HOTĂRÂRE nr. 787 din 16 iulie 2008pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici şi a art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, precum şi pentru modificarea art. 161 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 12 august 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IDupă articolul 66 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, se introduce un nou articol, articolul 66^1, cu următorul cuprins:"Art. 66^1. - (1) Reprezentarea în instanţă şi apărarea intereselor comisiei de concurs, comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi ale comisiei de evaluare se asigură de către Secretariatul General al Guvernului. (2) Comisiile prevăzute la alin. (1) şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici furnizează Secretariatului General al Guvernului datele şi informaţiile necesare pentru asigurarea apărării în instanţă a comisiilor. (3) În cursul reprezentării în instanţă, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici colaborează cu Secretariatul General al Guvernului în vederea susţinerii apărării necesare."  +  Articolul IIDupă alineatul (5) al articolului 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 13 noiembrie 2007, se introduc trei noi alineate, alineatele (6), (7) şi (8), cu următorul cuprins:"(6) Reprezentarea în instanţă şi apărarea intereselor comisiei de disciplină pentru înalţii funcţionari publici se asigură de către Secretariatul General al Guvernului. (7) Comisia de disciplină pentru înalţii funcţionari publici şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici furnizează Secretariatului General al Guvernului datele şi informaţiile necesare pentru asigurarea reprezentării în instanţă a comisiilor. (8) În cursul reprezentării în instanţă, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici colaborează cu Secretariatul General al Guvernului în vederea susţinerii apărării necesare."  +  Articolul IIIAlineatul (2) al articolului 161 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 29 octombrie 2003, cu modificările ulterioare, cu excepţia secţiunii a 2-a «Reguli specifice privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici» din anexa nr. 3, care se abrogă la 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian Davidp. Preşedintele Agenţiei Naţionalea Funcţionarilor Publici,Eugen Coifanp. Secretarul general al Guvernului,Attila-Zoltan CsekeMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 16 iulie 2008.Nr. 787.___________