DECRET nr. 197 din 20 mai 1955privind exploatarea serviciilor de posta şi telecomunicaţii
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Prezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române, decretează:
  •  +  Articolul 1Ministerul Postelor şi Telecomunicatiilor poarta răspunderea dezvoltării tuturor mijloacelor de posta şi telecomunicaţii în Republica Populara Română şi stabileşte normele generale obligatorii privind construirea, exploatarea şi dezvoltarea mijloacelor de posta şi telecomunicaţii.Organizarea şi exploatarea serviciilor de posta şi telecomunicaţii, precum şi radiocomunicatiilor se efectuează numai de Ministerul Postelor şi Telecomunicatiilor sau cu autorizarea acestuia.  +  Articolul 2Ministerul Postelor şi Telecomunicatiilor executa: a) colectarea, primirea, transportul şi distribuirea corespondentelor de orice fel, a banilor şi valorilor pînă la orice suma, precum şi a coletelor pînă la 12 kg, iar a coletelor cu conţinutul indivizibil pînă la 20 kg; b) emiterea şi retragerea timbrelor poştale, a imprimatelor poştale şi de telecomunicaţii, precum şi vînzarea lor; c) îndeplinirea formalităţilor de vamuire la trimiterile poştale; d) difuzarea şi expedierea presei; e) comunicarea actelor de procedura juridică; f) construirea, instalarea şi întreţinerea liniilor şi reţelelor de telecomunicaţii, precum instalarea, întreţinerea şi exploatarea aparatelor şi utilajului necesar transmiterii sau recepţiei prin fir, radioelectrice, optice şi acustice a sunetelor, scrisurilor, imaginilor, mesagiilor sau informaţiilor de orice natura de folosinţă generală; g) coordonarea, inspectarea şi verificarea instalaţiilor de telecomunicaţii de folosinţă generală, precum şi a celor ce utilizează reţeaua Ministerului Postelor şi Telecomunicatiilor; h) inspectarea şi verificarea instalaţiilor, serviciilor şi personalului de radiocomunicatii, din punct de vedere tehnic şi al capacităţii profesionale, de pe teritoriul Republicii Populare Române sau care se afla pe bordul vaselor şi aeronavelor române, prin organe aprobate de Comisia specială de radiocomunicatii; i) reprezentarea intereselor în materie de posta şi telecomunicaţii de folosinţă generală ale Republicii Populare Române la conferinţele şi reuniunile internaţionale de specialitate; j) exercitarea tuturor drepturilor şi obligaţiilor în materie de posta şi telecomunicaţii ce decurg din convenţiile, aranjamentele şi regulamentele internaţionale; k) sprijinirea şi organizarea, în colaborare cu Academia Republicii Populare Române, Ministerul Învăţămîntului sau orice alta instituţie, întreprindere sau organizaţie, a activităţii ştiinţifice în domeniul poştei şi telecomunicatiilor; l) eliberarea documentelor pentru exercitarea profesiunii tuturor categoriilor de radiotelegrafisti ai instituţiilor, întreprinderilor şi organizaţiilor, precum şi pentru radioamatori; m) avizarea asupra programelor analitice folosite de instituţiile, întreprinderile şi organizaţiile care instruiesc sau califica personalul folosit în radiocomunicatii; n) orice alte operaţiuni, în legătură cu serviciile de posta şi telecomunicaţii, ce se vor stabili prin convenţii încheiate între Ministerul Postelor şi Telecomunicatiilor şi unităţile interesate.  +  Articolul 3Distribuirea numai în aceeaşi localitate a trimiterilor poştale, banilor şi valorilor se poate face şi prin angajaţii proprii, de către unităţile din sectorul socialist.De asemenea, în aceeaşi localitate, se poate face de către instituţii, întreprinderi sau organizaţii de orice fel, plata şi încasarea sumelor de bani datorate sau cuvenite din activitatea lor proprie.  +  Articolul 4Ministerul Postelor şi Telecomunicatiilor, cu respectarea dispoziţiilor şi prescripţiilor tehnice date de organele interesate şi competente, are dreptul: a) sa instaleze stîlpii, suporti şi firele liniei sale de telecomunicaţii pe terenul şi construcţiile aparţinînd instituţiilor, întreprinderilor şi organizaţiilor de tot felul sau particularilor; b) sa instaleze posturi telefonice publice în orice loc sau imobil unde publicul are acces direct; c) sa instaleze cutii de scrisori pe orice clădire sau teren, precum şi pe mijloace de locomotie de folosinţă generală; d) sa taie crengile arborilor care împiedica construirea, întreţinerea şi funcţionarea normală a liniei de telecomunicaţii.Dacă exerciţiul acestor drepturi a produs o paguba, cel prejudiciat are dreptul la o despăgubire în limita pagubelor cauzate.Acţiunea în justiţie se poate face în termen de 1 an de la efectuarea lucrării.  +  Articolul 5Este cu desăvîrşire oprit angajaţilor Ministerului Postelor şi Telecomunicatiilor şi unităţilor sale de a viola sau divulga secretul corespondentelor sau de a da informaţii cu privire la cei ce utilizează serviciile de posta şi telecomunicaţii.  +  Articolul 6Ministerul Postelor şi Telecomunicatiilor, prin unităţile sale, răspunde numai pentru trimiterile înregistrate, după cum urmează:I. În caz de pierdere, sustragere sau predare gresita: a) cu întreaga valoare declarata, pentru o trimitere depusa cu valoare declarata; b) cu întreaga valoare declarata, pentru o trimitere depusa cu ramburs, pînă în momentul predării destinatarului; c) cu întreaga valoare a rambursului, pentru o trimitere depusa cu ramburs, după predarea ei destinatarului.Despăgubirile prevăzute la literele a, b, c nu vor depăşi valoarea reală a conţinutului; d) cu întreaga valoare, pentru mandatele poştale sau telegrafice; e) cu întreaga valoare, plus 40 lei, pentru mandatele telegrafice depuse de Banca de Stat a Republicii Populare Române; f) cu 20 lei, pentru o trimitere recomandată; g) cu 40 lei, pentru o trimitere recomandată depusa de Ministerul Finanţelor sau Banca de Stat a Republicii Populare Române; h) cu 50 lei, pentru un colet fără valoare declarata, indiferent de greutate.În afară de despăgubirile prevăzute la pct. I se restituie şi taxele încasate la prezentare.II. În caz de lipsa parţială sau avariere: a) cu valoarea corespunzătoare din nota inventar, pentru scrisorile deschise cu valoare declarata; b) cu valoare corespunzătoare greutatii lipsa, pentru scrisorile închise cu valoare declarata; c) cu diferenţa dintre valoarea conţinutului rămas şi valoarea declarata, pentru scrisorile închise cu valoare declarata depuse de organele Ministerului Finanţelor sau Băncii de Stat a Republicii Populare Române, care conţin bani sau documente cu valoare; d) cu suma respectiva stabilită pe baza pct. I lit. h, al acestui articol şi în raport cu greutatea lipsa sau greutatea conţinutului avariat, pentru coletele fără valoare declarata; e) cu valoarea stabilită în raport cu valoarea declarata şi valoarea reală a conţinutului lipsa sau avariat, pentru coletele cu valoare declarata.III. Cu taxele încasate la prezentare:- pentru telegramele şi avizele telefonice nepredate;- pentru telegramele predate mai tirziu decît ar fi ajuns prin posta terestra;- pentru avizele telefonice ce nu au fost predate în timpul util înainte de ora fixată pentru convorbire şi- pentru telegramele al căror conţinut este denaturat, încît textul a devenit de neinteles.În caz de neîndeplinire a serviciilor speciale indicate de expeditor se restituie numai taxele accesorii încasate.Alte despăgubiri în afară de cele prevăzute în acest articol nu se acordă.  +  Articolul 7Termenul de reclamare pentru trimiterile interne este de 6 luni pentru cele poştale şi de 3 luni pentru cele de telecomunicaţii. Pentru trimiterile externe, termenul este cel prevăzut de convenţiile şi angajamentele internaţionale în vigoare.Termenul se socoteşte din ziua depunerii trimiterii.  +  Articolul 8Expeditorul sau destinatarul poate chema în judecata unităţile Ministerului Postelor şi Telecomunicatiilor în termenele prevăzute în art. 7, numai în următoarele cazuri: a) cînd acesta nu a dat răspuns la reclamaţia introdusă; b) cînd despăgubirea acordată nu este conformă prezentului Decret; c) cînd, după părerea sa, refuzul de a i se acordă despăgubirile prevăzute în prezentul Decret este neîntemeiat.Termenul pentru introducerea acţiunii se socoteşte de la data primirii răspunsului la reclamare sau în cazul în care nu s-a răspuns la reclamaţia introdusă în termen, din ziua depunerii trimiterii, timp de un an.Acţiunea nu va fi primită dacă nu se face dovada reclamarii în termen.  +  Articolul 9Trimiterile poştale şi de telecomunicaţii aparţin expeditorilor pînă în momentul predării lor destinatarilor. Asupra lor nu se pot înfiinţa sechestre sau popriri.  +  Articolul 10În scopul descoperirii infracţiunilor şi pentru aflarea adevărului material în cauzele penale venite spre judecare în faţa instanţelor, Ministerul Postelor şi Telecomunicatiilor va pune la dispoziţia organelor Procuraturii şi a instanţelor de judecată toate valorile şi trimiterile poştale şi de telecomunicaţii, corpuri delicte şi toate actele de care au nevoie, la cererea scrisă a acestor organe.  +  Articolul 11Pentru orice prestare de servicii de posta şi telecomunicaţii, efectuate de Ministerul Postelor şi Telecomunicatiilor, se percep taxe tarifare.Gratuitatile sînt interzise.  +  Articolul 12Instalaţiile de posta şi telecomunicaţii puse de Ministerul Postelor şi Telecomunicatiilor la dispoziţia instituţiilor, întreprinderilor sau organizaţiilor de orice fel, precum şi particularilor, aparţin unităţilor Ministerului Postelor şi Telecomunicatiilor şi nu pot fi înstrăinate, urmărite sau sechestrate. La încetarea folosirii, ele vor fi restituite în buna stare.  +  Articolul 13Instalaţiile electrice de tot felul care tulbura funcţionarea normală a instalaţiilor de telecomunicaţii, vor fi prevăzute în mod obligatoriu cu sisteme de protecţie indicate de Ministerul Postelor şi Telecomunicatiilor.  +  Articolul 14Orice organ însărcinat cu paza pădurilor, drumurilor, căilor ferate şi lucrărilor de arta este obligat sa înştiinţeze în caz de întrerupere sau stricăciune vizibila a liniilor şi instalaţiilor de telecomunicaţii, unitatea cea mai apropiată a Ministerului Postelor şi Telecomunicatiilor, sau orice alt organ de stat care să poată anunta o unitate a Ministerului Postelor şi Telecomunicatiilor.  +  Articolul 15În caz de accident, întrerupere sau orice împiedicare a serviciului de posta şi telecomunicaţii, toate organele administraţiei de stat sînt obligate sa dea tot concursul organelor Ministerului Postelor şi Telecomunicatiilor, în cadrul dispoziţiilor legale, pentru restabilirea şi asigurarea funcţionarii normale a acestor servicii.  +  Articolul 16Urmărirea, executarea şi încasarea debitelor restante P.T.T.R., precum şi a despăgubirilor civile datorate pentru pagubele rezultind din contravenţiile stabilite de Ministerul Postelor şi Telecomunicatiilor prin acte normative, se face prin agenţii unităţilor Ministerului Postelor şi Telecomunicatiilor, conform normelor procedurale în vigoare.  +  Articolul 17Ministerul Postelor şi Telecomunicatiilor va stabili pe bază de regulamente, instrucţiuni şi ordine condiţiile de exploatare a serviciilor de posta şi telecomunicaţii de folosinţă generală, precum şi responsabilităţile ce decurg din ele.Condiţiile de exploatare şi dezvoltare a serviciilor de posta şi telecomunicaţii, autorizate de Ministerul Postelor şi Telecomunicatiilor, precum şi formele de colaborare reciprocă în sectorul serviciilor de posta şi telecomunicaţii, ce nu sînt de folosinţă generală, se vor putea stabili prin convenţii încheiate între Ministerul Postelor şi Telecomunicatiilor şi organele centrale interesate.  +  Articolul 18Instalaţiile şi serviciile de posta şi telecomunicaţii din folosinţă Ministerului Forţelor Armate, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Căilor Ferate nu intră în prevederile prezentului Decret.  +  Articolul 19Legea de exploatare a postelor, telegrafelor şi telefoanelor, din 25 iunie 1938, cu modificările ulterioare, Legea pentru dezvoltarea şi perfecţionarea serviciului telefonic român, din 4 iulie 1930, cu modificările ulterioare, precum şi dispoziţiile din Decretul nr. 216 pentru organizarea radioficarii şi radiodifuziunii, din 23 mai 1949, contrarii prezentului decret, se abroga. PREŞEDINTELE PREZIDIULUI MARII ADUNĂRI NAŢIONALE Dr. Petru Groza SECRETARUL PREZIDIULUIMARII ADUNĂRI NAŢIONALEAvram Bunaciu-------------