ORDONANŢĂ nr. 23 din 27 august 2008pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 28 august 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V.5 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul ILegea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 10 noiembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5, după litera H se introduce o nouă literă, litera H^1, cu următorul cuprins:"H^1. acte ale Consiliului Superior al Magistraturii;".2. La articolul 5, după litera I se introduce o nouă literă, litera I^1, cu următorul cuprins:"I^1. hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului care privesc România;".3. Înaintea actualului articol 9^1 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins, actualul articol 9^1 devenind articolul 9^2:"Art. 9^1. - În Partea a VI-a se publică anunţurile privind atribuirea contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de concesiune de lucrări şi servicii publice, a contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, precum şi alte anunţuri stabilite prin dispoziţii legale."4. La capitolul III, după secţiunea a 2-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 2^1-a, intitulată "Accesul la publicaţia Monitorul Oficial al României", cuprinzând articolele 15^1 şi 15^2, cu următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 2^1-aAccesul la publicaţia Monitorul Oficial al RomânieiArt. 15^1. - Regia Autonomă "Monitorul Oficial" editează Monitorul Oficial al României atât în format tipărit, cât şi în format electronic, pe care îl pune la dispoziţia tuturor categoriilor de utilizatori contra cost.Art. 15^2. - Regia Autonomă "Monitorul Oficial" realizează şi un produs electronic, accesibil pe internet, care este destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României."5. Articolul 16 se abrogă.6. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Cheltuielile determinate de publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII, se suportă de către emitenţi, pe baza tarifelor aprobate anual de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor."7. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Monitorul Oficial al României, Partea I, se editează, în traducere, şi în limba maghiară. Pentru Partea I în limba maghiară, cheltuielile de publicare se suportă de către Camera Deputaţilor."8. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Procedura publicării în părţile I-VII, procedura republicării şi a rectificării, precum şi cea a publicării unor acte normative în numere speciale, cu tiraj limitat, se stabilesc prin ordin al secretarului general al Camerei Deputaţilor."  +  Articolul IIÎn aplicarea prevederilor art. 15^2 din Legea nr. 202/1998, cu modificările şi completările ulterioare, apariţiile publicaţiei Monitorul Oficial al României anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se transpun în format electronic de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", în baza unui program aprobat de secretarul general al Camerei Deputaţilor şi în limita sumelor aprobate prin bugetul anual al Camerei Deputaţilor.  +  Articolul IIICa urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanţe, bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome "Monitorul Oficial" se va rectifica.  +  Articolul IVLegea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 10 noiembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica după aprobarea prin lege a acesteia, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul VPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 5, 6 şi 7, care intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2009.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Secretarul generalal Guvernului,Gabriel BercaSecretarul generalal Camerei Deputaţilor,Titu Nicolae GheorghiofMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 27 august 2008.Nr. 23._________