ORDIN nr. 794 din 18 iunie 2008pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LCTA "Licenţierea controlorilor de trafic aerian", ediţia 1/2008
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 24 iulie 2008    Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,în scopul îndeplinirii obligaţiilor ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, precum şi al Organizaţiei Europene pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene (EUROCONTROL),în temeiul prevederilor art. 12 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 lit. b) şi f) şi ale art. 66 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română RACR-LCTA "Licenţierea controlorilor de trafic aerian", ediţia 1/2008, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" va emite procedurile şi instrucţiunile specifice de aplicare a prevederilor reglementării RACR-LCTA, ediţia 1/2008, şi le va publică pe website-ul propriu, www.caa.ro  +  Articolul 3Prezentul ordin transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei 2006/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind licenţa comunitară de controlor de trafic aerian, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L114/22 din 24 aprilie 2006.  +  Articolul 4Direcţia generală aviaţie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor, Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", precum şi orice alţi agenţi aeronautici certificaţi/autorizaţi să furnizeze servicii de navigaţie aeriană pentru traficul aerian general vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" va întreprinde măsurile necesare pentru înlocuirea tuturor documentelor de calificare deţinute în prezent de către controlorii de trafic aerian licenţiaţi, în conformitate cu prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile referitoare la controlorii de trafic aerian care furnizează servicii pentru traficul aerian general din Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi al ministrului apărării naţionale nr. 31/M.13/2003 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civil-militare române privind stabilirea cerinţelor de siguranţă pentru personalul serviciilor de management al traficului aerian - RACMR ESARR 5, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 18 februarie 2003, precum şi orice alte prevederi contrare.p. Ministrul transporturilor,Septimiu Buzaşu,secretar de statBucureşti, 18 iunie 2008.Nr. 794.  +  AnexăREGLEMENTARI 18/06/2008