DECIZIE nr. 627 din 29 mai 2008referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108^5 din Codul de procedură civilă
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 23 iulie 2008    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorAugustin Zegrean - judecătorSimona Ricu - procurorMihaela Senia Costinescu - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108^5 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Nicanor George Ene în Dosarul nr. 36.752/3/2006 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a civilă.La apelul nominal se prezintă mandatarul autorului excepţiei, domnul Dragoş Marian Ene, partea Denisa Mariana Hordănescu, reprezentată prin avocat Constantin Ianculescu, şi Primăria Sectorului 2 Bucureşti, reprezentată prin consilier juridic Alice Ciovlică, lipsind celelalte părţi, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Dosarul fiind în stare de judecată, mandatarul autorului excepţiei solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate.Curtea, în temeiul art. 68 alin. 4 şi 5 din Codul de procedură civilă, învederează reprezentantului autorului excepţiei că, întrucât mandatul este dat unei persoane care nu are calitatea de avocat şi nici pe cea de licenţiată în drept, mandatarul nu poate pune concluzii decât prin avocat. De asemenea, Curtea pune în vedere mandatarului că are dreptul să depună note scrise în susţinerea criticilor de neconstituţionalitate.Prin urmare, mandatarul depune la dosar concluzii scrise privind admiterea excepţiei de neconstituţionalitate.Consilierul juridic al Primăriei Sectorului 2 Bucureşti apreciază că dispoziţiile legale criticate nu au legătură cu soluţionarea cauzei la instanţa de fond. De altfel, arată că asupra constituţionalităţii acestora Curtea Constituţională s-a mai pronunţat, respingând criticile cu un atare obiect.Avocatul părţii Denisa Mariana Hordănescu solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate şi invocă jurisprudenţa constantă a Curţii în această materie.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca fiind inadmisibilă, întrucât critica vizează probleme care excedează competenţei Curţii, respectiv interpretarea şi aplicarea legii.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:Prin Încheierea din 24 ianuarie 2008, pronunţată în Dosarul nr. 36.752/3/2006, Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108^5 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Nicanor George Ene.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că este o victimă a corupţiei instituţionalizate şi critică modul de aplicare a dispoziţiilor art. 108^5 din Codul de procedură civilă.Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a civilă apreciază excepţia de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiată, arătând că, prin textul de lege criticat, legiuitorul a urmărit să restrângă posibilitatea de tergiversare a soluţionării cauzelor civile prin exercitarea unei căi de atac devolutive împotriva încheierii prin care s-a soluţionat cererea de reexaminare a măsurilor dispuse potrivit art. 108^4 din Codul de procedură civilă.În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.Guvernul consideră critica de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiată.Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordanţă cu prevederile constituţionale invocate.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2) şi ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 108^5 din Codul de procedură civilă, text de lege care are următorul conţinut: "Împotriva încheierii prevăzute la art. 108^4 cel obligat la amendă sau despăgubire va putea face numai cerere de reexaminare, solicitând, motivat, să se revină asupra amenzii ori despăgubirii sau să se dispună reducerea acestora.Cererea se face în termen de 15 zile, după caz, de la data la care a fost luată măsura sau de la data comunicării încheierii.Cererea se soluţionează prin încheiere irevocabilă, dată în camera de consiliu, de către instanţa de judecată ori de preşedintele instanţei de executare care a aplicat amenda sau despăgubirea."În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 1, 2, 4, 8, 11, 15, 21, 30, 36, 38, 44, 52, 53, 54, 57, 69, 82, 125, 126, 127, 134, 136, 142, 146, 147, 148.Examinând excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a IV-a civilă, precum şi argumentele invocate de autorul acesteia, Curtea constată că, pe lângă faptul că pretinsa neconstituţionalitate este dedusă exclusiv din modul de aplicare a prevederilor art. 108^5 din Codul de procedură civilă de către instanţa judecătorească, autorul excepţiei se limitează în a enumera textele constituţionale considerate a fi încălcate, fără a preciza în concret motivele pe care se întemeiază contrarietatea cu Legea fundamentală.Prin urmare, excepţia nu este motivată, nefiind respectate dispoziţiile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, potrivit cărora "Sesizările trebuie făcute în formă scrisă şi motivate". În mod constant, jurisprudenţa instanţei constituţionale a stabilit că sesizările de neconstituţionalitate adresate Curţii fără a fi motivate trebuie respinse ca inadmisibile, Curtea neputându-se substitui subiectelor îndreptăţite să o sesizeze, întrucât ar exercita un control din oficiu, ceea ce este contrar sistemului nostru constituţional.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca fiind inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108^5 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Nicanor George Ene în Dosarul nr. 36.752/3/2006 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IV-a civilă.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 29 mai 2008.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Mihaela Senia Costinescu----