HOTĂRÂRE nr. 566 din 15 iulie 1996pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 29 iulie 1996  În temeiul art. 2 alin. 4 din Legea nr. 42/1990*) pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările ulterioare,-------------------------- Notă *) Legea nr 42/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 21 august 1992, a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 17 august 1995, prin Legea nr. 30/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 13 mai 1996, şi prin Legea nr. 70/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 12 iulie 1996.Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUNICOLAE VĂCĂROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuSecretariatul de Stat pentruProblemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989,Subsecretar de stat,Ioan BaboşBucureşti, 15 iulie 1996.Nr. 566.  +  AnexăREGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONAREa Comisiei pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţieidin decembrie 1989  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989 îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările ulterioare, şi a prezentului regulament.  +  Articolul 2Comisia prevăzută la art. 1 dispune de ştampila cu însemne proprii şi de sigiliu cu timbru sec.  +  Capitolul II Componenţa comisiei  +  Articolul 3Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989, denumită în continuare comisia, este compusă, potrivit art. 2 alin. 4 din Legea nr. 42/1990, din preşedinte, 9 reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice centrale şi 8 reprezentanţi ai asociaţiilor de revoluţionari legal constituite până la data de 30 decembrie 1992, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezentul regulament, prin rotaţie.  +  Articolul 4Propunerea de numire a reprezentanţilor organelor administraţiei publice centrale, în calitate de membri ai comisiei, se face prin ordin al conducătorilor acestora.  +  Articolul 5Desemnarea reprezentantului fiecărei asociaţii revoluţionare se face de către adunarea generală a acesteia.  +  Articolul 6Participarea membrilor comisiei la lucrările acesteia se face astfel: a) reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice centrale, la fiecare şedinţă; b) reprezentanţii a 4 asociaţii ale urmaşilor eroilor-martiri, răniţilor, invalizilor şi reţinuţilor în Revoluţia din decembrie 1989, prevăzute în anexa nr. 1, săptămânal prin rotaţie în ordine cronologică; c) reprezentanţii a 4 asociaţii ale luptătorilor în Revoluţia din decembrie 1989, prevăzute în anexa nr. 2, săptămânal prin rotaţie în ordine cronologică.  +  Articolul 7Comisia este condusă de un preşedinte care este propus de asociaţiile de revoluţionari legal constituite până la data de 30 decembrie 1992, fiind numit şi angajat al Guvernului în perioada desfăşurării activităţii comisiei. Criteriile de studii şi de vechime sunt cele prevăzute în Legea nr. 40/1991 pentru funcţia de expert.În termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament preşedinţii asociaţiilor de revoluţionari legal constituite până la data de 30 decembrie 1992 se vor întruni pentru a desemna persoana propusă pentru funcţia de preşedinte al comisiei.  +  Articolul 8Membrii comisiei, precum şi preşedintele acesteia pot fi revocaţi sau, după caz, eliberaţi din funcţie, urmându-se, în mod corespunzător, procedura desemnării sau numirii lor.Pentru înlocuirea celui revocat sau eliberat din funcţie, în termen de 5 zile se va face o nouă propunere de numire.  +  Articolul 9Comisia are un secretar care este un salariat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, numit prin ordin al secretarului de stat, şeful acestui organ.  +  Articolul 10Activităţile de secretariat şi de arhivă ale comisiei sunt asigurate de către Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 printr-un birou tehnic coordonat de secretarul comisiei, cu următoarea componenţă: a) un referent de specialitate, care este şi şeful biroului; b) un referent care răspunde de evidenta documentelor şi de arhiva comisiei; c) un stenodactilograf; d) un dactilograf.  +  Capitolul III Atribuţiile comisiei, ale preşedintelui, secretarului şi biroului tehnic  +  Articolul 11Comisia constată, din oficiu sau la cererea celor interesaţi, calitatea prevăzută de Legea nr. 42/1990, eliberează certificate doveditoare celor îndreptăţiţi legal şi propune conferirea, de către Preşedintele României, a titlurilor prevăzute de lege.  +  Articolul 12Comisia primeşte, prin biroul tehnic, dosarele solicitanţilor în vederea discutării şi atribuirii certificatelor prevăzute de Legea nr. 42/1990.  +  Articolul 13Comisia preia prin biroul tehnic, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, de la comisia specială instituită anterior, pe bază de proces-verbal de predare-primire, toate documentele şi evidentele care au stat la baza eliberării certificatelor anterioare.  +  Articolul 14În urma analizării şi discutării fiecărui dosar aflat în arhivă sau depus ulterior, comisia emite noul certificat şi îl anulează pe cel anterior emis.  +  Articolul 15Preşedintele comisiei are următoarele atribuţii principale: a) conduce lucrările comisiei, coordonează şi răspunde de buna funcţionare a acesteia; b) supune la vot deciziile propuse spre a fi adoptate; c) semnează procesele-verbale de şedinţa ce conţin deciziile luate, certificatele nou-emise, planificarea participării membrilor asociaţiilor la şedinţa, deciziile pentru acordarea noilor titluri, precum şi pe cele de anulare a titlurilor emise anterior beneficiarilor care nu au avut merite deosebite; d) reprezintă comisia în fata autorităţilor publice centrale şi locale, a organizaţiilor neguvernamentale şi a altor persoane juridice sau fizice; e) propune comisiei, în cazuri deosebite, revocarea oricărui membru al acesteia; f) supune votului comisiei participarea la lucrările acesteia, când apreciază ca este necesar, a unor specialişti pe probleme din cadrul instituţiilor sau organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale; g) aproba ordinele de deplasare a membrilor comisiei din provincie; h) transmite Preşedenţiei României lista cu persoanele care urmează să primească titlurile propuse de comisie, precum şi propunerile de anulare a titlurilor anterior atribuite; i) îndeplineşte alte sarcini primite din partea Guvernului României.  +  Articolul 16Secretarul comisiei are următoarele atribuţii principale: a) prezintă preşedintelui comisiei situaţia prezenţei la şedinţa a membrilor acesteia, constatând dacă aceasta este legal constituită; b) propune comisiei ordinea de zi a şedinţei; c) prezintă comisiei dosarele, precum şi documentele intrate prin biroul tehnic; d) semnează, alături de preşedinte, deciziile şi certificatele emise de comisie; e) semnează legitimaţiile membrilor comisiei; f) semnează, alături de preşedintele, procesul-verbal al şedinţei; g) eliberează noile certificate beneficiarilor sau reprezentanţilor lor legali; h) preia, împreună cu referentul care răspunde de evidenţa documentelor şi de arhiva comisiei, în baza unui proces-verbal, dosarele şi documentele fostei comisii; i) îndeplineşte şi alte sarcini primite din partea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, în cadrul competentei acestuia.  +  Articolul 17Şeful biroului tehnic are următoarele atribuţii principale: a) asigură redactarea procesului-verbal al fiecărei şedinţe, pe care îl înaintează de îndată spre semnare; b) întocmeşte şi supune spre aprobare preşedintelui comisiei programarea lunară a participării reprezentanţilor asociaţiilor la şedinţa; c) înştiinţează pe fiecare reprezentant al asociaţiilor în legătură cu zilele când participă la şedinţă, pe baza programării lunare; d) întocmeşte ordinea de zi a fiecărei şedinţe, conform procedurilor din prezentul regulament; e) supune spre semnare preşedintelui şi secretarului comisiei deciziile emise în şedinţe; f) completează şi supune spre semnare preşedintelui comisiei şi secretarului acesteia noile certificate; g) prezintă spre semnare preşedintelui comisiei ordinele de deplasare a membrilor asociaţiilor din provincie; h) răspunde de activitatea biroului tehnic; i) urmăreşte şi răspunde de operarea în evidenţele pe calculator ale comisiei a oricăror modificări sau completări intervenite şi le transmite Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989; j) preia şi gestionează bunurile aflate în folosinţa comisiei; k) întocmeşte pontajul membrilor biroului tehnic, îl supune spre aprobare preşedintelui comisiei şi îl prezintă Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 în vederea plăţii salariilor.  +  Articolul 18Referentul care răspunde de evidenţa documentelor şi de arhiva comisiei are următoarele atribuţii principale: a) preia, gestionează şi răspunde de dosarele depuse de cei interesaţi, în condiţiile prevederilor prezentului regulament; b) gestionează şi răspunde de dosarele şi documentele care au aparţinut comisiei speciale instituite anterior; c) pregăteşte şi preda secretarului comisiei dosarele ce urmează a fi discutate în fiecare şedinţa, conform ordinii de zi stabilite în prealabil de către şeful biroului tehnic; d) primeşte şi înregistrează contestaţiile pe care le prezintă spre dezbatere conform ordinii de zi; e) întocmeşte o evidenta stricta şi răspunde de documentele preluate şi emise de comisie; f) preia şi răspunde de ştampila şi de "timbrul sec" pe care le aplica numai pe documentele semnate de către persoanele desemnate prin prezentul regulament; g) prezintă secretarului comisiei, la termenul stabilit în prezentul regulament, documentele pe care acesta urmează să le inmineze în prezenta să beneficiarilor sau persoanelor împuternicite, care vor ridica aceste documente semnind pentru ele în evidentele întocmite conform prevederilor prezentului regulament; h) preia, depozitează şi gestionează certificatele ce urmează a fi acordate de către comisie; i) ţine evidenţa strictă a oricărui document emis de către comisie sau primit de aceasta.  +  Capitolul IV Depunerea dosarelor  +  Articolul 19Persoanele îndreptăţite să obţină certificatele prevăzute de lege depun la biroul tehnic al comisiei o cerere însoţită de documentele necesare, personal sau prin reprezentant împuternicit prin procura legală.  +  Articolul 20Referentul cu evidenţa documentelor verifică existenţa în dosar a actelor prevăzute la art. 21-25, după caz, numerotează filele, după care înregistrează dosarul.Dosarele incomplete nu se înregistrează şi se restituie imediat solicitantului în vederea completării.Fiecare dosar primeşte un număr de înregistrare şi este înscris în registrul de intrări, iar persoanei care a depus dosarul i se înmâneaza o dovadă care conţine numărul de înregistrare, data depunerii, numele solicitantului şi numărul de file din dosar.  +  Articolul 21Dosarul pentru obţinerea certificatului de "Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989" trebuie să cuprindă: a) copie legalizată de pe certificatul de deces; b) copie legalizată de pe certificatul de la Parchetul General - Secţia parchetelor militare, cu menţionarea numărului certificatului emis de Institutul Medico-Legal; c) declaraţii ale martorilor şi, eventual, alte documente din care să rezulte data şi locul în care a avut loc decesul şi cauzele acestuia, activitatea desfăşurată până în acel moment, precum şi cauzele ce au condus ulterior la deces datorat rănirii.  +  Articolul 22Dosarul pentru obţinerea certificatului de "Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 - Rănit" trebuie să cuprindă: a) copie legalizată de pe certificatul medical de rănit din perioada 16 decembrie 1989 - 10 ianuarie 1990 sau extras din registrul medical care atestă această dată; b) copie legalizată de pe certificatul de la Parchetul General - Secţia parchetelor militare, cu menţionarea numărului certificatului emis de Institutul Medico-Legal; c) declaraţie personală; d) alte documente din care să rezulte data şi locul rănirii, precum şi activitatea desfăşurată în momentul rănirii; e) copie de pe buletinul de identitate; f) alte probe, inclusiv documente utile în susţinerea cererii.  +  Articolul 23Dosarul pentru obţinerea certificatului de "Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 - Reţinut" trebuie să cuprindă: a) copie legalizată de pe fişa de camera, de celulă sau de pe adeverinţa eliberată de Ministerul de Interne, Procuratura sau Direcţia generală a penitenciarelor din care să rezulte perioada, locul şi motivul reţinerii (arestării); b) declaraţie personală; c) declaraţii din partea a 3 martori care au calitatea de reţinut; d) copie de pe buletinul de identitate; e) recunoaşterea din partea unei asociaţii de revoluţionari legal constituită până la data de 30 decembrie 1992, dintre cele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2; f) alte probe, inclusiv documente utile în susţinerea cererii.  +  Articolul 24Dosarul pentru obţinerea certificatului de "Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 - Remarcat prin fapte deosebite" trebuie să cuprindă: a) declaraţie personală, cu specificarea faptelor deosebite în care a fost implicat direct; b) declaraţii din partea a 3 martori, recunoscuţi ca revoluţionari, din care să rezulte gradul de implicare şi contribuţia deosebită la victoria revoluţiei şi faptele deosebite ale celui pentru care sunt date; c) recunoaşterea unei asociaţii de revoluţionari legal constituită până la data de 30 decembrie 1992, dintre cele menţionate în anexele nr. 1 şi 2; d) copie de pe buletinul de identitate; e) alte documente probatorii din care să rezulte gradul de implicare şi contribuţia deosebită la victoria revoluţiei; f) alte probe, inclusiv documente utile în susţinerea cererii.Declaraţiile persoanelor participante la Revoluţia din decembrie 1989, recunoscute ca luptători, sunt valabile dacă sunt coroborate şi cu alte probe concludente.  +  Articolul 25Dosarul pentru obţinerea certificatului de "Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989" trebuie să cuprindă: a) declaraţie personală; b) declaraţii din partea a 3 martori; c) alte documente probatorii din care să rezulte gradul de implicare la victoria revoluţiei; d) copie de pe buletinul de identitate; e) recunoaşterea din partea unei asociaţii de revoluţionari legal constituită până la data de 30 decembrie 1992, dintre cele menţionate în anexele nr. 1 şi 2; f) alte probe, inclusiv documente utile în susţinerea cererii.  +  Articolul 26Declaraţia personală trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, datele prevăzute în modelul de declaraţie redat în anexa nr. 3.  +  Capitolul V Modul de lucru al comisiei  +  Articolul 27Comisia lucrează în şedinţe în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor.Deciziile comisiei se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din total membrilor prezenţi.Preşedintele comisiei are dreptul de vot numai în caz de paritate de voturi.  +  Articolul 28Comisia stabileşte lista localităţilor în care au avut loc lupte în timpul revoluţiei în baza Raportului Comisiei senatoriale de cercetare a evenimentelor din decembrie 1989.  +  Articolul 29Pentru fiecare localitate inclusă în lista sus-menţionată asociaţiile de revoluţionari vor prezenta, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, o expunere a derulării evenimentelor revoluţionare, detaliind momentele semnificative.  +  Articolul 30Activitatea comisiei se desfăşoară în şedinţa plenară în zilele de marti, miercuri şi joi, celelalte zile fiind afectate studierii dosarelor ce urmează a fi discutate.  +  Articolul 31Discutarea dosarelor se face pe oraşe, grupat pe asociaţiile de revoluţionari care au emis recomandarea în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. 4 din Legea nr. 42/1990.Ordinea în care se discută dosarele este aceea a obţinerii personalităţii juridice a asociaţiilor de revoluţionari potrivit anexelor nr. 1 şi 2 şi, dacă este cazul, în ordine alfabetică.  +  Articolul 32La discutarea dosarului va fi invitat şi reprezentantul asociaţiei de revoluţionari care a dat recomandarea pentru persoanele ale căror dosare se discută.  +  Articolul 33La cererea oricărei persoane interesate sau din oficiu, comisia analizează dosarele persoanelor care au obţinut anterior unul dintre certificatele prevăzute în Legea nr. 42/1990.  +  Articolul 34Dezbaterea fiecărui caz începe prin prezentarea dosarului de către secretarul comisiei. Membrii comisiei pot consulta probele din dosar sau pot solicita detalii de la reprezentantul desemnat al asociaţiei de revoluţionari care a dat recomandarea, înainte de a se exprima prin vot asupra calităţii care se atribuie solicitantului.  +  Articolul 35Preşedintele comisiei supune la vot acordarea calităţii solicitate în scris de către petent. În cazul în care aceasta propunere nu întruneşte două treimi din numărul voturilor membrilor comisiei prezenţi la şedinţă, cererea este respinsă.  +  Articolul 36Contestarea, în scris, de către petent a deciziei comisiei trebuie să cuprindă noi documente sau probe care să completeze dosarul depus la comisie. Preşedintele comisiei supune la vot acceptarea contestaţiei. În cazul în care această propunere nu întruneşte două treimi din numărul voturilor membrilor comisiei prezenţi la şedinţa, contestaţia este respinsă, o noua contestaţie nemaifiind admisă.  +  Articolul 37Dezbaterile şi rezultatele votului sunt consemnate în stenograma şedinţei, iar o sinteză a acestora se face în procesul-verbal al şedinţei, care se întocmeşte de către secretariatul tehnic.Stenogramele şi procesele-verbale sunt arhivate şi păstrate pe timp nelimitat.  +  Articolul 38În situaţia inexistentei unui dosar sau a altor documente în baza cărora s-au emis titlurile anterioare, comisia, prin biroul tehnic, îi înştiinţează în scris pe beneficiarul titlului sau, după caz, pe urmaşii acestuia să prezinte comisiei, în termenul stabilit de aceasta, documentele sau alte probe necesare prevăzute în prezentul regulament.Neprezentarea în termenul stabilit a documentelor sau a probelor necesare duce la anularea certificatului anterior.Dispoziţiile alin. 1 şi 2 sunt aplicabile şi în cazul dosarelor incomplete, aflate în arhiva fostei comisii.  +  Articolul 39Contestarea de către alte persoane interesate a certificatelor emise anterior, precum şi a celor emise de prezenta comisie se face în scris şi trebuie motivată.Contestaţia trebuie să cuprindă numele şi prenumele celui contestat şi calitatea acestuia, numele şi prenumele contestatarului, domiciliul, copie de pe buletinul de identitate, precum şi orice document care susţine contestaţia.Lipsa datelor personale ale contestatarului, menţionate mai sus, precum şi lipsa semnăturii acestuia duc la respingerea contestaţiei.  +  Articolul 40Decizia comisiei se comunică atât contestatarului, cât şi celui contestat.  +  Capitolul VI Eliberarea certificatelor  +  Articolul 41Eliberarea certificatului doveditor se face de către secretarul comisiei în termen de 15 zile de la data deciziei privind calitatea conferită de Legea nr. 42/1990.  +  Articolul 42Certificatele au dimensiunile de 210mm/210mm (exclusiv matca) şi cuprinsul potrivit anexelor nr. 4-8 la prezentul regulament. Acestea se tipăresc pe hârtie specială şi conţin următoarele elemente: a) numele şi prenumele beneficiarului; b) datele personale (data, anul şi locul naşterii, prenumele tatălui şi al mamei); c) seria şi numărul certificatului; d) calitatea; e) loc pentru semnătura preşedintelui şi a secretarului comisiei; f) data eliberării; g) timbru sec.  +  Articolul 43Certificatele au regim special, fiind prenumerotate şi având un cod format din două litere urmate de 5 cifre pentru fiecare categorie, începând cu 00001, după cum urmează:- EM - Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989;- RT - Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române, Rănit;- RE - Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române, Reţinut;- FD - Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române, Remarcat prin Fapte Deosebite;- PT - Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989.  +  Articolul 44Completarea certificatelor se face de către biroul tehnic al comisiei pe baza deciziilor emise şi înscrise în procesul-verbal de şedinţa. Completarea certificatelor se face fără corecturi şi ştersături, în două locuri distincte care se vor separa prin detaşarea certificatului de matca. Fiecare certificat va purta semnătura preşedintelui şi a secretarului comisiei, ştampila şi sigiliul cu timbru sec.  +  Articolul 45Certificatul se înmâneaza beneficiarului ori mandatarului împuternicit prin procura legalizată de un notar public, sau urmaşului, în cazul eroului-martir.  +  Articolul 46La primirea certificatului, primitorul semnează atât pe matca certificatului, cât şi în registrul special instituit. În registru se înscriu în clar numele, prenumele, datele de identificare a titularului sau a primitorului, precum şi seria şi numărul documentului sus-menţionat.  +  Articolul 47În cazul pierderii, furtului sau distrugerii documentelor prevăzute în anexele nr. 4-8, Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 eliberează duplicate, la cererea scrisă a titularului sau a urmasului în cazul eroului-martir, care va prezenta dovada publicării dispariţiei documentului în Monitorul Oficial al României.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 48Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989 îşi încetează activitatea în termen de un an de la data intrării în vigoare a Legii nr. 30 din 6 mai 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 13 mai 1996.  +  Articolul 49În termen de 60 de zile de la încetarea activităţii comisiei, toate documentele aflate în evidenţa acesteia se predau Arhivelor Naţionale, prin grija Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989.  +  Anexa 1la regulament                                 TABEL  cu asociaţiile de urmaşi ai eroilor-martiri, răniţi, reţinuţi în Revoluţia  română din decembrie 1989, înfiinţate până la data de 30 decembrie 1992
             
    Nr. crt.Denumirea asociaţieiLocalitateaSediulData sentinţei
    1.ASOCIAŢIA "17 DECEMBRIE" A RĂNIŢILOR ŞI FAMILIILOR ÎNDOLIATETimişoaraCalea Şagului nr. 726 februarie 1990
    2.ASOCIAŢIA LUPTĂTORILOR ÎN REVOLUŢIA DIN DECEMBRIE 1989, RĂNIŢI, INVALIZI ŞI URMAŞII CELOR DECEDAŢIBucureştiStr. Anghel Saligny nr. 6-8, sectorul 52 martie 1990
    3.ASOCIAŢIA "RĂNIŢII REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE 1989"SibiuStr. Tribunei nr. 1219 martie 1990
    4.ASOCIAŢIA "21 DECEMBRIE"Târgu MureşStr. Călăraşilor nr. 1012 aprilie 1990
    5.ASOCIAŢIA PENTRU CINSTIREA EROILOR-MARTIRI AI REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE 1989BucureştiCalea Şerban Vodă nr. 237, sectorul 417 aprilie 1990
    6.ASOCIAŢIA PENTRU ADEVĂRUL REVOLUŢIEI DIN JUDEŢUL ClujCLUJ-NapocaStr. Rooswelt nr. 2, ap. 625 mai 1990
    7.ASOCIAŢIA UMANITARĂ "22 DECEMBRIE 1989"CraiovaCalea Bucureşti, bl. M 18B, ap. 930 august 1990
    8.ASOCIAŢIA "21 DECEMBRIE"BucureştiStr. Batiştei nr. 24A, sectorul 22 septembrie 1990
    9.ASOCIAŢIA LUPTĂTORILOR, RĂNIŢI, INVALIZI ŞI URMAŞII CELOR DECEDAŢIBraşovStr. Mureşenilor nr. 2418 septembrie 1990
    10.ORGANIZAŢIA "JILAVA 21-22 DECEMBRIE 1989"BucureştiStr. George Coşbuc nr. 94, sectorul 430 octombrie 1990
    11.ASOCIAŢIA RĂNIŢILOR ŞI URMAŞILOR CELOR DECEDAŢI ÎN DECEMBRIE 1989AradStr. Banu Mărăcine, bl. 4, sc. B, ap. 1019 noiembrie 1990
    12.ASOCIAŢIA PENTRU CINSTIREA EROILOR-MARTIRI AI REVOLUŢIEI DIN decembrie 1989SibiuParcul Tineretului, bl. 5, parter13 DECEMBRIE 1990
    13.ASOCIAŢIA LUPTĂTORILOR ÎN REVOLUŢIA DIN DECEMBRIE 1989, RĂNIŢI, INVALIZI ŞI A URMAŞILOR CELOR DECEDAŢISloboziaStr. Matei Basarab nr. 298 februarie 1991
    14.ASOCIAŢIA "21 DECEMBRIE 1989"ReşiţaB-dul Muncii, bl. 12, sc. C, ap. 42 aprilie 1991
    15.ASOCIAŢIA LUPTĂTORILOR RĂNIŢI ÎN REVOLUŢIA DIN Decembrie 1989DevaStr. 1 DECEMBRIE 1918, bl. C, parter2 mai 1991
    16.ASOCIAŢIA LUPTĂTORILOR DIN Timişoara ARESTAŢI ÎN REVOLUŢIA DIN 1989TIMIŞOARAStr. Lucian Blaga nr. 1, ap. 23B29 iulie 1991
    17.ASOCIAŢIA "21 DECEMBRIE 1989"CugirStr. G. Coşbuc nr. 15, ap. 2521 martie 1992
    18.ASOCIAŢIA "JILAVA '89 - RĂNIŢI ŞI REŢINUŢI"BucureştiCalea Dorobanţilor nr. 56, sectorul 125 august 1992
    19.FUNDAŢIA LUPTĂTORILOR DIN REVOLUŢIE 1989, RĂNIŢI, INVALIZI ŞI URMAŞII CELOR DECEDAŢIPiteştiPiaţa Vasile Milea nr. 1, et. 5, camera 19417 septembrie 1992
    20.ASOCIAŢIA RĂNIŢILOR ŞI URMAŞILOR CELOR DECEDAŢI ÎN REVOLUŢIA DIN DECEMBRIE 1989ConstanţaStr. Răscoalei 1907 (Magazin "Cravata")10 noiembrie 1992
   +  Anexa 2la regulament                                TABEL     cu asociaţiile de luptători în Revoluţia din decembrie 1989 legal            înfiinţate până la data de 30 decembrie 1992
             
    Nr. crt.Denumirea asociaţieiLocalitateaSediulData sentinţei
    1.ASOCIAŢIA "22 DECEMBRIE 1989"Cluj-NapocaStr. Memorandumului nr. 6, camera 922 ianuarie 1990
    2.ASOCIAŢIA DE CARITATE "REVOLUŢIA ROMÂNĂ, DECEMBRIE 1989"Cluj-NapocaStr. Galaţi nr. 197 februarie 1990
    3.ASOCIAŢIA "CLUB 22"BucureştiB-dul Kalinin nr. 12, sectorul 113 februarie 1990
    4.ASOCIAŢIA "FRĂŢIE, EGALITATE, COLABORARE, COOPERARE"TimişoaraStr. T. Vladimirescu nr. 619 martie 1990
    5.CLUBUL "TELEVIZIUNEA 22"BucureştiStr. Mircea Eliade nr. 113, sectorul 123 martie 1990
    6.ECOFORUM - CLUBUL TINERILOR EROIBucureştiStr. G. Cobălcescu nr. 9, sectorul 123 martie 1990
    7.ASOCIAŢIA "16-21 DECEMBRIE"BucureştiStr. Romulus nr. 55, sectorul 327 martie 1990
    8.ASOCIAŢIA "LIGA 22 DECEMBRIE 1989"CraiovaStr. Al.I. Cuza nr. 9, bl. 156, parter27 aprilie 1990
    9.ASOCIAŢIA "VICTORIA"TimişoaraStr. Salciei nr. 2, sc. C, ap. 28 mai 1990
    10.FUNDAŢIA REVOLUŢIEI DIN ROMÂNIA - DECEMBRIE 1989BucureştiCalea Victoriei nr. 133-135, sc. A, et. 3, sectorul 17 iunie 1990
    11.ORGANIZAŢIA "RADIO LIBERTATEA 22"BucureştiAleea Banu Udrea nr. 11, bl. V103, sc. A, ap. 96, sectorul 313 iunie 1990
    12.ASOCIAŢIA LUPTĂTORILOR DIN DECEMBRIE 1989TârgovişteB-dul Independenţei nr. 1, camera 18-1922 iunie 1990
    13.ASOCIAŢIA "BRAŞOV - DECEMBRIE 1989"BraşovStr. Gh. Bariţiu nr. 16 august 1990
    14.FUNDAŢIA NAŢIONALĂ A Revoluţiei DIN DECEMBRIE 1989TimişoaraB-dul REVOLUŢIEI din 1989 nr. 17, camera 30621 septembrie 1990
    15.FORUMUL REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE "LIBERTATEA 1989"TimişoaraB-dul Victoriei nr. 1, et. 2, camera 20128 septembrie 1990
    16.LIGA NAŢIONALĂ A LUPTĂTORILOR PENTRU VICTORIA REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE 1989 ŞI A CINSTIRII EROILOR-MARTIRIBucureştiCalea Plevnei nr. 10, sectorul 629 septembrie 1990
    17.ASOCIAŢIA "SIBIU - DECEMBRIE 1989"SibiuStr. Vasile Milea, bl. 11, ap.644 octombrie 1990
    18.FUNDAŢIA "ROMÂNIA TÂNĂRĂ"BucureştiB-dul Banu Manta nr. 25, sectorul 114 noiembrie 1990
    19.FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ ARAD A REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE 1989AradPiaţa Sporturilor nr. 10, bl. 25, ap. 7219 noiembrie 1990
    20.ASOCIAŢIA LUPTĂTORILOR REVOLUŢIEI DIN decembrie 1989BucureştiStr. Ion Câmpineanu nr. 4, sectorul 117 DECEMBRIE 1990
    21.ASOCIAŢIA "TELECOM" decembrie '89BucureştiCalea Victoriei nr. 37, sectorul 121 DECEMBRIE 1990
    22.ASOCIAŢIA LUPTĂTORILOR ÎN REVOLUŢIA DIN Decembrie 1989ReşiţaPiaţa 1 DECEMBRIE 1918, et. 3, camera 3021 februarie 1991
    23.LIGA NAŢIONALĂ A LUPTĂTORILOR DIN DECEMBRIE 1989BucureştiStr. Ienăchiţă Văcărescu nr. 20, sectorul 41 februarie 1991
    24.FUNDAŢIA REVOLUŢIONARILOR "Tomis - 22"ConstanţaB-dul TOMIS nr. 54, et. 111 iunie 1991
    25.ASOCIAŢIA "22 DECEMBRIE 1989"IaşiPiaţa Unirii nr. 5A14 octombrie 1991
    26.ASOCIAŢIA LUPTĂTORILOR DIN REVOLUŢIA ROMÂNĂ - DECEMBRIE 1989Cluj-NapocaStr. Budai Deleanu nr. 423 ianuarie 1992
    27.ASOCIAŢIA LUPTĂTORILOR DIN Decembrie 1989TurdaStr. 1 DECEMBRIE 1918 nr. 73 ianuarie 1992
    28.ASOCIAŢIA "14 DECEMBRIE 1989"IaşiB-dul Copou nr. 3-520 ianuarie 1992
    29.ASOCIAŢIA "CLUB 22"BuzăuStr. Mesteacănului nr. 111 martie 1992
    30.ASOCIAŢIA "ALIANŢA POPORULUI"BucureştiCalea Victoriei nr. 26, et. 1, sectorul 312 mai 1992
    31.ASOCIAŢIA LUPTĂTORILOR ÎN REVOLUŢIA DIN DECEMBRIE 1989CaransebeşStr. Constantin Daicoviciu nr. 223 iulie 1992
    32.ASOCIAŢIA "25 DECEMBRIE 1989"BucureştiStr. Ştirbei Vodă nr. 170, sc. 2, ap. 6, sectorul 224 iulie 1992
    33.ASOCIAŢIA "ROMÂNIA '89"BucureştiB-dul Constructorilor nr. 15, ap. 9, sectorul 628 august 1992
    34.LIGA LUPTĂTORILOR DIN DECEMBRIE 1989Satu MarePiaţa 25 Octombrie, camera 65 noiembrie 1992
    35.ORGANIZAŢIA LUPTĂTORILOR DIN DECEMBRIE 1989 PENTRU CINSTIREA EROILOR-MARTIRI DIN 16-21 DECEMBRIE 1989BucureştiStr. Vasile Lascăr nr. 129, sectorul 316 noiembrie 1992
    36.ASOCIAŢIA "22 DECEMBRIE"GiurgiuStr. General Berthelot nr. 1417 noiembrie 1992
    37.ASOCIAŢIA REVOLUŢIONARĂ 22-25 DECEMBRIE 1989BotoşaniCalea Naţională nr. 188-19020 noiembrie 1992
    38.ASOCIAŢIA REVOLUŢIEI DIN DECEMBRIE 1989BucureştiCalea Dorobanţilor nr. 135-145, bl. 10, sc. 2, ap. 99, sectorul 126 noiembrie 1992
    39.ASOCIAŢIA "23 decembrie-METROU"BucureştiStr. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 110 DECEMBRIE 1992
    40.ASOCIAŢIA "CLUB 22 RADIO"BucureştiStr. General Berthelot nr. 60-62, camera 9, sectorul 116 decembrie 1992
   +  Anexa 3la regulament
       
    DECLARAŢIE PERSONALĂ
     
    Subsemnatul:
    Numele . . . . . Prenumele . . . . . . Data naşterii: . . . . Luna . . . . Ziua . . . Anul . . Domiciliul stabil: . . . . . . . . . Strada . . . . . . . . Nr. . . . Blocul . . . Scara . . Etajul . . Apartamentul . . Sectorul . . . . Comuna . . . . . . . . Judeţul . . . . . . . . . Telefon acasă . . . . . . . .
    Fiul lui . . . . . . . . . . . . . şi al . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Locul de muncă: . . . . . . . . . cu sediul în . . . . . . . Str. . . . . . . Nr. . . . . Sectorul . . . . . Judeţul . . . . . . . . . . . .
    Având funcţia de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Nr. copii:minori . . . . . . . .
      majori. . . . . (elev, student, salariat) . . . . . . . .
    Numărul certificatului emis . . . . . . . . . Data . . . . . . . . Calitatea înscrisă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE că în timpul revoluţiei am desfăşurat următoarele activităţi pe care le apreciez ca fiind deosebite, pe care le-am organizat, le-am condus sau la care mi-am adus o contribuţie deosebită: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Din aceste activităţi mă cunosc: (Se vor enumera minimum 3 persoane. De la aceste persoane se prezintă declaraţiile lor scrise din care să rezulte că îşi asumă răspunderea civilă şi penală asupra celor declarate.)
     
    Semnătura,
    . . . . . . . . . . .
   +  Anexa 4la regulament  +  (verso)  DREPTURILEde care beneficiază, potrivit Legii nr. 42/1990, republicată,cu modificările ulterioare, urmaşii eroilor-martiri aiRevoluţiei române din decembrie 19891. Urmaşii sau, după caz, părinţii eroilor-martiri ai revoluţiei vor primi, împreună cu însemnul titlului prevăzut la art. 1 din lege, şi suma de 60.000 lei.2. Urmaşii celor care au decedat ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989 au dreptul la următoarea pensie minimă, la care se adaugă pensia suplimentară, după caz, dacă pensia calculată potrivit legii pentru accident de muncă sau în timpul îndeplinirii unei sarcini de stat sau obşteşti nu este mai mare:- 3.250 lei lunar pentru fiecare urmaş care beneficiază de pensie de urmaş.Prevederile din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială referitoare la plata, suspendarea sau încetarea plăţii pensiilor se aplică în mod corespunzător şi pensiilor stabilite potrivit alineatului precedent.3. Alte drepturi: a) prioritate la închirierea şi cumpărarea de locuinţe din fondul se stat; b) stabilirea chiriei la tariful de baza prevăzut pentru un salariu sau o pensie de până la 800 lei lunar, fără aplicarea majorărilor ce se percep persoanelor care au un venit mediu pe membru de familie mai mare de 1.500 lei lunar; c) acordarea unei camere în plus pensionarilor de invaliditate de gradul I; d) acordarea de credite bancare sau facilităţi pentru cumpărarea sau construirea unei singure locuinţe în condiţiile cele mai favorabile prevăzute de lege; e) atribuirea fără plată a locurilor de veci în cimitire; f) acces gratuit la tratament şi consultaţii în spitalele şi policlinicile Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Apărării Naţionale; g) medicamente gratuite; i) acces gratuit la sanatorii şi baze de tratament aparţinând Ministerului Sănătăţii; j) transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparţinând unităţilor cu capital de stat şi, anual, 12 călătorii gratuite pe calea ferată clasa I dus-întors. Persoanele care locuiesc în mediul rural au dreptul şi la 12 călătorii gratuite pe an dus-întors cu trenul sau cu autobuzul unităţilor cu capital de stat până în localitatea reşedinţa de judeţ. De aceste gratuităţi beneficiază şi însoţitorul pensionarului de invaliditate de gradul I; k) scutirea de plată taxelor şi impozitelor pentru clădiri şi terenul aferent, pentru autoturisme hycomat, mototriciclu şi abonamente Radio-Tv.; l) scutirea de plată impozitului pe salariu; m) posibilitatea cumulării pensiei cu orice alte venituri; n) acces gratuit la creşele şi grădiniţele subvenţionate de stat; p) asistenţa juridică gratuită acordată prin barourile de avocaţi în cauze ce ţin de obiectul Legii nr. 42/1990; r) pensionarea cu reducerea vârstei prevăzute de lege cu 5 ani pentru părinţii eroilor-martiri ai revoluţiei, precum şi pentru sotii acestora; s) burse pentru elevi şi studenţi în instituţiile de învăţământ de stat, în condiţiile legii, indiferent de venituri, pentru soţul supravieţuitor şi urmaşii eroului-martir;ş) obţinerea de credite bancare de maximum 50 de milioane lei pentru investiţii cu caracter productiv, contractate între bănci şi beneficiari, şi subvenţionarea de către stat a dobânzilor la aceste credite în proporţie de 50%, în limitele prevederilor bugetului anual aprobate în acest scop. Guvernul va aproba periodic actualizarea limitei creditului menţionat, în raport cu evoluţia preţurilor; t) prioritate la angajarea ca vânzători remizieri în cadrul societăţilor comerciale cu capital de stat a pensionarilor de invaliditate care si-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă ori la închirierea de către aceştia, din fondul de stat, a unor mici spaţii disponibile pentru activităţi de producţie sau prestări de servicii; acordarea câte unui mic spaţiu, cu chirie, pentru activităţi comerciale, de producţie sau prestări de servicii, fără licitaţie;ţ) acordarea unei suprafeţe de teren în condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991.Drepturile prevăzute la pct. 3 lit. f)-i) se acordă numai pe perioada în care beneficiarii îşi păstrează calitatea de urmaş.4. Drepturile pentru urmaşi prevăzute la pct. 2 şi 3 pot fi acordate, după caz, şi părinţilor, bunicilor, fraţilor sau surorilor eroilor-martiri, dacă se constată de către comisie ca la data decesului se aflau în întreţinerea acestora şi sunt lipsiţi de mijloace de întreţinere.Părinţii eroilor-martiri care nu se aflau în întreţinerea acestora la data decesului, vor beneficia de drepturile prevăzute la pct. 3 lit. b), e), f), g), i), k) şi p), precum şi de reducerea impozitului pe salariu cu 30%, precum şi de transportul urban gratuit cu mijloace de transport în comun aparţinând unităţilor cu capital de stat, şi anual, de 4 călătorii gratuite pe calea ferată clasa I dus-întors. Persoanele care locuiesc în mediul rural au dreptul şi la 4 călătorii gratuite pe an dus-întors cu trenul, cu autobuzul unităţilor cu capital de stat sau cu mijloace de transport fluviale până în localitatea reşedinţa de judeţ. La data pensionării pentru limită de vârstă, părinţii pot opta între pensia cuvenită pentru activitatea desfăşurată şi pensia prevăzută de Legea nr. 42/1990 pentru urmaşi.5. Soţul supravieţuitor al eroului-martir, care are în întreţinere unul sau mai mulţi copii ai acestuia, va primi, pe lângă drepturile prevăzute la pct. 2 şi 3, şi o indemnizaţie lunară egală cu salariul de bază minim brut pe ţară, până la definitivarea studiilor în instituţiile de învăţământ acreditate, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25 de ani a copiilor.În caz de deces al soţului supravieţuitor, drepturile prevăzute la alineatul precedent se acordă reprezentanţilor legali ai copiilor minori ai eroilor-martiri.Mamele eroilor-martiri, care din motive de sănătate survenite după pierderea copilului se pensionează, vor beneficia de o sumă de 3.250 lei lunar, dacă pensia calculată, potrivit legii, nu este mai mare.7. Dispoziţiile Legii nr. 42/1990 se aplică, în mod corespunzător, şi militarilor de orice grad, precum şi personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne care si-a jertfit viaţa sau a fost rănit în luptele pentru victoria revoluţiei ori în legătura cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, cât şi urmaşilor acestora.8. Tinerilor cărora li s-a conferit titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi care la data de 1 ianuarie 1990 aveau sub 21 de ani, prin grija Guvernului, vor fi selecţionaţi, în funcţie de calităţile morale, de aptitudini şi de pregătire, şi recomandaţi a fi încadraţi în instituţii centrale şi locale şi în alte unităţi bugetare, în funcţie de competenţa lor şi cu respectarea prevederilor legale.  +  Anexa 5la regulament  +  (verso)DREPTURILEde care beneficiază, conform Legii nr. 42/1990, republicată,cu modificările ulterioare, luptatorul pentru victoriaRevoluţiei române din decembrie 1989 - RănitRăniţii în luptă pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 beneficiază de următoarele drepturi:1. O sumă de 40.000 lei, primită împreună cu însemnul titlului.2. Persoanele care si-au pierdut, total sau parţial, capacitatea de muncă ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, au dreptul la următoarele pensii minime, la care se adaugă pensia suplimentară, după caz, dacă pensia calculată, potrivit legii, pentru accident de muncă sau în timpul îndeplinirii unei sarcini de stat sau obşteşti nu este mai mare:- 5.500 lei lunar pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;- 4.500 lei lunar pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate;- 4.000 lei lunar pentru persoanele încadrate în gradul III de invaliditate.Persoanele încadrate în gradul I de invaliditate primesc şi o indemnizaţie lunară de 1.000 lei.Prevederile din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială referitoare la plata, suspendarea sau încetarea plăţii pensiilor se aplică în mod corespunzător şi pensiilor stabilite potrivit pct. 2.3. Alte drepturi: a) prioritate la închirierea şi cumpărarea de locuinţe din fondul se stat; b) stabilirea chiriei la tariful de baza prevăzut pentru un salariu sau o pensie de până la 800 lei lunar, fără aplicarea majorărilor ce se percep persoanelor care au un venit mediu pe membru de familie mai mare de 1.500 lei lunar; c) acordarea unei camere în plus pensionarilor de invaliditate de gradul I; d) acordarea de credite bancare sau facilităţi pentru cumpărarea sau construirea unei singure locuinţe în condiţiile cele mai favorabile prevăzute de lege; e) atribuirea fără plata a locurilor de veci în cimitire; f) acces gratuit la tratament şi consultaţii în spitalele şi policlinicile Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Apărării Naţionale; g) medicamente gratuite; h) acordarea gratuită de proteze pentru răniţii care si-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă; i) acces gratuit la sanatorii şi baze de tratament aparţinând Ministerului Sănătăţii; j) transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparţinând unităţilor cu capital de stat şi, anual, 12 călătorii gratuite pe calea ferată clasa I dus-întors. Persoanele care locuiesc în mediul rural au dreptul şi la 12 călătorii gratuite pe an dus-întors cu trenul sau cu autobuzul unităţilor cu capital de stat până în localitatea reşedinţa de judeţ. De aceste gratuităţi beneficiază şi însoţitorul pensionarului de invaliditate de gradul I; k) scutirea de plată taxelor şi impozitelor pentru clădiri şi terenul aferent, pentru autoturisme hycomat, mototriciclu şi abonamente Radio-Tv.; l) scutirea de plată impozitului pe salariu; m) posibilitatea cumulării pensiei cu orice alte venituri; n) acces gratuit la creşele şi grădiniţele subvenţionate de stat; o) acordarea gratuită a unui mijloc de transport autonom, corespunzător standardelor internaţionale, şi scutirea de taxe vamale în vederea achiziţionării din import a acestuia, care se încadrează în criteriile medicale în vigoare; p) asistenţă juridică gratuită acordată prin barourile de avocaţi în cauze ce ţin de obiectul Legii nr. 42/1990; r) pensionarea cu reducerea vârstei prevăzute de lege cu 5 ani; s) burse pentru elevi şi studenţi în instituţiile de învăţământ de stat, în condiţiile legii, indiferent de venituri, pentru soţul supravieţuitor şi urmaşii invalizilor sau răniţilor revoluţiei;ş) obţinerea de credite bancare de maximum 50 de milioane lei pentru investiţii cu caracter productiv, contractate între bănci şi beneficiari, şi subvenţionarea de către stat a dobânzilor la aceste credite în proporţie de 50%, în limitele prevederilor bugetului anual aprobate în acest scop. Guvernul va aproba periodic actualizarea limitei creditului menţionat, în raport cu evoluţia preţurilor; t) prioritate la angajarea ca vânzători remizieri în cadrul societăţilor comerciale cu capital de stat a pensionarilor de invaliditate care si-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă ori la închirierea de către aceştia, din fondul de stat, a unor mici spaţii disponibile pentru activităţi de producţie sau prestări de servicii; acordarea câte unui mic spaţiu cu chirie pentru activităţi comerciale de producţie sau prestări de servicii, fără licitaţie;ţ) acordarea unei suprafeţe de teren în condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991.4. Contractul de muncă al luptătorilor pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, încadraţi în unităţile cu capital de stat, nu poate fi desfăcut decât pentru motive imputabile lor.5. Drepturile prevăzute la pct. 3 lit. f) - i) se acordă numai pe perioada în care beneficiarii îşi păstrează calitatea de rănit sau de pensionar de invaliditate.6. Prefecturile şi primăriile vor acorda sprijinul necesar răniţilor pentru obţinerea de locuinţe, locuri de muncă şi pentru soluţionarea altor probleme de ordin social şi profesional cu care aceştia se confruntă.7. Dispoziţiile Legii nr. 42/1990 se aplică, în mod corespunzător, şi militarilor de orice grad, precum şi personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul de Interne care şi-a jertfit viaţa sau a fost rănit în luptele pentru victoria revoluţiei ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, cât şi urmaşilor acestora.8. Tinerilor cărora li s-a conferit titlul de Luptător pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 şi care la data de 1 ianuarie 1990 aveau sub 21 de ani, prin grija Guvernului vor fi selecţionaţi, în funcţie de calităţile morale, de aptitudini şi de pregătire, şi recomandaţi a fi încadraţi în instituţii centrale şi locale şi în alte unităţi bugetare, în funcţie de competenţa lor şi cu respectarea prevederilor legale.  +  Anexa 6la regulament    +  (verso)DREPTURILEde care beneficiază, conform Legii nr. 42/1990, republicată,cu modificările ulterioare, luptatorul pentru victoriaRevoluţiei române din decembrie 1989 - Reţinut1. Luptatorul pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 - Reţinut beneficiază de următoarele drepturi: a) prioritate la închirierea şi cumpărarea de locuinţe din fondul se stat; b) stabilirea chiriei la tariful de baza prevăzut pentru un salariu sau o pensie de până la 800 lei lunar, fără aplicarea majorărilor ce se percep persoanelor care au un venit mediu pe membru de familie mai mare de 1.500 lei lunar; c) acordarea unei camere în plus pensionarilor de invaliditate de gradul I; d) acordarea de credite bancare sau facilităţi pentru cumpărarea sau construirea unei singure locuinţe în condiţiile cele mai favorabile prevăzute de lege; e) atribuirea fără plata a locurilor de veci în cimitire; f) acces gratuit la tratament şi consultaţii în spitalele şi policlinicile Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Apărării Naţionale; i) acces gratuit la sanatorii şi baze de tratament aparţinând Ministerului Sănătăţii; j) transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparţinând unităţilor cu capital de stat şi, anual, 12 călătorii gratuite pe calea ferată clasa I dus-întors. Persoanele care locuiesc în mediul rural au dreptul şi la 12 călătorii gratuite pe an dus-întors cu trenul sau cu autobuzul unităţilor cu capital de stat până în localitatea reşedinţa de judeţ. De aceste gratuităţi beneficiază şi însoţitorul pensionarului de invaliditate de gradul I; k) scutirea de plată taxelor şi impozitelor pentru clădiri şi terenul aferent, pentru autoturisme hycomat, mototriciclu şi abonamente Radio-Tv.; l) scutirea de plată impozitului pe salariu; m) posibilitatea cumulării pensiei cu orice alte venituri; n) acces gratuit la creşele şi grădiniţele subvenţionate de stat; p) asistenţa juridică gratuită acordată prin barourile de avocaţi în cauze ce ţin de obiectul Legii nr. 42/1990; r) pensionarea cu reducerea vârstei prevăzute de lege cu 5 ani; s) burse pentru elevi şi studenţi în instituţiile de învăţământ de stat, în condiţiile legii, indiferent de venituri, pentru soţul supravieţuitor şi urmaşii invalizilor sau răniţilor revoluţiei;ş) obţinerea de credite bancare de maximum 50 de milioane lei pentru investiţii cu caracter productiv, contractate între bănci şi beneficiari, şi subvenţionarea de către stat a dobânzilor la aceste credite în proporţie de 50%, în limitele prevederilor bugetului anual aprobate în acest scop. Guvernul va aproba periodic actualizarea limitei creditului menţionat, în raport cu evoluţia preţurilor; t) prioritate la angajarea ca vânzatori remizieri în cadrul societăţilor comerciale cu capital de stat a pensionarilor de invaliditate care si-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă ori la închirierea de către aceştia, din fondul de stat, a unor mici spaţii disponibile pentru activităţi de producţie sau prestări de servicii; acordarea câte unui mic spaţiu cu chirie pentru activităţi comerciale, de producţie sau prestări de servicii, fără licitaţie;ţ) acordarea unei suprafeţe de teren în condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991.2. Contractul de muncă al acestuia, încadrat în unităţile cu capital de stat, nu poate fi desfăcut decât pentru motive imputabile lor.3. Tinerilor cărora li s-a conferit titlul de Luptător pentru victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989 şi care la data de 1 ianuarie 1990 aveau sub 21 de ani, prin grija Guvernului vor fi selecţionaţi, în funcţie de calităţile morale, de aptitudini şi de pregătire, şi recomandaţi a fi încadraţi în instituţii centrale şi locale şi în alte unităţi bugetare, în funcţie de competenţa lor şi cu respectarea prevederilor legale.  +  Anexa 7la regulament  +  (verso)DREPTURILEde care beneficiază, conform Legii nr. 42/1990, republicată,cu modificările ulterioare, luptatorul pentru victoriaRevoluţiei române din decembrie 1989 -Remarcat prin fapte deosebite1. Luptătorul pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 - Remarcat prin fapte deosebite beneficiază de următoarele drepturi: a) prioritate la închirierea şi cumpărarea de locuinţe din fondul se stat; b) stabilirea chiriei la tariful de baza prevăzut pentru un salariu sau o pensie de până la 800 lei lunar, fără aplicarea majorărilor ce se percep persoanelor care au un venit mediu pe membru de familie mai mare de 1.500 lei lunar; c) acordarea unei camere în plus pensionarilor de invaliditate de gradul I; d) acordarea de credite bancare sau facilităţi pentru cumpărarea sau construirea unei singure locuinţe în condiţiile cele mai favorabile prevăzute de lege; e) atribuirea fără plată a locurilor de veci în cimitire; f) acces gratuit la tratament şi consultaţii în spitalele şi policlinicile Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Apărării Naţionale; i) acces gratuit la sanatorii şi baze de tratament aparţinând Ministerului Sănătăţii; j) transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun aparţinând unităţilor cu capital de stat şi, anual, 12 călătorii gratuite pe calea ferată clasa I dus-întors. Persoanele care locuiesc în mediul rural au dreptul şi la 12 călătorii gratuite pe an dus-întors cu trenul sau cu autobuzul unităţilor cu capital de stat până în localitatea reşedinţa de judeţ. De aceste gratuităţi beneficiază şi însoţitorul pensionarului de invaliditate de gradul I; k) scutirea de plată taxelor şi impozitelor pentru clădiri şi terenul aferent, pentru autoturisme hycomat, mototriciclu şi abonamente Radio-Tv.; l) scutirea de plată impozitului pe salariu; m) posibilitatea cumulării pensiei cu orice alte venituri; n) acces gratuit la creşele şi grădiniţele subvenţionate de stat; p) asistenţa juridică gratuita acordată prin barourile de avocaţi în cauze ce ţin de obiectul Legii nr. 42/1990; r) pensionarea cu reducerea vârstei prevăzute de lege cu 5 ani; s) burse pentru elevi şi studenţi în instituţiile de învăţământ de stat, în condiţiile legii, indiferent de venituri, pentru soţul supravieţuitor şi urmaşii invalizilor sau răniţilor revoluţiei;ş) obţinerea de credite bancare de maximum 50 de milioane lei pentru investiţii cu caracter productiv, contractate între bănci şi beneficiari, şi subvenţionarea de către stat a dobânzilor la aceste credite în proporţie de 50%, în limitele prevederilor bugetului anual aprobate în acest scop. Guvernul va aproba periodic actualizarea limitei creditului menţionat, în raport cu evoluţia preţurilor; t) prioritate la angajarea ca vânzatori remizieri în cadrul societăţilor comerciale cu capital de stat a pensionarilor de invaliditate care si-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă ori la închirierea de către aceştia, din fondul de stat, a unor mici spaţii disponibile pentru activităţi de producţie sau prestări de servicii; acordarea câte unui mic spaţiu cu chirie pentru activităţi comerciale, de producţie sau prestări de servicii, fără licitaţie;ţ) acordarea unei suprafeţe de teren în condiţiile Legii fondului funciar nr. 18/1991.2. Contractul de muncă al acestuia, încadrat în unităţile cu capital de stat, nu poate fi desfăcut decât pentru motive imputabile lor.3. Tinerilor cărora li s-a conferit titlul de Luptător pentru victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989 şi care la data de 1 ianuarie 1990 aveau sub 21 de ani, prin grija Guvernului vor fi selecţionaţi, în funcţie de calităţile morale, de aptitudini şi de pregătire, şi recomandaţi a fi încadraţi în instituţii centrale şi locale şi în alte unităţi bugetare, în funcţie de competenţa lor şi cu respectarea prevederilor legale.  +  Anexa 8la regulament--------------