ORDIN nr. 2.246 din 23 iulie 2008privind modificarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 296/2007
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 6 august 2008    În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2000, precum şi ale memorandumurilor de finanţare ISPA dintre Guvernul României şi Comisia Europeană,ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:  +  Articolul IInstrucţiunile pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 296/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 22 martie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Punctul 2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.1. Agenţiile de implementare ISPA trebuie să transmită Fondului Naţional cereri de avans şi declaraţii de cheltuieli şi cereri intermediare/finale de plată în vederea înaintării acestora la Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile acordurilor de finanţare semnate între Fondul Naţional şi agenţiile de implementare ISPA, de regulă de 3 ori pe an, precum şi în situaţiile în care există riscul de epuizare a disponibilului din contul măsurii pe baza prognozei fluxului de numerar, ţinând seama şi de intervalul de procesare a cererilor de Fonduri de către Fondul Naţional şi Comisia Europeană.Astfel, agenţiile de implementare ISPA au obligaţia de a asigura plata la contractori pe cât posibil din sume primite de la Comisia Europeană şi de a evita utilizarea excesivă a Fondului de indisponibilităţi temporare."2. Punctul 2.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.2. În situaţia în care, din cauza indisponibilităţii fondurilor ISPA, Agenţia de implementare se află în imposibilitatea de a onora obligaţiile de plată către contractori, poate accesa Fondul de indisponibilităţi temporare ISPA în baza unor solicitări exprese care trebuie să respecte formatul stabilit de Fondul Naţional şi să cuprindă: «Notă explicativă, tabelul «Situaţie privind plăţile efectuate şi de efectuat de către Agenţia de implementare» şi documente-suport: certificat interimar de plată, reconciliere bancară, extrase de cont.2.2.1. Ca urmare a:- verificării cererilor de avans şi a transmiterii acestora către Comisia Europeană;- verificării şi certificării cheltuielilor eligibile declarate şi a transmiterii cererilor de plată spre rambursare de către Comisia Europeană,Fondul Naţional stabileşte şi transferă agenţiilor de implementare sumele de la bugetul de stat din Fondul de indisponibilităţi temporare, în limita contribuţiei comunitare solicitate de agenţiile de implementare ISPA în aplicaţiile de plată pentru avans, respectiv în aplicaţiile de plată intermediară certificate de responsabilul naţional cu autorizarea finanţării.Ulterior transmiterii aplicaţiei de plată la Comisia Europeană, Fondul Naţional va transfera aceste sume în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări exprese de la agenţiile de implementare, în completarea informaţiilor din ultimul raport lunar de progres, în scopul efectuării de plăţi urgente la contractori.2.2.2. Totuşi, ulterior notificării Fondului Naţional de către Autoritatea de Management Ex-ISPA (AM Ex-ISPA) cu privire la:- primirea proiectului cererii intermediare de fonduri/ declaraţiei de cheltuieli în scopul efectuării misiunilor de verificare la faţa locului;- suma solicitată de către agenţiile de implementare, acesta transferă agenţiilor de implementare, în baza unor solicitări exprese primite de la acestea, sume de la bugetul de stat din Fondul de indisponibilităţi temporare, aferente unui procent de 85% din contribuţia comunitară solicitată de agenţiile de implementare în proiectul cererilor intermediare de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, fără a condiţiona această operaţiune de transmiterea aplicaţiei de plată la Comisia Europeană. Astfel, ulterior transmiterii de către agenţiile de implementare a unor solicitări exprese, în completarea informaţiilor din ultimul raport lunar de progres, Fondul Naţional va stabili şi va transfera, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestor solicitări, sumele de la bugetul de stat din Fondul de indisponibilităţi temporare.Diferenţa dintre suma certificată de responsabilul naţional cu autorizarea finanţării şi suma stabilită ca reprezentând 85% din contribuţia comunitară solicitată de agenţiile de implementare în proiectul cererilor intermediare de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli va fi transferată de Fondul Naţional agenţiilor de implementare, în baza unor solicitări exprese primite de la acestea şi ulterior transmiterii aplicaţiei de plată la Comisia Europeană.2.2.3. În cadrul solicitărilor exprese specificate la pct. 2.2.1 şi 2.2.2 trebuie să apară justificate cauzele care au generat imposibilitatea agenţiilor de implementare de a efectua plăţile la contractori din fonduri primite de la Comisia Europeană.2.2.4. Ulterior efectuării transferului de către Fondul Naţional al sumelor solicitate din Fondul de indisponibilităţi temporare, Agenţia de implementare trebuie să transmită acestuia, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data alimentării subconturilor ISPA, dovada utilizării acestor sume. În situaţia în care Agenţia de implementare nu va face dovada în termenul anterior menţionat, Fondul Naţional va onora următoarea solicitare din fondul de indisponibilităţi temporare, pentru măsura respectivă, cu condiţia ca aceasta să fie însoţită de facturi autorizate la plată.2.2.5. În situaţia în care agenţiile de implementare accesează fondul de indisponibilităţi temporare conform prevederilor pct. 2.2.1 şi 2.2.2, acestea se obligă ca, în termen de 45 de zile lucrătoare de la momentul transmiterii către Fondul Naţional a dovezii privind utilizarea sumelor solicitate din Fondul de indisponibilităţi temporare (maximum 10 zile lucrătoare de la data alimentării subconturilor ISPA), să înainteze acestuia o cerere intermediară de fonduri/declaraţie de cheltuieli, însoţită de rapoartele de verificare la faţa locului ale AM Ex-ISPA/Ministerul Transporturilor, în vederea transmiterii acesteia Comisiei Europene. Facturile a căror plată a fost onorată prin intermediul sumelor solicitate din fondul de indisponibilităţi temporare vor trebui incluse în cererea intermediară de fonduri/declaraţia de cheltuieli transmisă Fondului Naţional.În cazul în care, în acest interval de timp de 45 de zile lucrătoare, Agenţia de implementare nu va transmite Fondului Naţional o cerere intermediară de fonduri/declaraţie de cheltuieli, pentru măsura respectivă Fondul Naţional nu va mai efectua transferuri din Fondul de indisponibilităţi temporare în baza prevederilor pct. 2.2.1 şi 2.2.2, situaţie în care responsabilitatea pentru eventualele penalităţi rezultate în urma efectuării cu întârziere a plăţilor către contractori revine agenţiilor de implementare.2.2.6. În cazul măsurilor pentru care Comisia Europeană a suspendat temporar plăţile din cauza unor suspiciuni de fraudă şi în perioada derulării investigaţiilor de către organismele de control, Fondul de indisponibilităţi temporare nu va putea fi accesat decât dacă se decide la nivelul Guvernului apelarea la acesta.În situaţia în care Guvernul decide accesarea Fondului de indisponibilităţi temporare, Fondul Naţional va transfera, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări exprese de la agenţiile de implementare, sumele solicitate de acestea în scopul efectuării de plăţi urgente la contractori. În această situaţie, solicitările exprese trebuie să fie întocmite pe bază de facturi autorizate la plată.Ulterior efectuării transferului de către Fondul Naţional al sumelor solicitate de Agenţia de implementare prin intermediul unor solicitări exprese, aceasta trebuie să transmită Fondului Naţional, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data alimentării subconturilor ISPA, dovada utilizării acestor sume.2.2.7. În cazul măsurilor pentru care Comisia Europeană a suspendat temporar plăţile din alte cauze decât cea prevăzută la pct. 2.2.6, Fondul Naţional stabileşte şi transferă agenţiilor de implementare sumele de la bugetul de stat din Fondul de indisponibilităţi temporare, în termen de 10 zile de la primirea unei solicitări exprese de la acestea, în completarea informaţiilor din ultimul raport lunar de progres, în scopul efectuării de plăţi la contractori.Ulterior efectuării transferului de către Fondul Naţional al sumelor solicitate din fondul de indisponibilităţi temporare, Agenţia de implementare trebuie să transmită acestuia, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data alimentării subconturilor ISPA, dovada utilizării acestor sume. În situaţia în care Agenţia de implementare nu va face dovada în termenul anterior menţionat, Fondul Naţional va onora următoarea solicitare din Fondul de indisponibilităţi temporare, pentru măsura respectivă, cu condiţia ca aceasta să fie însoţită de facturi autorizate la plată."3. Punctul 2.3.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.3.1. a) După transmiterea la Comisia Europeană a cererii intermediare conţinând cheltuieli până la pragul de rambursare, Agenţia de implementare poate transmite Fondului Naţional solicitări exprese de sume din Fondul de indisponibilităţi temporare, în limita sumei solicitate de aceasta în cererea intermediară de fonduri/declaraţia de cheltuieli transmisă Fondului Naţional, iar acesta va stabili şi va transfera sumele necesare. b) Totuşi, în situaţia în care, ulterior notificării Fondului Naţional de către AM Ex-ISPA, conform prevederilor pct. 2.2.2, Agenţia de implementare se află în imposibilitate de a-şi onora obligaţiile de plată către contractori din cauza indisponibilităţii temporare a fondurilor ISPA, aceasta poate transmite Fondului Naţional solicitări exprese de sume din Fondul de indisponibilităţi temporare, în limita a 85% din contribuţia comunitară pe care Fondul Naţional o poate solicita Comisiei Europene, până la atingerea pragului de rambursare stabilit în memorandumul de finanţare. Fondul Naţional va stabili şi va transfera sumele necesare fără a condiţiona această operaţiune de transmiterea aplicaţiei de plată Comisiei Europene. Diferenţa până la suma solicitată de Agenţia de implementare în cererea intermediară de fonduri/declaraţia de cheltuieli, înaintată Fondului Naţional ulterior efectuării misiunilor de verificare la faţa locului ale AM Ex-ISPA/AM Ex-ISPA şi Ministerul Transporturilor, poate fi transferată de Fondul Naţional din Fondul de indisponibilităţi temporare, în baza unor solicitări exprese ale Agenţiei de implementare şi ulterior transmiterii aplicaţiei de plată intermediare Comisiei Europene. c) Ulterior efectuării transferului de către Fondul Naţional al sumelor solicitate din Fondul de indisponibilităţi temporare, Agenţia de implementare trebuie să transmită acestuia, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data alimentării subconturilor ISPA, dovada utilizării acestor sume. În situaţia în care Agenţia de implementare nu va face dovada în termenul anterior menţionat, Fondul Naţional va onora următoarea solicitare din Fondul de indisponibilităţi temporare, pentru măsura respectivă, cu condiţia ca aceasta să fie însoţită de facturi autorizate la plată."4. Punctul 2.3.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.3.2. Dacă între momentul transmiterii cererii de fonduri la Comisia Europeană şi cel al primirii fondurilor de la aceasta, Agenţia de implementare nu solicită Fondului Naţional sume din Fondul de indisponibilităţi temporare, Fondul Naţional va transfera suma primită de la Comisia Europeană, iar diferenţa până la suma solicitată de Agenţia de implementare prin cererea de fonduri şi propusă spre aprobare de Fondul Naţional responsabilului naţional cu autorizarea finanţării va fi asigurată din Fondul de indisponibilităţi temporare şi transferată Agenţiei de implementare în baza unor solicitări exprese înaintate de aceasta Fondului Naţional.Ulterior efectuării transferului de către Fondul Naţional al sumelor solicitate din Fondul de indisponibilităţi temporare, Agenţia de implementare trebuie să transmită acestuia, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data alimentării subconturilor ISPA, dovada utilizării acestor sume. În situaţia în care Agenţia de implementare nu va face dovada în termenul anterior menţionat, Fondul Naţional va onora următoarea solicitare din Fondul de indisponibilităţi temporare, pentru măsura respectivă, cu condiţia ca aceasta să fie însoţită de facturi autorizate la plată."5. Punctul 2.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.4. După atingerea pragului de rambursare precizat în Memorandumul de finanţare, Fondul Naţional stabileşte şi transferă agenţiilor de implementare sumele de la bugetul de stat din Fondul de indisponibilităţi temporare, în termen de 10 zile de la primirea unei solicitări exprese de la acestea, în completarea informaţiilor din ultimul raport lunar de progres, în scopul efectuării de plăţi la contractori.Ulterior efectuării transferului de către Fondul Naţional al sumelor solicitate din Fondul de indisponibilităţi temporare, Agenţia de implementare trebuie să transmită acestuia, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data alimentării subconturilor ISPA, dovada utilizării acestor sume. În situaţia în care Agenţia de implementare nu va face dovada în termenul anterior menţionat, Fondul Naţional va onora următoarea solicitare din Fondul de indisponibilităţi temporare, pentru măsura respectivă, cu condiţia ca aceasta să fie însoţită de facturi autorizate la plată."6. Punctul 2.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.5. Fondul Naţional stabileşte şi transferă agenţiilor de implementare ISPA, în baza unor solicitări exprese ale acestora, sume de la bugetul de stat din Fondul de indisponibilităţi temporare şi în următoarele situaţii:1. în cazul neîndeplinirii condiţionalităţilor prevăzute în art. 8 din memorandumul de finanţare, cu condiţia ca, ulterior îndeplinirii condiţionalităţilor prevăzute în art. 8 din Memorandumul de finanţare, Agenţia de implementare să transmită Fondului Naţional, în termen de 10 zile lucrătoare, cererea de avans şi, în termen de 45 de zile lucrătoare, cererea intermediară de fonduri/declaraţia de cheltuieli;2. în cazul în care valoarea contractelor semnate în cadrul unei măsuri nu atinge pragul de 20% din bugetul eligibil alocat respectivei măsuri, cu condiţia ca, ulterior atingerii acestui prag, Agenţia de implementare să transmită Fondului Naţional, în termen de 10 zile lucrătoare, cererea de avans;3. în cazul în care au fost efectuate numai plăţi parţiale ale avansului către contractori, valoarea avansului pe contracte fiind mai mare decât valoarea avansului pentru întreaga măsură, cu condiţia ca, în termen de 45 de zile lucrătoare de la momentul transmiterii către Fondul Naţional a dovezii privind utilizarea sumelor solicitate din Fondul de indisponibilităţi temporare (maximum 10 zile lucrătoare de la data alimentării subconturilor ISPA), Agenţia de implementare să înainteze acestuia cererea intermediară de fonduri/declaraţia de cheltuieli. Agenţia de implementare poate solicita Fondului Naţional sume din Fondul de indisponibilităţi temporare numai pentru a asigura onorarea facturilor de avans aferente contractelor al căror avans este mai mare decât avansul pentru întreaga măsură.Ulterior efectuării transferului de către Fondul Naţional al sumelor solicitate din Fondul de indisponibilităţi temporare, Agenţia de implementare trebuie să transmită acestuia, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data alimentării subconturilor ISPA, dovada utilizării acestor sume. În situaţia în care Agenţia de implementare nu va face dovada în termenul anterior menţionat, Fondul Naţional va onora următoarea solicitare din Fondul de indisponibilităţi temporare, pentru măsura respectivă, cu condiţia ca aceasta să fie însoţită de facturi autorizate la plată.În cazul în care termenele stabilite pentru transmiterea cererilor de fonduri nu vor fi respectate de către agenţiile de implementare, pentru măsura respectivă Fondul Naţional nu va mai efectua transferuri din Fondul de indisponibilităţi temporare decât în baza prevederilor pct. 2.2.1."7. Punctul 2.8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.8. Alimentarea conturilor agenţiilor de implementare cu sume de la bugetul de stat din Fondul pentru indisponibilităţi temporare, în baza cererilor de avans şi a cererilor intermediare/ finale de plată/declaraţiilor de cheltuieli, se realizează ţinându-se seama de soldurile conturilor 2511 yy aferente fiecărei măsuri, precum şi de estimările de plăţi din contribuţia financiară a Comunităţii Europene în perioada de la transmiterea la Fondul Naţional a cererii de avans sau a cererilor intermediare/finale de plată/declaraţiilor de cheltuieli de către agenţiile de implementare/a notificării AM Ex-ISPA şi până la momentul rambursării de către Comisia Europeană a sumelor solicitate."8. Punctul 2.9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.9. Rambursarea în avans de către Fondul Naţional a sumelor declarate în proiectul cererii intermediare de fonduri/declaraţiei de cheltuieli (conform prevederilor pct. 2.2)/certificate ca eligibile în aplicaţiile de plată transmise Comisiei Europene, din sume de la bugetul de stat aferente Fondului pentru indisponibilităţi temporare, se va realiza astfel încât totalul sumelor transferate agenţiilor de implementare pentru măsura respectivă [atât din sume provenite de la Comisia Europeană (avansuri şi cereri intermediare), cât şi din Fondul de indisponibilităţi temporare] să nu depăşească contribuţia comunitară contractată, aferentă fiecărei măsuri ISPA."9. La punctul 3.1.1, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:"3.1.1. Fondul Naţional întocmeşte cererea de deschidere de credite bugetare necesare din fondul pentru indisponibilităţi temporare pentru programul ISPA pentru plata integrală a obligaţiilor fiecărei agenţii de implementare ISPA către beneficiarii de proiecte ISPA, cu încadrarea în limitele alocaţiilor bugetare anuale/trimestriale aprobate. De asemenea, Fondul Naţional întocmeşte Nota de fundamentare prin care se stabilesc necesităţile de finanţare pentru luna următoare, în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor ISPA, pe baza:- sumelor în euro din fonduri aferente contribuţiei comunitare, incluse în cererile de plată în avans/intermediară/finală care au fost transmise/vor fi transmise de Agenţia de implementare Fondului Naţional, conform prevederilor pct. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 şi 2.5;- soldului contului RO18TREZ7005029XXX000289 «Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri ISPA»."  +  Articolul IIÎn cuprinsul prezentelor instrucţiuni se modifică denumirea unor instituţii/persoane responsabile/termeni după cum urmează:1. Ministerul Finanţelor Publice se înlocuieşte cu Ministerul Economiei şi Finanţelor;2. Direcţia Generală a Fondului Naţional de Preaderare/ Fondul Naţional se înlocuieşte cu Autoritatea de Certificare şi Plată;3. agenţii de implementare ISPA/agenţii de implementare se înlocuieşte:- pentru sectorul mediu, cu Autoritatea de Management Ex-ISPA (entitatea responsabilă cu întocmirea şi transmiterea către Autoritatea de Certificare şi Plată a cererilor de fonduri/declaraţiilor de cheltuieli, a solicitărilor exprese de sume din fondul de indisponibilităţi temporare) şi Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (entitatea responsabilă cu efectuarea plăţilor către contractori şi căreia Autoritatea de Certificare şi Plată îi transferă sumele solicitate de Autoritatea de Management Ex-ISPA);- pentru sectorul transporturi, cu agenţii de implementare;4. responsabil naţional cu autorizarea finanţării ISPA/responsabil naţional cu autorizarea finanţării se înlocuieşte cu secretar de stat coordonator al Autorităţii de Certificare şi Plată;5. responsabil sectorial cu autorizarea se înlocuieşte cu directorul AM Ex-ISPA/directorul Agenţiei de implementare;6. ISPA se înlocuieşte cu ex-ISPA;7. Direcţia generală a contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public se înlocuieşte cu Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică;8. prin contul curent general al Trezoreriei Statului, deschis la Banca Naţională a României (cont RO24TREZ999650101XXXXXXX) se înlocuieşte cu prin contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX);9. în contul de venituri ale bugetului de stat 20.30.01.03 "Restituiri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi" se înlocuieşte cu în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.199/2008.  +  Articolul IIIAutoritatea de Certificare şi Plată, Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică şi agenţiile de implementare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 23 iulie 2008.Nr. 2.246.__________