HOTĂRÂRE nr. 462 din 5 aprilie 2006 (*republicată*)pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 23 iulie 2008  ------------ Notă *) Republicată în temeiul art. IV din Hotărârea Guvernului nr. 381/2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă" şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 5 mai 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 3 mai 2006.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă programul "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort", având ca scop eficientizarea sistemului centralizat de producere şi distribuţie a energiei termice, prevăzut în anexa nr. 1. (2) Programul "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" cuprinde două componente: a) reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică; b) reabilitarea termică a clădirilor.  +  Articolul 2 (1) Pentru punerea în aplicare a programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort", componenta prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a), se înfiinţează Unitatea de management al programului, denumită în continuare UMP - Termoficare 2006-2015 căldură. (2) UMP - Termoficare 2006 - 2015 căldură se constituie în cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea executivă a secretarului de stat pentru comunităţi locale. (3) Se aprobă structura de organizare a UMP - Termoficare 2006-2015 căldură prevăzută în anexa nr. 2. (4) Numărul de personal prevăzut în anexa nr. 2 se asigură în limita numărului de posturi aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor**) pe anul 2006.------------- Notă **) În prezent, denumirea "Ministerului Administraţiei şi Internelor" a fost înlocuită cu denumirea "Ministerul Internelor şi Reformei Administrative", conform art. 15 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 98/2008. (5) Regulamentul de funcţionare al UMP - Termoficare 2006-2015 căldură şi numirea directorului său se fac cu avizul ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniul economic şi se aprobă prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative.  +  Articolul 3 (1) Pentru punerea în aplicare a programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort", componenta prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. b), se înfiinţează Unitatea de management al programului, denumită în continuare UMP - Termoficare 2006-2015 confort. (2) UMP - Termoficare 2006-2015 confort se constituie în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi este finanţată din bugetul acestui minister. (3) Regulamentul de funcţionare al UMP - Termoficare 2006-2015 confort prevede structura organizatorică a UMP - Termoficare 2006-2015 confort.  +  Articolul 4 (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor**) pe anul 2006, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, cu suma de 1.802,6 mii lei, pentru finanţarea cheltuielilor UMP - Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă, potrivit prevederilor anexei nr. 3.------------- Notă **) În prezent, denumirea "Ministerului Administraţiei şi Internelor" a fost înlocuită cu denumirea "Ministerul Internelor şi Reformei Administrative", conform art. 15 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 98/2008. (2) Ministerul Finanţelor Publice***) este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2006 şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2006.-------------- Notă ***) În prezent, denumirea "Ministerului Finanţelor Publice" a fost înlocuită cu denumirea "Ministerul Economiei şi Finanţelor", conform art. 15 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 98/2008.  +  Articolul 5 (1) Programul "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" este coordonat de o comisie interministerială, organizată conform Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, în coordonarea Consiliului interministerial pentru probleme economice, politici fiscale şi comerciale, piaţa internă, competitivitate, mediul de afaceri. (2) Comisia interministerială de coordonare a programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" este formată din preşedinte şi 4 membri, cu funcţie de secretar de stat, din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile. (3) Ministrul internelor şi reformei administrative îndeplineşte funcţia de preşedinte al Comisiei interministeriale de coordonare a programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort".  +  Articolul 6 (1) Regulamentele privind aplicarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" se elaborează, pe cele două componente, de unităţile de management al programului, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi la art. 3 alin. (1), se avizează de Comisia interministerială de coordonare a programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" şi se aprobă prin ordine ale miniştrilor de resort****).------------- Notă ****) A se vedea Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 471/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru implementarea programului "Termoficare 2006-2015 - căldură şi confort", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 13 mai 2008. (2) Regulamentele privind aplicarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" prevăzute la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 7 (1) Cheltuielile eligibile ale proiectelor depuse în cadrul programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort", pentru componenta prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a), sunt cofinanţate în proporţie de maximum 70% din fonduri provenite de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative; criteriile după care se stabilesc procentele de cofinanţare a proiectelor sunt prevăzute în Regulamentul privind aplicarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort". (2) Beneficiarii programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort", pentru componenta prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a), sunt autorităţile administraţiei publice locale care deţin în proprietate sisteme centralizate de alimentare cu energie termică. (3) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (2) au obligaţia să prevadă în bugetul propriu diferenţa dintre suma primită de la bugetul de stat şi valoarea totală a proiectului. (4) Cheltuielile eligibile ale proiectelor depuse în cadrul programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort", pentru componenta prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. b), sunt cofinanţate din fonduri provenite de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. (5) Beneficiarii programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort", pentru componenta prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. b), sunt asociaţiile de proprietari din blocurile de locuinţe - condominii racordate la sistemul centralizat de încălzire.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-3 fac parte din prezenta hotărâre.NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. II şi III din Hotărârea Guvernului nr. 381/2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă" şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, texte care nu sunt încorporate în forma republicată a Hotărârii Guvernului nr. 462/2006:"Art. II. - Regulamentul de funcţionare al UMP - Termoficare 2006-2015 căldură se aprobă prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.Art. III. - Regulamentul de funcţionare al UMP - Termoficare 2006-2015 confort se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri."  +  Anexa 1 Programul "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort"I. Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020, prevede pentru energia termică următoarele obiective pe termen scurt:1. stabilirea potenţialului de cogenerare şi trigenerare - industrial, pentru încălzire, agricol (consum termic şi de frig);2. creşterea eficienţei sistemelor de încălzire centralizată şi menţinerea pe această bază a consumului urban de energie termică;3. identificarea tuturor resurselor energetice şi primare locale din arealul de cogenerare: a) resurse energetice primare fosile; b) resurse energetice regenerabile;4. elaborarea strategiilor locale pentru implementarea (dezvoltarea) cogenerării în localităţile sau zonele identificate ca având un potenţial de cogenerare;5. elaborarea studiilor de fezabilitate pentru promovarea celor mai eficiente soluţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare şi pentru exploatarea întregului potenţial de resurse regenerabile.Strategia naţională privind alimentarea cu energie termică a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate evaluează necesarul de investiţii până în anul 2015, pentru sistemele centralizate de încălzire urbană, la circa 340 milioane euro/an (total, circa 2,72 miliarde euro).Conceptul dezvoltării durabile în domeniul alimentării cu energie termică a localităţilor presupune aplicarea unor soluţii tehnice performante capabile să asigure, pe de o parte, condiţii normale de viaţă şi de muncă comunităţilor locale şi satisfacerea nevoilor sociale ale acestora în condiţii de rentabilitate economică şi eficienţă energetică şi, pe de altă parte, conservarea resurselor primare, protecţia şi conservarea mediului, fără a afecta echilibrul ecosferei şi accesul generaţiilor viitoare la resursele energetice primare.Scopul programului de investiţii "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" este reprezentat de eficientizarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică, având ca obiectiv final reducerea consumului de resurse energetice primare pentru producerea energiei termice cu cel puţin 1 mil. Gcal/an faţă de consumul de resurse energetice primare consumat în anul 2004.II. Programul finanţează investiţiile realizate în: a) reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică:1. unitatea/unităţile de producţie a agentului termic;2. reţeaua de transport al agentului termic primar (apă fierbinte);3. punctele de termoficare sau modulele termice la nivel de imobil, acolo unde se justifică economic;4. reţeaua de distribuţie a apei calde şi a agentului termic de încălzire; b) reabilitarea termică a clădirilor:1. reţeaua interioară de alimentare a imobilului cu apă caldă şi cu agent termic de încălzire;2. contorizarea individuală împreună cu robinetele termostatice;3. reabilitarea termică a anvelopei clădirilor, respectiv a faţadelor, teraselor şi a tâmplăriei exterioare.Pentru componenta b) "Reabilitarea termică a clădirilor", pct. 1, 2 şi 3, finanţarea, măsurile şi etapele de derulare ale programului se vor efectua în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţe - condominii, cu modificările şi completările ulterioare.Pentru componenta b) pct. 1 "Reţeaua interioară de alimentare a imobilului cu apă caldă şi cu agent termic de încălzire", în cazul în care asociaţia de proprietari împreună cu autoritatea locală şi/sau cu furnizorul de serviciu decid schimbarea sistemului de distribuţie interioară pentru încălzire şi apă caldă de consum din distribuţie verticală în distribuţie orizontală, cheltuielile aferente se vor suporta de autoritatea locală şi/sau furnizorul de serviciu.Măsurile principale pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cuprind următoarele:- izolarea termică a pereţilor exteriori, a terasei, planşeului peste subsol, realizarea şarpantelor şi acoperişurilor ori repararea sau înlocuirea acestora, înlocuirea sau dublarea ferestrelor şi uşilor exterioare, repararea, consolidarea şi zugrăvirea pereţilor exteriori şi altor elemente structurale şi nestructurale care constituie anvelopa clădirilor;- intervenţii la conductele şi armăturile cu pierderi din subsolul/canalul termic aflat în proprietatea indiviză a asociaţiei de proprietari.III. Sistemul centralizat de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice trebuie să respecte următoarele condiţii obligatorii: a) necesarul de energie termică se va asigura astfel:1. vârful curbei de consum - prin echipamente producătoare de agent termic de vârf;2. consumul din perioada asigurării încălzirii urbane - prin instalaţie în cogenerare, cu o capacitate care să poată prelua variaţii de consum termic de +/- 10% din capacitatea nominală;3. consumul aferent asigurării apei calde menajere - prin instalaţie în cogenerare, cu o capacitate care să poată prelua variaţii de consum termic de +/- 10% din capacitatea nominală; b) capacitatea de producţie a unităţii de producţie a agentului termic va fi proiectată pentru consumul actual şi cel previzionat; c) randamentul energetic anual al unităţii de producţie de agent termic (energie termică + energie electrică evacuată pentru valorificare)/resurse energetice primare consumate pentru obţinerea energiei termice şi electrice trebuie să fie de cel puţin 80%; excepţie pot face doar unităţile de producţie care utilizează biomasa ca resursă energetică primară, unde randamentul energetic total trebuie să fie de cel puţin 70%; d) reducerea pierderilor tehnologice în reţelele de transport al agentului termic primar şi de distribuţie la valori sub 15%; e) creşterea eficienţei energetice a punctelor termice; f) utilizarea modulelor termice la nivel de imobil, acolo unde se justifică economic; g) contorizarea la nivel de imobil şi la nivel de puncte termice; h) reducerea pierderilor de energie termică şi apă din reţelele interioare ale imobilelor; i) contorizarea individuală şi montarea robinetelor termostatice la consumatorii finali; j) introducerea sistemelor de automatizare şi dispecerizare, astfel încât să poată fi asigurate monitorizarea şi controlul permanent al funcţionării instalaţiilor în parametrii optimi, de la producere până la utilizator.IV. În vederea evaluării situaţiei şi identificării soluţiei tehnico-economice optime a sistemului de asigurare a energiei termice, fiecare autoritate a administraţiei publice locale elaborează Strategia de alimentare cu energie termică, aprobată prin hotărâre a consiliului local/judeţean, precum şi studii de fezabilitate necesare investiţiilor.La elaborarea strategiilor de alimentare cu energie termică se au în vedere şi următoarele considerente privind resursele regenerabile şi protecţia mediului:- utilizarea tuturor tipurilor de resurse de energie, cum ar fi: biomasa, deşeurile biodegradabile, incinerarea şi coincinerarea deşeurilor;- reducerea poluării, cu posibilitatea controlului reducerii noxelor/emisiilor, eliminarea depozitării lichide a zgurii şi cenuşii rezultate din arderea cărbunilor şi reducerea suprafeţelor de depozitare a deşeurilor rezultate prin arderea combustibililor fosili (cărbune), prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru producerea energiei;- potenţialul energetic rezultat din proiectele de extragere a biogazului care rezultă din depozitele municipale existente.Prin Strategia de alimentare cu energie termică se stabilesc următoarele: consumul real de energie termică, necesarul de surse de producere, cu stabilirea investiţiilor noi ce trebuie făcute pentru consumul în bandă, soluţii pentru acoperirea restului de consum, menţinerea instalaţiilor existente şi lucrările ce se vor efectua pentru încadrarea în normele de mediu, precum şi retragerea instalaţiilor din exploatare şi casarea acestora.Strategiile locale de alimentare cu energie termică vor ţine cont de obiectivele şi măsurile Planului naţional de dezvoltare 2007-2013, ale programelor operaţionale sectoriale relevante şi ale Programului operaţional regional.În baza strategiilor de alimentare cu energie termică, consiliile locale vor aproba prin hotărâre definirea sistemului centralizat de producţie şi distribuţie de energie termică şi a zonelor unde se asigură exclusiv serviciul de termoficare, având în vedere aplicarea treptată a principiului "o clădire - un singur sistem de asigurare cu energie termică".Consiliile locale, pe baza principiului autonomiei locale, pot decide asupra soluţiei de investiţie atât în cazul reabilitării termice a clădirilor, cât şi în cazul sistemului centralizat de producţie şi distribuţie de energie termică, care poate fi: participarea la programul "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort", parteneriat public privat sau alte forme de investiţii.Ministerul Economiei şi Finanţelor va realiza, prin planurile sectoriale, Strategia privind asigurarea resurselor energetice primare disponibile regional, în paralel cu strategiile de alimentare cu energie termică.Soluţiile propuse în strategii trebuie:- să respecte legislaţia de mediu;- să se încadreze în Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020;- să fie eficiente energetic şi economic;- să permită administrarea în condiţii de autonomie locală.V. Condiţii de eligibilitate ale programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort", componenta "Reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică":1. beneficiarii sunt autorităţi ale administraţiei publice locale care au în proprietate sisteme centralizate de alimentare cu energie termică;2. se finanţează lucrări de reabilitare şi modernizare a sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică, prevăzute la pct. II lit. a) pct. 1-4;3. beneficiarii trebuie să facă dovada contribuţiei proprii la costurile totale ale proiectului;4. din proiect să rezulte că prin investiţiile realizate sistemul de alimentare cu energie termică atinge condiţiile tehnice prevăzute la pct. III;5. proiectele să aibă la bază strategiile de alimentare cu energie termică, elaborate conform pct. IV;6. proiectele se implementează în perioada 2008-2015.VI. Pentru componenta "Reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică", proiectele se depun, în vederea analizei şi evaluării, la sediul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, însoţite de:● copie de pe hotărârea consiliului local de aprobare a Strategiei de alimentare cu energie termică şi de aprobare a proiectului depus;● copie de pe Strategia de alimentare cu energie termică;● avizul tehnic acordat de autorităţile de reglementare competente în domeniu - ANRSC sau, după caz, ANRE;● copie de pe Programul achiziţiilor - execuţie lucrări pe anul în care se depune proiectul, aprobat de consiliul local.VII. Pentru componenta "Reabilitarea termică a clădirilor", beneficiari sunt asociaţiile de proprietari din blocurile de locuinţe - condominii racordate la sistemul centralizat de încălzire. Astfel, solicitanţii depun cereri în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare.VIII. UMP-Termoficare 2006-2015 căldură, precum şi UMP-Termoficare 2006-2015 confort verifică conformitatea şi eligibilitatea proiectelor depuse în vederea finanţării, pe cele două componente specifice. Acestea pot să ceară documente, date şi informaţii suplimentare, în situaţia în care documentaţia este incompletă.După ce se constată îndeplinirea tuturor condiţiilor de eligibilitate şi conformitate, UMP-Termoficare 2006-2015 căldură, după caz, UMP-Termoficare 2006-2015 confort întocmeşte un raport-sinteză de aprobare sau respingere a finanţării, care este supus analizei Comisiei interministeriale de coordonare a programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort". Pentru proiectele depuse în cadrul componentei "Reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică", referatul este însoţit de avizul tehnic al autorităţilor de reglementare competente.Acordarea fondurilor de la bugetul de stat se realizează prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, respectiv prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, în baza aprobării proiectelor de către Comisia interministerială de coordonare a programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort".IX. Pentru componenta "Reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică", finanţarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" se realizează pe o perioadă de 8 ani, iar fondurile alocate de la bugetul de stat, în sumă totală de 2.120 milioane lei, se eşalonează pe perioada realizării programului în tranşe anuale, astfel:- în anul 2008 - 265 milioane lei;- în anul 2009 - 265 milioane lei;- în anul 2010 - 265 milioane lei;- în anul 2011 - 265 milioane lei;- în anul 2012 - 265 milioane lei;- în anul 2013 - 265 milioane lei;- în anul 2014 - 265 milioane lei;- în anul 2015 - 265 milioane lei.Pentru componenta "Reabilitarea termică a clădirilor", finanţarea se va face în conformitate cu prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare.Pentru componenta "Reabilitarea termică a clădirilor", finanţarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort" se realizează pe o perioadă de 8 ani, iar fondurile alocate de la bugetul de stat, în sumă totală de 200 milioane lei, se eşalonează pe perioada realizării programului în tranşe anuale, astfel:în anul 2008 - 25 milioane lei;în anul 2009 - 25 milioane lei;în anul 2010 - 25 milioane lei;în anul 2011 - 25 milioane lei;în anul 2012 - 25 milioane lei;în anul 2013 - 25 milioane lei;în anul 2014 - 25 milioane lei;în anul 2015 - 25 milioane lei.UMP - Termoficare 2006-2015 căldură şi UMP - Termoficare 2006-2015 confort vor elabora în termen de 60 de zile de la înfiinţare regulamentele privind aplicarea programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort", care vor cuprinde "Ghidul pentru accesarea fondurilor destinate realizării programului". Prin ghiduri se va realiza corelarea dintre cele două componente, astfel încât să se cofinanţeze reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe - condominii racordate la sistemele centralizate de încălzire.Consiliile locale vor îndeplini obligaţiile ce le revin în realizarea investiţiilor, conform procedurilor care vor fi stabilite prin regulamentele de implementare şi monitorizare a programului "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort".  +  Anexa 2 Structura de organizare a UMP - Termoficare 2006-2015căldură din cadrul MIRA                               ┌──────────────────┐                               │ Comisia │                               │interministerială │                               │ de coordonare │                               │ a programului │                               │"Termoficare 2006-│                               │2015 căldură şi │                               │ confort" │                               └───────┬──────────┘                                       │                              ┌────────┴──────────┐                              │ MIRA │                              │ Secretar de stat │                              │pentru comunităţile│                              │ locale │┌-----------------------------└────────┬──────────┘----------------------------┐| ┌────┴─────┐ || │ Director │ || │ de │ || │ proiect │ || └────┬─────┘ || │ || ┌─────────────┬───────────┬──────┴───────┬───────────┬───────────┐ ||┌────┴──────┐┌─────┴─────┐┌────┴──────┐┌──────┴────┐┌─────┴─────┐┌────┴──────┐||│Comparti- ││Comparti- ││Comparti- ││Comparti- ││Comparti- ││Comparti- │||│ment ││ment ││ment ││ment ││ment ││ment │||│evaluare ││evaluare ││economic ││contractare││achizitii ││implementa-│||│tehnica ││economica ││ ││ ││ ││re componen│||│ ││ ││ ││ ││ ││tele 1-7 │||│ 4 ││ 2 ││ 2 ││ 3 ││ 3 ││6 │||│specialisti││specialisti││specialisti││specialisti││specialisti││specialisti│||└───────────┘└───────────┘└───────────┘└───────────┘└───────────┘└───────────┘|└------------------------------------------------------------------------------┘  +  Anexa 3 Cheltuieli necesare înfiinţării şi funcţionării U.M.P. -"Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă" în anul 2006*)
    - mii lei (RON) -
         
    Nr. crt.Denumirea indicatorului2006
    1.Cheltuieli de capital468,0
    2.Cheltuieli de personal729,6
    3.Bunuri şi servicii605,0
    4.Cheltuieli totale1.802,6
  --------- Notă *) De la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 381/2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă" şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 5 mai 2008, sintagma "UMP - Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă" se înlocuieşte cu sintagma "UMP - Termoficare 2006-2015 căldură".-----------