HOTĂRÂRE nr. 753 din 16 iulie 2008pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 4 septembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investiţiilor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiţii. (2) În sensul prezentei hotărâri, schema de ajutor de stat este un act în baza căruia pot fi acordate alocări specifice individuale întreprinderilor definite în mod general şi abstract, conform principiului stabilit în Regulamentul Consiliului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 al Tratatului CE, cu modificările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE), seria L, nr. 83 din 27 martie 1999. (3) Prezenta hotărâre aplică prevederile referitoare la proiectele mari de investiţii prevăzute în Liniile directoare privind ajutorul de stat regional 2007-2013, adoptate de Comisia Europeană şi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 54 din 4 martie 2006, în vigoare începând cu 1 ianuarie 2007 (denumite în continuare Noile linii directoare). (4) Autoritatea responsabilă de administrarea schemei de ajutor de stat este Ministerul Economiei şi Finanţelor.  +  Capitolul II Reguli procedurale  +  Articolul 2 (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică întreprinderilor mari (denumite în continuare întreprinderi) care sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care fac investiţii în România şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) realizează o investiţie iniţială cu o valoare care depăşeşte echivalentul în lei a 100 de milioane euro, iar valoarea costurilor eligibile depăşeşte echivalentul în lei a 50 de milioane euro; b) creează cel puţin 500 de noi locuri de muncă, ca urmare a realizării investiţiei iniţiale. (2) Prin întreprindere mare se înţelege orice întreprindere care nu se încadrează în definiţia întreprinderilor mici şi mijlocii, în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi Regulamentului (CE) nr. 364/2004 al Comisiei Europene de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001 privind extinderea sferei de aplicare a acestuia la ajutoarele de stat pentru cercetaredezvoltare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 63 din 28 februarie 2004.  +  Articolul 3 (1) Sunt exceptate de la prevederile prezentei hotărâri ajutoarele de stat acordate în următoarele sectoare de activitate: producerea iniţială a produselor agricole cuprinse în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţilor Europene, pescuit, industria carboniferă, siderurgie, transport, construcţii de nave maritime, fibre sintetice. (2) Sunt interzise ajutoarele legate de activităţile de export, mai precis ajutoarele legate de cantitatea exportată, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau destinate acoperirii altor cheltuieli legate de activităţile de export, precum şi ajutoarele de stat care favorizează utilizarea produselor naţionale în detrimentul produselor din import.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre nu se aplică întreprinderilor care se află în una dintre următoarele situaţii: a) sunt considerate firme în dificultate, în sensul Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004; b) sunt firme împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 5Ajutorul de stat instituit prin prezenta hotărâre se acordă întreprinderilor pentru realizarea unei investiţii iniţiale.  +  Articolul 6 (1) Ajutorul de stat instituit prin prezenta hotărâre, care se acordă întreprinderilor, se poate cumula cu ajutorul acordat din fonduri comunitare. (2) În cazul cumulului de ajutor prevăzut la alin. (1), plafonul intensităţii maxim admisibile, calculată conform anexei nr. 1 "Criteriile de acordare a ajutorului de stat conform schemei de ajutor de stat", se aplică ajutorului total. (3) Ministerul Economiei şi Finanţelor va aplica un program permanent de schimburi de informaţii cu instituţiile care administrează fonduri comunitare.  +  Articolul 7Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor, în limita intensităţii maxim admisibile, calculată conform anexei nr. 1, şi constă în acordarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor - Acţiuni generale, a unor sume nerambursabile.  +  Articolul 8Ministerul Economiei şi Finanţelor, în calitate de furnizor, va verifica respectarea îndeplinirii condiţiilor impuse de reglementările comunitare şi de prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 9 (1) Schemă de ajutor de stat, notificată Comisiei Europene la data de 25 februarie 2008 cu nr. N 983/2008, este autorizată prin Decizia Comisiei Europene C (2008) 3.158 final din data de 2 iulie 2008, pentru ajutorul de stat N 103/2008. (2) Ajutoarele de stat care depăşesc echivalentul în lei a 30 de milioane euro, ce intenţionează a se acordă în regiunea Bucureşti-Ilfov, şi, respectiv, 37,5 milioane euro în celelalte regiuni se notifică individual Comisiei Europene. (3) Plafoanele pentru notificarea individuală prevăzute la alin. (2) au fost calculate pentru un proiect de investiţii cu costuri eligibile de 100 de milioane euro.  +  Articolul 10 (1) Ajutorul de stat se acordă dacă beneficiarul a prezentat o cerere în acest scop, denumită Cerere de acord de principiu pentru finanţare, şi autoritatea responsabilă de administrarea schemei de ajutor de stat a confirmat ulterior, în scris, că, sub rezerva unor verificări mai detaliate, proiectul îndeplineşte în principiu condiţiile de eligibilitate stabilite în schemă înaintea începerii lucrărilor*1). Confirmarea scrisă a autorităţii responsabile cu administrarea schemei de ajutor de stat poartă denumirea de Acord de principiu pentru finanţare. Procedura este prevăzută în cap. III al anexei nr. 2.----------*1) Începerea lucrărilor înseamnă fie începerea lucrărilor de construcţie, fie prima comandă fermă de echipamente, excluzând studiile de fezabilitate preliminare. (2) În cazul unui ajutor care face obiectul unei notificări individuale către Comisia Europeană şi care este supus autorizării acesteia, confirmarea eligibilităţii este condiţionată de decizia de aprobare a Comisiei Europene. Ajutorul de stat nu se acordă până la emiterea deciziei de aprobare de către Comisia Europeană. (3) Dacă lucrările încep înaintea emiterii Acordului de principiu pentru finanţare, întregul proiect nu va fi eligibil pentru finanţare. (4) Proiectele pentru care s-au efectuat cheltuieli înainte de data publicării schemei de ajutor de stat nu vor fi eligibile pentru ajutoare regionale.  +  Articolul 11 (1) Durata schemei de ajutor de stat este de 5 ani, respectiv perioada 2008-2012, cu posibilitatea prelungirii până în anul 2013. Prelungirea schemei de ajutor de stat se va face numai după notificarea la Comisia Europeană şi obţinerea aprobării acesteia, înainte de expirarea duratei iniţiale a schemei de ajutor de stat. (2) Bugetul total maxim al schemei de ajutor de stat este echivalentul în lei a 575 de milioane euro, iar bugetul mediu anual este de 115 milioane euro, în limita plafoanelor bugetare anuale stabilite pe perioada celor 5 ani. (3) Numărul maxim estimat de beneficiari de ajutor de stat acordat în temeiul prezentei hotărâri este de 20 de întreprinderi, numărul mediu anual fiind de 4 întreprinderi.  +  Articolul 12Pentru alocările specifice individuale acordate în cadrul schemei de ajutor de stat ce nu ating plafoanele prevăzute la art. 9 alin. (2) se va furniza Comisiei Europene, în termen de 20 de zile lucrătoare de la acordarea ajutorului de către autoritatea competentă, informaţiile cerute în formularul prevăzut la anexa III din Noile linii directoare.  +  Articolul 13Ministerul Economiei şi Finanţelor, în calitate de autoritate de implementare a schemei de ajutor de stat, trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele acordate pentru toate proiectele de investiţii, în cadrul schemei de ajutor de stat. Aceste înregistrări, care conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate plafonul intensităţii ajutorului şi celelalte criterii din Noile linii directoare, trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ajutorului.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 14Nerespectarea de către beneficiari a condiţiilor prevăzute prin prezenta hotărâre, precum şi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii finanţării determină aplicarea de către Ministerul Economiei şi Finanţelor a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat.  +  Articolul 15Procedura de emitere a Acordului de principiu pentru finanţare şi de acordare a alocărilor specifice individuale în cadrul schemei de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 16Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:----------------Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 16 iulie 2008.Nr. 753.  +  Anexa 1 CRITERIILEde acordare a ajutorului de stat conform schemei de ajutor de stat  +  Capitolul I Acordarea ajutorului de stat regional pentru investiţia iniţială1. Ajutorul de stat prevăzut în hotărâre se acordă numai întreprinderilor care realizează proiecte mari de investiţii care pot fi considerate investiţii iniţiale în sensul Noilor linii directoare.2. Investiţia iniţială reprezintă o investiţie în active fixe, corporale şi necorporale referitoare la: crearea unei unităţi noi, extinderea unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin realizarea de produse noi, suplimentare, sau schimbarea fundamentală a procesului de producţie al unei unităţi existente. Poate fi considerată investiţie iniţială şi o investiţie în capital fix realizată sub forma achiziţionării unei unităţi care a fost închisă sau ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată, cu excepţia cazului în care unitatea în cauză aparţine unei întreprinderi în dificultate.2.1. Prin active corporale se înţelege activele constând în terenuri, construcţii şi echipamente. În cazul achiziţionării unei noi unităţi, trebuie luate în considerare numai costurile de cumpărare a activelor de la terţi, cu condiţia ca operaţiunea să se facă în condiţii de piaţă.2.2. Prin active necorporale se înţelege activele constând în transfer de tehnologie prin achiziţionarea de drepturi referitoare la brevete, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate.2.3. Activele necorporale trebuie să satisfacă următoarele condiţii: a) să fie exploatate exclusiv în întreprinderea beneficiară de ajutor regional; b) să reprezinte elemente de activ amortizabile, conform legislaţiei în vigoare; c) să fie achiziţionate de la un terţ în condiţiile pieţei; d) să figureze în activele firmei şi să rămână în patrimoniul întreprinderii beneficiare de ajutor regional pe o perioadă de cel puţin 5 ani.2.4. O investiţie pentru înlocuire care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct. 2.1, 2.2 şi 2.3 nu va fi considerată investiţie iniţială.Simpla achiziţie de acţiuni de la un operator economic nu constituie investiţie iniţială.3. Prin proiect mare de investiţii se înţelege o investiţie iniţială aşa cum este definită la pct. 2, ale cărei costuri eligibile depăşesc 50 de milioane euro.Echivalentul în lei a 50 de milioane euro se calculează la preţurile şi cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, în vigoare la data acordării ajutorului, sau, în cazul proiectelor mari de investiţii care necesită notificare individuală, la preţurile şi cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, în vigoare la data notificării.Pentru a evita ca un proiect mare de investiţii să fie fracţionat artificial în mai multe subproiecte în scopul de a se sustrage aplicării dispoziţiilor Noilor linii directoare, un proiect mare de investiţii se consideră a fi un proiect unic de investiţii atunci când investiţia iniţială este realizată într-o perioadă de 3 ani, de către una sau mai multe întreprinderi, şi constă în active imobilizate combinate într-un mod indivizibil din punct de vedere economic.Pentru a stabili dacă o investiţie este indivizibilă din punct de vedere economic se va ţine seama de legăturile tehnice, funcţionale şi strategice şi de proximitatea geografică. Indivizibilitatea economică este evaluată independent de proprietate. Aceasta înseamnă că pentru a stabili dacă un proiect mare de investiţii reprezintă un proiect unic evaluarea trebuie să fie aceeaşi, indiferent dacă proiectul este realizat de o întreprindere, de mai multe întreprinderi care împart costurile investiţiei sau de mai multe întreprinderi care suportă costurile unor investiţii distincte din cadrul aceluiaşi proiect de investiţii (de exemplu, în cazul unei societăţi în comun).Costurile eligibile sunt costurile legate de investiţia iniţială, respectiv costurile cu active corporale şi active necorporale, sau costurile salariale pentru locurile de muncă create prin proiectul de investiţie.4. Ajutorul regional pentru investiţii este calculat prin referire fie la costurile cu investiţiile în active corporale şi necorporale rezultate din proiectul de investiţie iniţială, fie la costurile salariale estimate pentru locurile de muncă direct create prin proiectul de investiţie, fiind reţinută valoarea mai mare.5. În cazul în care ajutorul de stat este calculat pe baza costurilor cu investiţiile, cheltuielile eligibile sunt cele prevăzute în continuare.5.1. Cheltuielile aferente investiţiilor în imobilizări corporale cuprind acele cheltuieli legate de achiziţionarea de terenuri, clădiri şi echipamente.Costurile corelate cu achiziţionarea unor active corporale, altele decât terenuri şi clădiri, prin intermediul unei operaţiuni de leasing, pot fi considerate eligibile doar în situaţia în care îmbracă forma leasingului financiar, care conţine menţionată expres obligaţia beneficiarului de a achiziţiona activele la expirarea termenului contractului de leasing. În cazul achiziţionării în sistem leasing a terenurilor sau clădirilor, contractul de leasing trebuie să îşi continue valabilitatea pentru cel puţin 5 ani după momentul prevăzut pentru finalizarea proiectului de investiţii.Cu excepţia preluărilor, activele achiziţionate trebuie să fie noi. În cazul preluărilor, se vor deduce activele pentru achiziţionarea cărora a fost acordat deja un ajutor înainte de cumpărare.5.2. Cheltuielile aferente investiţiilor în imobilizări necorporale cuprind acele cheltuieli legate de transferul de tehnologie sub forma achiziţionării de brevete, licenţe sau cunoştinţe brevetate şi cunoştinţe tehnice nebrevetate. Aceste cheltuieli nu pot să depăşească 50% din costurile totale eligibile ale proiectului de investiţie.6. În cazul în care ajutorul este calculat pe baza costurilor rezultate din crearea de locuri de muncă în urma realizării proiectului de investiţie iniţială, costurile eligibile sunt considerate a fi costurile salariale cu personalul nou-angajat, calculate pe o perioadă de 2 ani.Costurile salariale includ salariul brut şi contribuţiile la asigurările sociale obligatorii.Prin crearea de locuri de muncă se înţelege creşterea netă a numărului de salariaţi angajaţi direct de unitatea beneficiară de ajutor de stat, în raport cu media celor 12 luni precedente. Locurile de muncă pierdute în cursul acestei perioade de 12 luni trebuie deduse din numărul aparent al locurilor de muncă create în cursul aceleiaşi perioade.7. Acordarea ajutorului de stat pentru investiţia iniţială este condiţionată de menţinerea acesteia în regiunea în cauză pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data finalizării proiectului de investiţii. Investiţia de înlocuire poate fi acceptată dacă aceasta are în vedere active care s-au uzat moral în decursul perioadei de 5 ani de la data finalizării investiţiei, ca urmare a schimbării tehnologice rapide produse în domeniul în care a fost realizată investiţia, cu respectarea condiţiei ca activitatea economică să se desfăşoare în continuare în regiunea în cauză pentru o durată egală cu perioada minimă prevăzută.În cazul în care ajutorul de stat este calculat pe baza costurilor salariale, trebuie îndeplinite următoarele condiţii: a) locurile de muncă sunt create direct de proiectul de investiţii*1);-------------*1) Se consideră că un loc de muncă este creat direct de către un proiect de investiţii în cazul în care acesta se referă la activitatea de care este legată investiţia şi este creat în termen de 3 ani de la finalizarea investiţiei, inclusiv locurile de muncă înfiinţate ca urmare a creşterii nivelului de utilizare a capacităţii create de investiţie. b) locurile de muncă trebuie să fie ocupate în termen de 3 ani de la finalizarea lucrărilor şi trebuie menţinute pe o perioadă de minimum 5 ani de la data la care au fost ocupate pentru prima dată.8. În vederea garantării unui nivel viabil şi eficient al investiţiilor care beneficiază de ajutor, aportul beneficiarului destinat finanţării lor trebuie să fie de cel puţin 25% din costurile eligibile, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.  +  Capitolul II Intensitatea ajutorului de stat1. Intensitatea brută se calculează ajustându-se plafonul regional în funcţie de valoarea costurilor eligibile, stabilit conform Hărţii regionale aprobate prin Decizia CE privind ajutorul de stat N2/2007 - România, Harta ajutorului regional 2007-2013 din 24 ianuarie 2007, şi prin Hotărârea Guvernului nr. 946/2006 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional pentru investiţii iniţiale. Costurile eligibile sunt actualizate la valoarea lor la data acordării ajutorului. Ajutoarele plătibile în mai multe tranşe sunt actualizate la valoarea de la data acordării lor. Rata de referinţă folosită pentru actualizare este rata de referinţă aplicabilă la momentul acordării ajutorului. Intensitatea brută se calculează ajustându-se plafonul regional în funcţie de valoarea costurilor eligibile.Astfel, suma admisibilă ca ajutor de stat pentru un proiect se calculează conform formulei:A=Rx(50+0,50B+0,34C), unde:- A reprezintă suma maximă a ajutorului de stat;- R reprezintă plafonul regional neajustat stabilit conform Hărţii regionale aprobate prin Decizia CE privind ajutorul de stat N2/2007 - România, Harta ajutorului regional 2007-2013 din 24 ianuarie 2007, şi prin Hotărârea Guvernului nr. 946/2006, care este de 50% pentru toate regiunile de dezvoltare, mai puţin regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti - Ilfov, şi de 40% pentru regiunea de dezvoltare 8 Bucureşti - Ilfov;- B reprezintă cheltuielile eligibile între echivalentul în lei a 50 de milioane euro şi echivalentul în lei a 100 de milioane euro;- C reprezintă cheltuielile eligibile peste echivalentul în lei a 100 de milioane euro.Intensitatea ajutorului de stat se calculează în echivalentul subvenţiei brute.Intensitatea ajutorului în echivalentul subvenţiei brute este valoarea actualizată a ajutorului exprimată în procent din valoarea actualizată a costurilor eligibile ale investiţiei.Pentru ajutoarele notificate individual la Comisia Europeană, echivalentul subvenţiei brute este calculat la data notificării. În alte cazuri, costurile eligibile ale investiţiei sunt actualizate la valoarea lor la data acordării ajutorului.Ajutoarele plătibile în mai multe tranşe sunt actualizate la valoarea de la data notificării sau acordării lor, după caz.2. Intensitatea ajutorului de stat prezentată la pct. 1 se aplică ajutorului total în cazul în care: a) asistenţa se acordă concomitent în temeiul mai multor scheme regionale sau în combinaţie cu ajutorul ad-hoc; b) ajutorul provine din surse locale, regionale, naţionale sau comunitare.Respectarea condiţiilor prevăzute la lit. a) şi b) se asigură prin verificările efectuate la sediul întreprinderii, conform pct. 4 al cap. V din anexa nr. 2 la hotărâre.Orice ajutor ad-hoc acordat unui proiect mare de investiţii se va notifica individual Comisiei Europene.În cazul în care costurile eligibile pentru ajutoare regionale sunt total sau parţial eligibile pentru ajutoare în alte scopuri, partea comună trebuie să respecte plafonul cel mai favorabil care rezultă din regulile aplicabile.Ajutoarele regionale pentru investiţii nu se pot cumula cu ajutoare de minimis privind aceleaşi costuri eligibile pentru a se sustrage intensităţilor maxime ale ajutorului stabilite prin prezenta schemă de ajutor de stat.  +  Anexa 2 PROCEDURĂde emitere a Acordului de principiu pentru finanţare şi deacordare a alocărilor specifice individuale în cadrul schemeide ajutor de stat privind dezvoltarea regională prinstimularea investiţiilor  +  Capitolul I DefiniţiiÎn sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) întreprindere este orice persoană juridică înregistrată conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma de organizare, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă acte şi fapte de comerţ, în scopul obţinerii de profit, în condiţii de concurenţă. Conform art. 2, hotărârea se aplică întreprinderilor mari definite în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului (CE) nr. 364/2004 al Comisiei Europene de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001 privind extinderea sferei de aplicare a acestuia la ajutoarele de stat pentru cercetare-dezvoltare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 63 din 28 februarie 2004; b) alocare specifică individuală reprezintă valoarea totală a sumei nerambursabile care poate fi acordată unei întreprinderi, în cadrul schemei de ajutor de stat, în una sau mai multe tranşe.  +  Capitolul II Criterii de eligibilitatePot beneficia de alocări specifice individuale în baza schemei de ajutor de stat întreprinderile mari definite în sensul Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului (CE) nr. 364/2004 , care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate: a) sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi fac investiţii în România; b) intenţionează să realizeze o investiţie iniţială cu o valoare care depăşeşte echivalentul în lei a 100 milioane de euro, iar valoarea costurilor eligibile depăşeşte echivalentul în lei a 50 de milioane euro şi creează cel puţin 500 de noi locuri de muncă, ca urmare a realizării investiţiei iniţiale; c) nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat; d) nu se află în procedură de executare silită, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau alte situaţii reglementate de lege; e) nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate, potrivit secţiunii 2.1 a cap. 2 din Comunicarea Comisiei Europene - Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. C244 din 1 octombrie 2004; f) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, beneficiarul a plătit atât valoarea totală a ajutorului ilegal şi incompatibil, cât şi dobânda de recuperare aferentă; g) la momentul solicitării ajutorului de stat prezintă un plan de investiţii; h) nu realizează investiţii şi nu creează locuri de muncă, pentru care solicită ajutor de stat în temeiul prezentei scheme de ajutor de stat, în următoarele sectoare: pescuit, acvacultura, industria carboniferă, siderurgie, transport, construcţii de nave maritime, fibre sintetice, producţia primară a produselor agricole, cuprinse în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene.  +  Capitolul III Procedură de emitere a acordului de principiu pentru finanţare1. Înainte de începerea lucrărilor orice solicitant trebuie să obţină un Acord de principiu pentru finanţare din partea Ministerului Economiei şi Finanţelor. Ministerul Economiei şi Finanţelor emite Acordul de principiu pentru finanţare înainte de începerea lucrărilor, confirmând în scris că, sub rezerva rezultatelor verificării în detaliu, proiectul îndeplineşte, în principiu, condiţiile de eligibilitate stabilite prin schemă de ajutor de stat. Dacă lucrările încep înaintea obţinerii Acordului de principiu pentru finanţare, întregul proiect nu va fi eligibil pentru finanţare.2. În vederea obţinerii Acordului de principiu pentru finanţare, solicitantul transmite la Ministerul Economiei şi Finanţelor, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, o cerere de acord de principiu pentru finanţare conform formularului nr. 1 la prezenta procedură, însoţită de următoarele documente justificative: a) certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde este înregistrată societatea solicitantă, în care să se menţioneze următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii, data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul acesteia; b) situaţii financiare aprobate, corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar, în copie, purtând menţiunea "conform cu originalul", semnătura reprezentantului legal al întreprinderii şi ştampila întreprinderii; c) planul de investiţii pentru care se solicită finanţarea; d) studiu tehnico-economic, întocmit de o firmă de specialitate, din care să rezulte viabilitatea proiectului pentru care se solicită finanţarea; e) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, în original sau în copie legalizată, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru; f) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, în original sau în copie legalizată, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru; g) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii că aceasta nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, că societatea nu are activităţile suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege; h) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii că nu au fost emise împotriva acesteia decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, că beneficiarul a plătit atât valoarea totală a ajutorului ilegal şi incompatibil, cât şi dobânda de recuperare aferentă; i) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii privind ajutoarele de minimis şi alte fonduri publice de care a beneficiat pentru acelaşi proiect de investiţii pentru care a solicitat ajutor de stat în temeiul schemei de ajutor de stat; j) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii că întreprinderea asigură din surse proprii, pe perioada derulării planului de investiţii, finanţarea a cel puţin 25% din costurile eligibile ale investiţiei; k) împuternicire semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare; l) o copie a buletinului de identitate/cărţii de identitate a persoanei împuternicite să semneze cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare; m) opisul cu documentele depuse pentru obţinerea Acordului de principiu pentru finanţare; n) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii că nu au început lucrările*1) la proiectul de investiţii pentru care solicită finanţare în cadrul schemei de ajutor de stat.----------*1) Începerea lucrărilor înseamnă fie începerea lucrărilor de construcţie, fie prima comandă fermă de echipamente, excluzând studiile de fezabilitate preliminare.3. Cererea de acord de principiu pentru finanţare se completează în limba română prin tehnoredactare şi poartă ştampila şi semnătura în original a reprezentantului legal al întreprinderii.4. În cazul unui ajutor care face obiectul unei notificări individuale către Comisia Europeană şi care este supus autorizării acesteia, confirmarea eligibilităţii este condiţionată de decizia de aprobare a Comisiei Europene. Ajutorul individual se notifică în termen de 60 de zile lucrătoare de la data emiterii Acordului de principiu pentru finanţare.  +  Capitolul IV Înregistrarea, evaluarea şi selecţia beneficiarilor1. Prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, emis în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii, se desemnează direcţia cu atribuţii în domeniul ajutorului de stat ca Unitate de implementare a schemei de ajutor de stat, pe perioada de valabilitate a acesteia, precum şi secretarul de stat coordonator.2. În aplicarea prevederilor hotărârii, Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat coordonează metodologic compartimentele specializate pe probleme de ajutor de stat din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili.3. Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, prin compartimentele specializate pe probleme de ajutor de stat, acordă asistenţă întreprinderilor solicitante pentru întocmirea şi completarea Cererii de acord de principiu pentru finanţare.4. Cererea de acord de principiu pentru finanţare completată, însoţită de documentele justificative, se depune la registratura generală a Ministerului Economiei şi Finanţelor, menţionându-se pe plic "Schema de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor".5. Cererea de acord de principiu pentru finanţare va fi înregistrată în Registrul special al schemei de ajutor de stat, la cabinetul secretarului de stat coordonator, menţionându-se data şi numărul de înregistrare a cererii.6. Înregistrarea cererilor de acord de principiu pentru finanţare va începe după intrarea în vigoare a ordinului ministrului economiei şi finanţelor prevăzut la pct. 1.7. Cererile vor fi analizate şi selectate, în limita bugetului anual alocat schemei de ajutor de stat, în funcţie de data şi numărul înregistrării documentelor prevăzute la pct. 2 din cap. III, urmărindu-se conformitatea cu prevederile hotărârii.8. Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat va finaliza procesul de evaluare a cererii de acord de principiu pentru finanţare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia.9. Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat, are obligaţia de a face publice pe site-ul său epuizarea bugetului anual alocat pentru această schemă şi data de la care nu se mai înregistrează cereri de acord de principiu pentru finanţare.10. În urma procesului de evaluare a Cererii de acord de principiu pentru finanţare, Ministerul Economiei şi Finanţelor transmite întreprinderilor solicitante, după caz: a) Acordul de principiu pentru finanţarea proiectului de investiţii, conform formularului nr. 2 la prezenta procedură, în cazul întreprinderilor solicitante selectate pentru finanţare; b) o înştiinţare prin care se precizează că Cererea de acord de principiu pentru finanţare este incompletă, nu conţine informaţii corecte, nu este însoţită de toată documentaţia necesară sau există neconcordanţe între informaţiile furnizate. În acest caz, termenul de evaluare de acord de principiu pentru finanţare, prevăzut la pct. 8, curge de la data la care cererea este considerată completă în sensul prevederilor hotărârii. Întreprinderea solicitantă transmite completarea documentaţiei în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării; c) o scrisoare de respingere a Cererii de acord de principiu pentru finanţare, în cazul în care: nu se îndeplinesc criteriile prevăzute în hotărâre sau cererile de acord de principiu pentru finanţare au fost depuse după data la care bugetul anual alocat schemei de ajutor de stat a fost epuizat ori nu se respectă termenul prevăzut la lit. b).  +  Capitolul V Acordarea alocărilor specifice individuale1. Alocările specifice individuale se acordă solicitanţilor selectaţi după efectuarea parţială sau totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investiţii pentru care a fost emis Acordul de principiu pentru finanţare.2. Acordarea alocării specifice individuale se face pe baza unei cereri de eliberare a sumei nerambursabile, prevăzută în formularul nr. 3 la prezenta procedură, transmisă de către solicitant la Ministerul Economiei şi Finanţelor prin reprezentant sau prin poştă, cu confirmare de primire.3. Cererea de eliberare a sumei nerambursabile prevăzute la pct. 2 este însoţită de următoarele documente: a) formularul de decont prevăzut în formularul nr. 4 la prezenta procedură, însoţit de documentele justificative prevăzute în formularul nr. 5 la prezenta procedură, în copie, în ordinea activităţilor şi documentelor justificative completate în formularul de decont. Copiile conţin menţiunea "conform cu originalul", ştampila şi semnătura reprezentantului legal al întreprinderii. b) opis cu toate documentele depuse în vederea eliberării sumei nerambursabile.4. Eliberarea de către Ministerul Economiei şi Finanţelor a tranşei din suma nerambursabilă se va face după verificarea la faţa locului, acolo unde investiţia este în curs de realizare, şi la sediul social al întreprinderii, de către reprezentanţii Unităţii de implementare a schemei de ajutor de stat şi de cei ai compartimentelor specializate pe probleme de ajutor de stat din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti sau din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili. Verificarea are ca obiect: a) realitatea, legalitatea şi regularitatea operaţiunilor economico-financiare referitoare la elementele investiţiei pentru care se solicită finanţare; b) ajutoarele de stat primite de întreprindere în temeiul mai multor scheme regionale sau în combinaţie cu ajutorul ad-hoc, din surse locale, regionale, naţionale ori comunitare.Pe durata efectuării controlului la faţa locului şi la sediul social echipa de control trebuie să aibă acces la documentele contabile în original ale întreprinderii, care să ateste îndeplinirea condiţiilor din schema de ajutor de stat.5. Plata sumelor reprezentând ajutor de stat se realizează în limita intensităţii maxim admisibile, cu respectarea condiţiilor prevăzute la lit. a) şi b) ale pct. 2 din cap. II al anexei nr. 1 la hotărâre.6. Cererea de eliberare a primei tranşe, însoţită de documentele menţionate la pct. 3, se va depune după o perioadă de minimum 3 luni de la demararea proiectului de investiţii.7. Plata pentru cheltuielile eligibile aferente proiectului nu poate face obiectul unor plăţi compensatorii.8. Virarea efectivă a tranşelor din suma nerambursabilă se face de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, în termen de maximum 60 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de eliberare a sumei nerambursabile, în contul 50.70 "Disponibil din subvenţii şi transferuri" deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal, pe baza analizei setului de documente prevăzute la pct. 3.  +  Capitolul VI Controlul şi raportarea alocărilor specifice individuale1. Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat şi compartimentele specializate pe probleme de ajutor de stat din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti sau din cadrul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, verifică la sediul beneficiarilor schemei de ajutor de stat: a) veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor şi cheltuielilor efectuate de întreprinderi în cadrul schemei de ajutor de stat; b) contribuţiile beneficiarilor la realizarea proiectelor de investiţii conform pct. 9 al cap. I din anexa nr. 1 la hotărâre; c) încadrarea în limita maximă a intensităţii ajutorului de stat.2. În cazul în care, în urma controalelor efectuate la întreprinderile beneficiare, se constată: a) declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine suma nerambursabilă; b) nerealizarea de către întreprinderea beneficiară de ajutor de stat a contribuţiei proprii la realizarea proiectului de investiţii; c) schimbarea destinaţiei sumei nerambursabile; d) orice altă nerespectare a prevederilor hotărârii, Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat va propune ministrului economiei şi finanţelor recuperarea totală sau parţială, după caz, a ajutorului de stat acordat.3. Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.4. Întreprinderile beneficiare au obligaţia să transmită Ministerului Economiei şi Finanţelor anual, timp de 5 ani de la finalizarea investiţiei, o raportare privind efectele finanţării prin completarea formularului nr. 6 la prezenta procedură. Transmiterea formularului se efectuează până la data de 1 iunie a anului în curs pentru anul precedent.  +  Capitolul VII Revocarea acordului de principiu pentru finanţare1. Întreprinderile solicitante sunt obligate să demareze proiectul de investiţii pentru care au solicitat finanţare în termenul prevăzut în planul de investiţii care a stat la baza emiterii Acordului de principiu pentru finanţare. În cazul în care întreprinderile solicitante nu au demarat proiectul în termenul stabilit, acordul de principiu se revocă.2. În cazul în care proiectul de investiţii înregistrează unele modificări, întreprinderea are obligaţia de a informa Ministerul Economiei şi Finanţelor, în termen de 10 zile lucrătoare, în legatură cu aceste modificări, anexând o fundamentare tehnico-economică.3. Ministerul Economiei şi Finanţelor analizează documentaţia primită şi verifică la faţa locului situaţia existentă în fapt, procedând astfel: a) În situaţia în care se constată că investiţia îndeplineşte în continuare toate condiţiile prevăzute de hotărâre şi nivelul intensităţii ajutorului de stat nu se modifică, se consideră că acordul de principiu îşi menţine valabilitatea. b) În situaţia în care se constată că investiţia nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de hotărâre, acordul de principiu se revocă. În situaţia în care au fost deja decontate o parte din cheltuielile eligibile, aceste sume se recuperează.4. În situaţia în care întreprinderea procedează la schimbarea proiectului de investiţii, acordul se revocă.5. În situaţia în care ajutorul de stat a făcut obiectul unei notificări individuale către Comisia Europeană, atunci este necesară elaborarea şi transmiterea unei noi notificări privind modificarea planului de investiţii.  +  Capitolul VIII ConfidenţialitateInformaţiile având caracter de secret de afaceri cu privire la beneficiarii de ajutor de stat reprezintă secret profesional şi urmează regimul juridic prevăzut de reglementările în materie.FORMULARUL Nr. 1----------------la procedură------------
                                    
  Data înregistrării ................ Numărul înregistrării .............
  CERERE DE ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANŢARE(Se completează toate rubricile din formularul-tipîn limba română, prin tehnoredactare.)Subscrisa, .............., având datele de identificare menţionate la secţiunea A, reprezentată legal prin dl/dna ............., având calitatea de ............, solicit finanţarea în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor.  +  Secţiunea A Prezentarea solicitantuluiDenumirea întreprinderii: ..........................................Adresa: ......................., cod poştal: .......................Telefon: ......... Fax: .................. E-mail: .................Data înregistrării întreprinderii: ..................................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: .............Codul de identificare fiscală: .......................Codul IBAN în care se solicită transferarea alocaţiei specifice individuale: RON .........., deschis la Trezoreria ................Forma juridică: ....................................................Capitalul social: ................... lei, deţinut de:- persoane fizice: ............ %;- societăţi comerciale mari*1): ........%.Obiectul principal de activitate: .....................................Codul CAEN: ......................................Obiectul secundar de activitate*2): ...................................Codul CAEN: ..................................................Numărul mediu scriptic anual de personal, în anul fiscal anterior: .................Cifra de afaceri, conform ultimului bilanţ contabil anual aprobat: ................ leiValoarea activelor totale, conform ultimei situaţii financiare aprobate*3): .......... leiNumele: ...............................Funcţia: ..............................Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*4)...............................................Data semnării: .................  +  Secţiunea B Prezentarea proiectului pentru care se solicită finanţare în cadrul schemei de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilorSECŢIUNEA B1Descrierea succintă a proiectului pentru care se solicită finanţarea..................................................................SECŢIUNEA B2Prezentarea cheltuielilor eligibile pentru care se solicită finanţarea
  *Font 9*
  Denumirea activităţii Tipul de cheltuială eligibilă pentru care se solicită finanţare Valoarea cheltuielilor eligibile*) - lei - Valoarea finanţării solicitate - lei -
  An I An II An III An IV An V An I An II An III An IV An V
  [] a) Cheltuieli eligibile pentru realizarea de investiţii în imobilizări corporale*5):
  [] Terenuri
  [] Construcţii
  [] Instalaţii tehnice şi maşini
  [] Alte instalaţii, utilaje şi mobilier industrial
  [] b) Cheltuieli eligibile pentru realizarea de investiţii în imobilizări necorporale*6):
  [] Cheltuieli cu transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor de proprietate intelectuală: brevet de invenţie, licenţe, a know-how-ului sau a cunoştinţelor tehnice nebrevetate
  Crearea de noi locuri de muncă [] c) Cheltuieli salariale cu personalul nou-angajat în urma realizării proiectului de investiţii pe o perioada de 2 ani:
  [] Cheltuieli cu salariul brut
  [] Cheltuieli cu asigurările sociale obligatorii
  TOTAL:
  ----------- Notă *) Valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA.
   +  Secţiunea C Declaraţie pe propria răspundereSubsemnatul(a), ............, identificat(ă) cu B.I./ C.I. seria ..... nr. ......, eliberat(ă) de ......... la data de ........, cu domiciliul în localitatea .........., str. ....... nr. ......, bl. ....., sc. ...., ap. ....., sectorul/judeţul ..........., în calitate de reprezentant legal al Întreprinderii ......., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.Declar pe propria răspundere că pentru proiectul pentru care solicit finanţarea prin prezenta schemă:[] nu am beneficiat de fonduri publice[] am beneficiat de următoarele fonduri publice:┌────┬─────────┬─────┬────────────────┬──────────┬──────────────┬─────────┐│Nr. │ Anul │Forma│Tipul ajutorului│Furnizorul│Actul normativ│ ││crt.│acordării│ │ │ │în baza căruia│ Cuantum ││ │ │ │ │ │ am beneficiat│ ││ │ │ │ │ │ de finanţare │ │├────┼─────────┼─────┼────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┤├────┼─────────┼─────┼────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┤├────┼─────────┼─────┼────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┤├────┼─────────┼─────┼────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┤├────┼─────────┼─────┼────────────────┼──────────┼──────────────┼─────────┤└────┴─────────┴─────┴────────────────┴──────────┴──────────────┴─────────┘Numele: ............................Funcţia: ...........................Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*7).................................................Data semnării:NOTĂ IMPORTANTĂ!Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.------------*1) Societatea mare este acea societate comercială cu numărul mediu scriptic de personal mai mare de 250 (inclusiv) sau o cifră de afaceri anuală netă de peste 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau care deţine active totale ce depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate.*2) Se completează dacă finanţarea se solicită pentru obiectul secundar de activitate.*3) Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.*4) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.*5) Reprezintă orice investiţii în active corporale ce se referă la crearea unei noi unităţi, extinderea unei unităţi existente sau angajarea într-o activitate ce implică o schimbare fundamentală a produsului sau procesului de producţie al unei unităţi existente, mai ales prin raţionalizare, diversificare sau modernizare. O investiţie în active fixe, realizată sub forma achiziţionării unei unităţi care s-a închis sau care s-ar fi închis dacă nu ar fi fost cumpărată, trebuie să fie considerată ca o investiţie în imobilizări corporale.*6) Reprezintă orice investiţii în transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor de brevet de invenţie, a licenţelor, a know-how-ului sau a cunoştinţelor tehnice nebrevetate.*7) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.FORMULARUL Nr. 2----------------la procedură------------MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORUNITATEA DE IMPLEMENTARE ..........................................................................................................
                                    
  Data .............................. Numărul ...........................
  ACORDUL DE PRINCIPIU PENTRU FINANŢAREA*1) PROIECTULUI DE INVESTIŢIIDestinatarDenumirea întreprinderii: ..........................................Data înregistrării întreprinderii: .................................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: .............Codul de identificare fiscală: ......................................Adresa: .................................................................................................................................Telefon: ..........................................................Fax: ...............................................................E-mail: ............................................................Ca urmare a cererii dumneavoastră nr. ..... din data de ...., vă comunicăm prin prezenta acordul de principiu pentru finanţarea următoarelor cheltuieli eligibile aferente proiectului:
  Denumirea activităţii Tipul de cheltuială eligibilă pentru care se solicită finanţare Valoarea cheltuielilor eligibile*) - lei - Valoarea finanţării solicitate - lei -
  An I An II An III An IV An V An I An II An III An IV An V
  [] a) Cheltuieli eligibile pentru realizarea de investiţii în imobilizări corporale*2):
  [] Terenuri
  [] Construcţii
  [] Instalaţii tehnice şi maşini
  [] Alte instalaţii, utilaje şi mobilier industrial
  [] b) Cheltuieli eligibile pentru realizarea de investiţii în imobilizări necorporale*3):
  [] Cheltuieli cu transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor de proprietate intelectuală: brevet de invenţie, licenţe, a know-how-ului sau a cunoştinţelor tehnice nebrevetate
  Crearea de noi locuri de muncă [] c) Cheltuieli salariale cu personalul nou-angajat în urma realizării proiectului de investiţii pe o perioada de 2 ani:
  [] Cheltuieli cu salariul brut
  [] Cheltuieli cu asigurările sociale obligatorii
  TOTAL:
  Notă *) Valoarea cheltuielilor eligibile fără TVA.Prin prezentul acord de principiu pentru finanţarea proiectului de investiţii se confirmă că proiectul îndeplineşte în principiu condiţiile de eligibilitate stabilite în schema instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 4 septembrie 2008, înaintea începerii lucrărilor.Prezentul acord de principiu pentru finanţare se revocă de drept şi fără nicio altă formalitate dacă proiectul de investiţii nu a fost demarat în termenul stabilit, investiţia nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 753/2008 sau în situaţia în care întreprinderea procedează la schimbarea proiectului de investiţii.Ministrul economiei şi finanţelor,.......................................---------------*1) Se completează de Unitatea de implementare.*2) Reprezintă orice investiţii în active fixe corporale ce se referă la crearea unei noi unităţi, extinderea unei unităţi existente sau angajarea într-o activitate ce implică o schimbare fundamentală a produsului sau procesului de producţie al unei unităţi existente, mai ales prin raţionalizare, diversificare sau modernizare. O investiţie în active fixe, realizată sub forma achiziţionării unei unităţi care s-a închis sau care s-ar fi închis dacă nu ar fi fost cumpărată, trebuie să fie de asemenea considerată ca fiind o investiţie în imobilizări corporale.*3) Reprezintă orice investiţii în transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor de brevet de invenţie, a licenţelor, a know-how-ului sau a cunoştinţelor tehnice nebrevetate.FORMULARUL Nr. 3----------------la procedură------------
                                    
  Data înregistrării ................ Numărul înregistrării .............
  CERERE DE ELIBERARE A SUMEI NERAMBURSABILE(Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)Subscrisa, ..............., având datele de identificare menţionate la lit. A, reprezentată legal prin dl/dna .............., având calitatea de ........, identificată cu B.I./ C.I. seria ..... nr. ..., eliberată de ....... la data de ......, cu domiciliul în localitatea ........., str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ..., ap. ...., sectorul/judeţul ......, cod poştal ....., solicit eliberarea alocaţiei specifice individuale, în sumă de ........, în baza Acordului de principiu pentru finanţare nr. ....... din data de ........... şi în condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilorA. Datele de identificare a întreprinderii:Denumirea întreprinderii: ..........................................Data înregistrării întreprinderii: .................................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: .............Codul de identificare fiscală: ......................................Adresa: .................................................................................................................................Telefon: ......... Fax: .............. E-mail: ......................Cod IBAN ............, deschis la Trezoreria .......................Anexez la prezenta formularul de decont, conform formularului nr. 4 la procedură, precum şi documentele justificative prevăzute în formularul nr. 5 la procedură, în original şi în copie, în ordinea activităţilor completate în formularul de decont.NOTĂ IMPORTANTĂ!Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.Numele: .........................................Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*).............................................Funcţia: ......................................Data semnării: ................................------------- Notă *) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.FORMULARUL Nr. 4-----------------la procedură------------                     FORMULAR DE DECONT*1)    Întreprinderea: ............ Data: ............                                                                    - lei -┌───────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────────────────────────┐│Activitatea│Obiectul│ Nr. │Data │Valoarea │ Document de plată ││ │facturii│facturii│facturii│facturii ├──────────┬───┬────┬─────────┤│ │ │ │ │ │ Felul │ │ │Valoarea ││ │ │ │ ├────┬────┤ documen- │Nr.│Data├────┬────┤│ │ │ │ │ Cu │Fără│ tului │ │ │ Cu │Fără││ │ │ │ │TVA │TVA │ │ │ │TVA │TVA │├───────────┼────────┼────────┼────────┼────┼────┼──────────┼───┼────┼────┼────┤├───────────┼────────┼────────┼────────┼────┼────┼──────────┼───┼────┼────┼────┤├───────────┼────────┼────────┼────────┼────┼────┼──────────┼───┼────┼────┼────┤├───────────┼────────┼────────┼────────┼────┼────┼──────────┼───┼────┼────┼────┤├───────────┼────────┼────────┼────────┼────┼────┼──────────┼───┼────┼────┼────┤├───────────┼────────┼────────┼────────┼────┼────┼──────────┼───┼────┼────┼────┤│ TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────┴────────┴────────┴────────┴────┴────┴──────────┴───┴────┴────┴────┘Numele: .........................................Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*2).............................................------------*1) La prezentul decont se vor anexa lista documentelor justificative în ordinea serviciilor efectuate prezentate în decont, precum şi documentele justificative în original şi în copie.*2) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.FORMULARUL Nr. 5----------------la procedură------------
  *Font 9*
                CHELTUIELI ELIGIBILE ŞI DOCUMENTE JUSTIFICATIVE
                           AFERENTE FINANŢĂRII
  Nr. crt Activităţi eligibile Cheltuieli eligibile Documente justificative
  1. Realizarea de investiţii în imobilizări corporale şi necorporale a) Cheltuieli eligibile pentru realizarea de investiţii în imobilizări corporale: - terenuri - construcţii - instalaţii tehnice şi maşini - alte instalaţii, utilaje şi mobilier industrial b) Cheltuieli eligibile pentru realizarea de investiţii în imobilizări necorporale: - cheltuieli cu transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor de proprietate intelectuală: brevet de invenţie, licenţe, a know- how-ului sau a cunoştinţelor tehnice nebrevetate a) Contract de prestări de servicii, factură/chitanţă, ordine de plată, copie de pe extrasul de cont, documente din care să rezulte achizi- ţionarea în condiţii de piaţă Copie de pe materialele elaborate în cadrul contractelor încheiate b) Contract de vânzare-cumpărare, contract de leasing financiar care este eligibil doar în cazul în care există obligaţia beneficiarului de a achiziţiona activele la sfârşitul perioadei de leasing, factură/ chitanţă, ordine de plată, copie de pe extrasul de cont, documente din care să rezulte achiziţionarea în condiţii de piaţă c) Contract de licenţă, contract de leasing financiar, factură/chitanţă, ordine de plată, copie de pe extrasul de cont, documente din care să rezulte achiziţionarea în condiţii de piaţă
  2. Crearea de noi locuri de muncă c) Cheltuieli salariale cu personalul nouangajat în urma realizării proiectului de investiţii pe o perioadă de 2 ani: - cheltuieli cu salariul brut - cheltuieli cu asigurările sociale obligatorii Situaţii nominale referitoare la personalul nouangajat în urma realizării proiectului de investiţii cuprinzând salariile brute şi cheltuielile cu asigurările sociale obligatorii
  FORMULARUL Nr. 6----------------la procedură------------
                                    
  Data înregistrării ................ Numărul înregistrării .............
  FORMULAR DE RAPORTAREA EFECTELOR FINANŢĂRII*1)acordată în cadrul schemei de ajutor de stat privind dezvoltarearegională prin stimularea investiţiilor(Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)Perioada pentru raportare: anul .............Datele de identificare a întreprinderii:Denumirea întreprinderii: ........................................Adresa: ..........................................................Telefon: ........... Fax: ............. E-mail ..................Data înregistrării întreprinderii: ..............................Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ...........Codul de identificare fiscală: ....................................Am obţinut Acordul de principiu pentru finanţare nr. ........, iar eliberarea alocaţiei specifice individuale s-a efectuat în perioada ............... .Date de raportare:Cifra de afaceri netă: ..................... leiProfitul/pierderea brut(ă): ................ leiValoarea investiţiei efectiv realizate pentru care a solicitat finanţare: ........... leiRentabilitatea capitalului angajat*2)............................Marja brută din vânzări*3) .........................................Numărul de locuri de muncă nou-create aferente investiţiei pentru care a solicitat finanţarea ............Subsemnatul/Subsemnata, ............., identificat/identificată cu actul de identitate seria ............ nr. ......., eliberat de ........... la data de ............, cu domiciliul în localitatea ..........., str. .......... nr. ....... bl. ......, sc. ......, ap. ......., sectorul/judeţul .........., în calitate de reprezentant legal al Societăţii ........., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul formular sunt corecte şi complete.Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului*4) Funcţia: .........................................................Data semnării: ..........-------------*1) Pe baza datelor din situaţiile financiare anuale aprobate.*2) Rentabilitatea capitalului angajat = profitul înaintea plăţii dobânzii şi a impozitului pe profit/capitalul angajat.*3) Marja brută din vânzări = (profitul brut din vânzări/cifra de afaceri) *100.*4) Toate cererile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.-------------