METODOLOGIE din 4 iulie 2008de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor la carne de bovină
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 25 iulie 2008  1. SubiectPreţurile săptămânale plătite de către abatoare pentru bovinele adulte, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 295/96 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.892/87 privind înregistrarea preţurilor de pe piaţă pentru bovinele adulte, pe baza grilei comunitare de clasificare a carcaselor, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare.Pentru ca preţurile raportate Comisiei Europene să fie reprezentative pentru producţia naţională, este obligatoriu ca acestea să fie calculate pentru cel puţin 30% din sacrificările de bovine de pe teritoriul României.Se raportează obligatoriu rezultatele clasificării şi preţurile, înregistrate în rapoartele de clasificare, din toate abatoarele în care se efectuează clasificarea carcaselor de bovine.Înregistrările naţionale ale preţurilor de pe piaţă, pe baza grilei de clasificare a carcaselor de bovine adulte, se efectuează în fiecare săptămână şi se referă la clasele de conformaţie şi de grăsime pentru cele 5 categorii menţionate în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 882/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de bovine adulte.2. Furnizorii de dateAbatoarele, clasificatorii independenţi, agenţiile de clasificare, Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale3. Responsabilitatea furnizării de date3.1. Abatorul care sacrifică şi clasifică carcasele de bovine are următoarele obligaţii: a) de a încheia un contract de prestări de servicii cu o agenţie de clasificare sau un clasificator independent pentru a clasifica carcasele de bovine. Contractul va include obligatoriu o clauză privind confidenţialitatea rezultatelor clasificării şi a preţurilor, precum şi modalitatea de anunţare a clasificatorului privind programul de sacrificare a bovinelor; b) de a comunică preţul bovinelor clasificatorului în următoarele situaţii posibile de provenienţă a bovinelor sacrificate, pentru elaborarea raportului de clasificare:- dintr-o tranzacţie comercială încheiată între abator şi furnizorul bovinelor - să prezinte clasificatorului factura fiscală de vânzare a bovinelor sau borderoul de achiziţie, după caz;- din ferma sau fermele proprii ale abatorului - să prezinte clasificatorului avizul de însoţire a mărfii în care este înregistrat preţul;- din prestările de servicii de sacrificare pe care le efectuează abatorul producătorilor - să prezinte clasificatorului avizul de însoţire a mărfii în care este înregistrat preţul;- din prestările de servicii de sacrificare pe care le efectuează abatorul comercianţilor - să prezinte clasificatorului avizul de însoţire a mărfii în care este înregistrat preţul; c) de a prezenta clasificatorului, odată cu începerea sacrificării, toate paşapoartele de origine a bovinelor sacrificate, în ordinea sacrificării, în vederea completării cu date corecte şi exacte a raportului de clasificare, fiind interzisă sacrificarea bovinelor neînsoţite de paşaportul de origine; d) de a păstra în arhiva proprie timp de 4 ani, arhivate cronologic, seturi de documente pentru fiecare achiziţie de animale, pe care le va pune la dispoziţia inspecţiei de clasificare din România, reprezentantului Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine şi Inspecţiei comunitare. Setul de documente cuprinde:- factură fiscală pentru persoane juridice sau borderou de achiziţie pentru persoane fizice;- document care atestă efectuarea plăţii bovinelor;- copie a paşapoartelor bovinelor (pe suport de hârtie sau scanate electronic);- raport de clasificare a carcaselor de bovine; e) de a transmite Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, în fiecare an, până la 31 ianuarie, pentru anul precedent, informaţii depre cheltuielile de transport ocazionate de achiziţia bovinelor, conform documentului din formularul nr. 1, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie; f) de a respecta prezentarea standard a carcaselor de bovine, prevăzută de Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 882/2004; g) de a comunică în scris inspecţiei de clasificare a carcaselor datele la zi ale sacrificărilor efectuate, de câte ori i se solicită, şi să permită confruntarea acestora cu registrul de intrări al abatorului şi registrul de sacrificări.3.2. Clasificatorii independenţi şi agenţiile de clasificare au următoarele obligaţii: a) de a avea încheiat un contract de prestări de servicii cu abatorul în care efectuează clasificarea carcaselor de bovine. Contractul va include obligatoriu o clauză privind confidenţialitatea rezultatelor clasificării şi a preţurilor, precum şi modalitatea de anunţare de către abator a programului de sacrificare a bovinelor; b) de a clasifica carcasele de bovine prezentate standard, conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 882/2004, şi de a sesiza conducerea abatorului şi inspecţia de clasificare în cazul nerespectării prevederilor legislaţiei în vigoare; c) de a raporta rezultatele clasificării şi preţurile pentru carcasele a căror greutate caldă, înscrisă în raportul de clasificare, este egală sau mai mare cu 100 kg; d) de a transmite prin e-mail, sub forma unui fişier, toate datele privind rezultatele clasificării carcaselor de bovine, inclusiv preţurile, de la toate abatoarele cu care au încheiat contracte de prestări de servicii, la Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, în fiecare zi de luni a săptămânii, până la ora 12, pentru perioada cuprinsă între ziua de luni şi duminică din săptămâna precedentă.3.3. Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine are următoarele obligaţii: a) de a centraliza toate rezultatele clasificării şi preţurile primite de la clasificatorii independenţi şi/sau agenţiile de clasificare; b) de a valida datele de clasificare şi preţurile pentru întocmirea raportului săptămânal naţional de preţuri, astfel:- sunt luate în considerare numai preţurile individuale ale carcaselor de bovine care au format obiectul unei tranzacţii comerciale între abator şi furnizor şi care trebuie să reprezinte 30% din numărul total de bovine adulte abatorizate în România;- sunt excluse din raportul săptămânal naţional de preţuri carcasele de bovine provenite din ferma sau din fermele proprii ale abatorului şi cele din prestările de servicii pe care le efectuează abatorul unor producători sau comercianţi;- sunt excluse din raportul săptămânal naţional de preţuri datele şi preţurile care nu sunt fiabile; c) de a calcula săptămânal preţurile naţionale de piaţă, medii, exprimate în lei/100 kg greutate carcasă caldă, minus 2%, pentru fiecare combinaţie, categorie, clasă, conformaţie şi grad de acoperire cu grăsime întâlnită în datele raportate de către clasificatorii independenţi şi agenţiile de clasificare; d) de a elabora raportul săptămânal naţional cu preţul de piaţă al carcaselor de bovine din România, conform Regulamentului CE nr. 295/1996, pentru următoarele clase de conformaţie şi grăsime corespunzătoare celor 5 categorii de bovine adulte:A - carcase de masculi tineri necastraţi, în vârstă de până la 2 ani: U2, U3, R2, R3, O2, O3;B - carcase de alţi masculi necastraţi: R3;C - carcase de masculi castraţi: U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4;D - carcase de femele care au fătat: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;E - carcase de alte femele: U2, U3, R2, R3, R4, O2, O3, O4; e) de a transmite acest raport săptămânal, prin e-mail, inspectorului-şef pentru clasificarea carcaselor din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în fiecare zi de marţi a săptămânii, până la ora 24, pentru săptămâna precedentă; f) de a transmite, confidenţial, inspectorului-şef pentru clasificarea carcaselor din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale toate informaţiile primare privind rezultatele clasificării carcaselor de bovine şi porcine, inclusiv preţurile, în fiecare zi de marţi a săptămânii, până la ora 24, pentru săptămâna precedentă, conform unui protocol de colaborare; g) de a nu comunică aceste preţuri niciunui alt organism înainte de a fi comunicate Comisiei Europene de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; h) de a comunică săptămânal preţul de piaţă al carcaselor de bovine pentru săptămâna precedentă pe site-ul www.ccceurop.ro, la pagina "Rezultate operative clasificare".3.4. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (organismul abilitat din România pentru transmiterea rezultatelor de clasificare şi a preţurilor) are următoarele obligaţii: a) de a comunică Comisiei Europene de la Bruxelles raportul săptămânal naţional privind preţurile carcaselor de bovine pentru perioada cuprinsă între ziua de luni şi duminică din săptămâna precedentă, în fiecare zi de miercuri a săptămânii, până la ora 12; b) de a nu comunică aceste preţuri niciunui alt organism înainte de a le fi comunicat Comisiei Europene.4. Forma de colectare a datelor: a) Se face conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 849/2004 privind aprobarea modelelor de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor, a modelelor formularelor-tip pentru atestatul de clasificator şi pentru autorizaţia de clasificare şi a modelelor rapoartelor de clasificare şi registrului agenţiilor de clasificare, cu modificările ulterioare. b) Clasificatorii independenţi sau angajaţi ai agenţiilor de clasificare sunt responsabili de corectitudinea înscrierii rezultatelor clasificării şi a preţurilor în raportul de clasificare. c) Clasificatorii independenţi sau agenţiile de clasificare răspund de corectitudinea transmiterii rezultatelor clasificării şi a preţurilor. Acestea sunt transmise Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine sub forma unor fişiere a căror structură este stabilită de Comisie. Extensiile admise pentru fişier sunt: .txt, .csv, .xls, .xlsx, dbf. Fişierul poate fi generat prin aplicaţia informatică, distribuită gratuit de către Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine. d) Clasificatorii independenţi sau agenţiile de clasificare, care utilizează aplicaţii informatice proprii, sunt obligaţi să respecte structura stabilită a fişierului, precum şi extensiile admise.5. Caracteristicile preţului: Preţurile săptămânale plătite de către abatoare pentru bovinele adulte:- preţurile sunt exprimate în lei/kg.1. Preţurile practicate la poarta abatorului pentru săptămâna precedentă:- fără TVA;- fără alte costuri (transport, încărcare, manipulare, depozitare);- preţurile raportate sunt preţurile individuale pe carcasă şi sunt exprimate în moneda naţională.2. Cantitatea tranzacţionată în acord cu punctul 1 (pentru calcularea mediei ponderate):- Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine determină preţurile naţionale medii pentru fiecare combinaţie, categorie, clasă, conformaţie şi grad de acoperire cu grăsime, pe baza preţurilor individuale ale carcaselor de bovine raportate de clasificatorii independenţi şi/sau agenţiile de clasificare.6. Difuzare:- Direcţia Generală pentru Agricultură a Comisiei Europene (DG-AGRI) Bruxelles;- Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;- organizaţii profesionale şi interprofesionale.NOTĂ:Termenul de transmitere a datelor de la clasificatorii independenţi şi/sau de la agenţii de clasificare către Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine, de la comisie către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi de la minister către Comisia Europeană se poate schimba în funcţie de modificarea Regulamentului (CE) nr. 295/1996 , care prevede ziua de transmitere a rapoartelor oficiale a tuturor statelor membre.  +  Anexa la metodologieFormularul nr. 1Denumire abator ............Nr. ............ din .............RAPORTprivind cheltuielile de transport*)Cheltuielile pentru transportul bovinelor trebuie înscrise în tabelul de mai jos. Cheltuielile trebuie să fie reprezentative şi să corespundă cheltuielilor totale exprimate pe animal sau pe kg carcasă.
  Cheltuieli de transport Lei/kg carcasă sau lei/animal
  Cheltuieli de transport medii
  Procentul animalelor pentru care abatorul înregistrează cheltuieli de transport, fie că sunt sau nu sunt deduse de la furnizorii de bovine (aproximativ)
  Actul normativ naţional care face referire la raportarea preţurilor pentru carcasele de bovine este Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare.Numele reprezentantului abatorului care a completat formularul ..............Semnătura şi stampila abatorului ............................................___________ Notă *) Se va transmite prin fax Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine şi ovine până la 31 ianuarie pentru anul precedent.----