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului de ajutor de stat, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului, conform art. 30, 31, 32 şi 33.___________