NORME din 14 ianuarie 1999 (*actualizate*)de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă(actualizate până la data de 24 martie 1999*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 25 ianuarie 1999. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 24 martie 1999, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 137 din 12 martie 1999.  +  Capitolul I Angajatori  +  Articolul 1 (1) Angajatorii, persoane juridice sau fizice prevăzute la art. 1 din Legea nr. 142/1998, stabilesc, împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanţii salariaţilor, după caz, contractarea achiziţionării tichetelor de masa cu una sau mai multe unităţi emitente. (2) Contractarea achiziţionării tichetelor de masa se face ţinând seama de dispersia punctelor de lucru ale angajatorilor, de unităţile de alimentaţie publică - cantine-restaurant, bufete şi magazine alimentare, denumite în continuare unităţi de alimentaţie publică -, cu care unităţile emitente încheie direct contracte de prestări de servicii, precum şi de calitatea serviciilor şi de costul acestora oferit de unităţile de alimentaţie publică utilizate de unităţile emitente.  +  Articolul 2Angajatorii, împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanţii salariaţilor, după caz, vor stabili prin contractele colective de muncă clauze privind acordarea alocaţiei individuale de hrana sub forma tichetelor de masa, care să prevadă: a) numărul salariaţilor din unitate care pot primi lunar tichete de masa, precum şi valoarea nominală a tichetului de masa, în limita celei prevăzute de lege, ţinând seama de posibilităţile financiare proprii ale angajatorilor; b) numărul de zile lucrătoare din luna pentru care se distribuie tichete de masa salariaţilor; c) criteriile de selecţie privind stabilirea salariaţilor care primesc tichete de masa, ţinând seama de condiţiile concrete de lucru în care îşi desfăşoară activitatea unele categorii de salariaţi, de priorităţile socioprofesionale şi de alte elemente specifice activităţii.  +  Articolul 3Contractul pentru achiziţionarea tichetelor de masa, încheiat între angajator şi unităţile emitente, va cuprinde clauze referitoare la: a) necesarul anual, semestrial sau trimestrial de tichete de masa şi eşalonarea pe luni a acestuia; b) costul imprimatului reprezentând tichetul de masa; c) condiţiile în care tichetele de masa neutilizate de către salariaţi se restituie unităţii emitente de către angajatori; d) unităţile de alimentaţie publică utilizate de unităţile emitente, la care salariaţii pot folosi tichetele de masa; e) condiţiile privind responsabilităţile părţilor şi rezilierea contractului; f) alte clauze considerate necesare de către părţi.  +  Articolul 4Angajatorii care acorda tichete de masa salariaţilor vor cuprinde în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate potrivit legii, într-o poziţie distinctă de cheltuieli, denumita "Tichete de masa", sumele destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de masa, potrivit celor convenite cu organizaţiile sindicale legal constituite sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor.  +  Articolul 5Pentru instituţiile publice tichetele de masa pot fi acordate în limita sumelor prevăzute distinct cu aceasta destinaţie în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate, potrivit legii, fiecărui ordonator de credite, la articolul bugetar "Tichete de masa".  +  Articolul 6Sumele reprezentând costul imprimatelor contractate cu unitatea emitenta şi primite de către angajator se suporta de către angajatori din cheltuielile proprii. În cazul instituţiilor publice, aceste sume se suporta de la articolul bugetar "Alte cheltuieli materiale".  +  Articolul 7La determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de masa se iau în calcul: valoarea nominală a tichetului de masa, convenită de partenerii sociali, numărul de salariaţi încadraţi cu contract individual de muncă care vor beneficia de tichete de masa şi numărul de zile lucrătoare aferente perioadei pentru care se acordă tichetele de masa.  +  Articolul 8Valoarea nominală înscrisă pe tichetul de masa nu poate depăşi valoarea stabilită potrivit art. 3 din Legea nr. 142/1998.  +  Articolul 9Angajatorii distribuie salariaţilor tichetele de masa, lunar, în ultima decada a fiecărei luni pentru luna următoare, cu respectarea stricta a prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 142/1998. Tichetele de masa nu pot fi distribuite de angajatori, dacă aceştia, la data stabilită pentru distribuire, nu au achitat unităţii emitente, integral, contravaloarea nominală a tichetelor de masa achiziţionate, inclusiv costul imprimatelor reprezentând tichetele de masa.  +  Articolul 10În cazul în care punctele de lucru ale salariaţilor, prevăzute în contractele individuale de muncă, sunt situate în afară localităţii în care angajatorul îşi are sediul, iar aprovizionarea cu produse alimentare nu se poate efectua zilnic, salariaţii în cauza, cu confirmarea scrisă a angajatorului, pot utiliza un număr de tichete de masa, ţinând seama de condiţiile concrete de conservare a alimentelor şi de perioada în care se afla la punctele de lucru respective.  +  Articolul 11Angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masa pentru fiecare zi lucrătoare din luna pentru care se efectuează distribuirea şi nu pot considera utilizat mai mult de un tichet de masa pentru fiecare zi lucrata din luna pentru care s-a efectuat distribuirea. Nu se considera zile lucrate perioadele în care salariaţii: a) îşi efectuează concediul de odihnă, potrivit Legii nr. 6/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor şi, respectiv, potrivit contractelor colective de muncă; b) beneficiază de zile libere plătite, în cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit prevederilor Legii nr. 6/1992, precum şi de zile festive şi de sărbătoare legale, sau de alte zile libere acordate conform contractelor colective de muncă; c) potrivit dispoziţiilor legale, sunt delegaţi sau detaşaţi în afară localităţii în care îşi au locul permanent de muncă şi primesc indemnizaţie zilnica sau lunară de delegare sau de detaşare; d) se afla în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, sunt absenţi de la locul de muncă ori se afla în alte situaţii stabilite de angajator împreună cu organizaţiile sindicale sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor.  +  Articolul 12Angajatorii sunt obligaţi sa organizeze o evidenta proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 1, 1a) şi 1b) la prezentele norme.  +  Capitolul II Salariaţi  +  Articolul 13În perioada de aplicare experimentală a prezentelor norme, anul 1999, nominalizarea salariaţilor cărora li se acordă tichete de masa se face trimestrial.  +  Articolul 14Salariaţii care au primit tichete de masa nominale sunt singurele persoane îndreptăţite sa utilizeze maximum doua tichete de masa pe zi lucrătoare sau, după caz, un număr de tichete stabilit potrivit art. 10, în zilele lucrătoare în care sunt prezenţi la lucru şi în exclusivitate pentru achitarea unei mese sau pentru achiziţionarea de produse alimentare.  +  Articolul 15Numărul de tichete utilizate de un salariat într-o luna este cel mult egal cu numărul de zile lucrătoare în care este prezent la lucru în unitate şi nu poate depăşi numărul de zile lucrate, potrivit art. 11, stabilit de angajator.  +  Articolul 16Se interzice salariatului: a) utilizarea tichetelor de masa pentru achiziţionarea altor produse decât cele alimentare; b) primirea unui rest de bani la tichetul de masa, în cazul în care suma corespunzătoare produselor alimentare solicitate este mai mica decât valoarea nominală a tichetului de masa; c) comercializarea tichetelor de masa în schimbul unor sume de bani; d) utilizarea unui număr de tichete de masa mai mare decât numărul de zile lucrate, stabilite potrivit art. 11. Contravaloarea tichetelor de masa utilizate în plus, inclusiv costul imprimatelor acestora, se recuperează de către angajator din drepturile salariale cuvenite salariaţilor respectivi pentru munca prestată în luna în care tichetele de masa au fost utilizate.  +  Articolul 17Salariatul poate utiliza tichetele de masa pe baza legitimaţiei de serviciu, vizata la zi, numai în unităţile de alimentaţie publică cu care angajatorul/unitatea emitenta are încheiate contracte, în baza prevederilor Legii nr. 142/1998.  +  Articolul 18La sfârşitul fiecărei luni, la data stabilită de angajator sau la data desfacerii contractului individual de muncă, salariatul are obligaţia sa restituie angajatorului tichetele de masa neutilizate în cursul lunii respective.  +  Capitolul III Unităţi emitente  +  Articolul 19Potrivit Legii nr. 142/1998, unităţile emitente, persoane juridice înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, pot desfăşura activitatea specifică de acordare a tichetelor de masa numai în baza autorizaţiei de funcţionare, acordată de Ministerul Finanţelor potrivit criteriilor elaborate în baza prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 142/1998, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor.  +  Articolul 20În vederea desfăşurării activităţii specializate, unitatea emitenta utilizează unităţi de alimentaţie publică, cantine-restaurant, bufete, magazine alimentare, cu care încheie direct contracte pentru prestarea serviciilor respective.  +  Articolul 21Unităţile emitente înscriu în factura de livrare a tichetelor de masa, în vederea decontării de către angajator: a) numărul de ordine dintr-o serie continua, care caracterizează cronologia emisiei de tichete de masa a unităţii emitente, din care cea corespunzătoare numărului de tichete livrate angajatorului; b) preţul unitar al imprimatului reprezentând tichetul de masa sau valoarea totală a imprimatelor; c) valoarea nominală a unui tichet de masa imprimata pe acesta, din seria livrata; d) valoarea totală corespunzătoare numărului de tichete de masa livrat; e) numărul contului bancar distinct şi denumirea băncii la care îşi are deschis contul unitatea emitenta.  +  Articolul 22Unităţile emitente sunt obligate: a) sa deschidă conturi sau subconturi bancare distincte, prin care se vor derula sumele reprezentând încasările şi plăţile aferente valorii nominale a tichetelor de masa, respectiv încasarea de la angajatori a contravalorii nominale a tichetelor de masa achiziţionate în baza contractelor încheiate cu aceştia şi rambursarea către unităţile de alimentaţie publică utilizate de sume, în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a tichetelor de masa prezentate în baza contractelor încheiate între unitatea emitenta şi unităţile de alimentaţie publică respective; închiderea acestor conturi sau subconturi bancare se face numai după ce unitatea emitenta face dovada organului bancar ca valoarea nominală a tichetelor de masa emise şi încasate de unitatea emitenta a fost decontată integral unităţilor de alimentaţie publică utilizate; b) sa organizeze o evidenta operativă proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 2, 2 a) şi 2 b) la prezentele norme, şi sa transmită date centralizatoare Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale sau, după caz, Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 23În cazul în care la unităţile emitente se constată că nu s-a organizat evidenta operativă prevăzută la art. 22 lit. b), în cazul nerespectării criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finanţelor în baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare, precum şi în cazul constatării de către organele abilitate potrivit legii a unor încălcări ale prevederilor Legii nr. 142/1998 în activitatea desfăşurata de unitatea emitenta, Ministerul Finanţelor poate dispune suspendarea ori, după caz, retragerea autorizaţiei de funcţionare eliberate unităţilor emitente în cauza.  +  Articolul 24Imprimatul reprezentând tichetul de masa emis de unitatea emitenta trebuie să conţină următoarele elemente obligatorii: a) seria numerică într-o ordine crescătoare, corespunzătoare numărului de tichete de masa comandat de către angajator în baza contractului de achiziţionare a tichetelor de masa; b) date care definesc angajatorul:* denumirea şi sediul;* numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului;* codul fiscal; c) valoarea nominală a tichetului de masa, în cifre şi în litere, care este înscrisă de angajator în comanda ferma transmisă unităţii emitente; d) perioada de valabilitate a tichetului de masa; e) spaţiul pentru înscrierea numelui şi prenumelui salariatului îndreptăţit sa utilizeze tichetul de masa; f) interdicţia de a fi utilizat pentru achiziţionarea de tigari şi produse alcoolice, precum şi alte interdicţii stabilite prin contractul încheiat între angajator şi unitatea emitenta; g) denumirea şi sediul unităţii emitente; h) spaţiul destinat înscrierii datei şi aplicării ştampilei unităţii de alimentaţie publică la care salariatul a utilizat tichetul de masa.  +  Articolul 25Tichetele de masa primite de unităţile de alimentaţie publică de la salariaţi şi achitate de către unităţile emitente, precum şi tichetele de masa neutilizate de salariaţi şi returnate de către angajator unităţii emitente se păstrează de către aceasta o perioadă stabilită potrivit dispoziţiilor legale.  +  Capitolul IV Unităţi de alimentaţie publică utilizate de unităţile emitente  +  Articolul 26În baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unităţile emitente, potrivit art. 20, unităţile de alimentaţie publică au următoarele obligaţii: a) să respecte interdicţiile prevăzute pentru salariaţi la art. 16 lit. a)-c); b) sa completeze pe versoul fiecărui tichet de masa nominal utilizat de salariat data primirii tichetului de masa şi să aplice ştampila unităţii de alimentaţie publică ce a primit tichetul de masa; c) sa distribuie salariaţilor produse alimentare, fără a diminua valoarea nominală a tichetului de masa cu eventuale sume rezultate din contractele lor încheiate cu unităţile emitente; d) să prezinte unităţii emitente la termenele stabilite prin contract, tichetele de masa primite, datate şi stampilate, în vederea decontării, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 142/1998; e) alte obligaţii stabilite în baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unităţile emitente.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 27 (1) Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor privind emiterea, achiziţionarea şi utilizarea tichetelor de masa este prevăzută în anexa nr. 3 la prezentele norme. Modul de înregistrare şi evidenţa contabilă se face cu respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările ulterioare. (2) Tichetele de masa gestionate de către angajatori, de unităţile emitente şi unităţile de alimentaţie publică utilizate de unităţile emitente sunt bilete de valoare. (3) Evidenta miscarii tichetelor de masa se tine la valoarea nominală imprimata pe acestea. (4) Gestionarea tichetelor de masa se efectuează, potrivit legii, de persoane împuternicite în scris de către conducerea unităţilor angajatoare, respectiv a unităţilor emitente şi a unităţilor de alimentaţie publică utilizate de unităţile emitente.  +  Articolul 28Modelul tichetului de masa, cu elementele obligatorii care se imprima pe acesta, este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme.  +  Articolul 29În vederea monitorizarii aplicării experimentale în anul 1999, angajatorii şi unităţile emitente vor transmite lunar, până la finele celei de-a doua decade a lunii următoare, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale informări privind desfăşurarea activităţii de acordare a tichetelor de masa, anexând în copie formularele prevăzute la art. 12 şi, respectiv, la art. 22 lit. b).Angajatorii vor preciza în informări şi elemente referitoare la: profilul de activitate al unităţii; rezultatul exerciţiului financiar; numărul total de salariaţi; câştigul salarial mediu pe unitate; câştigul salarial al salariaţilor cărora li s-au acordat tichete de masa, precum şi situaţia socio-profesională a acestora; motivatia eventualelor fluctuatii în rândul salariaţilor cărora li s-au acordat tichete de masa.  +  Articolul 30 (1) Pentru fundamentarea stabilirii numărului maxim de salariaţi care vor putea beneficia de tichete de masa după perioada de aplicare experimentală a prezentelor norme, unităţile emitente autorizate de Ministerul Finanţelor vor prezenta în informarile transmise Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale în cursul anului 1999 situaţia privind angajatorii potenţiali care solicită contractarea achiziţionării tichetelor de masa. (2) La stabilirea angajatorilor unităţile emitente vor analiza gradul de rentabilitate a activităţii desfăşurate de aceştia, potrivit realizarilor din bugetele de venituri şi cheltuieli ale anului anterior şi ale anului în curs, precum şi prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli proiectat pentru anul următor.  +  Articolul 31 (1) Valoarea nominală indexata a unui tichet de masa se stabileşte prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale, semestrial, în raport cu indicele preţurilor de consum la mărfurile alimentare, comunicat de Comisia Naţionala pentru Statistica. (2) Pentru semestrul I 1999, valoarea nominală indexata a unui tichet de masa se stabileşte prin înmulţirea valorii nominale maxime a unui tichet de masa, de 15.000 lei*), cu indicele creşterii preţurilor de consum înregistrat la mărfurile alimentare, calculat ca raport între nivelul mediu realizat al acestui indice pe semestrul II 1998 faţă de media aceluiaşi indice înregistrat pe semestrul I 1998. (3) Pentru semestrul II al anului 1999, indicele creşterii preţurilor de consum la mărfurile alimentare se stabileşte ca raport între nivelul mediu realizat al acestui indice pe semestrul I 1999 şi nivelul mediu al acestui indice realizat în semestrul II 1998. În continuare aceasta formula de calcul va fi adaptată corespunzător. (4) Ţinând seama de datele calendaristice la care se comunică indicii realizaţi ai preţurilor de consum de către Comisia Naţionala pentru Statistica, valoarea nominală a unui tichet de masa, valabilă în ultima luna a semestrului, se va utiliza şi pentru următoarele doua luni ale semestrului următor. (5) Valoarea nominală indexata a unui tichet de masa se va rotunji din 1.000 în 1.000 de lei şi se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:ORDINUL nr. 137 din 12 martie 1999, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 24 martie 1999, prevede:"Pentru semestrul I 1999 valoarea nominală indexată a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 alin. (2), (4) şi (5) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, este de 16.000 lei."  +  Articolul 32Angajatorii care au organizate cantine-restaurant sau bufete, potrivit art. 2 alin. (1) din Legea nr. 142/1998, pot achiziţiona, tipari şi distribui tichete de masa, cu respectarea prevederilor art. 28, numai salariaţilor proprii, încadraţi cu contract individual de muncă. În acest caz, angajatorii respectivi sunt obligaţi să asigure evidenta, circulaţia şi păstrarea tichetelor de masa, astfel încât să poată face dovada cheltuielilor efectuate în acest scop, în vederea aplicării prevederilor art. 8 din Legea nr. 142/1998.  +  Articolul 33Unităţile emitente pot conveni cu angajatorii ca numele şi prenumele salariaţilor, beneficiari de tichete de masa, să fie completate de una dintre cele doua părţi.  +  Articolul 34Nu beneficiază de prevederile Legii nr. 142/1998 salariaţii care, potrivit unor dispoziţii legale, au dreptul la masa gratuita, la diurna, la indemnizaţie sau la alocaţie de hrana.  +  Articolul 35În cazul cumulului de funcţii, tichetele de masa pot fi acordate numai de către angajatorii unde salariaţii în cauza îşi au funcţia de baza, potrivit legii.  +  Articolul 36Angajatorii, unităţile emitente şi unităţile de alimentaţie publică utilizate de unităţile emitente au obligaţia de a pune la dispoziţie organelor de control toate documentele necesare bunei desfăşurări a acţiunilor de control, sub sancţiunile prevăzute de dispoziţiile legale.  +  Articolul 37Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale împreună cu Ministerul Finanţelor pot emite precizări în aplicarea prezentelor norme.  +  Articolul 38Anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a), 2b), 3 şi 4 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 1la norme--------SITUAŢIA CENTRALIZATOAREa tichetelor de masa achiziţionate, utilizate şi returnate de către angajatori în luna ... anul .....Denumirea angajatorului .........................Adresa:localitatea .........., str. ......... nr. ......,sectorul ........., judeţul .....................Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului .......Codul fiscal .....................................--------------------------------------------------------------------------------| |Denumirea| | Conform raportului|Tiche-|Tiche-|Stocul|Observaţii| |unităţii/| |contractual: anga- |tele |tele |final |numărul şi| |unităţi- | |jator - unitate | de | de | de |data docu-| |lor | | emitenta |masa |masa |tiche-|mentului| |emitenta/| |-------------------|dis- |retur-|te de |de decon-|Nr. |emitente,| |Con- |Achi-|Seriile|tri- |nate | masa |tare a ti-|crt.|numărul | |trac |zi- |tiche- |buite |unita-| |chetelor| |şi data | |tat |ti- |telor |sala- |tii | |de masa| |contrac- | | |onat |de masa|riati-|emi- | |cu unita-| |tului | Explicaţii | | |achizi-|lor |tente | |tea emi-| |încheiat | | | |tiona- | | | |tenta şi| |pentru | | | |te: | | | |valoarea| |achiziti-| | | |(de la | | | |nominală| |onarea | | | |.......| | | |a acestora| |tichete- | | | |la ...)| | | || | lor de | | | | | | | || | masa | | | | | | | ||----|---------|------------|-----|-----|-------|------|------|------|----------| 1. |........ |- Numărul | | | | | | || | | tichetelor| | | | | | || | | de masa | | | | | | || | |- Valoarea | | | | | | || | | nominală | | | | | | || | | totală a | | | | | | || | | tichetelor| | | | | | || | | de masa | | | | | | || 2. |........ |- Numărul | | | | | | || | | tichetelor| | | | | | || | | de masa | | | | | | || | |- Valoarea | | | | | | || | | nominală | | | | | | || | | totală a | | | | | | || | | tichetelor| | | | | | || | | de masa | | | | | | ||----|---------|------------|-----|-----|-------|------|------|------|----------| | TOTAL: |- Numărul | | | | | | || | | tichetelor| | | | | | | x| | | de masa | | | | | | | x| | | | | | | | | || | |- Valoarea | | | | | | || | | nominală | | | | | | || | | totală a | | | | | | || | | tichetelor| | | | | | || | | de masa | | | | | | | x--------------------------------------------------------------------------------    Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului   ......................... financiar-contabilitate,                                                 ...........................  +  Anexa 1a)la norme---------              SITUAŢIA ANALITICAa tichetelor de masa distribuite salariaţilor de către angajatori în luna ... anul .....Denumirea angajatorului .........................Adresa:localitatea .........., str. ......... nr. ......,sectorul ........., judeţul .....................Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului .......Codul fiscal .....................................-------------------------------------------------------------------------------| | Numele şi | | Numărul de |Numărul| Seria | |Numărul de| | prenumele | |zile lucra- |tiche- |tiche- | |zile lucrate| |salariatului| Codul |toare stabi-|telor |telor | |stabilit| |beneficiar |numeric |lite potri- |de masa|de masa| |potrivit art.|Nr. | al |personal |vit art. 11 |dis- |dis- | |11 din|crt.|tichetelor | |din Normele |tri- |tri- | |Normele de| |de masa | |de aplicare |buite |buite | Semna- |aplicare a| | | |a Legii nr. |nomi- |nomi- | tura |Legii nr.| | | | 142/1998 |nal |nal | salari-| 142/1998| | | | | |(de la | atului || | | | | |...... | || | | | | |la ...)| ||----|------------|---------|------------|-------|-------|--------|-------------| | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | ||----|------------|---------|------------|-------|-------|--------|-------------| | TOTAL: | x | | | | X ||-------------------------------------------------------------------------------    Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului   ......................... financiar-contabilitate,                                                 ...........................  +  Anexa 1b)la norme--------              SITUAŢIA ANALITICAa tichetelor de masa returnate de salariaţi angajatorilor în luna ... anul .....Denumirea angajatorului .........................Adresa:localitatea .........., str. ......... nr. ......,sectorul ........., judeţul .....................Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului .......Codul fiscal .....................................--------------------------------------------------------------------------------| | Numele şi | | Numărul | Seria | |Semnătura persoanei| |prenumele | |tichetelor|tichetelor| |împuternicite de|Nr. |salariatului| Codul |de masa | de masa | Semna- |angajator sa|crt.|beneficiar |numeric |returnate |returnate | tura |primească tiche-| | al |personal | de | | salari- |tele de masa| |tichetelor | |salariat | | atului |returnate| |de masa | | | | ||----|------------|---------|----------|----------|---------|-------------------| | | | | | || | | | | | ||----|------------|---------|----------|----------|---------|-------------------|    | TOTAL:     |   x     |          |          |   x     |         x             |-------------------------------------------------------------------------------    Conducătorul unităţii, Conducătorul compartimentului   ......................... financiar-contabilitate,                                                 ...........................  +  Anexa 2la norme---------                      SITUAŢIA CENTRALIZATOAREa tichetelor de masa emise de unitatea emitenta în semestrul .... anul .....Denumirea unităţii emitente .....................Adresa:localitatea .........., str. ......... nr. ......,sectorul ........., judeţul .....................Numărul autorizaţiei de funcţionare .............Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului .......Codul fiscal .....................................--------------------------------------------------------------------------------| | | | | din care:|---|-------------------|--|---------|-----------------------------------------| | | | Total |Luna I|Luna a|Luna a|Luna a|Luna a|Luna a|Nr.| |U.|semestrul| | II-a | III-a| IV-a | V-a | VI-a|crt| Explicaţii |M.| ...... | | | | | || | | |---------|------|------|------|------|------|-------| | | | c | v | c| v |c | v |c | v |c | v |c | v |c | v| | | | a | a | a| a |a | a |a | a |a | a |a | a |a | a| | | | n | l | n| l |n | l |n | l |n | l |n | l |n | l| | | | t | o | t| o |t | o |t | o |t | o |t | o |t | o| | | | i | a | i| a |i | a |i | a |i | a |i | a |i | a| | | | t | r | t| r |t | r |t | r |t | r |t | r |t | r| | | | a | e | a| e |a | e |a | e |a | e |a | e |a | e| | | | t | a | t| a |t | a |t | a |t | a |t | a |t | a| | | | e | | e| |e | |e | |e | |e | |e || | | | a | | a| |a | |a | |a | |a | |a ||---|-------------------|--|----|----|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|----| 1.|Tichete de masa | | | | | | | | | | | | | | || |achiziţionate şi | | | | | | | | | | | | | | || |decontate de anga- | | | | | | | | | | | | | | || |jatori, conform | | | | | | | | | | | | | | || |anexei nr. 2a) | x| | | | | | | | | | | | | || 2.|Tichete de masa | | | | | | | | | | | | | | || |returnate de către | | | | | | | | | | | | | | || |angajatori ca neu- | | | | | | | | | | | | | | || |tilizate de salari-| | | | | | | | | | | | | | || |aţi în unităţile de| | | | | | | | | | | | | | || |alimentaţie publică|x | | | | | | | | | | | | | || 3.|Tichete de masa | | | | | | | | | | | | | | || |decontate unităţi- | | | | | | | | | | | | | | || |lor de alimentaţie | | | | | | | | | | | | | | || |publică, conform | | | | | | | | | | | | | | || |anexei nr. 2b) |x | | | | | | | | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------    Cantitate = numărul total de tichete de masa.    Conducătorul unităţii emitente, Conducătorul compartimentului   ................................ financiar-contabilitate,                                                 ...........................  +  Anexa 2a)la norme----------              SITUAŢIA CENTRALIZATOAREa tichetelor de masa pe angajatori în luna .... anul .....Denumirea unităţii emitente .....................Adresa:localitatea .........., str. ......... nr. ......,sectorul ........., judeţul .....................Numărul autorizaţiei de funcţionare .............Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului .......Codul fiscal .....................................--------------------------------------------------------------------------------| | | |Numărul|Seriile| Valoa-| Valoa-|Numa-|Numa-| Numărul| | | |tiche- |tiche- | rea | rea |rul |rul |şi data| | | |telor |telor | nomi- |tiche- | şi |ti- |documen-| | Denumirea | Codul |de masa|de masa| nala |telor |data |che- |tului de| | angaja- | fiscal|achizi-|achizi-|a unui |de masa|actu-|telor|returnare,| | torilor | |tionate|tionate|tichet |achizi-|lui | de |în care să|Nr.| | | |de la | de |tionate|de a-|masa |se speci-|crt| | | |...... | masa |(col.3 |chi- |re- |fice seri-| | | | |la ...)| |x col.5|ziti-|tur- |ile ti-| | | | | | | |onare|nate |chetelor| | | | | | | |şi de| de |de masa| | | | | | | |de- |către|returnate| | | | | | | |con- |anga-|| | | | | | | |tare |jator|| | | | | | | |a ti-| || | | | | | | |che- | || | | | | | | |telor| || | | | | | | | de | || | | | | | | |masa | ||---|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|----------| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9|---|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|----------| | | | | | | | | || | | | | | | | | || | | | | | | | | ||------------------------------------------------------------------------------    Conducătorul unităţii emitente, Conducătorul compartimentului   ................................ financiar-contabilitate,  +  Anexa 2bla norme----------              SITUAŢIA CENTRALIZATOAREa tichetelor de masa pe unităţi de alimentaţie publică utilizate de unitatea emitenta în luna .... anul .....Denumirea unităţii emitente .....................Adresa:localitatea .........., str. ......... nr. ......,sectorul ........., judeţul .....................Numărul autorizaţiei de funcţionare .............Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului .......Codul fiscal .....................................--------------------------------------------------------------------------------| | | Numărul| Valoarea| Numărul| Valoarea| || | |tichete-| totală |tichete-| totală a| || | |lor de |a tiche- |lor de |tichete- | || | Denumirea | masa |telor de | masa |lor de | Numărul||Nr. | unităţii | primite| masa | decon- | masa, |şi data ||crt.| de | de la | primite | tate |decontată|documen-| Observaţii| | alimentaţie |salari- | de la |de către| unităţii|tului de|| | publică | aţi | salari- |unitatea|de ali- |decon- || | | | aţi |emitenta|mentatie | tare || | | | | | publică | || | | | | |de către | || | | | | |unitatea | || | | | | |emitenta | ||----|--------------|--------|---------|--------|---------|--------|------------| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7|----|--------------|--------|---------|--------|---------|--------|------------| | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------Conducătorul unităţii emitente,             Conducătorul compartimentului................................                 financiar-contabilitate,                                              ...........................  +  Anexa 3la norme--------ÎNREGISTRAREA IN CONTABILITATEa operaţiunilor privind emiterea, achiziţionarea şi utilizarea tichetelor de masaI. Pentru angajatorii, unităţile emitente şi unităţile de alimentaţie publică, care efectuează operaţiunile de acordare şi utilizare a tichetelor de masa    A. La agenţi economici       -------------------    1. În contabilitatea angajatorilor    a) achiziţionarea tichetelor de masa de la unităţile emitente      % = 401 - cu valoarea totală a facturii de livrare a    5328/ tichetelor de masa   analitic - cu valoarea totală nominală a tichetelor de masa   tichete achiziţionate   de masa     628/x - costul imprimatelor (tichete de masa)     4426 - T.V.A. deductibilă, aferentă costului                             imprimatelor    b) decontarea contravalorii tichetelor de masa către unităţile emitente    401 = 5121 - cu valoarea totală a facturii    c) includerea pe cheltuieli a contravalorii tichetelor de masa acordate salariaţilor     604 = 5328/ - cu valoarea nominală a tichetelor de masa                    analitic acordate                    distinct                    tichete                    de masa    d) restituirea de catere salariaţi, la sfârşitul lunii, a tichetelor de masa nefolosite    5328/ = 758/ - cu valoarea nominală a tichetelor de masa   analitic analitic nefolosite   distinct distinct    e) imputarea tichetelor de masa utilizate de salariaţi într-un număr mai mare decât numărul de zile lucrate     4282 = 758 - cu valoarea nominală a tichetelor de masa                                imputate (inclusiv costul imprimatelor)    f) returnarea către unităţile emitente a tichetelor de masa nefolosite, pe baza facturii     411 = 5328/ - cu valoarea totală a facturii reprezentând                      tichete valoarea nominală a tichetelor de masa                      de masa     5121 = 411 - încasarea valorii facturii privind tichetele de                                masa returnate.    2. În contabilitatea unităţilor emitente    a) procurarea tichetelor de masa tipărite la terţi       % = 401 - cu valoarea totală a facturii     3018/ - costul de tipărire a tichetelor de masa    analitic    distinct     4426 - cu T.V.A. aferentă    b) plata facturii privind tichetele de masa procurate      401 = 5121    c) livrarea către angajatori a tichetelor de masa facturate      411 = % - cu valoarea totală a facturii                      462/ - cu valoarea nominală a tichetelor de masa                     analitic livrate                     distinct                      708 - cu valoarea tichetelor livrate, reprezentând                                 costul imprimatelor                     4427 - cu T.V.A. aferentă costului imprimatelor      5121 = 411 - încasarea valorii facturii privind tichetele de                                 masa facturate    d) decontarea către unităţile de alimentaţie publică a valorii tichetelor de masa utilizate      462/ = 5121 - cu valoarea facturii tichetelor de masa    analitic utilizate (numărul tichetelor de masa utilizate    distinct şi valoarea nominală)    e) primirea tichetelor de masa neutilizate de la angajator     462/ = 401 - cu valoarea totală a tichetelor de masa   analitic neutilizate, restituite conform facturii   distinct     401 = 5121 - plata valorii tichetelor de masa restituite de                                 angajator    3. În contabilitatea unităţilor de alimentaţie publică     411 = % - cu valoarea totală a facturii, inclusiv T.V.A.                                 aferentă                       707 - cu valoarea nominală a tichetelor de masa                                 primite de la salariaţii angajatorilor                                 (exclusiv T.V.A.)                       4427 - cu T.V.A. aferentă     635 = 446/ - cu diferenţa dintre valoarea nominală a                      analitic tichetului de masa şi suma corespunzătoare                      distinct alimentelor acordate, care se vărsa la bugetul                                 de stat     5121 = 411 - încasarea valorii tichetelor de masa primite de                                 la salariaţii angajaţilor    B. La instituţii publice şi organizaţii obşteşti       ----------------------------------------------    - procurarea de tichete de masa pe baza    facturii primite de la unitatea emitenta      - pentru valoarea imprimatelor 600 = 234      - pentru valoarea nominală a tichetelor        de masa 159.08*) = 234      - plata unităţii emitente 234 = 700, 117                                                                     120 etc.-----------------    *) 159.08 - tichete de masa    - distribuirea în ultima decada a lunii a      tichetelor de masa către salariaţi, pentru      luna următoare      - cu valoarea nominală 410,417 = 159.08                                                   420 etc.      - cu valoarea imprimatelor 410,417 = 600                                                   420 etc.    - la sfârşitul lunii, restituirea de către      salariaţi a tichetelor de masa neutilizate 159.08 = 410, 417                                                                     420 etc.    - predarea la unităţile emitente a tichetelor      de masa neutilizate, pe bază de factura 220 = 159.08    - încasarea de la unităţile emitente a      contravalorii tichetelor de masa       restituite 700,117 = 220                                                     120 etc.    - la sfârşitul lunii următoare, sumele      imputate salariaţilor pentru tichetele      de masa utilizate şi necuvenite (inclusiv      costul imprimatelor) 220 = 410, 417                                                                     420 etc.    - reţinerea sumelor necuvenite 230 = 220    II. Pentru angajatorii care au organizate cantine-restaurant, bufete    În contabilitatea angajatorului    a) achiziţionarea tichetelor de masa tipărite la terţi       % = 401 - cu valoarea totală a facturii privind tichetele                                 de masa tipărite     3018/ - costul de tipărire a tichetelor de masa    analitic    distinct     4426 - T.V.A. aferentă   şi conco-    emitent     5328/ = 462 - cu valoarea nominală a tichetelor de masa    analitic    distinct    b) includerea pe cheltuieli a valorii tichetelor de masa      604/ = 5328/ - cu valoarea nominală a tichetelor de masa    analitic analitic distribuite    distinct distinct      658 = 3018/ - costul tichetelor de masa distribuite                     analitic                     distinct    c) decontarea tichetelor de masa de către cantine-restaurant, bufete       462 = 481/ - cu valoarea nominală a tichetelor de masa                     analitic utilizate de salariaţi                     distinct                 şi       481/ = 5121 - cu valoarea nominală a tichetelor de masa    analitic utilizate de salariaţi    distinct    d) restituirea de către salariaţi a tichetelor de masa neutilizate către angajator      5328/ = 758 - cu valoarea nominală a tichetelor de masa    analitic restituite    distinct    e) distrugerea tichetelor de masa neutilizate sau neconsumate la termenul stabilit de lege, pe baza procesului-verbal încheiat potrivit legii       462 = 5328/ - cu valoarea nominală a tichetelor de masa                     analitic distruse                     distinct    f) imputarea tichetelor de masa utilizate de salariaţi într-un număr mai mare decât numărul de zile lucrate      4282 = 758 - cu valoarea nominală a tichetelor de masa                                 imputate (inclusiv costul imprimatelor)  +  Anexa 4la norme---------                  MODEL DE TICHET DE MASA                        - faţa --------------------------------------------------------------------------------| Denumirea, sediul, codul fiscal Valoarea || şi numărul de înmatriculare la .> nominală în || oficiul registrului comerţului . lei (în cifre || ale angajatorului care acorda . şi în litere) || salariaţilor tichete de masa . || ^ . Imprimarea || -----.------------------------------------ interdicţiei || | . Se interzice acordarea | de acordare || | . unui rest de bani la | a unui rest || Seria | . tichetul de masa. ......> în bani la || numerică | *15.000 lei* | tichetul de || <........... *Cincisprezece mii lei*| masa || | 000004231 | || | | Perioada de || Spaţiu pentru<................ .......> valabilitate || înscrierea | ┌┐ ------------------------ | a tichetului || numelui şi | ││ | de masa || prenumelui | └┘Numele şi prenumele | || salariatului | . Codul numeric personal | || îndreptăţit | . | || sa utilizeze | . ┌─────────────────────┐ | || tichetul de | . │ ||||||||||||||||||| │ | || masa şi codul | . └─────────────────────┘ | || numeric --------.-------------------------------- || personal . . || . . Ca elemente de securitate se pot utiliza: || . . - microlinii care nu se disting la fotocopiat || .........> - banda cu reflexe variabile || ....>- codul cu bare al unităţii emitente care || conţine elemente de gestiune a tichetelor || de masa || - alte elemente de securitate stabilite de || unitatea emitenta ||-----------------------------------------------------------------------------|                     MODEL DE TICHET DE MASA                          - verso --------------------------------------------------------------------------------| || Imprimarea în- || -------------------------------- terdictiilor la|| | | utilizarea ti- || | ----------> chetelor de || | Data | masa de către || | | salariaţi || Data la care a fost | | || utilizat tichetul de <--------- | || masa, înscrisă de | | Spaţiu desti- || unitatea de alimentaţie| | nat aplicării || publică | L.S. ------> ştampilei || | | unităţii de || | | alimentaţie || | | publică || | Unitatea emitenta | || | ---------> Denumirea şi || -------------------------------- sediul unităţii || emitente || || NOTĂ: || Ca element de securitate: textele de pe || verso sunt imprimate folosind cerneala || fluorescenta care îşi schimba culoarea || în cazul în care tichetul de masa este || fotocopiat. || ||-----------------------------------------------------------------------------|----------------