ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 3 septembrie 2008pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 5 septembrie 2008    Având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 369/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008, prin care au fost declarate neconstituţionale prevederile art. 35 alin. (2) lit. i) teza întâi şi art. 63 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei,ţinând cont de faptul că, potrivit art. 147 alin. (1) din Constituţia României, republicată, dispoziţiile declarate neconstituţionale sunt suspendate de drept pe o durată de maximum 45 de zile de la data declarării neconstituţionalităţii lor, dată după care îşi încetează efectele juridice,luând în considerare faptul că încetarea aplicării dispoziţiilor speciale prevăzute în art. 63 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 273/2004, cu modificările ulterioare, cu privire la citarea separată a părinţilor fireşti în procedura de deschidere a adopţiei şi, respectiv, a viitorilor adoptatori în procedurile de încredinţare în vederea adopţiei şi de încuviinţare a adopţiei, a condus în practica instanţelor judecătoreşti, prin aplicarea normelor procedurale de drept comun, la citarea în acelaşi dosar a părinţilor fireşti şi a adoptatorilor, cu consecinţa cunoaşterii reciproce a identităţii acestora şi a unor date de natură strict personală,având în vedere că acest fapt este de natură să afecteze atât interesul superior al copilului, cât şi dreptul celor două categorii de părţi la ocrotirea vieţii private şi a datelor cu caracter personal, conducând totodată la încălcarea art. 20 din Convenţia europeană în materia adopţiei de copii, încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967, la care România a aderat prin Legea nr. 15/1993,se impune adoptarea de urgenţă a unei reglementări care să asigure desfăşurarea procedurilor de adopţie, în toate etapele sale, cu asigurarea tuturor garanţiilor, inclusiv a celor procedurale, pentru respectarea interesului copilului şi a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, precum şi pentru protecţia datelor cu caracter personal.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:"f) principiul garantării confidenţialităţii în ceea ce priveşte datele de identificare ale adoptatorului sau, după caz, ale familiei adoptatoare, precum şi în ceea ce priveşte identitatea părinţilor fireşti."2. La articolul 15, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) În cazul adopţiei copilului de către soţul părintelui său, consimţământul părintelui firesc se dă în faţa instanţei judecătoreşti odată cu soluţionarea cererii de încuviinţare a adopţiei. (3) Odată cu solicitarea consimţământului prevăzut la alin. (1) şi (2), instanţa solicită direcţiei raportul de consiliere şi informare care confirmă îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 14."3. La articolul 22, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Judecarea cererilor referitoare la deschiderea procedurii adopţiei interne a copilului se face cu citarea părinţilor fireşti ai copilului sau, după caz, a tutorelui şi a direcţiei în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului."4. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În cazul admiterii cererii de deschidere a procedurii adopţiei interne, în dispozitivul hotărârii judecătoreşti se va face menţiune despre constatarea existenţei consimţământului ambilor părinţi, al unui singur părinte, al tutorelui sau, după caz, despre suplinirea consimţământului în condiţiile art. 13 şi se va încuviinţa deschiderea procedurii adopţiei interne."5. După articolul 23 se introduc cinci noi articole, articolele 23^1- 23^5, cu următorul cuprins:"Art. 23^1. - (1) Dacă, ulterior rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de deschidere a procedurii adopţiei, dispare cauza care, potrivit art. 12 alin. (3), a făcut imposibilă exprimarea de către unul dintre părinţi a consimţământului la adopţie, împotriva hotărârii se poate face cerere de revizuire. (2) Cererea de revizuire se poate introduce până la data pronunţării hotărârii de încuviinţare a adopţiei de oricare dintre părinţii fireşti ai copilului sau de către direcţia care a solicitat deschiderea procedurii adopţiei interne. (3) Cererea de revizuire se soluţionează în camera de consiliu, cu citarea părinţilor fireşti, a direcţiei care a solicitat deschiderea procedurii adopţiei interne şi, dacă este cazul, a direcţiei în a cărei rază administrativ-teritorială se află domiciliul adoptatorului sau al familiei adoptatoare. Participarea procurorului este obligatorie.Art. 23^2. - (1) Cererea de revizuire suspendă soluţionarea cererii de încredinţare a copilului în vederea adopţiei sau, după caz, de încuviinţare a adopţiei, dacă vreuna dintre acestea se află pe rolul instanţei judecătoreşti. (2) Direcţia care a solicitat deschiderea procedurii adopţiei interne are obligaţia de a informa de îndată instanţa prevăzută la alin. (1) despre depunerea cererii de revizuire. (3) Măsura de protecţie a copilului sau, după caz, încredinţarea în vederea adopţiei se prelungeşte de drept pe perioada soluţionării revizuirii. Dispoziţiile art. 32 sunt aplicabile în mod corespunzător. (4) Dacă instanţa judecătorească dispune revocarea măsurii încredinţării, va hotărî, la propunerea direcţiei generale în a cărei rază administrativ-teritorială se află domiciliul copilului, o măsură provizorie de protecţie a copilului, până la soluţionarea revizuirii.Art. 23^3. - (1) În cazul în care încuviinţează cererea de revizuire, instanţa va solicita consimţământul părintelui care nu şi l-a dat anterior, numai după depunerea de către direcţia în a cărei rază teritorială locuieşte acesta a unui raport de consiliere şi informare în conformitate cu prevederile art. 14. (2) Efectuarea unei noi anchete sociale care să vizeze situaţia actuală a părinţilor fireşti, precum şi potenţialul de reintegrare a copilului în familia biologică/extinsă este obligatorie. Efectuarea anchetei sociale şi întocmirea raportului sunt de competenţa direcţiei în a cărei rază administrativ-teritorială locuieşte părintele firesc. (3) Dispoziţiile art. 13 sunt aplicabile în mod corespunzător.Art. 23^4. - În cazul în care, după suspendarea prevăzută de art. 23^2, părintele care s-a aflat în imposibilitate de a-şi exprima consimţământul se opune adopţiei şi nu sunt motive pentru aplicarea art. 13, cererea de încredinţare a copilului în vederea adopţiei sau, după caz, de încuviinţare a adopţiei se repune pe rol la solicitarea direcţiei în a cărei rază administrativ-teritorială se află domiciliul copilului şi se respinge.Art. 23^5. - Direcţia care a solicitat deschiderea procedurii adopţiei interne are obligaţia de a formula de îndată cerere de revizuire sau, după caz, de a solicita suspendarea oricărei proceduri judiciare, precum şi a oricărui alt demers privind adopţia, dacă ia cunoştinţă, până la data pronunţării hotărârii de încuviinţare a adopţiei, despre încetarea cauzei care a determinat imposibilitatea părintelui de a-şi exprima voinţa cu privire la adopţie."6. La articolul 28, înaintea alineatului unic, care devine alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (1), cu următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Judecarea cererilor de încredinţare a copilului în vederea adopţiei interne se face cu citarea direcţiei în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului, a direcţiei în a cărei rază teritorială domiciliază adoptatorul sau familia adoptatoare şi a persoanei ori familiei adoptatoare."7. La articolul 35 alineatul (2), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:"i) hotărârea judecătorească irevocabilă de deschidere a procedurii adopţiei interne a copilului."8. La articolul 36, înaintea alineatului unic, care devine alineatul (3), se introduc două noi alineate, alineatele (1) şi (2), cu următorul cuprins:"Art. 36. - (1) Judecarea cererilor de încuviinţare a adopţiei se face cu citarea direcţiei în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului, a direcţiei în a cărei rază teritorială domiciliază adoptatorul sau familia adoptatoare şi a persoanei ori familiei adoptatoare. (2) Judecarea cererilor de încuviinţare a adopţiei prevăzute la art. 5 alin. (3) se face cu citarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare şi a adoptatului, iar judecarea cererilor de încuviinţare a adopţiei prevăzute la art. 20 lit. b) se face cu citarea adoptatorului şi a părinţilor fireşti ai adoptatului."9. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 36^1, cu următorul cuprins:"Art. 36^1. - (1) Instanţa poate solicita din nou consimţământul la adopţie al părinţilor fireşti, dacă există indicii că după data la care consimţământul a devenit irevocabil au intervenit elemente noi, de natură să determine revenirea asupra consimţământului iniţial. Direcţia care a solicitat deschiderea procedurii adopţiei interne are obligaţia să aducă la cunoştinţa instanţei, prin intermediul direcţiei în a cărei rază administrativ-teritorială se află domiciliul adoptatorului/familiei adoptatoare, dacă este cazul, existenţa oricăror elemente noi cu privire la situaţia părintelui firesc ori a familiei extinse, care ar putea determina modificarea finalităţii planului individualizat de protecţie. (2) Chemarea părinţilor fireşti în faţa instanţei competente să încuviinţeze adopţia se face prin invitaţie adresată acestora, în camera de consiliu, fără a se indica date cu privire la dosar sau alte date care ar permite, în orice fel, divulgarea identităţii sau a altor informaţii cu privire la persoana ori familia adoptatoare. (3) Instanţa poate invita la aceeaşi dată direcţia competentă potrivit art. 22 alin. (3) şi direcţia competentă potrivit art. 35 alin. (1). (4) În cazul în care părinţii se prezintă personal în faţa instanţei şi îşi exprimă refuzul de a mai consimţi la adopţie, instanţa suspendă soluţionarea cererii de încuviinţare a adopţiei. Declaraţia părinţilor fireşti împreună cu încheierea de suspendare se comunică direcţiei competente potrivit art. 22 alin. (3), care va formula cerere de revizuire a hotărârii de deschidere a procedurii adopţiei. Dispoziţiile art. 23^1 şi 23^2 se aplică în mod corespunzător."10. La articolul 46, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Judecarea cererilor de încuviinţare a adopţiei internaţionale se face cu citarea direcţiei în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului, al persoanei sau familiei adoptatoare, precum şi a Oficiului."11. La articolul 63, alineatele (2)-(5) se abrogă.  +  Articolul IICererile de încuviinţare a adopţiei aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se soluţionează potrivit prevederilor acesteia.  +  Articolul IIILegea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────p. Ministrul justiţiei,Theodor Cătălin Nicolescu,secretar de statSecretarul generalal Guvernului,Gabriel BercaSecretarul generalal Oficiului Român pentru Adopţii,Gabriela Elena PetrescuBucureşti, 3 septembrie 2008.Nr. 102._________