REGULAMENT din 28 iulie 2005 (*actualizat*)de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare(actualizat până la data de 11 ianuarie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 17 august 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 11 ianuarie 2007, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.915 din 22 decembrie 2006.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Pentru aplicarea prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează: a) servicii medicale - ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor medicale generate de consumul de droguri, în vederea întreruperii consumului, înlăturării dependenţei şi/sau reducerii riscurilor asociate consumului; b) servicii psihologice - ansamblu de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor psihice generate de consumul de droguri în scopul eliminării dependenţei psihice şi al dezvoltării unor abilităţi personale care să permită integrarea socială a consumatorului; c) servicii sociale - ansamblu complex de măsuri şi acţiuni destinate integrării sociale şi profesionale a persoanelor consumatoare de droguri, precum şi pentru prevenirea consumului ilicit de droguri; d) consumator - atât consumatorul, cât şi consumatorul dependent, astfel cum sunt aceştia definiţi la art. 1 lit. h) şi h^1) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare; prin dependenţa de droguri se înţelege nevoia imperioasă sau persistentă de a continua consumul drogului în scopul obţinerii unei stări de bine sau pentru a evita starea de rău generată de întreruperea consumului; e) polidependenţă - consumul a cel puţin două droguri diferite în condiţii de dependenţă; f) urgenţă - condiţia medicală a unui consumator, în legătură sau nu cu consumul, care îi pune în pericol viaţa; g) diagnostic dual - coexistenţa diagnosticului de tulburare mintală cu cel de consum de droguri; h) sindrom de abstinenţă (sevraj) - reacţia organismului la întreruperea bruscă a consumului de droguri, la administrarea de antagonist specific sau la scăderea cantităţii de drog faţă de care s-a instalat dependenţa; i) intoxicaţie acută - o stare tranzitorie prezentă la scurt timp de la administrarea drogului, cu apariţia efectelor specifice, care pot fi identificate prin metode de evaluare medicală; j) supradoză - consumul unei cantităţi de drog suficiente pentru producerea unor efecte care pun viaţa în pericol; k) reducerea riscurilor asociate consumului - ansamblul de măsuri şi acţiuni orientate spre reducerea consecinţelor negative individuale şi/sau sociale generate de consumul de droguri, fără a avea ca obiectiv principal încetarea totală a consumului de droguri; l) afecţiuni asociate consumului - afecţiuni medicale datorate şi/sau coexistente consumului de droguri; m) decese datorate consumului - decese rezultate fie direct, ca urmare a consumului, fie indirect, ca urmare a comportamentelor determinate de consumul de droguri; n) dezintoxicare - procesul terapeutic ce are ca scop întreruperea consumului pentru substanţele capabile să producă dependenţă fizică şi prevenirea sau tratamentul sindromului de abstinenţă; o) manager de caz - persoana din cadrul centrului de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog care coordonează, planifică şi monitorizează serviciile de asistenţă medicală, psihologică şi socială în raport cu necesităţile individuale ale consumatorului; p) metaboliţi - substanţele ce apar în organism după consumul unui drog, ca urmare a proceselor suferite de acesta în organism, şi care pot persista o perioadă îndelungată de la consumul ultimei doze de drog; q) agonist - substanţa care prin acţiunea sa la nivelul receptorilor neuronali produce efecte similare celor ale drogului de referinţă (de exemplu, metadona); r) antagonist - substanţa care prin interacţiunea cu receptorii neuronali diminuează sau anulează efectele drogului de referinţă ori inhibă acţiunea acestuia (de exemplu, naltrexona); s) acord de asistenţă medicală, psihologică şi socială - document în baza căruia consumatorul îşi exprimă consimţământul de a fi inclus în programul integrat de asistenţă, asumându-şi drepturile şi obligaţiile cuprinse în acesta; ş) registru unic codificat privind consumatorii de droguri - baza de date a Agenţiei Naţionale Antidrog, care cuprinde toate înregistrările individuale primite de la furnizorii de servicii pe baza fişelor standard; t) testarea prezenţei drogurilor - analiza fluidelor organismului (sânge, urină sau salivă) ori a părului sau a altor ţesuturi pentru depistarea prezenţei uneia sau mai multor substanţe psihoactive ori a metaboliţilor acestora; ţ) menţinere cu agonişti de opiacee (metadona, LAAM, buprenorfina şi altele asemenea) - ansamblul de măsuri terapeutice care are ca obiectiv stabilizarea consumatorului, prin înlocuirea drogului consumat cu un agonist adecvat de la caz la caz, pe o perioadă de timp îndelungată, în vederea reducerii consumului drogurilor şi a riscurilor asociate, şi facilitarea reabilitării şi reinserţiei sociale; u) susţinerea abstinenţei cu antagonist opiaceu (de tip naltrexona) - ansamblul de măsuri terapeutice care are ca rezultat blocarea acţiunii drogului consumat; v) schimb de seringi - ansamblul activităţilor şi măsurilor adresate consumatorilor de droguri injectabile, care are ca scop prevenirea îmbolnăvirilor ce pot surveni din acest mod de administrare. Sunt avute în vedere, în special: distribuirea şi colectarea de seringi, oferirea altor materiale utilizate la injectare - tampoane dezinfectante, garouri, substanţe de dizolvare, altele, oferirea de referinţe şi informaţii, consiliere pentru reducerea riscurilor utilizării drogurilor, intervenţii destinate creşterii motivaţiei pentru schimbarea comportamentului, consiliere pretestare şi posttestare pentru infecţii cu virusul HIV şi al hepatitelor virale, alte infecţii cu transmitere sexuală, testare HIV, hepatita B şi C, vaccinare, distribuire de prezervative etc.; x) reabilitare şi reinserţie - procesul de normalizare a situaţiei personale şi sociale a consumatorilor de droguri, pe următoarele arii de intervenţie:- personal şi social: dobândirea unor norme de coabitare, creşterea autonomiei şi valorii sociale individuale, dezvoltarea responsabilităţii, recâştigarea abilităţilor sociale şi promovarea utilizării de resurse comunitare;- formare profesională: îmbogăţirea cunoştinţelor, abilităţilor şi practicilor profesionale şi a celor de căutare şi obţinere a unui loc de muncă;- educativ şi cultural: obţinerea unui nivel educativ, cultural şi relaţional suficient pentru a înţelege şi a participa la viaţa socială; y) consiliere şi psihoterapie - ansamblu de metode şi tehnici specifice destinate să faciliteze schimbări ale comportamentului, eliminarea dependenţei psihice şi dezvoltarea unor abilităţi personale care să permită integrarea socială a consumatorului; z) planta Canabis sativa, ca drog - inflorescenţele florale şi fructifere ale plantei Canabis sativa, însoţite sau nu de frunze ori de alte părţi ale inflorescenţei, din care s-au scos seminţele;- prin răşina plantei Canabis sativa se înţelege răşina izolată, brută sau purificată, obţinută din planta Canabis sativa, din inflorescenţele ori din frunzele acesteia;- prin uleiul plantei Canabis sativa se înţelege concentratul sub forma uleioasă, obţinut din planta Canabis sativa sau din răşina plantei Canabis sativa. (2) Definiţiile referitoare la produsele vegetale obţinute din planta Canabis sativa, indiferent de varietatea acesteia, sunt aplicabile atunci când aceste produse vegetale au fost obţinute pentru trafic şi consum ilicit de droguri şi au avut ca destinaţie operaţiunile specifice traficului şi consumului ilicit de droguri.  +  Articolul 2 (1) Prescrierea de către medici, în scop terapeutic, a substanţelor aflate sub control naţional, astfel cum sunt definite în Legea nr. 143/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu normele de practică medicală stabilite de Colegiul Medicilor din România şi de Ministerul Sănătăţii. (2) Substanţele aflate sub control naţional se livrează numai unităţilor autorizate de Ministerul Sănătăţii. (3) Aprovizionarea, deţinerea şi eliberarea către pacienţi a substanţelor aflate sub control naţional se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (4) Farmaciştii, cu ocazia eliberării medicamentelor, au obligaţia de a atrage atenţia consumatorilor asupra substanţelor aflate sub control naţional, cuprinse de acestea.  +  Articolul 3 (1) Calificarea ca drog a unui produs provenit din traficul şi consumul ilicit de droguri nu depinde de concentraţia substanţei stupefiante sau psihotrope depistate în acest produs. (2) Nu sunt considerate droguri medicamentele care conţin plante, substanţe stupefiante şi psihotrope sau amestecuri de asemenea plante şi substanţe aflate sub control naţional atunci când sunt folosite în cadrul actului medical, conform legislaţiei în vigoare.  +  Capitolul II Măsuri de prevenire şi combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri  +  Articolul 4 (1) Măsurile de prevenire a consumului ilicit de droguri constau în totalitatea activităţilor desfăşurate de instituţiile abilitate, în scopul evitării începerii consumului, întârzierii debutului acestuia, evitării trecerii la un consum cu risc mai mare şi promovării unui stil de viaţă sănătos. (2) Măsurile de prevenire sunt: informare, educare, comunicare-sensibilizare, conştientizare, câştigare de abilităţi etc. şi se desfăşoară, de regulă, pe baza unor programe de prevenire, conform standardelor de calitate. (3) Standardele de calitate şi metodologia de avizare a programelor se elaborează de Agenţia Naţională Antidrog şi se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi ministrului administraţiei şi internelor. (4) Programele de prevenire se elaborează pe baza evaluării necesităţilor şi în raport cu situaţia populaţiei căreia i se adresează, cu mediul în care se implementează şi cu tipul de drog avut în vedere şi se avizează de către Agenţia Naţională Antidrog.  +  Articolul 5 (1) Evaluarea rezultatelor programelor se face de către cel care le implementează, iar raportul cu rezultatele evaluării se transmite Agenţiei Naţionale Antidrog. (2) Agenţia Naţională Antidrog ţine evidenţa programelor de prevenire a consumului de droguri derulate şi monitorizează programele aflate în derulare, pe baza unei fişe standard aprobate prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale Antidrog.  +  Articolul 6Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să sprijine derularea programelor de prevenire a consumului de droguri.  +  Articolul 7Măsurile de combatere a traficului şi a consumului ilicit de droguri constau în totalitatea activităţilor desfăşurate în acest sens de organele administraţiei publice şi organele judiciare, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală şi ale legilor speciale în domeniu.  +  Articolul 8 (1) Supravegherea cultivării plantelor ce conţin droguri este o activitate care implică, pe de o parte, verificarea autorizaţiilor eliberate de organele abilitate pentru culturile ce au ca destinaţie prelucrarea licită a acestora, iar pe de altă parte, obligativitatea celor care cultivă pe bază de autorizaţie astfel de plante şi le prelucrează de a declara scopul culturilor, care trebuie menţionat în mod expres în autorizaţie.-----------Alin. (2) al art. 8 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.915 din 22 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 2007.-----------Alin. (3) al art. 8 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.915 din 22 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 2007.-----------Alin. (4) al art. 8 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.915 din 22 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 2007.-----------Alin. (5) al art. 8 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.915 din 22 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 2007.-----------Alin. (6) al art. 8 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.915 din 22 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 2007.-----------Alin. (7) al art. 8 a fost abrogat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.915 din 22 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 2007.  +  Capitolul III Distrugerea drogurilor  +  Articolul 9 (1) Distrugerea drogurilor se efectuează în condiţiile prevăzute de lege, contraprobele păstrându-se până la epuizarea tuturor căilor de atac. (2) Medicamentele utilizabile, exceptate de la distrugere, sunt preluate în vederea transmiterii şi valorificării, potrivit reglementărilor în vigoare. (3) În cazul distrugerii medicamentelor neutilizabile, o copie a procesului-verbal de distrugere se transmite Ministerului Sănătăţii. (4) Sumele aferente cheltuielilor legate de distrugerea drogurilor se suportă din bugetul instituţiei care gestionează camera de corpuri delicte, urmând să fie recuperate de la proprietar sau de la persoana de la care au fost ridicate, prin includerea lor în cheltuieli judiciare. (5) O copie a procesului-verbal întocmit de comisia de distrugere, întrunită potrivit legii, se transmite organului judiciar pentru stabilirea cheltuielilor judiciare.  +  Articolul 10Modul şi condiţiile în care anumite cantităţi de droguri sunt exceptate de la distrugere pentru a fi folosite în scop didactic şi de cercetare ştiinţifică sau în care pot fi remise instituţiilor care deţin câini şi alte animale de depistare a drogurilor, pentru pregătirea şi menţinerea antrenamentului acestora, se stabilesc prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei şi cercetării.  +  Capitolul IV Programe integrate de asistenţă  +  Articolul 11 (1) Programul integrat de asistenţă a consumatorilor, denumit în continuare program, constă într-un ansamblu complex de programe terapeutice, psihologice şi sociale, complementare, simultane sau secvenţiale, care se concretizează într-un plan individualizat de asistenţă. (2) Planul individualizat de asistenţă reprezintă intervenţiile şi măsurile terapeutice, psihologice şi sociale, adaptate necesităţilor fiecărui consumator.  +  Articolul 12 (1) Acordarea serviciilor în cadrul unui program se face în mod integrat şi continuu, prin intermediul managementului de caz. (2) Managementul de caz reprezintă identificarea necesităţilor consumatorului, planificarea, coordonarea şi monitorizarea implementării măsurilor din planul individualizat de asistenţă în funcţie de resursele disponibile existente. (3) Managementul de caz se realizează pe baza normelor metodologice elaborate conform standardelor minime obligatorii aprobate prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale Antidrog.  +  Articolul 13 (1) Procesul de acordare a serviciilor de asistenţă medicală, psihologică şi socială are următoarele etape: a) evaluarea; b) stabilirea programului şi elaborarea planului individualizat de asistenţă; c) includerea în program prin semnarea acordului de asistenţă; d) implementarea măsurilor prevăzute în planul individualizat de asistenţă; e) monitorizarea şi evaluarea implementării măsurilor prevăzute în planul individualizat de asistenţă şi a rezultatelor acestora; f) terminarea programului. (2) Acordarea serviciilor de asistenţă medicală, psihologică şi socială se face în următoarele situaţii: a) la cererea consumatorului sau a reprezentantului legal, în cazul minorilor, sau a persoanelor cu capacitate de exerciţiu restrânsă; b) la dispoziţia procurorului sau, după caz, a altui organ judiciar; c) de urgenţă. (3) Solicitarea pentru acordarea serviciilor de asistenţă se adresează: a) centrelor de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog; b) altui furnizor de servicii de asistenţă.  +  Articolul 14 (1) Prin evaluare se identifică caracteristicile individuale ale consumatorului, în vederea selectării programului şi individualizării serviciilor medicale, psihologice şi sociale. (2) Evaluarea se realizează pe următoarele arii: a) istoricul personal şi de consum şi semnele specifice ale intoxicaţiei şi/sau sindromului de abstinenţă; b) condiţii biomedicale şi complicaţii curente care, deşi nu au legătură cu sindromul de abstinenţă sau cu intoxicarea, necesită tratament deoarece pot genera riscuri ori pot complica procesul de asistenţă şi reabilitare; c) condiţii psihologice şi/sau psihiatrice şi complicaţii, precum şi alte condiţii care pot genera riscuri ori care pot produce complicaţii în procesul de asistenţă şi reabilitare, cum sunt: acceptarea/rezistenţa la tratament, potenţial de recădere, continuarea utilizării etc.; d) condiţii sociale şi familiale care pot fi surse de suport individual, familial ori comunitar sau pot îngreuna/împiedica procesul de asistenţă şi reabilitare; e) situaţia juridică. (3) Evaluarea este coordonată şi monitorizată de managerul de caz. (4) Evaluarea este efectuată de personalul centrelor de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora, precum şi de alţi furnizori de servicii. (5) Rezultatul evaluării se consemnează într-un raport de evaluare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 şi care cuprinde: a) date despre consumator; b) rezultatele evaluării pe arii; c) expertiza medico-legală, după caz; d) recomandări, în cadrul cărora sunt stabilite programul şi planul individualizat de asistenţă.  +  Articolul 15 (1) Stabilirea programului se face în funcţie de criteriile de orientare care sunt specifice ariilor de evaluare prevăzute la art. 14 alin. (2). (2) Programele integrate de asistenţă şi criteriile de orientare într-un program integrat de tratament sunt prevăzute în anexele nr. 6 şi, respectiv, nr. 7.  +  Articolul 16 (1) Serviciile de asistenţă individualizate pentru un consumator în cadrul programului constituie planul individualizat de asistenţă. (2) Metodologia de elaborare, modificare şi implementare a planului individualizat de asistenţă se aprobă prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale Antidrog, în conformitate cu programele psihologice şi sociale şi cu protocoalele de practică elaborate de Ministerul Sănătăţii şi de Colegiul Medicilor din România.  +  Articolul 17 (1) Raportul de evaluare se prezintă consumatorului odată cu propunerea de includere într-un program. (2) În situaţia în care consumatorul este de acord cu includerea în program, acesta semnează acordul de asistenţă medicală, psihologică şi socială la care este anexat planul individualizat de asistenţă. (3) Modelul acordului de asistenţă medicală, psihologică şi socială, cu anexele prevăzute la alin. 2, este prezentat în anexa nr. 4.  +  Articolul 18 (1) Implementarea măsurilor din planul individualizat de asistenţă se face în mod integrat, prin participarea unuia sau mai multor furnizori de servicii. (2) Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea planului de asistenţă se fac de către managerul de caz, la datele şi perioadele stabilite. (3) Monitorizarea şi evaluarea implementării măsurilor din planul individualizat de asistenţă se fac de fiecare furnizor de servicii.  +  Articolul 19 (1) Furnizorii de servicii au obligaţia de a comunică în scris managerului de caz următoarele date: a) evaluarea măsurilor implementate; b) nerespectarea oricărei măsuri din planul individualizat de asistenţă, în termen de 24 de ore de la aceasta; c) nerespectarea condiţiilor de includere în program, de implementare a măsurilor de asistenţă medicală, psihologică şi socială. (2) După comunicarea prevăzută la alin. (1), managerul de caz reevaluează planul individualizat de asistenţă şi propune continuarea programului cu modificarea planului individualizat de asistenţă sau schimbarea programului. (3) Modificarea sau completarea planului individualizat de asistenţă se face cu acordul consumatorului, prin semnarea unei anexe la acordul de asistenţă medicală, psihologică şi socială.  +  Articolul 20Terminarea unui program are loc în următoarele cazuri: a) la finalizarea programului; b) la solicitarea consumatorului, cu semnarea unui document conform modelului prevăzut în anexa 5, după informarea completă asupra consecinţelor; c) la schimbarea programului, ca urmare a evaluării implementării măsurilor de asistenţă.  +  Articolul 21 (1) În cazul în care solicitarea de acordare a serviciilor de asistenţă medicală, psihologică şi socială se face de procuror, instituţiile medico-legale sunt obligate să transmită centrelor de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog o copie a raportului de expertiză toxicologică, în termen de 5 zile de la dispunerea acesteia de către procuror pentru întocmirea raportului de evaluare. (2) Procurorul prezintă învinuitului/inculpatului raportul de evaluare şi planul individualizat de asistenţă propus şi îi solicită acordul, potrivit legii. (3) Despre prezentarea raportului şi despre acordul învinuitului/inculpatului de a intră în program se face consemnare într-un proces-verbal. (4) În cazul în care învinuitul/inculpatul îşi dă acordul pentru includere în program, o copie a procesului-verbal, a actului de dispoziţie a procurorului şi acordul semnat se trimit centrului de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog pentru punerea în aplicare a planului individualizat. (5) Respectarea măsurilor din planul individualizat de asistenţă, anexă la acordul semnat, este obligatorie. (6) În situaţia în care măsura arestării preventive nu este revocată sau înlocuită, învinuitul/inculpatul va fi introdus într-un program derulat la locul de deţinere. (7) Centrele de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog comunică organului judiciar, periodic sau la cerere, rezultatele monitorizării implementării măsurilor din planul individualizat de asistenţă. (8) Orice nerespectare a măsurilor din acordul de asistenţă medicală, psihologică şi socială se comunică de îndată de către managerul de caz organului judiciar care procedează conform legii.  +  Articolul 22Pentru persoana aflată în stare privativă de libertate, evaluarea se efectuează de personalul centrelor de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog la locul de deţinere care asigură condiţiile necesare pentru aceasta.  +  Articolul 23 (1) Modalitatea de derulare a programelor integrate de asistenţă medicală, psihologică şi socială pentru persoanele aflate în stare privativă de libertate se stabileşte prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului justiţiei şi ministrului administraţiei şi internelor. (2) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) necesită tratament imediat, acesta se asigură de către orice unitate medicală competentă, dintre cele desemnate prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului justiţiei.  +  Articolul 24În cazul în care au fost dispuse, potrivit legii, măsurile de siguranţă a obligării la tratament medical sau a internării medicale, furnizorul de servicii care le duce la îndeplinire are următoarele obligaţii: a) înştiinţarea de îndată a centrului de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, în vederea realizării managementului de caz; b) realizarea procesului de asistenţă medicală, psihologică şi socială, prevăzută la art. 13 alin. (1), cu participarea centrului de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog; c) prezentarea periodică a raportului de evaluare a implementării planului individualizat de asistenţă, precum şi formularea de recomandări pentru continuarea programului integrat de asistenţă medicală, psihologică şi socială, centrului de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog.  +  Articolul 25 (1) În situaţii de urgenţă serviciile de asistenţă se acordă imediat în unităţile medicale de specialitate, în condiţiile legii. (2) După încetarea stării de urgenţă consumatorul va fi îndrumat către un centru de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, în vederea asigurării managementului de caz, concomitent cu informarea acestuia asupra serviciilor acordate. (3) Informarea se face pentru fiecare consumator căruia i s-a acordat asistenţă, conform foii standard de urgenţă, prevăzută în anexa nr. 8.  +  Articolul 26 (1) Dacă solicitarea pentru acordarea de servicii de asistenţă se adresează unui alt furnizor de servicii de asistenţă decât centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, acesta va proceda după cum urmează: a) dacă are resursele necesare, va realiza procesul de acordare a serviciilor de asistenţă medicală, psihologică şi socială potrivit art. 13 alin. (1), cu consultarea centrului de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog; b) dacă în urma evaluării consumatorului constată că nu are resursele necesare ducerii la îndeplinire a planului individualizat de asistenţă, va îndruma consumatorul către un centru de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, în vederea realizării procesului de asistenţă medicală, psihologică şi socială adecvat, potrivit art. 13 alin. (1). (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) furnizorul de servicii are obligaţia de a transmite centrului de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, pentru toţi consumatorii care le-au solicitat servicii direct, următoarele documente: a) raportul de evaluare prevăzut la art. 14 alin. (5); b) acordul de asistenţă medicală, psihologică şi socială; c) planul individualizat de asistenţă; d) raportul de evaluare a evoluţiei; e) recomandările făcute, la finalizarea serviciilor furnizate, pentru continuarea programului. (3) La finalizarea serviciilor acordate potrivit alin. (1) lit. a), consumatorul va fi îndrumat către un centru de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, în vederea asigurării managementului de caz.  +  Capitolul V Furnizorii de servicii  +  Articolul 27 (1) Furnizorii de servicii medicale, psihologice şi sociale pentru consumatori sunt persoanele publice, private sau mixte, autorizate, care prestează servicii conform standardelor de calitate. (2) Criteriile şi metodologia de autorizare, precum şi standardele de calitate prevăzute la alin. (1) sunt stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi ministrului administraţiei şi internelor. (3) Furnizorii publici de servicii pentru consumatori sunt: a) serviciul public de asistenţă psihosocială, prevenire, evaluare şi consiliere antidrog; b) serviciul public de asistenţă medicală (de urgenţă, primară, ambulatorie şi de specialitate etc.), potrivit legislaţiei în vigoare; c) serviciul public de asistenţă socială, potrivit legislaţiei în vigoare; d) alte servicii publice. (4) Furnizorii privaţi de servicii pot fi, în condiţiile legii: a) asociaţii şi fundaţii şi orice alte forme organizate ale societăţii civile; b) persoane fizice şi juridice autorizate în condiţiile legii; c) organisme internaţionale care desfăşoară activităţi în domeniu, potrivit legii.  +  Articolul 28 (1) Furnizorii de servicii de asistenţă pentru consumatori pot încheia convenţii de parteneriat, contracte şi contracte-cadru de servicii medicale. (2) Convenţiile de parteneriat constituie cadrul de cooperare stabilit în urma negocierilor, în scopul organizării şi dezvoltării serviciilor pentru consumatori şi pentru a se asigura o asistenţă medicală, psihologică şi socială concomitentă. (3) Convenţia de parteneriat se referă la: a) responsabilităţile furnizorilor; b) serviciile implementate de furnizori; c) contractele de acordare a serviciilor încheiate între diferiţii furnizori; d) sursele de finanţare şi estimarea nivelului acestora; e) resurse umane implicate în acordarea serviciilor; f) sancţiuni. (4) Contractul de acordare a serviciilor cuprinde în mod obligatoriu: serviciile oferite, natura şi costurile acestora, drepturile şi obligaţiile părţilor, perioada şi condiţiile de furnizare, cu respectarea standardelor de calitate, sancţiuni în cazul nerespectării condiţiilor de calitate. (5) Contractul-cadru de servicii medicale se încheie cu casele de asigurări de sănătate, în condiţiile prevăzute de Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 29 (1) Serviciile se acordă în regim închis, deschis sau mixt în următoarele tipuri de centre: a) centru de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog: acordă unul sau mai multe servicii de asistenţă medicală, psihologică şi socială în regim ambulatoriu şi asigură managementul de caz; b) centru de zi: acordă servicii de asistenţă în regim ambulatoriu, pe o perioadă de 12 ore; c) centru tip comunitate terapeutică, locuinţă protejată, locuinţă socială şi altele asemenea: acordă servicii de asistenţă în regim hotelier; d) centru de asistenţă integrată a adicţiilor: acordă unul sau mai multe servicii de asistenţă medicală, psihologică şi socială în regim ambulatoriu; e) centre, secţii şi compartimente de dezintoxicare de tip spitalicesc: acordă servicii medicale de dezintoxicare într-o structură aprobată de Ministerul Sănătăţii; f) centru de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri: acordă servicii de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri în regim ambulatoriu sau unităţi mobile; g) laborator de sănătate mintală cu staţionar de zi; h) alte categorii de instituţii publice sau private, prevăzute de lege. (2) Standardele minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor sunt stabilite şi actualizate, după caz, prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi ministrului administraţiei şi internelor.  +  Articolul 30 (1) Serviciile de asistenţă a consumatorului de droguri sunt furnizate individual şi în echipe interdisciplinare, conform planului individualizat de asistenţă. (2) Echipa interdisciplinară este stabilită, de comun acord cu furnizorul de servicii, de managerul de caz şi trebuie să cuprindă cel puţin câte un medic, câte un psiholog şi câte un asistent social. (3) Echipa prevăzută la alin. (2) poate cuprinde şi alte categorii profesionale.  +  Articolul 31 (1) Personalul implicat în furnizarea de servicii de asistenţă a consumatorului de droguri trebuie să aibă, în afara pregătirii de bază şi autorizării, conform legii, o formare profesională iniţială şi continuă în domeniul drogurilor. (2) Formarea profesioniştilor care lucrează în domeniul drogurilor se realizează prin programe de formare profesională autorizate de Agenţia Naţională Antidrog, în colaborare cu alte instituţii competente în domeniu. (3) Criteriile şi metodologia de autorizare a programelor se stabilesc prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale Antidrog.  +  Capitolul VI Finanţarea serviciilor de asistenţă a consumatorului de droguri  +  Articolul 32Serviciile de asistenţă a consumatorului de droguri se finanţează din următoarele surse: a) bugetul de stat, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor - Agenţia Naţională Antidrog; b) bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate; c) bugetul de stat, prin programele de sănătate ale Ministerului Sănătăţii; d) donaţii, sponsorizări, alte contribuţii din partea persoanelor fizice sau juridice din ţară ori din străinătate; e) fonduri externe rambursabile sau nerambursabile; f) venituri proprii ale Agenţiei Naţionale Antidrog, rezultate ca urmare a încasării contravalorii serviciilor prestate, conform legii.  +  Articolul 33De la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se finanţează serviciile de asistenţă medicală furnizate pe bază de contract-cadru încheiat de furnizorul de servicii cu casele de asigurări de sănătate în condiţiile prevăzute de Normele metodologice de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 34 (1) Transmiterea datelor privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, substanţe chimice esenţiale, precursori şi inhalanţi chimici toxici, precum şi a celor privind culturile autorizate de plante ce conţin droguri şi sunt prelucrare în scop licit, în vederea utilizării în industrie şi/sau în alimentaţie, în domeniul medical, ştiinţific ori tehnic sau pentru producerea de sămânţă, Agenţiei Naţionale Antidrog de către instituţiile şi organele prevăzute la art. 26 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se face conform unor indicatori specifici pentru fiecare instituţie. (2) Indicatorii prevăzuţi la alin. (1) şi metodologia de transmitere a datelor se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 35 (1) Evidenţa centralizată a datelor privind consumatorii se face prin următorii indicatori specifici: cerere de tratament ca urmare a consumului de droguri, boli infecţioase asociate consumului de droguri, decese ca urmare a consumului de droguri şi mortalitate în rândul consumatorilor, conform fişelor standard prezentate în anexele nr. 8 şi 9, cu respectarea confidenţialităţii, potrivit legii. (2) Metodologia de completare a fişelor standard şi de transmitere a datelor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 36 (1) Indicatorul "Cerere de tratament ca urmare a consumului de droguri" are drept scop obţinerea informaţiilor comparabile şi relevante referitoare la numărul şi caracteristicile consumatorilor care au solicitat servicii de asistenţă. (2) Datele referitoare la consumatorii incluşi în circuitul terapeutic, obţinute conform alin. (1), sunt centralizate de Observatorul român pe droguri şi toxicomanii din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog, în Registrul unic codificat privind consumatorii de droguri. (3) Pentru constituirea registrului prevăzut la alin. (2), managerul de caz transmite datele în format electronic sau pe suport hârtie, la includere, ieşire şi modificare, Observatorului român pe droguri şi toxicomanii. (4) În vederea transmiterii datelor, managerul de caz completează fişa standard de admitere la tratament. (5) Consumatorul inclus în circuitul integrat de asistenţă primeşte o legitimaţie în format electronic codificată, eliberată de managerul de caz, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 10. (6) Legitimaţia prevăzută la alin. (5) se utilizează la accesarea fiecărui serviciu de asistenţă şi permite monitorizarea şi evaluarea periodică a implementării măsurilor din planul individualizat de asistenţă. (7) Costul legitimaţiei se suportă din bugetul Agenţiei Naţionale Antidrog. În cazul pierderii sau deteriorării, legitimaţia poate fi înlocuită, iar costul acesteia se suportă de consumator.  +  Articolul 37 (1) Indicatorul "Bolile infecţioase asociate consumului de droguri" are drept scop obţinerea informaţiilor comparabile şi relevante asupra nivelului de infectare a populaţiei consumatoare de droguri cu virusul HIV şi/sau al hepatitelor B şi C, precum şi cu alte boli. (2) Datele prevăzute la alin. (1), colectate de Ministerul Sănătăţii, sunt transmise semestrial sau la cerere Agenţiei Naţionale Antidrog. (3) Datele privind indicatorul menţionat la alin. (1) sunt transmise, la solicitarea Agenţiei Naţionale Antidrog, de furnizorii de servicii de asistenţă a consumatorilor, de instituţiile publice şi private care derulează programe adresate consumatorilor şi care îi testează pe aceştia conform legii, pe baza fişelor standard pentru indicatorul "Bolile infecţioase asociate consumului de droguri", menţionate la art. 35. (4) Datele prevăzute la alin. (3) sunt transmise şi de instituţiile de medicină legală, la solicitarea Agenţiei Naţionale Antidrog. (5) În scopul obţinerii datelor prevăzute la alin. (1), Agenţia Naţională Antidrog, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii, poate efectua studii sau cercetări ştiinţifice.  +  Articolul 38 (1) Indicatorul "Decese ca urmare a consumului de droguri şi mortalitate în rândul consumatorilor de droguri" are drept scop obţinerea informaţiilor comparabile şi relevante referitoare la numărul şi la caracteristicile legate de decese. (2) Datele referitoare la indicatorul menţionat la alin. (1) sunt colectate din: a) Registrul general de mortalitate, din evidenţa Institutului Naţional de Statistică; b) Registrul special de mortalitate, din evidenţa Observatorului român pe droguri şi toxicomanii. (3) Registrul special de mortalitate prevăzut la alin. (2) lit. b) este constituit în baza datelor transmise de: a) managerul de caz, care transmite de îndată orice deces survenit la consumatorii incluşi în programe de asistenţă; b) instituţiile de medicină legală, care transmit de îndată orice deces cauzat de consumul de droguri sau aflat în legătură cu acesta; c) sistemul penitenciar, care transmite de îndată orice deces survenit la consumatorii incluşi în programe de asistenţă din sistemul penitenciar; d) furnizorii de servicii de asistenţă privaţi, care transmit de îndată orice deces survenit la consumatorii incluşi în programe de asistenţă. (4) Transmiterea datelor pentru indicatorul prevăzut la alin. (1) se face conform fişei standard pentru indicatorul "Decese ca urmare a consumului de droguri şi mortalitate în rândul consumatorilor de droguri", prevăzut la art. 35. (5) Codificarea cauzelor de deces în registrele menţionate la alin. (2) se realizează în conformitate cu Clasificarea internaţională a maladiilor, ultima ediţie, iar criteriile de selecţie a deceselor, conform indicatorului prevăzut la alin. (1), se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului justiţiei, procurorului general şi ministrului administraţiei şi internelor.  +  Articolul 39Pentru monitorizarea datelor privind consumul şi consumatorii, instituţiile publice şi private transmit Agenţiei Naţionale Antidrog, la cerere, rezultatele studiilor şi cercetărilor în domeniu.  +  Capitolul VII Sancţiuni  +  Articolul 40 (1) Constituie contravenţie furnizarea de servicii de asistenţă pentru consumatori fără a deţine autorizaţia prevăzută la art. 27 şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON). (2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunilor se fac de persoanele împuternicite din cadrul Ministerului Sănătăţii, Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Agenţiei Naţionale Antidrog. (3) Dispoziţiile referitoare la contravenţie, prevăzute la alin. (1) şi (2), se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 41Până la data la care consumatorul este evaluat de managerul de caz, legitimaţiile se eliberează de unităţile medicale care furnizează servicii specializate consumatorilor.  +  Articolul 42 (1) Consumatorilor aflaţi, la data intrării în vigoare a prezentului regulament, într-un program de asistenţă, le sunt continuate serviciile conform planurilor de asistenţă existente. (2) Pentru consumatorii prevăzuţi la alin. (1), în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, furnizorii de servicii îndeplinesc obligaţiile prevăzute la art. 26 alin. (2) şi (3).  +  Articolul 43 (1) Până la data la care consumatorul este evaluat de către managerul de caz, pentru constituirea registrului menţionat la art. 36 alin. (2), furnizorii de servicii transmit datele, în format electronic sau pe suport hârtie, lunar sau ori de câte ori se impune, Observatorului român pe droguri şi toxicomanii. (2) În vederea transmiterii datelor conform alin. (1), furnizorii de servicii au obligaţia de a utiliza pentru înregistrarea fiecărui caz fişa standard de admitere la tratament, pusă la dispoziţie, în baza unei solicitări scrise, de Agenţia Naţională Antidrog.  +  Articolul 44În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor, împreună cu ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, sunt obligate să adopte normele prevăzute în prezentul regulament.  +  Articolul 45 (1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, ministerele de resort, precum şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice competente în domeniu, potrivit legii, sunt obligate să reactualizeze normele adoptate în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare. (2) La data expirării termenului prevăzut la alin. (1) ordinele emise în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 46Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 47Prezentul regulament intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.  +  Articolul 48Prevederile art. 14 alin. (5) lit. c), ale art. 21 şi 22 şi ale pct. III din anexa nr. 3 intră în vigoare la data intrării în vigoare a prevederilor art. 19^1 şi 19^2 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Anexa 1la regulamentROMÂNIAMINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului .............AUTORIZAŢIA Nr. ..............pentru cultivarea plantelor ce conţin droguri şi suntprelucrate în scop licit, destinate utilizării în*): ....................În temeiul art. 8 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează agentul economic:A. Persoana fizică ......................., cu domiciliul în localitatea .............., str. ............. nr. ...., judeţul/sectorul .........., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ....... nr. .........., emis/emisă de .................. la data de ......, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|B. Persoana juridică ......................, cu sediul în localitatea ................, str. ............... nr. ....., judeţul/sectorul .........., codul unic de înregistrare ...................., reprezentată de ................, în calitate de reprezentant legal, posesor/posesoare al/a B.I./C.I seria ....... nr. ............., emis/emisă de ................... la data de .............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, pentru activitatea de cultivare a plantelor ce conţin droguri şi care sunt prelucrate în scop licit, destinate utilizării în*): .....................................................................................................Agentul economic autorizat este obligat să anunţe emitentul prezentei autorizaţii despre orice modificare intervenită în documentaţia depusă la autorizare, în termen de 15 zile de la producerea modificării.Data ............. Director,.....................------*) Se completează, după caz, cu: "în vederea utilizării în industrie şi/sau în alimentaţie", "în domeniul medical, ştiinţific sau tehnic" ori "pentru producerea de sămânţă".  +  Anexa 2la regulamentCEREREpentru eliberarea autorizaţiei pentru cultivareaplantelor ce conţin droguri şi sunt prelucrate în scop licit,destinate utilizării în*): ............................1. A. Persoana fizică ....................., cu domiciliul în localitatea ..............., str. ................ nr. ....., judeţul/sectorul ............., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria .... nr. ..........., emis/emisă de ................ la data de ............, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, solicit eliberarea autorizaţiei pentru cultivarea plantelor ce conţin droguri şi sunt prelucrate în scop licit, destinate utilizării în*): .....................2. B. Persoana juridică ..............., cu sediul în localitatea ..............., str. ................ nr. ....,judeţul/sectorul ............, codul unic de înregistrare ................, reprezentată de .................., în calitate de reprezentant legal, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ...... nr. ..........., emis/emisă de ................. la data de ............., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, solicit eliberarea autorizaţiei pentru cultivarea plantelor ce conţin droguri şi sunt prelucrate în scop licit, destinate utilizării în*) ........................................3. Deţin suprafaţa de ............ ha, situată în localitatea ................., conform datelor înscrise în Registrul agricol la poziţia ...............4. Scopul culturii: valorificarea culturii, conform Contractului nr. ..........., încheiat cu ................,pentru*): .....................Data        Semnătura............... ..............-----*) Se completează, după caz, cu: "în vederea utilizării în industrie şi/sau în alimentaţie", "în domeniul medical, ştiinţific sau tehnic" sau "pentru producerea de sămânţă".  +  Anexa 3la regulamentAGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROGCentrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrogsau denumirea furnizorului de serviciiRAPORT DE EVALUARENr. ...........Data ...........I. Date despre consumator:Numele/prenumele: ...................... fiul lui ............. şi al ..........., domiciliat în .............., posesor al B.I./C.I. seria ....... nr. ..........Reprezentant legal (se completează, după caz) ..............................................Cod consumator .............................Rezumat/Narativ: ................................II. Rezultatul evaluării ariilor, conform art. 14 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare:1. ...................................... Specialist .................................................................................................2. ...................................... Specialist .................................................................................................3. ...................................... Specialist .................................................................................................4. ...................................... Specialist .................................................................................................5. ...................................... Specialist .................................................................................................(Semnătura şi, după caz, parafa specialistului)III. Expertiza medico-legală ...............................IV. Recomandări1. Lista problemelor pe arii1. ..............................................................................................................................................................2. ..............................................................................................................................................................3. ..............................................................................................................................................................4. ..............................................................................................................................................................5. ..............................................................................................................................................................2. Program integrat de asistenţă propus ...................................................................................................................................................................................................3. Modalităţi/Intervenţii recomandate pentru problemele active:.............................................................4. Criterii:.............................................................................5. Planificare:..................................................................................6. Furnizori disponibili şi/sau necesari:..............................................................................V. Alte date ..........................Coordonatorul centrului de prevenire, evaluare şi consiliere antidrogsau furnizorul de servicii:...............................................................Managerul de caz sau Responsabilul cu furnizarea de servicii:...................................................  +  Anexa 4la regulamentACORD DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ, PSIHOLOGICĂ ŞI SOCIALĂÎntre:Centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog sau furnizorul de servicii ...............................Managerul de caz sau Responsabilul centrului .............şiconsumator:Numele/prenumele: ..........................................BI/CI/Paşaport nr. .........................................Cod: .......................................................Data includerii: ...........................................Data ieşirii: ..............................................1. Obiectul acordului:  +  Articolul 1Obiectul acordului constă în stabilirea unui cadru de raporturi între consumator şi centrul de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, ca urmare a includerii consumatorului în circuitul integrat de asistenţă.2. Drepturi şi obligaţii:  +  Articolul 2Consumatorul are dreptul: a) la informaţii cu privire la diferitele servicii şi resurse existente; b) la informaţii cu privire la procesul terapeutic pe care îl parcurge, în orice fază a acestuia; c) la asistenţă în cadrul reţelei de asistenţă, adecvată la planul individualizat, şi la includerea pe lista de aşteptare în condiţiile în care unul dintre serviciile selectate este pentru moment ocupat; d) la alegerea uneia dintre diferitele recomandări propuse de managerul de caz pe baza evaluării şi informării cu rezultatele acesteia sau dreptul de a refuza, ceea ce este echivalat cu consimţământul informat de ieşire din program; e) la respect faţă de personalitatea, demnitatea şi intimitatea sa; f) la confidenţialitate faţă de toate informaţiile referitoare la procesul de tratament, în conformitate cu prevederile legale referitoare la protecţia datelor cu caracter personal; g) la eliberarea unei legitimaţii gratuite care să certifice includerea în program; h) la participarea familiei sau a unei persoane relevante pentru beneficiar, pe care acesta o consideră utilă în procesul terapeutic, în conformitate cu regulamentul centrului respectiv; i) la întreruperea voluntară în oricare dintre fazele programului de asistenţă, în condiţiile manifestării consimţământului informat. În cazul învinuitului sau al inculpatului, întreruperea voluntară echivalează cu nerespectarea programului, conform prevederilor art. 19^2 alin. (6) din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare; j) la informare în cazul în care unul dintre serviciile din cadrul programului pe care le primeşte face parte dintr-un proiect de cercetare; k) la informare cu privire la regulamentele de organizare şi funcţionare ale furnizorilor de servicii pe care le accesează.  +  Articolul 3Consumatorul are următoarele obligaţii: a) să respecte măsurile de asistenţă din planul individualizat, anexă la acord; b) să îndeplinească toate recomandările primite pe parcursul programului; c) să respecte regulamentul de organizare interioară al furnizorului şi regimul de asistenţă al acestuia; d) să se supună testelor de prezenţă a drogurilor solicitate şi probelor recomandate pentru stabilirea diagnosticului ori necesare pe parcursul tratamentului; e) să nu inducă în eroare refuzând sau înlocuind mostre de urină; f) să participe la măsurile de asistenţă în condiţiile prevăzute în planul individualizat de tratament; g) să semneze luarea la cunoştinţă cu privire la consecinţele renunţării voluntare la asistenţă, potrivit anexei nr. 5; h) să răspundă la întrebările care i se pun în desfăşurarea tratamentului şi să ofere cu sinceritate toate datele şi documentele necesare pentru o desfăşurare mai bună a procesului terapeutic; i) să nu manifeste comportamente agresive fizice ori verbale, să nu posede arme de orice fel, să nu falsifice reţete sau orice alt tip de document, să nu consume droguri în incinta centrelor în care primeşte asistenţa, să nu incite la consum ori trafic de droguri în interiorul acestora, să ofere colaborare pentru buna funcţionare a furnizorului şi pentru menţinerea resurselor materiale şi a mediului; j) să se angajeze într-o utilizare adecvată a bunurilor la care are acces în cadrul serviciului de asistenţă; k) să menţină un comportament bazat pe respect, toleranţă, colaborare şi bună convieţuire; l) să anunţe, în cazul în care solicită orice servicii medicale, că se află în tratament cu antagonist de opiacee; m) să anunţe managerul de caz şi furnizorii de servicii din program în cazul în care i s-au prescris medicamente de un alt doctor.  +  Articolul 4Managerul de caz are drepturile şi obligaţiile prevăzute în Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele îndatoriri: a) să manifeste respect faţă de personalitatea, demnitatea şi intimitatea consumatorului; b) să informeze consumatorul cu privire la diferitele servicii şi resurse existente; c) să păstreze confidenţialitatea faţă de toate informaţiile referitoare la procesul de tratament, în conformitate cu prevederile legale.3. Durata  +  Articolul 5Durata acordului se adaptează în funcţie de durata planului de asistenţă, prelungindu-se la schimbarea sau la modificarea acestuia.4. Modificarea şi încetarea acordului  +  Articolul 6Acordul se modifică la schimbarea planului individualizat de asistenţă, printr-o anexă la acesta.  +  Articolul 7Acordul încetează la ieşirea din program.5. Sancţiuni  +  Articolul 8Neîndeplinirea obligaţiilor conţinute în prezentul acord atrage schimbarea programului de asistenţă, a furnizorului de servicii sau a planului de asistenţă şi, după caz, răspunderea administrativă, civilă sau penală, potrivit legii.Managerul de caz/Responsabilul centrului,        Consumator,     ..............................                        ....................  +  DISPOZIŢII SPECIFICEpentru substituţia cu agonişti de opiacee(acordul se va completa cu următoarele prevederi)Drepturi şi obligaţii ale consumatorului: a) să prezinte la fiecare administrare BI/CI, paşaportul şi/sau legitimaţia în format electronic; b) să i se administreze agonistul în prezenţa personalului; c) să respecte orarul stabilit pentru administrarea agonistului; în caz contrar nu i se va elibera medicaţia; d) să i se elibereze agonistul pentru administrare la domiciliu, în cazul în care echipa terapeutică consideră că această măsură este recomandabilă; e) să anunţe furnizorii de servicii medicale că se află în tratament cu agonist de opiacee, în cazul în care solicită astfel de servicii; f) să anunţe managerul de caz şi furnizorii de servicii din program în cazul în care i s-au prescris medicamente de un alt doctor; g) să justifice cu documente toate absenţele de la administrarea de agonist sau de la altă măsură din planul individualizat de asistenţă; h) să nu consume alte substanţe psihoactive fără recomandare medicală; i) în cazul în care solicită suspendarea acestui tratament în orice moment, să i se aducă la cunoştinţă consecinţele acestei decizii şi să se supună dezintoxicării sub control medical; j) să semneze consimţământul informat de includere în programul de menţinere cu agonist de opiacee. Neprezentarea la administrarea de metadonă, fără o cauză justificată, timp de 7 zile consecutive sau 10 zile alternative, într-o perioadă de 30 de zile, poate fi considerată ca abandon.  +  PLAN INDIVIDUALIZAT DE TRATAMENT    1. Date despre consumator: Numele/prenumele ................ cod...........    2. Data admiterii: (semnarea acordului) ................. Program integratde asistenţă: .................................................................    3. Data de începere a planului: ...........................................    4. Prezentarea problemelor pe arii:        Nr. 1 (istoric personal şi de consum, semne de intoxicaţie/sevraj)        Nr. 2 (medical)        Nr. 3. (psihologic/motivaţie)        Nr. 4 (social/familial)        Nr. 5 (juridic)    PUNCTE TARI PUNCTE SLABE    5. Scop: ...................................................................    6. Obiective: Data la care se aşteaptă să fie                                                      atinse obiectivele    1. ...................................... ................................    2. ...................................... ................................    3. ...................................... ................................    4. ...................................... ................................    5. ...................................... ................................──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Numărul Data Metode (Servicii) Cantitatea Frecvenţa Durataobiectivului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1.  2.  3.  4.  5.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 5la regulamentACORDde ieşire la cerere, împotriva recomandării profesionistuluiCONSIMŢĂMÂNT INFORMATNumele/prenumele: .................. CI/BI...................., cu domiciliul în .................., planul individualizat de asistenţă ..............................................Serviciul/Furnizorul ........................................................Data ..............................Acest document certifică faptul că subsemnatul, ........................., părăsesc tratamentul de la data ........., la insistenţele mele şi împotriva recomandărilor specialiştilor .......(denumirea furnizorului).... .Am fost informat cu privire la riscurile pe care le implică ieşirea din tratament în acest moment. Îmi asum responsabilitatea pentru orice consecinţă negativă care ar putea apărea ca urmare a ieşirii premature din tratament.Am înţeles că orice solicitare ulterioară pentru readmiterea în ........(denumirea programului)..... va necesita evaluarea şi hotărârea echipei de tratament.Prin semnarea prezentului, responsabilitatea deciziei îmi aparţine şi astfel echipa multidisciplinară/ specialistul ........................ este exonerată/exonerat de orice responsabilitate.Semnătura: .....................Martor .........................Data ................  +  Anexa 6la regulamentPROGRAME INTEGRATE DE ASISTENŢĂ (PIT)Program integrat de asistenţă 1: Program drog 0 de intensitate micăObiective:1. dobândirea şi/sau menţinerea abstinenţei;2. îmbunătăţirea integrării familiale, sociale şi profesionale;3. ameliorarea problemelor psihoemoţionale şi de comportament şi optimizarea dezvoltării personale;4. dezvoltarea sau redobândirea abilităţilor sociale;5. stimularea includerii în activităţi profesionale, sportive, culturale.Servicii:1. servicii medicale de bază şi specializate; vaccinare;2. susţinerea abstinenţei cu antagonişti de opiacee;3. servicii de consiliere psihologică şi/sau psihoterapie în scopul dezvoltării motivaţiei, scăderii rezistenţei la tratament sau creşterii acceptării acestuia;4. servicii de consiliere psihologică pre- şi posttestare HIV, hepatită B şi C şi asupra practicării sexului protejat;5. testarea prezenţei drogurilor;6. servicii de consiliere psihologică şi/sau psihoterapie în scopul ameliorării problemelor psihoemoţionale şi de comportament şi al optimizării dezvoltării personale;7. servicii de asistenţă socială;8. consiliere juridică;9. activităţi de informare, terapie educaţională şi vocaţională în scopul creşterii autonomiei şi valorii sociale individuale, al dezvoltării responsabilităţii şi recâştigării abilităţilor sociale;10. educare-formare pentru dobândirea unor norme de coabitare, formare profesională: îmbogăţirea cunoştinţelor, obiceiurilor şi tehnicilor profesionale;11. consiliere pentru dezvoltarea abilităţilor de căutare şi obţinere a unui loc de muncă;12. educare şi formare pentru obţinerea unui nivel educativ, cultural şi relaţional suficient pentru a conştientiza şi participa la viaţa socială şi a accesa servicii de sprijin comunitar.Program integrat de asistenţă 2: Program drog 0Obiective:1. întreruperea consumului de droguri sub control medical şi menţinerea abstinenţei;2. îmbunătăţirea integrării familiale, sociale şi profesionale;3. ameliorarea problemelor psiho-emoţionale şi de comportament şi optimizarea dezvoltării personale;4. dezvoltarea sau redobândirea abilităţilor sociale;5. stimularea includerii în activităţi profesionale, sportive, culturale.Servicii:În plus faţă de serviciile oferite în PIT 1 pot fi oferite următoarele:- dezintoxicare substitutivă sau non-substitutivă, în ambulator sau în regim spitalicesc.Program integrat de asistenţă 3: Program drog 0 cu stabilizareObiective:1. pregătirea pentru abstinenţă. Stabilizare biomedicală, psihologică, socială, juridică în vederea obţinerii abstinenţei;2. crearea condiţiilor de bază pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii;3. întreruperea consumului de droguri sub control medical şi menţinerea abstinenţei;4. îmbunătăţirea integrării familiale, sociale şi profesionale;5. stimularea includerii în activităţi profesionale, sportive, culturale.Servicii:În plus faţă de serviciile oferite în PIT 1 pot fi oferite următoarele:1. servicii medicale specializate pentru afecţiuni coexistente şi/sau cauzate de consum şi care necesită o intervenţie imediată;2. servicii psihologice sau psihiatrice specializate pentru tulburări coexistente şi/sau cauzate de consum şi care necesită o intervenţie imediată;3. servicii sociale şi juridice specializate pentru condiţii coexistente şi/sau cauzate de consum şi care necesită o intervenţie imediată.Program integrat de asistenţă 4: Program de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri a) Program substitutiv cu agonişti de opiaceeObiective:1. înlocuirea drogului consumat cu un substitut opiaceu controlat medical;2. îmbunătăţirea calităţii vieţii;3. îmbunătăţirea integrării familiale, sociale şi profesionale;4. reducerea riscului de infectare cu HIV, hepatita B şi C, tuberculoză, BTS-uri etc.;5. reducerea consumului de alte substanţe.Servicii:În plus faţă de serviciile oferite în PIT 1 (mai puţin pct. 2) pot fi oferite următoarele:1. prescriere şi eliberare de metadonă;2. servicii de consiliere psihologică în scopul practicării unui consum fără risc. b) Program de schimb de seringi şi sau alte măsuri adresate reducerii riscurilorObiective:1. intrarea în contact şi atragerea populaţiei din afara reţelei de tratament;2. asigurarea vigilenţei epidemiologice; reducerea incidenţei infecţiilor cu transmitere pe cale sanguină sau sexuală (HIV, hepatita B şi C, BTS, tuberculoză);3. reducerea impactului şi consecinţelor negative rezultate în urma consumului;4. diminuarea conflictualităţii sociale şi a incidenţelor judiciare;5. facilitarea practicilor de injectare sigure;6. facilitarea schimbării căii de administrare, în sensul scăderii riscului de transmitere a infecţiilor pe cale sanguină;7. facilitarea stabilizării şi/sau creşterea motivaţiei pentru schimbare, în scopul iniţierii unui tratament adecvat.Servicii:În plus faţă de serviciile oferite în PIT 1 pot fi oferite următoarele:1. material steril de injectare şi schimb de seringi;2. prezervative;3. intervenţii în criză, asistenţă medicală, psihologică şi socială de bază, vaccinări;4. depistarea patologiilor asociate şi facilitarea trimiterii către servicii specializate;5. informare şi/sau servicii de consiliere psihologică în scopul practicării sexului protejat şi al unui consum fără risc;6. activităţi de informare cu privire la serviciile de asistenţă medicală, psihologică şi socială existente;7. acoperirea necesităţilor de bază: alimentaţie, igienă, îmbrăcăminte, odihnă.  +  Anexa 7la regulamentCRITERIIde orientare într-un program integrat de tratamentPentru includerea în unul dintre cele 4 programe sunt necesare unul sau mai multe din criteriile enumerate la fiecare arie. Acestea au caracter orientativ pentru selecţia programului adecvat profilului fiecărui consumator. Acolo unde criteriile sunt similare sau opuse, se va lua în considerare aria potrivită cazului şi orientarea se va face pe baza cumulului criteriilor particulare ale consumatorului de pe toate ariile.Program integrat de tratament 1 - Criterii de orientareDescriere: Risc minim în toate ariileAria 1: Istoric personal şi de consum, semne de intoxicaţie şi/sau sindrom de abstinenţă:1. istoric scurt de consum;2. monodependenţă;3. istoric recent de administrare intravenoasă;4. absenţa consumului de droguri în ultimele două săptămâni, dar există potenţial de recădere şi necesită asistenţa de prevenire a recăderilor;5. consum de droguri cu potenţial mic de dependenţă;6. nu prezintă risc de sevraj;7. nu este necesar un management medical pentru consumul de droguri;8. nu este necesară dezintoxicarea.Aria 2: Condiţii biomedicale şi complicaţii:1. fără condiţii medicale cronice;2. starea de sănătate nu a fost afectată de consum;3. existenţa unor condiţii biomedicale care pot fi vindecate sau care nu interferează cu procesul de recuperare;4. există condiţii medicale pentru care este necesară supervizarea medicală, dar nu este necesară monitorizarea zilnică.Aria 3: Condiţii psihologice sau psihiatrice şi complicaţii. Acceptarea/rezistenţa la tratament. Potenţial de recădere, continuare a consumului, alte probleme:1. fără condiţii psihologice sau psihiatrice şi complicaţii;2. există tulburări emoţionale şi/sau cognitive, dar care nu interferează cu procesul de recuperare;3. risc absent sau redus pentru sine sau alţii;4. există condiţii psihologice sau psihiatrice care pot fi abordate eficient în PIT 1;5. există condiţii psihologice care necesită monitorizare atentă în regim închis;6. conştientizarea problemei şi dorinţa de angajare în tratament;7. grad de conştientizare şi/sau de motivare care necesită asistenţă structurată, de intensitate medie ori mare;8. risc redus de recădere;9. potenţial de recădere care face necesară asistenţa în regim închis.Aria 4: Condiţii sociale şi familiale:1. mediu suportiv;2. mediul nu interferează cu procesul de acordare a asistenţei sau de recuperare;3. mediul nu este suportiv, dar asistenţa poate creşte abilităţile de a face faţă dorinţei imperioase de consum;4. mediu nesuportiv sau care interferează cu procesul de recuperare şi este necesară acordarea asistenţei în regim închis.Aria 5: Situaţia juridicăProgram integrat de tratament 2 - Criterii de orientareDescriere: Risc minim de intoxicaţie acută severă, sindrom de abstinenţă abordabil medical imediat şi risc minim în aria biomedicală, dar cu risc moderat în orice altă arieAria 1: Istoric personal şi de consum, semne de intoxicaţie şi/sau sindrom de abstinenţă:1. istoric mediu sau scurt de consum;2. monodependenţă;3. perioade de abstinenţă semnificative (60 de zile) în istoric;4. consum de droguri în ultimele două săptămâni;5. recădere recentă;6. risc minim de sevraj sever şi există surse externe pentru administrarea medicaţiei şi monitorizare în sistem ambulatoriu;7. semne curente ale sindromului de abstinenţă moderat-sever, care necesită medicaţie şi monitorizare în regim închis.Aria 2: Condiţii biomedicale şi complicaţii:1. absenţa antecedentelor medicale sau condiţii biomedicale stabilizate;2. starea de sănătate nu este grav afectată de consum;3. existenţa unor condiţii biomedicale care pot fi vindecate sau nu interferează cu procesul de recuperare;4. există condiţii medicale pentru care este necesară supervizarea medicală, dar nu este necesară monitorizarea zilnică.Aria 3: Condiţii psihologice sau psihiatrice şi complicaţii. Acceptarea/rezistenţa la tratament. Potenţial de recădere, continuare a consumului, alte probleme:1. există condiţii psihologice sau psihiatrice care pot fi abordate eficient în PIT 2 în timpul dezintoxicării;2. există condiţii psihologice care necesită monitorizare atentă în regim închis după dezintoxicare;3. condiţii psihologice instabile, care necesită monitorizare structurată, dar nu influenţează dezintoxicarea;4. risc absent sau redus pentru sine sau pentru alţii;5. există tulburări emoţionale şi/sau cognitive, dar care nu interferează cu procesul de recuperare;6. fără condiţii psihologice sau psihiatrice şi complicaţii;7. potenţial de creştere a motivaţiei, dacă sunt oferite intervenţii suplimentare;8. istoric de noncomplianţă la dezintoxicare ambulatorie şi necesită asistenţă în regim închis;9. conştientizarea problemei şi dorinţa de angajare în tratament;10. necesită asistenţă pentru prevenirea recăderilor;11. risc redus-mediu de recădere; potenţial de recădere care face necesară asistenţa în regim închis.Aria 4: Condiţii sociale şi familiale:1. mediu în care asistenţa poate creşte abilităţile de a face faţă dorinţei imperioase de consum;2. mediu nesuportiv sau care interferează cu procesul de recuperare şi este necesară acordarea asistenţei în regim închis, iar măsurile pot restabili condiţiile necesare reabilitării;3. mediul nu interferează cu procesul de acordare a asistenţei sau de recuperare;4. mediu suportiv care permite administrarea medicaţiei şi monitorizarea dezintoxicării în ambulatoriu.Aria 5: Situaţia juridicăProgram integrat de tratament 3 - Criterii de orientareDescriere: Risc mediu-crescut de intoxicaţie acută severă, sindrom de abstinenţă de severitate moderată/crescută neabordabil medical imediat sau risc moderat în aria biomedicală sau psihoemoţională plus risc crescut în orice altă arie.Aria 1: Istoric personal şi de consum, semne de intoxicaţie şi/sau sindrom de abstinenţă:1. istoric mediu sau scurt de consum;2. monodependenţă/polidependenţă ce poate fi stabilizată;3. istoric de consum de alte droguri/medicamente;4. perioade de consum compulsiv semnificative;5. risc de sevraj moderat-sever;6. semne curente ale sindromului de abstinenţă care necesită medicaţie şi monitorizare după stabilizare;7. istoric de consum îndelungat care permite dezintoxicarea după stabilizare.Aria 2: Condiţii biomedicale şi complicaţii:1. starea de sănătate este grav afectată de consum şi necesită stabilizare;2. existenţa unor condiţii biomedicale, dar acestea pot fi vindecate/stabilizate înaintea şi/sau în timpul procesului de recuperare, pentru a nu interfera cu acesta;3. există condiţii medicale pentru care este necesară supervizarea medicală, dar nu este necesară monitorizarea zilnică;4. afecţiuni medicale în tratament, care pot interfera cu medicaţia pentru dezintoxicare şi necesită consult interdisciplinar;5. absenţa condiţiilor biomedicale.Aria 3: Condiţii psihologice sau psihiatrice şi complicaţii.Acceptarea/rezistenţa la tratament. Potenţial de recădere, continuare a consumului, alte probleme:1. există tulburări emoţionale şi/sau cognitive care interferează cu procesul de recuperare şi necesită stabilizare înaintea dezintoxicării;2. există condiţii psihologice sau psihiatrice care necesită monitorizare atentă în regim închis înainte de dezintoxicare;3. condiţii psihiatrice sau psihologice care necesită stabilizare înaintea dezintoxicării;4. există condiţii psihologice sau psihiatrice care pot fi abordate eficient în PIT 3;5. există tulburări emoţionale şi/sau cognitive, dar care nu interferează cu procesul de recuperare;6. risc pentru sine sau pentru alţii, care necesită stabilizare înaintea dezintoxicării;7. fără condiţii psihologice sau psihiatrice şi complicaţii;8. rezistenţă la tratament; necesită asistenţă pentru creşterea motivaţiei înainte de intrarea în tratament;9. grad redus sau absent de conştientizare şi/sau motivare; necesită asistenţă structurată, de intensitate medie sau mare, pentru intrarea în tratament;10. istoric de noncomplianţă ce necesită asistenţă în regim închis;11. conştientizarea problemei şi dorinţa de angajare în tratament;12. potenţial de recădere care face necesară asistenţa în regim închis;13. istoric de recădere la o intensitate mai redusă a intervenţiilor;14. necesită asistenţă pentru prevenirea recăderilor;15. risc redus de recădere.Aria 4: Condiţii sociale şi familiale:1. mediul nu este suportiv, dar asistenţa poate creşte abilităţile de a face faţă dorinţei de consum;2. mediu nesuportiv sau care interferează cu procesul de recuperare şi este necesară acordarea asistenţei în regim închis;3. necesită suport social minim înaintea intrării în tratament;4. mediul nu interferează cu procesul de acordare a asistenţei sau de recuperare;5. mediu suportiv care permite administrarea medicaţiei şi monitorizarea dezintoxicării în ambulatoriu.Aria 5: Situaţia juridicăProgram integrat de tratament 4 - Criterii de orientareDescriere: Risc sever datorat intoxicaţiei/sevrajului sau semnelor/simptomelor biomedicale sau emoţionale/ comportamentaleAria 1: Istoric personal şi de consum, semne de intoxicaţie şi/sau sindrom de abstinenţă:1. vârsta peste 18 ani;2. consum de heroină;3. testare pozitivă pentru heroină sau metadonă;4. istoric lung de consum în cantitate mare;5. polidependenţă;6. consum de opiacee intravenos în ultimul an;7. risc de sevraj sever;8. eşecuri repetate în programe drog 0;9. perioade semnificative de consum compulsiv;10. multiple episoade de recădere.Aria 2: Condiţii biomedicale şi complicaţii:1. starea de sănătate este grav afectată de consum şi necesită menţinere;2. există unele condiţii biomedicale, dar acestea pot fi vindecate înaintea şi/sau în timpul procesului de recuperare şi nu interferează cu menţinerea;3. există condiţii medicale severe în legătură sau nu cu consumul de heroină, pentru a căror stabilizare este necesară intrarea într-un program de menţinere cu agonişti de opiacee;4. sarcina apărută la o consumatoare de heroină.Aria 3: Condiţii psihologice sau psihiatrice şi complicaţii.Acceptarea/rezistenţa la tratament. Potenţial de recădere, continuare a consumului, alte probleme:1. există tulburări emoţionale şi/sau cognitive care interferează cu procesul de recuperare şi necesită menţinere cu agonişti;2. condiţii psihiatrice sau psihologice care necesită intrarea într-un program de menţinere cu agonişti de opiacee;3. risc pentru sine sau alţii, care necesită menţinere cu agonişti;4. există condiţii psihologice sau psihiatrice importante;5. există condiţii psihologice sau psihiatrice care pot fi abordate în PIT 4;6. există tulburări emoţionale şi/sau cognitive, dar care nu interferează cu procesul de recuperare;7. fără condiţii psihologice sau psihiatrice şi complicaţii;8. rezistenţă la tratament; necesită asistenţă pentru creşterea motivaţiei înaintea şi în timpul tratamentului;9. grad redus sau absent de conştientizare şi/sau motivare; necesită asistenţă structurată, de intensitate medie sau mare;10. istoric de noncomplianţă ce necesită asistenţă în regim închis;11. conştientizarea problemei şi dorinţa de angajare în tratament de menţinere;12. risc crescut de recădere;13. potenţial de recădere care face necesară asistenţa în regim închis;14. istoric de recădere la o intensitate mai mică a intervenţiilor.Aria 4: Condiţii sociale şi familiale:1. mediu nesuportiv sau care interferează cu procesul de recuperare şi este necesară acordarea asistenţei în regim închis;2. necesită suport social;3. mediul nu este suportiv, dar asistenţa poate creşte abilităţile de a face faţă dorinţei de consum;4. mediul nu interferează cu procesul de acordare a asistenţei sau de recuperare;5. mediu suportiv care permite administrarea medicaţiei şi monitorizarea menţinerii în ambulatoriu.Aria 5: Situaţia juridică  +  Anexa 8la regulamentFOAIE INDIVIDUALĂ DE URGENŢĂpentru consumul de droguri1. Numărul fişei clinice de urgenţă2. Numărul de identificare al spitalului3. Data admiterii în urgenţă4. Codul5. Sexul1. Bărbat2. Femeie3. Neidentificat6. Data naşterii7. Locul naşterii1. Născut în România2. Născut în altă ţară8. Cetăţenia9. Etnia10. Judeţul de reşedinţă11. Municipiul de reşedinţă12. Condiţia legală a pacientului1. Deţinut2. Nu este deţinut sau fără referinţe la condiţia legală3. Necunoscută13. Diagnosticul de urgenţă13a)13b)13c)14. Denumirea drogurilor care se menţionează în fişa clinică14a)14b)14c)14d)14e)14f)15. Calea de administrare1. Orală2. Inhalare3. Intranazală4. Parenterală5. Intravenoasă6. Altele7. Necunoscută16. Evidenţe ale relaţiei directe dintre consumul de droguri şi urgenţa menţionată de către medic1. Da2. Nu17. Denumirea drogurilor pe care medicul le-a relaţionat cu urgenţa din fişa clinică17a)17b)17c)17d)  +  Anexa 9a)la regulamentFOAIE INDIVIDUALĂde admitere la tratament pentru consumul de droguri1. Numărul foii de observaţie2. Data admiterii la tratament3. Data externării4. Numărul de identificare al centrului5. Codul6. Sexul1. Bărbat2. Femeie9. Neidentificat7. Data naşterii8. Locul naşterii 8a) Născut în România: judeţul 8b) Născut în altă ţară9. Cetăţenia10. Etnia11. Judeţul de reşedinţă12. Municipiul de reşedinţă13. Tipul contractului1. Pacient nou2. Pacient vechi9. Nespecificat14. Aflat sub tratament la altă unitate1. Da2. Nu9. Nespecificat15. Drogul principal pentru care este admis la tratament16. Frecvenţa consumului drogului principal în ultimele 30 de zile anterioare admiterii la tratament1. În fiecare zi2. 4-6 zile/săptămână3. 2-3 zile/săptămână4. O zi/săptămână5. Mai puţin de o zi/săptămână6. Nu a consumat9. Necunoscută17. Anul începerii consumului de droguri18. Tratament anterior pentru acelaşi drog pentru care se va trata acum1. Da2. Nu9. Necunoscut19. Calea cea mai frecventă de administrare a drogului principal în ultimele 30 de zile de consum1. Orală2. Inhalare (gaze sau vapori)3. Intranazală4. Parenterală5. Intravenoasă6. Altele7. Fumat9. Necunoscută20. Alte droguri consumate în ultimele 30 de zile înainte de admiterea la tratament20a)20b)20c)20d)21. Timpul care a trecut de când şi-a injectat ultima oară orice drog01. Mai puţin de o oră02. Mai puţin de 12 ore03. Mai puţin de 24 de ore04. Ultima săptămână05. Ultima lună06. Ultimele 3 luni07. Ultimele 6 luni08. Ultimul an09. Ultimii 2 ani10. Peste 2 ani11. Niciodată injectat99. Necunoscut22. Starea HIV, HB, HC1. Da2. Nu9. Nespecificată22a) Testat pentru HIV22b) Confirmat HIV22c) Testat pentru HB22d) Confirmat HB22e) Testat pentru HC22f) Confirmat HC23. Patologie somatică asociată în mod direct consumului de droguri1. Hepatită B2. Hepatită C3. HIV/SIDA4. Sifilis5. Altele24. Patologie psihiatrică asociată consumului de droguri1. Schizofrenie2. Tulburare afectivă3. Tulburare de personalitate de tip antisocial4. Tulburare de personalitate de tip borderline5. Tulburare de personalitate de tip polimorf6. Tulburare de personalitate de tip emoţional-instabilă7. Schizofrenie şi alte tulburări psihotice8. Alte tipuri de tulburări de personalitate9. Altele10. Nu25. Asigurare de sănătate1. Da2. Nu26. Statutul profesional principal în momentul admiterii la tratament01. Cu contract pe perioadă nedefinită sau liber-profesionist (chiar dacă este în concediu)02. Cu contract temporar (chiar dacă este în concediu)03. Lucrează fără salariu pentru familie04. Şomer, fără să fi lucrat înainte05. Şomer, a lucrat înainte06. Handicapat permanent, pensionar07. Elev08. Student sau persoană cuprinsă în alte tipuri de formare iniţială sau continuă09. Realizează exclusiv activităţi casnice10. Fără ocupaţie11. În altă situaţie99. Necunoscut27. Nivelul maxim de studii complete01. Nu ştie nici să citească nici să scrie02. Şcoală primară incompletă03. Şcoală primară completă04. Gimnaziu05. Liceu06. Şcoală profesională07. Studii universitare de scurtă durată08. Studii universitare09. Altele99. Necunoscut28. Vârsta părăsirii şcolii29. Cine trimite01. Alt serviciu de tratament al toxicodependenţelor02. Medic de familie, sistem de asistenţă primară03. Spital sau alte servicii de sănătate04. Servicii sociale05. Penitenciar, centru de internare pentru minori06. Servicii legale07. Firma sau angajator08. Familia sau prietenii09. Iniţiativă proprie10. Altele99. Necunoscut30. Cu cine a locuit în ultimele 30 de zile înainte de admiterea la tratament01. Singur/Singură02. Cu partenerul/partenera03. Doar cu copiii04. Cu partenerul/partenera şi copiii05. Cu părinţii sau cu familia de origine06. Cu prieteni07. Cu alţi consumatori08. Altele9. Necunoscut31. Unde a locuit în ultimele 30 de zile premergătoare admiterii la tratament01. Casă, apartament02. Penitenciar, centru de internare pentru minori03. Alte instituţii04. Pensiuni, hoteluri, cabane05. Locuinţă instabilă/precară06. Alte locuri9. Necunoscut32. Tratamentul aplicat01. Dezintoxicare02. Fără medicaţie03. Sfătuire, suport04. Trimitere în alt centru05. Tratament neiniţiat06. Substituţie9. Necunoscut33. Rezolvarea cazului01. Externare voluntară02. În tratament RTS03. În tratament ZI04. Externare la cerere05. Excludere din program06. Externare  +  Anexa 9b)la regulamentOraş ........................Judeţ ........................Unitatea .................. cod unitate ..............Număr foaie observaţie ........................CAZURIînregistrate de HVC/HVB în rândul consumatorilor de droguri injectabileCod pacient ........................Data internării ....................Data externării ....................Sexul:FemininMasculinData naşterii ............Diagnosticul la internare:HVBHVCAmbeleTipul cazului:AcutCronicAmbeleCalea de infectare:SanguinăSexualăVerticalăNecunoscutăDiagnostic confirmat şi prin teste de laborator:DA .................. pentru HVC-ARNDA .................. Ag HBeDA .................. ambeleNUUtilizarea drogurilor injectabile:VreodatăRegulat (în ultimele 12 luni) NuFormular completat de ........................  +  Anexa 9c)la regulamentOraş ........................Judeţ ........................Unitatea .................. cod unitate .............Număr foaie observaţie ........................PREVALENŢAinfecţiilor cu HIV, HVB/HVC în rândul consumatorilor de droguri injectabileCod pacient ........................Data internării .....................Data externării ....................Sex:FemininMasculinData naşterii ............................Utilizarea drogurilor injectabile:VreodatăRegulat (în ultimele 12 luni)NespecificatTipul de drog injectat:HeroinăAlte opiacee (exceptând heroina) ............. se specificăNonopiacee (specificaţi) .....................De când se injectează:Mai mult de 2 aniMai puţin de 2 aniNu ştiu/nu specificăTestarea s-a făcut:Cu consimţământul persoaneiFără consimţământul persoaneiTestat pentru:Ag HBsAnti HBsAnti HBcAc HVCAc HIVPozitiv pentru:Ag HBsAnti HBsAnti HBcAc HVCAc HIVConfirmat pentru:HVBHVCHIVProdusul testat:SalivăSânge UrinăAltele (specificaţi) .......................................Data testării ..............................................Formular completat de ...........................  +  Anexa 9d)la regulamentFIŞĂde înregistrare individuală a decesului ca urmare areacţiei acute la substanţe psihoactive (deces RASP)1. Numele şi prenumele decedatului2. BI/CI al/a decedatului3. Numărul raportului medico-legal sau al autopsiei4. Numărul fişei toxicologice5. Numărul de înmatriculare6. Instituţia de unde se colectează datele7. Instanţa judecătorească care transmite cazul:7.a) Judeţul7.b) Municipiul8. Localitatea unde a survenit decesul9. Municipiul unde a survenit decesul10. Data decesului11. Cod12. Sex13. Data naşterii14. Vârstă15. Locul naşterii:15.a) Născut în România15.b) Născut în altă ţară16. Cetăţenie17. Localitatea de domiciliu18. Municipiul/judeţul de domiciliu19. Starea civilă (1. celibatar; 2. căsătorit; 3. separat/divorţat; 4. văduv)20. Provenienţa cadavrului (1. domiciliu; 2. hotel/ pensiune; 3. stradă; 4. stabiliment public; 5. spital; 6. penitenciar; 7. alt loc)21. Criterii clinice de moarte prin reacţie acută datorată consumului de droguri, îndeplinite:21.a) Evidenţe ale consumului recent de droguri1. Da 2. Nu- Dovezi clinice documentate de patologie acută datorată consumului de droguri, imediat înainte de moarte- Semne fizice ale administrării recente de substanţe psihoactive (intravenos) sau prezenţa resturilor de substanţe psihoactive în cavitatea bucală, fose nazale, stomac etc.- Prezenţa de substanţe psihoactive sau ustensile (seringi, folie de aluminiu, recipiente de pastile etc.) la locul decesului- Antecedente privind consumul recent, menţionate de familie, prieteni sau cunoscuţi ori de medicul legist în expertize medico-legale anterioare21.b) Semne la autopsie compatibile cu moartea prin reacţie acută la droguri1. Da 2. Nu21.c) Diagnosticul medico-legal al morţii RAD1. Da 2. Nu22. Evidenţe ale suicidului1. Da 2. Nu23. Semne recente de injectare IV (mai puţin de o săptămână înaintea morţii)1. Da 2. Nu24. Moarte a cărei cauză de bază este o patologie anterioară, complicată prin consumul de droguri1. Da 2. Nu25. Anticorpi anti-HIV 1. Pozitiv 2. Negativ26. Substanţe psihoactive sau metaboliţii detectaţi la analizele toxicologice:26.a) Substanţe psihoactive sau metaboliţi detectaţi la analizele toxicologice26.b) Tipul mostrei biologice (0. păr; 1. sânge; 2. urină; 3. bilă; 4. gastric; 5. LCR; 6. viscere; 7. umoare vitroasă; 8. altele; 9. necunoscut)26.c) Rezultatul cantitativ (în micrograme/ml, exceptând alcoolul în grame/litru)Denumirea instituţiei care a realizat analizele toxicologice adnotateDenumirea drogurilor consumate imediat înaintea morţii  +  Anexa 10la regulament    ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐    │ │    │ │    │ Posesorul acestui card are acces la │    │ STEMA serviciile de asistenţă medicală, SIGLA │    │ ROMÂNIEI psihologică şi socială, cu respectarea │    │ prevederile legale în vigoare. │    │ │    │ │    │ Cardul nu este transmisibil. │    └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Legenda:    Fond verde    Culoarea caracterelor: ALB    Sigla ANA------