HOTĂRÂRE nr. 871 din 20 august 2008pentru transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi pentru completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 22 august 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. (2) şi art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3După poziţia nr. 339 din anexa nr. 4 "Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»" la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 340, cu următorul cuprins:
           
    Nr. crt.Denumirea imobilului şi adresaTeren - mp -Temei legal
    "340.Imobil şi garaj, Str. Armenească nr. 35, sector 2, Bucureşti826,60-''-"
  PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul internelorşi reformei administrative,Paul Victor Dobre,secretar de statp. Secretarul general al Guvernului,Attila-Zoltan CsekeMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 20 august 2008.Nr. 871.----------