HOTĂRÂRE nr. 880 din 20 august 2008privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al judeţului Mureş şi în administrarea Consiliului Judeţean Mureş
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 22 august 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al judeţului Mureş şi în administrarea Consiliului Judeţean Mureş.  +  Articolul 2Poziţia nr. 38 din anexa nr. 4 "Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflat în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"" la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părţi în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul internelorşi reformei administrative,Paul Victor Dobre,secretar de statp. Secretarul general al Guvernului,Attila-Zoltan CsekeMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 20 august 2008.Nr. 880.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care se transmite din domeniul privat al statuluişi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia PatrimoniuluiProtocolului de Stat" în domeniul public al judeţului Mureş şiîn administrarea Consiliului Judeţean Mureş
           
    Locul unde este situat imobilulPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulDenumirea şi caracteristicile tehnice ale imobilului
    Municipiul Târgu Mureş, Str. Primăriei nr. 2, Judeţul MureşStatul român, din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"judeţul Mureş, în administrarea Consiliului Judeţean MureşComplex "Parc", compus din hotel, restaurant şi terenul aferent în suprafaţă de 3.209,00 m2
  ---------