PROCEDURĂ-CADRU din 2 iulie 2008privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 18 iulie 2008     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Cadrul juridic  +  Articolul 1Prezenta procedură-cadru reglementează cadrul juridic unitar privind organizarea şi derularea delegării gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum şi concesionarea bunurilor care formează sistemele de utilităţi publice aferente acestora, denumită în continuare procedură-cadru, şi a fost elaborată avându-se în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Prezenta procedură-cadru stabileşte etapele şi modul de organizare şi derulare a procesului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi a serviciului public de alimentare cu energie termică.  +  Articolul 3 (1) Prevederile prezentei proceduri-cadru se aplică obligatoriu în toate cazurile în care autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile menţionate la art. 2, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor, precum şi concesiunea sistemelor de utilităţi publice aferente, respectiv dreptul şi obligaţia de administrare şi de exploatare a acestora, pe baza unui contract de delegare a gestiunii. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), prezenta procedură-cadru nu se aplică în cazul atribuirii directe a gestiunii serviciilor potrivit art. 31^1 din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Secţiunea a 2-a Definiţii  +  Articolul 4În înţelesul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) A.N.R.S.C. - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice; b) delegatar - unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre; c) delegat - operator licenţiat de către autoritatea de reglementare competentă; d) licitaţie publică deschisă - modalitatea prin care delegatarul organizează delegarea gestiunii serviciilor prevăzute la art. 2; e) ofertă - actul tehnic, economic şi juridic prin care un operator economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de delegare; f) ofertant - orice operator economic licenţiat în condiţiile legii, care a depus o ofertă; g) negociere directă - procedura prin care delegatarul negociază clauzele contractuale, inclusiv redevenţa, cu unul sau mai mulţi ofertanţi, în condiţiile prezentei proceduri-cadru.  +  Secţiunea a 3-a Principii  +  Articolul 5Principiile care stau la baza procedurii delegării gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice prin licitaţie deschisă şi negociere directă sunt: a) transparenţa - punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice; b) tratamentul egal - aplicarea, într-o manieră nediscriminatorie, de către delegatar a criteriilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice; c) proporţionalitatea - presupune că orice măsură stabilită de către delegatar trebuie să fie necesară şi corespunzătoare naturii contractului; d) nediscriminarea - aplicarea de către delegatar a aceloraşi reguli, indiferent de forma de organizare, natura capitalului ori naţionalitatea participanţilor la procedura de atribuire a contractului, cu respectarea condiţiilor prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România este parte; e) libera concurenţă - asigurarea de către delegatar a condiţiilor pentru ca orice operator să aibă dreptul de a participa la procedura de delegare, în condiţiile legii, ale convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte.  +  Capitolul II Organizarea şi derularea procedurii de delegare a gestiunii  +  Secţiunea 1 Iniţiativa delegării  +  Articolul 6Furnizarea/prestarea serviciilor comunitare de utilităţi publice în modalitatea gestiunii delegate se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativteritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice.  +  Articolul 7 (1) Delegatarul asigură elaborarea şi aprobă un studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum şi documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii. (2) Studiul de oportunitate reprezintă analiza tehnico-economică şi de eficienţă a costurilor de operare pentru furnizarea/prestarea serviciului/activităţii/activităţilor, precum şi pentru administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente şi cuprinde cel puţin următoarele elemente: a) identificarea serviciului/activităţii, a ariei teritoriale şi a sistemului a cărui gestiune urmează să fie delegată; b) situaţia economico-financiară actuală a serviciului; c) investiţiile considerate necesare pentru modernizarea, îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă, precum şi a condiţiilor sociale şi de mediu şi extinderea serviciului; d) motivele de ordin economico-financiar, social şi de mediu, care justifică delegarea gestiunii; e) nivelul minim al redevenţei, după caz; f) durata estimată a contractului de delegare.  +  Secţiunea a 2-a Reguli care stau la baza delegării gestiunii  +  Articolul 8Delegarea gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice potrivit prezentei proceduri-cadru este permisă numai către operatorii licenţiaţi de autoritatea de reglementare competentă, în condiţiile legii.  +  Articolul 9 (1) Delegatarul are obligaţia de a atribui contractul de delegare a gestiunii prin: a) licitaţie publică deschisă; b) negociere directă. (2) Procedura de licitaţie se poate finaliza numai dacă în urma publicării anunţului de participare la licitaţie au fost depuse cel puţin 3 oferte şi cel puţin 3 ofertanţi îndeplinesc criteriile de eligibilitate. În cazul în care, în urma publicării anunţului, nu au fost depuse cel puţin 3 oferte sau criteriile de eligibilitate nu sunt îndeplinite de cel puţin 3 ofertanţi, delegatarul este obligat să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie. (3) Delegatarul are dreptul de a aplica procedura de negociere directă numai dacă, după repetarea procedurii de licitaţie conform prevederilor alin. (2), nu a fost desemnat un câştigător.  +  Articolul 10În cadrul procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, delegatarul are obligaţia de a asigura confidenţialitatea şi protecţia acelor informaţii care îi sunt comunicate de către operatori cu titlu confidenţial, precum şi a ofertelor.  +  Articolul 11 (1) Delegatarul are obligaţia de a preciza în documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire prin licitaţie publică deschisă şi negociere directă. (2) În cadrul procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, delegatarul va pune la dispoziţia ofertanţilor informaţii privind: a) delegatarul, în special cu privire la adresă - inclusiv telefon, fax, e-mail, pagina web, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.; b) datele-limită care trebuie respectate şi formalităţile care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedura de atribuire; c) cerinţele minime privind eligibilitatea; d) criteriile de selecţie a ofertelor elaborate şi aprobate conform criteriilor de selecţie-cadru; e) documentele care urmează să fie prezentate de ofertanţi pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie; f) modul de elaborare şi de prezentare a ofertei; g) solicitarea şi obţinerea de clarificări; h) căile de atac; i) proiectul contractului de delegare a gestiunii.  +  Articolul 12 (1) Delegatarul are obligaţia să asigure obţinerea documentaţiei delegării de către orice persoană interesată. (2) Delegatarul are obligaţia de a pune la dispoziţia oricărei persoane interesate care a înaintat o solicitare scrisă în acest sens documentaţia de atribuire a contractului, în una dintre următoarele modalităţi: a) direct, nerestricţionat, pe site-ul propriu; b) pe hârtie şi/sau pe suport magnetic/optic. (3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. b) delegatarul are dreptul de a stabili un preţ pentru obţinerea documentaţiei de atribuire a contractului, cu condiţia ca acest preţ să nu depăşească costul multiplicării documentaţiei, la care se poate adăuga, dacă este cazul, costul transmiterii acesteia prin poştă.  +  Articolul 13 (1) Documentaţia privind organizarea şi derularea procedurii de atribuire a unui contract de delegare a gestiunii serviciului/activităţii cuprinde, în cazul licitaţiei publice deschise şi al negocierii directe, cel puţin următoarele documente: a) studiul de oportunitate; b) hotărârea delegatarului de stabilire a modalităţii de gestiune a serviciului; c) proiectul contractului de delegare; d) caietul de sarcini al serviciului elaborat şi aprobat conform Caietului de sarcini-cadru; e) regulamentul serviciului elaborat şi aprobat conform Regulamentului-cadru; f) cerinţele privind eligibilitatea; g) criteriile de selecţie a ofertelor elaborate şi aprobate conform criteriilor de selecţie-cadru; h) răspunsurile la clarificări, după caz. (2) Documentaţia prevăzută la alin. (1) lit. c)-g) va fi însoţită de hotărârea/hotărârile de aprobare a/ale delegatarului.  +  Secţiunea a 3-a Comisia de evaluare  +  Articolul 14 (1) În scopul evaluării ofertelor prezentate în cazul procedurii de licitaţie publică deschisă şi de negociere directă delegatarul are obligaţia de a numi, prin hotărâre, o comisie de evaluare formată din membri şi membri de rezervă. (2) Numărul membrilor comisiei de evaluare trebuie să fie impar. (3) Membrii comisiei de evaluare, precum şi membrii de rezervă vor fi, de regulă, specialişti în domeniul furnizării/prestării serviciilor comunitare de utilităţi publice, tehnic, economic şi juridic. (4) Preşedintele şi secretarul comisiei de evaluare sunt numiţi de către delegatar dintre membrii comisiei de evaluare. (5) Preşedintele şi secretarul comisiei de evaluare au calitatea de membri în comisie. (6) Înainte de începerea şedinţei de evaluare, membrii comisiei de evaluare sunt obligaţi să dea o declaraţie pe propria răspundere privind compatibilitatea, imparţialitatea şi confidenţialitatea, care se va păstra la dosarul delegării. (7) Declaraţiile se depun la secretarul comisiei de evaluare, care le prezintă preşedintelui acesteia. (8) În caz de incompatibilitate sau de imposibilitate de prezentare, membrul comisiei de evaluare aflat într-o astfel de situaţie va fi înlocuit de îndată cu unul dintre membrii de rezervă numiţi în condiţiile alin. (1).  +  Articolul 15 (1) În cadrul procedurii de licitaţie publică deschisă, atribuţiile comisiei de evaluare sunt: a) analizarea îndeplinirii de către ofertanţi a cerinţelor de eligibilitate; b) analizarea şi evaluarea ofertelor pe baza criteriilor de selecţie; c) solicitarea în scris a clarificărilor cu privire la documentaţia depusă; d) întocmirea raportului de evaluare; e) întocmirea proceselor-verbale prevăzute de prezenta procedură; f) desemnarea câştigătorului licitaţiei şi comunicarea către ofertanţi. (2) În cadrul procedurii de negociere directă, atribuţiile comisiei de evaluare sunt: a) analizarea îndeplinirii de către ofertanţi a cerinţelor de eligibilitate; b) solicitarea în scris a clarificărilor cu privire la documentaţia depusă; c) stabilirea calendarului de negocieri cu ofertanţii eligibili; d) negocierea condiţiilor delegării cu ofertanţii eligibili; e) întocmirea proceselor-verbale de negocieri; f) întocmirea raportului de evaluare; g) desemnarea câştigătorului procedurii de negociere şi comunicarea către ofertanţi.  +  Articolul 16 (1) Comisia de evaluare are obligaţia de a se întruni la locul, data şi ora prevăzute în anunţul publicitar. (2) Comisia de evaluare lucrează legal numai în prezenţa tuturor membrilor săi. (3) Prin grija delegatarului documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii este pusă la dispoziţia fiecărui membru al comisiei de evaluare cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data-limită prevăzută pentru deschiderea ofertelor.  +  Articolul 17 (1) Preşedintele comisiei de evaluare verifică prezenţa tuturor membrilor, identitatea acestora, precum şi îndeplinirea formalităţilor privind declaraţia prevăzută la art. 14 alin. (6). (2) Preşedintele verifică mandatele şi calitatea ofertanţilor prezenţi sau a împuterniciţilor acestora. (3) Preşedintele declară deschisă şedinţa de licitaţie şi procedează la verificarea integrităţii plicurilor exterioare. (4) Preşedintele procedează la desigilarea pe rând a fiecărui plic exterior cuprinzând documentele de eligibilitate şi la verificarea împreună cu membrii comisiei de evaluare a existenţei şi a validităţii documentelor solicitate prin documentaţia de atribuire a contractului de delegare. (5) Constatarea îndeplinirii cerinţelor de eligibilitate şi stabilirea ofertanţilor eligibili se efectuează în ziua deschiderii plicurilor exterioare şi se consemnează într-un proces-verbal semnat de toţi participanţii, în şedinţa de deschidere a plicurilor exterioare. (6) Plicurile interioare nu se deschid în această etapă. Se verifică integritatea acestora. (7) Toate operaţiunile şi constatările comisiei de evaluare din această etapă se consemnează într-un proces-verbal. Procesulverbal se întocmeşte, de regulă, în aceeaşi zi în care s-au deschis plicurile exterioare. (8) Procesul-verbal se semnează de toţi membrii comisiei de evaluare şi de către împuterniciţii legali ai ofertanţilor prezenţi la deschiderea plicurilor exterioare. (9) Hotărârea se ia cu majoritate simplă de voturi, opiniile diferite se motivează şi se consemnează în acelaşi proces-verbal întocmit de secretarul comisiei de evaluare. La exprimarea votului nu se admit abţineri. (10) Un exemplar în copie al procesului-verbal se remite celor prezenţi de către secretarul comisiei de evaluare.  +  Articolul 18Membrii comisiei de evaluare răspund solidar sau individual, după caz, pentru hotărârile comisiei de evaluare, precum şi pentru actele şi faptele proprii, în condiţiile legii.  +  Secţiunea a 4-a Conflictul de interese  +  Articolul 19 (1) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire a contractului de delegare, delegatarul are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau participarea cu oferte trucate în cadrul procedurii de delegare a gestiunii. (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 20Sunt considerate ca fiind în conflict de interese şi nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane: a) soţ/sotie, rudă ori afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte sau au făcut parte în ultimul an din consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi, persoane juridice; b) persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi sau persoane care sunt directori, membri în consiliul de administraţie, directorat ori consiliul de supraveghere al unuia dintre ofertanţi; c) persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertelor.  +  Secţiunea a 5-a Licitaţia publică deschisă  +  Articolul 21 (1) Delegatarul are obligaţia să publice anunţul licitaţiei în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi în unul de circulaţie locală, precum şi opţional în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene. (2) Informaţiile pe care trebuie să le conţină anunţul licitaţiei sunt următoarele: a) denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail ale delegatarului; b) hotărârea privind stabilirea modalităţii de gestiune; c) aria teritorială unde urmează a se presta/furniza serviciul/activitatea; d) activitatea/serviciul care urmează să fie prestată/prestat/ furnizată/furnizat detaliat pe activităţi; e) durata contractului de delegare a gestiunii; f) denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail ale biroului/persoanei de la care se poate solicita documentaţia de delegare, precum şi modalităţile de obţinere a documentaţiei; g) dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de delegare; h) termenul-limită de depunere a ofertelor, data şi ora, adresa la care se depun/transmit ofertele; i) data, ora şi locul deschiderii ofertelor; j) dacă este cazul, garanţiile solicitate; k) durata de valabilitate a ofertei; l) pagina web pe care este disponibilă documentaţia. (3) Termenul de depunere a ofertelor este de minimum 30 şi de maximum 90 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a. În calculul termenelor nu se includ ziua apariţiei anunţului şi ziua-limită pentru depunerea ofertelor. (4) Orice persoană interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire. (5) Nerespectarea termenului de la alin. (3) de către delegatar atrage reluarea procedurii de la etapa anunţului publicitar.  +  Articolul 22 (1) Delegatarul are obligaţia de a pune la dispoziţia persoanei interesate documentaţia de atribuire a contractului de delegare începând cu ziua imediat următoare apariţiei anunţului licitaţiei în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, sau cel mai târziu în termen de două zile lucrătoare de la primirea unei solicitări. (2) Solicitarea va fi scrisă şi se va înregistra într-un registru special ţinut de delegatar la sediul său. (3) Persoana interesată are obligaţia de a solicita documentaţia de atribuire a contractului de delegare, astfel încât aceasta să poată fi pusă la dispoziţia sa cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea ofertelor.  +  Articolul 23 (1) Clarificările privind documentaţia de atribuire pot fi solicitate cu cel puţin 10 zile înainte de împlinirea termenului-limită de depunere a ofertelor. (2) Delegatarul are obligaţia să răspundă, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări. (3) Răspunsul împreună cu clarificările la care se referă se comunică tuturor celor care au solicitat documentaţia de atribuire şi se anexează la dosarul procedurii.  +  Secţiunea a 6-a Negocierea directă  +  Articolul 24 (1) În cazul în care nu a fost desemnat niciun câştigător în urma celei de-a doua licitaţii publice deschise, se trece la procedura de negociere directă. (2) În cazul procedurii de negociere directă ofertantul/ofertanţii trebuie să prezinte oferta/ofertele în aceleaşi condiţii ca cele prevăzute pentru licitaţia publică deschisă.  +  Articolul 25În cazul procedurii negocierii directe se aplică în mod corespunzător prevederile art. 21-23.  +  Articolul 26 (1) La data prevăzută în anunţul publicitar pentru începerea procedurii de negociere directă comisia de evaluare stabileşte calendarul negocierii cu ofertanţii şi îi informează în scris despre data negocierii directe. (2) Comisia de evaluare poate stabili ca verificarea îndeplinirii cerinţelor de eligibilitate să se facă în şedinţă comună cu/pentru toţi ofertanţii. În această situaţie se întocmeşte un singur proces-verbal privind eligibilitatea candidaţilor. (3) Numai candidaţii desemnaţi eligibili vor fi invitaţi la negociere. (4) În situaţia în care s-a prezentat un singur candidat sau un singur candidat a fost desemnat eligibil, comisia de evaluare negociază condiţiile delegării cu acesta, în condiţiile prezentei proceduri-cadru.  +  Articolul 27Pentru negocierea directă va fi păstrată documentaţia de atribuire aprobată pentru licitaţia publică deschisă, prevăzută la art. 13.  +  Articolul 28 (1) Comisia de evaluare va negocia condiţiile delegării cu fiecare ofertant în parte, la data stabilită conform programării, în condiţiile prevăzute în documentaţia de atribuire. (2) Comisia de evaluare va întocmi câte un proces-verbal pentru fiecare negociere purtată cu fiecare ofertant în parte, pe baza căruia se va întocmi raportul de evaluare.  +  Articolul 29 (1) După încheierea negocierii comisia de evaluare întocmeşte raportul de evaluare pe baza proceselor-verbale de negociere purtate cu fiecare ofertant, care va cuprinde concluziile negocierilor purtate şi în care se stabileşte oferta declarată câştigătoare. (2) Comisia de evaluare va analiza şi va evalua ofertele, va întocmi şi va înainta delegatarului raportul de evaluare în termen de maximum 3 zile de la data finalizării negocierilor.  +  Secţiunea a 7-a Cerinţe de eligibilitate în cadrul procedurii de atribuire a contractului prin licitaţie publică deschisă şi negociere directă  +  Articolul 30 (1) Documentele prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţelor de eligibilitate sunt următoarele: a) licenţa eliberată în condiţiile legii de autoritatea de reglementare competentă, după caz, în clasa corespunzătoare ariei de furnizare/prestare a serviciilor sau într-o clasă superioară; b) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerţului pentru operatorii români sau un document similar eliberat de autoritatea competentă din ţara de origine pentru operatorii străini, în original ori copie legalizată, valabil la data deschiderii; c) certificate constatatoare în termen privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat şi a celor locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat valabile la data deschiderii ofertelor (formulare-tip eliberate de autorităţile competente din ţara în care ofertantul este rezident), din localitatea unde îşi are sediul ofertantul, în original sau copie legalizată; d) dovada plăţii garanţiei de participare, după caz; e) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al ofertantului, din care să rezulte că nu se află în una dintre situaţiile prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările ulterioare. (2) Lipsa sau neîndeplinirea condiţiilor de valabilitate a documentelor prevăzute la alin. (1) atrage excluderea din procedura de delegare. (3) Persoanele juridice străine vor depune documentele prevăzute la alin. (1) în original şi traduse de un traducător autorizat.  +  Secţiunea a 8-a Reguli privind oferta  +  Articolul 31 (1) Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu cerinţele delegatarului. (2) Oferta va conţine şi soluţia tehnico-economică propusă pentru atingerea indicatorilor de performanţă. (3) Odată cu depunerea ofertei, reprezentantul operatorului depune o declaraţie pe propria răspundere, prin care certifică următoarele: a) conţinutul ofertei depuse a fost stabilit în mod independent, fără consultarea, comunicarea sau realizarea unei înţelegeri cu un alt concurent referitor la preţurile ofertate, intenţia de a depune o ofertă sau metodele ori elementele utilizate pentru stabilirea preţurilor ofertate; b) preţurile din ofertă nu au fost şi nu vor fi divulgate de către ofertanţi, direct sau indirect, oricărui alt ofertant ori competitor anterior deschiderii ofertelor (atunci când ofertele se depun în plic închis), respectiv anterior atribuirii contractului (în cazul în care se utilizează procedura de negociere); c) nu a încercat şi nu va încerca să determine alţi operatori economici să depună sau să nu depună o ofertă; d) îi este cunoscut faptul că participarea cu oferte trucate la licitaţie sau la orice alte forme de concurs de oferte constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată.  +  Articolul 32Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de delegatar.  +  Articolul 33 (1) Ofertantul are obligaţia de a depune oferta la locul, data şi până la ora-limită stabilite în anunţ. (2) Oferta depusă la o altă adresă a delegatarului decât cea stabilită în anunţul publicitar sau după expirarea termenului-limită pentru depunere se returnează nedeschisă. (3) Riscurile legate de transmiterea ofertei cad în sarcina ofertantului. (4) Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial până la termenul stabilit pentru deschiderea acestora.  +  Articolul 34 (1) Oferta va fi redactată în limba română. (2) Ofertele se depun la locul, data şi până la ora precizate în anunţul publicitar, în două plicuri închise şi sigilate, unul exterior şi unul interior, după cum urmează: a) plicul exterior trebuie să conţină documentele prin care se dovedeşte îndeplinirea cerinţelor de eligibilitate; b) plicul interior conţine oferta propriu-zisă. (3) Fiecare participant poate depune o singură ofertă.  +  Articolul 35 (1) Plicurile exterioare conţinând documentele de eligibilitate şi plicurile interioare cu ofertele propriu-zise vor fi înregistrate, în ordinea primirii, într-un registru special denumit "Candidaturi şi oferte", precizându-se data şi ora primirii. (2) Delegatarul poate solicita participanţilor la licitaţie/negociere directă să depună o garanţie de participare la licitaţie, ale cărei cuantum, dată până la care poate fi depusă, precum şi perioadă de valabilitate vor fi precizate în anunţul licitaţiei. (3) Ofertantul va pierde garanţia de participare la licitaţie dacă îşi retrage oferta înainte de desemnarea câştigătorului sau dacă, fiind declarat câştigător, refuză să semneze contractul de delegare a gestiunii. (4) Garanţia de participare la licitaţie a ofertantului declarat câştigător va fi reţinută de către delegatar până la momentul constituirii garanţiei prevăzute la art. 44 alin. (1) sau, în caz contrar, până la momentul semnării contractului. (5) Delegatarul este obligat să restituie celorlalţi ofertanţi garanţia de participare la licitaţie, în termen de 7 zile de la desemnarea ofertantului câştigător.  +  Capitolul III Atribuirea contractului de delegare a gestiunii  +  Secţiunea 1 Determinarea ofertei câştigătoare  +  Articolul 36 (1) Verificarea îndeplinirii cerinţelor de eligibilitate se face în şedinţă comună cu/pentru toţi ofertanţii şi se consemnează într-un singur proces-verbal privind eligibilitatea ofertanţilor. (2) Pentru continuarea procedurii, cel puţin 3 oferte trebuie să îndeplinească condiţiile de eligibilitate. (3) Dacă nu s-au depus cel puţin 3 oferte sau în cazul în care cel puţin 3 ofertanţi nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate, procedura se reia prin publicarea anunţului licitaţiei publice deschise, conform art. 21, iar plicurile interioare se returnează fără a fi deschise. (4) Dacă nu s-au depus cel puţin 3 oferte sau în cazul în care cel puţin 3 ofertanţi nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate, procedura se anulează, plicurile interioare se returnează fără a fi deschise şi se organizează o nouă licitaţie.  +  Articolul 37 (1) În cazul în care minimum 3 ofertanţi au îndeplinit cerinţele de eligibilitate, comisia de evaluare procedează la deschiderea plicurilor interioare în aceeaşi zi. Hotărârea comisiei de evaluare se consemnează într-un proces-verbal. Hotărârea se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor. (2) În cazul în care comisia de evaluare nu finalizează analiza şi evaluarea ofertelor în ziua deschiderii plicurilor interioare, lucrările acesteia se consemnează în proceseverbale intermediare, pe baza cărora se întocmeşte raportul de evaluare. (3) Comisia de evaluare va analiza şi va evalua ofertele, va întocmi şi va înainta delegatarului raportul de evaluare în termen de maximum 10 zile de la data deschiderii plicurilor exterioare. (4) Raportul de evaluare cuprinde descrierea operaţiunilor de evaluare, elementele esenţiale ale ofertelor depuse şi motivele alegerii ofertantului câştigător sau, în cazul în care nu a fost desemnat niciun câştigător, motivele respingerii ofertelor. (5) Evaluarea ofertelor se face pe baza criteriilor de selecţie aprobate de delegatar, elaborate în conformitate cu criteriile de selecţie-cadru. (6) În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea acestora se face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare. Dacă egalitatea se menţine, se va respecta acelaşi principiu al departajării după punctajul următor ca pondere. (7) Delegatarul, potrivit condiţiilor specifice impuse de natura serviciului şi a sistemului de utilităţi publice delegat, poate stabili şi alte criterii conform prevederilor lit. H din anexa nr. 2 a) sau 2 b). (8) Comisia de evaluare poate solicita în scris ofertanţilor clarificări pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate. (9) Comisia de evaluare are obligaţia ca prin clarificările solicitate să nu determine apariţia de avantaje în favoarea unui ofertant. (10) Pe baza evaluării ofertelor comisia de evaluare întocmeşte raportul de evaluare. (11) Comisia de evaluare transmite delegatarului raportul de evaluare, precum şi ofertele prezentate, în termen de 3 zile de la data încheierii evaluării. (12) În acelaşi termen, comisia de evaluare va transmite simultan tuturor ofertanţilor o comunicare în scris, cu confirmare de primire, referitoare la rezultatul aplicării procedurii respective. (13) În cazul ofertanţilor a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare, comunicarea trebuie să motiveze această decizie şi să indice numele ofertantului câştigător. (14) În cazul ofertantului câştigător, comunicarea trebuie să precizeze faptul că oferta sa a fost declarată câştigătoare, precum şi punctajul obţinut.  +  Articolul 38Delegatarul atribuie prin hotărâre contractul de delegare a gestiunii ofertantului desemnat câştigător, pe baza raportului de evaluare, după împlinirea unui termen de 30 de zile de la data primirii raportului de evaluare.  +  Articolul 39 (1) Delegatarul va invita ofertantul desemnat câştigător pentru încheierea contractului de delegare a gestiunii. Contractul va fi semnat în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data adoptării hotărârii privind atribuirea contractului. (2) Neîncheierea contractului în termenul prevăzut la alin. (1) atrage răspunderea părţii în culpă potrivit dreptului comun. (3) În cazul neîncheierii contractului, licitaţia publică va fi anulată, iar delegatarul va relua procedura de licitaţie publică de la etapa publicării anunţului, în condiţiile legii, documentaţia privind organizarea şi derularea procedurii de atribuire a contractului de delegare păstrându-şi valabilitatea.  +  Secţiunea a 2-a Contractul de delegare a gestiunii  +  Articolul 40 (1) Contractul de delegare a gestiunii va fi încheiat în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, şi va cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la: a) denumirea părţilor contractante; b) obiectul contractului; c) durata contractului; d) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante; e) nivelul redevenţei sau al altor obligaţii, după caz; f) răspunderea contractuală; g) forţa majoră; h) condiţii de redefinire a clauzelor contractuale; i) condiţii de restituire sau repartiţie, după caz, a bunurilor, la încetarea, din orice cauză, a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investiţiilor realizate; j) menţinerea echilibrului contractual; k) condiţiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii; l) condiţiile de exploatare a sistemului; m) interdicţia subdelegării, cu excepţia situaţiei expres şi limitativ prevăzute de lege; n) interdicţia cesionării contractului de delegare, fără acordul autorităţii publice; o) în anexă, programul lucrărilor de investiţii pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacităţi, obiective noi atât fizic, cât şi valoric; sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la programele de investiţii şi la condiţiile de finanţare a acestora; indicatorii de performanţă ai serviciului, stabiliţi în regulamentul serviciului, condiţii şi garanţii; preţurile/tarifele ofertate în momentul delegării şi modalităţile de stabilire, modificare sau ajustare a acestora, conform procedurii-cadru; modul de facturare şi încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate; politica privind resursele umane şi politica socială; p) clauze suspensive de intrare în vigoare a contractului de delegare, dacă este cazul; q) penalităţi pentru neîndeplinirea termenelor şi condiţiilor solicitate în caietul de sarcini; r) administrarea patrimoniului public şi privat preluat. (2) Pe lângă clauzele minime şi obligatorii prevăzute la alin. (1), părţile pot include şi alte clauze convenite de ele, după caz, fără ca prin acestea să se modifice clauzele obligatorii menţionate mai sus ori alte prevederi legale. (3) Contractul de delegare a gestiunii va fi însoţit obligatoriu şi de următoarele anexe: a) caietul de sarcini al serviciului; b) regulamentul serviciului; c) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, aferente serviciului; d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c).  +  Articolul 41În contractul de delegare a gestiunii se vor preciza categoriile de bunuri ce vor fi utilizate în derularea contractului, respectiv: a) bunuri de retur - sunt bunuri de retur bunurile publice transmise cu titlu gratuit în administrarea delegatului, inclusiv cele realizate pe durata contractului de delegare în scopul îndeplinirii obiectivelor delegării şi care, la încetarea contractului, revin de plin drept, gratuit, în bună stare, exploatabile şi libere de orice sarcini sau obligaţii delegatarului. În cazul încetării contractului înainte de termen, delegatarul este îndreptăţit să primească valoarea neamortizată a bunurilor realizate din fondurile sale; b) bunuri de preluare - sunt bunuri de preluare acele bunuri care la încetarea contractului de delegare pot reveni delegatarului, în măsura în care acesta din urmă îşi manifestă intenţia de a prelua bunurile respective în schimbul plăţii unei compensaţii, în condiţiile legii; c) bunuri proprii - sunt bunuri proprii acele bunuri care la încetarea contractului rămân în proprietatea delegatului.  +  Articolul 42 (1) Raporturile contractuale dintre delegatar şi delegat se bazează pe principiul echilibrului financiar al delegării între drepturile care îi sunt acordate delegatului şi obligaţiile care îi sunt impuse. (2) Delegatul nu va fi obligat să suporte creşterea sarcinilor legate de execuţia obligaţiilor sale, dacă această creştere rezultă în urma unui caz de forţă majoră.  +  Articolul 43 (1) Delegatul îşi execută obligaţiile potrivit termenilor şi condiţiilor prevăzute în contractul de delegare şi în acord cu prevederile legale specifice serviciului/activităţii delegate. (2) Delegatarul are dreptul şi obligaţia să verifice în perioada derulării contractului de delegare modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către delegat.  +  Articolul 44 (1) Delegatarul poate solicita delegatului ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de delegare să depună, cu titlu de garanţie, o sumă fixă reprezentând o cotă-parte în procent de 5-10% din suma obligaţiei de plată datorate de către delegat pentru primul an de exploatare, valabilă pe toată durata contractului. (2) Din această sumă sunt reţinute, dacă este cazul, sumele exigibile datorate de către delegat delegatarului.  +  Articolul 45Contractul de delegare a gestiunii va fi încheiat în limba română.  +  Articolul 46Contractul de delegare a gestiunii nu poate fi modificat prin act adiţional în sensul introducerii în obiectul acestuia a unei activităţi care nu a făcut obiectul delegării gestiunii.  +  Capitolul IV Dosarul delegării  +  Articolul 47Delegatarul are obligaţia de a întocmi şi păstra dosarul delegării pentru fiecare contract atribuit.  +  Articolul 48Dosarul se păstrează de către delegatar atât timp cât contractul de delegare produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data încetării acestuia.  +  Articolul 49Dosarul trebuie să cuprindă cel puţin următoarele: a) documentaţia de atribuire a contractului de delegare; b) anunţurile publicate potrivit prezentei proceduri-cadru, referitoare la organizarea procedurii de delegare şi atribuirea contractului de delegare a gestiunii; c) procesele-verbale şi raportul comisiei de evaluare; d) hotărârea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii; e) contractul de delegare semnat; f) răspunsul la clarificări; g) orice alte modificări intervenite pe parcursul derulării contractului.  +  Articolul 50Dosarul delegării se supune Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul V Dispoziţii privind exercitarea monitorizării şi controlul delegării  +  Articolul 51 (1) A.N.R.S.C. este autoritatea de reglementare competentă conform Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, învestită cu funcţia de monitorizare şi control al procesului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice aflate în sfera sa de reglementare. (2) La data iniţierii procedurii de delegare, delegatarul are obligaţia de a înştiinţa A.N.R.S.C. asupra procedurii de delegare care urmează a fi derulată. (3) Delegatarul va transmite A.N.R.S.C. în termen de maximum 5 zile de la momentul elaborării/adoptării: a) hotărârea de stabilire a modalităţii de gestiune, hotărârea de aprobare a studiului de oportunitate şi studiul de oportunitate; b) în proiect (în forma în care urmează a fi supuse spre adoptare consiliului local/asociaţiei de dezvoltare comunitară): modelul contractului de delegare, cerinţele privind eligibilitatea, criteriile de selecţie; c) hotărârea/hotărârile de aprobare însoţită/însoţite de regulamentul serviciului şi caietul de sarcini al serviciului; d) hotărârea de numire a comisiei de evaluare; e) anunţurile prevăzute la art. 22 şi copii ale publicaţiilor în care au fost date publicităţii; f) procesele-verbale şi raportul de evaluare întocmite de comisia de evaluare; g) hotărârea de atribuire şi contractul de delegare semnat, precum şi orice alte date sau informaţii solicitate de A.N.R.S.C. (4) Delegatarul va transmite A.N.R.S.C. în termen de maximum 5 zile de la momentul adoptării: a) hotărârea de stabilire a modalităţii de gestiune, hotărârea de aprobare a studiului de oportunitate şi studiul de oportunitate; b) hotărârea/hotărârile de aprobare însoţită/însoţite de regulamentul serviciului şi caietul de sarcini al serviciului; c) hotărârea de numire a comisiei de evaluare; d) procesele-verbale şi raportul de evaluare întocmite de comisia de evaluare; e) hotărârea de atribuire şi contractul de delegare semnat, precum şi orice alte date sau informaţii solicitate de A.N.R.S.C. (5) Delegatarul va transmite A.N.R.S.C. în termen de maximum 5 zile de la momentul elaborării, în proiect, în forma în care urmează a fi supuse spre adoptare consiliului local/asociaţiei de dezvoltare comunitară, modelul contractului de delegare, cerinţele privind eligibilitatea şi criteriile de selecţie. (6) Delegatarul va transmite A.N.R.S.C. în termen de maximum 5 zile de la momentul elaborării anunţurile prevăzute la art. 21, precum şi copiile publicaţiilor în care au fost date publicităţii aceste anunţuri, în termen de 5 zile de la data publicării. (7) Documentaţia prevăzută la alin. (3) poate fi transmisă prin oricare dintre următoarele modalităţi: a) prin poştă, cu confirmare de primire; b) prin fax; c) prin mijloace electronice; d) prin orice combinaţie a modalităţilor prevăzute la lit. a)-c).  +  Articolul 52 (1) A.N.R.S.C. analizează documentaţia întocmită de delegatar în scopul delegării gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice şi transmite observaţii scrise ori de câte ori se constată neconformităţi în aplicarea legislaţiei în vigoare în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice şi ale prezentei proceduri-cadru. (2) În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, A.N.R.S.C., prin intermediul unor reprezentanţi, asistă la şedinţele comisiei de evaluare. (3) În exercitarea atribuţiilor, reprezentanţii A.N.R.S.C. au acces neîngrădit la toate documentele şi informaţiile legate de procedura de delegare. Aceştia pot solicita delegatarului/ preşedintelui comisiei de evaluare informaţii suplimentare scrise, de natură să conducă la lămurirea aspectelor procedurale legate de derularea procedurii de atribuire. (4) Accesul reprezentanţilor A.N.R.S.C. la documentele şi informaţiile privind procedurile de atribuire a contractelor de delegare se realizează cu respectarea normelor privind confidenţialitatea informaţiilor. (5) Activitatea desfăşurată de A.N.R.S.C. nu limitează în niciun mod responsabilităţile şi obligaţiile delegatarului/comisiei de evaluare care decurg din aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 53 (1) Delegatarul, pe baza observaţiilor transmise de A.N.R.S.C., poate dispune, după caz: a) suspendarea procesului de atribuire a contractului de delegare; b) modificarea, încetarea, revocarea sau anularea, după caz, a actelor în legătură cu care s-au constatat neconformităţi; c) alte măsuri corective pentru remedierea neconformităţilor semnalate de reprezentanţii A.N.R.S.C.; d) continuarea procesului de atribuire a contractului de delegare. (2) Responsabilitatea pentru deciziile adoptate pe parcursul procesului de atribuire a contractelor potrivit prezentei proceduri-cadru revine delegatarului/comisiei de evaluare. (3) Decizia luată de delegatar/comisia de evaluare se transmite de îndată A.N.R.S.C.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 54Prevederile prezentei proceduri-cadru se aplică în mod obligatoriu şi în situaţia subdelegării de către operatorii regionali ai serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a gestiunii unei activităţi din cadrul serviciului furnizat/prestat, respectiv operarea şi exploatarea părţii corespunzătoare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului, cu respectarea prevederilor art. 21^1 alin. (3) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 55Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al delegatarului/comisiei de evaluare, cu încălcarea dispoziţiilor legale în materia serviciilor comunitare de utilităţi publice şi prin nerespectarea prezentei proceduri-cadru, are dreptul de a contesta actul respectiv pe cale administrativă şi/sau în justiţie, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.-----