REGULAMENT din 19 august 2008privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 1 septembrie 2008   +  Articolul ART. 1Prezentul regulament stabileşte norme cu privire la modul de atribuire a locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate.  +  Articolul 2În sensul prezentului Regulament, prin fond de locuinţe de serviciu al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate se înţelege:- locuinţe aflate în proprietatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate;- locuinţe aflate în administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate.  +  Articolul 3Locuinţele de serviciu din fondul locativ al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate se închiriază personalului din sistemul administraţiei penitenciare.  +  Articolul 4Atribuirea şi închirierea locuinţelor de serviciu pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare se fac în conformitate cu dispoziţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se completează cu dispoziţiile Codului civil privind contractul de locaţiune, cu cele ale Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 462/2006, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele ale prezentului regulament.  +  Articolul 5 (1) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare, la prima numire în funcţie ca urmare a încadrării, are dreptul la atribuirea unei locuinţe de serviciu dacă acesta sau soţul/soţia nu deţine locuinţă în proprietate ori nu i s-a atribuit locuinţă de către autorităţile administraţiei publice locale.Acest drept se păstrează şi în cazul numirii ulterioare în alte funcţii în cadrul aceleiaşi unităţi. (2) Au dreptul la atribuirea unei locuinţe de serviciu funcţionarii publici cu statut special definitivi şi personalul contractual, mutaţi în interesul serviciului, trecuţi temporar în altă funcţie sau detaşaţi, dacă în localitatea unde urmează să îşi desfăşoare activitatea ei sau soţul/soţia nu deţin locuinţă în proprietate ori nu li s-a atribuit locuinţă de către autorităţile administraţiei publice locale.  +  Articolul 6La atribuirea locuinţelor de serviciu se va ţine seama de următoarele criterii (c): c1 - vechimea în sistem a solicitantului;c2 - numărul persoanelor aflate în întreţinere;c3 - soţul/soţia îşi desfăşoară activitatea în cadrul sistemului penitenciar;c4 - situaţia familială a solicitantului;c5 - starea de sănătate a solicitantului sau a membrilor de familie (soţ/soţie, persoane aflate în întreţinere);c6 - vechimea cererii privind atribuirea unei locuinţe de serviciu;c7 - existenţa soluţiei locative privind decontarea chiriei.  +  Articolul 7Punctajul (P) acordat în cadrul fiecărui criteriu este următorul:Pc1 - vechimea în sistem a solicitantului:- 1 punct pentru fiecare an întreg.Pc2 - numărul persoanelor aflate în întreţinere:- 10 puncte - 5 sau mai multe persoane;- 8 puncte - 4 persoane;- 6 puncte - 3 persoane;- 4 puncte - 2 persoane;- 2 puncte - 1 persoană.Pc3 - soţul/soţia îşi desfăşoară activitatea în cadrul sistemului penitenciar:- 10 puncte - DA;- 8 puncte - NU.Pc4 - situaţia familială a solicitantului:- 10 puncte - familie monoparentală;- 8 puncte - căsătorit;- 4 puncte - necăsătorit.Pc5 - starea de sănătate a solicitantului sau a membrilor de familie (soţ/soţie, persoane aflate în întreţinere):- 10 puncte - invaliditate gradul I;- 8 puncte - invaliditate gradul II;- 6 puncte - boli incurabile constatate de medicul specialist;- 4 puncte - TBC;- 2 puncte - boli cardiovasculare constatate de medicul specialist.Pc6 - vechimea cererii privind atribuirea unei locuinţe de serviciu:- 1 punct pentru fiecare an întreg.Pc7 - existenţa soluţiei locative privind decontarea chiriei:- nu - 5 puncte;- da - 0 puncte.  +  Articolul 8Ponderea (p) a criteriilor menţionate la art. 6 din prezentul regulament la calculul final al punctajului este următoarea:
           
    pc1-vechimea în sistem a solicitantului7
    pc2-numărul persoanelor aflate în întreţinere6
    pc3-soţul/soţia îşi desfăşoară activitatea în cadrul sistemului penitenciar5
    pc4-situaţia familială a solicitantului4
    pc5-starea de sănătate a solicitantului sau a membrilor de familie (soţ/soţie, persoane aflate în întreţinere)3
    pc6-vechimea cererii privind atribuirea unei locuinţe de serviciu2
    pc7-existenţa soluţiei locative privind decontarea chiriei1
   +  Articolul ART. 9Pentru a obţine punctajul final, numărul de puncte obţinute de solicitant în cadrul fiecărui criteriu se înmulţeşte cu ponderea criteriului respectiv, iar rezultatele astfel obţinute se însumează.Pf = Σ P(ci) x p(ci) = P(ci) x p(ci) + P(c1) x p(c1) + ..............P(c7) x p(c7),unde:i = de la 1 la 7  +  Articolul 10 (1) Atribuirea locuinţelor de serviciu disponibile se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. (2) În caz de egalitate, se vor avea în vedere punctajele realizate de fiecare solicitant per criteriu, în ordinea descrescătoare a ponderii criteriilor.  +  Articolul 11 (1) În vederea atribuirii locuinţelor de serviciu disponibile, se vor da publicităţii, prin afişare la sediul instituţiei, locuinţele de serviciu disponibile, prezentul regulament, actele justificative necesare care trebuie să însoţească cererea, locul de primire a cererilor, data-limită de depunere a cererilor (minimum 5 zile lucrătoare), data la care se vor afişa rezultatele. (2) Solicitările de repartizare a unei locuinţe de serviciu vor fi analizate şi soluţionate de o comisie constituită la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, al unităţilor subordonate, prin decizie a directorului general, respectiv prin act administrativ al conducătorului unităţii în proprietatea sau administrarea căreia se află locuinţele de serviciu. (3) Comisia va fi formată din preşedinte, 4 membri şi un secretar. În unităţile în care există una sau mai multe organizaţii sindicale reprezentative, unul dintre membri va fi desemnat de către acestea. (4) Pentru fiecare comisie se vor desemna un preşedinte supleant, 4 membri supleanţi şi un secretar supleant în condiţiile alin. (3). (5) Persoanele desemnate în comisie vor semna o declaraţie pe propria răspundere în care vor preciza că nu se află în vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate stabilite de Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (6) Lucrările comisiei vor fi consemnate în procese-verbale care trebuie să cuprindă motivele de admitere sau de respingere a cererilor privind atribuirea unei locuinţe de serviciu. (7) Repartizarea locuinţelor de serviciu se face cu majoritate simplă de voturi, prin hotărâre. (8) Fiecare solicitare este evaluată individual de fiecare membru al comisiei, iar punctajul final se stabileşte ca urmare a deliberării membrilor comisiei. (9) În caz de egalitate, se vor avea în vedere punctajele realizate de fiecare solicitant per criteriu, în ordinea descrescătoare a ponderii criteriilor. În caz de imposibilitate de departajare, decide conducătorul instituţiei în proprietatea sau administrarea căreia se află locuinţa de serviciu, motivat. (10) Hotărârile comisiei pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 12 (1) Cererea privind atribuirea şi schimbul unei locuinţe de serviciu va fi depusă la secretariatul comisiei prevăzute la art. 11 şi va fi însoţită de următoarele înscrisuri: a) declaraţie autentică pe propria răspundere a solicitantului şi a soţului/soţiei că îndeplineşte atât condiţiile din Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi pe cele prevăzute de prezentul regulament; b) actul de identitate (buletin/carte de identitate) al solicitantului şi, după caz, al soţului/soţiei, în fotocopie; c) adeverinţă de vechime emisă de structura de resurse umane şi formare profesională din cadrul unităţii; d) fotocopie a certificatul de căsătorie al solicitantului; e) fotocopie a actului de identitate (buletin/carte de identitate) sau a certificatului de naştere al persoanelor aflate în întreţinere; f) înscrisuri cu caracter medical; g) înscrisuri care să ateste faptul că soţul/soţia îşi desfăşoară activitatea în sistemul penitenciar; h) angajament prin care se obligă să comunice în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la ivirea situaţiei, orice schimbare intervenită, de natură să modifice dreptul şi calitatea sa de beneficiar al locuinţei de serviciu; comunicarea se va face către unitatea care a acordat locuinţă de serviciu. (2) Cererile de atribuire a unei locuinţe de serviciu, împreună cu documentele anexate, se păstrează în arhiva comisiei şi vor fi avute în vedere cu ocazia atribuirii de noi locuinţe de serviciu.  +  Articolul 13Se va urmări ca, în măsura posibilităţilor, la atribuirea locuinţelor de serviciu numărul de camere al locuinţei să fie în concordanţă cu numărul membrilor de familie, prin familie înţelegându-se soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinere, părinţii soţilor, precum şi ginerii, nurorile şi copiii acestora, dacă locuiesc şi gospodăresc împreună.  +  Articolul 14Chiriile pentru locuinţele de serviciu se stabilesc în baza criteriilor prevăzute la art. 26 şi următoarele din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 15 (1) Contractul de închiriere va avea următoarele anexe:- proces-verbal de predare-primire a locuinţei;- fişa suprafeţei locative închiriate;- fişa de calcul pentru stabilirea chiriei lunare. (2) Contractul de închiriere, precum şi cele 3 anexe vor fi semnate de conducătorul instituţiei în proprietatea sau administrarea căreia se află locuinţa de serviciu, precum şi de către chiriaş.  +  Articolul 16 (1) Contractul de închiriere a locuinţei de serviciu încetează de drept la data încetării raporturilor de serviciu ale titularului, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 36 alin. (2) din Legea nr. 293/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Contractul de închiriere a locuinţei de serviciu încetează de drept şi în situaţia dobândirii unei locuinţe proprietate de către titular sau soţul/soţia acestuia. (3) Dreptul privind atribuirea unei locuinţe de serviciu se pierde în situaţia în care funcţionarii publici cu statut special definitivi şi personalul contractual solicită mutarea, la cerere, la o altă unitate penitenciară sau în situaţia în care personalul din sistemul administraţiei penitenciare ori soţul/soţia au înstrăinat o locuinţă proprietate personală, după data încadrării în sistemul administraţiei penitenciare.  +  Articolul 17Titularii contractelor de închiriere nu pot subînchiria către terţi, în tot sau în parte, spaţiul locativ atribuit cu titlu de locuinţă de serviciu.  +  Articolul 18 (1) În conformitate cu prevederile art. 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 462/2006, cu modificările ulterioare, funcţionarii publici cu statut special obligaţi să locuiască în locuinţele de serviciu sunt scutiţi de plată chiriei. (2) Sunt obligaţi să locuiască în locuinţele de serviciu funcţionarii publici cu statut special care desfăşoară activitatea în unităţi situate în localităţi sau în zone izolate ori unde încadrarea personalului se face cu dificultate, precum şi cei mutaţi în interesul serviciului, trecuţi temporar în altă funcţie sau detaşaţi.  +  Articolul 19Sumele încasate din chiriile plătite de persoanele care beneficiază de locuinţă de serviciu se vor vira la bugetul de stat, prin ordin de plată, în termen de 3 zile de la încasare.  +  Articolul 20Neplata în termen a chiriei atrage penalităţile prevăzute de lege, cuantumul acestora putând depăşi cuantumul chiriei restante.  +  Articolul 21În conformitate cu art. 249 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, locatorii care deţin locuinţă de serviciu, conform contractelor de locaţiune încheiate, vor plăti anual impozitul aferent imobilului aflat în folosinţă.  +  Articolul 22Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau unităţile subordonate asigură plata tuturor cheltuielilor pentru apartamentele libere, neatribuite.-------