HOTĂRÂRE nr. 803 din 31 iulie 2008privind reactualizarea cuantumului contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, a tarifelor şi a penalităţilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 11 august 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 81 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă reactualizarea cuantumului contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, prevăzute în anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prin majorarea acestuia cu indicele de inflaţie aferent perioadei 1 august 2005 - 1 ianuarie 2008, stabilit şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. (2) Cuantumul contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, reactualizat potrivit alin. (1), este prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă reactualizarea cuantumului penalităţilor pentru depăşirea concentraţiilor maxime admise ale poluanţilor din apele uzate evacuate, prevăzute în anexa nr. 6 pct. A la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prin majorarea acestuia cu indicele de inflaţie aferent perioadei 1 august 2005 - 1 ianuarie 2008, stabilit şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. (2) Cuantumul penalităţilor pentru depăşirea concentraţiilor maxime admise ale poluanţilor din apele uzate evacuate, reactualizat potrivit alin. (1), este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Se aprobă reactualizarea tarifelor pentru serviciile de emitere de către Administraţia Naţională "Apele Române" a notificărilor, avizelor de amplasament, permiselor de traversare, avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor, avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de funcţionare în siguranţă a barajelor, prevăzute în anexa nr. 7 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prin majorarea acestora cu indicele de inflaţie aferent perioadei 1 august 2005 - 1 ianuarie 2008, stabilit şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică. (2) Cuantumul tarifelor pentru serviciile de emitere de către Administraţia Naţională "Apele Române" a notificărilor, avizelor de amplasament, permiselor de traversare, avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor, avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de funcţionare în siguranţă a barajelor, reactualizat potrivit alin. (1), este prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Ministrul mediuluişi dezvoltării durabile,Attila KorodiMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 31 iulie 2008.Nr. 803.  +  Anexa 1 CUANTUMULcontribuţiilor specifice de gospodărirea resurselor de apă
  *Font 8*
   
  Denumirea contribuţiei U.M. Nivelul contribuţiei (lei/U.M.)
  0 1 2
  A. Contribuţii pentru utilizarea resurselor de apă pe categorii de resurse şi utilizatori
  A.1. Râuri, lacuri naturale şi lacuri de acumulare amenajate, indiferent de deţinător
  1.1. Operatori economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală), instituţii publice, unităţi de cult, agrozootehnice de tip industrial şi alţii mii mc 40,73
  1.2. Operatori economici producători de energie electrică şi termică prin termocentrale mii mc 40,73
  1.3. Operatori economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată, în regim de uzinare mii mc 0,23
  1.4. Irigaţii mii mc 3,49
  1.5. Acvacultură mii mc 2,79
  A.2. Dunăre
  2.1. Operatori economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală, servicii de ecluzare a navelor pe canale navigabile), instituţii publice, unităţi de cult, agrozootehnice de tip industrial şi alţii mii mc 4,65
  2.2. Operatori economici producători de energie electrică şi termică prin termocentrale în regim de circuit deschis mii mc 0,23
  2.3. Operatori economici producători de energie electrică şi termică în centrale nucleare în regim de circuit deschis mii mc 4,07
  2.4. Operatori economici producători de energie prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată, în regim de uzinare mii mc 0,23
  2.5. Irigaţii mii mc 3,49
  2.6. Acvacultură mii mc 2,79
  A.3. Subteran
  3.1. Operatori economici industriali mii mc 52,36
  3.2. Operatori economici de gospodărie comunală, instituţii publice, unităţi de cult şi alţii, care folosesc apa în scop potabil mii mc 52,36
  3.3. Irigaţii şi acvacultură mii mc 52,36
  3.4. Operatori economici agrozootehnici mii mc 52,36
  B. Contribuţii pentru primirea apelor uzate în resursele de apă*)
  a) Indicatori chimici generali
  - materii totale în suspensie (MTS) mii kg 10,36
  - cloruri (Cl^-), sulfaţi [SO(4)^-2] mii kg 42,47
  - sodiu, potasiu, calciu, magneziu mii kg 42,47
  - azotaţi mii kg 42,47
  - clor rezidual liber Cl(2) mii kg 42,47
  - amoniu, azot, azotiţi mii kg 169,42
  - consum biochimic de oxigen [CBO(5)] mii kg 42,36
  - consum chimic de oxigen (CCOMn) (metoda cu pergament de potasiu) mii kg 42,36
  - consum chimic de oxigen (CCOCr) (metoda cu bicromat de potasiu) mii kg 42,36
  - fosfaţi [PO(4)^3-] mii kg 8,38
  - fosfor (P) mii kg 169,42
  - mangan (Mn^2+) mii kg 423,67
  - aluminiu, fier total ionic mii kg 508,38
  - substanţe extractibile cu eter de petrol, produse petroliere mii kg 317,66
  - detergenţi sintetici anionactivi, biodegradabili mii kg 169,42
  - reziduu filtrabil uscat la 105°C mii kg 38,63
  b) Indicatori chimici specifici
  - sulfiţi, fluoruri, fenoli antrenabili cu vapori de apă mii kg 169,42
  - nichel, crom mii kg 10.594,23
  - amoniac mii kg 10.594,23
  - bariu, zinc, cobalt mii kg 508,38
  - sulfuri, hidrogen sulfurat mii kg 529,67
  c) Indicatori chimici toxici şi foarte toxici
  - arsen mii kg 32.951,52
  - cianuri mii kg 32.951,52
  - mercur, cadmiu mii kg 42.377,03
  - plumb, argint, crom, cupru, molibden mii kg 10.594,23
  d) Indicatori bacteriologici
  - bacterii coliforme totale 10^9 bacterii /100 cmc 3,49
  - bacterii coliforme fecale 10^7 bacterii /100 cmc 61,32
  - streptococi fecali 5 x 10^6 streptococi/100 cmc 157,78
  e) Indicatori fizici
  - temperatura**) mii mc x °C 0,47
  Pentru evacuările în soluri permeabile şi în depresiuni cu scurgere asigurată natural, contribuţiile menţionate se triplează.
  C. Contribuţii pentru potenţialul asigurat în scop hidro- energetic prin barajele lacurilor de acumulare din admini- strarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
  C.1. Cădere medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată mai mică de 4 MW (Metri cădere /lună) x ore funcţionare 209,45
  C.2. Cădere medie asigurată prin hidrocentrale cu putere instalată cuprinsă între 4 MW şi 8 MW (Metri cădere /lună) x ore funcţionare 267,63
  C.3. Cădere medie asigurată prin hidrocentrale cu putere instalată mai mare de 8 MW (Metri cădere/ lună) x ore funcţionare 337,44
  D. Contribuţii pentru exploatarea nisipurilor şi pietrişurilor din albiile, malurile cursurilor de apă şi cuvetele lacurilor de acumulare mc 4,07
  -------------
      *) Contribuţia pentru substanţele evacuate în resursele de apă se aplică doar pentru aportul
      propriu al utilizatorului, în limitele autorizate.
      **) Contribuţia pentru temperatură se aplică prin diferenţa dintre temperatura de la
      evacuarea apei uzate evacuate şi temperatura apei prelevate din sursă.
      În perioada de iarnă, între 15 noiembrie şi 15 martie, temperatura apei receptorului
      natural - sursei se consideră egală cu 4 grade Celsius.
  NOTĂ:Contribuţiile nu conţin TVA.
   +  Anexa 2 PENALITĂŢIA. Pentru depăşirea concentraţiilor maximeadmise ale poluanţilor din apele uzate evacuate
  *Font 8*
   
  Nr. crt. Indicatorii monitorizaţi U.M. Nivelul penali- tăţilor (lei/U.M.)
  A. Indicatori fizici
  - temperatura mii mc x °C 2,33
  - pH (concentraţia ionilor de hidrogen) mii mc x unităţi pH 1,16
  B. Indicatori chimici generali
  - materii totale în suspensie (MTS) mii kg 23,27
  - cloruri (Cl^-), sulfaţi [SO(4)^2-] mii kg 81,45
  - sodiu (Na^+), potasiu (K^+), calciu (Ca^2+), magneziu (Mg^2+) mii kg 81,45
  - azotaţi [NO(3)] mii kg 93,09
  - clor rezidual liber [Cl(2)] kg 1,16
  - amoniu [NH(4^+)], azot [N(total)], azotiţi [NO(2^-)] kg 6,98
  - amoniac [NH(3)] kg 34,91
  - consum biochimic de oxigen [CBO(5)] mii kg 186,18
  - consum chimic de oxigen (CCOMn) (metoda cu permanganat de potasiu) mii kg 418,90
  - consum chimic de oxigen (CCOCr) (metoda cu bicromat de potasiu) kg 1,16
  - fosfaţi [PO(4)^3-] kg 1,86
  - fosfor total (P) kg 6,98
  - mangan total*) [Mn^2+] kg 2,09
  - aluminiu total*) (Al^3+], fier ionic total*) (Fe^2+, Fe^3+) kg 2,09
  - substanţe extractibile, produse petroliere kg 2,33
  - reziduu filtrabil uscat la 105°C mii kg 81,45
  C. Indicatori chimici specifici
  - sulfiţi [SO(3)^2-], fluoruri (F^-), fenoli (indexfenolic) [C(6)H(5)OH] kg 6,98
  - crom trivalent total*) (Cr^3+) kg 34,91
  - bariu total*) (Ba^2+), cobalt total*) (Co^2+) kg 2,09
  - sulfuri (S^2-), hidrogen sulfurat [H(2)S] kg 18,62
  D. Indicatori chimici toxici şi foarte toxici
  1. Nesintetici
  - arsen (As) kg 232,72
  - cianuri (Cn^-) mg**) 232,72
  - detergenţi anionactivi kg 3,49
  - argint (Ag^+), zinc total*) (Zn^2+), molibden (Mo^2+) crom hexavalent total*) (Cr^6+), cupru total*) (Cu^2+) kg 34,91
  - plumb şi compuşi mg 1,40
  - mercur (Hg^2+) şi compuşi mg 0,93
  - nichel (Ni^2+) şi compuşi mg 0,93
  2. Sintetici (indicatori prioritari/prioritar periculoşi)**)
  - alaclor mg 0,93
  - antracen mg 1,40
  - atrazin mg 1,40
  - benzen [C(6)H(6)] mg 0,94
  - difenileteribromuraţi mg 1,40
  - Cadmiu (Cd^2+) şi compuşi mg 0,93
  - cloralcani C(10)-C(13) mg 0,93
  - clorfenvinfos mg 0,93
  - clorpirifos mg 1,40
  - 1,2-dicloretan mg 0,93
  - diclormetan mg 0,93
  - 2-etilhexil-diftalat mg 1,40
  - diuron mg 0,93
  - endosulfan (alfa) mg 1,40
  - heclorbenzen mg 0,93
  - hexaclorbutadiena mg 0,93
  - heclorcicloxehan (gama) mg 0,93
  - isoproturon mg 0,93
  - naftalina mg 1,40
  - nonil-fenoli mg 0,93
  - octil-fenoli mg 0,93
  - pentaclorbenzen mg 0,93
  - pentaclorfenol mg 1,40
  - hidrocarburi aromatice policiclice (PAH) mg 1,40
  - benz-a-piren mg 1,40
  - benz-b-fluarantren mg 1,40
  - benz-g,h,i-perilen mg 1,40
  - fluorantren mg 1,40
  - indeno-1, 2, 3- cd-piren mg 1,40
  - simazin mg 0,93
  - compuşi tributilstanici mg 0,93
  - triclorbenzen mg 1,40
  - triclormetan mg 0,93
  - trifluralin mg 1,40
  - pentaclorbenzen PCB (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) mg 0,93
  - drinuri (aldrin, dieldrin, endrin, isodrin) mg 0,93
  - DDT (p, p') mg 0,93
  E. Indicatori bacteriologici
  - bacterii coliforme totale 10^9 bacterii/ 100 cmc 4,65
  - bacterii coliforme fecale 10^7 bacterii/ 100 cmc 84,36
  - streptococi fecali 5 x 10^6 streptococi/ 100 cm 191,99
  ------------
      *) Total se referă la concentraţia totală; nu vizează numai fracţiunea dizolvată.
      **) Unitatea de măsură se calculează în mg, ţinând cont că în actele de reglementare
      concentraţia este normată în g.
  NOTĂ:Penalităţile se aplică pentru depăşirea valorilor concentraţiilor peste limitele autorizate.Pentru concentraţiile de substanţe impurificatoare evacuate în resursele de apă ce depăşesc limitele admise, penalităţile se vor aplica diferenţiat, în perioada de tranziţie stabilită pentru conformare, în funcţie de valorile aprobate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor.
   +  Anexa 3 TARIFEpentru serviciile de emitere de către AdministraţiaNaţională "Apele Române" a notificărilor, avizelor deamplasament, permiselor de traversare, avizelor şi autorizaţiilorde gospodărire a apelor, avizelor, acordurilor şi autorizaţiilorde funcţionare în siguranţă a barajelor*Font 7*┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐│ │ │Nivelul tarifului în funcţie de││ Nr. │ Serviciu │complexitatea folosinţei (lei) ││crt. │ de avizare/autorizare ├──────────┬──────────┬─────────┤│ │ │ mică │ medie │ mare │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┴──────────┴─────────┤│ 1.│Notificare pentru începerea execuţiei │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 1.1.│cu deplasare pe teren │ 546,89 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 1.2.│fără deplasare pe teren │ 255,99 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 2.│Notificare pentru punerea în funcţiune │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 2.1.│cu deplasare pe teren │ 546,89 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 3.│Emiterea avizului de amplasament/permisului de traversare la │ 570,16 ││ │lucrări aflate în competenţa Sistemului de Gospodărire a Apelor │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 4.│Emiterea avizului de amplasament/permisului de traversare la │ 1.105,42 ││ │lucrări aflate în competenţa direcţiilor apelor │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 5.│Emiterea avizului de amplasament/permisului de traversare la │ ││ │lucrări aflate în competenţa Administraţiei Naţionale "Apele │ ││ │Române" │ ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │- zona I │ 1.652,31 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │- zona II │ 1.768,67 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │- zona III │ 1.838,49 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │- zona IV │ 1.861,76 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┬──────────┬─────────┤│ 6.│Emiterea avizului de gospodărire a apelor când competenţa revine │ │ │ ││ │Sistemului de Gospodărire a Apelor │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ 6.1.│pentru cazul în care se face deplasare pe teren │ 930,88 │ 1.023,97 │ - │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ 6.2.│pentru cazul în care deplasarea s-a efectuat anterior │ 653,94 │ 747,03 │ - │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ 7.│Emiterea avizului de gospodărire a apelor când competenţa revine │ │ │ ││ │direcţiei apelor │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ 7.1.│pentru cazul în care se face deplasarea pe teren │ 1.477,77 │ 1.570,86 │ - │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ 7.2.│pentru cazul în care deplasarea s-a efectuat anterior │ 760,99 │ 856,41 │ - │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ 8.│Emiterea avizului de gospodărire a apelor când competenţa │ │ │ ││ │revine Administraţiei Naţionale "Apele Române" │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ 8.1.│pentru cazul în care se face deplasarea pe teren: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │- zona I │ - │ - │2.525,01 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │- zona II │ - │ - │2.653,01 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │- zona III │ - │ - │2.722,82 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │- zona IV │ - │ │2.757,73 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ 8.2.│pentru cazul în care nu se face deplasarea pe teren sau s-a │ - │ - │1.326,50 ││ │efectuat anterior │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ 9.│Reactualizarea avizului de gospodărire a apelor dat anterior, a │ 663,25 │ 663,25 │ 663,25 ││ │cărui valabilitate expiră datorită neînceperii lucrărilor în perioada│ │ │ ││ │de 2 ani │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ 10.│Emiterea autorizaţiei de gospodărire a apelor folosinţelor de apă │ │ │ ││ │amplasate pe teritoriul unui bazin hidrografic, când competenţa │ │ │ ││ │revine Sistemului de Gospodărire a Apelor │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│10.1.│obiective noi şi existente, reînnoirea autorizaţiei la obiective │ 605,07 │ 651,62 │ - ││ │existente │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│10.2.│obiective existente la care este necesară întocmirea şi aprobarea │ 895,97 │ 942,52 │ - ││ │programului de etapizare │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│10.3.│emiterea autorizaţiei modificatoare │ 605,07 │ 651,62 │ - │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ 11.│Emiterea autorizaţiei de gospodărire a apelor folosinţelor de apă │ │ │ ││ │amplasate pe teritoriul unui bazin hidrografic, când competenţa │ │ │ ││ │revine direcţiei apelor │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│11.1.│obiective noi şi existente, reînnoirea autorizaţiei la obiective │ 1.047,24 │ 1.093,78 │ ││ │existente │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│11.2.│obiective existente la care sunt necesare întocmirea şi aprobarea │ 1.338,14 │ 1.384,68 │ - ││ │programului de etapizare │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│11.3.│emiterea autorizaţiei modificatoare │ 1.047,24 │ 1.093,78 │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ 12.│Emiterea autorizaţiei de gospodărire a apelor folosinţelor de apă │ │ │ ││ │amplasate pe teritoriul unui bazin hidrografic, când competenţa │ │ │ ││ │revine Administraţiei Naţionale "Apele Române" │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│12.1.│obiective noi şi existente, reînnoirea autorizaţiei la obiective │ │ │ ││ │existente: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │- zona I │ - │ - │1.477,77 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │- zona II │ - │ - │1.896,67 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │- zona III │ - │ - │1.978,12 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │- zona IV │ - │ - │2.001,39 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│12.2.│obiective existente la care sunt necesare întocmirea şi aprobarea │ │ │ ││ │programului de etapizare: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │- zona I │ - │ - │2.059,57 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │- zona II │ - │ - │2.175,93 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │- zona III │ - │ - │2.269,02 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │- zona IV │ - │ - │2.292,29 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│12.3.│emiterea autorizaţiei modificatoare: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │- zona I │ - │ - │1.477,77 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │- zona II │ - │ - │1.896,67 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │- zona III │ │ │1.978,12 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │- zona IV │ │ │2.001,39 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ 13.│Emiterea autorizaţiei de gospodărire a apelor folosinţelor de apă │ │ │ ││ │amplasate pe teritoriul a două sau mai multe bazine hidrografice, │ │ │ ││ │când competenţa revine Administraţiei Naţionale "Apele Române" │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│13.1.│obiective noi şi existente, reînnoirea autorizaţiei la obiective │ │ │ ││ │existente: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │- zona I │ - │ - │1.908,30 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │- zona II │ - │ - │2.024,66 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │- zona III │ - │ - │2.117,75 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │- zona IV │ - │ - │2.141,02 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│13.2.│obiective existente la care sunt necesare întocmirea şi aprobarea │ │ │ ││ │programului de etapizare: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │- zona I │ - │ - │2.152,66 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │- zona II │ - │ - │2.269,02 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │- zona III │ - │ - │2.362,11 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │- zona IV │ - │ - │2.385,38 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│13.3.│emiterea autorizaţiei modificatoare: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │- zona I │ │ │1.908,30 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │- zona II │ │ │2.024,66 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │- zona III │ │ │2.117,75 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │- zona IV │ │ │2.141,02 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ 14.│Emiterea autorizaţiei de gospodărire a apelor folosinţelor de apă │ │ │ ││ │amplasate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, când │ │ │ ││ │competenţa revine Administraţiei Naţionale "Apele Române" │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│14.1.│obiective noi şi existente, reînnoirea autorizaţiei la obiective │ - │ - │1.047,24 ││ │existente │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│14.2.│obiective existente la care sunt necesare întocmirea şi aprobarea │ - │ - │1.291,60 ││ │programului de etapizare │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│14.3.│emiterea autorizaţiei modificatoare │ - │ - │1.047,24 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ 15.│Consultanţă tehnică acordată de specialişti din cadrul direcţiei │ │ │ ││ │apelor │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│15.1.│cu deplasare pe teren │ - │ 826,16 │ - │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│15.2.│fără deplasare pe teren │ - │ 244,36 │ - │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ 16.│Consultanţă tehnică acordată de specialişti din cadrul │ │ │ ││ │Administraţiei Naţionale "Apele Române" │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│16.1.│cu deplasare pe teren: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │- zona I │ - │ - │ 837,79 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │- zona II │ - │ - │ 954,15 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │- zona III │ - │ - │1.047,24 ││ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ │- zona IV │ - │ - │1.070,51 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│16.2.│fără deplasare pe teren │ - │ - │ 244,36 │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ 17.│Transferul avizului sau al autorizaţiei de gospodărire a apelor la │ 663,25 │ 663,25 │ 663,25 ││ │un alt beneficiar │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ 18.│Emiterea avizului de funcţionare în siguranţă a barajelor care se │ │ 1.338,14 │ ││ │încadrează în categoriile de importanţă C şi D │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ 19.│Emiterea acordului/autorizaţiei de funcţionare în siguranţă a │ │ 930,88 │ ││ │barajelor care se încadrează în categoria de importanţă C │ │ │ │├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┤│ 20.│Emiterea acordului/autorizaţiei de funcţionare în siguranţă a │ │ 465,44 │ ││ │barajelor care se încadrează în categoria de importanţă D │ │ │ │└─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴─────────┘NOTĂ:1) Zona I priveşte Direcţiile Apelor Argeş - Vedea şi Buzău - Ialomiţa.Zona II priveşte Direcţiile Apelor Jiu, Olt şi Dobrogea - Litoral.Zona III priveşte Direcţiile Apelor Prut, Siret şi Mureş.Zona IV priveşte Direcţiile Apelor Banat, Someş - Tisa şi Crişuri.2) Tarifele nu cuprind TVA.---------