HOTĂRÂRE nr. 1.005 din 3 septembrie 2008pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 8 septembrie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din 21 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Cuantumul sprijinului financiar este de 180 lei şi poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului."2. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Sprijinul financiar se acordă pe bază de cerere, formulată de elev cu autorizarea reprezentantului legal, înregistrată în perioada 15 septembrie - 1 octombrie, începând cu anul şcolar 2008/2009, la unitatea de învăţământ la care elevul este înscris."3. La articolul 6 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:"c) analizarea şi afişarea la loc vizibil a listei cu beneficiari în data de 29 octombrie;".PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Remus Pricopie,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 3 septembrie 2008.Nr. 1.005.-----------