DECIZIE nr. 801 din 3 iulie 2008referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (1) şi ale art. 16 din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 30 iulie 2008    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorAugustin Zegrean - judecătorSimona Ricu - procurorClaudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (1) şi ale art. 16 din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, excepţie ridicată de Vasile Creţan în Dosarul nr. 9.810/95/2007 al Curţii de Apel Craiova Secţia civilă.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate. Textul de lege criticat, prin aceea că reglementează regimul stabilirii, sursa de finanţare şi cuantumul despăgubirilor cuvenite proprietarilor pentru imobilele preluate în mod abuziv, nu încalcă liberul acces la justiţie şi nici principiul egalităţii în drepturi, deoarece acesta se aplică tuturor celor vizaţi de ipoteza normei, iar persoana în cauză are posibilitatea de a ataca în justiţie atât deciziile adoptate de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, cât şi hotărârea judecătorească pronunţată de prima instanţă.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:Prin Încheierea din 31 martie 2008, pronunţată în Dosarul nr. 9.810/95/2007, Curtea de Apel Craiova - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) şi ale art. 16 din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.Excepţia a fost ridicată de Vasile Creţan într-o cauză privind soluţionarea unui apel declarat împotriva unei sentinţe civile, apel motivat prin neconstituţionalitatea şi greşita aplicare a Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că prin reglementarea în art. 13 din Legea nr. 247/2005 a Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, aflate în subordinea Cancelariei PrimuluiMinistru, s-a creat un sistem de justiţie paralelă, contrar prevederilor art. 1 alin. (4), ale art. 21 alin. (1) şi (2), ale art. 44 alin. (3) şi (6), ale art. 52 alin. (1) şi ale art. 124 alin. (2) din Constituţie. Astfel, stabilirea modalităţii de plată şi a nivelului despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, fără consultarea voinţei proprietarului "unilateral", determină, în opinia autorului excepţiei, o înfrângere a principiului constituţional al garantării şi ocrotirii dreptului de proprietate privată, a accesului liber la justiţie, a drepturilor omului, în general, şi a principiului separaţiei puterilor în stat. Totodată, acordarea despăgubirilor sub forma titlurilor de despăgubiri, şi nu sub formă bănească, fără consimţământul proprietarului, reprezintă o "brutală" intervenţie a statului în "relaţiile de proprietate" ale titularului dreptului de creanţă asupra statului, ceea ce echivalează cu o "întoarcere la comunism."Curtea de Apel Craiova - Secţia civilă îşi exprimă opinia în sensul netemeiniciei excepţiei de neconstituţionalitate. Textele de lege criticate, prin aceea că reglementează înfiinţarea Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor şi atribuţiile acesteia, precum şi sursele de finanţare, cuantumul şi procedura de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, nu încalcă liberul acces la justiţie şi nici principiul garantării şi ocrotirii dreptului de proprietate privată, deoarece deciziile adoptate de Comisia Centrală pot fi atacate în contencios administrativ, iar hotărârea pronunţată de prima instanţă poate fi atacată cu recurs.Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile art. 13 alin. (1) şi ale art. 16 din titlul VII al Legii nr. 247/2005 sunt constituţionale. Se arată, în esenţă, că deciziile adoptate de către Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor pot fi atacate în condiţiile legii contenciosului administrativ, astfel că nu se poate reţine pretinsa contrarietate faţă de prevederile art. 21 alin. (1) şi (2) şi ale art. 52 alin. (1) din Constituţie, sub aspectul accesului liber la justiţie al persoanei vătămate printr-un act al autorităţii publice, şi nici faţă de cele ale art. 124 alin. (2), privind principiul constituţional de organizare şi funcţionare a justiţiei, potrivit căruia justiţia este unică, imparţială şi egală pentru toţi. În legătură cu prevederile art. 44 alin. (3) şi (6) din Legea fundamentală, de asemenea invocate, Avocatul Poporului apreciază că acestea nu au incidenţă în cauza de faţă.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 13 alin. (1) şi ale art. 16 din titlul VII "Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, în ceea ce priveşte art. 16 din legea criticată, au intervenit următoarele modificări şi completări: alin. (2) a fost modificat prin pct. 23 al alin. (1) din articolul unic al titlului I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 29 iunie 2007; alin. (2^1) şi (2^) au fost introduse prin pct. 24 al alin. (1) din articolul unic al titlului I din aceeaşi ordonanţă de urgenţă; alin. (6^)-(6^) au fost introduse prin pct. 2 al alin. (1) din articolul unic al titlului III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.194 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 263/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 3 iulie 2006, iar alin. (9) a fost modificat prin pct. 3 al alin. (1) din articolul unic al titlului III din acelaşi act normativ.Textele de lege criticate au în prezent următorul conţinut:- Art. 13, cuprins la cap. III "Măsuri instituţionale", prevede la alin. (1): "Pentru analizarea şi stabilirea cuantumului final al despăgubirilor care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi, se constituie în subordinea Cancelariei Primului-Ministru, Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, denumită în continuare Comisia Centrală, care are, în principal, următoarele atribuţii: a) dispune emiterea deciziilor referitoare la acordarea de titluri de despăgubire; b) ia alte măsuri legale, necesare aplicării prezentei legi."- Art. 16 din cap. V "Procedurile administrative pentru acordarea despăgubirilor" reglementează astfel: "(1) Deciziile/ dispoziţiile emise de entităţile învestite cu soluţionarea notificărilor, a cererilor de retrocedare sau, după caz, ordinele conducătorilor administraţiei publice centrale învestite cu soluţionarea notificărilor şi în care s-au consemnat sume care urmează a se acordă ca despăgubire, însoţite, după caz, de situaţia juridică actuală a imobilului obiect al restituirii şi întreaga documentaţie aferentă acestora, inclusiv orice înscrisuri care descriu imobilele construcţii demolate depuse de persoana îndreptăţită şi/sau regăsite în arhivele proprii, se predau pe bază de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale, pe judeţe, conform eşalonării stabilite de aceasta, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) Notificările formulate potrivit prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu au fost soluţionate în sensul arătat la alin. (1) până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se predau pe bază de proces-verbal de predare-primire Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, însoţite de deciziile/dispoziţiile emise de entităţile învestite cu soluţionarea notificărilor, a cererilor de retrocedare sau, după caz, ordinelor conducătorilor administraţiei publice centrale conţinând propunerile motivate de acordare a despăgubirilor, după caz, de situaţia juridică actuală a imobilului obiect al restituirii şi de întreaga documentaţie aferentă acestora, inclusiv orice acte juridice care descriu imobilele construcţii demolate depuse de persoana îndreptăţită şi/sau regăsite în arhivele proprii, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a deciziilor/dispoziţiilor sau, după caz, a ordinelor.(2^1) Dispoziţiile autorităţilor administraţiei publice locale vor fi centralizate pe judeţe la nivelul prefecturilor, urmând a fi înaintate de prefect către Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, însoţite de referatul conţinând avizul de legalitate al instituţiei prefectului, ulterior exercitării controlului de legalitate de către acesta.(2^2) Deciziile/dispoziţiile sau, după caz, ordinele prevăzute la alin. (2) vor fi însoţite de înscrisuri care atestă imposibilitatea atribuirii, în compensare, total sau parţial, a unor alte bunuri sau servicii disponibile, deţinute de entitatea învestită cu soluţionarea notificării. (3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Biroul Central constituit prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.329/2003 va proceda la predarea, pe bază de proces-verbal de predare-primire, către Secretariatul Comisiei Centrale a tuturor documentaţiilor depuse de către titularii deciziilor/dispoziţiilor motivate prin care s-a stabilit ca măsură reparatorie acordarea de titluri de valoare nominală şi care nu au fost soluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi. (4) Pe baza situaţiei juridice a imobilului pentru care s-a propus acordarea de despăgubiri, Secretariatul Comisiei Centrale procedează la analizarea dosarelor prevăzute la alin. (1) şi (2) în privinţa verificării legalităţii respingerii cererii de restituire în natură. (5) Secretariatul Comisiei Centrale va proceda la centralizarea dosarelor prevăzute la alin. (1) şi (2), în care, în mod întemeiat cererea de restituire în natură a fost respinsă, după care acestea vor fi transmise evaluatorului sau societăţii de evaluatori desemnate, în vederea întocmirii raportului de evaluare. (6) După primirea dosarului, evaluatorul sau societatea de evaluatori desemnată va efectua procedura de specialitate, şi va întocmi raportul de evaluare pe care îl va transmite Comisiei Centrale. Acest raport va conţine cuantumul despăgubirilor în limita cărora vor fi acordate titlurile de despăgubire.(6^1) La cererea evaluatorilor sau a reprezentanţilor societăţii de evaluare desemnate de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, deţinătorii bunurilor imobile ce fac obiectul procedurilor administrative prevăzute de prezenta lege vor permite accesul acestora la locul unde se află bunurile respective, pe perioada şi numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru efectuarea lucrării de evaluare.(6^2) Deţinătorii bunurilor imobile prevăzute la alin. (61) vor fi înştiinţaţi în timp util despre efectuarea lucrării de evaluare.(6^3) În caz de refuz, intrarea în domiciliul sau în reşedinţa persoanei fizice se face cu autorizarea instanţei judecătoreşti competente, dispoziţiile privind ordonanţa preşedinţială din Codul de procedură civilă fiind aplicabile.(6^4) La cererea evaluatorilor sau a reprezentanţilor societăţii de evaluare, băncile, notarii publici, agenţiile imobiliare, birourile de carte funciară, precum şi orice alţi deţinători de informaţii privind tranzacţiile cu proprietăţi imobiliare sunt obligaţi să le comunice de îndată, în scris, datele şi informaţiile necesare efectuării evaluării, chiar dacă prin legi speciale se dispune altfel. Evaluatorii au obligaţia de a asigura secretul datelor şi informaţiilor astfel primite.(6^5) În cazul în care evaluatorul consideră necesar, organele de poliţie, jandarmerie sau alţi agenţi ai forţei publice, după caz, sunt obligaţi să-i acorde concursul pentru obţinerea datelor şi informaţiilor necesare întocmirii raportului de evaluare, precum şi pentru îndeplinirea oricărei alte activităţi în acelaşi scop. (7) În baza raportului de evaluare Comisia Centrală va proceda fie la emiterea deciziei reprezentând titlul de despăgubire, fie la trimiterea dosarului spre reevaluare. (8) Dispoziţiile alin. (1)-(2) şi (7) se aplică în mod corespunzător şi deciziilor/ordinelor emise în temeiul art. 6 alin. (4) şi art. 32 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989, republicată, în care s-au consemnat/propus sume care urmează a se acordă ca despăgubire. (9) În cazul prevăzut la alin. (8), titlul de despăgubire se va emite de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor până la concurenţa sumei reprezentând cuantumul despăgubirilor consemnate/propuse, actualizate cu indicele de inflaţie."Autorul excepţiei apreciază că textele de lege criticate contravin, în ordinea invocării lor, prevederilor constituţionale ale art. 44 alin. (3) referitoare la interdicţia exproprierii, cu excepţia celei pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire, şi ale alin. (6) privind modalitatea de stabilire a despăgubirilor prevăzute la alin. (3) şi (5), respectiv de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergenţă, prin justiţie, ale art. 52 alin. (1) care garantează dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, ale art. 21 alin. (1) şi (2) privind accesul liber la justiţie şi ale art. 124 alin. (1) potrivit cărora justiţia este unică, imparţială şi egală pentru toţi. De asemenea, este invocat principiul separaţiei puterilor în stat, consacrat de art. 1 alin. (4) din Legea fundamentală.Analizând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, din care fac parte şi art. 13 alin. (1) şi art. 16, criticate, au mai fost examinate de Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa, aspectele de neconstituţionalitate invocate fiind parţial asemănătoare cu cele formulate în prezenta cauză, respectiv modalitatea de acordare a despăgubirilor sub forma unor titluri de valoare, şi nu în formă bănească. Prin Decizia nr. 1.180 din 13 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 24 ianuarie 2008, Curtea a arătat că prin emiterea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2007 pentru modificarea şi completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, soluţia legislativă anterior conţinută şi criticată, referitoare la modalitatea de acordare a despăgubirilor sub forma unor titluri de valoare, a fost modificată substanţial, art. 3 lit. h) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 prevăzând că persoanele cărora li s-a stabilit un drept de creanţă asupra statului român ca urmare a aplicării Legii nr. 10/2001 şi a altor acte normative precizate în titlul VII al Legii nr. 247/2005 pot primi în numerar o sumă de până la 500.000 lei.Prin urmare, critica de neconstituţionalitate referitoare la încălcarea dreptului de proprietate este neîntemeiată.Cât priveşte susţinerile autorului excepţiei în legătură cu înfrângerea principiului constituţional al separaţiei şi echilibrului puterilor - art. 1 alin. (4), al accesului liber la justiţie - art. 21 alin. (1) şi (2), al dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică - art. 52 alin. (1) şi al principiului de unicitate, imparţialitate şi egalitate pentru toţi a justiţiei - art. 124 alin. (2), Curtea constată că nici acestea nu sunt întemeiate.Faptul că, pentru stabilirea despăgubirilor aferente imobilelor preluate abuziv, legiuitorul a stabilit mai întâi o etapă administrativă, necesară pentru analizarea şi stabilirea cuantumului final al acestora, raţiune pentru care a constituit Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, nu are semnificaţia creării unui sistem paralel de justiţie şi nici a încălcării principiului separaţiei şi echilibrului puterilor, astfel cum susţine autorul excepţiei, deoarece deciziile Comisiei Centrale pot fi atacate în contencios administrativ de persoana care se pretinde vătămată în drepturile şi interesele sale legitime.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (1) şi ale art. 16 din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, excepţie ridicată de Vasile Creţan în Dosarul nr. 9.810/95/2007 al Curţii de Apel Craiova - Secţia civilă.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 3 iulie 2008.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Claudia-Margareta Krupenschi----------