ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 27 august 2008pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 4 septembrie 2008    Având în vedere că printre obiectivele prioritare stabilite în cadrul Programului de guvernare pentru perioada 2005-2008 se evidenţiază şi reducerea sărăciei şi îmbunătăţirea standardului de viaţă al populaţiei,ţinând cont că între persoanele care au desfăşurat activitate în fostele grupe I sau/şi II de muncă au apărut o serie de inechităţi în ceea ce priveşte cuantumul pensiilor, situaţie care, în mod evident, creează nemulţumiri, deoarece la determinarea punctajului mediu anual acestea sunt dezavantajate, întrucât bonusul acordat la stagiul de cotizare, recunoscut de legislaţia în vigoare până la data de 1 aprilie 2001, nu reprezintă o perioadă contributivă,deşi operaţiunea de recalculare a pensiilor a avut drept scop aplicarea aceloraşi principii sub aspectul modalităţii de calcul al punctajului mediu anual, respectiv cele din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru înlăturarea acestor inechităţi în favoarea categoriilor de persoane prejudiciate se impune completarea corespunzătoare a prevederilor actuale ale Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.Având în vedere categoria deosebită de persoane care face obiectul nemulţumirilor, constituită în principal din foşti lucrători în domeniul siderurgiei, în zone de radiaţii şi în minerit, precum şi presiunea socială care se exercită în prezent pe acest subiect,luând în considerare că situaţiile expuse mai sus constituie situaţii extraordinare care vizează elemente de interes public, se impune promovarea prezentei ordonanţe de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IDupă articolul 78^1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 78^2, cu următorul cuprins:"Art. 78^2. - (1) Asiguraţii care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa II de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, beneficiază de un număr suplimentar de puncte, după cum urmează: a) 0,50 puncte pentru fiecare an de spor, respectiv 0,04166 puncte pentru fiecare lună de spor, acordat pentru vechimea realizată în activitatea desfăşurată în grupa I de muncă; b) 0,25 puncte pentru fiecare an de spor, respectiv 0,02083 puncte pentru fiecare lună de spor, acordat pentru vechimea realizată în activitatea desfăşurată în grupa II de muncă. (2) Prevederile alin. (1) se aplică numai în situaţiile în care, potrivit legii, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează stagiile complete de cotizare, prevăzute în anexa nr. 3, în funcţie de data naşterii, respectiv stagiile complete de cotizare în funcţie de data deschiderii dreptului la pensie, conform prevederilor art. 167^1."  +  Articolul IIPrevederile art. 78^2 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi persoanelor: a) ale căror drepturi de pensie au fost recalculate conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu completările ulterioare, cu excepţia acelora în cazul cărora pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte normative cu caracter special; b) ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 aprilie 2001-30 septembrie 2008.  +  Articolul III (1) În situaţia persoanelor prevăzute la art. II, plata sumelor rezultate în urma aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se face eşalonat, în etape, astfel: a) octombrie 2008, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis până în anul 1990 inclusiv; b) februarie 2009, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1991-1996 inclusiv; c) iunie 2009, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1997-31 martie 2001; d) octombrie 2009, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 aprilie 2001-30 septembrie 2008. (2) Punctajul mediu anual corespunzător sporului la vechimea în muncă acordat, în baza legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, pentru activităţi desfăşurate în grupele I şi/sau II de muncă se adaugă la punctajul mediu anual cuvenit sau aflat în plată în luna anterioară etapei de plată prevăzute la alin. (1). (3) În situaţia în care cuantumul pensiei aferent punctajului mediu anual majorat conform prevederilor alin. (2) este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se menţine cuantumul cuvenit sau aflat în plată până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de lege, se va obţine un cuantum al pensiei mai mare decât acesta.  +  Articolul IV (1) Operaţiunea prevăzută la art. 78^2 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează inclusiv cu personal de la Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucureşti. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), se completează obiectul contractului, încheiat în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, între Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucureşti, în mod corespunzător termenul urmând a fi prelungit până la data de 31 decembrie 2009.  +  Articolul VPrevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare la data de 1 octombrie 2008.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 27 august 2008.Nr. 100.--------------