NORME DE CALITATE din 7 februarie 2002 (*actualizate*)pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare NTPA-013(actualizate până la data de 19 martie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 19 februarie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 19 martie 2007, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 662 din 7 iulie 2005; HOTĂRÂREA nr. 567 din 26 aprilie 2006; HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007.  +  Articolul 1 (1) Prezentele norme de calitate reglementează cerinţele de calitate pe care apele dulci de suprafaţa utilizate sau destinate potabilizarii, denumite în continuare ape de suprafaţa, trebuie să le îndeplinească după o tratare corespunzătoare. (2) Apa subterana şi apa salmastra nu fac obiectul prezentelor norme de calitate. (3) Aplicarea prezentelor norme de calitate conduce la reducerea nivelului de tratare a apei brute de suprafaţa, cu influenţa directa asupra costurilor. (4) Sunt considerate ape potabile toate apele de suprafaţa din care se capteaza apa pentru consumul uman şi care se transporta prin reţele de distribuţie pentru uz public.  +  Articolul 2Apele de suprafaţa se clasifica, în funcţie de valorile limita, în 3 categorii: A1, A2 şi A3. Fiecărei categorii îi corespund o tehnologie standard adecvată de tratare, prezentată în anexa nr. 1a), şi caracteristicile fizice, chimice şi microbiologice, prezentate în anexa nr. 1b).  +  Articolul 3 (1) Autorităţile bazinale de gospodărire a apelor stabilesc pentru apa de suprafaţa, din toate punctele de prelevare sau pentru fiecare punct individual de prelevare, valori pentru toţi parametrii/indicatorii de calitate prevăzuţi în anexa nr. 1b). (2) Valorile indicatorilor de calitate prevăzute în coloana R din anexa nr. 1b) reprezintă valori recomandate, iar cele din coloana O reprezintă valori maxim admisibile.--------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 567 din 26 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 15 mai 2006. (3) În avizele şi autorizaţiile de gospodărire a apelor emitentul acestora nu este obligat să stabilească valori pentru parametrii care nu sunt prevăzuţi în anexa nr. 1b), iar valorile maxim admisibile nu pot fi mai permisive decât cele din coloana O - valori obligatorii din aceeaşi anexă.--------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 567 din 26 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 15 mai 2006. (4) În situaţia în care în tabel nu sunt prevăzute valori decât în coloana R, autoritatea bazinală de gospodărire a apelor le va utiliza pe acestea ca linii directoare/valori ghid în stabilirea valorilor limită pentru parametrii din avizele şi autorizaţiile de gospodărire a apelor pe care le emite. După caz, aceasta poate stabili în avizele şi în autorizaţiile de gospodărire a apelor condiţii mai severe decât cele prevăzute în coloana R din anexa nr. 1b).--------Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 567 din 26 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 15 mai 2006.  +  Articolul 4 (1) Autoritatea publică centrala din domeniul apelor şi protecţiei mediului, autoritatea competentă de gospodărire a apelor şi autorităţile sale bazinale, precum şi cele administrative locale vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura ca apa de suprafaţa destinată captarilor pentru producerea de apa potabilă corespunde din punct de vedere calitativ valorilor stabilite în conformitate cu prevederile art. 3. (2) Valorile prevăzute în anexa nr. 1b) sunt obligatorii atât pentru apele de suprafaţa interioare, cat şi pentru cele transfrontiere, destinate potabilizarii. (3) În conformitate cu prezentele norme de calitate, autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor, prin autorităţile sale bazinale de gospodărire a apelor, va lua toate măsurile necesare asigurării îmbunătăţirii calităţii apelor. Pentru aceasta va întocmi un plan-cadru de acţiune pe 10 ani, cu un program calendaristic de ameliorare a calităţii apelor de suprafaţa, cu precădere a celei din categoria A3. (4) Planul-cadru de acţiune şi programul calendaristic prevăzute la alin. (3) se stabilesc atât în funcţie de necesităţile de imbunatatire a calităţii mediului şi în special a apelor, cat şi de limitarile de ordin economic şi/sau tehnic existente ori care pot aparea la nivel naţional sau local. (5) Planul-cadru de acţiune şi programul calendaristic prevăzute la alin. (3) se aproba de către autoritatea publică centrala din domeniul apelor şi protecţiei mediului, în cazul cursurilor de apa transfrontiere. (6) Autoritatea competenţa în domeniul gospodăririi apelor urmăreşte şi raportează anual autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi protecţiei mediului îndeplinirea prevederilor planului-cadru de acţiune şi respectarea programului calendaristic. (7) Apele de suprafaţa ce prezintă caracteristici fizice, chimice şi microbiologice sub limitele obligatorii prevăzute pentru categoria A3 nu vor fi utilizate pentru potabilizare. Totuşi, în cazuri excepţionale o apa de calitate inferioară poate fi folosită pentru potabilizare după o tratare adecvată, inclusiv prin amestecarea cu o apa de calitate mai buna, pentru a fi adusă la caracteristicile de calitate corespunzătoare nivelului apei brute din categoria A3. (8) Situaţiile la care face referire alin. (7) trebuie aduse de îndată, în scris, la cunoştinţa autorităţii bazinale de gospodărire a apelor de către deţinătorul statiei de tratare. Autoritatea bazinala de gospodărire a apelor va analiza situaţia şi, pe baza planului de gestiune a resurselor de apa, va întocmi un raport detaliat despre aceste situaţii excepţionale şi despre măsurile ce trebuie adoptate, raport pe care îl va inainta autorităţii competente în domeniul gospodăririi apelor spre aprobare.  +  Articolul 5 (1) Se considera ca o apa de suprafaţa îndeplineşte condiţiile pentru potabilizare, dacă probele prelevate la intervale regulate de timp, din acelaşi punct de control utilizat şi pentru captarea apei de baut, arata ca ea corespunde din punct de vedere calitativ, în cazul în care: a) la 95% din numărul de probe prelevate parametrii de calitate respectă valorile cuprinse în coloana O din anexa nr. 1b);--------Litera a) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 567 din 26 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 15 mai 2006. b) la 90% din numărul de probe prelevate parametrii de calitate respecta celelalte cerinţe cuprinse în anexa nr. 1b). (2) De asemenea, cele 5-10% din numărul de probe care nu se conformează cerinţelor calitative se considera ca pot fi potabilizate când: a) calitatea apei nu se abate cu mai mult de 50% de la valorile parametrilor stabiliţi, excepţie făcând: temperatura, pH, oxigenul dizolvat şi indicatorii microbiologici; b) apa nu prezintă pericol pentru sănătatea publică; c) valorile parametrilor analizati la probe consecutive de apa, prelevate la intervale determinate statistic, se încadrează în valorile stabilite pentru parametrii relevanti/de interes. (3) La calculul procentajelor prevăzute la alin. (1) şi (2) nu vor fi luate în considerare valorile mai ridicate decât cele pentru apa de suprafaţa respectiva, dacă ele sunt cauzate de viituri, dezastre naturale sau de condiţii meteorologice anormale. (4) Prin punct de prelevare se înţelege secţiunea prizei de apa de unde se capteaza apa de suprafaţa înainte de a fi trimisa la tratare.  +  Articolul 6Autoritatea publică centrala din domeniul apelor şi protecţiei mediului poate oricând sa fixeze valori mai severe decât cele stabilite prin prezentele norme de calitate.  +  Articolul 7 (1) Aplicarea dispoziţiilor prezentelor norme de calitate nu poate avea în nici un caz ca efect direct sau indirect degradarea calităţii actuale a apei de suprafaţa. (2) Derogări de la prevederile prezentelor norme de calitate se pot acorda în următoarele situaţii: a) în caz de inundaţii sau de alte dezastre naturale; b) în cazul anumitor parametri marcaţi cu C în anexa nr. 1b), din cauza unor condiţii geografice sau meteorologice excepţionale;---------Litera b) a alin. (2) al art. 7 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 567 din 26 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 15 mai 2006. c) dacă apa de suprafaţa se imbogateste pe cale naturala cu anumite substanţe, ceea ce conduce la depăşirea valorilor limita prevăzute în anexa nr. 1b), pentru categoriile A1, A2 şi A3; d) în cazul apelor de suprafaţa puţin adânci sau al lacurilor aparent stagnante, pentru parametrii marcati cu asterisc în anexa nr. 1b), aceasta derogare este aplicabilă numai lacurilor cu o adancime care nu depăşeşte 20 m, cu un schimb de apa mai redus de un an şi în care nu se descarca ape uzate. (3) Îmbogăţirea naturală a apelor înseamnă procesul prin care, fără intervenţia omului, un corp de apă primeşte din sol anumite substanţe pe care acesta le conţine.--------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 567 din 26 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 15 mai 2006. (4) Derogarile prevăzute la alin. (2) nu se aplică dacă prin aceasta sunt afectate cerinţele impuse pentru protecţia sănătăţii publice. (5) În cazurile în care autorităţile bazinale de gospodărire a apelor acorda derogări de la prevederile prezentelor norme de calitate, acestea vor informa imediat autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor, precizând motivele şi perioadele anticipate pentru durata derogarii.  +  Articolul 8Ori de câte ori cunoştinţele ştiinţifice şi tehnice ori tehnologiile de tratare înregistrează un progres sau când standardele de apa potabilă se modifica, autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor, pe baza unei propuneri a autorităţii bazinale de gospodărire a apelor, poate revizui valorile numerice şi lista cuprinzând parametrii din anexa nr. 1b), care cuprind caracteristicile fizice, chimice şi microbiologice ale apei de suprafaţa.  +  Articolul 9Anexele nr. 1a) şi 1b) fac parte integrantă din prezentele norme de calitate.  +  Anexa 1a) ---------la normele de calitate----------------------DEFINIREA TEHNOLOGIILOR STANDARD DE TRATAREpentru transformarea apelor de suprafaţa de categoriile As, A2 şi A3 în apa potabilăCategoria A1------------Tratare fizica simpla şi dezinfecţie (de exemplu: filtrare rapida şi dezinfecţie).Categoria A2------------Tratare normală fizica, chimica şi dezinfecţie [de exemplu: preclorinare, coagulare, floculare, decantare, filtrare, dezinfecţie (clorinare finala)].Categoria A3------------Tratare fizica, chimica avansată, perclorare şi dezinfecţie [de exemplu: clorinare intermediara, coagulare, floculare, decantare, filtrare prin adsorbtie (pe cărbune activ), dezinfecţie (ozonizare, clorinare finala)].  +  Anexa 1b) ---------la normele de calitate----------------------- ┌─────┬────────────┬─────────────┬──────────────────────────────┬────────────┐ │Nr. │Parametrii │Unitatea de │ A1 A2 │ A3 │ │crt. │ │ măsură ├───────┬───────┬───────┬──────┼──────┬─────┤ │ │ │ │ R │ O │ R │ O │ R │ O │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 1. │pH │unităţi pH │6,5-8,5│ │ 5,5-9 │ │5,5-9 │ │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 2. │Coloraţie │mg/l pe scara│ 10 │ 20(C) │ 50 │100(C)│ │ │ │ │(după fil- │de Pt │ │ │ │ │ │ │ │ │trare sim- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │plă) │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 3. │Materii în │mg SS/l │ 25 │ │ │ │ │ │ │ │suspensie, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │total │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 4. │Temperatura │°C │ 22 │ 25(C) │ 22 │ 25(C)│ 22 │25(C)│ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 5. │Conductivi- │æs/cm^-1 la │ 1000 │ │ 1000 │ │ 1000 │ │ │ │tate │20°C │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 6. │Miros │(factor de │ 3 │ │ 10 │ │ 20 │ │ │ │ │diluţie la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │25°C │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 7.*)│Azotaţi │mg NO^-(3)/l │ 25 │ 50(C) │ │ 50(C)│ │50(C)│ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 8. │Fluoruri │mg F^-/l │0,7 la │ 1,5 │0,7 la │ │0,7 la│ │ │ │ │ │1 │ │1,7 │ │1,7 │ │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 9. │Compuşi or- │mg Cl^-/l │ │ │ │ │ │ │ │ │ganici cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │clor, ex- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tractibili, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │total │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │10.*)│Fier dizol- │mg Fe/l │ 0,1 │ 0,3 │ 1 │ 2 │ 1 │ │ │ │vat │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │11.*)│Mangan │mg Mn/l │ 0,05 │ │ 0,1 │ │ 1 │ │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 12. │Cupru │mg Cu/l │ 0,02 │0,05(C)│ 0,05 │ │ 1 │ │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 13. │Zinc │mg Zn/l │ 0,5 │ 3 │ 1 │ 5 │ 1 │ 5 │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 14. │Bor │mg B/l │ 1 │ │ 1 │ │ 1 │ │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 15. │Beriliu │mg Be/l │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 16. │Cobalt │mg Co/l │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 17. │Nichel │mg Ni/l │ │ 0,05 │ │ 0,05 │ │ 0,1 │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 18. │Vanadiu │mg V/l │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 19. │Arseniu │mg As/l │ 0,01 │ 0,05 │ │ 0,05 │ 0,05 │ 0,1 │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 20. │Cadmiu │mg Cd/l │ 0,001 │ 0,005 │ 0,001 │0,005 │0,001 │0,005│ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 21. │Crom total │mg Cr/l │ │ 0,05 │ │ 0,05 │ │ 0,05│ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 22. │Plumb │mg Pb/l │ │ 0,05 │ │ 0,05 │ │ 0,05│ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 23. │Seleniu │mg Se/l │ │ 0,01 │ │ 0,01 │ │ 0,01│ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 24. │Mercur │mg Hg/l │0,0005 │ 0,001 │0,0005 │0,001 │0,0005│0,001│ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 25. │Bariu │mg Ba/l │ │ 0,1 │ │ 1 │ │ 1 │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 26. │Cianuri │mg CN^-/l │ │ 0,1 │ │ 1 │ │ 1 │ │ │ │ │ │ 0,05 │ │ 0,05 │ │0,05 │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 27. │Sulfaţi │mg SO(4)^2-/l│ 150 │ 250 │ 150 │250(C)│ 150 │250 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(C) │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 28. │Cloruri │mg Cl^-/l │ 200 │ │ 200 │ │ 200 │ │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 29. │Detergenţi │mg laurilsul-│ 0,2 │ │ 0,2 │ │ 0,5 │ │ │ │de anionici │fat/l │ │ │ │ │ │ │ │ │activi (prin│ │ │ │ │ │ │ │ │ │metoda spec-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │tometrică cu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │albastru de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de metilen) │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │30.*)│Fosfaţi │mg P(2)O(5)/l│ 0,4 │ │ 0,7 │ │ 0,7 │ │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 31. │Fenoli (în- │mg C(6)H(5) │ │ 0,001 │0,001 │0,005 │ 0,01 │ 0,1 │ │ │dice feno- │ OH/l │ │ │ │ │ │ │ │ │lic) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │p-nitroani- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lină 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │aminoanti- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │pirină │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 32. │Hidrocarburi│mg/l │ │ 0,05 │ │ 0,2 │ 0,5 │ 1 │ │ │dizolvate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sau în emul-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │sie (după │ │ │ │ │ │ │ │ │ │extracţia cu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │eter de pe- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │trol) │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 33. │Hidrocarburi│mg/l │ │0,0002 │ │0,0002│ │0,001│ │ │policiclice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │aromatice │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 34. │Pesticide │mg/l │ │ 0,001 │ │0,0025│ │0,005│ │ │totale (pa- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ration, HCB,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │dieldrin) │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │35.*)│Consum chi- │mg O(2)/l │ 10 │ │ 20 │ │ 30 │ │ │ │mic de oxi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gen (CCO) │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │36.*)│Gradul de │% O(2) │ > 70 │ │ > 50 │ │ > 30 │ │ │ │saturaţie în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │oxigen di- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │zolvat │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │37.*)│Consum bio- │mg O(2)/l │ < 3 │ │ < 5 │ │ < 7 │ │ │ │chimic de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │oxigen │ │ │ │ │ │ │ │ │ │[CBO(5)] (la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │20°C, fără │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nitrificare)│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 38. │Azot prin │mg N/l │ 1 │ │ 2 │ │ 3 │ │ │ │metoda │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Kjeldahl[fă-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ră NO^-(3)] │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 39. │Amoniu │mg NH^+(4)/l │ 0,05 │ │ 1 │ 1,5 │ 2 │4(C) │ │ │[NH^+(4)] │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 40. │Substanţe │mg SEC/l │ 0,1 │ │ 0,2 │ │ 0,5 │ │ │ │extractibile│ │ │ │ │ │ │ │ │ │în cloroform│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 41. │Carbon orga-│mg C/l │ │ │ │ │ │ │ │ │nic total │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 42. │Carbon orga-│mg C/l │ │ │ │ │ │ │ │ │nic rezidual│ │ │ │ │ │ │ │ │ │după flocu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lare şi fil-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │membrană │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(5æ) TOC │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 43. │Coliformi │/100 ml │ 50 │ │ 5.000 │ │50.000│ │ │ │totali la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │37°C │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 44. │Coliformi │/100 ml │ 20 │ │ 2.000 │ │20.000│ │ │ │fecali │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 45. │Streptococi │/100 ml │ 20 │ │ 1.000 │ │10.000│ │ │ │fecali │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼────────────┼─────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │ 46. │Salmonella │ │Absent │ │Absent │ │ │ │ │ │ │ │în │ │în │ │ │ │ │ │ │ │5.000ml│ │5.000ml│ │ │ │ └─────┴────────────┴─────────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴─────┘  O = valori obligatorii  R = valori recomandate  C = condiţii climatice şi geografice excepţionale__________ *) Vezi art. 7 alin. (2) lit. d) din Normele de calitate--------Anexa 1b) a fost modificată de pct. 5 al art. unic şi înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 567 din 26 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 15 mai 2006.  +  Anexa 2 --------la normele de calitate----------------------NORMATIVprivind metodele de măsurare şi frecventa de prelevareşi de analiza a probelor din apele de suprafaţa destinateproducerii de apa potabilăNTPA-014  +  Articolul 1Obiectivul normativuluiPrezentul normativ reglementează metodele de măsurare a parametrilor prevăzuţi în anexa nr. 1b) la NTPA-013 şi frecventa de prelevare şi analiza a probelor din apele de suprafaţa destinate potabilizarii.  +  Articolul 2DefiniţiiÎn sensul prezentului normativ, prin termenii tehnici de mai jos se înţelege: a) metoda de măsurare de referinţa - indicarea unui principiu de determinare sau descrierea succintă a unei proceduri de operare care să permită determinarea valorii parametrilor prevăzuţi în anexa nr. 2a); b) limita de detectie - valoarea minima a parametrului examinat, care poate fi determinata printr-o metoda de determinare data; c) precizie - intervalul de variatie/limitele între care se situeaza 95% din rezultatele măsurătorilor efectuate pe acelaşi esantion, când se utilizează aceeaşi metoda de determinare; d) acuratete/exactitate - diferenţa dintre valoarea reală a parametrului examinat şi valoarea medie obţinută experimental.  +  Articolul 3Parametri, prelevare, frecvente de prelevare şi metode de analiza a probelor (1) Analiza probelor de apa are în vedere parametrii prevăzuţi în anexa nr. 1b) la NTPA-013, pentru care au fost prevăzute valori I şi/sau G fiecăreia dintre cele 3 categorii de apa de suprafaţa A1, A2 şi A3. (2) Metodele de măsurare de referinţă sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 a).---------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 662 din 7 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 15 iulie 2005. (3) La verificarea parametrilor prevăzuţi în anexa 2 a) trebuie respectate valorile pentru limita de detecţie, precizia şi acurateţea metodelor de măsurare de referinţă.---------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 662 din 7 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 15 iulie 2005.  +  Articolul 4 (1) În anexa nr. 2b) sunt stabilite frecventele anuale minime de prelevare şi analiza a probelor pentru determinarea fiecărui parametru. Prelevarea probelor trebuie să se desfăşoare pe întregul an pentru a oferi o imagine reprezentativa a calităţii apei. (2) Anexa nr. 2c) specifică parametrii care se determina în apele de suprafaţa, pe categorii de ape de suprafaţa. (3) Probele prelevate din apa de suprafaţa trebuie să fie reprezentative pentru calitatea apei în punctul de prelevare.  +  Articolul 5Recipientele utilizate pentru prelevarea probelor, reactivii sau metodele utilizate pentru conservarea lor în vederea analizarii unuia sau mai multor parametri, transportul şi depozitarea lor, precum şi pregătirea probelor pentru analiza nu trebuie să producă modificări importante asupra rezultatelor analizelor.  +  Articolul 6Responsabilităţi (1) Autoritatea competenţa în domeniul gospodăririi apelor va fixa frecventele de prelevare a probelor şi de analiza a fiecărui parametru pentru fiecare punct de prelevare. (2) Frecventele de prelevare şi de analiza a probelor nu se vor situa sub frecventele minime anuale prevăzute în anexa nr. 2b).  +  Articolul 7 (1) Dacă pe parcursul supravegherii calităţii unei ape de suprafaţa destinate captarii de apa pentru potabilizare se constată că valorile obţinute pentru anumiti parametri sunt considerabil mai mici decât cele stabilite prin NTPA-013, atunci autoritatea publică centrala din domeniul apelor şi protecţiei mediului poate stabili reducerea frecvenţei de prelevare şi analiza pentru acei parametri, la propunerea autorităţii competente în domeniul gospodăririi apelor. (2) Dacă în cazurile prevăzute la alin. (1) nu exista poluare şi nici riscul deteriorării calităţii apei şi dacă apa respectiva are o calitate superioară calităţii corespunzătoare indicatorilor cuprinşi în col. A1 din anexa nr. 1b) la NTPA-013, autorităţile competente respective vor stabili intervale maximale de timp pentru analiza calităţii acestei ape.  +  Articolul 8Informare şi raportare (1) În vederea urmăririi respectării prevederilor prezentului normativ autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor va informa autoritatea publică centrala din domeniul apelor şi protecţiei mediului, asupra: a) metodelor de analiza utilizate; b) frecvenţei de efectuare a analizelor. (2) Informaţiile obţinute din teritoriu de către autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor vor face obiectul unui raport anual către autoritatea publică centrala din domeniul apelor şi protecţiei mediului, dar pot fi furnizate acesteia şi pe parcursul anului, la cerere.  +  Articolul 9Reglementări pentru conformare şi amendamente (1) În funcţie de progresul tehnic pot fi aduse modificări parametrilor cuprinşi în anexa nr. 1b) la NTPA-013, în ceea ce priveşte: a) metodele de măsurare de referinţă prevăzute în anexa nr. 2 a); metoda de analiză corespunzătoare standardului indicat în tabel are caracter voluntar, alte metode alternative pot fi folosite, dacă se demonstrează că acestea au aceeaşi sensibilitate şi limită de detecţie;---------Litera a) a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 662 din 7 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 15 iulie 2005. b) limita de detectie, precizia şi acuratetea acestor metode; c) materialele recomandate pentru recipientele utilizate la prelevarea probelor. (2) Modificările se aproba prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului, la propunerea autorităţii competente în domeniul gospodăririi apelor.  +  Articolul 10Anexele nr. 2a), 2b) şi 2c) fac parte integrantă din prezentul normativ.  +  Anexa 2a) ---------la normativ-----------METODE DE REFERINŢĂpentru măsurarea valorilor I şi/sau G ale parametrilor din anexa nr. 1 b) ┌────┬──────────┬────────┬──────┬────────┬──────┬─────────────────┬──────────┐ │Nr. │Parametrul│Unitatea│Limita│Precizia│Exac- │ Metoda │Materialul│ │crt.│ │de │de │ (+/-) │tita- │ de măsurare │recomandat│ │ │ │măsură a│detec-│ │te/ │ de referinţă*1) │pentru │ │ │ │parame- │ţie │ │Acura-│ │recipiente│ │ │ │trului │ │ │teţe │ │ │ │ │ │ │ │ │(+/-) │ │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │(A) │ (B) │ (C) │ (D) │ (E) │ (F) │ (G) │ (H) │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │1. │pH │unităţi │ - │ 0,1 │ 0,2 │- Electrometrie: │ │ │ │ │pH │ │ │ │●măsurare în situ│ │ │ │ │ │ │ │ │în momentul pre- │ │ │ │ │ │ │ │ │levării şi fără │ │ │ │ │ │ │ │ │pretratarea │ │ │ │ │ │ │ │ │probelor: │ │ │ │ │ │ │ │ │SR ISO 10523-1997│ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │2. │Culoare │mg Pt/l │ 5 │ 10% │ 20% │- Filtrare prin │ │ │ │(după o │ │ │ │ │membrană din │ │ │ │filtrare │ │ │ │ │fibră de sticlă: │ │ │ │simplă) │ │ │ │ │●metoda fotome- │ │ │ │ │ │ │ │ │trică utilizând │ │ │ │ │ │ │ │ │scara cobalto- │ │ │ │ │ │ │ │ │platanică: │ │ │ │ │ │ │ │ │SR ISO 7887-1997 │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │3. │Materii în│mg/l │ - │ 5% │ 10% │- Filtrare prin │ │ │ │suspensie │ │ │ │ │filtru cu membra-│ │ │ │ │ │ │ │ │na de 0,45 æm, │ │ │ │ │ │ │ │ │uscare la 105°C │ │ │ │ │ │ │ │ │şi cântărire │ │ │ │ │ │ │ │ │- Centrifugare │ │ │ │ │ │ │ │ │(pentru cel puţin│ │ │ │ │ │ │ │ │5 min. cu o │ │ │ │ │ │ │ │ │acceleraţie medie│ │ │ │ │ │ │ │ │de 2.800-3.200g),│ │ │ │ │ │ │ │ │uscare la 105°C │ │ │ │ │ │ │ │ │şi cântărire: │ │ │ │ │ │ │ │ │STAS 6953-1981 │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │4. │Tempera- │°C │ - │ 0,5 │ 1 │- Termometrie: │ │ │ │tură │ │ │ │ │●măsurare în situ│ │ │ │ │ │ │ │ │în momentul pre- │ │ │ │ │ │ │ │ │levării şi fără │ │ │ │ │ │ │ │ │pretratarea pro- │ │ │ │ │ │ │ │ │belor: │ │ │ │ │ │ │ │ │SR EN 1622:2000 │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │5. │Conducti- │æs/cm │ - │ 5% │ 10% │- Electrometrie: │ │ │ │vitate la │ │ │ │ │SR EN 27888-1997 │ │ │ │20°C │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │6. │Miros │factor │ - │ - │ - │- Prin diluţie │Sticlă │ │ │ │de di- │ │ │ │succesivă: │ │ │ │ │luţie la│ │ │ │SR EN 1622:2000 │ │ │ │ │25°C │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │7. │Azotaţi │mg NO^- │ 2 │ 10% │ 20% │- Spectrofoto- │ │ │ │ │(3)/l │ │ │ │metrie de │ │ │ │ │ │ │ │ │absorbţie mole- │ │ │ │ │ │ │ │ │culară: │ │ │ │ │ │ │ │ │SR ISO 7890/l- │ │ │ │ │ │ │ │ │1996 │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │8. │Fluoruri │mg F^-/l│ 0,05 │ 10% │ 20% │- Spectrofoto- │ │ │ │ │ │ │ │ │metrie de │ │ │ │ │ │ │ │ │absorbţie mole- │ │ │ │ │ │ │ │ │culară după │ │ │ │ │ │ │ │ │distilare, dacă │ │ │ │ │ │ │ │ │este necesară: │ │ │ │ │ │ │ │ │SR ISO 10359 - 2:│ │ │ │ │ │ │ │ │2001 │ │ │ │ │ │ │ │ │- Electrozi ioni │ │ │ │ │ │ │ │ │selectivi: │ │ │ │ │ │ │ │ │SR ISO 10359-1: │ │ │ │ │ │ │ │ │2001 │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │9. │Compuşi │mg/Cl^- │ │ │ │ │ │ │ │organici │ │ │ │ │ │ │ │ │cu clor, │ │ │ │ │ │ │ │ │extrac- │ │ │ │ │ │ │ │ │tibili, │ │ │ │ │ │ │ │ │total │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │10. │Fier │mg/Fe/l │ 0,02 │ 10% │ 20% │- Spectrofoto- │ │ │ │dizolvat │ │ │ │ │metrie de │ │ │ │ │ │ │ │ │absorbţie atomică│ │ │ │ │ │ │ │ │după filtrare │ │ │ │ │ │ │ │ │prin filtru cu │ │ │ │ │ │ │ │ │membrană de │ │ │ │ │ │ │ │ │0,45 æm │ │ │ │ │ │ │ │ │- Spectofoto- │ │ │ │ │ │ │ │ │metrie de │ │ │ │ │ │ │ │ │absorbţie mole- │ │ │ │ │ │ │ │ │culară după fil- │ │ │ │ │ │ │ │ │trare prin filtru│ │ │ │ │ │ │ │ │cu membrană de │ │ │ │ │ │ │ │ │0,45 æm: │ │ │ │ │ │ │ │ │SR ISO 6332/1996 │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │11. │Mangan │mg Mn/l │0,01*2│ 10% │ 20% │- Spectrofoto- │ │ │ │ │ │) │ │ │metrie de │ │ │ │ │ │ │ │ │absorbţie atomică│ │ │ │ │ │ │ │ │SR 8662/2-1996 │ │ │ │ │ ├──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │ │ │ │0,02*3│ 10% │ 20% │- Spectrofoto- │ │ │ │ │ │) │ │ │metrie de │ │ │ │ │ │ │ │ │absorbţie mole- │ │ │ │ │ │ │ │ │culară: │ │ │ │ │ │ │ │ │SR 8662/1-1996 │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │12. │Cupru*10) │mg C/l │0,005 │ 10% │ 20% │- Spectrofoto- │ │ │ │ │ │ │ │ │metrie de │ │ │ │ │ │ │ │ │absorbţie atomică│ │ │ │ │ │ │ │ │SR ISO 8288:2001 │ │ │ │ │ │ │ │ │- Polarografie │ │ │ │ │ ├──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │ │ │ │0,02*4│ 10% │ 20% │- Spectrofoto- │ │ │ │ │ │ │ │ │metrie de │ │ │ │ │ │ │ │ │absorbţie atomică│ │ │ │ │ │ │ │ │SR ISO 8288:2001 │ │ │ │ │ │ │ │ │- Spectrofoto- │ │ │ │ │ │ │ │ │metrie de │ │ │ │ │ │ │ │ │absorbţie mole- │ │ │ │ │ │ │ │ │culară: │ │ │ │ │ │ │ │ │SR ISO 8288:2001 │ │ │ │ │ │ │ │ │- Polarografie │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │13. │Zinc*10) │mg Zn/l │0,01*2│ 10% │ 20% │- Spectrofoto- │ │ │ │ │ │) │ │ │metrie de │ │ │ │ │ │ │ │ │absorbţie atomică│ │ │ │ │ │ │ │ │SR ISO 8288:2001 │ │ │ │ │ ├──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │ │ │ │ 0,02 │ 10% │ 20% │- Spectrofoto- │ │ │ │ │ │ │ │ │metrie de │ │ │ │ │ │ │ │ │absorbţie atomică│ │ │ │ │ │ │ │ │SR ISO 8288:2001 │ │ │ │ │ │ │ │ │- Spectrofoto- │ │ │ │ │ │ │ │ │metrie de │ │ │ │ │ │ │ │ │absorbţie mole- │ │ │ │ │ │ │ │ │culară: │ │ │ │ │ │ │ │ │SR ISO 8288:2001 │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │14. │Bor*10) │mg B/l │ 0,1 │ 10% │ 20% │- Spectrofoto- │Materialul│ │ │ │ │ │ │ │metrie de │să nu con-│ │ │ │ │ │ │ │absorbţie mole- │ţină bor │ │ │ │ │ │ │ │culară │în canti- │ │ │ │ │ │ │ │- Spectrofoto- │tate │ │ │ │ │ │ │ │metrie de │importantă│ │ │ │ │ │ │ │absorbţie atomică│ │ │ │ │ │ │ │ │SR ISO 9390:2001 │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │15. │Beriliu │mg Be/l │ │ │ │ - │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │16. │Cobalt │mg Co/l │ │ │ │SR ISO 8288:2001 │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │17. │Nichel │mg Ni/l │ │ │ │SR ISO 8288:2001 │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │18. │Vanadiu │mg V/l │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │19. │Arseniu*10│mg As/l │0,002*│ 20% │ 20% │- Spectrofoto- │ │ │ │) │ │2) │ │ │metrie de │ │ │ │ │ │ │ │ │absorbţie atomică│ │ │ │ │ │ │ │ │SR ISO 6595/1997 │ │ │ │ │ ├──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │ │ │ │0,01*5│ │ │- Spectofoto- │ │ │ │ │ │) │ │ │metrie de │ │ │ │ │ │ │ │ │absorbţie atomică│ │ │ │ │ │ │ │ │SR ISO 6595/1997 │ │ │ │ │ │ │ │ │- Spectofoto- │ │ │ │ │ │ │ │ │metrie de │ │ │ │ │ │ │ │ │absorbţie mole- │ │ │ │ │ │ │ │ │culară │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │20. │Cadmiu*10)│mg Cd/l │0,0002│ 30% │ 30% │- Spectofoto- │ │ │ │ │ │0,001*│ │ │metrie de │ │ │ │ │ │5) │ │ │absorbţie atomică│ │ │ │ │ │ │ │ │SR EN ISO 5961, │ │ │ │ │ │ │ │ │SR ISO 8288:2001 │ │ │ │ │ │ │ │ │- Polarografie │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │21. │Crom to- │mg Cr/l │ 0,01 │ 20% │ 30% │- Spectofoto- │ │ │ │tal*10) │ │ │ │ │metrie de │ │ │ │ │ │ │ │ │absorbţie atomică│ │ │ │ │ │ │ │ │SR ISO 9174/1998 │ │ │ │ │ │ │ │ │- Spectofoto- │ │ │ │ │ │ │ │ │metrie de │ │ │ │ │ │ │ │ │absorbţie mole- │ │ │ │ │ │ │ │ │culară │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │22. │Plumb*10) │mg Pb/l │ 0,01 │ 20% │ 30% │- Spectofoto- │ │ │ │ │ │ │ │ │metrie de │ │ │ │ │ │ │ │ │absorbţie atomică│ │ │ │ │ │ │ │ │STAS 6362/1985 │ │ │ │ │ │ │ │ │- Polarografie │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │23. │Seleniu*10│mg Se/l │0,005 │ │ │- Spectofoto- │ │ │ │) │ │ │ │ │metrie de │ │ │ │ │ │ │ │ │absorbţie atomică│ │ │ │ │ │ │ │ │STAS 12663/1988 │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │24. │Mercur*10)│mg Hg/l │0,0001│ 30% │ 30% │- Spectofoto- │ │ │ │ │ │0,0002│ │ │metrie de │ │ │ │ │ │*5) │ │ │absorbţie atomică│ │ │ │ │ │ │ │ │fără flacără │ │ │ │ │ │ │ │ │(vaporizare la │ │ │ │ │ │ │ │ │rece): │ │ │ │ │ │ │ │ │STAS 10267/1989 │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │25. │Bariu*10) │mg Ba/l │ 0,02 │ 15% │ 30% │- Spectofoto- │ │ │ │ │ │ │ │ │metrie de │ │ │ │ │ │ │ │ │absorbţie atomică│ │ │ │ │ │ │ │ │STAS 10258/1975 │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │26. │Cianuri │mg CN^-/│ 0,01 │ 20% │ 30% │- Spectofoto- │ │ │ │ │l │ │ │ │metrie de │ │ │ │ │ │ │ │ │absorbţie mole- │ │ │ │ │ │ │ │ │culară: │ │ │ │ │ │ │ │ │SR ISO 6703/1- │ │ │ │ │ │ │ │ │1998 │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │27. │Sulfaţi │mg SO(4)│ 10 │ 10% │ 10% │- Gravimetrie: │ │ │ │ │^-2/l │ │ │ │STAS 3069/1987- │ │ │ │ │ │ │ │ │Complexometrie cu│ │ │ │ │ │ │ │ │EDTA │ │ │ │ │ │ │ │ │- Spectrofoto- │ │ │ │ │ │ │ │ │metrie de │ │ │ │ │ │ │ │ │absorbţie mole- │ │ │ │ │ │ │ │ │culară │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │28. │Cloruri │mg CL^-/│ 10 │ 10% │ 10% │- Titrare (metoda│ │ │ │ │l │ │ │ │Mohr): │ │ │ │ │ │ │ │ │SR ISO 9297:2001;│ │ │ │ │ │ │ │ │- Spectrofoto- │ │ │ │ │ │ │ │ │metrie de │ │ │ │ │ │ │ │ │absorbţie mole- │ │ │ │ │ │ │ │ │culară │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │29. │Detergenţi│mg │ 0,05 │ 20% │ │- Spectrofoto- │ │ │ │anionici │lauril- │ │ │ │metrie de │ │ │ │care reac-│sulfat/l│ │ │ │absorbţie mole- │ │ │ │ţionează │ │ │ │ │culară: │ │ │ │cu albas- │ │ │ │ │SR EN 903:2003 │ │ │ │trul de │ │ │ │ │ │ │ │ │metilen │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │30. │Fosfaţi │mg │ 0,02 │ 10% │ 20% │- Spectrofoto- │ │ │ │ │P(2)O(5)│ │ │ │metrie de │ │ │ │ │/l │ │ │ │absorbţie mole- │ │ │ │ │ │ │ │ │culară: │ │ │ │ │ │ │ │ │SR EN 1189/1999 │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │31. │Fenoli │mg │0,0005│0,0005 │0,0005│- Spectrofoto- │ │ │ │(indice │C(6)H(5)│ │ │ │metrie de │ │ │ │fenolic) │OH/l │ │ │ │absorbţie mole- │ │ │ │ │ │ │ │ │culară - metoda │ │ │ │ │ │ │ │ │cu 4-amino- │ │ │ │ │ │ │ │ │antipirină: │ │ │ │ │ │ │ │ │SR ISO 6439:2001 │ │ │ │ │ ├──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │ │ │ │0,001*│ 30% │ 50% │- Metoda cu para-│ │ │ │ │ │6) │ │ │nitroanilină │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │32. │Hidrocar- │mg/l │ 0,01 │ 20% │ 30% │- Spectrometrie │Sticlă │ │ │buri │ │ │ │ │în IR după ex- │ │ │ │dizolvate │ │ │ │ │tracţie cu tetra-│ │ │ │sau în │ │ │ │ │clorură de carbon│ │ │ │emulsie │ │ │ │ │SR 7877/2-1995 │ │ │ │ │ ├──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │ │ │ │0,04*3│ │ │- Gravimetrie │ │ │ │ │ │) │ │ │după extracţie cu│ │ │ │ │ │ │ │ │eter de petrol: │ │ │ │ │ │ │ │ │SR 7877/l-1995 │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │33. │Hidrocar- │mg/l │0,0000│ 50% │ 50% │- Măsurarea │ │ │ │buri poli-│ │ 4 │ │ │fluorescenţei în │ │ │ │ciclice │ │ │ │ │UV după cromato- │ │ │ │aromatice │ │ │ │ │grafie în strat │ │ │ │*10) │ │ │ │ │subţire │ │ │ │ │ │ │ │ │- Măsurare com- │ │ │ │ │ │ │ │ │parativă faţă de │ │ │ │ │ │ │ │ │un amestec de 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │substanţe cu │ │ │ │ │ │ │ │ │aceeaşi concen- │ │ │ │ │ │ │ │ │traţie*8): │ │ │ │ │ │ │ │ │STAS 8562/1970 │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │34. │Total pes-│æg/l │0,0001│ 50% │ 50% │- Cromatografie │ │ │ │ticide │ │ │ │ │lichidă sau ga- │ │ │ │(paration,│ │ │ │ │zoasă după ex- │ │ │ │hexaclor- │ │ │ │ │tracţia cu un │ │ │ │ciclohexan│ │ │ │ │solvent adecvat │ │ │ │dieldrin)*│ │ │ │ │şi purificare; │ │ │ │10 │ │ │ │ │identificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │constituenţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │amestecului; │ │ │ │ │ │ │ │ │analiza cantita- │ │ │ │ │ │ │ │ │tivă: │ │ │ │ │ │ │ │ │SR EN ISO 6468: │ │ │ │ │ │ │ │ │2000 │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │35. │Consum │mg O(2)/│ 15 │ 20% │ 20% │- Metoda cu │ │ │ │chimic de │l │ │ │ │dicromat de │ │ │ │oxigen │ │ │ │ │potasiu: │ │ │ │(CCO) │ │ │ │ │SR ISO 6060/1996 │ │ │ │ │ │ │ │ │SR EN ISO 8467: │ │ │ │ │ │ │ │ │2001 │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │36. │Grad de │% │ 5 │ 10% │ 10% │- Metoda Winkler │Sticlă │ │ │saturaţie │ │ │ │ │- Metoda │ │ │ │în oxigen │ │ │ │ │electrochimică: │ │ │ │ │ │ │ │ │SR EN 25814/1999 │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │37. │Consum │mg O(2)/│ 2 │ 1,5 │ 2 │- Determinarea │ │ │ │biochimic │l │ │ │ │oxigenului dizol-│ │ │ │de oxigen │ │ │ │ │vat înainte şi │ │ │ │[CBO(5)] │ │ │ │ │după 5 zile de │ │ │ │ │ │ │ │ │incubare la tem- │ │ │ │ │ │ │ │ │peratura de 20°C │ │ │ │ │ │ │ │ │+1°C, la întune- │ │ │ │ │ │ │ │ │ric │ │ │ │ │ │ │ │ │- Adăugarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │inhibitor de │ │ │ │ │ │ │ │ │nitrificare: │ │ │ │ │ │ │ │ │SR EN 1899:1:2003│ │ │ │ │ │ │ │ │SR EN 1899-2:2002│ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │38. │Azot prin │mg N/l │ 0,3 │ 0,5 │ 0,5 │- Mineralizare, │ │ │ │metoda │ │ │ │ │distilare prin │ │ │ │Kjeldahl │ │ │ │ │metoda Kjeldahl │ │ │ │(exceptând│ │ │ │ │şi determinarea │ │ │ │NO^-(2) │ │ │ │ │amoniului cu me- │ │ │ │Kjeldahl │ │ │ │ │toda spectrofoto-│ │ │ │şi │ │ │ │ │metrică de │ │ │ │NO^-(3) │ │ │ │ │absorbţie mole- │ │ │ │ │ │ │ │ │culară sau ti- │ │ │ │ │ │ │ │ │trare: │ │ │ │ │ │ │ │ │SR EN ISO 13395: │ │ │ │ │ │ │ │ │2002 │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │39. │Amoniu mg │NH^+(4)/│0,01*2│0,03*2) │0,03*2│- Spectrofoto- │ │ │ │ │l │) │ │) │metrie de │ │ │ │ │ │0,1*3)│10%*3) │20%*3)│absorbţie mole- │ │ │ │ │ │ │ │ │culară: │ │ │ │ │ │ │ │ │SR ISO 5664:2001 │ │ │ │ │ │ │ │ │SR ISO 7150-1: │ │ │ │ │ │ │ │ │2001 │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │40. │Substanţe │mg/l │0,1*11│ - │ - │- Extracţie la pH│ │ │ │extracti- │ │) │ │ │neutru cu cloro- │ │ │ │bile cu │ │ │ │ │form purificat, │ │ │ │cloroform │ │ │ │ │evaporare în │ │ │ │ │ │ │ │ │vacuum la tempe- │ │ │ │ │ │ │ │ │ratura camerei │ │ │ │ │ │ │ │ │şi cântărirea │ │ │ │ │ │ │ │ │reziduului: │ │ │ │ │ │ │ │ │SR 7587/1996 │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │41. │Carbon │mg C/l │ │ │ │SR ISO 8245/1995 │ │ │ │organic │ │ │ │ │ │ │ │ │total │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │42. │Carbon │mg C/l │ │ │ │SR 13158/1993 │ │ │ │organic │ │ │ │ │ │ │ │ │rezidual │ │ │ │ │ │ │ │ │după flo- │ │ │ │ │ │ │ │ │culare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │filtrare │ │ │ │ │ │ │ │ │pe membra-│ │ │ │ │ │ │ │ │nă de 5 æm│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │43. │Coliformi │/100ml │5*2) │ │ │- Cultură la tem-│Sticlă │ │ │totali │ │500*7)│ │ │peratura de 37°C │sterili- │ │ │ │ │ │ │ │pe un mediu solid│zată │ │ │ │ │ │ │ │specific adecvat │ │ │ │ │ │ │ │ │(de exemplu, o │ │ │ │ │ │ │ │ │agarlactoză) cu │ │ │ │ │ │ │ │ │filtrare*2) sau │ │ │ │ │ │ │ │ │fără filtrare*7) │ │ │ │ │ │ │ │ │şi numărarea co- │ │ │ │ │ │ │ │ │loniilor. Probele│ │ │ │ │ │ │ │ │trebuie diluate │ │ │ │ │ │ │ │ │sau, acolo unde │ │ │ │ │ │ │ │ │este cazul, con- │ │ │ │ │ │ │ │ │centrate astfel │ │ │ │ │ │ │ │ │încât să conţină │ │ │ │ │ │ │ │ │10 şi 100 de co- │ │ │ │ │ │ │ │ │lonii. Dacă este │ │ │ │ │ │ │ │ │necesar, identi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ficare prin ga- │ │ │ │ │ │ │ │ │zeificare │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │ │ │ │5*2) │ │ │- Metoda diluţiei│ │ │ │ │ │500*7)│ │ │cu fermentare │ │ │ │ │ │ │ │ │în substraturi │ │ │ │ │ │ │ │ │lichide în cel │ │ │ │ │ │ │ │ │puţin 3 eprubete │ │ │ │ │ │ │ │ │cu 3 diluţii. │ │ │ │ │ │ │ │ │Subcultura epru- │ │ │ │ │ │ │ │ │betelor pozitive │ │ │ │ │ │ │ │ │pe un mediu de │ │ │ │ │ │ │ │ │confirmare. │ │ │ │ │ │ │ │ │Calcularea potri-│ │ │ │ │ │ │ │ │vit MPN (numărul │ │ │ │ │ │ │ │ │cel mai probabil)│ │ │ │ │ │ │ │ │Incubarea la tem-│ │ │ │ │ │ │ │ │peratura de │ │ │ │ │ │ │ │ │37°C ± 1°C │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │44. │Coliformi │/100 ml │2*2) │ │ │- Cultură la tem-│Sticlă │ │ │fecali │ │200*7)│ │ │peratura de 44°C │sterili- │ │ │ │ │ │ │ │pe un mediu solid│zată │ │ │ │ │ │ │ │specific adecvat │ │ │ │ │ │ │ │ │(de exemplu, o │ │ │ │ │ │ │ │ │agarlactoză) cu │ │ │ │ │ │ │ │ │filtrare*2) sau │ │ │ │ │ │ │ │ │fără filtrare*7) │ │ │ │ │ │ │ │ │şi numărarea co- │ │ │ │ │ │ │ │ │loniilor. Probele│ │ │ │ │ │ │ │ │trebuie diluate │ │ │ │ │ │ │ │ │sau, acolo unde │ │ │ │ │ │ │ │ │este cazul, con- │ │ │ │ │ │ │ │ │centrate astfel │ │ │ │ │ │ │ │ │încât să conţină │ │ │ │ │ │ │ │ │10 şi 100 de co- │ │ │ │ │ │ │ │ │lonii. Dacă este │ │ │ │ │ │ │ │ │necesar, identi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ficare prin ga- │ │ │ │ │ │ │ │ │zeificare. │ │ │ │ │ ├──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │ │ │ │2*2) │ │ │- Metoda diluţiei│ │ │ │ │ │200*7)│ │ │cu fermentare pe │ │ │ │ │ │ │ │ │substraturi li- │ │ │ │ │ │ │ │ │chide în cel pu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ţin 3 eprubete cu│ │ │ │ │ │ │ │ │3 diluţii. │ │ │ │ │ │ │ │ │Subcultura tubu- │ │ │ │ │ │ │ │ │rilor pozitive pe│ │ │ │ │ │ │ │ │un mediu de con- │ │ │ │ │ │ │ │ │firmare. │ │ │ │ │ │ │ │ │Numărarea potri- │ │ │ │ │ │ │ │ │vit MPN(numărul │ │ │ │ │ │ │ │ │cel mai probabil)│ │ │ │ │ │ │ │ │Incubarea la tem-│ │ │ │ │ │ │ │ │peratura de │ │ │ │ │ │ │ │ │44°C ± 1°C │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │45. │Strepto- │/100ml │2*2) │ │ │- Cultură la tem-│Sticlă │ │ │coci │ │200*7)│ │ │peratura de 37°C │sterili- │ │ │fecali │ │ │ │ │pe un mediu solid│zată │ │ │ │ │ │ │ │specific adecvat │ │ │ │ │ │ │ │ │(de exemplu, │ │ │ │ │ │ │ │ │azidă de sodiu) │ │ │ │ │ │ │ │ │cu filtrare*2) │ │ │ │ │ │ │ │ │sau fără filtra- │ │ │ │ │ │ │ │ │re*7)i numărarea │ │ │ │ │ │ │ │ │coloniilor. │ │ │ │ │ │ │ │ │Probele trebuie │ │ │ │ │ │ │ │ │diluate sau, │ │ │ │ │ │ │ │ │acolo unde este │ │ │ │ │ │ │ │ │cazul, concentra-│ │ │ │ │ │ │ │ │te astfel încât │ │ │ │ │ │ │ │ │să conţină 10 şi │ │ │ │ │ │ │ │ │100 de colonii. │ │ │ │ │ │ │ │ │Dacă este necesar│ │ │ │ │ │ │ │ │identificare prin│ │ │ │ │ │ │ │ │gazeificare. │ │ │ │ │ ├──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │ │ │ │2*2) │ │ │- Metoda diluţiei│ │ │ │ │ │200*7)│ │ │într-un mediu de │ │ │ │ │ │ │ │ │azidă de sodiu în│ │ │ │ │ │ │ │ │3 eprubete cu 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │diluţii. │ │ │ │ │ │ │ │ │Numărarea conform│ │ │ │ │ │ │ │ │MPN(numărul cel │ │ │ │ │ │ │ │ │mai probabil) │ │ ├────┼──────────┼────────┼──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │46. │Salmonella│ │1/5.00│ │ │- Concentrare │Sticlă │ │ │*12) │ │0 ml │ │ │prin filtrare │sterili- │ │ │ │ │ │ │ │(pe membrană sau │zată │ │ │ │ │ │ │ │printr-un filtru │ │ │ │ │ │ │ │ │corespunzător) │ │ │ │ │ ├──────┼────────┼──────┼─────────────────┼──────────┤ │ │ │ │1/1.00│ │ │- Inocularea │ │ │ │ │ │0 ml │ │ │într-un mediu de │ │ │ │ │ │ │ │ │preîmbogăţire. │ │ │ │ │ │ │ │ │Îmbogăţirea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │transferul │ │ │ │ │ │ │ │ │într-un mediu │ │ │ │ │ │ │ │ │gelatinos │ │ │ │ │ │ │ │ │izolator-identi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ficare: │ │ │ │ │ │ │ │ │SR ISO 6340/2000 │ │ └────┴──────────┴────────┴──────┴────────┴──────┴─────────────────┴──────────┘____________ *1) Probele prelevate din apele de suprafaţă, din locul de captare, se analizează şi se măsoară după trecerea prin sită de sârmă pentru îndepărtarea oricăror resturi plutitoare din lemn, plastic etc. *2) Pentru ape de categoria AI valori G. *3) Pentru ape de categoriile A2 şi A3. *4) Pentru ape de categoria A3. *5) Pentru ape de categoriile AI, A2 şi A3, valoarea I. *6) Pentru ape de categoriile A2, valoarea I şi A3. *7) Pentru ape de categoriile A2 şi A3, valoarea G. *8) Se va lua în considerare un amestec de 6 substanţe standard (de referinţă), toate de aceeaşi concentraţie: fluorantren; 3,4-benzofluorantren; 11,12-benzofluorantren; 3,4-benzpiren; 1,12-benzperilen; 1,2,3-cd-indenopiren. *9) Se va lua în considerare un amestec de 3 substanţe standard (de referinţă), toate de aceeaşi concentraţie: paration, hexaclorciclohexan (HCH), dieldrin. *10) Dacă probele conţin cantităţi mari de materii în suspensie care fac necesar un tratament special preliminar, valorile de exactitate/acurateţe din coloana E pot fi depăşite în mod excepţional şi vor fi considerate valori ţintă. Aceste probe trebuie tratate astfel încât să existe siguranţa că analiza acoperă cea mai mare cantitate din substanţele de măsurat. *11) Pentru această metodă nu este sigur că limita de detecţie cerută pentru verificarea valorilor din anexa nr. 1b) poate fi atinsă. *12) Absent în 5.000 ml (AI, G) şi absent în 1,000 ml (A2, G) g = acceleraţia gravitaţională.--------Anexa 2a) a fost modificată de pct. 4 al art. unic şi înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 662 din 7 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 15 iulie 2005.  +  Anexa 2b) ---------la normativ-----------FRECVENTA MINIMA ANUALĂde prelevare şi analiza pentru fiecare parametru din anexa nr. 1b)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Populaţie A1*) A2*) A3*)deservita ────────────────────────────────────────────────────────────────               I**) ÎI**) III**) I**) ÎI**) III**) I**) ÎI**) III**)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────≤ 10.000 1-2 1-2 1-2 4 4 4 ***)*1) ***)*1) ***)*1)De la 10.001la ≤ 30.000 1-2 1-2 1-2 4 4 4 ***)*1) ***)*1) ***)*1)De la 30.001la ≤ 100.000 1-2 1-2 1-2 4 4 4 ***)*1) ***)*1) ***)*1)> 100.000 2 2 4*2) 4*2) 4*2) ***)*1) ***)*1) ***)*1)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------------*) Calitatea apei de suprafaţa, conform anexei nr. 1a) (NTPA-013).**) Clasificarea parametrilor corespunzător frecvenţei.***) Frecventa se stabileşte de către autorităţile naţionale competente în domeniul gospodăririi apelor.*1) În cazul apelor de suprafaţa de categoria A3, pentru fiecare parametru autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor poate mari frecventa de prelevare şi analiza în funcţie de necesitaţi (zilnic sau săptămânal).*2) În cazul apelor de suprafaţa de categoria A3, autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor poate mari frecventa de prelevare şi analiza de până la 12 ori pe an, pentru fiecare parametru, pe bazinele hidrografice cu probleme.  +  Anexa 2c) --------la normativ-----------SPECIFICAREA PARAMETRILORcare se determina pe categorii de apa de suprafaţa destinată potabilizarii┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────────┐│ I │ ÎI │ III │├─────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤│ Parametrul │ Parametrul │ Parametrul │├───┬─────────────────────┼───┬─────────────────────┼───┬──────────────────────┤│ 1.│pH │10.│Fier dizolvat │ 8.│Fluoruri │├───┼─────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼──────────────────────┤│ 2.│Culoare │11.│Mangan │14.│Bor │├───┼─────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼──────────────────────┤│ 3.│Total suspensii │12.│Cupru │19.│Arsen ││ │solide │ │ │ │ │├───┼─────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼──────────────────────┤│ 4.│Temperatura │13.│Zinc │20.│Cadmiu │├───┼─────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼──────────────────────┤│ 5.│Conductivitate │27.│Sulfati │21.│Crom total │├───┼─────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼──────────────────────┤│ 6.│Miros │29.│Surfactanti │22.│Plumb │├───┼─────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼──────────────────────┤│ 7.│Azotati │31.│Fenoli │23.│Seleniu │├───┼─────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼──────────────────────┤│28.│Cloruri │38.│Azot prin metoda │24.│Mercur ││ │ │ │Kjeldahl │ │ │├───┼─────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼──────────────────────┤│30.│Fosfati │43.│Coliformi totali │25.│Bariu │├───┼─────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼──────────────────────┤│35.│Consum chimic de │44.│Coliformi fecali │26.│Cianuri ││ │oxigen (CCO) │ │ │ │ │├───┼─────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼──────────────────────┤│36.│Gradul de saturatie │ │ │32.│Hidrocarburi dizolvate││ │în oxigen │ │ │ │sau emulsionate │├───┼─────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼──────────────────────┤│37.│Consum biochimic de │ │ │33.│Hidrocarburi polici- ││ │oxigen [CBO(5)] │ │ │ │clice aromatice │├───┼─────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼──────────────────────┤│39.│Amoniu │ │ │34.│Total pesticide │├───┼─────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼──────────────────────┤│ │ │ │ │40.│Substanţe extractibile││ │ │ │ │ │cu cloroform │├───┼─────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼──────────────────────┤│ │ │ │ │45.│Streptococi fecali │├───┼─────────────────────┼───┼─────────────────────┼───┼──────────────────────┤│ │ │ │ │46.│Salmonella ││ │ │ │ │ │ │└───┴─────────────────────┴───┴─────────────────────┴───┴──────────────────────┘--------