DECIZIE nr. 164 din 18 august 2008privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
EMITENT
  • GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 21 august 2008    Având în vedere dispoziţiile art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 2 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008,primul-ministru emite următoarea decizie:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia primului-ministru nr. 147/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 23 mai 2007.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Marian Marius DorinBucureşti, 18 august 2008.Nr. 164.  +  Anexa REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONAREa Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., denumit în continuare I.S.C., este organizat şi funcţionează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2I.S.C. funcţionează în subordinea Guvernului României şi în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru.  +  Articolul 3I.S.C. este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu actele normative aplicabile în domeniu şi cu prezentul regulament.  +  Articolul 4În sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel: a) construcţii - clădirile de orice fel - social-culturale, administrative, industriale, comerciale, de cult, sportive, de învăţământ, sănătate, hotelurile, sediile instituţiilor publice etc. şi instalaţiile aferente acestora, drumurile, căile ferate şi metroul, podurile, tunelurile şi celelalte lucrări de artă, pistele de aviaţie, construcţiile hidrotehnice, amenajările portuare, turnurile, coşurile de fum, rezervoarele, lucrările tehnico-edilitare, reţelele de petrol şi gaze, construcţiile pentru transportul fluidelor, precum şi orice intervenţie asupra acestora; b) fază determinantă - stadiul fizic după care o lucrare de construire, odată ajunsă, nu mai poate continua fără o analiză având la bază concluzii formulate în scris de către beneficiar, proiectant şi executant şi care se autorizează, după caz, de reprezentantul local al I.S.C.; c) intervenţie asupra construcţiilor - orice lucrare de construire care este făcută în scopul transformării structurale şi/sau funcţionale, consolidării, reabilitării, modernizării sau demolării/desfiinţării parţiale sau totale a construcţiilor definite conform dispoziţiilor prevăzute la lit. a); d) verificare - confirmarea prin examinare şi prezentare de probe obiective a faptului că cerinţele esenţiale specificate au fost îndeplinite.  +  Capitolul II Atribuţii  +  Articolul 5I.S.C. are următoarele atribuţii:1. exercită controlul statului privind realizarea cerinţelor esenţiale ale construcţiilor, respectiv rezistenţa mecanică şi stabilitatea, securitatea în exploatare, securitatea la incendii, igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului, izolaţia termică, hidrofugă şi economia de energie, protecţia împotriva zgomotului, în toate etapele de proiectare, execuţie şi exploatare, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;2. exercită controlul statului privind respectarea prevederilor actelor normative în vigoare în domeniul disciplinei în urbanism şi al amenajării teritoriului;3. verifică la organele de specialitate ale administraţiei publice locale legalitatea emiterii autorizaţiilor de construire, conform reglementărilor în vigoare;4. avizează din punct de vedere tehnic, cu titlu gratuit, documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi, care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice sau din credite externe, contractate sau garantate de stat, ai căror indicatori tehnico-economici se aprobă de Guvern în condiţiile prevăzute la art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, precum şi documentaţiile tehnico-economice aferente lucrărilor de intervenţii la construcţii existente - reparaţii, modificări, reabilitări, consolidări, restaurări -, finanţate din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, pentru care, potrivit valorii determinate conform devizului general, exclusiv TVA, legislaţia în vigoare prevede organizarea de licitaţii deschise;5. analizează şi autorizează fazele determinante ale construcţiilor, stabilite conform reglementărilor tehnice sau legale; participă la fazele determinante, stabilite conform reglementărilor în vigoare; verifică îndeplinirea de către factorii implicaţi a cerinţelor de calitate cuprinse în proiectele de execuţie şi reglementările tehnice specifice şi autorizează continuarea execuţiei lucrărilor de construcţii numai în cazul îndeplinirii acestor cerinţe;6. emite acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente şi noi, inclusiv schimbarea destinaţiei acestora;7. verifică respectarea reglementărilor în vigoare privind organizarea şi funcţionarea staţiilor de betoane, balastierelor, carierelor, staţiilor de mixturi asfaltice;8. verifică la operatorii economici cu activitate în construcţii, precum şi la producători, distribuitori şi la alte persoane responsabile pentru introducerea pe piaţă a produselor pentru construcţii respectarea prevederilor legale în vigoare ce reglementează controlul şi atestarea calităţii produselor pentru construcţii;9. verifică controlul intern al proceselor privind asigurarea calităţii în construcţii la societăţile cu activitate în construcţii, respectiv proiectanţi, executanţi, consultanţi în construcţii, staţii de betoane, staţii de mixturi asfaltice, laboratoare de încercări, elaboratori de agremente tehnice, organisme de certificare a sistemelor de calitate şi a produselor;10. verifică respectarea reglementărilor referitoare la recepţia construcţiilor, întocmirea, păstrarea şi completarea Cărţii tehnice a construcţiilor;11. verifică modul de respectare a agrementelor tehnice, privind caracteristicile, domeniul şi condiţiile de utilizare ale produselor agrementate, astfel încât să fie asigurate cerinţele de calitate a construcţiilor, şi poate dispune, după caz, reanalizarea sau suspendarea agrementelor tehnice;12. verifică la proprietarii şi utilizatorii de construcţii respectarea reglementărilor privind urmărirea curentă a construcţiilor şi urmărirea specială în exploatare a construcţiilor, în cazurile când aceasta a fost stabilită prin norme şi proiecte;13. pentru punerea în siguranţă a vieţii oamenilor, I.S.C. dispune proprietarilor, administratorilor sau utilizatorilor, după caz: a) efectuarea de expertize tehnice la construcţii, indiferent de forma de proprietate şi de destinaţia acestora, atunci când, în urma inspecţiei, se concluzionează astfel; b) încetarea utilizării construcţiilor după producerea unor accidente tehnice sau dezastre, când în urma unei expertize se concluzionează că este pusă în pericol viaţa cetăţenilor;14. avizează programul anual de reglementări tehnice în construcţii propus de structurile de resort ale Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, participă la elaborarea acestora, în condiţiile legii, şi a regulamentului intern;15. iniţiază proiecte de acte normative în domeniile de activitate şi în domeniile conexe;16. iniţiază, ori de câte ori este necesar, revizuirea reglementărilor tehnice în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului, în scopul îmbunătăţirii conţinutului acestora;17. avizează, din punct de vedere tehnic, reglementările tehnice specifice înainte de supunerea acestora dezbaterii publice;18. verifică şi ia măsurile ce se impun pentru punerea în siguranţă a monumentelor şi siturilor istorice, precum şi a clădirilor aflate în patrimoniul cultural, asigurând, în limita fondurilor disponibile, cofinanţarea lucrărilor de proiectare şi execuţie pentru consolidarea şi restaurarea acestora în colaborare cu Ministerul Culturii şi Cultelor, prin Oficiul Naţional pentru Monumente Istorice;19. colaborează cu instituţiile de învăţământ superior de specialitate, de cercetare, laboratoare de încercări, în vederea elaborării de expertize, rapoarte de cercetare, rapoarte de încercări, soluţii şi proiecte de consolidare etc., necesare în activitatea de control privind asigurarea cerinţelor esenţiale de rezistenţă mecanică şi stabilitate a construcţiilor, izolarea termică a acestora, punerea în siguranţă a construcţiilor şi a terenurilor aferente, precum şi la verificarea calităţii produselor pentru construcţii;20. prelevează probe şi execută, direct sau prin terţi, încercări de laborator necesare pentru fundamentarea unor rezultate şi concluzii proprii în controalele efectuate, scop în care se dotează cu echipamente de laborator specifice, şi/sau colaborează cu instituţii de învăţământ superior de specialitate sau de cercetare;21. dispune suspendarea funcţionării balastierelor şi carierelor care afectează rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor din vecinătatea acestora;22. dispune suspendarea funcţionării, până la realizarea cerinţelor de calitate, a staţiilor de betoane, a staţiilor de mixturi asfaltice, a balastierelor şi a laboratoarelor de încercări;23. dispune sau propune, după caz, suspendarea ori retragerea atestatului pentru responsabilul tehnic cu execuţia, verificatorul de proiecte, expertul tehnic, în cazul nerespectării de către aceştia a reglementărilor legale privind cerinţele de asigurare a calităţii în construcţii;24. autorizează/atestă personalul de specialitate din construcţii, în condiţiile legislaţiei specifice în vigoare;25. suspendă sau retrage autorizaţiile/atestatele personalului de specialitate autorizat/atestat de I.S.C., în cazul nerespectării cerinţelor de asigurare a calităţii în construcţii; încetarea suspendării sau retragerii autorizaţiilor/atestatelor se face în baza regulamentelor în vigoare la data solicitării;26. autorizează laboratoarele de analiză şi încercări în activitatea de construcţii, în condiţiile legislaţiei specifice în vigoare;27. primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor acestora, sesizările persoanelor fizice şi juridice cu privire la încălcarea prevederilor legale şi a reglementărilor tehnice în vigoare;28. elaborează şi actualizează, ori de câte ori este necesar, normele interne, procedurile, instrucţiunile şi stabileşte mijloacele şi metodele pentru desfăşurarea activităţii proprii; asigură dotarea tehnică necesară realizării activităţilor specifice;29. publică procedurile şi instrucţiunile privind activităţile sale specifice, aprobate prin ordin al inspectorului general de stat al I.S.C.;30. elaborează periodic sinteze şi evaluări privind calitatea şi disciplina în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului, pe care le comunică autorităţilor şi instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu;31. organizează, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi, după caz, al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, cursuri de calificare pentru personalul cu studii medii şi de formare continuă şi perfecţionare profesională pentru personalul cu studii superioare în domeniul construcţiilor;32. constată contravenţiile şi infracţiunile în toate domeniile specifice de control, aplică sancţiunile prevăzute de lege, respectiv sesizează organele abilitate potrivit legii şi, după caz, opreşte lucrările realizate în mod necorespunzător.  +  Articolul 6I.S.C. desfăşoară activităţi cu caracter specific privind: a) redactarea de publicaţii de specialitate şi studii de sinteză; b) instruiri în domeniul disciplinei în urbanism şi calităţii în construcţii; c) organizarea de manifestări tehnice specifice activităţii în domeniul construcţiilor şi acordarea de diplome de merit persoanelor fizice şi/sau juridice pentru activitatea desfăşurată.  +  Articolul 7I.S.C. desfăşoară orice alte activităţi dispuse prin actele normative în vigoare sau prin decizii ale primului-ministru.  +  Capitolul III Organizare  +  Articolul 8 (1) Organigrama I.S.C. şi numărul maxim de posturi care poate fi utilizat de I.S.C. sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Organizarea internă a I.S.C. şi a structurilor subordonate se face potrivit statului de funcţii aprobat de către inspectorul general de stat al I.S.C.  +  Articolul 9 (1) În vederea aplicării în mod unitar la nivel naţional a prevederilor legale în domeniu, I.S.C. are în subordine inspectoratele teritoriale în construcţii, unităţi fără personalitate juridică. (2) Structura organizatorică a inspectoratelor teritoriale în construcţii este prevăzută în anexa nr. 2. (3) Structurile administrativ-teritoriale aflate în responsabilitatea inspectoratelor teritoriale în construcţii sunt prezentate în anexa nr. 3. (4) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Capitolul IV Organele de conducere  +  Articolul 10 (1) Conducerea I.S.C. este asigurată de Consiliul de conducere, compus din 5 membri numiţi prin decizie a primului-ministru. (2) Conducerea executivă a I.S.C. este asigurată de inspectorul general de stat al I.S.C., care este şi preşedintele Consiliului de conducere. (3) Salarizarea inspectorului general de stat al I.S.C. este stabilită prin decizie a primului-ministru. (4) Indemnizaţia de şedinţă a fiecăruia dintre cei 5 membri ai Consiliului de conducere este stabilită în procent de 30% din salariul preşedintelui Consiliului de conducere - inspector general de stat al I.S.C. (5) Secretarul Consiliului de conducere se stabileşte prin ordin al inspectorului general de stat al I.S.C.  +  Articolul 11Consiliul de conducere are următoarele atribuţii şi competenţe:1. avizează propunerile inspectorului general de stat al I.S.C. pentru modificarea şi completarea prezentului regulament şi le înaintează spre aprobare primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru;2. aprobă raportul de activitate al I.S.C. pentru perioada anterioară şi propunerile privind activitatea pentru perioada următoare;3. îşi însuşeşte bugetul de venituri şi cheltuieli al I.S.C. şi îl înaintează spre aprobare primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru;4. aprobă Regulamentul intern al I.S.C.;5. aprobă numirea şi revocarea secretarului general, a directorilor generali şi a inspectorilor-şefi ai inspectoratelor teritoriale, la propunerea inspectorului general de stat al I.S.C.;6. aprobă programul anual de investiţii al I.S.C.;7. asigură negocierea contractului colectiv de muncă cu reprezentanţii salariaţilor, în condiţiile legii;8. aprobă închirierea de imobile/părţi ale imobilelor, necesare desfăşurării corespunzătoare a activităţii, precum şi închirierea către terţi de imobile/părţi ale imobilelor aflate în patrimoniul I.S.C., la preţurile pieţei;9. aprobă scoaterea din funcţiune şi valorificarea, în condiţiile legii, a bunurilor din patrimoniul I.S.C.;10. aprobă lista şi tarifele pentru prestaţiile specifice executate, precum şi pentru autorizaţiile emise, prevăzute în prezentul regulament;11. aprobă, numai pentru cazurile în care luarea unor decizii complexe impune cunoştinţe de specialitate, încheierea unor contracte cu experţi, consilieri sau consultanţi din afara I.S.C.; sumele cuvenite pentru aceste prestaţii vor fi prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli;12. poate delega, pe perioadă determinată, o parte din atribuţiile sale preşedintelui acestuia sau altor persoane cu funcţii de conducere;13. exercită orice alte atribuţii care îi revin conform prevederilor legale, prezentului regulament sau potrivit deciziilor primului-ministru.  +  Articolul 12 (1) Consiliul de conducere se întruneşte lunar sau la solicitarea preşedintelui ori a unei treimi din numărul membrilor săi, ori de câte ori este necesar. (2) Şedinţa este prezidată de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre membri, desemnat de preşedinte. (3) Şedinţele Consiliului de conducere se desfăşoară în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi. (4) Hotărârile Consiliului de conducere se iau cu majoritatea membrilor acestuia.  +  Articolul 13Preşedintele Consiliului de conducere, în calitatea sa de inspector general de stat al I.S.C., are următoarele atribuţii şi competenţe:1. conduce întreaga activitate executivă a I.S.C.;2. emite ordine, în condiţiile legii;3. stabileşte organizarea internă a inspectoratelor teritoriale;4. numeşte şi revocă secretarul general, directorii generali, inspectorii-şefi ai inspectoratelor teritoriale în construcţii şi adjuncţii acestora, pe baza aprobării Consiliului de conducere;5. emite ordine privind angajarea sau concedierea personalului de conducere, de execuţie şi auxiliar din I.S.C.;6. prezintă Consiliului de conducere spre însuşire proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al I.S.C. şi îl înaintează primuluiministru spre aprobare, prin Cancelaria Primului-Ministru;7. aprobă lista de investiţii pentru aparatul central şi inspectoratele teritoriale şi repartizează parcul auto pe fiecare inspectorat teritorial;8. aprobă prin ordin procedurile şi instrucţiunile privind activităţile specifice ale I.S.C.;9. dispune, conform atribuţiilor, suspendarea atestatelor şi autorizaţiilor emise de I.S.C. pentru personalul de specialitate;10. propune suspendarea de agremente tehnice în cazul în care se constată nerespectarea caracteristicilor, a condiţiilor de fabricaţie şi de utilizare sau comportarea necorespunzătoare în exploatare a produselor;11. împuterniceşte directorul general al Direcţiei generale juridice să reprezinte I.S.C., prin Direcţia contencios, în faţa instanţelor judecătoreşti, parchetelor şi celorlalte organe administrative sau jurisdicţionale, să semneze, în numele şi pe seama inspectorului general de stat al I.S.C., cererile adresate acestora, căile de atac, apărările, delegaţiile de reprezentare ale consilierilor juridici, precum şi celelalte acte cu caracter juridic;12. poate delega o parte din atribuţii secretarului general, directorilor generali şi inspectorilor-şefi ai inspectoratelor teritoriale, în limita mandatului dat;13. exercită orice alte atribuţii care îi revin prin prezentul regulament, prin hotărârile Consiliului de conducere, prin deciziile primului-ministru, precum şi din celelalte prevederi legale în vigoare.  +  Capitolul V Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 14 (1) I.S.C. se finanţează integral din venituri proprii. (2) În afara veniturilor constituite în temeiul prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, I.S.C. poate realiza venituri şi din activităţile de autorizare a laboratoarelor de încercări în construcţii şi de autorizare/atestare a personalului de specialitate în construcţii, redactarea de publicaţii de specialitate, instruiri în domeniul ştiinţific de activitate, precum şi din închirierea sau vânzarea imobilelor/părţilor de imobil aflate în patrimoniul său, conform dispoziţiilor legale.  +  Articolul 15 (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli al I.S.C. este însuşit de Consiliul de conducere şi aprobat de primul-ministru, potrivit prevederilor legale. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli va asigura integral fondurile necesare pentru realizarea atribuţiilor prevăzute în prezentul regulament, în scopul desfăşurării activităţii în conformitate cu legislaţia care reglementează domeniul de activitate, precum şi cu orice alte acte normative sau dispoziţii ale primului-ministru. (3) Bugetul de venituri şi cheltuieli se rectifică ori de câte ori activitatea I.S.C. o impune, cu respectarea procedurilor de aprobare şi avizare prevăzute de lege. (4) Bugetul de venituri şi cheltuieli va cuprinde, după caz, şi fondurile necesare pentru colaborările, cofinanţările şi expertizele ce vor fi realizate în vederea punerii în siguranţă a construcţiilor, în scopul protejării vieţii oamenilor. (5) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli rămâne la dispoziţia I.S.C. şi se reportează în anul următor. (6) I.S.C. poate efectua cheltuieli în valută, în condiţiile prevăzute de actele normative cu incidenţă în materie. (7) Pentru exercitarea controlului de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului şi pentru aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor, parcul normat al I.S.C. este de 250 de autoturisme, cu o normă de combustibil de 350 litri/lună/autoturism.  +  Capitolul VI Personalul  +  Articolul 16Personalul I.S.C. nu se încadrează în categoria funcţionarilor publici.  +  Articolul 17 (1) Personalul I.S.C. este personal contractual şi se supune prevederilor prezentului regulament, prevederilor legislaţiei generale a muncii, regulamentului intern şi contractului colectiv de muncă aplicabil. (2) Personalul I.S.C. are obligaţia de a nu desfăşura nicio altă activitate care să genereze conflicte de interese sau care să fie incompatibilă cu funcţia îndeplinită. (3) Promovarea temporară în funcţii de conducere se face prin ordin al inspectorului general de stat al I.S.C., potrivit contractului colectiv de muncă şi regulamentului intern aplicabil.  +  Articolul 18Personalul I.S.C. are atribuţii de inspecţie şi control, în baza reglementărilor legale în vigoare şi potrivit domeniului de activitate.  +  Articolul 19Personalul I.S.C. beneficiază de echipament de protecţie, în condiţiile legii.  +  Articolul 20Drepturile salariale şi celelalte drepturi evaluate sau evaluabile pecuniar ori de personal se stabilesc potrivit contractului colectiv de muncă aplicabil.  +  Capitolul VII Relaţiile  +  Articolul 21În vederea armonizării cu legislaţia internaţională, precum şi a luării măsurilor de punere în siguranţă a construcţiilor, în scopul protejării vieţii oamenilor, I.S.C. poate încheia contracte sau convenţii de colaborare şi/sau de cooperare pe plan naţional şi/sau internaţional, în domeniul său de activitate, în condiţiile legii, cu alte organe/organisme similare, cu instituţii de învăţământ superior, de cercetare, precum şi cu persoane fizice sau juridice din ţară şi/sau din străinătate.  +  Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 22În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Consiliul de conducere va aproba un nou regulament intern al I.S.C.  +  Anexa 1 la regulamentINSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢIINr. total de posturi: 1.500, din care de conducere: 145ORGANIGRAMA*)Inspectoratului de Stat în Construcţii*Font 7*                                                           ┌─────────────────────────┐                                                           │ CONSILIUL DE CONDUCERE │                                                           └─────────────────────────┘                                                           ┌─────────────────────────┐                                                           │INSPECTOR GENERAL DE STAT│                                                           └─────┬──────┬───┬────────┘            ┌────────────────────────────────────────────────────┘ │ └────────────────────────────────────────────────────────┐            │ ┌──────────────────────────┐ │ ┌───────────────────────────────────┐ │            │ │DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ│ │ │DIRECŢIA GENERALĂ DE CONTROL INTERN│ │            │ └──────────────────────────┘ │ └───────────────────────────────────┘ │            │ ┌─────────────────────┐ │ ┌──────────────────────────────────┐ │┌───────────┴───────────┐ ┌─────────┴─────────┐ ┌─────────┴─────────┐ │┌─────────┴─────────┐ ┌────────────┐ ┌───────┴───────┐┌─────┴────┐│Serviciul Resurse Umane│ │Direcţia Legislaţie│ │Direcţia Contencios│ ││Biroul Audit Public│ │ Direcţia │ │Biroul Probleme││Cabinet**)│└───────────────────────┘ └───────────────────┘ └───────────────────┘ ││ Intern │ │Corp Control│ │ Speciale │└──────────┘                                                                        │└───────────────────┘ └────────────┘ └───────────────┘                     ┌──────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┬──────────────────────────┐      ┌──────────────┴───────────────┐ │ ┌────────────┴───────────┐ ┌────────────┴───────────┐      │DIRECŢIA GENERALĂ DE AVIZARE, │ ┌────────────┴────────────┐│ DIRECŢIA GENERALĂ DE │ │INSPECTORATE TERITORIALE│      │ATESTARE, AUTORIZARE, RELAŢII,│ │ SECRETAR GENERAL ││REGLEMENTARE ŞI POLITICI│ │ ÎN CONSTRUCŢII │      │ RECLAMAŢII ŞI SESIZĂRI │ └────────────┬────────────┘│DE CONTROL ŞI INSPECŢIE │ │ (8 structuri***) │      └──────────────┬───────────────┘ ┌───┘ └────────────┬───────────┘ └────────────────────────┘                     │ │ └─────────────────┐          ┌──────────┴─────────┐ ┌──┬──┬───────────┼───────────────────┐ ┌──────────┴─────────┐┌─────────┴──────────┐┌────────┴────────┐ │ │ │ ┌────────┴─────────┐ │ ┌───────────┴─────────┐ ┌────────┴──────────┐│ Direcţia Avizare, ││Direcţia Relaţii,│ │ │ │ │Direcţia Economică│ │ │Direcţia Reglementare│ │Direcţia Sinteză şi││Autorizare, Atestare││ Reclamaţii şi │ │ │ │ └────────┬─────────┘ │ │Control şi Inspecţie │ │ Proceduri tehnice │└─────────┬──────────┘│ Sesizări │ │ │ │ │ │ └───────────┬─────────┘ └────────┬──────────┘          │ └────────┬────────┘ │ │ └──┐ │ │ │ │          └───────────┐ └─────────┐ │ └────┐│ └───────┐ └──────┐ └───────────────┐ └──────────┐┌─────────────────┐ │┌─────────────┐ │┌───────┴──────┐││┌─────────────┐ │┌─────────────┐ │ ┌────────────────────┐ │┌──────────┐ ││ Serviciul │ ││ Serviciul │ ││Biroul Control││││ Serviciul ├┐││ Serviciul ├─┐ │ │ Serviciul │ ││Serviciul ├─┐ ││ Autorizare şi ├─┐ ││Reclamaţii şi├─┐ ││ Gestiune ││││ Financiar ││││Administrativ│ │ │ │ Supraveghere Piaţa ├─┐ ││ Sinteză │ │ ││ Atestare │ │ ││ Sesizări │ │ │└──────────────┘││└─────────────┘││└─────────────┘ │ │ │ Produselor pentru │ │ │└──────────┘ │ │└─────────────────┘ ├─┘└─────────────┘ │ │ ││ ││ │ │ │ Construcţii │ │ │ ├─┘┌─────────────────┐ │ ┌─────────────┐ ├─┘┌──────────────┐││┌─────────────┐││ ┌─────────────┐│ │ └────────────────────┘ │ │ ││Serviciul Avizare├─┘ │Biroul Presă │ │ │ Serviciul ├┘││ Biroul ├┼┘ │ Biroul ├┼─┘ ┌────────────────────┐ │ │ ┌──────────┐│└─────────────────┘ │şi Relaţii cu├─┘ │ Achiziţii │ ││ Salarizare ││ │Administrativ││ │ Serviciul │ │ │ │ Biroul ││                       │ Publicul │ └──────────────┘ │└─────────────┘│ └─────────────┘│ │Reglementare Control│ │ │ │Proceduri ├┘                       └─────────────┘ ┌─────────────┐ │┌─────────────┐│ ┌─────────────┐│ │ şi Inspecţie în ├─┼─┘ │ Tehnice │                                           │ Biroul │ ││ Serviciul ├┘ │ Biroul ├┘ │ Proiectare şi │ │ └──────────┘                                           │Investiţii şi├─┘│Contabilitate│ │Informatizare│ │ Execuţie │ │                                           │ Reparaţii │ └─────────────┘ └─────────────┘ └────────────────────┘ │                                           └─────────────┘ ┌────────────────────┐ │                                                                                                 │ Serviciul │ │                                                                                                 │Reglementare Control│ │                                                                                                 │ şi Inspecţie la ├─┘                                                                                                 │ Administraţia │                                                                                                 │ Publică Locală │                                                                                                 └────────────────────┘___________ Notă *) Alte compartimente specifice pot fi înfiinţate prin ordin al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii. Notă **) Se organizeaza la nivel de direcţie. Notă ***) Se organizeaza conform anexelor nr. 2 şi 3.  +  Anexa 2 la regulamentINSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢIISTRUCTURA ORGANIZATORICĂa inspectoratului teritorial în construcţii[8 structuri*)]*Font 7*                                   ┌────────────────────────┐                                   │INSPECTOR TERITORIAL ŞEF│                                   └────────────┬───────────┘              ┌─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┐┌─────────────┴──────────────┐ │ ┌─────────────┴──────────────┐│INSPECTOR TERITORIAL ADJUNCT│ │ │INSPECTOR TERITORIAL ADJUNCT│└────────────────────────────┘ │ └─────────────┬──────────────┘ ┌──────────────────────────┐ │ │ │Serviciul Control Calitate│ │ │ │ Lucrări de Construcţii │ │ │ │ (1 ... 10 structuri) │ │ │ └──────────────────────────┘ ┌─────────┼───────────┐ ┌────────────────┬─────────────┴────┬──────────────┐                             ┌────────┴───────┐ │ ┌─────────┴─────────┐ ┌──────┴───────┐ ┌──────┴───────┐ ┌────────┴─────┐ ┌──────┴──────┐                             │Biroul Economic,│ │ │Biroul Consultanţă,│ │Biroul Control│ │Biroul Control│ │Compartimentul│ │ Biroul │                             │ Informatizare, │ │ │ Emitere Avize şi │ │Disciplină în │ │ Proiectare, │ │Relaţii, │ │Supraveghere │                             │ Administrativ │ │ │ Acorduri │ │ Urbanism │ │ Verificare, │ │Reclamaţii │ │Piaţa Produse│                             └────────┬───────┘ │ └───────────────────┘ └──────────────┘ │Expertizare în│ │şi Sesizări │ └─────────────┘                                      │ └─────────────┐ │ Construcţii │ └──────────────┘        ┌───────────────────┬─────────┴───────┐ │ └──────────────┘┌───────┴───────────┐┌──────┴───────┐ ┌───────┴──────┐┌───────┴──────┐│Compartimentul ││Compartimentul│ │Compartimentul││Compartimentul││Economic, ││Informatizare │ │Administrativ ││ Juridic ││Achiziţii, Personal│└──────────────┘ └──────────────┘└──────────────┘└───────────────────┘___________ Notă *) Organizare teritorială conform anexei nr. 3.  +  Anexa 3 la regulamentINSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢIISTRUCTURILE ADMINISTRATIV-TERITORIALEaflate în responsabilitatea inspectoratelor teritoriale în construcţii  ┌────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ │Nr. │ Inspectorate teritoriale în construcţii │ Aria de activitate │ │crt.│ │ (judeţe) │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │ │Judeţul Botoşani │ │ │ ├───────────────────────┤ │ │ │Judeţul Suceava │ │ │ ├───────────────────────┤ │ 1. │I.T.C. NORD-EST │Judeţul Iaşi │ │ │Sediu: municipiul Iaşi ├───────────────────────┤ │ │ │Judeţul Neamţ │ │ │ ├───────────────────────┤ │ │ │Judeţul Bacău │ │ │ ├───────────────────────┤ │ │ │Judeţul Vaslui │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │ │Judeţul Vrancea │ │ │ ├───────────────────────┤ │ │ │Judeţul Galaţi │ │ │ ├───────────────────────┤ │ 2. │I.T.C. SUD-EST │Judeţul Buzău │ │ │Sediu: municipiul Constanţa ├───────────────────────┤ │ │ │Judeţul Brăila │ │ │ ├───────────────────────┤ │ │ │Judeţul Tulcea │ │ │ ├───────────────────────┤ │ │ │Judeţul Constanţa │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │ │Judeţul Argeş │ │ │ ├───────────────────────┤ │ │ │Judeţul Prahova │ │ │ ├───────────────────────┤ │ 3. │I.T.C. SUD MUNTENIA │Judeţul Dâmboviţa │ │ │Sediu: municipiul Ploieşti ├───────────────────────┤ │ │ │Judeţul Ialomiţa │ │ │ ├───────────────────────┤ │ │ │Judeţul Călăraşi │ │ │ ├───────────────────────┤ │ │ │Judeţul Giurgiu │ │ │ ├───────────────────────┤ │ │ │Judeţul Teleorman │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │ │Judeţul Vâlcea │ │ │ ├───────────────────────┤ │ 4. │I.T.C. SUD-VEST OLTENIA │Judeţul Gorj │ │ │Sediu: municipiul Craiova ├───────────────────────┤ │ │ │Judeţul Mehedinţi │ │ │ ├───────────────────────┤ │ │ │Judeţul Olt │ │ │ ├───────────────────────┤ │ │ │Judeţul Dolj │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │ │Judeţul Arad │ │ │ ├───────────────────────┤ │ 5. │I.T.C. VEST │Judeţul Timiş │ │ │Sediu: municipiul Timişoara ├───────────────────────┤ │ │ │Judeţul Hunedoara │ │ │ ├───────────────────────┤ │ │ │Judeţul Caraş-Severin │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │ │Judeţul Satu Mare │ │ │ ├───────────────────────┤ │ 6. │I.T.C. NORD-VEST │Judeţul Maramureş │ │ │Sediu: municipiul Oradea ├───────────────────────┤ │ │ │Judeţul Bistriţa-Năsăud│ │ │ ├───────────────────────┤ │ │ │Judeţul Sălaj │ │ │ ├───────────────────────┤ │ │ │Judeţul Bihor │ │ │ ├───────────────────────┤ │ │ │Judeţul Cluj │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ │ │ │Judeţul Mureş │ │ │ ├───────────────────────┤ │ 7. │I.T.C. CENTRU │Judeţul Harghita │ │ │Sediu: municipiul Braşov ├───────────────────────┤ │ │ │Judeţul Alba │ │ │ ├───────────────────────┤ │ │ │Judeţul Sibiu │ │ │ ├───────────────────────┤ │ │ │Judeţul Covasna │ │ │ ├───────────────────────┤ │ │ │Judeţul Braşov │ ├────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤ │ 8. │I.T.C. BUCUREŞTI ILFOV │Municipiul Bucureşti │ │ │Sediu: municipiul Bucureşti ├───────────────────────┤ │ │ │Judeţul Ilfov │ └────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘----