ORDONANŢĂ nr. 20 din 13 august 2008pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.7 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta ordonanţă reglementează activităţile de constatare şi de recuperare a sumelor plătite necuvenit din asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de Comunitatea Europeană şi/sau din fondurile de cofinanţare aferente, ca urmare a unor nereguli."2. La articolul 2, literele a), d), e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) neregula reprezintă orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, precum şi cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziţii, care prejudiciază bugetul general al Comunităţii Europene şi/sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi bugetele din care provine cofinanţarea aferentă printr-o cheltuială necuvenită;.......................................................................... d) creanţele bugetare rezultate din nereguli reprezintă sume de recuperat la bugetul general al Comunităţii Europene şi/sau la bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi/sau la bugetele de cofinanţare aferente, ca urmare a utilizării necorespunzătoare a fondurilor comunitare şi a sumelor de cofinanţare aferente şi/sau ca urmare a obţinerii necuvenite de sume în cadrul măsurilor care fac parte din sistemul de finanţare integrală ori parţială a acestor fonduri; e) autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare sunt agenţiile de implementare în cadrul programelor PHARE şi ISPA, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, Agenţia de Plaţi şi Intervenţie în Agricultură, autorităţile de management în cadrul programelor operaţionale finanţate din fonduri structurale şi de coeziune, autorităţile naţionale responsabile de participarea României la alte programe finanţate din fonduri comunitare, precum şi din fonduri aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare şi Instrumentului european de vecinătate şi parteneriat finanţate din fonduri comunitare; f) activitatea de constatare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli este activitatea prin care se verifică, se stabileşte şi se individualizează obligaţia de plată sub forma unui titlu de creanţă."3. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Creanţele bugetare rezultate din nereguli, inclusiv accesoriile datorate conform contractelor sau altor angajamente legale prin care se utilizează fondurile comunitare şi cofinanţarea aferentă, înscrise în titlul de creanţă specificat la alin. (2) lit. a), se stabilesc în moneda utilizată pentru efectuarea plăţilor în cadrul contractului ori altor angajamente legale sau acordului de finanţare şi în lei, utilizându-se cursul de referinţă comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data emiterii titlului de creanţă."4. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Împotriva titlului de creanţă debitorul poate formula contestaţie la organul emitent, în condiţiile şi termenele stabilite de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 174/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."5. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Constituie obiect al recuperării creanţelor bugetare rezultate din nereguli sumele plătite necuvenit din fonduri comunitare şi/sau din cofinanţarea aferentă, costurile bancare, inclusiv accesoriile acestora, precum şi alte sume stabilite de lege în sarcina debitorului."6. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În cazul în care creanţa bugetară rezultată din nereguli nu a fost achitată de către persoanele prevăzute la alin. (1), debitor devine persoana juridică sau fizică prevăzută de Codul de procedură fiscală."7. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli, prin plata voluntară sau deducerea din plăţile următoare pe care sunt îndreptăţite să le primească persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1), se efectuează în conturile indicate în titlul de creanţă, în moneda stabilită în contractul/acordul de finanţare sau angajamentul legal. (2) Recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli, prin executare silită, se efectuează în lei, conform Codului de procedură fiscală, în conturile indicate în titlul executoriu sau comunicate de autorităţile prevăzute la art. 2 lit. e)."8. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:"Art. 7^1. - (1) Pentru creanţele bugetare rezultate din nereguli termenul de plată se stabileşte în funcţie de data comunicării titlului de creanţă în condiţiile Codului de procedură fiscală sau potrivit legii, după caz. (2) Pentru neachitarea la termen a obligaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (1) debitorul datorează după acest termen majorări de întârziere, conform prevederilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale."9. La articolul 10, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) În cazul în care creanţele bugetare rezultate din nereguli nu pot fi recuperate prin plată voluntară sau deducere, autorităţile competente în gestionarea fondurilor comunitare vor transmite titlurile executorii prevăzute la alin. (1) şi (2) organelor teritoriale subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi/sau organelor competente ale celorlalţi creditori bugetari, care vor duce la îndeplinire măsurile asigurătorii şi vor efectua procedura de executare silită pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit din fondurile comunitare şi/sau fondurile de cofinanţare pe care le administrează, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală. (4) Sumele recuperate de organele competente stabilite potrivit alin. (3) se virează în lei în conturile indicate în titlul executoriu sau comunicate de autorităţile prevăzute la art. 2 lit. e)."10. La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Creanţele bugetare stabilite în euro se înscriu în titlurile executorii prevăzute la alin. (1) şi (2) în lei, utilizându-se cursul de referinţă comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data emiterii titlului de creanţă."11. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare în cadrul fondurilor structurale şi de coeziune pot delega activitatea de constatare organismelor intermediare, dar rămân în continuare răspunzătoare atât pentru constatarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli, cât şi pentru recuperarea acestora."12. La articolul 11, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:"(2^1) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare au obligaţia de a iniţia procedura de constatare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli în interval de 7 zile lucrătoare de la primirea sesizărilor menţionate la alin. (2).(2^2) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare au obligaţia de a înscrie în Registrul debitorilor creanţele bugetare rezultate din nereguli, în 3 zile lucrătoare de la data emiterii titlului de creanţă."13. La articolul 11, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(5) Constatarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli se realizează de către Serviciul Inspecţia modului de constituire a creanţelor bugetare rezultate din nereguli în utilizarea fondurilor europene din cadrul Inspecţiei Generale - Ministerul Economiei şi Finanţelor, la solicitarea expresă a autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare enumerate la art. 2 lit. e), în situaţiile în care: a) autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare are calitatea de beneficiar, cu excepţia cazurilor în care aceste autorităţi sunt entităţi publice sau persoane juridice române de interes strategic naţional, cum sunt cele din sectorul transporturi, caz în care constatarea creanţelor bugetare se face de către structurile de control din cadrul Ministerului Transporturilor; b) persoanele din cadrul autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare, implicate în procesul de constatare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli, au un interes personal sau patrimonial ce ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor ce le revin potrivit legii; c) sunt necesare acţiuni de control complexe, cu implicaţii interinstituţionale; d) Comisia Europeană a stabilit debite ca urmare a unor nereguli în cadrul programelor PHARE anterioare Programului PHARE 1998; e) Comisia Europeană a stabilit, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, debite ca urmare a unei nereguli în cadrul participării României la programele comunitare; f) în cazul descoperirii unor indicii privind posibile nereguli la nivelul Autorităţii de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor. (6) În urma desfăşurării activităţii de constatare, în limitele atribuţiilor ce le revin, toate autorităţile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare şi Serviciul Inspecţia modului de constituire a creanţelor bugetare rezultate din nereguli în utilizarea fondurilor europene din cadrul Inspecţiei Generale - Ministerul Economiei şi Finanţelor au obligaţia să sesizeze de îndată Departamentul pentru Luptă Antifraudă - DLAF în cazul descoperirii unor indicii privind posibile fraude."14. La articolul 11, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) Drepturile şi obligaţiile autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare prevăzute la art. 10 alin. (8)-(11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 411/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător Serviciului Inspecţia modului de constituire a creanţelor bugetare rezultate din nereguli în utilizarea fondurilor europene din cadrul Inspecţiei Generale Ministerul Economiei şi Finanţelor."15. La articolul 11^1, alineatele (2) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) În vederea evaluării sistemelor de management şi control privind modul de gestionare a fondurilor comunitare şi pentru prevenirea şi/sau identificarea unor nereguli aşa cum sunt definite la art. 2, Autoritatea de Audit, prin structurile sale la nivel central şi regional, efectuează audit extern asupra programelor PHARE, ISPA şi SAPARD, asupra programelor finanţate din fonduri structurale şi de coeziune, din fonduri externe nerambursabile aferente Instrumentului de Asistenţă pentru Preaderare şi Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat, Facilităţii Schengen, din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi din Fondul european pentru pescuit.......................................................................... (7) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare, precum şi Serviciul Inspecţia modului de constituire a creanţelor bugetare rezultate din nereguli în utilizarea fondurilor europene din cadrul Inspecţiei Generale - Ministerul Economiei şi Finanţelor au obligaţia de a comunică, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control ale departamentului, precum şi acţiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii."16. La articolul 11^2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11^2. - (1) Dreptul de a stabili obligaţia de plată se prescrie în termen de 5 ani de la data închiderii programului dacă normele comunitare nu prevăd un termen mai mare."17. La articolul 11^2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Întreruperea şi suspendarea termenului de prescripţie a dreptului de stabilire a obligaţiei de plată pentru care normele comunitare prevăd un termen mai mare de 5 ani se realizează în cazurile şi în condiţiile stabilite de normele comunitare respective."  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Guvernul, la propunerea Ministerului Economiei şi Finanţelor, va modifica şi va completa Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.306/2007.  +  Articolul IIIOrdonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, după aprobarea prin lege a acesteia, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IVPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:──────────────────Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 13 august 2008.Nr. 20._________