HOTĂRÂRE nr. 1.434 din 2 septembrie 2004 (*republicată*)privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului *)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 547 din 21 iulie 2008    ---------- Notă *) Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 1.896/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 10 ianuarie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare. Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 23 septembrie 2004.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, denumită în continuare Direcţia generală, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Direcţia generală este instituţia publică cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, prin comasarea serviciului public de asistenţă socială şi a serviciului public specializat pentru protecţia copilului de la nivelul judeţului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti, prin preluarea, în mod corespunzător, a atribuţiilor şi funcţiilor acestora.  +  Articolul 3Direcţia generală realizează la nivel judeţean, respectiv la nivelul local al sectoarelor municipiului Bucureşti, măsurile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.  +  Articolul 4 (1) Prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, se înfiinţează Direcţia generală şi se aprobă structura organizatorică, numărul de personal, precum şi finanţarea acestei direcţii. (2) Consiliile judeţene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, aprobă, prin hotărâre, regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale, pe baza prevederilor regulamentului-cadru aprobat prin prezenta hotărâre. (3) Atribuţiile Direcţiei generale, prevăzute în regulamentul-cadru, se completează cu alte atribuţii, în funcţie de caracteristicile sociale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti.  +  Articolul 5 (1) Consiliile judeţene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, înfiinţează Direcţia generală prin reorganizarea serviciilor publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului, aflate în subordine, şi, după caz, a compartimentelor din aparatul propriu existent în cadrul acestora. (2) Personalul serviciilor publice reorganizate potrivit alin. (1) se preia de către Direcţia generală şi se consideră transferat, în condiţiile legii.  +  Articolul 6 (1) Patrimoniul serviciilor publice reorganizate potrivit art. 5 alin. (1), stabilit pe baza bilanţului contabil încheiat la data de 31 decembrie 2004, se preia, pe bază de protocol de predare-preluare, de către Direcţia generală, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) În condiţiile legii, Direcţia generală va prelua toate drepturile şi va respecta toate obligaţiile serviciilor publice reorganizate potrivit art. 5 alin. (1), potrivit reglementărilor legale sau contractuale. (3) Direcţia generală asigură, în condiţiile legii, continuitatea proiectelor în derulare iniţiate de serviciile publice reorganizate conform art. 5 alin. (1).  +  Articolul 7 (1) În termen de cel mult un an de la reorganizarea Direcţiei generale, se va asigura încadrarea în totalitate a acesteia cu personal de specialitate cu diverse calificări, care are competenţe, responsabilităţi şi atribuţii specifice domeniului de activitate. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) conducătorul Direcţiei generale întocmeşte necesarul de personal de specialitate şi solicită instituţiilor şi organizaţiilor specializate formarea şi perfecţionarea personalului existent, în condiţiile legii.  +  Articolul 8Finanţarea Direcţiei generale se asigură din bugetele locale ale judeţelor, respectiv din bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) prevederile art. 1 referitoare la serviciul public de asistenţă socială de la nivelul judeţelor, cuprinse în Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 90/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 7 februarie 2003, cu modificările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 117/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice şi a măsurilor tranzitorii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, precum şi a Metodologiei de coordonare a activităţilor de protecţie şi de promovare a drepturilor copilului la nivel naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 12 martie 1999, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 10Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.  +  Anexa REGULAMENT-CADRUde organizare şi funcţionare a Direcţiei generalede asistenţă socială şi protecţia copilului  +  Articolul 1 (1) Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, denumită în continuare Direcţia generală, are rolul de a asigura la nivel judeţean, respectiv la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. (2) În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege Direcţia generală îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii: a) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, a planului de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a programelor de acţiune antisărăcie, pe care le supune spre aprobare consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti; b) de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi protecţie a copilului la nivelul judeţului, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti; c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie; d) de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu; e) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului, respectiv al sectoarelor municipiului Bucureşti; f) de reprezentare a consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, pe plan intern şi extern, în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului. (3) Structura organizatorică, numărul de personal şi bugetul Direcţiei generale se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, astfel încât funcţionarea acesteia să asigure îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii.  +  Articolul 2Direcţia generală îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) în domeniul protecţiei persoanei adulte:1. completează evaluarea situaţiei socioeconomice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială;2. acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;3. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia;4. verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie, în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;5. asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor centre specializate;6. depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială;7. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege; b) în domeniul protecţiei drepturilor copilului:1. întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecţie specială;2. monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie specială a copilului;3. identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;4. monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri;5. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora;6. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial;7. reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;8. îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în evidenţa sa;9. identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;10. monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit;11. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege; c) alte atribuţii:1. coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;2. coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul serviciilor publice de asistenţă socială;3. acordă asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului;4. evaluează şi pregăteşte persoane, identificate de serviciul public local de asistenţă socială, care pot deveni asistenţi personali ai persoanei cu handicap, şi supraveghează activitatea acestor asistenţi;5. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului sau cu operatori economici prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia;6. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor pentru protecţia copilului, în funcţie de nevoile comunităţii locale;7. colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale, precum şi cu alte instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii;8. asigură la cerere consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului; colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;9. propune consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea instituţiilor publice de asistenţă socială, precum şi a serviciilor pentru protecţia copilului;10. prezintă anual sau la solicitarea consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, rapoarte de evaluare a activităţilor desfăşurate;11. asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;12. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;13. acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;14. organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu şi instituţiile/serviciile din subordine, de evaluare periodică şi de formare continuă a acestuia;15. asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia copilului, respectiv ale comisiei de expertiză medicală a persoanelor adulte cu handicap;16. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale consiliului judeţean, respectiv ale consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti.  +  Articolul 3 (1) Structura organizatorică orientativă necesară pentru asigurarea funcţionării Direcţiei generale este următoarea:1. compartimentul pentru îngrijire de tip familial în domeniul asistenţei sociale a persoanelor adulte;2. compartimentul pentru îngrijire de tip familial în domeniul protecţiei copilului;3. compartimentul pentru îngrijire de tip rezidenţial în domeniul asistenţei sociale a persoanelor adulte;4. compartimentul pentru îngrijire de tip rezidenţial în domeniul protecţiei copilului;5. compartimentul de intervenţie în regim de urgenţă în domeniul asistenţei sociale a persoanelor adulte; în cadrul acestuia se organizează şi funcţionează telefonul pentru semnalarea cazurilor de urgenţă ale persoanelor adulte;6. compartimentul de intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic şi migraţie;7. compartimentul de intervenţie în regim de urgenţă în domeniul protecţiei copilului; în cadrul acestuia se organizează şi funcţionează "telefonul copilului";8. compartimentul de evaluare a copilului care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal;9. compartimentul de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi;10. compartimentul de evaluare şi monitorizare în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;11. compartimentul strategii, programe, proiecte în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;12. compartimentul antisărăcie şi prevenire a marginalizării sociale;13. secretariatul comisiei pentru protecţia copilului;14. secretariatul comisiei de expertiză medicală a persoanelor adulte cu handicap;15. compartimentul resurse umane;16. compartimentul economic şi financiar-contabil;17. compartimentul tehnic, achiziţii publice şi administrativ;18. compartimentul juridic şi contencios;19. compartimentul audit;20. compartimentul de relaţii cu publicul. (2) În vederea exercitării şi realizării atribuţiilor ce îi revin, Direcţia generală va asigura încadrarea cu prioritate a personalului cu studii socioumane. (3) În vederea exercitării şi realizării atribuţiilor Direcţiei generale, consiliul judeţean, respectiv consiliul local al sectorului municipiului Bucureşti, poate aproba organizarea şi a altor compartimente decât cele prevăzute la alin. (1), asigurând resursele necesare funcţionării acestora.  +  Articolul 4 (1) Conducerea Direcţiei generale se asigură de directorul executiv şi de colegiul director. (2) Directorul executiv al Direcţiei generale este ajutat de cel puţin 2 directori executivi adjuncţi, dintre care unul coordonează activităţile din domeniul protecţiei persoanelor adulte, iar unul coordonează activitatea de protecţie a drepturilor copilului. (3) Directorul executiv şi directorul executiv adjunct au calitatea de funcţionar public.  +  Articolul 5 (1) Funcţiile publice de director executiv şi director executiv adjunct se ocupă prin concurs, în condiţiile legii. (2) Candidaţii pentru ocuparea posturilor de director executiv sau, după caz, director executiv adjunct trebuie să aibă o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani şi să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în unul dintre următoarele domenii: a) psihologie; b) sociologie; c) asistenţă socială; d) ştiinţe umaniste; e) ştiinţe administrative; f) ştiinţe juridice; g) ştiinţe economice; h) medicină. (3) Pentru participarea la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (2), candidaţii trebuie să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice sau programe de perfecţionare în administraţia publică cu durata de minimum un an. (4) Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de director executiv sau, după caz, director executiv adjunct şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii decât cele prevăzute la alin. (2), cu condiţia să fi absolvit studii postuniversitare sau studii de masterat în unul dintre domeniile prevăzute la alin. (2), precum şi programe de formare şi perfecţionare în administraţia publică. (5) La stabilirea vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de conducere de director executiv sau, după caz, director executiv adjunct se are în vedere perioada de timp lucrată pe baza unui contract individual de muncă ori în temeiul unui raport de serviciu în funcţii pentru care s-au solicitat studii universitare. (6) Concursul pentru ocuparea funcţiei publice de director executiv sau, după caz, director executiv adjunct se organizează de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare. (7) Prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003, cu modificările ulterioare, comisia de concurs se numeşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, fiind constituită din: a) secretarul unităţii administrativ-teritoriale; b) un reprezentant al consiliului judeţean sau, după caz, un reprezentant al consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti; c) un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului sau, după caz, un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap; d) 2 reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, dintre care cel puţin unul ocupă o funcţie publică echivalentă cu funcţia pentru care s-a organizat concurs. (8) În cadrul interviului, candidaţii au obligaţia de a prezenta şi de a susţine un referat cuprinzând analiza sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului din unitatea sau, după caz, subdiviziunea administrativ-teritorială respectivă, precum şi propuneri de restructurare sau, după caz, de dezvoltare a acestui sistem.  +  Articolul 6Colegiul director al Direcţiei generale este compus din directorul executiv, directorii executivi adjuncţi, personalul de conducere din cadrul Direcţiei generale, precum şi 3 consilieri judeţeni ori, după caz, locali, având cu precădere studii socioumane, propuşi de preşedintele consiliului judeţean sau, după caz, de primarul sectorului municipiului Bucureşti. Preşedintele colegiului director este secretarul general al judeţului, respectiv secretarul sectorului municipiului Bucureşti. În situaţia în care preşedintele colegiului director nu îşi poate exercita atribuţiile, acestea sunt exercitate de către directorul executiv sau, după caz, de către directorul executiv adjunct al Direcţiei generale.  +  Articolul 7 (1) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile colegiului director se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale. (2) Colegiul director se întruneşte în şedinţă ordinară trimestrial, la convocarea directorului executiv, precum şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea directorului executiv, a preşedintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii executivi adjuncţi. (3) La şedinţele colegiului director pot participa, fără drept de vot, preşedintele consiliului judeţean, membrii comisiei pentru protecţia copilului şi alţi consilieri judeţeni, respectiv primarul sectorului municipiului Bucureşti, şi alţi consilieri locali, precum şi alte persoane invitate de membrii colegiului director. (4) Colegiul director îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) analizează şi controlează activitatea Direcţiei generale; propune directorului executiv măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţilor Direcţiei generale; b) avizează proiectul bugetului propriu al Direcţiei generale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; c) avizează proiectul strategiei şi rapoartelor elaborate de directorul executiv al Direcţiei generale, potrivit art. 8 alin. (3) lit. d) şi e); avizul este consultativ; d) propune consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, modificarea structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale, precum şi rectificarea bugetului, în vederea îmbunătăţirii activităţii acesteia; e) propune consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul Direcţiei generale, altele decât bunurile imobile, prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii; f) propune consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii de către Direcţia generală, prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii; g) întocmeşte şi propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcţii, precum şi premierea şi sporurile care se acordă la salariul personalului Direcţiei generale, cu încadrarea în resursele financiare alocate de consiliul judeţean, respectiv de consiliul local al sectorului municipiului Bucureşti, în condiţiile legii. (5) Colegiul director îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti.6) Şedinţele colegiului director se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi a preşedintelui. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin colegiul director adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.  +  Articolul 8 (1) Directorul executiv al Direcţiei generale asigură conducerea executivă a acesteia şi răspunde de buna ei funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin directorul executiv emite dispoziţii. (2) Directorul executiv reprezintă Direcţia generală în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. (3) Directorul executiv îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale: a) exercită atribuţiile ce revin Direcţiei generale în calitate de persoană juridică; b) exercită funcţia de ordonator secundar de credite; c) întocmeşte proiectul bugetului propriu al Direcţiei generale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării colegiului director şi aprobării consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti; d) elaborează şi supune aprobării consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, proiectul strategiei anuale, pe termen mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă socială şi protecţie a drepturilor copilului, având avizul colegiului director şi al comisiei; e) elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială şi protecţie a drepturilor copilului, stadiul implementării strategiilor prevăzute la lit. d) şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea acestei activităţi, pe care le prezintă spre avizare colegiului director şi apoi comisiei pentru protecţia copilului; f) aprobă statul de personal al Direcţiei generale; numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul Direcţiei generale, potrivit legii; elaborează şi propune spre aprobare consiliului judeţean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, statul de funcţii al Direcţiei generale, având avizul colegiului director; g) controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei generale şi aplică sancţiuni disciplinare acestui personal; h) constată contravenţiile şi propune aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 135 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; i) este vicepreşedintele comisiei pentru protecţia copilului şi reprezintă Direcţia generală în relaţiile cu aceasta; j) asigură executarea hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului. (4) Directorul executiv îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti. (5) În absenţa directorului executiv, atribuţiile acestuia se exercită de unul dintre directorii executivi adjuncţi, desemnat prin dispoziţie a directorului executiv, în condiţiile prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale.  +  Articolul 9Numirea, eliberarea din funcţie şi sancţionarea disciplinară a directorului executiv al Direcţiei generale se fac la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, respectiv a primarului sectorului municipiului Bucureşti, prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti.NOTĂReproducem mai jos prevederile art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.896/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, care nu sunt încorporate în forma republicată a Hotărârii Guvernului nr. 1.434/2004:"Art. II. - Directorii generali şi directorii generali adjuncţi care nu au statut de funcţionar public asigură conducerea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului până la ocuparea posturilor de director executiv, respectiv director executiv adjunct, prin concurs, în condiţiile legii."----------