ORDIN nr. 8 din 18 august 2008pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială a instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi a Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 25 august 2008  Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, ale art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006, şi ale art. 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, ale art. 72 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006, şi ale art. 46^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Banca Naţională a României emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Sistemul de raportare contabilă semestrială a instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare şi a Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Sistemul de raportare contabilă semestrială a instituţiilor de credit, aprobat prin prezentul ordin, se aplică băncilor, persoane juridice române, sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine, organizaţiilor cooperatiste de credit, instituţiilor emitente de monedă electronică, băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ, băncilor de credit ipotecar, înscrise în Registrul instituţiilor de credit potrivit prevederilor art. 417 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, denumite în continuare instituţii de credit. (3) Sistemul de raportare contabilă semestrială a instituţiilor de credit menţionat la alin. (1) se aplică şi instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice române, sucursalelor din România ale instituţiilor financiare nebancare, persoane juridice străine, înscrise în Registrul general potrivit prevederilor titlului I din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 266/2006, precum şi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (denumit în continuare Fond), înfiinţat potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (4) În cuprinsul prezentului ordin, referirile la instituţiile de credit se vor citi şi ca referiri la instituţiile financiare nebancare sau la Fond, dacă din context nu rezultă contrariul.  +  Articolul 2Administratorii, directorii financiar-contabili, contabilii-şefi şi orice alte persoane care au obligaţia gestionării patrimoniului instituţiilor de credit răspund, potrivit legii, pentru însuşirea şi aplicarea corectă a acestor reglementări. De asemenea, aceste persoane răspund pentru adaptarea corespunzătoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor financiar-contabile, precum şi pentru exactitatea şi realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în raportările contabile aprobate prin prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare începând cu raportarea contabilă la 30 iunie 2008 a instituţiilor de credit, al cărei termen de depunere este până la data de 31 august 2008.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Preşedintele Consiliuluide administraţie alBăncii Naţionale a României,Florin GeorgescuBucureşti, 18 august 2008.Nr. 8.  +  Anexa SISTEMULde raportare contabilă semestrială a instituţiilor de credit,instituţiilor financiare nebancare şi a Fondului degarantare a depozitelor în sistemul bancar  +  Capitolul I Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportărilor contabile semestriale ale instituţiilor de credit1. Generalităţi1.1. Instituţiile de credit au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile semestriale la Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor.1.2. La unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, raportările contabile semestriale pot fi depuse direct la registratura unităţilor respective sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili. De asemenea, la depunere se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare.2. Prezentarea, semnarea, depunerea raportărilor contabile semestriale, precum şi reguli generale referitoare la modul de completare a acestora2.1. Instituţiile de credit vor întocmi şi vor depune raportări contabile semestriale care cuprind următoarele formulare: a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10); b) Contul de profit şi pierdere (cod 20); c) Date informative (cod 30).2.2. Instituţiile de credit vor completa datele de identificare (denumirea instituţiei de credit, adresa, telefonul şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi pe cele referitoare la forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, citeţ, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se vor trece codurile care delimitează încadrarea instituţiei de credit.2.3. Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" a datelor prevăzute mai sus conduce la imposibilitatea identificării instituţiei de credit şi, în consecinţă, se consideră că lucrarea nu a fost depusă, instituţia de credit fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.2.4. Instituţiile de credit înscriu codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 şi actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007.Instituţiile de credit vor înscrie codul 6419 "Alte activităţi de intermedieri monetare", corespunzător clasei CAEN.2.5. În vederea asigurării comparabilităţii cu perioada de raportare, informaţiile cuprinse în balanţa de verificare la data de 30 iunie a anului precedent vor fi reclasificate conform modelelor prezentelor raportări contabile semestriale.2.6. Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.2.7. Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel: a) directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii; b) persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.2.8. Instituţiile de credit care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică vor verifica şi centraliza balanţele de verificare ale acestora, întocmind raportările contabile semestriale.2.9. Instituţiile de credit care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică, care desfăşoară activitate şi au sediul în străinătate, vor evalua în lei rulajele şi soldurile exprimate în valută, din balanţele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar din ultima zi a perioadei de raportare, şi le vor centraliza cu balanţa de verificare întocmită pentru operaţiunile economico-financiare desfăşurate în ţară.2.10. În situaţia în care operaţiunile subunităţilor proprii în străinătate au fost evidenţiate în cursul perioadei atât în valută, cât şi în lei, pentru cuprinderea în raportările contabile semestriale ale instituţiei de credit din ţară, vor fi preluate ca atare soldurile şi rulajele conturilor, exprimate în lei.2.11. Raportările contabile semestriale se depun la Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, la termenul prevăzut în prezentele norme metodologice, împreună cu o copie de pe codul unic de înregistrare, precum şi o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice.2.12. Pentru raportările contabile semestriale care trebuie depuse la Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, instituţiile de credit primesc de la această direcţie, prin reţeaua de comunicaţii interbancare sau pe dischete HD/1,44 Mb, fişierele cuprinzând modelele formularelor ce trebuie completate, care constituie baza pentru editarea în formă scrisă, prin listare, a formularelor respective. Modificarea în orice fel a structurii fişierelor este interzisă.2.13. Pentru raportările contabile semestriale care trebuie depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, formatul electronic, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Economiei şi Finanţelor pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia acestor entităţi, gratuit, de unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Economiei şi Finanţelor, la adresa www.mfinante.ro2.14. O copie a acestor fişiere, conţinând modelele formularelor, completate cu datele raportărilor contabile semestriale, se păstrează de către instituţia de credit, potrivit prevederilor art. 23 din Legea nr. 82/1991, republicată.2.15. În adresa de înaintare către Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României şi către unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor a raportărilor contabile semestriale, semnată de administratorul instituţiei de credit şi de persoana care a întocmit raportările contabile semestriale, se va preciza că toate formularele au fost editate în condiţiile prevăzute de prezentele norme metodologice, precum şi următoarele: a) fişierele cu modelele completate cu date, pe baza cărora au fost listate formularele, au fost transmise pe reţeaua de comunicaţii interbancare sau, după caz, se află pe dischetele ce se depun odată cu raportările contabile semestriale; b) întocmirea şi listarea formularelor s-au făcut pe baza fişierelor primite de instituţia de credit de la Banca Naţională a României şi Ministerul Economiei şi Finanţelor, iar completarea datelor şi utilizarea suportului magnetic s-au efectuat cu respectarea prezentelor norme metodologice şi a instrucţiunilor tehnice.2.16. Formularele care compun raportările contabile semestriale se vor completa în lei.2.17. Instituţiile de credit întocmesc şi prezintă Direcţiei supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României raportările contabile semestriale (formularele cod 10, 20 şi 30) atât în forma scrisă (pe suport de hârtie), cât şi pe suport magnetic sau pe reţeaua de comunicaţii interbancare.2.18. În ceea ce priveşte organizaţiile cooperatiste de credit, casele centrale ale cooperativelor de credit întocmesc şi prezintă Direcţiei supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României raportările contabile semestriale care să reflecte operaţiunile şi situaţia lor financiară, precum şi raportările contabile semestriale care să reflecte operaţiunile şi situaţia financiară ale reţelei cooperatiste de credit. La întocmirea raportărilor contabile semestriale care reflectă operaţiunile şi situaţia financiară ale reţelei cooperatiste de credit se vor avea în vedere şi prevederile pct. 1.3 din Modelele situaţiilor financiare FINREP la nivel individual şi normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 13/2007.2.19. Instituţiile de credit depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor raportările contabile semestriale (formularele cod 10, 20 şi 30) atât în forma scrisă (pe suport de hârtie), cât şi pe suport magnetic.2.20. În ceea ce priveşte organizaţiile cooperatiste de credit, acestea depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor raportările contabile semestriale care să reflecte operaţiunile şi situaţia lor financiară. Raportările contabile semestriale întocmite de cooperativele de credit trebuie vizate de casa centrală a cooperativelor de credit.2.21. Instituţiile de credit care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la data de 30 iunie a anului de raportare nu întocmesc raportări contabile semestriale, urmând să depună o declaraţie pe propria răspundere la Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, care să cuprindă toate datele de identificare ale instituţiei de credit: a) denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare); b) adresa şi numărul de telefon; c) numărul de înregistrare la registrul comerţului; d) codul unic de înregistrare; e) capitalul social.2.22. O declaraţie similară vor depune şi instituţiile de credit care se află în curs de lichidare, potrivit legii.3. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile semestriale3.1. Depunerea raportărilor contabile semestriale sau, după caz, a declaraţiilor instituţiilor de credit care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la data raportării, precum şi ale celor care se află în curs de lichidare, la Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, se va efectua până cel mai târziu la data de 31 august a anului de raportare.3.2. Netransmiterea fişierelor cu formularele de raportare contabilă semestrială completate cu date, pe baza cărora au fost listate raportările contabile semestriale, precum şi nedepunerea raportărilor contabile semestriale listate, semnate şi ştampilate, sau, după caz, a declaraţiilor instituţiilor de credit care nu au desfăşurat activitate până la data de 30 iunie a anului de raportare ori care se află în curs de lichidare, la termenul prevăzut în prezentele norme metodologice, precum şi prezentarea de raportări contabile semestriale care conţin date eronate sau necorelate se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată.4. Informaţii privind completarea raportărilor contabile semestriale4.1. Completarea raportărilor contabile semestriale se efectuează folosind Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare, prevăzut în cap. 6 din Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 5/2005, cu modificările şi completările ulterioare.4.2. Modelele formularelor de raportare sunt cele prevăzute în cap. II - pentru instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare, respectiv cap. III - pentru Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, iar corelaţiile din cadrul formularelor, precum şi dintre formulare sunt cele prevăzute în cap. IV - pentru instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare, respectiv cap. V - pentru Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.4.3. Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10) (1) Formularul prezintă, în formă sintetică, elementele de activ şi de pasiv, grupate după natură şi lichiditate, respectiv după natură şi exigibilitate. (2) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se întocmeşte pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului de raportare, puse de acord cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.4.4. Contul de profit şi pierdere (cod 20) (1) Formularul cuprinde totalitatea veniturilor realizate, cheltuielilor efectuate şi a rezultatelor financiare obţinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri şi cheltuieli cuprinse în balanţa de verificare la data de 30 iunie a anului de raportare. (2) Datele care se raportează în formularul "Contul de profit şi pierdere" sunt cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare. (3) Instituţiile de credit înscriu în formularul "Contul de profit şi pierdere", la poziţia "084 - Salarii", toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale, precum şi contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu completările ulterioare.4.5. Date informative (cod 30) (1) În formularul "Date informative", la poziţiile 101 şi 102, coloana 1, instituţiile de credit care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora. (2) La rândurile privind plăţile restante se înscriu sumele care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative la sfârşitul perioadei de raportare.  +  Capitolul II Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială a instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare  Judeţul __________________[][]  Denumirea instituţiei:_______ Forma de proprietate ______________[][]                                    Activitatea (se va înscrie  Adresă:loc ____, sector _____ activitatea preponderentă______________  Str.: _________, nr.: _______ Cod clasă CAEN __________________[][][]  Telefon: _____ Fax: _________ Codul unic  Numărul din registrul de înregistrare____[][][][][][][][][][]  comerţului __________________          SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII                          la data de 30 iunie .....┌──┐│10│ - Lei -├──┴──────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────────────┐│ │ Cod │ Sold la: ││ ACTIV │poziţie├──────────┬─────────┤│ │ │începutul │sfârşitul││ │ │ anului │perioadei│├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Casa, disponibilităţi la bănci centrale │ 010 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Efecte publice şi alte titluri acceptate pentru │ 020 │ │ ││refinanţare la băncile centrale │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Efecte publice şi valori asimilate │ 023 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Alte titluri acceptate pentru refinanţare │ 026 │ │ ││ la băncile centrale │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Creanţe asupra instituţiilor de credit │ 030 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - la vedere │ 033 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - alte creante │ 036 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Creanţe asupra clientelei │ 040 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix │ 050 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - emisie de organisme publice │ 053 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - emisie de alţi emitenţi, din care: │ 056 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - obligaţiuni proprii │ 058 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil │ 060 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Participaţii, din care: │ 070 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - participaţii la instituţii de credit │ 075 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Părţi în cadrul societatilor comerciale legate, │ 080 │ │ ││din care: │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - părţi în cadrul instituţiilor de credit │ 085 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Imobilizări necorporale, din care: │ 090 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - cheltuieli de constituire │ 093 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - fondul comercial, în măsura în care a fost │ 096 │ │ ││ achiziţionat cu titlu oneros │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Imobilizări corporale, din care: │ 100 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - terenuri şi construcţii utilizate în scopul │ 105 │ │ ││ desfăşurării activităţilor proprii │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Capital subscris nevărsat │ 110 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Alte active │ 120 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Cheltuieli înregistrate în avans şi venituri │ 130 │ │ ││angajate │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Total activ │ 140 │ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴─────────┘┌──┐│10│ - Lei -├──┴──────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────────────┐│ │ Cod │ Sold la: ││ PASIV │poziţie├──────────┬─────────┤│ │ │începutul │sfârşitul││ │ │ anului │perioadei│├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Datorii privind instituţiile de credit │ 300 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - la vedere │ 303 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - la termen │ 306 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Datorii privind clientela │ 310 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - depozite, din care: │ 313 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - la vedere │ 314 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - la termen │ 315 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - alte datorii, din care: │ 316 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - la vedere │ 317 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - la termen │ 318 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Dotarii constituite prin titluri │ 320 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - titluri de piaţă interbancară, obligaţiuni │ 323 │ │ ││ titluri de creanţă negociabile în circulaţie │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - alte titluri │ 326 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Alte pasive │ 330 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Venituri înregistrate în avans şi datorii │ 340 │ │ ││angajate │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Provizioane, din care: │ 350 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ -provizioane pentru pensii şi obligaţii similare│ 353 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ -provizioane pentru impozite │ 355 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - alte provizioane │ 356 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Datorii subordonate │ 360 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Capital social subscris │ 370 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Prime de capital │ 380 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Rezerve │ 390 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - rezerve legale │ 392 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - rezerve statutare sau contractuale │ 394 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - rezerve pentru riscuri bancare │ 396 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - rezerva de întrajutorare │ 397 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - rezerva mutuală de garantare │ 398 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - alte rezerve │ 399 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Rezerve din reevaluare │ 400 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Acţiuni proprii (-) │ 410 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Rezultatul raportat │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Profit │ 423 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Pierdere │ 426 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Rezultatul exercitiului financiar │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Profit │ 433 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Pierdere │ 436 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Repartizarea profitului │ 440 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Total pasiv │ 450 │ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴─────────┘┌──┐│10│ - lei -├──┴──────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────────────┐│ │ Cod │ Sold la: ││ ELEMENTE ÎN AFARA BILANŢULUI │poziţie├──────────┬─────────┤│ │ │începutul │sfârşitul││ │ │ anului │perioadei│├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Datorii contingente, din care: │ 600 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - acceptări şi andosări │ 603 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - garanţii şi active gajate │ 606 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Angajamente, din care: │ 610 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - angajamente aferente tranzacţiilor de │ 615 │ │ ││ vânzare cu posibilitate de răscumparare │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴─────────┘Administrator, Întocmit........................... .........................(numele şi prenumele, semnătura) (numele şi prenumele,calitatea, semnătura)Ştampila unităţiiNr. de înregistrareîn organismul profesional...........................Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.                      CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE                       la data de 30 iunie _________┌──┐│20│ - Lei-├──┴──────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────────────┐│ │ │ Realizări aferente ││ │ │ perioadei de ││ │ Cod │ raportare ││ Denumirea indicatorului │poziţie├──────────┬─────────┤│ │ │precedentă│ curentă │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Dobânzi de primit şi venituri asimilate, │ 010 │ │ ││din care: │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - aferente obligaţiunilor şi altor titluri │ 015 │ │ ││ cu venit fix │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Dobânzi de plătit şi cheltuieli asimilate │ 020 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Venituri privind titlurile │ 030 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Venituri din acţiuni şi alte titluri cu venit │ 033 │ │ ││ variabil │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Venituri din participaţii │ 035 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Venituri din părţi în cadrul societăţilor │ 037 │ │ ││ comerciale legate │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Venituri din comisioane │ 040 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Cheltuieli cu comisioane │ 050 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Profit sau pierdere netă din operaţiuni │ 060 │ │ ││financiare │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Alte venituri din exploatare │ 070 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Cheltuieli administrative generale │ 080 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Cheltuieli cu personalul, din care: │ 083 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Salarii │ 084 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Cheltuieli cu asigurările sociale, din care: │ 085 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - cheltuieli aferente pensiilor │ 086 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Alte cheltuieli administrative │ 087 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Corecţii asupra valorii imobilizărilor │ 090 │ │ ││necorporale şi corporale │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Alte cheltuieli de exploatare │ 100 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioa- │ 110 │ │ ││nelor pentru datorii contingente şi angajamente │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Reluari din corecţii asupra valorii creanţelor │ 120 │ │ ││şi provizioanelor pentru datorii contingente │ │ │ ││şi angajamente │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Corecţii asupra valorii titlurilor transferabile │ 130 │ │ ││care au caracter de imobilizări financiare, │ │ │ ││a participaţiilor şi a părţilor în cadrul │ │ │ ││societăţilor comerciale legate │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Reluări din corecţii asupra valorii titlurilor │ 140 │ │ ││transferabile care au caracter de imobilizări │ │ │ ││financiare, a participaţiilor şi a părţilor în │ │ │ ││cadrul societăţilor comerciale legate │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Rezultatul activităţii curente │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Profit │ 153 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Pierdere │ 156 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Venituri extraordinare │ 160 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Cheltuieli extraordinare │ 170 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Rezultatul activităţii extraordinare │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Profit │ 183 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Pierdere │ 186 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Venituri totale │ 190 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Cheltuieli totale │ 200 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Rezultatul brut │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Profit │ 213 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Pierdere │ 216 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Impozitul pe profit │ 220 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus│ 230 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Rezultatul net al exerciţiului financiar │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Profit │ 243 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Pierdere │ 246 │ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴─────────┘Administrator, Întocmit........................... .........................(numele şi prenumele, semnătura) (numele şi prenumele,calitatea, semnătura)Ştampila unităţiiNr. de înregistrareîn organismul profesional...........................Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.DATE INFORMATIVE
  30 I. DATE PRIVIND REZULTATUL ÎNREGISTRAT - Lei- Cod poziţie Numar unităţi Sume
  A B 1 2
  Unităţi care au înregistrat profit 101
  Unităţi care au înregistrat pierdere 102
  Cod Total din care:
  pozitiecol.
  II. DATE PRIVIND PLĂŢILE RESTANTE 2+3 PentruPentru
  acti- acti-
  vita- vita-
  tea tea de
  curen-inves-
  ta titii
  A B 1 2 3
  PLĂŢI RESTANTE - TOTAL (poz.202+206+212 la
  216+221+222+227), din care: 201
  Furnizori restanţi - TOTAL (poz. 203 la 205), din care: 202
  - peste 30 zile 203
  - peste 90 zile 204
  - peste 1 an 205
  Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale- TOTAL (poz. 207 la 211), din care; 206
  - contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate 207
  - contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 208
  - contribuţia pentru pensia suplimentară 209
  - contribuţii pentru bugetul asigurărilor de şomaj 210
  - alte datorii sociale 211
  Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri 212
  Obligaţii restante faţă de alţi creditori 213
  Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat 214
  Impozite şi taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 215
  Împrumuturi primite nerambursate la scadenţă TOTAL (poz. 217 la 220), din care: 216
  - restante până la 30 zile 217
  - restanţe după 30 zile 218
  - restanţe după 90 zile 219
  - restanţe după 1 an 220
  Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite 221
  Depozite băneşti primite nerambursate la scadenţă - TOTAL (poz. 223 la 226), din care: 222*)
  - restanţe până la 30 zile 223*)
  - restanţe după 30 zile 224*)
  - restanţe după 90 zile 225*)
  - restanţe după 1 an 226*)
  Dobânzi neplătite aferente depozitelor băneşti primite 227*)
  30 III. NUMĂR MEDIU DE SALARIAŢI Cod poziţie 30 iunie an prece- dent 30 iunie an curent
  A B 1 2
  Numar mediu de salariaţi 301
  IV. PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI REDEVENŢE Cod poziţie Sume - lei -
  Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 401
  - impozitul datorat la bugetul de stat 402
  Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate**) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 403
  - impozitul datorat la bugetul de stat 404
  Venituri din redevenţe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 405
  - impozitul datorat la bugetul de stat 406
  V. TICHETE DE MASĂ Cod poziţie Sume - lei -
  Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor 501
   ┌────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────┐ │ │ │ Sume │ │ VII. CHELTUIELI DE INOVARE***) │ Cod │ - lei - │ │ │poziţie├─────────────┬─────────────────┤ │ │ │ 30 iunie │ 30 iunie │ │ │ │ an precedent│ an curent │ ├────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────────────┤ │ A │ B │ 1 │ 2 │ ├────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────────────┤ │ - cheltuieli de inovare finalizate │ 601 │ │ │ │ în cursul perioadei │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────────────┤ │ - cheltuieli de inovare în curs de │ 602 │ │ │ │ finalizare în cursul perioadei │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────────────┤ │ - cheltuieli de inovare abandonate │ 603 │ │ │ │ în cursul perioadei │ │ │ │ └────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┴─────────────────┘----------- Notă *) Se completează doar de către instituţiile de credit. Notă **) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Notă ***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului Comisiei nr. 1.450/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 267 din 14 august 2004.Administrator, Întocmit........................... .........................(numele şi prenumele, semnătura) (numele şi prenumele,calitatea, semnătura)Ştampila unităţiiNr. de înregistrareîn organismul profesional...........................Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
   +  Capitolul III Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială a Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar  Judeţul __________________[][]  Denumirea instituţiei:_______ Forma de proprietate ______________[][]                                    Activitatea (se va înscrie  Adresă:loc ____, sector _____ activitatea preponderentă______________  Str.: _________, nr.: _______ Cod clasă CAEN __________________[][][]  Telefon: _____ Fax: _________ Codul unic  Numărul din registrul de înregistrare____[][][][][][][][][][]  comerţului __________________          SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII                          la data de 30 iunie .....┌──┐│10│ - Lei -├──┴──────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────────────┐│ │ Cod │ Sold la: ││ ACTIV │poziţie├──────────┬─────────┤│ │ │începutul │sfârşitul││ │ │ anului │perioadei│├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Casa │ 010 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Creanţe asupra instituţiilor de credit │ 020 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - la vedere │ 023 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - alte creante │ 026 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Creanţe asupra societăţilor financiare sau │ 030 │ │ ││altor instituţii │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Efecte publice, obligaţiuni şi alte titluri │ 040 │ │ ││cu venit fix │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - emisie de organisme publice │ 043 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - emisie de alţi emitenţi, din care: │ 046 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - obligaţiuni proprii │ 048 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Imobilizări necorporale, din care: │ 050 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - cheltuieli de constituire │ 055 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Imobilizări corporale, din care: │ 060 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - terenuri şi construcţii utilizate în scopul │ 065 │ │ ││ desfăşurării activităţilor proprii │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Alte active │ 070 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Cheltuieli înregistrate în avans şi venituri │ 080 │ │ ││angajate │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Total activ │ 090 │ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴─────────┘┌──┐│10│ - Lei -├──┴──────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────────────┐│ │ Cod │ Sold la: ││ PASIV │poziţie├──────────┬─────────┤│ │ │începutul │sfârşitul││ │ │ anului │perioadei│├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Datorii privind instituţiile de credit │ 300 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│- Împrumuturi primite │ 303 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - la vedere │ 304 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - la termen │ 305 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Alte datorii │ 306 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - la vedere │ 307 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - la termen │ 308 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Datorii privind societăţile financiare sau │ 310 │ │ ││ alte instituţii │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Imprumuturi primite │ 313 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - la vedere │ 314 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - la termen │ 315 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Alte datorii │ 316 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - la vedere │ 317 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - la termen │ 318 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Dotarii constituite prin titluri │ 320 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - obligaţiuni │ 323 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - alte titluri │ 326 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Alte pasive │ 330 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Venituri înregistrate în avans şi datorii │ 340 │ │ ││angajate │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Provizioane │ 350 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Fondul de garantare a depozitelor în sistemul │ 360 │ │ ││bancar │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Fond constituit din contribuţiile │ 361 │ │ ││instituţiilor de credit │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Fond constituit din încasările din recuperarea│ 363 │ │ ││creanţelor │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Fond constituit din alte resurse - donaţii, │ 365 │ │ ││sponsorizări, asistenţă financiară │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Fond constituit din veniturile din investirea │ 367 │ │ ││resurselor financiare disponibile │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Fond constituit din alte venituri, stabilite │ 369 │ │ ││conform legii │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Rezerve │ 370 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Rezerve din reevaluare │ 380 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Rezultatul raportat │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Profit │ 393 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Pierdere │ 396 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Rezultatul exerciţiului financiar │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Profit │ 403 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Pierdere │ 406 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Repartizarea profitului │ 410 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Total pasiv │ 420 │ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴─────────┘┌──┐│10│ - Lei -├──┴──────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────────────┐│ │ Cod │ Sold la: ││ ELEMENTE ÎN AFARA BILANŢULUI │poziţie├──────────┬─────────┤│ │ │începutul │sfârşitul││ │ │ anului │perioadei│├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Datorii contingente │ 600 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Angajamente │ 610 │ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴─────────┘Administrator, Întocmit........................... .........................(numele şi prenumele, semnătura) (numele şi prenumele,calitatea, semnătura)Ştampila unităţiiNr. de înregistrareîn organismul profesional...........................Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.                      CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE                       la data de 30 iunie _________┌──┐│20│ - Lei-├──┴──────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────────────┐│ │ │ Realizări aferente ││ │ │ perioadei de ││ │ Cod │ raportare ││ Denumirea indicatorului │poziţie├──────────┬─────────┤│ │ │precedentă│ curentă │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Dobânzi de primit şi venituri asimilate, │ 010 │ │ ││din care: │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - aferente efectelor publice, obligaţiunilor şi │ 015 │ │ ││ altor titluri cu venit fix │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Dobânzi de plătit şi cheltuieli asimilate │ 020 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Venituri din comisioane │ 030 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Cheltuieli cu comisioane │ 040 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Profit sau pierdere netă din operaţiuni │ 050 │ │ ││financiare │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Alte venituri din exploatare │ 060 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Cheltuieli administrative generale │ 070 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Cheltuieli cu personalul, din care: │ 073 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Salarii │ 074 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Cheltuieli cu asigurarile sociale, din care: │ 075 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - cheltuieli aferente pensiilor │ 076 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Alte cheltuieli administrative │ 077 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Corecţii asupra valorii imobilizărilor │ 080 │ │ ││necorporale şi corporale │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Alte cheltuieli de exploatare │ 090 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioa- │ 100 │ │ ││nelor pentru datorii contingente şi angajamente │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor │ 110 │ │ ││şi provizioanelor pentru datorii contingente │ │ │ ││şi angajamente │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Corecţii asupra valorii titlurilor de investiţii │ 120 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Reluări din corecţii asupra valorii titlurilor │ 130 │ │ ││de investiţii │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Rezultatul activităţii curente │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Profit │ 143 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Pierdere │ 146 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Venituri extraordinare │ 150 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Cheltuieli extraordinare │ 160 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Rezultatul activităţii extraordinare │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Profit │ 173 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Pierdere │ 176 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Venituri totale │ 180 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Cheltuieli totale │ 190 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Rezultatul brut │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Profit │ 203 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Pierdere │ 206 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus│ 210 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│Rezultatul net al exerciţiului financiar │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Profit │ 223 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤│ - Pierdere │ 226 │ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴─────────┘Administrator, Întocmit........................... .........................(numele şi prenumele, semnătura) (numele şi prenumele,calitatea, semnătura)Ştampila unităţiiNr. de înregistrareîn organismul profesional...........................Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.DATE INFORMATIVE
  30 I. DATE PRIVIND REZULTATUL ÎNREGISTRAT - Lei- Cod poziţie Numar unităţi Sume
  A B 1 2
  Unităţi care au înregistrat profit 101
  Unităţi care au înregistrat pierdere 102
  Cod Total din care:
  poziţiecol.
  II. DATE PRIVIND PLĂŢILE RESTANTE 2+3 PentruPentru
  acti- acti-
  vita- vita-
  tea tea de
  curen-inves-
  tiţii
  A B 1 2 3
  PLĂŢI RESTANTE - TOTAL (poz.202+206+212 la
  216+221), din care: 201
  Furnizori restanţi - TOTAL (poz. 203 la 205), din care: 202
  - peste 30 de zile 203
  - peste 90 de zile 204
  - peste 1 an 205
  Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale- TOTAL (poz. 207 la 211), din care; 206
  - contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate 207
  - contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 208
  - contribuţia pentru pensia suplimentară 209
  - contribuţii pentru bugetul asigurărilor de şomaj 210
  - alte datorii sociale 211
  Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri 212
  Obligaţii restante faţă de alţi creditori 213
  Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat 214
  Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 215
  Împrumuturi primite nerambursate la scadenţă TOTAL (poz. 217 la 220), din care: 216
  - restanţe până la 30 zile 217
  - restanţe după 30 zile 218
  - restanţe după 90 zile 219
  - restanţe după 1 an 220
  Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite 221
  30 III. NUMAR MEDIU DE SALARIAŢI -lei- Cod poziţie 30 iunie an prece- dent 30 iunie an curent
  A B 1 2
  Numar mediu de salariaţi 301
  IV. PLĂTI DE DOBÂNZI ŞI REDEVENŢE Cod poziţie Sume - lei -
  Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 401
  - impozitul datorat la bugetul de stat 402
  Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 403
  - impozitul datorat la bugetul de stat 404
  Venituri din redevenţe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 405
  - impozitul datorat la bugetul de stat 406
  V. TICHETE DE MASĂ Cod poziţie Sume - lei -
  Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor 501
   ┌────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────┐ │ │ │ Sume │ │ VI. CHELTUIELI DE INOVARE**) │ Cod │ - lei - │ │ │poziţie├─────────────┬─────────────────┤ │ │ │ 30 iunie │ 30 iunie │ │ │ │ an precedent│ an curent │ ├────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────────────┤ │ A │ B │ 1 │ 2 │ ├────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────────────┤ │ - cheltuieli de inovare finalizate │ 601 │ │ │ │ în cursul perioadei │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────────────┤ │ - cheltuieli de inovare în curs de │ 602 │ │ │ │ finalizare în cursul perioadei │ │ │ │ ├────────────────────────────────────┼───────┼─────────────┼─────────────────┤ │ - cheltuieli de inovare abandonate │ 603 │ │ │ │ în cursul perioadei │ │ │ │ └────────────────────────────────────┴───────┴─────────────┴─────────────────┘----------- Notă *) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Notă **) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului Comisiei nr. 1.450/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 267 din 14 august 2004.Administrator, Întocmit........................... .........................(numele şi prenumele, semnătura) (numele şi prenumele,calitatea, semnătura)Ştampila unităţiiNr. de înregistrareîn organismul profesional...........................Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
   +  Capitolul IV Controlul raportărilor contabile semestriale ale instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancareA. Corelaţii din cadrul formularelor de raportare contabilă semestrialăA.1. Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10)020 = 023 + 026030 = 033 + 036050 = 053 + 056300 = 303 + 306310 = 313 + 316313 = 314 + 315316 = 317 + 318320 = 323 + 326350 = 353 + 355 + 356390 = 392 + 394 + 396 + 397 + 398 + 399140 = 450140 = 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130450 = 300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 423 - 426 + 433 - 436 - 440A.2. Contul de profit şi pierdere (cod 20)030 = 033 + 035 + 037080 = 083 + 087153 = 010 - 020 + 030 + 040 - 050 ± 060 + 070 - 080 - 090 - 100 - 110 + 120 - 130 + 140, dacă (010 - 020 + 030 + 040 - 050 ± 060 + 070 - 080 - 090 - 100 - 110 + 120 - 130 + 140) ≥ 0156 = - (010 - 020 + 030 + 040 - 050 ± 060 + 070 - 080 - 090 - 100 - 110 + 120 - 130 + 140), dacă (010 - 020 + 030 + 040 - 050 ± 060 + 070 - 080 - 090 - 100 - 110 + 120 - 130 + 140) < 0183 = 160 - 170, dacă (160 - 170) ≥ 0186 = - (160 - 170), dacă (160 - 170) < 0213 = 190 - 200, dacă (190 - 200) ≥ 0216 = - (190 - 200), dacă (190 - 200) < 0243 = 213 - 216 - 220 - 230, dacă (213 - 216 - 220 - 230) ≥ 0246 = - (213 - 216 - 220 - 230), dacă (213 - 216 - 220 - 230) < 0243 - 246 = 213 - 216 - 220 - 230A.3. Date informative (cod 30)I. Date privind rezultatul înregistratColoana 1101 + 102 = 1II. Date privind plăţile restanteControlul orizontalcol. 1 = col. 2 + col. 3Controlul verticalPentru fiecare dintre coloanele 1, 2 şi 3 se vor respecta următoarele corelaţii:201 = 202 + 206 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 221 + 222 + 227202 = 203 + 204 + 205206 = 207 + 208 + 209 + 210 + 211216 = 217 + 218 + 219 + 220222 = 223 + 224 + 225 + 226B. Corelaţii dintre formularele de raportare contabilă semestrială a instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare
  Formular cod 10 coloana 2 433 Relaţia = Formular cod 20 coloana 2 243
  436 = 246
  Formular cod 20 coloana 2 243 = Formular cod 30 coloana 2 101
  246 = 102
   +  Capitolul V Controlul raportărilor contabile semestriale ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancarA. Corelaţii din cadrul formularelor de raportare contabilă semestrialăA.1. Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10)020 = 023 + 026040 = 043 + 046300 = 303 + 306303 = 304 + 305306 = 307 + 308310 = 313 + 316313 = 314 + 315316 = 317 + 318320 = 323 + 326360 = 361 + 363 + 365 + 367 + 369090 = 420090 = 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080420 = 300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 +393 - 396 + 403 - 406 - 410A.2. Contul de profit şi pierdere (cod 20)070 = 073 + 077143 = 010 - 020 + 030 - 040 ± 050 + 060 - 070 - 080 - 090 - 100 + 110 - 120 + 130, dacă (010 - 020 + 030 - 040 ± 050 + 060 - 070 - 080 - 090 - 100 + 110 - 120 + 130) ≥ 0146 = - (010 - 020 + 030 - 040 ± 050 + 060 - 070 - 080 - 090 - 100 + 110 - 120 + 130), dacă (010 - 020 + 030 - 040 ± 050 + 060 - 070 - 080 - 090 - 100 + 110 - 120 + 130) < 0173 = 150 - 160, dacă (150 - 160) ≥ 0176 = - (150 - 160), dacă (150 - 160) < 0203 = 180 - 190, dacă (180 - 190) ≥ 0206 = - (180 - 190), dacă (180 - 190) < 0223 = 203 - 206 - 210, dacă (203 - 206 - 210) ≥ 0226 = - (203 - 206 - 210), dacă (203 - 206 - 210) < 0223 - 226 = 203 - 206 - 210A.3. Date informative (cod 30)I. Date privind rezultatul înregistratColoana 1101 + 102 = 1II. Date privind plăţile restanteControlul orizontalcol. 1 = col. 2 + col. 3Controlul verticalPentru fiecare dintre coloanele 1, 2 şi 3 se vor respecta următoarele corelaţii:201 = 202 + 206 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 221202 = 203 + 204 + 205206 = 207 + 208 + 209 + 210 + 211216 = 217 + 218 + 219 + 220B. Corelaţii dintre formularele de raportare contabilă semestrială a Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
  Formular cod 10 coloana 2 403 Relaţia = Formular cod 20 coloana 2 223
  406 = 226
  Formular cod 20 coloana 2 223 = Formular cod 30 coloana 2 101
  226 = 102
   +  Capitolul VI Nomenclator - Forme de proprietate────────────────────────────────────────────────────────────────────── Codul Denumirea──────────────────────────────────────────────────────────────────────  10 PROPRIETATE DE STAT  11 Regii autonome  12 Societăţi comerciale cu capital integral de stat  13 Alte unităţi economice de stat netransformate în societăţi       comerciale sau regii autonome  14 Companii şi societăţi naţionale  20 PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat şi privat)       PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)  21 Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat       străin  22 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton       şi străin  23 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton  24 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin       PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% şi peste       50%)  25 Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat       străin  26 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi       străin  27 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton  28 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat străin  30 PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ       (cu capital: privat autohton, privat autohton şi străin,       privat străin, societăţi agricole)  31 Societăţi comerciale în nume colectiv  32 Societăţi comerciale în comandită simplă  33 Societăţi comerciale în comandită pe acţiuni  34 Societăţi comerciale pe acţiuni  35 Societăţi comerciale cu răspundere limitată  36 Societăţi agricole  37 Societăţi comerciale cu capital de stat, privatizate       în cursul anului de raportare  40 PROPRIETATE COOPERATISTĂ  41 Cooperative de consum  42 Cooperative meşteşugăreşti  43 Cooperative şi asociaţii agricole netransformate  44 Cooperative de credit  50 PROPRIETATE OBŞTEASCĂ       (societăţi comerciale aparţinând organizaţiilor şi       instituţiilor politice şi obşteşti)──────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------