ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 3 septembrie 2008privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 8 septembrie 2008    Având în vedere:- obligaţiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, este necesară luarea tuturor măsurilor privind facilitarea accesării fondurilor comunitare destinate sectorului agricol;- necesitatea transpunerii prevederilor comunitare în scopul implementării politicii agricole comune şi, în special, a prevederilor referitoare la constituirea şi recunoaşterea organizaţiilor interprofesionale, care au un rol important în ceea ce priveşte furnizarea de servicii de consultanţă şi instruire pentru creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor comunitare specifice printre ai căror beneficiari sunt şi organizaţiile interprofesionale;- că lansarea măsurii 1.1.1. "Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe" şi a măsurii 1.4.3. "Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori" este programată în trimestrul al treilea, este necesară urgentarea creării cadrului legislativ pentru recunoaşterea organizaţiilor interprofesionale beneficiare ale acestor măsuri;- că riscul de a pierde fonduri comunitare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) şi prin Fondul European Agricol pentru Garantarea în Agricultură (FEGA) trebuie redus, aprobarea în regim de urgenţă a prezentei ordonanţe va crea premisele necesare continuării procesului de reformă a sectoarelor agricultură şi dezvoltare rurală prin asigurarea unui grad ridicat de absorbţie financiară.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale pentru un produs sau un grup de produse agroalimentare, la nivel naţional sau regional, denumite în continuare OIPA, principalele obiective, activităţi, drepturi şi obligaţii ale acestora.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a) produse agroalimentare - produse naturale, de origine vegetală sau animală, inclusiv bioproduse şi produse semiprelucrate, procesate şi/sau conservate, derivate din cele naturale şi destinate consumului uman; b) filiera produsului agroalimentar - sistemul de relaţii funcţionale care leagă producătorii, procesatorii, transportatorii, depozitarii, distribuitorii, comercianţii şi/sau bursele de mărfuri care tranzacţionează acelaşi produs sau grup de produse, în vederea utilizării şi/sau a consumului acestuia sau acestora; c) organizaţii profesionale - forme asociative cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, constituite la iniţiativa reprezentanţilor activităţilor economice din cadrul filierei pe produs agroalimentar; d) acord interprofesional - ansamblu de reguli elaborate în cadrul unei organizaţii interprofesionale şi asumate în unanimitate de organizaţiile profesionale membre, în scopul armonizării cererii şi ofertei de produse, şi având ca obiectiv creşterea calităţii pe filiera de produs agroalimentar; e) organizaţia comună a pieţelor agricole - sistem de reguli şi mecanisme obligatorii la nivelul statelor membre care reglementează producţia, comerţul şi procesarea produselor agricole.  +  Articolul 3 (1) OIPA trebuie să reprezinte o parte semnificativă a producţiei şi/sau a comercializării şi/sau a procesării produselor agroalimentare în regiunea ori în regiunile în cauză şi, în cazul în care este vorba de mai multe regiuni, acestea trebuie să poată demonstra un nivel minim de reprezentativitate în fiecare regiune, pentru fiecare domeniu pe care îl acoperă. (2) Criteriile de reprezentare, procedura de acordare sau de retragere a recunoaşterii, de control şi monitorizare a OIPA, organizarea şi funcţionarea OIPA, precum şi delegarea de atribuţii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 4 (1) OIPA este persoană juridică română de drept privat, de interes public, cu caracter profesional, fără scop lucrativ şi este recunoscută de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (2) OIPA se înfiinţează la iniţiativa tuturor organizaţiilor sau a unei părţi a organizaţiilor profesionale de pe filiera produsului care urmăresc îndeplinirea a cel puţin două dintre următoarele obiective: a) contribuţia la buna funcţionare a pieţelor, prin promovarea unor produse adaptate cerinţelor pieţei din punct de vedere cantitativ şi calitativ; b) asigurarea transparenţei necesare în funcţionarea corectă a organizării comune a pieţelor agricole; c) realizarea contractelor standard compatibile cu reglementările comunitare; d) contribuţia la aplicarea, în sistem descentralizat, a politicilor agricole naţionale şi comunitare; e) întărirea siguranţei alimentare, în special prin asigurarea trasabilităţii produselor, acţionând în interesul utilizatorilor şi al consumatorilor; f) îmbunătăţirea sistemului informaţional privind cererea şi oferta, concentrarea şi coordonarea ofertei şi comercializarea produselor membrilor producători; g) realizarea unei mai bune valorificări a produselor, în special prin acţiuni de marketing şi cercetare de piaţă, urmărind promovarea acestora pe piaţa internă şi externă; h) participarea organizaţiilor profesionale membre la elaborarea strategiilor şi programelor de dezvoltare din sectorul pe care îl reprezintă; i) realizarea de proiecte de cercetare şi studii cu privire la metodele noi de producţie, procesare, distribuţie şi la evoluţia pieţei; j) dezvoltarea metodelor şi a instrumentelor necesare îmbunătăţirii calităţii produselor pe parcursul etapelor de producţie şi procesare; k) promovarea unor practici şi tehnologii de producţie integrate şi ecologice, care să asigure protecţia mediului înconjurător; l) punerea în valoare şi protejarea agriculturii biologice şi a denumirilor de origine, a etichetelor de calitate şi a indicaţiilor geografice; m) furnizarea de servicii de consultanţă şi instruire destinate organizaţiilor profesionale membre şi apărarea intereselor acestora în relaţiile acestora cu organisme guvernamentale şi ale administraţiei de stat, precum şi soluţionarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor dintre organizaţiile profesionale membre; n) legătura şi conlucrarea cu organismele finanţatoare din ţară sau din străinătate pentru contractarea de credite şi implementarea unor programe care să asigure dezvoltarea unor unităţi de producţie viabile şi competitive.  +  Articolul 5 (1) Înfiinţarea OIPA are la bază încheierea de acorduri interprofesionale între organizaţiile profesionale din cadrul aceleiaşi filiere de produs agroalimentar, în scopul creării unui mediu de afaceri stabil şi predictibil, prin dezvoltarea unui sector agroalimentar competitiv şi în concordanţă cu aşteptările consumatorilor. (2) OIPA au ca misiune promovarea intereselor comune şi complementare ale organizaţiilor profesionale de pe filiera unui produs agroalimentar. (3) Pentru a crea un mediu de afaceri stabil şi predictibil, OIPA acţionează în sensul consolidării capacităţii membrilor organizaţiilor profesionale de a se organiza şi a participa activ în procesul decizional, local şi central, asigurând valorificarea produselor proprii şi facilitarea accesului pe pieţele locale, naţionale, comunitare şi internaţionale. (4) OIPA recunoscute sunt consultate în privinţa definirii, orientării şi reglementării politicilor de filieră. (5) OIPA contribuie, împreună cu autoritatea administrativă competentă, la implementarea politicilor agroalimentare naţionale şi comunitare şi poate prelua, prin delegare, atribuţii ale acesteia.  +  Articolul 6Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale poate promova pe o durată determinată, în totalitate sau parţial, acordurile interprofesionale încheiate prin contracte-standard, convenţii şi/sau acţiuni comune în cadrul unei OIPA recunoscute, care sunt conforme interesului general, sunt compatibile cu regulile politicii agricole comune şi favorizează: a) reglementarea ofertei şi cererii; b) adaptarea şi regularizarea ofertei; c) punerea în aplicare a mecanismelor de introducere pe piaţă a produselor agroalimentare şi, dacă este cazul, a mecanismelor de gestionare a ajutoarelor naţionale şi europene; d) creşterea calităţii produselor, scop în care acordurile pot să prevadă mai ales elaborarea şi aplicarea regulilor privind calitatea şi a regulilor de definire, condiţionare, transport şi prezentare, dacă este necesar până la stadiul de vânzare en detail a produselor. Pentru produsele cu denumire de origine controlată sau indicaţie geografică, aceste acorduri pot să prevadă în special punerea în aplicare a procedurilor privind controlul calităţii; e) stabilirea de relaţii interprofesionale în cadrul sectorului interesat, mai ales pentru stabilirea normelor tehnice şi a programelor de cercetare aplicată şi dezvoltare; f) promovarea produsului agroalimentar pe piaţa internă şi externă; g) demersurile colective ale organizaţiilor profesionale membre, în scopul combaterii riscurilor economice, de mediu, climatice.  +  Articolul 7 (1) O OIPA ce funcţionează în una sau în mai multe regiuni, reprezentativă pentru producţia şi/sau comercializarea şi/sau prelucrarea unui produs agroalimentar dat, poate solicita Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să recunoască, prin ordin, drept obligatorii unele dintre acordurile, deciziile sau practicile concertate, convenite în cadrul OIPA respective, pe o perioadă limitată, pentru toţi operatorii ce activează în regiunea sau în regiunile respective, indiferent dacă aceştia sunt persoane fizice ori juridice, care nu aparţin OIPA respective, în măsura în care aceste acorduri, decizii sau practici sunt în interesul public. (2) Normele pentru care poate fi solicitată extinderea obligativităţii respectării acordurilor, deciziilor sau practicilor concertate de către toţi operatorii trebuie: a) să vizeze unul dintre următoarele obiective:- raportări referitoare la producţie şi la piaţă;- reguli de producţie mai stricte decât cele stabilite prin reglementările comunitare sau naţionale;- întocmirea de contracte-standard compatibile cu reglementările comunitare;- reguli de comercializare;- reguli de protecţie a mediului;- măsuri de promovare şi exploatare a potenţialului produselor;- măsuri de protecţie a agriculturii organice, precum şi a denumirii de origine, a etichetelor de calitate şi a indicaţiilor geografice; b) să fi fost în vigoare timp de cel puţin un an de comercializare; c) să fie obligatorii pentru o perioadă de timp determinată; d) să nu afecteze în mod negativ alţi operatori din România sau din restul Comunităţii Europene.  +  Articolul 8Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale trebuie să sesizeze Consiliul Concurenţei cu privire la acordurile, deciziile sau practicile concertate convenite în cadrul OIPA, ori de câte ori acestea sunt considerate incompatibile cu normele Comunităţii Europene şi ale Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, şi care: a) pot duce la împărţirea sub orice formă a pieţelor în cadrul Comunităţii Europene; b) pot afecta buna funcţionare a organizării pieţei; c) pot crea distorsionări ale concurenţei care nu sunt esenţiale în îndeplinirea obiectivelor politicii agricole comune urmărite prin măsura adoptată de OIPA; d) pot crea discriminări sau pot elimina concurenţa pentru o parte semnificativă a produselor vizate; e) pot conduce la fixarea preţurilor, fără a aduce atingere activităţilor desfăşurate de OIPA în aplicarea normelor specifice ale Comunităţii Europene.  +  Articolul 9 (1) Organizaţiile interprofesionale constituite în baza Legii nr. 778/2001 privind organizaţiile interprofesionale pe produse agroalimentare, cu modificările ulterioare, funcţionează în continuare, având obligaţia de a se adapta la noile reglementări în termen de 8 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Organizaţiile interprofesionale constituite potrivit prevederilor Legii nr. 778/2001, cu modificările ulterioare, pot fi recunoscute ca organizaţii interprofesionale pentru un produs sau pentru un grup de produse agroalimentare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Legea nr. 778/2001 privind organizaţiile interprofesionale pe produse agroalimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 14 ianuarie 2002, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dacian CioloşDepartamentul pentru Afaceri Europene,Aurel Ciobanu-Dordea,secretar de statBucureşti, 3 septembrie 2008.Nr. 103.--------