REGULAMENT nr. 17 din 14 decembrie 2006privind supravegherea pe bază consolidată a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii*)
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Nr. 17 din 14 decembrie 2006
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • Nr. 22 din 14 decembrie 2006
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 bis din 27 decembrie 2006    ---------- Notă *) Aprobat de Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 14 din 14 decembrie 2006 şi Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 111 din 14 decembrie 2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1034 din 27 decembrie 2006.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi reglementează: a) nivelul de aplicare a cerinţelor prudenţiale în condiţiile exercitării supravegherii pe bază consolidată; b) aria de cuprindere a consolidării prudenţiale şi metodele de consolidare utilizate în scop prudenţial; c) cerinţele privind tranzacţiile intragrup cu societăţile holding cu activitate mixtă; d) furnizarea de informaţii pentru exercitarea supravegherii pe bază consolidată. (2) Prezentul regulament se aplică în mod corespunzător şi societăţilor de servicii de investiţii financiare, precum şi societăţilor de administrare a investiţiilor care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiţii şi care sunt incluse în aria de cuprindere a consolidării prudenţiale. În acest sens, orice referire la Banca Naţională a României se consideră făcută, după caz, la Comisia de Naţională a Valorilor Mobiliare.  +  Articolul 2 (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au înţelesul prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. (2) Pentru scopul prezentului regulament, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: a) instituţie de credit filială în România - filială a cărei instituţie de credit-mamă este situată în România; b) IFRS - Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, incluzând Standardele Internaţionale de Contabilitate, şi interpretările lor, în cea mai recentă versiune a acestora adoptată de Comisia Europeană în temeiul Regulamentului EC nr. 1606/2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate, care se aplică în condiţiile prevăzute de Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Fac obiectul supravegherii pe bază consolidată de către Banca Naţională a României următoarele instituţii de credit, persoane juridice române: a) o instituţie de credit-mamă la nivelul României sau o instituţie de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene, autorizată de Banca Naţională a României; b) o instituţie de credit autorizată de Banca Naţională a României, care are ca societate-mamă o societate financiară holding-mamă la nivelul României sau o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene, fără ca, în acest din urmă caz, societatea-mamă să mai aibă ca filiale alte instituţii de credit în statele membre; c) o instituţie de credit autorizată de Banca Naţională a României, care are ca societate-mamă înfiinţată în România, o societate financiară holding-mamă la nivelul României sau o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene şi care este societate-mamă pentru cel puţin încă o instituţie de credit autorizată într-un alt stat membru; d) o instituţie de credit autorizată de Banca Naţională a României care, împreună cu instituţiile de credit autorizate în două sau mai multe state membre, au ca societăţi-mamă aceleaşi societăţi financiare holding având sediul social în state membre diferite, existând o instituţie de credit filială în fiecare dintre aceste state, iar dintre aceste filiale, instituţia de credit, persoană juridică română, are cel mai mare total al activului bilanţier; e) o instituţie de credit autorizată de Banca Naţională a României, care are ca societate-mamă o societate financiară holding care este societate-mamă şi pentru cel puţin o altă instituţie de credit autorizată în oricare alt stat membru, nici una dintre aceste instituţii de credit nefiind autorizată în statul membru în care este înfiinţată societatea financiară holding, iar dintre aceste filiale, instituţia de credit autorizată în România are cel mai mare total al activului bilanţier; această instituţie de credit este considerată, pentru scopurile supravegherii pe bază consolidată, instituţie de credit controlată de o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene.  +  Articolul 4 (1) Fac obiectul supravegherii pe bază sub-consolidată de către Banca Naţională a României, instituţiile de credit, filiale în România, dacă ele însele sau societăţile-mamă ale acestora, în cazul în care acestea sunt societăţi financiare holding, şi supravegherea pe bază consolidată este exercitată de Banca Naţională a României, potrivit dispoziţiilor art. 176 alin. (1) lit. c), d) sau e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, au într-un stat terţ o filială instituţie de credit, instituţie financiară sau societate de administrare a investiţiilor sau deţin o participaţie în astfel de entităţi. (2) Banca Naţională a României poate solicita sub-consolidarea la nivelul României şi în alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1).  +  Capitolul II Nivelul de aplicare a cerinţelor prudenţiale în condiţiile exercitării supravegherii pe bază consolidată  +  Secţiunea 1 Cerinţe prudenţiale aplicabile la nivel consolidat instituţiilor de credit-mamă la nivelul României, respectiv instituţiilor de credit, persoane juridice române, care sunt controlate de o societate financiară holding-mamă la nivelul României sau la nivelul unui alt stat membru şi care sunt supuse supravegherii la nivel consolidat exercitate de Banca Naţională a României  +  Articolul 5Fără a se aduce atingere obligaţiilor de respectare a cerinţelor prudenţiale la nivel individual, potrivit prevederilor art. 13, instituţiile de credit-mamă la nivelul României trebuie să îndeplinească, pe baza raportărilor financiare şi prudenţiale consolidate, potrivit metodelor prevăzute la art. 19-21, obligaţiile referitoare la: a) cerinţele minime de capital, prevăzute la art. 126 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi în Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 13/2006 şi Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii; b) participaţiile calificate în entităţi nefinanciare, prevăzute la art. 143-147 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului; c) procesul intern de adecvare a riscurilor, prevăzut la art. 148-149 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului; d) expunerile mari, prevăzute în Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 16/2006 şi Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 21/2006 privind expunerile mari ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii.  +  Articolul 6 (1) Fără a se aduce atingere obligaţiilor de respectare a cerinţelor prudenţiale la nivel individual, potrivit prevederilor art. 13, instituţiile de credit, persoane juridice române, controlate de o societate financiară holding-mamă la nivelul României, trebuie să îndeplinească, pe baza raportărilor financiare şi prudenţiale consolidate ale respectivei societăţi financiare holding, potrivit metodelor prevăzute la art. 19-21, obligaţiile menţionate la art. 5, referitoare la cerinţele minime de capital, participaţiile calificate în entităţi nefinanciare, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi la expunerile mari. (2) În cazul în care mai multe instituţii de credit, persoane juridice române şi din alte state membre, sunt controlate de o societate financiară holding-mamă la nivelul unui stat membru, prevederile alin. (1) se aplică numai instituţiei de credit care este supravegheată pe bază consolidată de către Banca Naţională a României, potrivit prevederilor art. 3.  +  Articolul 7Instituţiile de credit-mamă la nivelul României şi instituţiile de credit, persoane juridice române, care sunt filiale ale societăţilor financiare holding-mame la nivelul României sau la nivelul unui alt stat membru şi care sunt supuse supravegherii la nivel consolidat exercitate de Banca Naţională a României, trebuie să îndeplinească obligaţiile prevăzute la art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, la nivel consolidat, pentru a se asigura că sistemele, procesele şi mecanismele lor sunt coerente şi integrate la nivel de grup şi că pot fi furnizate orice date şi informaţii relevante pentru obiectivele supravegherii.  +  Articolul 8 (1) Dacă instituţiile de credit-mamă la nivelul României, respectiv instituţiile de credit, persoane juridice române, care sunt filiale ale societăţilor financiare holding-mame la nivelul României sau la nivelul unui alt stat membru şi care sunt supuse supravegherii la nivel consolidat exercitate de Banca Naţională a României, sunt filiale semnificative ale unei instituţii de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăţi financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene, trebuie să facă publice, la nivel consolidat la nivelul României, informaţiile prevăzute la art. 8 şi art. 9 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 25/2006 şi Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006 privind cerinţele de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii. (2) Banca Naţională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu exercitarea supravegherii pe bază consolidată potrivit prevederilor art. 176 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, poate decide să nu aplice sau să aplice parţial cerinţele referitoare la publicarea informaţiilor prevăzute la art. 8 şi art. 9 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 25/2006 şi Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006 privind cerinţele de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, în cazul instituţiilor de credit, persoane juridice române, care sunt incluse în cadrul unor prezentări de informaţii comparabile cu cele prevăzute de regulamentul menţionat, furnizate pe bază consolidată de o societate-mamă cu sediul într-un stat terţ.  +  Secţiunea a 2-a Cerinţe prudenţiale aplicabile la nivel consolidat instituţiilor de credit, persoane juridice române, societăţi-mamă la nivelul Uniunii Europene, respectiv controlate de o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene şi supuse supravegherii pe bază consolidată exercitate de Banca Naţională a României  +  Articolul 9 (1) Fără a se aduce atingere obligaţiilor de respectare a cerinţelor prudenţiale la nivel individual, potrivit prevederilor art. 13, instituţiile de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene, persoane juridice române, trebuie să îndeplinească, pe baza raportărilor financiare şi prudenţiale consolidate, potrivit metodelor prevăzute la art. 19-21, obligaţiile menţionate la art. 5, referitoare la cerinţele minime de capital, la participaţiile calificate în entităţi nefinanciare, la procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi la expunerile mari, precum şi cerinţele de publicare prevăzute de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 25/2006 şi Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006 privind cerinţele de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii. (2) Fără a se aduce atingere obligaţiilor de respectare a cerinţelor prudenţiale la nivel individual, potrivit prevederilor art. 13, instituţiile de credit, persoane juridice române, controlate de o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene, trebuie să îndeplinească, pe baza raportărilor financiare şi prudenţiale consolidate ale respectivei societăţi financiare holding, potrivit metodelor prevăzute la art. 19-21, obligaţiile menţionate la art. 5, referitoare la cerinţele de capital minim, participaţiile calificate în entităţi nefinanciare, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi la expunerile mari, precum şi cerinţele de publicare prevăzute de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 25/2006 şi Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006 privind cerinţele de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii. (3) Banca Naţională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu exercitarea supravegherii pe bază consolidată potrivit prevederilor art. 176 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, poate decide să nu aplice sau să aplice parţial cerinţele de publicare prevăzute de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 25/2006 şi Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006 privind cerinţele de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, în cazul instituţiilor de credit, persoane juridice române, care sunt incluse în cadrul unor prezentări de informaţii comparabile cu cele prevăzute de regulamentul menţionat, furnizate pe bază consolidată de o societate-mamă cu sediul într-un stat terţ.  +  Articolul 10Instituţiile de credit, persoane juridice române, societăţi-mamă la nivelul Uniunii Europene, precum şi instituţiile de credit care sunt filiale ale societăţilor financiare holding-mame la nivelul Uniunii Europene şi care sunt supuse supravegherii la nivel consolidat exercitate de Banca Naţională a României, trebuie să îndeplinească obligaţiile prevăzute la art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, la nivel consolidat, pentru a se asigura că sistemele, procesele şi mecanismele lor sunt coerente şi integrate la nivel de grup şi că pot fi furnizate orice date şi informaţii relevante pentru obiectivele supravegherii.  +  Secţiunea a 3-a Cerinţe prudenţiale aplicabile grupurilor din România care nu sunt sub-grupuri ale unor grupuri europene  +  Articolul 11În plus faţă de prevederile Secţiunii 1 a prezentului capitol, instituţiile de credit-mamă la nivelul României, care nu sunt filiale ale unei instituţii de credit sau ale unei societăţi financiare holding, societăţi-mamă la nivelul Uniunii Europene, şi ale căror filiale şi participaţii în instituţii de credit, instituţii financiare, societăţi de administrare a investiţiilor şi societăţi prestatoare de servicii auxiliare, sunt exclusiv persoane juridice române, trebuie să îndeplinească, pe baza raportărilor financiare şi prudenţiale consolidate, potrivit metodelor prevăzute la art. 19-21, cerinţele de publicare prevăzute de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 25/2006 şi Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006 privind cerinţele de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii. Aceleaşi cerinţe se aplică şi în cazul instituţiilor de credit, persoane juridice române, supravegheate pe bază consolidată de Banca Naţională a României şi controlate de o societate financiară holding la nivelul României sau la nivelul altui stat membru, care nu este o filială a unei instituţii de credit sau a unei societăţi-financiare holding, societăţi-mamă la nivelul Uniunii Europene, şi ale cărei filiale sau participaţii în instituţii de credit, instituţii financiare, societăţi de administrare a investiţiilor şi societăţi prestatoare de servicii auxiliare sunt exclusiv persoane juridice române.  +  Secţiunea a 4-a Cerinţe prudenţiale aplicabile în cazul supravegherii pe bază sub-consolidată exercitată de Banca Naţională a României potrivit prevederilor art. 4  +  Articolul 12 (1) Instituţiile de credit, filiale în România, care fac obiectul supravegherii pe bază sub-consolidată de către Banca Naţională a României, potrivit prevederilor art. 4, trebuie să respecte, la nivel sub-consolidat, obligaţiile menţionate la art. 5, referitoare la cerinţele minime de capital, participaţiile calificate în entităţi nefinanciare, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri şi la expunerile mari. (2) Instituţiile de credit, filiale în România, care fac obiectul supravegherii pe bază sub-consolidată de către Banca Naţională a României, potrivit prevederilor art. 4, trebuie să îndeplinească obligaţiile prevăzute la art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, la nivel sub-consolidat, pentru a se asigura că sistemele, procesele şi mecanismele lor sunt coerente şi integrate la nivel de grup şi că pot fi furnizate orice date şi informaţii relevante pentru obiectivele supravegherii.  +  Secţiunea a 5-a Cerinţe prudenţiale aplicabile la nivel individual în contextul exercitării supravegherii pe bază consolidată  +  Articolul 13Fiecare instituţie de credit, persoană juridică română, societate-mamă la nivelul României sau la nivelul Uniunii Europene, respectiv fiecare instituţie de credit, persoană juridică română, controlată de o societate financiară holding-mamă la nivelul României, la nivelul altui stat membru sau la nivelul Uniunii Europene, în situaţiile în care Banca Naţională a României exercită supravegherea pe bază consolidată, trebuie să îndeplinească, la nivel individual, obligaţiile prevăzute la art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pe cele referitoare la cerinţele minime de capital şi la expunerile mari.  +  Articolul 14 (1) Fiecare instituţie de credit, persoană juridică română, alta decât cea prevăzută la art. 13, trebuie să îndeplinească la nivel individual obligaţiile prevăzute la art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, precum şi pe cele menţionate la art. 5, referitoare la cerinţele minime de capital şi la expunerile mari. (2) Fiecare instituţie de credit, care nu este nici filială în România, nici societate-mamă, precum şi orice instituţie de credit care nu este inclusă în aria de cuprindere a consolidării prudenţiale trebuie să îndeplinească la nivel individual obligaţiile menţionate la art. 5, referitoare la participaţiile calificate în entităţi nefinanciare şi la procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri. (3) Instituţiile de credit care nu sunt nici societăţi-mamă, nici filiale, precum şi instituţiile de credit care nu sunt incluse în aria de cuprindere a consolidării prudenţiale trebuie să îndeplinească la nivel individual obligaţiile referitoare la cerinţele de publicare prevăzute de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 25/2006 şi Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006 privind cerinţele de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii.  +  Articolul 15Dacă instituţiile de credit, persoane juridice române, sunt filiale semnificative ale unei instituţii de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene sau ale unei societăţi financiare holding-mamă la nivelul Uniunii Europene, dar nu sunt supuse supravegherii la nivel consolidat exercitate de Banca Naţională a României, trebuie să facă publice la nivel individual informaţiile prevăzute la art. 8 şi art. 9 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 25/2006 şi Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006 privind cerinţele de publicare pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii.  +  Secţiunea a 6-a Cerinţe prudenţiale aplicabile la nivel individual instituţiilor de credit, persoane juridice române, care au ca societate-mamă o firmă de investiţii  +  Articolul 16Instituţiile de credit, persoane juridice române, filiale ale unei firme de investiţii-mamă la nivelul României, la nivelul altui stat membru sau la nivelul Uniunii Europene trebuie să respecte la nivel individual cerinţele prudenţiale prevăzute la art. 14 şi la art. 15, care se aplică în mod corespunzător. Orice referire la o instituţie de credit-mamă la nivelul României, la o instituţie de credit-mamă la nivelul altui stat membru sau la o instituţie de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene se consideră a fi făcută la o firmă de investiţii-mamă la nivelul României, la o firmă de investiţii-mamă la nivelul altui stat membru sau la o firmă de investiţii-mamă la nivelul Uniunii Europene.  +  Capitolul III Aria de cuprindere a consolidării prudenţiale  +  Articolul 17În situaţia consolidată a societăţii-mamă, întocmită în scop prudenţial, ce stă la baza calculului elementelor necesare în vederea respectării cerinţelor prudenţiale la nivel consolidat sau sub-consolidat, prevăzute în Capitolul II, se includ, potrivit metodelor de consolidare prevăzute în Capitolul IV, filialele şi participaţiile în instituţii de credit, instituţii financiare, societăţi prestatoare de servicii auxiliare sau societăţi de administrare a investiţiilor, persoane juridice române sau străine.  +  Articolul 18Banca Naţională a României, în calitate de autoritate responsabilă cu exercitarea supravegherii pe bază consolidată potrivit prevederilor art. 176 şi ale art. 177 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului poate decide ca o instituţie de credit, o instituţie financiară, o societate de administrare a investiţiilor sau o societate prestatoare de servicii auxiliare, care este o filială sau în care este deţinută o participaţie, să nu fie inclusă în aria de cuprindere a consolidării prudenţiale dacă, în opinia Băncii Naţionale a României, consolidarea situaţiei financiare a entităţii respective ar fi inadecvată sau ar induce în eroare din perspectiva obiectivelor de supraveghere a instituţiilor de credit, persoane juridice române.  +  Capitolul IV Metode de consolidare utilizate în scop prudenţial  +  Articolul 19 (1) Metodele de consolidare prevăzute în prezentul capitol se aplică conform prevederilor relevante din cadrul IFRS-urilor aplicabile. (2) În scopul supravegherii pe bază consolidată a instituţiilor de credit, persoane juridice române, toate filialele societăţii-mamă, instituţii de credit, instituţii financiare şi societăţi de administrare a investiţiilor, persoane juridice române sau străine, vor fi consolidate prin metoda consolidării globale. Prin metoda consolidării globale se înţelege ansamblul procedurilor de consolidare prevăzute de IAS 27 - Situaţii financiare consolidate şi individuale. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), se va folosi metoda consolidării proporţionale dacă, în opinia Băncii Naţionale a României, răspunderea societăţii-mamă este limitată la cota-parte deţinută în capitalul filialei, având în vedere răspunderea celorlalţi acţionari sau asociaţi/membri, în condiţiile în care solvabilitatea acestora este satisfăcătoare. Răspunderea ce revine celorlalţi acţionari sau asociaţi/membri trebuie să fie în mod clar stabilită, dacă este necesar, în baza unor angajamente în formă scrisă. (4) Banca Naţională a României va stabili, de la caz la caz, modalitatea în care se efectuează consolidarea, în cazul în care entităţile sunt legate între ele printr-o relaţie, alta decât cea dintre o societate-mamă şi o filială, adică o relaţie în sensul că: a) o entitate împreună cu una sau cu mai multe entităţi sunt conduse pe o bază unică, în virtutea unui contract încheiat cu acea entitate sau a prevederilor din statutul sau actul constitutiv al acelor entităţi, sau b) organele de administrare, de conducere sau de supraveghere ale uneia sau mai multor entităţi sunt formate, în cea mai mare parte, din aceleaşi persoane.  +  Articolul 20În scopul supravegherii pe bază consolidată a instituţiilor de credit, se va folosi metoda consolidării proporţionale pentru participaţiile deţinute în instituţii de credit, instituţii financiare şi societăţi de administrare a investiţiilor conduse de o entitate inclusă în consolidare, împreună cu una sau mai multe entităţi neincluse în consolidare, dacă răspunderea celor din urmă entităţi este limitată la cota-parte de capital deţinută de acestea.  +  Articolul 21 (1) În cazul participaţiilor sau al legăturilor de capital, altele decât cele prevăzute la art. 19 şi art. 20, în instituţii de credit, instituţii financiare şi societăţi de administrare a investiţiilor, societăţi de asigurare, societăţi de reasigurare sau societăţi prestatoare de servicii auxiliare, pentru includerea acestora în situaţia consolidată a societăţii-mamă se va folosi metoda punerii în echivalenţă. Totuşi, aplicarea acestei metode nu va reprezenta o includere a respectivelor entităţi în supravegherea pe bază consolidată. (2) În aplicarea alin. (1), Banca Naţională a României se poate pronunţa de la caz la caz, impunând dacă şi sub ce formă, alta decât cea prevăzută la alin. (1), trebuie incluse respectivele entităţi în situaţia consolidată a societăţii-mamă, astfel încât aceasta să permită aprecierea corectă a îndeplinirii cerinţelor prudenţiale la nivel consolidat având în vedere riscurile induse de aceste entităţi asupra instituţiei de credit supravegheate la nivel consolidat. (3) În cazul participaţiilor sau al altor legăturilor de capital, în entităţi altele decât instituţii de credit, instituţii financiare şi societăţi de administrare a investiţiilor, societăţi de asigurare, societăţi de reasigurare sau societăţi prestatoare de servicii auxiliare, pentru includerea acestora în situaţia consolidată a societăţii-mamă se va folosi metoda punerii în echivalenţă. Totuşi, aplicarea acestei metode nu va reprezenta o includere a respectivelor entităţi în supravegherea pe bază consolidată.  +  Articolul 22Fără a se aduce atingere prevederilor art. 19-21, Banca Naţională a României stabileşte dacă şi sub ce formă trebuie incluse anumite entităţi în situaţia consolidată a societăţii-mamă, în următoarele cazuri: a) în opinia Băncii Naţionale a României, o instituţie de credit exercită o influenţă semnificativă asupra uneia sau mai multor instituţii de credit, instituţii financiare sau societăţi de administrare a investiţiilor, fără a deţine o participaţie în aceste instituţii sau fără a avea alte legături de capital cu acestea; b) două sau mai multe instituţii de credit, instituţii financiare sau societăţi de administrare a investiţiilor sunt conduse pe o bază unică, fără ca aceasta să fie necesar a fi stabilită pe baze contractuale sau statutare.  +  Articolul 23În cazul în care supravegherea pe bază consolidată se impune potrivit prevederilor art. 176 şi 177 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, societăţile prestatoare de servicii auxiliare vor fi incluse în consolidare în cazurile şi potrivit metodelor prevăzute în prezentul capitol.  +  Capitolul V Tranzacţiile intragrup cu societăţile holding cu activitate mixtă  +  Articolul 24 (1) Instituţiile de credit, persoane juridice române, filiale ale unei societăţi holding cu activitate mixtă, trebuie să dispună de procese de administrare a riscurilor şi de mecanisme de control intern adecvate, inclusiv de proceduri contabile şi de raportare riguroase, pentru a identifica, măsura, monitoriza şi controla în mod corespunzător tranzacţiile acestora cu societatea holding cu activitate mixtă şi filialele acesteia. (2) Instituţiile de credit trebuie să raporteze Băncii Naţionale a României, trimestrial, în termen de 10 zile de la data încheierii perioadei pentru care se întocmeşte raportarea, orice tranzacţie semnificativă cu entităţile prevăzute la alin. (1), alta decât cea care este raportată ca expunere mare potrivit Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2006 şi Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 21/2006 privind expunerile mari ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii. Prin tranzacţie semnificativă se înţelege orice tranzacţie care depăşeşte 5% din fondurile proprii ale instituţiei de credit. (3) Procedurile prevăzute la alin. (1) şi tranzacţiile semnificative vor fi supuse supravegherii de către Banca Naţională a României. (4) În cazul în care aceste tranzacţii intragrup pun în pericol poziţia financiară a unei instituţii de credit, persoană juridică română, Banca Naţională a României va lua măsurile corespunzătoare, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.  +  Capitolul VI Furnizarea de informaţii  +  Articolul 25Fiecare instituţie de credit, persoană juridică română, va transmite Băncii Naţionale a României, în termen de cel mult 10 zile de la data la care, în baza prevederilor art. 2 şi ale art. 3, face obiectul supravegherii pe bază consolidată de către Banca Naţională a României, o diagramă/listă a entităţilor incluse în situaţiile financiare consolidate ale instituţiei de credit sau ale societăţii financiare holding, după caz, însoţită de o diagramă a structurii de conducere a grupului, cu menţionarea modului de repartizare a responsabilităţilor în cadrul acesteia. Pentru fiecare dintre entităţile menţionate se vor transmite următoarele informaţii: a) denumirea şi naţionalitatea; b) domeniul de activitate; c) capitalul social subscris şi vărsat; d) cota-parte din capitalul entităţii şi din drepturile de vot ale acesteia, deţinută direct sau indirect de către societatea-mamă şi alte entităţi din cadrul grupului, precum şi descrierea oricărei alte modalităţi de exercitare a controlului sau a influenţei semnificative; e) tratamentul respectivei entităţi, potrivit prevederilor contabile în vigoare aplicabile la întocmirea situaţiilor financiare consolidate, metoda utilizată la includerea în situaţiile financiare consolidate şi justificarea aplicării metodei respective.  +  Articolul 26 (1) De asemenea, instituţiile de credit care fac obiectul supravegherii pe bază consolidată de către Banca Naţională a României, potrivit prevederilor art. 2 şi ale art. 3, vor transmite Băncii Naţionale a României, în termenul prevăzut la art. 25, o diagramă a ariei de cuprindere a consolidării prudenţiale. Pentru fiecare dintre entităţile incluse în această arie se vor transmite, după caz, următoarele informaţii şi documente: a) autoritatea responsabilă cu supravegherea pe bază individuală a entităţii, dacă este cazul; b) standardele aplicabile în supravegherea pe bază individuală a entităţii; c) în cazul filialelor, se va indica existenţa acordurilor sau a oricăror alte acte care limitează răspunderea societăţii-mamă la cota-parte deţinută în capitalul filialei; d) descrierea instituţiilor de credit, instituţiilor financiare, societăţilor de administrare a investiţiilor şi a societăţilor prestatoare de servicii auxiliare aflate într-una din situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (4), prin indicarea denumirii, naţionalităţii, domeniului de activitate, capitalului social subscris şi vărsat al acestora, precum şi a elementelor care conduc la încadrarea în prevederile art. 19 alin. (4); e) descrierea instituţiilor de credit, a instituţiilor financiare, a societăţilor de administrare a investiţiilor şi a societăţilor prestatoare de servicii auxiliare aflate într-una din situaţiile prevăzute la art. 22, prin indicarea denumirii, naţionalităţii, domeniului principal de activitate, capitalului social subscris şi vărsat. Se vor furniza orice informaţii necesare descrierii relaţiilor stabilite între instituţiile de credit incluse în aria de cuprindere a consolidării prudenţiale şi entităţile menţionate asupra cărora acestea exercită o influenţă semnificativă. (2) Pentru fiecare dintre entităţile incluse în aria de consolidare prudenţială, dar care nu sunt incluse în situaţiile financiare consolidate ale instituţiei de credit sau ale societăţii financiare holding, se vor transmite şi informaţiile prevăzute la art. 25.  +  Articolul 27Instituţiile de credit care fac obiectul supravegherii pe bază consolidată de către Banca Naţională a României vor transmite Băncii Naţionale a României orice modificare a informaţiilor furnizate potrivit art. 25 şi 26, în termen de cel mult 10 zile de la data producerii acesteia.  +  Articolul 28Instituţia de credit filială, persoană juridică română, care nu a fost inclusă în supravegherea pe bază consolidată exercitată de o autoritate competentă dintr-un alt stat membru, va notifica acest fapt Băncii Naţionale a României, în termen de cel mult 10 zile de la data la care s-a luat hotărârea de excludere din consolidare, comunicând motivul acestei excluderi.  +  Capitolul VII Dispoziţii aplicabile societăţilor de servicii de investiţii financiare  +  Articolul 29 (1) Prevederile art. 4-10, art. 12-15 şi art. 18 se aplică în mod corespunzător societăţilor de servicii de investiţii financiare, ţinând cont de prevederile art. 9, art. 11, art. 13-20 şi art. 22 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 22/2006 şi Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii, precum şi de prevederile art. 282 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. În aplicarea art. 5, art. 6, art. 8, art. 9 şi art. 15, fiecare referinţă la o instituţie de credit-mamă la nivelul unui stat membru va fi înţeleasă ca referinţă la o firmă de investiţii-mamă la nivelul unui stat membru, iar fiecare referinţă la o instituţie de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene va fi înţeleasă ca referinţă la o firmă de investiţii-mamă la nivelul Uniunii Europene. (2) În scopul aplicării supravegherii pe bază consolidată, termenul firmă de investiţii va include firmele de investiţii din state terţe.  +  Articolul 30Prin excepţie de la prevederile art. 19, în scopul supravegherii pe bază consolidată a societăţilor de servicii de investiţii financiare, metodele de consolidare prevăzute în Capitolul IV se aplică conform prevederilor Ordinului Preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 74/2005 de aprobare a Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 31În scopul aplicării prezentului regulament, Banca Naţională a României, prin intermediul Direcţiei Supraveghere, va exercita următoarele atribuţii: a) identificarea situaţiilor în care este necesară consolidarea şi indicarea metodei ce trebuie utilizată, în aplicarea prevederilor art. 19 alin. (4), art. 21 şi art. 22; b) identificarea situaţiilor în care o instituţie de credit, o instituţie financiară, o societate de administrare a investiţiilor ori o societate prestatoare de servicii auxiliare, care este filială ori în care se deţine o participaţie, nu trebuie inclusă în aria de cuprindere a consolidării prudenţiale, în aplicarea prevederilor art. 18, şi adoptarea deciziei de excludere a acesteia; c) exprimarea opiniei referitoare la exercitarea efectivă a influenţei dominante de către o societate-mamă asupra unei filiale, potrivit definiţiilor prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.  +  Articolul 32Nerespectarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage aplicarea măsurilor şi/sau a sancţiunilor prevăzute la art. 204, art. 226, art. 227, art. 229, precum şi la art. 284 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.  +  Articolul 33Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.  +  Articolul 34La data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă Normele Băncii Naţionale a României nr. 15/2004 privind principiile supravegherii pe bază consolidată a instituţiilor de credit, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.276 din 30 decembrie 2004.Prezentul regulament transpune prevederile art. 68-73, art. 133, art. 134 şi ale art. 138 para. 2 din Directiva nr. 2006/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006, privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de către instituţiile de credit, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 177/30.06.2006, precum şi prevederile art. 2 alin. (1) şi ale art. 3 alin. (1.2) din Directiva nr. 2006/49/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006, privind adecvarea capitalului firmelor de investiţii şi al instituţiilor de credit, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 177/30.06.2006.---------