REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ RACR-LCTA din 18 iunie 2008"Licenţierea controlorilor de trafic aerian", ediţia 1/2008
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 24 iulie 2008  1. PREAMBULPrezentul document stabileşte cerinţele generale de reglementare a siguranţei pentru întregul personal de control al traficului aerian din domeniul serviciilor de navigaţie aeriană furnizate traficului aerian general, în conformitate cu prevederile Directivei 2006/23/CE privind licenţa comunitară de controlor de trafic aerian, precum şi ale cerinţelor EUROCONTROL de reglementare a siguranţei ESARR 5, ediţia a 2-a, secţiunea 5.2. În spaţiul aerian naţional, asemenea servicii sunt furnizate în prezent exclusiv de către furnizori civili de servicii de navigaţie aeriană, certificaţi şi desemnaţi, după caz, în conformitate cu prevederile legislaţiei comunitare a Cerului European Unic (SES).Competenţa personalului de control al traficului aerian (CTA) şi, după caz, satisfacerea de către acesta a cerinţelor medicale reprezintă elemente fundamentale pentru realizarea siguranţei şi, drept urmare, pentru managementul siguranţei, în furnizarea serviciilor de management al traficului aerian (ATM). Aplicarea cerinţei EUROCONTROL de reglementare a siguranţei în acest domeniu are drept scop stabilirea unor niveluri minime armonizate în ceea ce priveşte competenţa şi profesionalismul personalului care deţine responsabilităţi specifice siguranţei în domeniul ATM.Prin competenţă se înţelege deţinerea nivelului necesar de cunoştinţe, a abilităţilor, experienţei şi, acolo unde este cazul, a unor cunoştinţe corespunzătoare de limba engleză, care permit furnizarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a serviciilor ATM.În România, autorităţile naţionale de supervizare (NSA), stabilite în contextul prezentei reglementări, sunt:- Autoritatea Aeronautică Civilă Română, în calitate de autoritate naţională de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, desemnată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.185/2006 privind desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca autoritate naţională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel naţional; şi- Direcţia generală a aviaţiei civile din cadrul Ministerului Transporturilor, în calitate de autoritate naţională de supervizare în domeniul securităţii aeronautice, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 443/2005 pentru aprobarea Programului naţional de securitate aeronautică, cu modificările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.869/2005 pentru aprobarea Programului naţional de asigurare a calităţii în domeniul securităţii aeronautice - PNAC - SECA.2. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI2.1. DefiniţiiÎn sensul prezentei reglementări, urmărind realizarea unui grad de conformitate cât mai ridicat faţă de Directiva 2006/23/CE privind licenţa comunitară de controlor de trafic aerian şi faţă de ESARR 5, termenii definiţi sunt aceiaşi, cu precizarea că acolo unde un termen a fost deja definit prin Codul aerian civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, această definiţie a prevalat faţă de definiţia din Directiva 2006/23/CE şi ESARR 5, iar diferenţa este notificată printr-o notă separată.Autorizare de unitate - autorizarea înscrisă într-o licenţă, care face parte din aceasta şi precizează indicatorul Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI) pentru locaţia unităţii de trafic aerian şi sectoarele şi/sau poziţiile operaţionale pe care titularul licenţei este competent să îşi desfăşoare activitatea.Autorizare asociată unei calificări - autorizarea constituind parte integrantă a unei calificări, prin care sunt precizate anumite condiţii speciale, drepturi/atribuţii sau limitări aplicabile respectivei calificări.Autorizare privind competenţa lingvistică - autorizarea înscrisă într-o licenţă, care face parte din aceasta şi precizează competenţele lingvistice ale titularului.Autorizare asociată licenţei - autorizarea asociată unei licenţe de controlor de trafic aerian, constituind parte integrantă a acelei licenţe şi care desemnează o calificare de specialist asociată cu calificarea/calificările valabilă/valabile înscrisă/înscrise în licenţa respectivă.Autorizare de instructor - autorizarea înscrisă într-o licenţă, care face parte integrantă din aceasta şi care precizează competenţa titularului de a furniza instruire în trafic real (OJT)/servicii de pregătire profesională practică sau de a furniza instruire la clasă şi la simulator (SIM-I).Calificare - autorizarea înscrisă sau asociată unei licenţe de controlor de trafic aerian, constituind parte integrantă a acelei licenţe, prin care sunt stabilite anumite condiţii speciale, drepturi/atribuţii sau limitări referitoare la acea licenţă. Calificările înscrise pe licenţă cuprind cel puţin una dintre următoarele activităţi: a) control de aerodrom, la vedere; b) control de aerodrom, instrumental; c) control de apropiere, procedural; d) control de apropiere, supraveghere; e) control regional, procedural; f) control regional, supraveghere.Cerinţă privind siguranţa - un mijloc de reducere a riscului, derivat din strategia de reducere a riscurilor şi prin care se îndeplineşte un anumit obiectiv privind siguranţa. Cerinţele privind siguranţa pot fi sub diverse forme, inclusiv cerinţe organizatorice, operaţionale, procedurale, funcţionale, de performanţă şi de interoperabilitate sau cerinţe privind caracteristicile de mediu.Competenţă pusă la îndoială - termenul generic care acoperă diferite situaţii când un controlor a fost implicat într-un incident sau accident, în condiţiile în care siguranţa aeronavei a fost afectată, ori când s-a stabilit că persoana în cauză fie nu este competentă, potrivit schemei de evaluare a competenţei aplicate de unitatea de trafic, fie nu se mai conformează procedurilor unităţii referitoare la menţinerea competenţei.Evaluare - aprecierea bazată pe argumentare/judecată din punct de vedere operaţional şi ingineresc, precum şi/sau pe metode de analiză.Furnizor de servicii de navigaţie aeriană - orice entitate publică sau privată care furnizează servicii de navigaţie aeriană pentru traficul aerian general (GAT).Furnizor de servicii ATM - organizaţia responsabilă şi certificată să furnizeze un serviciu (servicii) ATM.Furnizor de servicii de pregătire - organizaţia certificată de către NSA competentă pentru a furniza unul sau mai multe tipuri de pregătire.Incident - evenimentul, altul decât un accident, asociat cu utilizarea unei aeronave şi care afectează sau ar putea afecta siguranţa exploatării acesteia.Indicator OACI de locaţie - codul din 4 litere, format în conformitate cu regulile prevăzute de OACI în manualul său Doc. 7910 şi care denumeşte locaţia unei staţii aeronautice fixe.Licenţă - certificatul, indiferent de denumirea sub care este cunoscut, eliberat şi aprobat în conformitate cu prevederile prezentei reglementări şi care îl autorizează pe titularul său legal să furnizeze servicii de control al traficului aerian în conformitate cu calificările şi autorizările conţinute în acesta.NOTĂ: Definiţia este echivalentă cu definiţia Licenţei de controlor trafic aerian (Licenţă CTA), prevăzută în ESARR 5 şi care reprezintă un document ce identifică o persoană ca fiind controlor de trafic aerian atestat şi care conţine atestările personale, medicale şi profesionale, inclusiv detalii privind calificările, autorizările asociate calificărilor, autorizările de unitate, precum şi competenţa acestuia/valabilitatea documentului la momentul respectiv.Managementul traficului aerian - ansamblul de componente şi funcţii asigurate la sol (care includ serviciile de trafic aerian - ATS, managementul spaţiului aerian - ASM, managementul fluxurilor de trafic aerian - ATFM) şi la bordul aeronavelor şi care este necesar pentru mişcarea sigură şi eficientă a aeronavelor pe durata tuturor fazelor de operare.Medicamente - termenul care acoperă atât medicamentele administrate pe bază de prescripţie medicală, cât şi pe cele administrate fără prescripţie medicală.Obiectiv privind siguranţa - finalitatea planificată din punctul de vedere al siguranţei. Realizarea unui obiectiv poate fi demonstrată prin mijloace corespunzătoare, care se stabilesc de comun acord cu autoritatea de reglementare a siguranţei.Pregătire/Instruire aprobată - asigură un nivel corespunzător al competenţei personalului, astfel încât acesta să îndeplinească sarcinile desemnate, incluzând însuşirea/integrarea în practică a cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite, după caz.Instruire în trafic real (instruire OJT) - integrarea în practică, în situaţie de trafic real, a cunoştinţelor şi abilităţilor având legătură cu serviciul, dobândite în prealabil, sub supravegherea unui instructor OJT calificat.Pregătire - totalitatea cursurilor teoretice, a exerciţiilor practice, inclusiv a exerciţiilor la simulator şi pregătirea în trafic real, necesare pentru a dobândi şi a menţine competenţele pentru furnizarea unor servicii de control al traficului aerian sigure şi de calitate ridicată; aceasta constă în: a) pregătirea iniţială, care constă în pregătirea de bază şi pregătirea pentru calificare, necesare pentru eliberarea unei licenţe de controlor de trafic aerian stagiar; b) pregătirea la unitatea de trafic, inclusiv pregătirea în faza de tranziţie anterior pregătirii în trafic real (pregătire OJT) şi pregătirea OJT, necesare pentru eliberarea unei licenţe de controlor de trafic aerian; c) pregătirea continuă, care permite menţinerea valabilităţii autorizărilor înscrise şi/sau asociate licenţei; d) pregătirea instructorilor OJT, necesară pentru eliberarea unei autorizări de instructor; e) pregătirea examinatorilor şi/sau a evaluatorilor.Plan de pregătire/instruire în cadrul unităţii - planul aprobat care detaliază etapele şi durata necesare pregătirii pentru a permite ca procedurile unităţii să fie aplicate la nivel local sub supravegherea unui instructor OJT.Pregătire operaţională - pregătirea/instruirea furnizată în situaţia de lucru în regim operaţional, în continuarea pregătirii/instruirii la nivel instituţional. Cuprinde pregătirea de tranziţie, pregătirea pre-OJT (pregătire pe simulator, premergătoare instruirii OJT) şi pregătirea/instruirea în trafic real (OJT).Realizarea siguranţei - rezultatul proceselor şi/sau metodelor aplicate cu scopul atingerii unui nivel de siguranţă acceptabil sau tolerabil.Servicii de trafic aerian [conform Codului aerian civil] - serviciile de control al traficului aerian (serviciile de control regional, de apropiere şi de aerodrom), serviciile de informare a zborului, serviciile consultative de trafic aerian şi serviciile de alarmare, definite conform reglementărilor specifice aplicabile.Serviciu de control al traficului aerian (serviciul ATC) - serviciul furnizat cu scopul:1. de a preveni coliziunile: a) între aeronave; şi b) pe suprafaţa de manevră între aeronave şi obstacole; precum şi2. de a accelera şi de a menţine un flux regularizat de trafic aerian.Sector - o parte a unei regiuni de control şi/sau o parte a unei regiuni superioare/inferioare de informare a zborurilor.Schemă de competenţă la nivelul unităţii de trafic - schema aprobată care prezintă metoda prin care unitatea menţine competenţa titularilor săi de licenţă.Substanţe psihoactive - alcool, opium, canabis, sedative şi hipnotice, cocaină, alte psihostimulente, halucinogene şi substanţe volatile. Cafeaua şi tutunul sunt excluse din categoria substanţelor menţionate.NOTĂ: Denumite, de regulă, în limba română substanţe psihotrope care au acţiune asupra psihicului.Trafic aerian general (GAT) - toate mişcările aeronavelor civile, precum şi toate mişcările aeronavelor de stat, inclusiv cele ale aeronavelor militare, de vamă şi poliţie, care se efectuează în conformitate cu procedurile Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale.2.2. AbrevieriAACR - Autoritatea Aeronautică Civilă RomânăATS - servicii de trafic aerianATC - serviciul de control al traficului aerianADV - control de aerodrom, la vedereADI - control de aerodrom, instrumentalAIR - controlul zboruluiAPP - control de apropiere, proceduralAPS - control de apropiere, supraveghereACC - control regionalACP - control regional, proceduralACS - control regional, supraveghereADS - supraveghere dependentă automatăASM - managementul spaţiului aerianATFM - managementul fluxurilor de trafic aerianATM - managementul traficului aerianECAC - Conferinţa Europeană a Aviaţiei CivileEUROCONTROL - Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei AerieneESARR - cerinţe pentru reglementarea siguranţei emise de EUROCONTROLGMC - controlul mişcării la solGMS - controlul mişcării la sol cu echipament de supraveghereCTA - controlor de trafic aerianGAT - trafic aerian generalNSA - autoritatea naţională de supervizareOACI - Organizaţia Aviaţiei Civile InternaţionaleOJT - instruire în trafic realOJTI - instructor pentru instruire în trafic realPAR - radar de apropiere de precizieRAD - control radar de aerodromSIM - simulatorSIM-I - instructor simulatorSNA - servicii de navigaţie aerianăSRA - apropiere supravegheată radarTCL - control terminalTWR - turn de control de aerodrom3. APLICABILITATEACerinţele prezentei reglementări se aplică: a) NSA a siguranţei zborului în aviaţia civilă şi NSA în domeniul securităţii aeronautice; b) furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană certificaţi şi desemnaţi pentru furnizarea de servicii GAT; c) întregului personal al serviciilor de control al traficului aerian - CTA şi CTA stagiari care îşi exercită atribuţiile sub responsabilitatea furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană care furnizează cu precădere servicii pentru GAT.4. OBIECTIVUL PRIVIND SIGURANŢAObiectivul prezentei reglementări este creşterea standardelor de siguranţă şi îmbunătăţirea funcţionării sistemului comunitar de control al traficului aerian, prin eliberarea unei licenţe comunitare de CTA.Obiectivul general privind siguranţa este asigurarea competenţei pentru şi, acolo unde este cazul, satisfacerea cerinţelor medicale de către personalul serviciilor ATC.5. CERINŢELE PRIVIND SIGURANŢA5.1. Cerinţe generale5.1.1. (1) NSA a siguranţei zborului în aviaţia civilă asigură, prin aplicarea principiilor şi proceselor de reglementare corespunzătoare, competenţa organizaţiilor şi a personalului de a-şi îndeplini sarcinile considerate a avea legătură cu siguranţa traficului aerian sau a serviciilor conexe acestora.NSA a siguranţei zborului în aviaţia civilă asistă furnizorii de servicii de navigaţie aeriană în identificarea tuturor acelor sarcini care sunt considerate ca având legătură cu siguranţa în furnizarea ATS sau care asistă furnizarea acestora. (2) În România, NSA sunt separate cel puţin la nivel funcţional faţă de furnizorii de servicii de navigaţie aeriană şi furnizorii de servicii de pregătire a personalului şi îşi exercită competenţele în mod imparţial şi transparent. (3) Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate de stat în domeniul aviaţiei civile, informează Comisia Europeană în legătură cu numele şi coordonatele NSA, cu orice modificări aduse acestor date, precum şi cu măsurile adoptate pentru a asigura respectarea alin. (2).5.1.2. Furnizorul de ATS, respectiv orice unitate ATS din cadrul unui furnizor de servicii de navigaţie aeriană certificat, asigură, ca parte a responsabilităţilor sale generale privind siguranţa, că întregul personal CTA care îndeplineşte sarcini considerate a avea legătură cu siguranţa în furnizarea serviciilor de trafic aerian sau care asistă furnizarea acestora este competent să îndeplinească acele sarcini şi totodată satisface cerinţele medicale corespunzătoare.5.1.3. Persoana responsabilă pentru sarcini considerate a avea legătură cu siguranţa în furnizarea ATS sau care asistă furnizarea acestora: a) nu îndeplineşte asemenea sarcini dacă nu a fost declarată a fi competentă şi nu a fost autorizată în acest sens; b) este supusă la ori iniţiază*1) măsuri corespunzătoare în scopul asigurării menţinerii competenţei; c) satisface cerinţele medicale corespunzătoare sarcinilor sale, după caz.-----------*1) Sintagma "va iniţia" se referă la acţiunile întreprinse de fiecare persoană pentru a se asigura că satisface cerinţele medicale. Pentru CTA, a se vedea cerinţele enunţate în paragraful 5.2.3.1 lit. e), f) şi g).5.2. Cerinţe pentru CTASuplimentar faţă de cerinţele precizate în secţiunea 5.1, următoarele cerinţe se aplică pentru CTA:5.2.1. Cerinţe aplicate de către NSA a siguranţei zborului în aviaţia civilăNSA a siguranţei zborului în aviaţia civilă:5.2.1.1. emite o licenţă CTA oricărui solicitant care se conformează prevederilor obligatorii conţinute în prezenta reglementare;5.2.1.2. emite o licenţă de CTA stagiar persoanelor care nu deţin o licenţă CTA sau un certificat de competenţă corespunzător, în scopul de a le permite să furnizeze un serviciu de trafic aerian sub supravegherea unui instructor OJT (on-the job) calificat în mod corespunzător;5.2.1.3. emite o autorizare de instructor OJT, asociată licenţei CTA calificaţi corespunzător, cu scopul de a le permite să îi supravegheze pe deţinătorii licenţelor de CTA stagiar sau pe CTA aflaţi în pregătire, atât timp cât aceştia furnizează un serviciu operaţional de ATC în cadrul instruirii lor în trafic real (OJT).Autorizarea asociată licenţei de instructor indică faptul că titularul licenţei este competent să furnizeze servicii de pregătire/instruire şi supraveghere a deţinătorilor de licenţe de CTA stagiar sau licenţe CTA aflaţi în pregătire, în limitele calificărilor şi autorizărilor asociate valabile pe care le deţine;5.2.1.4. emite o autorizare de SIM-I asociată licenţei CTA calificaţi corespunzător, cu scopul de a le permite să instruiască la clasă şi la simulator personalul de control al traficului aerian pentru a dobândi experienţa necesară obţinerii unei licenţe CTA şi calificări asociate sau pentru menţinerea competenţei, conform schemei privind competenţa.Autorizarea asociată licenţei SIM-I indică faptul că titularul acesteia este competent să furnizeze servicii de pregătire/instruire la clasă şi la simulator deţinătorilor de licenţe de CTA stagiar sau licenţe CTA aflaţi în pregătire în limitele calificărilor şi autorizărilor asociate valabile pe care le deţine sau le-a deţinut.Fără a aduce atingere paragrafului 5.2.1.3, autorizarea asociată licenţei de SIM-I este o autorizare naţională şi nu afectează libera circulaţie a CTA;5.2.1.5. autorizează personalul CTA care, potrivit criteriilor pe care le stabileşte, să efectueze, conform cerinţelor, examinările sau evaluările în scopul de a se asigura că solicitanţii de licenţe CTA sunt competenţi şi satisfac cerinţele corespunzătoare;5.2.1.6. se asigură că licenţele de CTA emise conţin una sau mai multe calificări dintre cele menţionate mai jos.Pentru a fi valabilă, o calificare este fie asociată cu una sau mai multe autorizări, conform paragrafelor 5.2.1.7 şi, respectiv, 5.2.1.9, care precizează unitatea de trafic aerian şi, după caz, poziţiile operaţionale sau sectoarele pentru care controlorul este competent să furnizeze serviciul de ATC şi/sau alte tipuri specifice de servicii potrivit licenţei de CTA deţinute, incluzând orice tip de echipament folosit pentru supraveghere, după caz:" control de aerodrom, la vedere (ADV) - calificarea ce poate fi acordată controlorilor care sunt competenţi să furnizeze serviciul de ATC la un aerodrom unde nu există publicate proceduri instrumentale de apropiere sau de plecare;" control de aerodrom, instrumental (ADI) - calificarea ce poate fi acordată controlorilor care sunt competenţi să furnizeze serviciul de ATC la un aerodrom unde există publicate proceduri instrumentale de apropiere şi/sau de plecare;" control de apropiere, procedural (APP) - calificarea ce poate fi acordată controlorilor care sunt competenţi să furnizeze serviciul de control de apropiere traficului aerian care soseşte, pleacă sau tranzitează în cuprinsul unei zone de control, fără utilizarea echipamentelor de supraveghere (radar sau ADS);" control de apropiere, supraveghere (APS) - calificarea ce poate fi acordată controlorilor care sunt competenţi să furnizeze serviciul de control de apropiere traficului aerian care soseşte, pleacă sau tranzitează în cuprinsul unei zone de control, cu utilizarea echipamentelor de supraveghere (radar sau ADS);" control regional, procedural (ACP) - calificarea ce poate fi acordată controlorilor care sunt competenţi să furnizeze serviciul de control de rută traficului aerian într-o regiune de control, fără utilizarea echipamentelor de supraveghere (radar sau ADS);" control regional, supraveghere (ACS) - calificarea ce poate fi acordată controlorilor care sunt competenţi să furnizeze serviciul de control de rută traficului aerian într-o regiune de control, cu utilizarea echipamentelor de supraveghere (radar sau ADS);5.2.1.7. se asigură că orice calificare are asociată una sau mai multe autorizări, după cum urmează: (1) Calificarea ADV nu are asociate autorizări. O calificare ADV valabilă include o autorizare de unitate. (2) Calificarea ADI este însoţită de una sau mai multe autorizări, după cum urmează: a) control TWR (TWR) - controlul de aerodrom poate consta într-o singură poziţie operaţională sau poate fi divizat între două poziţii operaţionale, respectiv GMC şi AIR. Acolo unde controlul de aerodrom este furnizat de la o singură poziţie operaţională, acest lucru este indicat în licenţa ATC prin emiterea unei autorizări TWR asociate calificării ADI; b) controlul mişcării la sol (GMC) - autorizarea "Controlul mişcării la sol (GMC)" indică faptul că un controlor este competent pentru a furniza serviciul GMC. Recunoaşterea GMC ca autorizare distinctă permite controlorului ale cărui sarcini se limitează strict la furnizarea acestui serviciu să îi fie emisă licenţa ATC cu o calificare ADI; c) controlul mişcării la sol cu echipament de supraveghere (GMS) - autorizarea "Controlul mişcării la sol cu echipament de supraveghere (GMS)" indică faptul că un controlor este competent pentru a utiliza sistemele de control şi ghidare a mişcării pe suprafaţa aerodromului (ASMCGS) în furnizarea serviciului de control de aerodrom. Aceste sisteme se pot baza pe utilizarea echipamentului radar sau pe alte tehnologii de supraveghere şi sunt folosite în timpul aplicării procedurilor în condiţii de vizibilitate redusă şi în scopul îmbunătăţirii serviciului de control de aerodrom în zonele în care nu este posibilă supravegherea vizuală. Autorizarea GMS poate fi emisă numai unui controlor care deţine o autorizare TWR sau GMC.Autorizarea GMS poate fi acordată controlorilor care sunt competenţi a utiliza un sistem ASMCGS, inclusiv un radar de mişcare la sol (SMR), în furnizarea serviciului de control de aerodrom.Autorizarea specială GMS poate permite deţinătorului să utilizeze echipamentul pentru a furniza serviciul de control de aerodrom aeronavelor pe suprafaţa de manevră în timpul condiţiilor de vizibilitate redusă şi pentru a suplimenta observarea vizuală; d) controlul zborului (AIR) - autorizarea "Controlul zborului (AIR)" indică faptul că un controlor este competent pentru a furniza traficului de aerodrom aflat în zbor serviciul de control. Recunoaşterea AIR ca autorizare distinctă permite controlorului ale cărui sarcini se limitează strict la controlul traficului aerian de aerodrom aflat în zbor să îi fie emisă licenţa CTA cu o calificare ADI; e) control radar de aerodrom (RAD) - acolo unde se solicită controlorilor să furnizeze traficului de aerodrom aflat în zbor un serviciu de RAD, ei sunt instruiţi în scopul dobândirii abilităţilor suplimentare necesare. Totuşi, fără a se face referire la o altă pregătire suplimentară, autorizarea RAD într-o licenţă CTA denotă faptul că un controlor este competent pentru a furniza serviciul de bază RAD, aşa cum este el definit de OACI. Autorizarea RAD poate fi emisă numai unui controlor care deţine o autorizare TWR sau AIR. (3) Calificarea "control de apropiere, supraveghere" (APS) este însoţită de una sau mai multe autorizări, după cum urmează: a) autorizarea "Radar (RAD)" indică faptul că un controlor este competent pentru a furniza serviciul de control de apropiere cu utilizarea radarului primar şi/sau secundar; b) autorizarea "Radar de apropiere de precizie" (PAR) indică faptul că un controlor este competent pentru a furniza serviciului de control al apropierilor de precizie utilizând echipamentul radar de apropiere de precizie. Pentru a fi emisă o autorizare PAR, este necesară deţinerea unei autorizări RAD; c) autorizarea "Apropiere supravegheată radar (SRA)" indică faptul că un controlor este competent pentru a furniza controlul de apropiere non-precizie utilizând echipament de supraveghere radar. Pentru a fi emisă o autorizare SRA, este necesară deţinerea unei autorizări RAD; d) autorizarea "Supraveghere dependentă automată" (ADS), care indică faptul că titularul licenţei este competent să furnizeze servicii de control al apropierii cu utilizarea echipamentului de supraveghere automată dependentă;Observaţii: Acest paragraf se va dezvolta ulterior, în contextul introducerii ADS în România. e) autorizarea "Control terminal" (TCL), acordată pe lângă autorizarea "radar" sau autorizarea "supraveghere dependentă automată", care indică faptul că titularul licenţei este competent să furnizeze servicii de ATC cu ajutorul oricărui tip de echipament de supraveghere, pentru aeronavele care operează într-o zonă determinată a terminalului şi/sau în sectoare adiacente.Observaţii: Acest paragraf se va dezvolta ulterior, în contextul introducerii TCL în România. (4) Calificarea "Control regional, supraveghere" (ACS) este însoţită de una sau mai multe autorizări, după cum urmează: a) radar (RAD) - O autorizare RAD indică faptul că un controlor este competent pentru a furniza serviciul ATC în regiuni de control, cu utilizarea unui echipament de supraveghere radar; b) supraveghere dependentă automată (ADS) - autorizarea "supraveghere dependentă automată" (ADS), care indică faptul că titularul licenţei este competent să furnizeze servicii de ACC, cu utilizarea echipamentului pentru supraveghere dependentă automată;Observaţii: Acest paragraf se va dezvolta ulterior, în contextul introducerii ADS în România. c) control terminal (TCL) - autorizarea "control terminal" (TCL), acordată pe lângă autorizarea RAD sau autorizarea ADS, care indică faptul că titularul licenţei este competent să furnizeze servicii de ATC cu ajutorul oricărui tip de echipament de supraveghere pentru aeronavele care operează într-o zonă determinată a terminalului şi/sau în sectoare adiacente.Observaţii: Acest paragraf se va dezvolta ulterior, în contextul introducerii TCL în România. (5) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), (3) şi (4), România, în circumstanţe excepţionale, care ar putea interveni exclusiv datorită unor caracteristici speciale pe care le-ar putea avea traficul aerian aflat în zona sa de responsabilitate, poate să stabilească şi să emită şi alte autorizări asociate calificărilor, altele decât cele prevăzute la alin. (1), (2) şi (3). Aceste autorizări naţionale asociate calificărilor nu afectează libera circulaţie generală a CTA.5.2.1.8. Atestări privind competenţa lingvistică (1) NSA a siguranţei zborului în aviaţia civilă se asigură că începând cu data intrării în vigoare a prezentei reglementări toţi ATC pot demonstra abilităţile lor de a vorbi şi a înţelege limba engleză la un nivel satisfăcător. Competenţa lor lingvistică se stabileşte în conformitate cu grila de evaluare a competenţelor lingvistice stabilită în anexa nr. 3. (2) NSA a siguranţei zborului în aviaţia civilă poate stabili, prin proceduri şi instrucţiuni de aviaţie civilă, cerinţe suplimentare de competenţă lingvistică, în cazul în care consideră că acest lucru este necesar din motive de siguranţă. (3) Nivelul solicitat în temeiul alin. (1) şi (2) este nivelul 4 din grila de evaluare a competenţelor lingvistice stabilită în anexa nr. 3. (4) Fără a contraveni alin. (3), NSA a siguranţei zborului în aviaţia civilă poate solicita prin proceduri şi instrucţiuni de aeronautică civilă specifice, nivelul 5 din grila de evaluare a competenţelor lingvistice din anexa nr. 3, în temeiul prevederilor alin. (1) şi/sau (2), în situaţiile în care condiţiile operaţionale de exercitare a anumitor calificări sau autorizări asociate licenţei justifică un nivel superior din motive imperative de siguranţă. O asemenea cerinţă se va justifica prin procedurile respective în mod obiectiv, nediscriminatoriu, proporţional şi transparent. (5) Competenţa lingvistică se stabileşte printr-un atestat/certificat eliberat în urma aplicării unei proceduri transparente şi obiective de evaluare, elaborată şi aprobată de NSA.5.2.1.9. NSA se asigură că orice licenţă valabilă are înscrisă o autorizare de unitate.5.2.1.10. NSA se asigură că sunt îndeplinite condiţiile de menţinere a calificărilor, a valabilităţii autorizărilor de unitate şi a valabilităţii autorizărilor asociate licenţei CTA, după cum urmează: (1) Autorizările de unitate se emit cu o valabilitate iniţială de 12 luni. Valabilitatea acestor autorizări se prelungeşte pentru următoarele 12 luni în cazul în care furnizorul de SNA demonstrează următoarele: a) candidatul a exercitat atribuţiile licenţei pentru un număr minim de ore de control al traficului aerian, conform prevederilor schemei de menţinere a competenţei la nivelul unităţii de trafic aerian aprobate; b) competenţa candidatului a fost evaluată în conformitate cu prevederile părţii C din anexa nr. 2; c) candidatul deţine un certificat medical valabil.Numărul minim de ore de control al traficului aerian, pe lângă atribuţiile de asigurare a pregătirii, necesare pentru menţinerea valabilităţii autorizării de unitate, poate fi redus în cazul instructorilor OJT proporţional cu perioada de timp în care aceştia asigură pregătirea personalului CTA pentru poziţiile operaţionale pentru care solicită prelungirea valabilităţii autorizării de unitate. (2) Titularul unei calificări sau al unei autorizări de unitate care nu a furnizat servicii ATC corespunzătoare respectivei calificări sau respectivei autorizări pe o perioadă de 4 ani consecutivi, poate să înceapă pregătirea în cadrul unităţii pentru reluarea activităţii operaţionale doar după evaluarea corespunzătoare a nivelului de cunoştinţe şi a abilităţilor necesare exercitării prerogativelor conferite de acea calificare şi autorizarea de unitate, precum şi după îndeplinirea cerinţelor de pregătire care rezultă din respectiva evaluare, respectiv după parcurgerea planului de pregătire la nivelul unităţii de trafic aerian aprobat. (3) Competenţa lingvistică a candidatului se evaluează oficial periodic, cu excepţia candidaţilor care au demonstrat nivelul 6 de competenţă.Intervalul nu va depăşi 3 ani pentru candidaţii care au demonstrat nivelul 4 de competenţă şi nu va depăşi 6 ani pentru candidaţii care au demonstrat nivelul 5 de competenţă. (4) Autorizarea asociată licenţei CTA de instructor OJTI şi/sau SIM este valabilă pe o perioadă de 36 de luni, cu posibilitatea de reînnoire. (5) Autorizaţia asociată licenţei CTA de examinator este valabilă pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de reînnoire.5.2.1.11. Condiţii pentru obţinerea unei licenţe de CTA stagiarÎnainte de a acorda o licenţă de CTA stagiar, NSA a siguranţei zborului în aviaţia civilă se asigură că solicitantul: a) are vârsta de minimum 18 ani şi deţine cel puţin o diplomă de absolvire a învăţământului secundar sau o diplomă care să îi dea dreptul să urmeze o facultate ori o instituţie de învăţământ de nivel echivalent; b) a efectuat pregătirea iniţială corespunzătoare aprobată şi a promovat orice examinări sau evaluări potrivit disciplinelor aferente calificării pentru care solicitantul va fi autorizat să parcurgă pregătirea în trafic real sub supravegherea unui instructor OJT autorizat, cu scopul de a deveni CTA, în conformitate cu prevederile părţii A din anexa nr. 2. Criteriile de evaluare şi selecţie în vederea începerii pregătirii iniţiale se stabilesc prin proceduri specifice; c) deţine un certificat medical valabil, de clasă corespunzătoare; d) a demonstrat un nivel corespunzător de competenţă lingvistică, în conformitate cu cerinţele enunţate în anexa nr. 3.Licenţa conţine cel puţin o calificare şi o autorizare asociată calificării, după caz.5.2.1.12. Condiţii de obţinere a unei licenţe de CTA. Înainte de a acorda o licenţă de CTA, precum şi calificarea/calificările, autorizarea/autorizările de unitate şi autorizarea/autorizările asociată/asociate, NSA a siguranţei zborului în aviaţia civilă se asigură că solicitantul: a) deţine o licenţă de CTA stagiar, a efectuat pregătirea iniţială corespunzătoare şi a promovat toate examinările sau evaluările asociate; b) a încheiat cu succes toate etapele planului de pregătire/instruire al unităţii de trafic aerian, corespunzătoare calificării solicitate, în conformitate cu cerinţele prevăzute în partea B din anexa nr. 2; c) a fost evaluat şi declarat competent; d) deţine un certificat medical valabil, de clasă corespunzătoare; e) a demonstrat un nivel corespunzător de competenţă lingvistică în conformitate cu cerinţele stabilite în anexa nr. 3; f) are vârsta de cel puţin 21 de ani. Cu toate acestea, NSA a siguranţei zborului în aviaţia civilă poate stabili o limită de vârstă inferioară, în situaţii justificate în mod corespunzător.Licenţa este valabilă numai dacă are înscrisă una sau mai multe calificări şi autorizări asociate acestora, autorizări de unitate şi lingvistice, pentru care a fost finalizată cu succes pregătirea.5.2.1.13. Licenţa rămâne proprietatea persoanei căreia îi este eliberată şi care o semnează.5.2.1.14. Condiţii de obţinere a unei autorizări asociate licenţei de instructor OJT (OJTI)Înainte de a acorda unui CTA autorizarea de a efectua activităţi de instruire operaţională ca instructor OJT, NSA a siguranţei zborului în aviaţia civilă se asigură că solicitantul: a) deţine o licenţă CTA valabilă, cu demonstrarea asigurării competenţei pe o perioadă de minimum 5 ani; b) deţine minimum un an de experienţă în calificarea pentru care va instrui, la poziţia sau sectorul operaţional la care va efectua actul de instruire; c) a parcurs un curs corespunzător pentru OJTI aprobat de NSA a siguranţei zborului în aviaţia civilă şi NSA în domeniul securităţii aeronautice, după caz, şi a promovat orice examinări şi/sau evaluări cerute, stabilite prin proceduri specifice.5.2.1.15. Condiţii de obţinere a unei autorizări asociate licenţei de SIM-IÎnainte de a acorda unui CTA autorizarea de a efectua activităţi de instruire la clasă şi la simulator ca SIM-I, NSA a siguranţei zborului în aviaţia civilă se asigură că solicitantul: a) deţine sau a deţinut o licenţă CTA valabilă, cu demonstrarea asigurării competenţei pe o perioadă de minimum 5 ani; b) a parcurs un curs corespunzător în domeniul tehnicilor de instruire la clasă şi la simulator şi a promovat orice evaluări cerute, stabilite prin proceduri specifice.5.2.1.16. solicită parcurgerea unor cursuri de pregătire ATC iniţială, cu satisfacerea, cel puţin, a recomandărilor privind conţinutul pregătirii de bază comună la nivelul statelor membre ale ECAC (ECAC Guidelines for Common Core Content training);5.2.1.17. solicită unităţilor de trafic aerian operaţionale să deţină planuri aprobate de pregătire/instruire;5.2.1.18. introduce proceduri sau cere unităţilor de trafic operaţionale să deţină proceduri aprobate prin care se asigură menţinerea competenţei CTA, inclusiv o metodologie bazată pe experienţa operaţională sau pe un sistem de evaluare a competenţei ori pe o combinaţie a acestor două elemente, prin care CTA sunt monitorizaţi sau testaţi cu regularitate în scopul asigurării faptului că ei îşi menţin competenţa. Schema procedurală pentru evaluarea (asigurarea) competenţei este temeinic documentată şi precizează: a) procesul prin care CTA sunt evaluaţi; b) obiectivele operaţionale pe care le îndeplinesc; c) persoana/persoanele care este/sunt responsabilă/responsabile pentru acceptarea în mod oficial a faptului că procesul respectiv a fost corect desfăşurat; d) mecanismul oficial prin care NSA a siguranţei zborului în aviaţia civilă va notifica atât CTA, cât şi organizaţiei furnizoare de servicii rezultatul oricărei evaluări a competenţei; e) metoda prin care se păstrează evidenţe privind competenţa CTA;5.2.1.19. se asigură că procedurile prevăzute în paragraful5.2.1.18 privind evaluarea competenţei CTA sunt supuse auditării;5.2.1.20. stabileşte intervale de timp în cadrul cărora, începând de la data la care un CTA a exercitat pentru ultima oară prerogativele conferite de o calificare deţinută anterior, el trebuie să exercite din nou prerogativele respectivei calificări ori va fi evaluat în scopul de a urma o pregătire pre-OJT, înaintea instruirii OJT pentru calificarea respectivă;În conformitate cu paragraful 5.2.1.10 alin. (3), în cazul în care intervalul de timp depăşeşte 4 ani, persoana în cauză trebuie evaluată şi urmează planul de pregătire aprobat la nivelul unităţii de trafic unde îşi va relua activitatea;5.2.1.21. solicită CTA care furnizează ATC, precum şi CTA stagiari, care furnizează ATC sub supraveghere, să deţină certificat medical valabil;5.2.1.22. solicită furnizorilor de ATS să deţină, la nivelul unităţilor, proceduri prin care să monitorizeze controlorii privind abuzul de substanţe psihoactive şi prin care să consilieze controlorii aflaţi sub medicaţie;5.2.1.23. solicită furnizorilor de ATS să deţină, la nivelul unităţilor, proceduri prin care se împiedică exercitarea prerogativelor unei licenţe de către deţinător atunci când există vreo degradare a aptitudinii medicale ori când deţinătorul se află sub influenţa oricărei substanţe psihoactive care l-ar putea face incapabil să exercite prerogativele respective în mod sigur şi corespunzător*2);-----------*2) Documentaţia de îndrumare pentru metodele potrivite de identificare (ce pot include testare biochimică în ocazii, cum ar fi preangajarea, cazurile când există un nivel întemeiat de suspiciune, după accidente/incidente, la intervale regulate de timp şi/sau aleatoriu), precum şi pentru alte aspecte privind prevenirea se găseşte în Manualul de prevenire privind problematica utilizării substanţelor la locul de muncă în aviaţie (OACI Doc. 9654).5.2.1.24. solicită furnizorilor de ATS să deţină, la nivelul unităţilor, proceduri prin care se împiedică exercitarea atribuţiilor unei licenţe de către deţinător atunci când există o situaţie sau un eveniment care poate pune la îndoială nivelul de competenţă al persoanei respective. În cazul în care există probe suficiente înaintate în urma unor investigaţii corespunzătoare, NSA a siguranţei zborului în aviaţia civilă revocă, suspendă sau modifică orice astfel de licenţă.5.2.1.25. (1) Licenţa conţine elementele menţionate în anexa nr. 1. (2) Dacă licenţa este eliberată în altă limbă decât engleza, aceasta include şi traducerea în limba engleză a elementelor menţionate în anexa nr. 1. Licenţele CTA eliberate de către NSA a siguranţei zborului în aviaţia civilă conţin elementele menţionate în anexa nr. 1 în limbile română şi engleză.5.2.1.26. NSA a siguranţei zborului în aviaţia civilă şi NSA în domeniul securităţii aeronautice se asigură că pregătirea controlorilor de trafic aerian este corespunzătoare în materie de siguranţă, securitate şi management al crizelor, în părţile ce le revin.5.2.1.27. Certificate medicale (1) Certificatele medicale sunt eliberate de un organism certificat/autorizat de NSA a siguranţei zborului în aviaţia civilă competentă în domeniul medical sau de un medic examinator autorizat de NSA a siguranţei zborului în aviaţia civilă, în condiţiile prevăzute de procedurile şi instrucţiunile elaborate în aplicarea prezentei reglementări. (2) Eliberarea certificatelor medicale se face în conformitate cu prevederile anexei I la Convenţia de la Chicago privind aviaţia civilă internaţională şi cu cerinţele de certificare medicală europeană categoria 3 pentru controlorii de trafic aerian, stabilite de EUROCONTROL. (3) Certificatele medicale sunt valabile de la data examenului medical, pe o perioadă de 24 de luni pentru CTA în vârstă de până la 40 de ani şi pe o perioadă de 12 luni pentru CTA care au depăşit această vârstă. Certificatele medicale pot fi retrase în orice moment, în cazul în care starea de sănătate a titularului impune acest lucru. (4) NSA a siguranţei zborului în aviaţia civilă asigură punerea în aplicare a unor proceduri eficace de revizuire sau căi de atac, cu implicarea corespunzătoare a unor consultanţi medicali independenţi, în condiţiile prevăzute de procedurile şi instrucţiunile elaborate în aplicarea prezentei reglementări.5.2.1.28. Certificarea organizaţiilor de pregătire a personalului în domeniul ATC (1) Furnizarea serviciilor de pregătire a CTA, inclusiv procedurile de evaluare aferente, face obiectul certificării de către NSA a siguranţei zborului în aviaţia civilă şi NSA în domeniul securităţii aeronautice, după caz, conform procedurilor emise de acestea în acest scop. (2) Cerinţele de certificare se referă la competenţa tehnică şi operaţională, precum şi la capacitatea de a organiza cursuri de pregătire, în conformitate cu pct. 1 din anexa nr. 4. (3) Solicitările de certificare se înaintează către NSA a siguranţei zborului în aviaţia civilă şi/sau către NSA a securităţii aeronautice, după caz, de către organizaţii care îşi propun să furnizeze servicii de pregătire în domeniul ATC, care au sediul principal al activităţii în România.NSA a siguranţei zborului în aviaţia civilă şi/sau NSA a securităţii aeronautice, după caz, eliberează certificate de furnizor de servicii de pregătire pentru solicitanţii care se conformează cu cerinţele enunţate la pct. 1 din anexa nr. 4.Certificatele pot fi eliberate pentru fiecare tip de pregătire sau în combinaţie cu alte servicii de navigaţie aeriană, caz în care tipul de pregătire şi tipul de servicii de navigaţie aeriană se certifică sub forma unui pachet de servicii. (4) Certificatele acordate conţin informaţiile prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 4. (5) NSA a siguranţei zborului în aviaţia civilă şi/sau NSA în domeniul securităţii aeronautice, după caz, monitorizează, prin proceduri specifice emise, respectarea cerinţelor şi condiţiilor de certificare. În cazul în care NSA a siguranţei zborului în aviaţia civilă sau NSA în domeniul securităţii aeronautice, după caz, constată că titularul unui certificat de furnizor de servicii de pregătire nu mai îndeplineşte aceste cerinţe şi/sau condiţii, întreprind măsurile corespunzătoare, care pot include limitarea sau retragerea certificatului. (6) România recunoaşte certificatele acordate furnizorilor de servicii de pregătire din alte state, cu condiţia ca acestea să fi fost emise în conformitate cu prevederile Directivei 2006/23/CE.5.2.1.29. Garantarea respectării standardelor de competenţă (1) Pentru a asigura nivelurile de competenţă indispensabile pentru CTA, care să le permită desfăşurarea activităţii la cele mai ridicate standarde de siguranţă, Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate de stat în domeniul aviaţiei civile, se asigură că NSA monitorizează şi supraveghează pregătirea acestora. Printre sarcinile NSA, conform competenţelor fiecăreia, în completarea prevederilor enunţate la paragrafele 5.2.1, 5.2.1.5, 5.2.1.16, 5.2.2.3, 5.2.2.9, 5.2.2.11, 5.2.2.13, sunt incluse următoarele: a) eliberarea şi revocarea licenţelor, calificărilor şi autorizărilor asociate pentru care s-au efectuat pregătirea şi evaluarea corespunzătoare, în domeniul aflat în responsabilitatea NSA; b) menţinerea şi suspendarea calificărilor şi autorizărilor, ale căror atribuţii se exercită sub responsabilitatea NSA; c) certificarea organizaţiilor de pregătire; d) aprobarea cursurilor de pregătire, a planurilor de pregătire la nivelul unităţii de trafic şi a schemelor de menţinere a competenţei la nivelul unităţii de trafic; e) monitorizarea şi auditarea sistemelor de pregătire; f) instituirea unor căi de atac şi a unor mecanisme de notificare corespunzătoare, în condiţiile prevăzute de procedurile şi instrucţiunile elaborate în aplicarea prezentei reglementări. (2) NSA a siguranţei zborului în aviaţia civilă furnizează informaţiile pertinente şi asistenţă reciprocă NSA din alte state membre, pentru a asigura aplicarea efectivă a prevederilor Directivei 2006/23/CE transpuse prin prezenta reglementare, în special în situaţiile care presupun libera circulaţie a CTA în Comunitatea Europeană. (3) NSA a siguranţei zborului în aviaţia civilă se asigură că este actualizată o bază de date în care figurează datele referitoare la competenţele tuturor titularilor de licenţă aflaţi sub responsabilitatea lor, precum şi datele de valabilitate ale autorizărilor acordate acestora.În acest scop, unităţile operaţionale ale furnizorilor SNA ţin o evidenţă a orelor efectiv lucrate în sectoarele, grupele de sectoare sau în posturile de lucru de către fiecare titular de licenţă care lucrează în unitate şi comunică aceste informaţii NSA, la cererea acesteia. (4) În completarea paragrafului 5.2.1.5, NSA a siguranţei zborului în aviaţia civilă autorizează, conform criteriilor stabilite prin proceduri specifice, titularii de licenţă care au dreptul de a desfăşura activităţi în calitate de examinatori sau evaluatori ai competenţelor pentru pregătirea în cadrul unităţii sau pregătirea continuă. Conform paragrafului 5.2.1.10 alin. (5), autorizaţia asociată licenţei CTA de examinator este valabilă pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de reînnoire. (5) NSA auditează în mod regulat organismele de pregătire, în vederea garantării respectării efective a standardelor stabilite de prezenta reglementare.Pe lângă procedurile obişnuite de audit, NSA pot face vizite la faţa locului pentru a verifica punerea efectivă în aplicare a prezentei reglementări şi respectarea standardelor conţinute în aceasta. (6) NSA pot decide să delege parţial sau integral sarcinile de auditare şi de inspecţie menţionate la alin. (5) către organizaţiile recunoscute în conformitate cu art. 3 din Regulamentul CE nr. 550/2004. (7) Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate de stat în domeniul aviaţiei civile, prezintă Comisiei un raport privind punerea în aplicare a Directivei 2006/23/CE privind licenţa comunitară de CTA până la 17 mai 2011 şi, ulterior, la intervale de câte 3 ani. În acest sens, NSA a siguranţei zborului în aviaţia civilă prezintă cu cel puţin 30 de zile în avans faţă de termenele-limită de raportare un draft de raport în ceea ce priveşte implementarea Directivei 2006/23/CE în domeniul său de competenţă.5.2.1.30. Recunoaşterea reciprocă a licenţelor de CTA (1) Sub rezerva paragrafului 5.2.1.8, România recunoaşte licenţele şi calificările, autorizările asociate calificărilor şi atestările lingvistice asociate acestora, eliberate de NSA a unui alt stat membru al Uniunii Europene, precum şi certificatele medicale însoţitoare, în conformitate cu prevederile prezentei reglementări. (2) Atunci când un titular de licenţă exercită în România atribuţiile obţinute în baza licenţei într-un stat membru, titularul licenţei are dreptul să schimbe licenţa sa cu o licenţă eliberată de către România, fără a-i fi impuse condiţii suplimentare. (3) Pentru a acorda o autorizare de unitate, NSA a siguranţei zborului în aviaţia civilă solicită candidatului să întrunească anumite condiţii asociate respectivei autorizări, specificând unitatea, sectorul sau poziţia de lucru. Atunci când se stabileşte planul de pregătire în cadrul unităţii, organizaţia de pregătire ţine seama de competenţele dobândite şi de experienţa candidatului. (4) NSA aprobă şi iau o decizie justificată cu privire la planul de pregătire în cadrul unităţii, care conţine propunerea de pregătire pentru candidat, în termen de 6 săptămâni de la depunerea cererii, fără a aduce atingere întârzierii rezultate ca urmare a unei eventuale proceduri de recurs. La luarea deciziilor, NSA asigură respectarea principiilor de nediscriminare şi proporţionalitate.5.2.2. Cerinţe aplicate de către furnizorul de ATSFurnizorul de ATS se asigură că la unitatea/unităţile sa/sale ATC:5.2.2.1. orice CTA care furnizează servicii ATC: a) deţine calificarea (calificările), autorizaţia (autorizaţiile) de unitate, precum şi autorizaţiile speciale asociate licenţei şi/sau calificării, valabile şi corespunzătoare serviciului ATC pe care îl furnizează; b) deţine un certificat medical valabil, de clasă corespunzătoare; c) este competent să furnizeze serviciile ATC înscrise în licenţă;5.2.2.2. orice CTA stagiar deţine: a) o licenţă valabilă de CTA stagiar care îl autorizează să furnizeze serviciul ATC pentru care se află în pregătire OJT sub supravegherea unui instructor OJT; b) un certificat medical valabil, de clasă corespunzătoare;5.2.2.3. unitatea/unităţile deţine/deţin planuri de pregătire aprobate de NSA, care detaliază procesele prin care un CTA stagiar sau aflat în pregătire este instruit/pregătit cu scopul de a îndeplini standardele cerute privind îndeplinirea obiectivului furnizării unui serviciu sigur de ATC;5.2.2.4. orice CTA stagiar sau aflat în pregătire este instruit în mod corespunzător, anterior OJT, prin fazele de pregătire de tranziţie şi pre-OJT;5.2.2.5. orice CTA, înainte de a i se permite să efectueze instruire în regim operaţional, ca instructor OJT: a) deţine o calificare (calificări), autorizaţia (autorizaţii) de unitate, precum şi autorizaţie (autorizaţii) asociată (asociate) calificării (calificărilor), valabilă (valabile) şi corespunzătoare serviciului ATC pentru care asigură instruire/pregătire; b) deţine o autorizaţie de instructor OJT, valabilă, asociată licenţei ATC, emisă de către NSA ca urmare a aplicării prevederilor şi condiţiilor precizate în paragraful 5.2.1.14; c) îşi dovedeşte competenţa privind furnizarea serviciilor ATC menţionate în licenţa de CTA deţinută; d) deţine un certificat medical valabil, de clasă corespunzătoare;5.2.2.6. Unitatea/unităţile deţine/deţin scheme procedurale aprobate de evaluare (asigurare) a competenţei, în scopul satisfacerii cerinţei privind menţinerea competenţei operaţionale şi a experienţei. Aceste proceduri includ, pentru controlori, următoarele cerinţe: a) efectuarea unui număr minim precizat de ore de dirijare în cadrul unei perioade precizate de timp, la sectoarele sau poziţiile operaţionale pentru care deţin calificări valabile; b) evaluarea continuităţii competenţei; c) efectuarea periodică de pregătire/instruire recurentă şi pentru situaţii de urgenţă; d) asigurarea competenţei operaţionale la revenirea după perioade de întrerupere a activităţii;5.2.2.7. unitatea/unităţile aplică procedurile pentru monitorizarea CTA privind abuzul de substanţe psihoactive şi consilierea controlorilor aflaţi sub medicaţie;5.2.2.8. unitatea/unităţile aplică procedurile prin care se împiedică exercitarea prerogativelor de către deţinătorul unei licenţe atunci când există o degradare a aptitudinii medicale ori atunci când deţinătorul se găseşte sub influenţa unei substanţe psihoactive care l-ar putea face incapabil să exercite aceste prerogative în mod sigur şi corespunzător.5.2.2.9. NSA a siguranţei în aviaţia civilă este înştiinţată atunci când: a) competenţa unui CTA este pusă la îndoială*3); ori b) un CTA nu mai este considerat competent să furnizeze serviciul ATC corespunzător unei calificări valabile; ori c) un CTA sau un CTA stagiar a fost evaluat ca necorespunzător din punct de vedere medical pentru a furniza un serviciu ATC; d) un instructor OJT nu mai este considerat competent să efectueze instruire în regim operaţional;------------*3) Vezi definiţia.5.2.2.10. un CTA a cărui competenţă este pusă la îndoială se conformează la unitatea/unităţile proprie/proprii oricăror cerinţe ce îi sunt impuse de NSA a siguranţei zborului în aviaţia civilă;5.2.2.11. atunci când un CTA nu mai satisface procedura privind menţinerea competenţei, unitatea dispune măsuri corespunzătoare şi informează fără întârziere NSA a siguranţei zborului în aviaţia civilă;5.2.2.12. procesul prin care se evaluează competenţa este temeinic documentat şi indică metoda prin care competenţa va fi apreciată, aceasta realizându-se fie prin evaluare continuă, fie prin examinare, ori printr-o combinaţie a celor două metode.5.2.2.13. În cazurile în care NSA a siguranţei zborului în aviaţia civilă a luat măsura ori se presupune că va lua măsura suspendării, revocării sau modificării unei licenţe şi/sau a calificării/calificărilor asociată/asociate şi/sau a autorizărilor speciale asociate licenţei/calificărilor, CTA în cauză nu mai este planificat de către unitatea respectivă la o poziţie de lucru operaţională fără o supraveghere corespunzătoare;5.2.2.14. Licenţa poate fi revocată şi în caz de neglijenţă gravă sau abuz.5.2.3. Cerinţe aplicate de către personal în mod individual5.2.3.1. CTA licenţiat/certificatUn CTA licenţiat/certificat se asigură că: a) deţine calificarea/calificările, autorizaţia/autorizaţiile de unitate, precum şi autorizaţia/autorizaţiile asociată/asociate licenţei şi/sau calificărilor, valabile, corespunzătoare serviciului/serviciilor ATC pe care le furnizează; b) se conformează cu schema procedurală de evaluare (asigurare) a competenţei aplicată de unitate şi este competent să furnizeze serviciile ATC menţionate în licenţa sa; c) se conformează oricăror condiţii care pot fi solicitate de NSA a siguranţei zborului în aviaţia civilă atunci când competenţa sa este pusă la îndoială; d) deţine un certificat medical valabil, de clasă corespunzătoare; e) informează*4) conducerea unităţii atunci când nu mai este apt din punct de vedere medical să furnizeze serviciul ATC; f) nu furnizează servicii ATC atât timp cât se găseşte sub influenţa unor substanţe psihoactive; g) nu exercită prerogativele conferite de licenţa deţinută atunci când are loc o degradare a aptitudinii medicale care l-ar putea face incapabil să exercite aceste prerogative în mod sigur şi corespunzător.-------------*4) Cerinţele paragrafului 5.2.3.1 lit. e), f) şi g) se aplică, de asemenea, cerinţelor mai generale prevăzute la paragraful 5.1.3 lit. b).5.2.3.2. CTA stagiarUn CTA stagiar se asigură că: a) deţine o licenţă valabilă de CTA stagiar; b) se conformează schemei procedurale de evaluare a competenţei, aplicată de unitate, şi este competent pentru a fi instruit în trafic real (OJT); c) deţine certificat medical valabil, de clasă corespunzătoare; d) informează conducerea unităţii atunci când devine inapt din punct de vedere medical să furnizeze servicii ATC; e) nu participă la instruire OJT atât timp cât se găseşte sub influenţa unor substanţe psihoactive; f) nu participă la instruire OJT atât timp cât starea sa de sănătate este degradată sau cât timp se află sub influenţa oricăror substanţe psihoactive, ceea ce l-ar putea face să nu îşi mai poată exercita prerogativele în mod sigur şi corespunzător.5.2.4. SancţiuniÎn cazul nerespectării prevederilor prezentului ordin, licenţa de CTA şi/sau certificatul emis pentru organizaţiile de pregătire pot fi restricţionate sau suspendate, după caz, până la remedierea neconformităţilor, în condiţiile prevăzute de procedurile elaborate în aplicarea prezentei reglementări. În acest sens, NSA a siguranţei zborului în aviaţia civilă prezintă Ministerului Transportului, în cel mai scurt timp de la intrarea în vigoare a acestei reglementări, normele privind sancţiunile aplicabile, spre a putea fi comunicate Comisiei Europene.6. ANEXE LA RACR-LCTAAnexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta reglementare.  +  Anexa 1 -------la reglementare---------------SPECIFICAŢII APLICABILE LICENŢELORLicenţele eliberate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene în temeiul reglementării sunt conforme cu următoarele specificaţii:1. Informaţii1.1. Următoarele informaţii sunt înscrise pe licenţă, indicându-se printr-un asterisc elementele care trebuie traduse în limba engleză: a) *numele statului sau al autorităţii care eliberează licenţa (înscris cu caractere îngroşate); b) *titlul licenţei (înscris cu caractere foarte îngroşate); c) seria licenţei, cu cifre arabe, atribuită de autoritatea care eliberează licenţa; d) numele complet al titularului (şi cu litere române, în cazul în care limba naţională foloseşte un alfabet diferit de alfabetul român); e) data naşterii; f) cetăţenia titularului; g) semnătura titularului; h) *certificare privind competenţa şi autorizarea titularului pentru exercitarea drepturilor/atribuţiilor corespunzătoare licenţei, care să indice:(i) calificările, autorizările asociate calificărilor, competenţele lingvistice, autorizările asociate licenţei de instructor şi autorizările de unitate;(îi) datele la care au fost eliberate pentru prima dată;(iii) datele expirării termenului lor de valabilitate. i) semnătura funcţionarului care eliberează licenţa şi data eliberării; j) ştampila sau sigiliul autorităţii care eliberează licenţa.1.2. Licenţa este însoţită de un certificat medical valabil.2. MaterialEste utilizată hârtie de cea mai bună calitate sau un alt material adecvat, iar elementele menţionate la pct. 1 sunt clar vizibile.3. Culoare3.1. În cazul în care pentru toate licenţele personalului aeronautic civil eliberate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene se foloseşte material de aceeaşi culoare, această culoare este albul.3.2. În cazul în care licenţele personalului aeronautic civil eliberate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene conţin marcaje de culoare distincte, culoarea folosită pentru licenţele de CTA este galbenul.Detalii privind formatul licenţei de CTA se regăsesc în procedurile de aplicare a prezentei reglementări emise de NSA.  +  Anexa 2 -------la reglementare----------------CERINŢE PRIVIND PREGĂTIREA PERSONALULUI CTA  +  Partea A Cerinţele privind pregătirea iniţială pentru CTAÎn completarea cerinţei prevăzute la paragraful 5.2.1.16 din reglementare, pregătirea iniţială garantează că toţi CTA stagiari respectă cel puţin obiectivele de pregătire de bază şi de dobândire a calificărilor enunţate în "Guidelines for air traffic controller Common Core Content Initial Training" ("Material de îndrumare privind cerinţele comune de pregătire de bază pentru pregătirea iniţială a controlorilor de trafic aerian") emise de EUROCONTROL, ediţia din 10 decembrie 2004, cu amendamentele ulterioare, astfel încât CTA să fie capabili să gestioneze traficul aerian într-un mod sigur, rapid şi eficient.Pregătirea iniţială va acoperi următoarele subiecte: legislaţia în domeniul aviaţiei, managementul traficului aerian, inclusiv proceduri în materie de cooperare civilo-militară, meteorologie, navigaţie, aeronave şi principii de zbor, inclusiv o bună înţelegere între CTA şi pilot, factori umani, echipamente şi sisteme, mediu profesional, siguranţă şi cultura siguranţei, sisteme de management al siguranţei, situaţii neobişnuite/de urgenţă, sisteme degradate, cunoştinţe lingvistice, inclusiv frazeologie radiotelefonică.Aceste discipline vor fi predate astfel încât să pregătească candidaţii pentru diferite tipuri de ATS şi să accentueze aspectele privind siguranţa. Pregătirea iniţială va consta în cursuri practice şi teoretice, inclusiv pregătire la simulator, iar durata acesteia se va stabili în planurile de pregătire iniţială aprobate. Competenţele dobândite garantează că respectivul candidat poate fi considerat competent pentru a gestiona situaţii de trafic complex şi dens, facilitând astfel trecerea la pregătirea în cadrul unităţii. Competenţa candidatului după pregătirea iniţială este evaluată prin examene corespunzătoare sau printr-un sistem de evaluare continuă.  +  Partea B Cerinţe în materie de pregătire în cadrul unităţii pentru CTAPlanurile de pregătire în cadrul unităţii prezintă în detaliu etapele şi durata acestora, necesare pentru a permite punerea în aplicare a procedurilor locale la nivelul unităţii de trafic sub supravegherea unui instructor de pregătire practică. Planul aprobat conţine indicaţii privind toate elementele sistemului de evaluare a competenţelor, inclusiv modalităţi de lucru, evaluarea progreselor înregistrate şi examene, împreună cu procedurile de notificare a NSA. Pregătirea în cadrul unităţii poate include unele elemente ale pregătirii iniţiale, specifice condiţiilor naţionale.Durata pregătirii în cadrul unităţii se stabileşte prin planul de pregătire la nivelul unităţii. Competenţele solicitate vor fi evaluate prin examenele corespunzătoare sau printr-un sistem de evaluare continuă, de către examinatori sau evaluatori autorizaţi, care vor fi obiectivi şi imparţiali. În acest scop, NSA a siguranţei zborului în aviaţia civilă pune în aplicare mecanisme adecvate de contestare, pentru a asigura un tratament echitabil al candidaţilor.  +  Partea C Cerinţe privind pregătirea continuă pentru CTAValabilitatea calificărilor şi atestărilor înscrise pe licenţele CTA va fi menţinută printr-o pregătire continuă autorizată, care constă în pregătirea necesară pentru a menţine competenţele CTA, cursuri de pregătire recurentă, pregătire pentru situaţii de urgenţă şi, dacă este necesar, pregătirea competenţelor lingvistice.Pregătirea continuă constă în cursuri teoretice şi practice, precum şi pregătire la simulator. În acest scop, organismul de pregătire stabileşte schemele/programele de competenţă la nivelul unităţii, care prezintă în detaliu procesele, resursele umane şi durata necesare pentru asigurarea pregătirii continue corespunzătoare şi pentru verificarea competenţelor. Aceste programe/scheme vor fi revizuite şi aprobate cel puţin o dată la 3 ani. Durata pregătirii continue se stabileşte în conformitate cu necesităţile operaţionale ale CTA care lucrează în unitate, în special avându-se în vedere modificările realizate sau planificate ale procedurilor ori echipamentelor sau având în vedere cerinţele generale în materie de management al siguranţei.Schema de menţinere a competenţei fiecărui CTA este evaluată în mod corespunzător cel puţin o dată la 3 ani. Furnizorul de SNA asigură aplicarea mecanismelor pentru a garanta tratamentul echitabil al titularilor de licenţă pentru care nu poate fi prelungită valabilitatea autorizărilor.  +  Anexa 3 --------la reglementare---------------CERINŢE ÎN MATERIE DE COMPETENŢE LINGVISTICECerinţele în materie de competenţe lingvistice, prevăzute la paragraful 5.2.1.8 din reglementare, se aplică în cazul utilizării atât a expresiilor convenţionale, cât şi a limbajului clar. Pentru respectarea cerinţelor în materie de competenţe lingvistice, candidatul sau titularul unei licenţe este evaluat şi demonstrează cunoştinţe cel puţin la nivelul operaţional (nivelul 4) din grila de evaluare a competenţelor lingvistice cuprinse în tabelul de mai jos.Vorbitorii competenţi: a) să comunice eficient atât în situaţiile de comunicare în care interlocutorul nu este prezent (numai prin voce: telefon/radiotelefon), cât şi în prezenţa interlocutorului; b) să comunice pe teme comune, concrete şi de natură profesională, cu acurateţe şi claritate; c) să folosească strategiile de comunicare corespunzătoare pentru a schimba mesaje şi pentru a recunoaşte şi a rezolva neînţelegerile (de exemplu, să verifice, să confirme sau să clarifice informaţiile) într-un context general sau profesional; d) să trateze cu succes şi cu o relativă uşurinţă dificultăţile lingvistice prezentate de o complicaţie sau de o conjunctură neaşteptată care intervine în contextul unei situaţii profesionale de rutină sau al unei sarcini de comunicare cu care este în general familiar; precum şi e) să utilizeze un dialect sau accent care să fie inteligibil pentru comunitatea aeronautică.Grila de evaluare a competenţelor lingvistice:nivelurile "expert", "avansat" şi "operaţional"
  *Font 7*
  Nivel Pronunţie Foloseşte un dialect şi/sau accent inteligibil pentru comunitatea aeronautică Structură Structurile gramaticale relevante şi construcţia propoziţiilor sunt determinate de funcţii lingvistice adaptate sarcinii Vocabular Fluenţă Înţelegere Interacţiune
  Expert 6 Pronunţia, accentul, ritmul şi intonaţia, cu toate că pot fi influenţate de prima limbă sau de o variantă regională, nu afectează aproape niciodată uşurinţa înţelegerii. Atât structurile gramaticale de bază, cât şi cele complexe, precum şi construcţia propoziţiilor sunt bine stăpânite, fără excepţie. Bogăţia şi acurateţea vocabularului sunt suficiente pentru a comunică eficient pe o varietate de subiecte familiare şi nefamiliare. Vocabularul este idiomatic, nuanţat şi sensibil la registrul stilistic. Capabil să vorbească fluent, natural, fără eforturi. Variază gradul de fluenţă al discursului pentru a obţine efecte stilistice, de exemplu pentru a accentua un anumit aspect. Foloseşte în mod spontan şi corect marcatori şi conectori ai discursului. Înţelegerea este exactă în mod constant în aproape toate contextele şi include înţelegerea subtilităţilor lingvistice şi culturale. Interacţionează cu uşurinţă în aproape orice situaţie. Este sensibil la replici verbale şi non- verbale şi răspunde la acestea în mod corespunzător.
  Avan- sat 5 Pronunţia, accentul, ritmul şi intonaţia, deşi influenţate de prima limbă sau de o variantă regională, afectează rareori uşurinţa înţelegerii. Structurile gramaticale de bază şi construcţia propoziţiilor sunt bine stăpânite, fără excepţie. Structurile complexe sunt formulate însă cu greşeli, care uneori afectează înţelesul. Bogăţia şi acurateţea vocabularului sunt, în general, suficiente pentru a comunică eficient pe teme comune, concrete şi de natură profesională. Parafrazează cu succes şi în mod constant. Vocabularul este uneori idiomatic. Capabil să vorbească îndelung cu relativă uşurinţă pe teme familiare, însă nu poate varia gradul de fluenţă al discursului pentru a obţine efecte stilistice. Poate folosi în mod adecvat marcatori sau conectori ai discursului. Înţelegere exactă pe teme comune, concrete şi de natură profesională şi aproape exactă atunci când vorbitorul este confruntat cu o complicaţie lingvistică sau cu o conjunctură neaşteptată. Poate înţelege o varietate de discursuri (dialect şi/sau accent) sau registre stilistice. Răspunsurile sunt imediate, corespunzătoare şi informative. Gestionează relaţia vorbitor/ ascultător în mod eficient.
  Opera ţional 4 Pronunţia, accentul, ritmul şi intonaţia sunt influenţate de prima limbă sau de o variantă regională, însă doar ocazional afectează uşurinţa înţelegerii. Structurile gramaticale de bază şi construcţia propoziţiilor sunt utilizate în mod creativ şi sunt în general bine controlate. Pot apărea greşeli, în special în situaţii neobişnuite sau neaşteptate, însă înţelesul este rareori afectat. Bogăţia şi acurateţea vocabularului sunt, în general, suficiente pentru a comunică efectiv pe teme comune, concrete şi de natură profesională. În mod frecvent, poate să parafrazeze atunci când nu stăpâneşte vocabularul în situaţii neobişnuite sau neaşteptate. Formulează enunţuri într-un ritm adecvat. Ocazional se pot înregistra pierderi de fluenţă la tranziţia de la discursul repetat sau standard la o interacţiune spontană, însă aceste situaţii nu împiedică realizarea efectivă a comunicării. Poate folosi în mod adecvat marcatori sau conectori ai discursului. Cuvintele de umplutură nu distrag atenţia. Înţelegere destul de exactă pe teme comune, concrete şi de natură profesională atunci când accentul sau complexitatea discursului sunt suficient de inteligibile pentru o comunitate internaţională de utilizatori. Atunci când vorbitorul este confruntat cu o complicaţie lingvistică sau o conjunctură neaşteptată, înţelegerea poate fi mai greoaie sau poate necesita strategii de clarificare. Răspunsurile sunt, în general, imediate, corespunzătoare şi informative. Iniţiază şi întreţine schimburile de informaţii chiar şi atunci când se confruntă cu o conjunctură neaşteptată. Se descurcă satisfăcător în situaţii de aparentă neînţelegere, verificând, confirmând sau clarificând situaţia.
  Pre- opera ţional 3 Pronunţia, accentul, ritmul şi intonaţia sunt influenţate de prima limbă sau de o variantă regională şi afectează în mod frecvent uşurinţa înţelegerii. Structurile gramaticale de bază şi construcţia propoziţiilor asociate unor situaţii previzibile nu sunt întotdeauna bine controlate. Greşelile afectează deseori înţelesul. Bogăţia şi acurateţea vocabularului sunt deseori suficiente pentru a comunică pe teme comune, concrete sau de natură profesională, însă este limitat, iar alegerea cuvintelor este deseori inadecvată. În mod frecvent nu este capabil să parafrazeze atunci când nu stăpâneşte vocabularul. Formulează enunţuri, însă formularea şi pauzele sunt de multe ori nepotrivite. Ezitările sau ritmul lent de prelucrare a limbajului pot împiedica realizarea efectivă a comunicării. Cuvintele de umplutură distrag uneori atenţia. Înţelegere destul de exactă pe teme comune, concrete şi de natură profesională atunci când accentul sau complexitatea discursului este suficient de inteligibilă pentru comunitatea internaţională de utilizatori. Este posibil să nu înţeleagă o complicaţie lingvistică sau o conjunctură neaşteptată. Răspunsurile sunt uneori imediate, corespunzătoare şi informative. Poate iniţia şi întreţine schimburile de informaţii cu o relativă uşurinţă pe teme familiare şi în situaţii predictibile. În general nu se descurcă în schimbări de situaţie neaşteptate.
  Ele- mentar 2 Pronunţia, accentul, ritmul şi intonaţia sunt puternic influenţate de prima limbă sau de o variantă regională şi, de obicei, afectează uşurinţa înţelegerii. Stăpâneşte doar câteva structuri gramaticale şi construcţii de propoziţii simple, memorate. Vocabular limitat, constând doar în cuvinte izolate şi propoziţii memorate. Poate formula doar enunţuri foarte scurte, izolate, memorate, cu pauze frecvente şi o folosire deranjantă a cuvintelor de umplutură pentru a căuta expresii şi pentru a articula cuvinte mai puţin familiare. Înţelegerea se limitează la propoziţii izolate, memorate, atunci când sunt articulate distinct şi lent. Timpul de răspuns este mare şi de multe ori răspunsul nu este corespunzător. Interacţiunea se limitează la schimburi simple, de rutină.
  Pre- ele- mentar 1 Performanţe la un nivel inferior nivelului elementar Performanţe la un nivel inferior nivelului elementar Performanţe la un nivel inferior nivelului elementar Performanţe la un nivel inferior nivelului elementar Performanţe la un nivel inferior nivelului elementar Performanţe la un nivel inferior nivelului elementar
   +  Anexa 4 --------la reglementare---------------CERINŢEanexate certificatului emis pentru organizaţiile de pregătire1. Respectarea cerinţelor menţionate la paragraful 5.2.1.18 din reglementare este demonstrată prin dovezi care probează faptul că organizaţiile de pregătire dispun de personalul şi dotările corespunzătoare şi funcţionează într-un mediu adecvat pentru furnizarea serviciilor de pregătire necesare obţinerii sau menţinerii licenţelor de CTA stagiar sau a licenţelor de CTA. În mod special, organizaţiile de pregătire trebuie: a) să dispună de o structură administrativă eficientă şi de personal suficient cu calificările corespunzătoare şi experienţa necesară pentru a furniza serviciile de pregătire în conformitate cu standardele stabilite de reglementare; b) să dispună de posibilităţile necesare, de echipamentul şi dotările adecvate pentru tipul de servicii de pregătire furnizate; c) să prezinte metodologia pe care o vor aplica pentru a stabili detaliile privind conţinutul, organizarea şi durata cursurilor de pregătire, planurile de pregătire în cadrul unităţii şi programele privind asigurarea competenţei la nivelul unităţii; aceasta include modul în care vor fi organizate examinările sau evaluările. În cazul examinărilor privind pregătirea iniţială, inclusiv pregătirea la simulator, calificările examinatorilor sunt prezentate în detaliu; d) să facă dovada sistemului de asigurare a calităţii pus în aplicare pentru a monitoriza conformitatea şi adecvarea sistemelor şi procedurilor care asigură faptul că serviciile de pregătire furnizate respectă standardele stabilite de reglementare; e) să demonstreze că există fonduri suficiente pentru a organiza cursurile de pregătire în conformitate cu standardele stabilite prin reglementare şi că activităţile se desfăşoară în mod corespunzător în conformitate cu tipul de formare furnizat.2. Certificatele precizează: a) NSA care eliberează certificatul; b) numele şi adresa organizaţiei de pregătire; c) tipul de servicii certificate; d) o declaraţie privind respectarea de către candidat a cerinţelor definite la pct. 1; e) data eliberării şi termenul de valabilitate ale certificatului.--------------