ORDONANŢĂ nr. 21 din 13 august 2008privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul datoriei publice externe pentru precizarea destinaţiei sumelor încasate sau recuperate de la beneficiari în conturile aferente împrumuturilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul ILa articolul unic din Ordonanţa Guvernului nr. 2/1993 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 30 milioane ECU, semnat la Luxemburg şi Bruxelles la 10 mai 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 22 iulie 1993, aprobată prin Legea nr. 74/1994, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:"După rambursarea integrală a împrumutului, disponibilităţile rezultate din sumele reprezentând marja de 0,5% aplicate la rata dobânzii conform art. 6 pct. 6.04 lit. c) se fac venit la bugetul de stat."  +  Articolul IILa articolul 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1994 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de 175,6 milioane dolari, destinat finanţării proiectului de reabilitare a sectorului petrolier, semnat la Washington la 1 iunie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 30 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 3, cu următorul cuprins:"După rambursarea integrală a împrumutului şi efectuarea tuturor regularizărilor cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, disponibilităţile acestui fond se fac venit la bugetul de stat."  +  Articolul IIILa articolul 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut şi de garanţie externe şi a unor amendamente la un acord de împrumut extern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 29 august 1996, aprobată prin Legea nr. 22/1997, cu completările ulterioare, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) Sumele constituite de către Regia Autonomă a Apei Valea Jiului ca fond de risc conform prevederilor secţiunii 3.01 b) din Acordul de împrumut se vor vira, la terminarea împrumutului extern, după achitarea integrală a tuturor obligaţiilor de plată aferente împrumutului extern, în fondul de risc pentru datoria publică guvernamentală, constituit la Ministerul Economiei şi Finanţelor şi gestionat de acesta în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."  +  Articolul IVLa articolul 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut - Programul de dezvoltare a utilităţilor municipale, etapa a II-a, dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4 august 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 28 august 1997, aprobată prin Legea nr. 186/1997, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:"Sumele aferente marjei de subîmprumut constituite în fondul de risc se vor vira la terminarea împrumutului extern, după achitarea integrală a tuturor obligaţiilor de plată aferente împrumutului, în fondul de risc pentru datoria publică guvernamentală, constituit la Ministerul Economiei şi Finanţelor şi gestionat de acesta în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."  +  Articolul VLa articolul 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 38/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul de conservare a energiei termice) dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Londra la 13 aprilie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 28 august 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 205/1997, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:"Sumele reprezentând marja de 1% destinate constituirii fondului de risc de către beneficiarii împrumutului şi virate în conturi deschise la trezoreria locală/banca comercială unde beneficiarul final îşi are sediul se vor vira de către aceştia, la terminarea împrumutului extern, după achitarea integrală a tuturor obligaţiilor de plată aferente împrumutului, în fondul de risc pentru datoria publică guvernamentală, constituit la Ministerul Economiei şi Finanţelor şi gestionat de acesta în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."  +  Articolul VIOrdonanţa Guvernului nr. 12/2001 pentru aprobarea unor reglementări privind datoria publică externă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 13 august 2001, aprobată prin Legea nr. 70/2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, litera e) va avea următorul cuprins:"e) fondul de risc pentru datoria guvernamentală, constituit şi gestionat de Ministerul Economiei şi Finanţelor în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare."2. Articolul 2 va următorul cuprins:"Art. 2. - Ministerul Economiei şi Finanţelor va acţiona în vederea recuperării integrale a sumelor prevăzute la art. 1 lit. e) de la beneficiarii împrumuturilor externe, conform prevederilor din acordurile subsidiare de împrumut încheiate cu aceştia şi în baza legislaţiei în vigoare. Sumele recuperate se fac venit la fondul de risc. În măsura în care Ministerul Economiei şi Finanţelor recuperează/încasează de la beneficiarii împrumuturilor externe sume, altele decât cele plătite din fondul de risc, acestea se fac venit la bugetul de stat."  +  Articolul VIIPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidBucureşti, 13 august 2008.Nr. 21.