HOTĂRÂRE nr. 855 din 13 august 2008pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 28 august 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă actul constitutiv-cadru şi statutul-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2. (2) Se aprobă actul constitutiv-cadru şi statutul-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare ce se vor constitui în vederea delegării gestiunii serviciului către un operator regional prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii conform Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexele nr. 3 şi 4. (3) În situaţiile în care şi pentru asociaţiile de dezvoltare intercomunitară prevăzute la alin. (1) contractul de delegare a gestiunii serviciului se va atribui direct unui operator regional, în statutul asociaţiei se vor prelua în mod corespunzător prevederile art. 4 alin. (2), art. 12, 13, art. 16 alin. (4), art. 17 alin. (2) lit. a) şi art. 20 alin. (4) din Statutul-cadru al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare prevăzut în anexa nr. 4. (4) Actele constitutive-cadru şi statutele-cadru cuprinse în anexele la prezenta hotărâre conţin prevederi minimale şi vor fi adaptate specificului fiecărui serviciu comunitar de utilităţi publice.  +  Articolul 2 (1) O asociaţie de dezvoltare intercomunitară înfiinţată şi organizată în temeiul Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, poate să aibă ca obiect de activitate unul sau mai multe servicii comunitare de utilităţi publice, respectiv: a) serviciul de alimentare cu apă; b) serviciul de canalizare şi epurare a apelor uzate; c) serviciul de colectare, canalizare şi evacuare a apelor pluviale; d) serviciul de producere, transport, distribuţie şi furnizare de energie termică în sistem centralizat; e) serviciul de salubrizare a localităţilor; f) serviciul de iluminat public; g) serviciul de administrare a domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale; h) serviciul de transport public local. (2) Face excepţie de la prevederile alin. (1) serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare pentru care se pot constitui numai asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu un singur obiect de activitate, distinct.  +  Articolul 3Asociaţiile constituite anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, care au ca scop gestionarea în comun a serviciilor de utilităţi publice, administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice, înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi/sau, după caz, dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii, îşi vor modifica actul constitutiv şi statutul în conformitate cu actul constitutiv-cadru şi statutul-cadru aplicabile, aprobate prin prezenta hotărâre, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian Davidp. Ministrul mediuluişi dezvoltării durabile,Lucia Ana Varga,secretar de statp. Ministrul transporturilor,Septimiu Buzaşu,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 13 august 2008.Nr. 855.  +  Anexa 1 ACTUL CONSTITUTIV-CADRUal Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţipublice pentru serviciul/serviciile de ..........."..............................."(denumirea asociaţiei)I. Asociaţii:1. judeţul ...., prin Consiliul Judeţean ........, cu sediul în ....., str. ....... nr. ......, judeţul ........, cod ..........., reprezentat de ...., în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean ..........., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Judeţean ........ nr. .. din...;2. municipiul/oraşul/comuna ......, prin Consiliul Local al ....., cu sediul în ........., str. .......... nr. .., judeţul ............., cod ..........., reprezentat de ........., în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ........... nr. . din...;3. municipiul/oraşul/comuna ......, prin Consiliul Local al ...., cu sediul în ....., str. ........ nr. .., judeţul .........., cod ............, reprezentat de ...., în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ........ nr. .. din ............;4. municipiul/oraşul/comuna ......, prin Consiliul Local al ...., cu sediul în ..... str. .. nr. .., judeţul ........, cod ........., reprezentat de ..........., în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ........ nr. .. din...;5. ..................................................;6. ................................................. etc.,denumiţi colectiv asociaţii şi individual asociatul,s-au asociat şi au înfiinţat Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul/serviciile de "........(denumirea)......" (denumită în continuare Asociaţia), în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. ..../... (se menţionează legea specială/legile speciale care reglementează serviciul/serviciile de utilităţi publice respectiv/respective), precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005.II. DenumireaDenumirea Asociaţiei este "...............", conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. ........ din ............., eliberată de Ministerul Justiţiei.III. SediulSediul Asociaţiei este în România, .........(adresa)........ .IV. DurataAsociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei .................... .V. Voinţa de asociere/Scopul Asociaţiei (1) Prin semnarea prezentului act constitutiv, asociaţii îşi exprimă voinţa de a se asocia în cadrul Asociaţiei ".......(denumirea)......." constituită în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului/serviciilor de ........(Se indică serviciul/serviciile de utilităţi publice.)......... (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.Acest scop se va completa de la caz la caz, în funcţie de specificul fiecărui serviciu şi de particularităţile locale. (2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza în baza unui/mai multor contract/contracte de delegare a gestiunii, atribuit(e) operatorilor conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legilor speciale aplicabile.În funcţie de specificul fiecărui serviciu se vor prevedea categoriile de contracte determinate pe baza activităţilor componente ale Serviciului şi, eventual, numărul de contracte din fiecare categorie.VI. Patrimoniul iniţial (1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de...................... lei, constituit din contribuţia în numerar şi/sau în natură a asociaţilor, după cum urmează:Pentru fiecare membru al Asociaţiei se specifică în ce constă contribuţia - în numerar şi/sau în natură, cu indicarea în acest caz a bunurilor cu care contribuie - şi valoarea contribuţiei. (2) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei include şi dreptul de folosinţă gratuită, pe termen limitat, a următoarelor bunuri aparţinând domeniului public şi/sau privat al asociaţilor, altele decât bunurile ce compun sistemele publice aferente Serviciului:- ............(datele de identificare ale bunului)........., aparţinând patrimoniului public/privat al ...........(Se indică unitatea administrativ-teritorială.)..........., conform Hotărârii Consiliului Judeţean/Local ....... nr. ....../.. .(Se specifică bunurile care se dau în folosinţă gratuită Asociaţiei, dacă sunt din domeniul public sau privat, local ori judeţean, termenul pentru care sunt date în folosinţă - dreptul de folosinţă nu poate fi acordat pentru o durată nedeterminată, conform art. 124 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu indicarea hotărârii autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale membre prin care se aprobă darea în folosinţă a acestora.)- ...............................;- etc.Alin. (2) al acestui articol este opţional, după cum asociaţii dau în folosinţă gratuită sau nu Asociaţiei bunuri aflate în domeniul public ori privat al unităţilor administrativ-teritoriale membre. (3) Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele: a) contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi alte contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre; b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii; c) donaţii, sponsorizări sau legate; d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociaţiei. (4) Asociaţia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităţi economice.VII. Primele organe de conducere, administrare şi controlConducerea AsociaţieiAdunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii asociaţilor, desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale acestora.Se recomandă ca aceşti reprezentanţi să fie primarii, pentru municipii, oraşe şi comune, respectiv preşedintele consiliului judeţean, pentru judeţe.Sunt numiţi în calitate de membri ai primei adunări generale:- dl ..., numit de Consiliul Judeţean .........;- dl ..., numit de Consiliul Local al ...........;- dl ..., numit de Consiliul Local al ...........;- dl ..., numit de Consiliul Local al ...........;- etc.Adunarea generală alege dintre membrii săi preşedintele Asociaţiei, care are atribuţiile prevăzute în statutul Asociaţiei şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel.Administrarea AsociaţieiConsiliul director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din preşedintele Asociaţiei şi încă 2 (doi) membri (Asociaţii pot să prevadă şi un alt număr de membri, cu condiţia ca numărul total de membri în consiliul director, inclusiv preşedintele, să fie impar.) numiţi de adunarea generală pe o perioadă de ........... ani. (Durata mandatului este convenită de asociaţi, dar nu va fi mai mare de 4 ani.) Componenţa consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.Sunt numiţi în calitate de membri ai primului consiliu director:● ....................................... - preşedintele Asociaţiei;(datele de identificare)● ......................................................;(datele de identificare)● .................................................... .(datele de identificare)Controlul financiar al AsociaţieiControlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie de cenzori formată din minimum 3 membri numiţi de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.Primii membri ai comisiei de cenzori a Asociaţiei sunt:- ..............[datele de identificare: nume, prenume, cetăţenie, data naşterii, domiciliu, titular al B.I./C.I. seria ............ nr. ..., eliberat(ă) de .............. la data de ...].............--..................VIII. Pentru desfăşurarea procedurilor de dobândire a personalităţii juridice se împuterniceşte dl ..........., cetăţean ........, domiciliat în ........, titular al B.I/C.I., seria ........ nr. ........, eliberat(ă) de ........ la data de ........ .Prezentul act constitutiv a fost redactat în ........ (....) exemplare originale, azi, data autentificării.ASOCIAŢII:Judeţul ...........................,Prin preşedintele Consiliului Judeţean .......................[semnătura şi ştampila]Municipiul/Oraşul/Comuna ...............................,Prin primar ..............................................[semnătura şi ştampila]Municipiul/Oraşul/Comuna .....................................,Prin primar ...................................................[semnătura şi ştampila]........... etc.  +  Anexa 2 STATUTUL-CADRUal Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară deutilităţi publice pentru serviciul/serviciile de ........"................................."(denumirea asociaţiei)Asociaţii:1. judeţul ...., prin Consiliul Judeţean ........, cu sediul în ....., str. .. nr. .., judeţul ..., cod ..., reprezentat de ...., în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean ............, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Judeţean ........ nr. .. din...;2. municipiul/oraşul/comuna ......, prin Consiliul Local al ...., cu sediul în ....., str. .. nr. .., judeţul ........., cod ........, reprezentat de .............., în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ............ nr. ........ din ...........;3. municipiul/oraşul/comuna ......, prin Consiliul Local al ...., cu sediul în ....., str. ....... nr. .., judeţul ..., cod ............., reprezentat de ........, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ........ nr. .. din ..;4. municipiul/oraşul/comuna ......, prin Consiliul Local al ...., cu sediul în ....., str. ............ nr. .., judeţul ..., cod ..., reprezentat de ...., în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ........ nr. .. din...;5. .............................................:6. ............................................. etc.,denumiţi colectiv asociaţii şi individual asociatul,ne exprimăm voinţa de a coopera şi de a ne asocia în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. ........../.......... (Se menţionează legea specială/legile speciale care reglementează serviciul/serviciile de utilităţi publice respectiv/respective.), precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, în cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul/serviciile de ...........(denumirea)........... (denumită în continuare Asociaţia), persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, în scopurile prevăzute la art. 4 din prezentul statut.  +  Capitolul I Denumirea, sediul şi durata AsociaţieiArt. 1. - Denumirea Asociaţiei este " ...............", conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. ........ din ............., eliberată de Ministerul Justiţiei. Asociaţia va avea ştampilă şi însemne proprii.Art. 2. - (1) Sediul Asociaţiei este în România, ...........(adresa)............... (2) Sediul Asociaţiei va putea fi mutat în orice alt loc aflat pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre, în baza unei hotărâri a adunării generale a Asociaţiei sau a consiliului director, conform prezentului statut.Art. 3. - Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.  +  Capitolul II Scopul şi obiectivele AsociaţieiArt. 4. - (1) Asociaţia se constituie în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de ............(Se indică serviciul/serviciile de utilităţi publice.)........ (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumită în continuare Strategia de dezvoltare).Acest scop se va completa de la caz la caz, în funcţie de specificul fiecărui Serviciu şi de particularităţile locale. (2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza, în baza unui/mai multor contract/contracte de delegare a gestiunii [denumit(e) în continuare contract(e) de delegare] atribuit(e) operatorilor conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legilor speciale aplicabile.În funcţie de specificul fiecărui serviciu se vor prevedea categoriile de contracte determinate pe baza activităţilor componente ale Serviciului şi, eventual, numărul de contracte din fiecare categorie. (3) Asociaţii declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul general al locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătăţirea calităţii Serviciului, în condiţiile unor tarife şi/sau taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul "poluatorul plăteşte", atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului, precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.Art. 5. - (1) Obiectivele Asociaţiei sunt următoarele: a) să elaboreze şi să aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului; b) să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului; c) să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile administraţiei publice locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes general; d) să elaboreze şi să aprobe caietul/caietele de sarcini şi regulamentul/regulamentele Serviciului; e) să elaboreze şi să aprobe documentaţiile de atribuire a contractului/contractelor de delegare şi să stabilească condiţiile de participare şi criteriile de selecţie a operatorilor, cu excepţia situaţiei atribuirii directe conform prevederilor art. 31^1 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare; f) să încheie contractul/contractele de delegare cu operatorii, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevăzut de art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare. (În funcţie de specificul activităţilor care compun Serviciul, delegatar pot fi toţi membrii Asociaţiei pentru toate activităţile sau numai o parte din aceştia pentru anumite activităţi.); g) să monitorizeze executarea contractului/contractelor de delegare şi să informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce priveşte realizarea indicatorilor de performanţă, executarea lucrărilor încredinţate operatorilor şi calitatea Serviciului furnizat utilizatorilor) şi, în conformitate cu mandatul primit şi cu prevederile contractuale, să aplice penalităţile contractuale; h) să identifice şi să propună orice acţiuni vizând creşterea oportunităţilor de finanţare a proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului; i) să îmbunătăţească planificarea investiţiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului.Acest articol poate fi completat şi cu alte obiective, în funcţie de condiţiile specifice Serviciului şi de particularităţile locale. (2) Pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei, prin prezentul statut asociaţii mandatează Asociaţia să exercite în numele şi pe seama lor următoarele atribuţii legate de Serviciu: a) ...............................; b) ...............................; c) ...............................;etc.Se completează cu atribuţiile, drepturile şi obligaţiile pentru a căror exercitare unităţile administrativ-teritoriale membre conferă Asociaţiei mandat, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul III Patrimoniul AsociaţieiArt. 6. - (1) Patrimoniul Asociaţiei este compus din bunurile şi resursele proprii, necesare acoperirii cheltuielilor de organizare şi funcţionare şi desfăşurării activităţilor proprii, pe de o parte, şi din dreptul de folosinţă gratuită asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al asociaţilor, acordat sau ce va fi acordat Asociaţiei de către asociaţi, pe de altă parte. (2) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de ....... lei, constituit din contribuţia în numerar şi/sau în natură a asociaţilor, după cum urmează:...............................;...............................;...............................;Pentru fiecare membru al Asociaţiei se specifică în ce constă contribuţia - în numerar şi/sau în natură, cu indicarea în acest caz a bunurilor cu care contribuie - şi valoarea contribuţiei. (3) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei include şi dreptul de folosinţă gratuită, pe termen limitat, a următoarelor bunuri aparţinând domeniului public şi/sau privat al asociaţilor, altele decât bunurile ce compun sistemele publice aferente Serviciului:- ...............(datele de identificare ale bunului)..........., aparţinând patrimoniului public/privat al ................(Se indică unitatea administrativ-teritorială.)........, conform Hotărârii Consiliului Judeţean/Local ............... nr. ...../... .(Se specifică bunurile care se dau în folosinţă gratuită Asociaţiei, dacă sunt din domeniul public sau privat, local ori judeţean, termenul pentru care sunt date în folosinţă - dreptul de folosinţă nu poate fi acordat pentru o durată nedeterminată, conform art. 124 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu indicarea hotărârii autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale membre prin care se aprobă darea în folosinţă a acestora.)- ....................................;- etc.Alin. (3) al acestui articol este opţional, după cum asociaţii dau în folosinţă gratuită sau nu Asociaţiei bunuri aflate în domeniul public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale membre.Art. 7. - Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele: a) contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi alte contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre; b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii; c) donaţii, sponsorizări sau legate; d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de prezentul statut.Art. 8. - Asociaţia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităţi economice.Art. 9. - Asociaţia are un buget propriu de venituri şi cheltuieli. Situaţiile financiare se întocmesc şi se publică în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Capitolul IV AsociaţiiArt. 10. - Asociaţii au următoarele drepturi: a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei, prin reprezentanţii lor în aceste organe; b) să participe la luarea hotărârilor în cadrul Asociaţiei, conform prevederilor prezentului statut; c) să primească, la cerere, toate informaţiile disponibile care privesc activitatea Asociaţiei.Art. 11. - Asociaţii au următoarele obligaţii: a) să respecte statutul, actul constitutiv şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei; b) să plătească cotizaţia anuală, plata urmând să se facă până la ................ . Cotizaţia pentru primul an este fixată prin prezentul statut la suma de .......... lei/an; c) să promoveze şi să participe activ la acţiunile desfăşurate de Asociaţie; d) să participe, prin reprezentanţii lor, la şedinţele adunării generale a Asociaţiei.Art. 12. - (1) Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderii din Asociaţie, conform prevederilor prezentului articol. (2) Retragerea din Asociaţie nu poate avea loc decât în situaţia în care asociatul respectiv se retrage unilateral din contractul de delegare la care este parte în calitate de delegatar. Dacă oricare dintre asociaţi doreşte să se retragă din contractul de delegare şi, respectiv, din Asociaţie, aceasta va notifica preşedintelui Asociaţiei şi celorlalţi asociaţi intenţia sa. Preşedintele Asociaţiei va convoca adunarea generală a Asociaţiei în cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificări. (3) Adunarea generală a Asociaţiei va analiza consecinţele retragerii şi modificările ce se impun la contractele de delegare (în special în ceea ce priveşte investiţiile), conform prevederilor fiecărui contract de delegare, şi va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut şi a actului constitutiv al Asociaţiei. (4) În cazul în care un asociat nu aprobă contractul de delegare ce urmează să fie încheiat cu operatorul desemnat sau se retrage unilateral din acest contract (indiferent că retragerea are loc înainte sau după intrarea în vigoare a respectivului contract de delegare), acesta va fi exclus din Asociaţie. Preşedintele Asociaţiei va convoca adunarea generală în cel mult 30 de zile de la data la care s-a luat cunoştinţă despre respectiva situaţie. Adunarea generală va hotărî excluderea din Asociaţie, va analiza consecinţele excluderii şi modificările ce se impun la contractele de delegare (în special cu privire la investiţii), în conformitate cu prevederile contractelor de delegare respective, şi va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut şi a actului constitutiv al Asociaţiei. Este asimilat refuzului de a delega gestiunea Serviciului şi neadoptarea, în două şedinţe consecutive ale autorităţii deliberative a respectivului asociat, a hotărârii de aprobare a delegării gestiunii Serviciului către operatorul prevăzut la art. 17 alin. (2) lit. g) din alte motive decât un vot negativ. (5) Orice membru care se retrage sau este exclus din Asociaţie este obligat să plătească: a) sumele corespunzătoare investiţiilor (modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent dacă sunt extinderi sau înlocuiri) în infrastructura aferentă Serviciului delegat, de care a beneficiat pe durata cât a fost membru al Asociaţiei; b) sumele prevăzute ca despăgubiri în contractele de delegare.Art. 13. - (1) Asociaţia poate accepta, cu acordul asociaţilor, noi membri. Aceştia au dreptul şi obligaţia să atribuie gestiunea Serviciului operatorului cu care Asociaţia a încheiat sau va încheia contractul de delegare în numele şi pe seama asociaţilor, în condiţiile legii. Pentru a vota o astfel de hotărâre, reprezentanţii asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităţilor administrativ-teritoriale, pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz. (2) În urma adoptării hotărârii adunării generale a Asociaţiei de a accepta un nou membru, se va încheia un act adiţional la prezentul statut, prin care noul membru va fi menţionat în preambulul statutului. (3) Se consideră că orice nou membru al Asociaţiei acceptă în totalitate prevederile statutului şi ale actului constitutiv ale Asociaţiei la data aderării sale. (4) În situaţia în care noul membru are dreptul, conform prevederilor legale, să atribuie direct gestiunea Serviciului său către operatorul cu care Asociaţia a încheiat contractul de delegare în numele şi pe seama asociaţilor, acesta va delega gestiunea Serviciului său respectivului operator şi se va încheia un act adiţional la contractul de delegare, care va fi semnat de Asociaţie în numele şi pe seama asociatului respectiv.  +  Capitolul V Organele AsociaţieiAdunarea generală a AsociaţieiArt. 14. - (1) Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii asociaţilor desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale acestora.Se recomandă ca aceşti reprezentanţi să fie primarii, pentru municipii, oraşe şi comune, respectiv preşedintele consiliului judeţean, pentru judeţe. (2) Fiecare asociat va depune toate diligenţele pentru a-şi asigura reprezentarea permanentă în cadrul adunării generale a Asociaţiei. (3) Hotărârile de numire/revocare/înlocuire a reprezentanţilor vor fi transmise, în copie, asociaţilor şi preşedintelui Asociaţiei, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii lor.Art. 15. - Adunarea generală alege dintre membrii săi preşedintele Asociaţiei, care are atribuţiile prevăzute în prezentul statut şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel.Art. 16. - (1) Adunarea generală a Asociaţiei îndeplineşte atribuţiile care îi revin conform art. 21 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, precum şi atribuţiile speciale prevăzute de prezentul statut în exercitarea competenţelor privind Serviciul, conform mandatului încredinţat de către asociaţi prin prezentul statut. (2) Atribuţiile adunării generale a Asociaţiei cu privire la activitatea proprie sunt: a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei; b) acordarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului director pentru perioada încheiată, pe baza raportului de activitate prezentat adunării generale de consiliul director; c) aprobarea situaţiilor financiare ale Asociaţiei pentru exerciţiul financiar încheiat şi a proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru următorul exerciţiu financiar; d) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director; e) alegerea şi revocarea membrilor comisiei de cenzori şi stabilirea regulilor generale de organizare şi funcţionare a comisiei de cenzori; f) aprobarea organigramei şi a politicii de personal a Asociaţiei, inclusiv a organizării aparatului tehnic al Asociaţiei, şi, dacă este cazul, a comisiilor/comitetelor*);------------ Notă *) Prin statutul Asociaţiei se pot stabili reguli privind componenţa, atribuţiile şi modul de funcţionare a acestor comitete/comisii ce vor asista consiliul director al Asociaţiei în exercitarea atribuţiilor de elaborare a strategiilor, de monitorizare, de supraveghere, de organizare a licitaţiilor publice pentru atribuirea contractelor de delegare etc. g) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociaţie în nume propriu, a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de .............. euro; h) modificarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei; i) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare; j) aprobarea primirii de noi membri în Asociaţie, a retragerii şi excluderii unor membri din Asociaţie; k) aprobarea cotizaţiei anuale; l) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.Acestea constituie clauze minimale care pot fi completate cu alte atribuţii. (3) Atribuţiile adunării generale a Asociaţiei cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociaţi conform art. 5 alin. (2) sunt: a) ..........; b) ..........; c) ..........;etc.Se completează cu acele atribuţii pentru a căror exercitare este nevoie de adoptarea unei hotărâri de către adunarea generală a Asociaţiei.Art. 17. - (1) În temeiul art. 16 alin. (3), adunarea generală a Asociaţiei hotărăşte asupra aspectelor legate de obiectivele Asociaţiei, având în vedere interesul comun al asociaţilor, în special: a) strategia de dezvoltare; b) politica tarifară; c) contractele de delegare. (2) În legătură cu acestea, asociaţii convin: a) Asociaţia va asigura elaborarea şi aprobarea strategiei de dezvoltare a Serviciului. Pe baza strategiei de dezvoltare vor fi stabilite investiţiile necesare atingerii obiectivelor prevăzute de această strategie şi prioritizarea acestora, precum şi planul de implementare şi analiza macrosuportabilităţii. Planurile de investiţii vor fi actualizate periodic ţinând seama de strategia de dezvoltare; b) sursele de finanţare a investiţiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană sau de instituţii financiare, fonduri de la bugetul de stat, de la bugetele locale ale asociaţilor, fondurile proprii sau atrase ale operatorului/operatorilor; c) listele de investiţii prioritare şi planurile de finanţare a acestora vor fi discutate în şedinţele adunării generale a Asociaţiei şi aprobate de autorităţile deliberative ale asociaţilor beneficiari ai investiţiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investiţiilor), precum şi ale asociaţilor deserviţi de bunurile rezultate în urma investiţiilor. În funcţie de investiţiile la care se referă, listele de investiţii prioritare şi planurile de finanţare vor fi anexate şi vor face parte integrantă din contractele de delegare corespunzătoare; d) studiile de fezabilitate aferente listelor de investiţii vor fi supuse avizului Asociaţiei înainte de a fi aprobate de autorităţile deliberative ale asociaţilor beneficiari ai investiţiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investiţiilor); e) în funcţie de specificul Serviciului, de activităţile componente ale acestuia aflate sub responsabilitatea fiecărui asociat şi de strategia de dezvoltare, gestiunea Serviciului, respectiv a activităţilor componente ale Serviciului, după caz, precum şi concesiunea sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului/activităţilor componente ale Serviciului vor fi încredinţate unuia sau mai multor operatori în baza unui/unor contract/contracte de delegare; f) contractul/contractele de delegare a gestiunii Serviciului/activităţilor componente ale Serviciului va/vor fi atribuite conform prevederilor legale în vigoare şi va/vor fi încheiat(e) cu operatorul de către Asociaţie, în numele şi pe seama asociaţilor/acelor asociaţi care deleagă împreună prin acelaşi contract de delegare activităţile componente ale Serviciului aflate sub responsabilitatea acestora; g) operatorul va fi responsabil de implementarea programelor de investiţii stabilite prin contractul/contractele de delegare, va întreţine, va moderniza, va reabilita şi va extinde infrastructura concesionată şi va gestiona Serviciul/activităţile componente ale Serviciului pe riscul şi răspunderea sa, conform clauzelor contractului de delegare; h) Asociaţia va monitoriza îndeplinirea de către operator(i) a obligaţiilor care îi/le incumbă în temeiul contractului de delegare; i) Asociaţia va exercita, în numele şi pe seama asociaţilor, drepturile şi obligaţiile pe care aceştia le au în calitate de delegatar, conform prevederilor prezentului statut.În situaţia în care la data constituirii Asociaţiei membrii acesteia au convenit asupra politicii tarifare, contractului/contractelor de delegare ce urmează a fi încheiat/încheiate şi asupra modului de atribuire a acestuia/acestora, punctele de mai sus vor fi particularizate.Art. 18. - Reprezentanţii asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei sunt responsabili pentru activitatea lor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Art. 19. - (1) Adunarea generală a Asociaţiei va fi convocată, ori de câte ori este necesar, de către preşedintele Asociaţiei sau de un număr de cel puţin .... asociaţi. (2) Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puţin 5 (cinci) zile calendaristice (Acesta este un termen minim, asociaţii putând stabili şi un termen mai mare.) înainte de data şedinţei şi va cuprinde data, ora, locul şi ordinea de zi ale şedinţei. (3) În funcţie de problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei, convocarea va fi trimisă numai reprezentanţilor asociaţilor care au dreptul să participe şi să voteze cu privire la luarea respectivelor hotărâri conform prevederilor prezentului statut. (4) Şedinţele adunării generale a Asociaţiei vor fi conduse de preşedintele Asociaţiei sau, în absenţa acestuia, de persoana desemnată de adunarea generală dintre participanţi. (5) Adunarea generală a Asociaţiei va alege dintre participanţii la şedinţă un secretar care va redacta procesul-verbal al şedinţei. (6) Procesul-verbal este semnat de preşedinte şi de secretar. O copie a procesului-verbal va fi transmisă, în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice (Acesta este un termen maxim, asociaţii putând stabili şi un termen mai mic.) de la data şedinţei, fiecărui asociat convocat conform prevederilor alin. (2), indiferent dacă reprezentantul acesteia a fost sau nu prezent la şedinţă. (7) Hotărârile adunării generale a Asociaţiei se consemnează într-un registru de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociaţiei.Art. 20. - (1) Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în adunarea generală a Asociaţiei. (2) Pentru luarea hotărârilor care privesc numai anumiţi asociaţi, respectiv asociaţii în competenţa cărora este organizat şi funcţionează Serviciul la data şedinţei adunării generale, asociaţii beneficiari ai investiţiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investiţiilor), precum şi asociaţii deserviţi de bunurile rezultate în urma investiţiilor, denumiţi în prezentul statut asociaţi implicaţi, au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul şedinţei adunării generale doar reprezentanţii acestora. (3) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a)-h) şi l) se iau în prezenţa a trei pătrimi din numărul asociaţilor şi cu majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenţi. (4) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (3) lit. ..... (Se vor indica acele litere de la art. 16 alin. (3) care prevăd atribuţii pentru a căror exercitare nu este necesar un mandat special prealabil, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare.) se iau în prezenţa tuturor asociaţilor/asociaţilor implicaţi şi cu votul favorabil fie a cel puţin jumătate din numărul asociaţilor/asociaţilor implicaţi care însumează cel puţin două treimi din numărul total al populaţiei tuturor asociaţilor/asociaţilor implicaţi, fie a cel puţin două treimi din numărul asociaţilor/asociaţilor implicaţi care însumează cel puţin jumătate din numărul total al populaţiei tuturor asociaţilor/asociaţilor implicaţi.Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală este valabil întrunită indiferent de numărul de asociaţi implicaţi prezenţi şi va hotărî cu majoritatea asociaţilor/asociaţilor implicaţi prezenţi. (5) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i)- k) şi la art. 16 alin. (3) lit. ..... (Se vor indica acele litere de la art. 16 alin. (3) care prevăd atribuţii pentru a căror exercitare este necesar un mandat special prealabil, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare.) se iau în prezenţa şi cu votul favorabil al tuturor asociaţilor, cvorum şi majoritate obligatorii la oricare convocare. (6) În oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3)-(5), dacă o hotărâre a adunării generale a Asociaţiei priveşte în mod direct Serviciul sau bunurile care aparţin unui anumit asociat, nicio hotărâre nu poate fi luată fără prezenţa şi votul favorabil al reprezentantului acestuia. (7) În cazul în care reprezentantul unuia dintre Asociaţi nu poate participa la şedinţa unei adunări generale a Asociaţiei la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentat al unităţii administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop.Art. 21. - (1) Hotărârile adunării generale luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i)-k) şi art. 16 alin. (3) lit. ..... (Se vor indica acele litere de la art. 16 alin. (3) care prevăd atribuţii pentru a căror exercitare este necesar un mandat special prealabil, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare.) nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţilor decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este. (2) Hotărârile luate de adunarea generală a Asociaţiei trebuie aduse la cunoştinţa autorităţilor deliberative ale asociaţilor sau asociaţilor implicaţi, după caz, în termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice (Acesta este un termen maxim, asociaţii putând stabili şi un termen mai mic.) de la data şedinţei. De asemenea, Asociaţia este obligată să publice toate hotărârile adunării generale pe propria pagină de internet. (3) Asociatul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-o hotărâre a adunării generale a Asociaţiei dintre cele luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (3) din prezentul statut poate iniţia acţiune în justiţie în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (4) Adunarea generală a Asociaţiei poate delega consiliului director, prin hotărâre adoptată în aceleaşi condiţii ca cele prevăzute la art. 20 alin. (3), atribuţia privind aprobarea schimbării sediului Asociaţiei.Consiliul directorArt. 22. - (1) Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din preşedintele Asociaţiei şi încă 2 (doi) membri (Asociaţii pot să prevadă şi un alt număr de membri, cu condiţia ca numărul total de membri în consiliul director, inclusiv preşedintele, să fie impar.) numiţi de adunarea generală, pe o perioadă de ... (Durata mandatului este convenită de asociaţi, dar nu va fi mai mare de 4 ani.) ani. Componenţa consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie. (2) Preşedintele Asociaţiei este şi preşedinte al consiliul director. (3) Membrii consiliului director sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislaţia în vigoare.Art. 23. - (1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale a Asociaţiei şi exercită atribuţiile prevăzute de prezentul statut şi cele ce îi vor fi delegate de adunarea generală. (2) Consiliul director exercită următoarele atribuţii privind activitatea proprie a Asociaţiei: a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al exerciţiului financiar viitor şi proiectul programelor Asociaţiei; b) propune cuantumul cotizaţiei pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al Asociaţiei, supus spre aprobare adunării generale; c) aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de Asociaţie în nume propriu, cu excepţia contractelor a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de ......... euro; d) angajează personalul Asociaţiei, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobate de adunarea generală a Asociaţiei şi ţinând cont de bugetul aprobat de aceasta; e) în relaţia cu asociaţii, monitorizează plata cotizaţiei anuale de către aceştia la bugetul Asociaţiei şi decide măsurile care urmează să fie luate împotriva asociaţilor care nu şi-au achitat cotizaţia datorată în termenul prevăzut de prezentul statut; f) orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală. (3) Consiliul director are următoarele atribuţii cu privire la exercitarea mandatului acordat de Asociaţi conform art. 5 alin. (2): a) ..........; b) ..........; c) ..........;etc.Se completează cu acele atribuţii a căror exercitare nu presupune adoptarea unei hotărâri de către adunarea generală, de exemplu: elaborarea strategiei de dezvoltare a Serviciului, caietului de sarcini al Serviciului şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului ce vor fi supuse aprobării adunării generale, consultarea asociaţiilor utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi a modalităţilor de organizare şi funcţionare a Serviciului; medierea conflictelor dintre utilizatori şi operator, la cererea uneia dintre părţi; solicitarea de informaţii cu privire la nivelul şi calitatea Serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, încredinţate pentru realizarea Serviciului; invitarea operatorului pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relaţia cu utilizatorii Serviciului.Art. 24. - (1) Pentru realizarea scopului şi obiectivelor sale, Asociaţia va constitui un aparat tehnic propriu. (2) Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit de consiliul director. Membrii aparatului tehnic vor avea statutul de salariaţi ai Asociaţiei. (3) Din aparatul tehnic vor face parte cel puţin următoarele persoane: a) un secretar; b) un contabil; c) unul sau mai mulţi consilieri juridici; d) un număr suficient de specialişti pentru monitorizarea executării contractului/contractelor de delegare, conform mandatului acordat Asociaţiei prin prezentul statut. (4) La calculul cuantumului propus al cotizaţiei anuale, consiliul director va lua în considerare sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a aparatului tehnic al Asociaţiei.Art. 25. - (1) Consiliul director se întruneşte în şedinţe, cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui Asociaţiei. (2) Deciziile consiliului director se iau în prezenţa şi cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului director. (3) Consiliul director va alege dintre participanţii la şedinţă un secretar care va redacta procesul-verbal al şedinţei. Procesele-verbale se semnează de toţi membrii consiliului director prezenţi. Deciziile consiliului director se consemnează în registrul de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociaţiei.Controlul financiar al AsociaţieiArt. 26. - (1) Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie de cenzori formată din minimum 3 membri numiţi de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii. (2) Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii. (3) Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare (4) Comisia de cenzori are atribuţiile prevăzute la art. 27^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005.  +  Capitolul VI Dizolvarea şi lichidareaArt. 27. - Asociaţia se dizolvă: a) de drept; b) prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente; c) prin hotărârea adunării generale.Art. 28. - Asociaţia se dizolvă de drept prin: a) imposibilitatea realizării scopului şi obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop; b) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu prezentul statut, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie; c) reducerea numărului de asociaţi sub limita de 3, dacă acesta nu a fost completat în termenul legal prevăzut în acest scop.Art. 29. - Asociaţia se dizolvă prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente, când: a) scopul sau activitatea sa a devenit ilicită, sau contrară ordinii publice; b) realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; c) asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; d) asociaţia a devenit insolvabilă.Art. 30. - (1) Lichidarea Asociaţiei se va face în condiţiile prevăzute de legislaţia privind asociaţiile. (2) Bunurile Asociaţiei rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform hotărârii adunării generale sau a instanţei judecătoreşti competente.Art. 31. - (1) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. (2) Asociaţia îşi încetează existenţa la data radierii ei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.  +  Capitolul VII Dispoziţii finaleArt. 32. - (1) Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte adiţionale semnate de reprezentanţii tuturor asociaţilor, special împuterniciţi în acest scop. (2) Prezentul statut este guvernat de legea română. În situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu, prezentul statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi. (3) Toate litigiile născute din sau în legătură cu acest statut, inclusiv orice problemă privind interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.Prezentul statut a fost semnat în ... (...) exemplare originale, astăzi, data autentificării sale.ASOCIAŢIIJudeţul ........,Prin preşedintele Consiliului Judeţean ...........[semnătura şi ştampila]Municipiul/Oraşul/Comuna ..........,Prin primar .........[semnătura şi ştampila]Municipiul/Oraşul/Comuna ..........,Prin primar ..........[semnătura şi ştampila]................................. etc.  +  Anexa 3 ACTUL CONSTITUTIV-CADRUal Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţipublice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare"................................."(denumirea asociaţiei)I. Asociaţii:1. judeţul ............, prin Consiliul Judeţean ..........., cu sediul în ........., str. .... nr. ...., judeţul ......., cod ..., reprezentat de ............, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean ............, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Judeţean ........ nr. ...... din .......;2. municipiul/oraşul/comuna ........., prin Consiliul Local al .........., cu sediul în ........., str. ........ nr. ...., judeţul ......., cod ..........., reprezentat de .........., în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local .......... nr. ....... din .........;3. municipiul/oraşul/comuna ..........., prin Consiliul Local al .........., cu sediul în ........., str. .... nr. ...., judeţul ......., cod ..., reprezentat de ............, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ......... nr. ...... din ...........;4. municipiul/oraşul/comuna ........, prin Consiliul Local al ........, cu sediul în ........., str. .... nr. ...., judeţul ........, cod .........., reprezentat de .........., în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ........ nr. ...... din .......;5. .................................;6. ................................. etc.,denumiţi colectiv asociaţii şi individual asociatul,s-au asociat şi au înfiinţat Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare "............(denumirea).........." (denumită în continuare Asociaţia), în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005.II. DenumireaDenumirea Asociaţiei este "................", conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. ........... din ........, eliberată de Ministerul Justiţiei.III. SediulSediul Asociaţiei este în România, ......(adresa)........... .IV. DurataAsociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei ..................... .V. Voinţa de asociere/scopul Asociaţiei (1) Prin semnarea prezentului act constitutiv, asociaţii îşi exprimă voinţa de a se asocia în cadrul Asociaţiei ".........(denumirea).......", constituită în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia. (2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza, în baza unui contract de delegare a gestiunii, atribuit direct, conform prevederilor art. 31^1 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 21^1 din Legea nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare, unui operator regional, astfel cum este acesta definit de art. 2 lit. g^1) din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al cărui capital social va fi deţinut integral de unităţi administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei.VI. Patrimoniul iniţial (1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de ............... lei, constituit din contribuţia în numerar şi/sau în natură a asociaţilor, după cum urmează:- ...............;- ...............;- ...............;Pentru fiecare membru al Asociaţiei se specifică în ce constă contribuţia - în numerar şi/sau natură, cu indicarea în acest caz a bunurilor cu care contribuie - şi valoarea contribuţiei. (2) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei include şi dreptul de folosinţă gratuită, pe termen limitat, a următoarelor bunuri aparţinând domeniului public şi/sau privat al asociaţilor, altele decât bunurile ce compun sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare aferente Serviciului:- ...........(datele de identificare ale bunului).........., aparţinând patrimoniului public/privat al ............(Se indică unitatea administrativ-teritorială.)............. conform Hotărârii Consiliului Judeţean/Local ...... nr. ....../..... .(Se specifică care sunt bunurile care se dau în folosinţă gratuită Asociaţiei, dacă sunt din domeniul public sau privat, local ori judeţean, termenul pentru care sunt date în folosinţă - dreptul de folosinţă nu poate fi acordat pentru o durată nedeterminată, conform art. 124 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu indicarea hotărârii autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale membre prin care se aprobă darea în folosinţă a acestora.)- ..............................;- etc.Alin. (2) al acestui articol este opţional, după cum asociaţii dau în folosinţă gratuită sau nu Asociaţiei bunuri aflate în domeniul public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale membre. (3) Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele: a) contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi alte contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre; b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii; c) donaţii, sponsorizări sau legate; d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociaţiei. (4) Asociaţia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităţi economice.VII. Primele organe de conducere, administrare şi controlConducerea AsociaţieiAdunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii asociaţilor, desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale acestora.Se recomandă ca aceşti reprezentanţi să fie primarii, pentru municipii, oraşe şi comune, respectiv preşedintele consiliului judeţean, pentru judeţe.Sunt numiţi în calitate de membri ai primei adunări generale:- dl ....., numit de Consiliul Judeţean ......................;- dl ....., numit de Consiliul Local al ......................;- dl ....., numit de Consiliul Local al ......................;- dl ....., numit de Consiliul Local al ......................;- etc.Adunarea generală alege dintre membrii săi preşedintele Asociaţiei, care are atribuţiile prevăzute în statutul Asociaţiei şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel.Administrarea AsociaţieiConsiliul director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din preşedintele Asociaţiei şi încă 2 (doi) membri (Asociaţii pot să prevadă şi un alt număr de membri, cu condiţia ca numărul total de membri în consiliul director, inclusiv preşedintele, să fie impar.) numiţi de adunarea generală, pe o perioadă de .......... ani. (Durata mandatului este convenită de asociaţi, dar nu va fi mai mare de 4 ani.) Componenţa consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.Sunt numiţi în calitate de membri ai primului consiliu director:● ................................ - preşedintele Asociaţiei;(datele de identificare)● ...........................................................;(datele de identificare)● ........................................................... .(datele de identificare)Controlul financiar intern al AsociaţieiControlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie de cenzori formată din minimum 3 membri numiţi de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii.Primii membri ai comisiei de cenzori a Asociaţiei sunt:- .........(datele de identificare: nume, prenume, cetăţenie, data naşterii, domiciliu, titular al B.I./C.I. seria ... nr. ..., eliberat(ă) de ........ la data de .......).........- ............................................................- ..........................................................................................................................VIII. Pentru desfăşurarea procedurilor de dobândire a personalităţii juridice se împuterniceşte dl ..........., cetăţean ........, domiciliat în ........, titular B.I/C.I., seria ......... nr. ........, eliberat(ă) de ........ la data de ......... .Prezentul act constitutiv a fost redactat în .... (....) exemplare originale, azi, data autentificării.ASOCIAŢII:Judeţul ...............,Prin preşedintele Consiliului Judeţean ...............[semnătura şi ştampila]Municipiul/Oraşul/Comuna ...............,Prin primar ...............[semnătura şi ştampila]Municipiul/Oraşul/Comuna ...............,Prin primar ...............[semnătura şi ştampila]........................ etc.  +  Anexa 4 STATUTUL-CADRUal Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţipublice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare"................................."(denumirea asociaţiei)Asociaţii:1. judeţul ..........., prin Consiliul Judeţean ........., cu sediul în........., str. .... nr. ...., judeţul ......., cod ..., reprezentat de ......., în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean ........., legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Judeţean ........ nr. ...... din .......;2. municipiul/oraşul/comuna ........, prin Consiliul Local al .........., cu sediul în ........, str. .... nr. ...., judeţul ......., cod ..., reprezentat de ......, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ........ nr. ...... din ........;3. municipiul/oraşul/comuna ........, prin Consiliul Local al .........., cu sediul în ........., str. .... nr. ...., judeţul ......., cod ..., reprezentat de ........., în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ......... nr. ... din .............;4. municipiul/oraşul/comuna .........., prin Consiliul Local al ........, cu sediul în ........., str. .... nr. ...., judeţul ........, cod .........., reprezentat de ........., în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local ........ nr. ...... din ........;5.......................... etc.,denumiţi colectiv asociaţii şi individual asociatul,ne exprimăm voinţa de a coopera şi de a ne asocia în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, în cadrul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare "...........(denumirea asociaţiei).........." (denumită în continuare Asociaţia), persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, în scopurile prevăzute la art. 4 din prezentul statut.  +  Capitolul I Denumirea, sediul şi durata AsociaţieiArt. 1. - Denumirea Asociaţiei este "...............", conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. ........ din ............., eliberată de Ministerul Justiţiei. Asociaţia va avea ştampilă şi însemne proprii.Art. 2. - (1) Sediul Asociaţiei este în România, .........(adresa).............. (2) Sediul Asociaţiei va putea fi mutat în orice alt loc aflat pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre, în baza unei hotărâri a adunării generale a Asociaţiei sau a consiliului director, conform prezentului statut.Art. 3. - Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.  +  Capitolul II Scopul şi obiectivele AsociaţieiArt. 4. - (1) Asociaţia se constituie în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre (denumită în continuare aria Serviciului), precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului (denumită în continuare strategia de dezvoltare); (2) Asociaţii declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociaţiei este interesul general al locuitorilor de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale membre pentru îmbunătăţirea calităţii Serviciului, în condiţiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul "poluatorul plăteşte", atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului, precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului. (3) Modalitatea de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza în baza unui contract de delegare a gestiunii (denumit în continuare contractul de delegare) atribuit direct, conform prevederilor art. 31^1 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 21^1 din Legea nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare, unui operator regional, astfel cum este acesta definit de art. 2 lit. g^1) din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al cărui capital social va fi deţinut integral de unităţi administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei (denumit în continuare operatorul).Art. 5. - (1) Obiectivele Asociaţiei sunt următoarele: a) să încheie contractul de delegare cu operatorul, prevăzut la art. 17 alin. (2) lit. a) din prezentul statut, în numele şi pe seama asociaţilor, care vor avea împreună calitatea de delegatar, conform art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare; b) să exercite drepturile specifice de control şi informare privind operatorul, conform prezentului statut şi actului constitutiv al acestuia; c) să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile administraţiei publice locale în ceea ce priveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes intercomunitar; d) să aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului; e) să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului; f) să monitorizeze executarea contractului de delegare şi să informeze regulat asociaţii despre aceasta; g) să identifice şi să propună orice acţiuni vizând realizarea obiectivelor Asociaţilor în legătură cu Serviciul:1. asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare şi/sau baza-suport a contractării de credite rambursabile ori parţial rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depăşească limitele de suportabilitate ale populaţiei;2. aplicarea principiului solidarităţii;3. implementarea şi aplicarea permanentă a principiului "poluatorul plăteşte";4. creşterea progresivă a nivelului de acoperire al Serviciului;5. buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului şi gestiunea administrativă şi comercială eficientă a acestuia;6. menţinerea calităţii tehnice şi întreţinerea eficientă a echipamentelor şi lucrărilor legate de Serviciu;7. buna gestiune a resurselor umane; h) să acorde sprijin asociaţilor şi operatorului în vederea obţinerii resurselor financiare necesare implementării strategiei de dezvoltare.Acest articol poate fi completat şi cu alte obiective, în funcţie de condiţiile specifice Serviciului şi de particularităţile locale. (2) Pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei, prin prezentul statut asociaţii mandatează Asociaţia, conform art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, să exercite în numele şi pe seama lor următoarele drepturi şi obligaţii legate de Serviciu: a) elaborarea şi aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, precum şi a programelor de protecţie a mediului; b) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu; c) urmărirea, monitorizarea şi raportarea indicatorilor de performanţă ai Serviciului, stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii în vederea asigurării gestionării şi administrării Serviciului de către operator pe criterii de eficienţă economică şi managerială şi aplicarea măsurilor corective şi a penalităţilor prevăzute de contractul de delegare, în situaţia în care operatorul nu respectă nivelul indicatorilor de performanţă şi eficienţă la care s-a obligat şi nu asigură continuitatea Serviciului; d) consultarea asociaţiilor de utilizatori în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi a modalităţilor de organizare şi funcţionare a Serviciului; e) medierea conflictelor dintre utilizatori şi operator, la cererea uneia dintre părţi; f) monitorizarea şi controlul modului de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de operator prin contractul de delegare cu privire la:(i) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operator, în special respectarea indicatorilor de performanţă, inclusiv în relaţia cu utilizatorii;(îi) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilităţi publice, mai ales exploatarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a sistemelor de utilităţi publice sau a altor bunuri aparţinând patrimoniului public şi/sau privat al asociaţilor, afectate Serviciului;(iii) asigurarea protecţiei mediului şi a domeniului public;(iv) asigurarea protecţiei utilizatorilor; g) solicitarea de informaţii cu privire la nivelul şi calitatea Serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a asociaţilor, încredinţate pentru realizarea Serviciului; h) invitarea operatorului pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relaţia cu utilizatorii Serviciului; i) stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a delegării prevăzute în contractul de delegare; j) aprobarea, de la data la care asociaţii hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic, a modulului de formare şi a stabilirii preţurilor şi tarifelor, respectiv ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operator; k) monitorizarea respectării angajamentelor asumate de către delegatar faţă de operator prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii Serviciului; l) elaborarea şi aprobarea caietului de sarcini şi a regulamentului Serviciului, consolidat şi armonizat pentru întreaga arie a Serviciului; m) păstrarea, în condiţiile legii, a confidenţialităţii datelor şi informaţiilor economico-financiare privind activitatea Operatorului, altele decât cele de interes public.  +  Capitolul III Patrimoniul AsociaţieiArt. 6. - (1) Patrimoniul Asociaţiei este compus din bunurile şi resursele proprii, necesare acoperirii cheltuielilor de organizare şi funcţionare şi desfăşurării activităţilor proprii, pe de o parte, şi din dreptul de folosinţă gratuită asupra unor bunuri din domeniul public sau privat al asociaţilor, acordat sau ce va fi acordat Asociaţiei de către asociaţi. (2) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de .......... lei, constituit din contribuţia în numerar şi/sau în natură a asociaţilor, după cum urmează:Pentru fiecare membru al Asociaţiei se specifică în ce constă contribuţia - în numerar şi/sau natură, cu indicarea în acest caz a bunurilor cu care contribuie - şi valoarea contribuţiei. (3) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei include şi dreptul de folosinţă gratuită, pe termen limitat, a următoarelor bunuri aparţinând domeniului public şi/sau privat al asociaţilor, altele decât bunurile ce compun sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare aferente Serviciului:- ..........(datele de identificare ale bunului).........., aparţinând patrimoniului public/privat al ............(Se indică unitatea administrativ-teritorială.)............ conform Hotărârii Consiliului Judeţean/Local nr. ....../.......(Se specifică bunurile care se dau în folosinţă gratuită Asociaţiei, dacă sunt din domeniul public sau privat, local ori judeţean, termenul pentru care sunt date în folosinţă - dreptul de folosinţă nu poate fi acordat pentru o durată nedeterminată, conform art. 124 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu indicarea hotărârii autorităţii deliberative a asociatului, prin care se aprobă darea în folosinţă a acestora.)- .................................;- etc.Alin. (3) al acestui articol este opţional, după cum asociaţii dau în folosinţă gratuită sau nu Asociaţiei bunuri aflate din domeniul public sau privat al lor.Art. 7. - Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele: a) contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi alte contribuţii de la bugetele locale ale acestora; b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii; c) donaţii, sponsorizări sau legate; d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de prezentul statut.Art. 8. - Asociaţia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităţi economice.Art. 9. - Asociaţia are un buget propriu de venituri şi cheltuieli. Situaţiile financiare se întocmesc şi se publică în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Capitolul IV AsociaţiiArt. 10. - Asociaţii au următoarele drepturi: a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei, prin reprezentanţii lor în aceste organe; b) să participe la luarea hotărârilor care privesc activitatea Asociaţiei, conform prevederilor prezentului statut; c) să primească, la cerere, toate informaţiile disponibile care privesc activitatea Asociaţiei.Art. 11. - Asociaţii au următoarele obligaţii: a) să respecte statutul, actul constitutiv şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei; b) să plătească cotizaţia anuală, plata urmând să se facă până la............ . Cotizaţia pentru primul an este fixată prin prezentul statut la suma de .......... lei/an; c) să promoveze şi să participe activ la acţiunile desfăşurate de Asociaţie; d) să participe, prin reprezentanţii lor, la şedinţele adunării generale a Asociaţiei.Art. 12. - (1) Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderii din Asociaţie, conform prevederilor prezentului articol. (2) Retragerea din Asociaţie nu poate avea loc decât în situaţia în care asociatul respectiv se retrage unilateral din contractul de delegare. Dacă oricare dintre asociaţi doreşte să se retragă din contractul de delegare şi, respectiv, din Asociaţie, acest asociat va notifica preşedintelui Asociaţiei şi celorlalţi asociaţi intenţia sa. Preşedintele Asociaţiei va convoca adunarea generală a Asociaţiei în cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificări. (3) Adunarea generală a Asociaţiei va analiza consecinţele retragerii şi modificările care se impun la actul constitutiv al operatorului căruia i s-a atribuit direct contractul de delegare a gestiunii serviciului şi/sau la contractul de delegare (în special în ceea ce priveşte investiţiile), conform prevederilor contractului de delegare, şi va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut şi a actului constitutiv al Asociaţiei. (4) În cazul în care un asociat nu aprobă contractul de delegare ce urmează să fie încheiat cu operatorul prevăzut la art. 17 alin. (2) lit. a) din prezentul statut sau se retrage unilateral din contractul de delegare după semnarea acestuia, indiferent că retragerea are loc înainte sau după intrarea în vigoare a contractului de delegare, acest asociat va fi exclus din Asociaţie.Este asimilat refuzului de a delega gestiunea Serviciului şi neadoptarea, în două şedinţe consecutive ale autorităţii deliberative a respectivului asociat, a hotărârii de aprobare a delegării gestiunii Serviciului către operatorul prevăzut la art. 17 alin. (2) lit. a) din alte motive decât un vot negativ.Adunarea generală va hotărî excluderea din Asociaţie, va analiza consecinţele excluderii şi modificările ce se impun la contractul de delegare (în special cu privire la investiţii), conform prevederilor acestuia, şi va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut şi a actului constitutiv al Asociaţiei. (5) Orice asociat care se retrage sau este exclus din Asociaţie este obligat să plătească: a) sumele corespunzătoare rambursării de către operator a împrumuturilor contractate pentru finanţarea dezvoltării (modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent dacă sunt extinderi sau înlocuiri) infrastructurii aferente Serviciului respectivului asociat, de care a beneficiat în perioada în care a fost membru al Asociaţiei, plus cheltuielile aferente acestor împrumuturi; b) sumele corespunzătoare investiţiilor de care a beneficiat în perioada în care a fost membru al Asociaţiei, altele decât cele prevăzute la lit. a); c) sumele prevăzute ca despăgubiri în contractul de delegare.Art. 13. - Asociaţia poate accepta noi membri, cu acordul tuturor asociaţilor şi cu încheierea unui act adiţional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menţionaţi în preambulul statutului. Orice unitate administrativ-teritorială care devine membru al Asociaţiei acceptă în totalitate prevederile prezentului statut şi deleagă gestiunea Serviciului operatorului, prin act adiţional la contractul de delegare ce va fi semnat de Asociaţie în numele şi pe seama unităţii administrativ-teritoriale respective.  +  Capitolul V Organele AsociaţieiAdunarea generală a AsociaţieiArt. 14. - (1) Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii asociaţilor, desemnaţi prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale acestora.Se recomandă ca aceşti reprezentanţi să fie primarii, pentru municipii, oraşe şi comune, respectiv preşedintele consiliului judeţean, pentru judeţe. (2) Fiecare asociat va depune toate diligenţele pentru a-şi asigura reprezentarea permanentă în cadrul adunării generale a Asociaţiei. (3) Hotărârile de numire/revocare/înlocuire a reprezentanţilor vor fi transmise în copie asociaţilor şi preşedintelui Asociaţiei în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii lor.Art. 15. - Adunarea generală a Asociaţiei alege dintre membrii săi preşedintele Asociaţiei, care are atribuţiile prevăzute în prezentul statut şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel.Art. 16. - (1) Adunarea generală a Asociaţiei îndeplineşte atribuţiile care îi revin conform art. 21 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, precum şi atribuţiile speciale prevăzute de prezentul statut, în exercitarea competenţelor privind Serviciul delegat conform mandatului încredinţat de către asociaţi prin prezentul statut, precum şi drepturile speciale de control asupra operatorului prevăzut la art. 17 alin. (2) lit. a) din prezentul statut. (2) Atribuţiile adunării generale a Asociaţiei cu privire la activitatea proprie sunt: a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei; b) acordarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului director pentru perioada încheiată, pe baza raportului de activitate prezentat adunării generale de consiliul director; c) aprobarea situaţiilor financiare ale Asociaţiei pentru exerciţiul financiar încheiat şi a proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru următorul exerciţiu financiar; d) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director; e) alegerea şi revocarea membrilor comisiei de cenzori şi stabilirea regulilor generale de organizare şi funcţionare a comisiei de cenzori; f) aprobarea organigramei şi a politicii de personal a Asociaţiei, inclusiv a organizării aparatului tehnic al Asociaţiei; g) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociaţie în nume propriu, a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de......... euro; h) modificarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei; i) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare; j) aprobarea primirii de noi membri în Asociaţie, precum şi a retragerii şi excluderii unor membri din Asociaţie; k) aprobarea cotizaţiei anuale; l) orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de prezentul statut.Acestea constituie clauze minimale care pot fi completate cu alte atribuţii. (3) Atribuţiile adunării generale a Asociaţiei cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociaţi, conform art. 5 alin. (2), sunt: a) aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, precum şi a programelor de protecţie a mediului, elaborate şi prezentate de consiliul director al Asociaţiei, conform art. 23 alin. (3) lit. a); b) aprobarea măsurilor propuse în rapoartele de monitorizare a executării contractului de delegare, elaborate şi prezentate de consiliul director, conform art. 23 alin. (3) lit. g); c) aprobarea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a Serviciului prevăzute în contractul de delegare; d) aprobarea stabilirii, ajustării şi modificării preţurilor şi tarifelor propuse de operator de la data la care asociaţii hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic; e) adoptarea de hotărâri privind aplicarea măsurilor corective şi a penalităţilor prevăzute de contractul de delegare în situaţia în care operatorul nu respectă nivelul indicatorilor de performanţă; f) aprobarea caietului de sarcini şi a regulamentului Serviciului, consolidat şi armonizat pentru întreaga arie a Serviciului, elaborate şi prezentate de consiliul director conform art. 23 alin. (3) lit. b). (4) Adunarea generală a Asociaţiei adoptă, de asemenea, orice hotărâri în exercitarea drepturilor speciale de informare şi de control asupra operatorului, acordate Asociaţiei conform art. 17 alin. (2) lit. a) pct. 4 din prezentul statut.Art. 17. - (1) În temeiul art. 16 alin. (3), adunarea generală a Asociaţiei hotărăşte asupra aspectelor legate de obiectivele Asociaţiei, având în vedere interesul comun al asociaţilor, în special: a) operatorul; b) strategia de dezvoltare; c) politica tarifară; d) contractul de delegare. (2) În legătură cu acestea, asociaţii convin: a) Operatorul1. Operatorul, înfiinţat potrivit art. 31^1 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, va fi o societate comercială înfiinţată în una dintre formele prevăzute de legislaţia privind societăţile comerciale, având ca acţionari/asociaţi toate sau o parte din unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei.2. Operatorul va avea ca obiect principal de activitate furnizarea Serviciului pentru asociaţi.3. Asociaţia va fi consultată cu privire la propunerile de modificare a actului constitutiv al operatorului înainte de aprobarea acestora. Autorităţile deliberative ale asociaţilor care sunt în acelaşi timp şi acţionari/asociaţi ai operatorului vor respecta avizul Asociaţiei.4. În aplicarea prevederilor art. 31^1 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea exercitării de către Asociaţie a controlului direct şi a influenţei dominante asupra deciziilor strategice şi/sau semnificative ale operatorului, asociaţii care sunt acţionari/asociaţi ai operatorului acordă Asociaţiei, potrivit prezentului statut, dreptul de a: a) propune lista de persoane din rândul cărora adunarea generală a operatorului are dreptul să numească membrii consiliului de administraţie al operatorului; b) propune revocarea membrilor consiliului de administraţie al operatorului; c) propune introducerea unei acţiuni în justiţie împotriva membrilor consiliului de administraţie al operatorului pentru prejudiciile aduse acestuia; d) acorda avizul conform asupra regulamentului de organizare şi funcţionare al operatorului înainte de aprobarea acestuia de către consiliul de administraţie al societăţii; e) acorda avizul conform asupra programului de activitate şi strategiei propuse de consiliul de administraţie al societăţii înainte de aprobarea acestora de către adunarea generală a operatorului; f) acorda avizul conform asupra propunerii de înfiinţare de filiale, cu condiţia ca obiectul principal de activitate al acestora să nu îl constituie captarea, tratarea şi distribuţia apei (cod CAEN 3600) sau colectarea şi epurarea apelor uzate (cod CAEN 3700); g) acorda avizul conform asupra constituirii altor fonduri decât fondul de rezervă prevăzut de legea societăţilor comerciale şi a celor prevăzute în contractul de delegare, asupra destinaţiei şi cuantumului acestora, necesar pentru ca adunarea generală a Operatorului să poată lua o hotărâre în acest domeniu; h) aviza propunerile de modificare a actului constitutiv al operatorului înainte de adoptarea lor; i) fi informată, în aceeaşi măsură ca oricare acţionar/asociat al operatorului, despre activitatea acestuia. b) Strategia de dezvoltare1. Asociaţia va asigura elaborarea şi aprobarea strategiei de dezvoltare. Pe baza strategiei de dezvoltare vor fi stabilite investiţiile necesare atingerii obiectivelor prevăzute de această strategie şi prioritizarea acestora, precum şi planul de implementare şi analiza macrosuportabilităţii. Planurile de investiţii vor fi actualizate periodic, ţinând seama de strategia de dezvoltare.2. Sursele de finanţare a investiţiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană sau de instituţii financiare, fonduri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale ale asociaţilor, fondurile proprii sau atrase ale operatorului.3. Listele de investiţii prioritare şi planurile de finanţare a acestora vor fi discutate în şedinţele adunării generale a Asociaţiei şi aprobate de autorităţile deliberative ale asociaţilor beneficiari ai investiţiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investiţiilor), precum şi ale asociaţilor deserviţi de bunurile rezultate în urma investiţiilor. Acestea vor fi anexate la contractul de delegare şi fac parte integrantă din acesta.4. Studiile de fezabilitate aferente listelor de investiţii vor fi supuse avizului consultativ al Asociaţiei înainte de a fi aprobate de autorităţile deliberative ale Asociaţilor beneficiari ai investiţiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investiţiilor). c) Politica tarifară1. Fiecare autoritate deliberativă a asociaţilor va aproba tarifele care vor fi aplicate de operator pentru furnizarea Serviciului aflat în competenţa acesteia, conform politicii tarifare stabilite de Asociaţie şi după consultări prealabile în cadrul acesteia. Tarifele vor fi stabilite, ajustate şi modificate conform legislaţiei în vigoare.2. De îndată ce asociaţii vor hotărî trecerea la un sistem de tarif unic în cadrul contractului de delegare, Asociaţia va avea atribuţia de a aproba stabilirea, ajustarea şi modificarea acestui tarif unic, în numele şi pe seama acestora. d) Contractul de delegare a gestiunii Serviciului1. Contractul de delegare va fi semnat, pe de o parte, de Asociaţie, în numele şi pe seama asociaţilor care vor avea împreună calitatea de delegatar, şi, pe de altă parte, de operator.2. Prin contractul de delegare Asociaţia, în numele şi pe seama asociaţilor, va conferi operatorului dreptul exclusiv de a furniza Serviciul ca serviciu comunitar de utilităţi publice pe raza lor de competenţă teritorială, precum şi concesiunea exclusivă asupra bunurilor publice, care constituie sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare aferente Serviciului. Operatorul va fi responsabil de implementarea programelor de investiţii, va întreţine, moderniza, reabilita şi extinde sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare şi va gestiona Serviciul pe riscul şi răspunderea sa, conform dispoziţiilor contractului de delegare. Realizarea acestor responsabilităţi se face prin indicatori de performanţă care pot monitoriza implementarea sistemului.3. Asociaţia va monitoriza îndeplinirea de către operator a obligaţiilor ce îi incumbă în temeiul contractului de delegare.4. Asociaţia, în temeiul mandatului conferit de asociaţi prin prezentul statut, va exercita în numele şi pe seama acestora drepturile şi obligaţiile contractuale care le revin în calitate de delegatar.Art. 18. - Reprezentanţii în adunarea generală sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislaţia în vigoare.Art. 19. - (1) Adunarea generală a Asociaţiei va fi convocată, ori de câte ori este necesar, de către preşedintele Asociaţiei sau de un număr de cel puţin ............ membri. (2) Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puţin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data şedinţei (Acesta este un termen minim, părţile putând stabili şi un termen mai mare.) şi va cuprinde data, ora, locul şi ordinea de zi ale şedinţei. (3) În funcţie de problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei, convocarea va fi trimisă numai reprezentanţilor asociaţilor care au dreptul să participe şi să voteze cu privire la luarea respectivelor hotărâri conform prevederilor prezentului statut. (4) Şedinţele adunării generale a Asociaţiei vor fi conduse de preşedintele Asociaţiei sau, în absenţa acestuia (inclusiv în cazul în care asociatul al cărui reprezentant este preşedintele Asociaţiei nu participă la şedinţă deoarece nu este asociat implicat), de persoana desemnată de adunarea generală dintre membrii săi. (5) Adunarea generală va alege dintre participanţii la şedinţă un secretar, care va redacta procesul-verbal al şedinţei. (6) Procesul-verbal este semnat de preşedinte şi de secretar. O copie a procesului-verbal va fi transmisă, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data şedinţei (Acesta este un termen maxim, părţile putând stabili şi un termen mai mic.), fiecărui asociat, indiferent dacă reprezentantul acestuia a fost sau nu prezent la şedinţă. (7) Hotărârile adunării generale a Asociaţiei se consemnează într-un registru de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociaţiei.Art. 20. - (1) Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în adunarea generală a Asociaţiei. (2) Pentru luarea hotărârilor care privesc numai anumiţi asociaţi, respectiv asociaţii în competenţa cărora este organizat şi funcţionează Serviciul la data şedinţei adunării generale, asociaţii beneficiari ai investiţiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investiţiilor), precum şi asociaţii deserviţi de bunurile rezultate în urma investiţiilor, denumiţi în prezentul statut asociaţi implicaţi, au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul şedinţei adunării generale doar pe reprezentanţii acestora. (3) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a)-h) şi l) se iau în prezenţa a [trei pătrimi] din numărul asociaţilor şi cu majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală este valabil întrunită indiferent de numărul de asociaţi prezenţi. (4) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (3) lit. b) şi e) şi la art. 16 alin. (4) se iau în prezenţa tuturor asociaţilor/asociaţilor implicaţi şi cu votul favorabil fie a cel puţin jumătate din numărul asociaţilor/asociaţilor implicaţi, care însumează cel puţin două treimi din numărul total al populaţiei tuturor asociaţilor/asociaţilor implicaţi, fie a cel puţin două treimi din numărul asociaţilor/asociaţilor implicaţi care însumează cel puţin jumătate din numărul total al populaţiei tuturor asociaţilor/asociaţilor implicaţi.Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală se convoacă pentru o dată ulterioară care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea generală este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenţi. (5) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i)-k) şi art. 16 alin. (3) lit. a), c), d) şi f) se iau în prezenţa şi cu votul favorabil al tuturor asociaţilor, cvorum şi majoritate obligatorii la orice convocare. (6) În oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3)-(5) de mai sus, dacă o hotărâre a adunării generale a Asociaţiei priveşte în mod direct Serviciul propriu sau bunurile care aparţin unui anumit asociat, nicio hotărâre nu poate fi luată fără prezenţa şi votul favorabil al reprezentantului acestuia.Pentru adoptarea hotărârilor în exercitarea atribuţiei prevăzute de art. 16 alin. (3) lit. a) din prezentul statut este necesar votul favorabil al reprezentantului judeţului, dacă acesta este membru al Asociaţiei. (7) În cazul în care reprezentantul unuia dintre asociaţi nu poate participa la şedinţa unei adunări generale la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentat al unităţii administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop.Art. 21. - (1) Hotărârile adunării generale luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i)-k) şi art. 16 alin. (3) lit. a), c), d) şi f) nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este. (2) Hotărârile luate de adunarea generală a Asociaţiei trebuie aduse la cunoştinţa asociaţilor în termen de cel mult 5 (cinci) zile calendaristice de la data şedinţei (Acesta este un termen maxim, părţile putând stabili şi un termen mai mic.). De asemenea, Asociaţia este obligată să publice toate hotărârile adunării generale pe propria pagină de internet sau pe pagina de internet a consiliului judeţean. (3) Asociatul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-o hotărâre a adunării generale a Asociaţiei, dintre cele luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (3) din prezentul statut, poate iniţia acţiune în justiţie, conform prevederilor legale în vigoare. (4) Adunarea generală a Asociaţiei poate delega consiliului director, prin hotărâre adoptată în aceleaşi condiţii ca cele prevăzute la art. 20 alin. (3), atribuţia privind aprobarea schimbării sediului Asociaţiei.Consiliul directorArt. 22. - (1) Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din preşedintele Asociaţiei şi încă 2 (doi) membri (Asociaţii pot să prevadă şi un alt număr de membri, cu condiţia ca numărul total de membri în consiliul director, inclusiv preşedintele, să fie impar.) numiţi de adunarea generală, pe o perioadă de ....... ani (Durata mandatului este convenită de asociaţi, dar nu va fi mai mare de 4 ani.). Componenţa consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor asociaţilor, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie. (2) Preşedintele Asociaţiei este şi preşedinte al consiliul director. (3) Membrii consiliului director sunt răspunzători pentru activitatea lor, în conformitate cu legislaţia în vigoare.Art. 23. - (1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale şi exercită atribuţiile prevăzute de prezentul statut şi cele ce îi vor fi delegate de adunarea generală. (2) Consiliul director exercită următoarele atribuţii privind activitatea proprie a Asociaţiei: a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al exerciţiului financiar viitor şi proiectul programelor Asociaţiei; b) propune cuantumul cotizaţiei pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget al Asociaţiei, supus spre aprobare adunării generale; c) aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de Asociaţie în nume propriu, cu excepţia contractelor a căror valoare depăşeşte echivalentul în lei al sumei de......... euro; d) angajează personalul Asociaţiei, inclusiv membrii aparatului tehnic, cu respectarea politicii de personal aprobate de adunarea generală şi ţinând cont de bugetul aprobat de adunarea generală; e) în relaţia cu Asociaţii, monitorizează plata cotizaţiei anuale de către aceştia la bugetul Asociaţiei şi decide măsurile care urmează să fie luate împotriva asociaţilor care nu şi-au achitat cotizaţia datorată în termenul prevăzut de prezentul statut; f) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală. (3) Consiliul director are următoarele atribuţii cu privire la exercitarea mandatului acordat de asociaţi, conform art. 5 alin. (2): a) asigură elaborarea strategiei de dezvoltare, utilizând principiul planificării strategice multianuale, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorului, precum şi a programelor de protecţie a mediului, pe care le supune spre aprobare adunării generale a Asociaţiei; b) asigură elaborarea caietului de sarcini şi a regulamentului Serviciului, consolidat şi armonizat pentru întreaga arie a Serviciului, pe care le supune spre aprobare adunării generale; c) asigură coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu; d) asigură consultarea asociaţiilor utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi a modalităţilor de organizare şi funcţionare a Serviciului; e) solicită informaţii cu privire la nivelul şi calitatea Serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a asociaţilor, încredinţate pentru realizarea Serviciului; f) monitorizează şi controlează modul de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de operator prin contractul de delegare, cu privire la:(i) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operator, în special respectarea indicatorilor de performanţă stabiliţi prin contractul de delegare, inclusiv în relaţia cu utilizatorii;(îi) gestionarea şi administrarea Serviciului de către operator pe criterii de eficienţă economică şi managerială;(iii) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilităţi publice, mai ales exploatarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a sistemelor de utilităţi publice sau a altor bunuri aparţinând patrimoniului public şi/sau privat al asociaţilor, afectate Serviciului;(iv) asigurarea protecţiei mediului şi a domeniului public;(v) asigurarea protecţiei utilizatorilor, şi în acest sens elaborează rapoarte de monitorizare trimestriale pe care le prezintă adunării generale a Asociaţiei; g) asigură medierea conflictelor dintre utilizatori şi operator, la cererea uneia dintre părţi; h) invită operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relaţia cu utilizatorii.Art. 24. - (1) Pentru realizarea scopului şi obiectivelor sale, Asociaţia va constitui un aparat tehnic propriu. (2) Aparatul tehnic va fi condus de un director executiv numit de consiliul director. Membrii aparatului tehnic vor avea statut de salariaţi ai Asociaţiei. (3) Din aparatul tehnic vor face parte cel puţin următoarele persoane: a) un secretar; b) un contabil; c) unul sau mai mulţi consilieri juridici; d) un număr suficient de specialişti pentru monitorizarea executării contractului de delegare, conform mandatului acordat Asociaţiei prin prezentul statut. (4) La calculul cuantumului propus al cotizaţiei anuale, consiliul director va lua în considerare sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a aparatului tehnic al Asociaţiei.Art. 25. - (1) Consiliul director se întruneşte în şedinţe, cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui Asociaţiei. (2) Deciziile consiliului director se iau în prezenţa şi cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului director. (3) Consiliul director va alege dintre participanţii la şedinţă un secretar, care va redacta procesul-verbal al şedinţei. Procesele-verbale se semnează de toţi membrii consiliului director prezenţi. Deciziile consiliului director se consemnează în registrul de procese-verbale, care se păstrează la sediul Asociaţiei.Controlul financiar intern al AsociaţieiArt. 26. - (1) Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie de cenzori formată din minimum 3 membri numiţi de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii. (2) Membrii consiliului director nu pot fi cenzori. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii. (3) Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. (4) Comisia de cenzori are atribuţiile prevăzute la art. 27^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005.  +  Capitolul VI Dizolvarea şi lichidareaArt. 27. - Asociaţia se dizolvă: a) de drept; b) prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente; c) prin hotărârea adunării generale.Art. 28. - Asociaţia se dizolvă de drept prin: a) imposibilitatea realizării scopului şi obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop; b) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu prezentul statut, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia să se constituie; c) reducerea numărului de asociaţi sub limita de 3, dacă acesta nu a fost completat în termenul legal prevăzut în acest scop.Art. 29. - Asociaţia se dizolvă prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente când: a) scopul sau activitatea sa a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; b) realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; c) asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; d) asociaţia a devenit insolvabilă.Art. 30. - (1) Lichidarea Asociaţiei se va face în condiţiile prevăzute de legislaţia privind asociaţiile. (2) Bunurile Asociaţiei rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform hotărârii adunării generale sau a instanţei judecătoreşti competente.Art. 31. - (1) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. (2) Asociaţia îşi încetează existenţa la data radierii ei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.  +  Capitolul VII Dispoziţii finaleArt. 32. - (1) Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte adiţionale semnate de reprezentanţii tuturor asociaţilor, special împuterniciţi în acest scop. (2) Prezentul statut este guvernat de legea română. În situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu, prezentul statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi. (3) Toate disputele născute din sau în legătură cu acest statut, inclusiv orice problemă privind interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.Prezentul statut a fost semnat în... (...) exemplare originale, astăzi, data autentificării sale.ASOCIAŢII:Judeţul ............................................,Prin preşedintele Consiliului Judeţean ............................,[semnătura şi ştampila]Municipiul/Oraşul/Comuna .....................................,Prin primar ..................................................[semnătura şi ştampila]Municipiul/Oraşul/Comuna .....................................,Prin primar ..................................................[semnătura şi ştampila]......................... etc.-----------