HOTĂRÂRE nr. 966 din 27 august 2008pentru trecerea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii Publice în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi pentru completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 1 septembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. (2) şi art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă trecerea unei părţi din imobilul situat în municipiul Bucureşti, bd. Regina Elisabeta nr. 3, sectorul 3, împreună cu mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotare, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii Publice în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat". (2) Datele de identificare a părţii din imobil care se transmite potrivit alin. (1) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" va prelua toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de administrator a Ministerului Sănătăţii Publice şi pe cele care decurg din contractele de închiriere a spaţiilor din imobilul prevăzut la art. 1, aflate în derulare.  +  Articolul 3Predarea-preluarea părţii din imobilul care se transmite potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4La anexa nr. 4 "Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"" la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, după poziţia nr. 101 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 102, cu următorul cuprins:
  Nr. crt. Denumirea imobilului şi adresa Teren - mp - Temei legal
  "102. Imobil parţial bd. Regina Elisabeta nr. 3, sector 3, Bucureşti 973,43 -"-"
  PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuSecretarul general al Guvernului,Gabriel BercaMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 27 august 2008.Nr. 966.
   +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa părţii din imobil care trece din domeniul public alstatului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii Publice îndomeniul privat al statului şi în administrarea RegieiAutonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
  *Font 9*
   
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale părţii de imobil
  Municipiul Bucureşti, bd. Regina Elisabeta nr. 3, sectorul 3 Ministerul Sănătăţii Publice Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" Construcţie: - suprafaţă utilă C1 - subsol 1 = 573,56 mp - suprafaţă utilă C1 - subsol 2 = 250,95 mp - suprafaţă utilă C1 - parter = 379,83 mp - suprafaţă utilă C1 - mezanin = 93,38 mp - suprafaţă utilă C1 - etaj 1 = 777,45 mp - suprafaţă utilă C1 - etaj 2 = 756,88 mp - suprafaţă utilă C1 - etaj 3 = 759,83 mp - suprafaţă utilă C1 - etaj 4 = 662,13 mp - suprafaţă utilă C1 - etaj 5 = 664,46 mp - suprafaţă utilă C1 - etaj 6 = 493,67 mp Total suprafaţă utilă = 5.412,14 mp Suprafaţa construită la sol = 940,04 mp Terenul aferent în suprafaţă de 973,43 mp Nr. cadastral 9.533/1, înscris în Cartea funciară cu nr. 74.114
  ----