ORDIN nr. 1.002 din 12 august 2008privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 15 august 2008    În temeiul prevederilor art. II alin. (2) din Legea nr. 167/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică, ale art. 5 alin. (2) lit. j) şi alin. (3) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (1), alineatul (4) şi litera b) a alineatului (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Inspecţiile tehnice periodice se efectuează de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", denumită în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, prin reprezentanţele sale teritoriale sau prin operatori economici autorizaţi şi monitorizaţi de R.A.R......................................................................................... (4) Persoanele autorizate care au încheiat cu R.A.R. contracte de franciză pentru inspecţia tehnică periodică nu au dreptul să cesioneze activitatea de inspecţie tehnică periodică......................................................................................... b) vehiculul rutier va fi reţinut în staţia de inspecţie tehnică periodică maximum 45 de minute după finalizarea verificărilor din planul de operaţiuni, la solicitarea R.A.R. efectuată prin mijloace informatice sau prin intermediul personalului său abilitat, în vederea reverificării ulterioare de către inspectorii R.A.R. în cadrul staţiei de inspecţie tehnică periodică respective."2. Articolul 5 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Autorizarea şi supravegherea staţiilor de inspecţie tehnică periodică se realizează de R.A.R., în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1. (2) Autorizarea staţiilor de inspecţie tehnică periodică se realizează de R.A.R. cu personal certificat pentru evaluarea conformităţii. (3) Pregătirea tehnică specifică şi atestarea personalului care efectuează inspecţii tehnice periodice şi controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere se realizează de R.A.R., în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1."3. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.__________*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul de vânzări şi informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul IIRegia Autonomă "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin transpune Directiva 2007/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 iulie 2007 privind postechiparea cu oglinzi retrovizoare a vehiculelor grele pentru transportul de mărfuri înmatriculate în Comunitate.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 aprilie 2009.p. Ministrul transporturilor,Septimiu Buzaşu,secretar de statBucureşti, 12 august 2008.Nr. 1.002.  +  AnexăREGLEMENTARI 12/08/2008