HOTĂRÂRE nr. 774 din 16 iulie 2008privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru Teatrul Naţional de Operetă "Ion Dacian"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 22 iulie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, situat în municipiul Bucureşti, bd. Nicolae Bălcescu nr. 17-19, sectorul 1, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru Teatrul Naţional de Operetă "Ion Dacian".  +  Articolul 2Imobilul prevăzut la art. 1 va avea destinaţia de cale de acces către sediul Teatrului Naţional de Operetă "Ion Dacian".  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, valoarea de inventar a acestuia fiind stabilită la data încheierii protocolului.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, poziţia nr. 108 din anexa nr. 4 "Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»" la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuSecretarul general al Guvernului,Gabriel BercaMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 16 iulie 2008.Nr. 774.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa unei părţi dintr-un imobil care se transmitedin domeniul privat al statului şi din administrareaRegiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocoluluide Stat" în domeniul public al statului şi în administrareaMinisterului Culturii şi Cultelor pentru Teatrul Naţionalde Operetă "Ion Dacian"
    Denumirea şi locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
    Teren Bd. Nicolae Bălcescu nr. 17-19, sectorul 1, Bucureşti Domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Adminis- traţia Patrimoniului Protocolului de de Stat" Domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru Teatrul Naţional de Operetă "Ion Dacian" Teren (lot 2) Suprafaţa totală = 236 mp Nr. cadastral: 13449/2
    -----------