HOTĂRÂRE nr. 717 din 2 iulie 2008pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, a criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilităţi publice şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 18 iulie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Procedura-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, prevăzută în anexa nr. 1. (2) Se aprobă Criteriile de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, prevăzute în anexa nr. 2a), şi Criteriile de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciul public de alimentare cu energie termică, prevăzute în anexa nr. 2b). (3) Se aprobă Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 2Anexele nr. 1, 2a), 2b) şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:p. Ministrul internelor şireformei administrative,Liviu Radu,secretar de statMinistrul mediului şidezvoltării durabile,Attila KorodiPreşedintele AutorităţiiNaţionale de Reglementarepentru Serviciile Comunitarede Utilităţi Publice,Marian Cristinel BîgiuBucureşti, 2 iulie 2008.Nr. 717.  +  Anexa 1PROCEDURA 02/07/2008  +  Anexa 2a)CRITERII DE SELECŢIE-CADRUa ofertelor pentru serviciul dealimentare cu apă şi de canalizare
  Nr. crt. Criteriul Nr. de puncte
  A. CRITERIUL ECONOMICO-FINANCIAR
  A.1. Capitalul social. Dacă valoarea capitalului social este în euro, valoarea în lei se stabileşte luând în considerare cursul de schimb comunicat de BNR pentru prima zi din luna anterioară termenului de depunere al ofertei 10
  A.2. Cifra de afaceri în ultimul exerciţiu financiar încheiat 10
  A.3. Investiţii din surse proprii 10
  A.4. Investiţii din alte surse
  TOTAL: 40
  B. NIVELUL PREŢURILOR/TARIFELOR
  B.1. Preţul serviciului de alimentare cu apă* 50
  B.2. Tariful serviciului de canalizare* 50
  TOTAL: 100
  C. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ (Stabiliţi de delegatar în acord cu cei din strategia de dezvoltare şi din regulamentul serviciului)
  C.1. 'f7 C.n. ....
  TOTAL: 40
  D. GARANŢII PROFESIONALE
  D.1. Numărul de locuitori echivalenţi deserviţi 20
  D.2. Numărul de salariaţi/km reţea deservită 10
  D.3. Pierderi procentuale în sistemele de alimentare cu apă deservite 10
  TOTAL: 40
  E. CRITERII TEHNICE
  E.1. Indicatorii tehnico-economici ai echipamentelor şi instalaţiilor avute în vedere în soluţia tehnico-economică ofertată pentru realizarea indicatorilor de performanţă de la lit. C 70
  E.2. Termenele de realizare al indicatorilor de performanţă de la lit. C 30
  TOTAL: 100
  F. CRITERII PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI
  F.1. Reducerea termenelor de conformare pentru asigurarea nivelurilor de calitate a apei potabile* 20
  F.2. Reducerea termenelor de conformare pentru asigurarea nivelurilor de calitate a apelor epurate* 20
  TOTAL: 40
  G. CRITERII JURIDICE
  G.1. Valoarea despăgubirilor plătite pentru daune cauzate utilizatorilor 20
  TOTAL: 20
  H. ALTE CRITERII (Stabilite de delegatar)
  ... ...
  TOTAL: 20
  ----------* În situaţia delegării unui singur serviciu, punctajele celor 2 indicatori se cumulează.MODALITATEA DE CALCUL AL PUNCTAJULUIPentru criteriile A.1-A.4 punctajul se calculează astfel:       Vn    ───── x 10 Unde: Vn - valoarea dovedită din ofertă;    V max V max - valoarea cea mai mare dovedită.Pentru criteriul B punctajul se calculează astfel:     V min    ───── x 100 (50, după caz) Unde: Vx - valoarea propusă de ofertant;     Vx V min - valoarea cea mai mică ofertată.Pentru criteriul C punctajul se calculează astfel:Pentru îndeplinirea fiecărui criteriu se acordă numărul maxim de puncte aferent criteriului.Pentru criteriul D.1 punctajul se calculează astfel:       N    ───── x 20 Unde: N - numărul de locuitori echivalenţi deserviţi;    N max N max - cel mai mare număr de locuitori echivalenţi                                  deserviţi.Pentru criteriul D.2 punctajul se calculează astfel:     R min    ───── x 10 Unde: R - numărul de salariaţi declaraţi pe propria      R răspundere de către conducătorul ofertantului/km                             de reţea deservită, în anul anterior depunerii                             ofertei;                     R min - raportul cel mai mic.Pentru criteriul D.3 punctajul se calculează astfel:     P min    ───── x 10 Unde: P - raportul dovedit între cantitatea totală de      P apă furnizată şi cea totală intrată în                                 sistemele deservite, exprimat în %;                         P min - cel mai mic raport dovedit exprimat în %.Pentru criteriul E.1 punctajul se calculează astfel:               o    'f0 (epsilon)               i    ──────────── x 70       'f0        MAX    Unde:             o    (epsilon) - eficienţa tehnică caracteristică utilajului sau             i instalaţiei din ofertă, exprimată în %;       'f0 - cel mai mare produs al eficienţelor tehnice din ofertele        MAX analizate, exprimat în %.Pentru criteriul E.2 punctajul se calculează astfel:     o    T     MIN    ───── x 30      o     T    Unde:     o    T - termenul minim ofertat exprimat în luni;     MIN      o     T - termenul ofertat exprimat în luni.Pentru criteriul F punctajul se calculează astfel:       reducerea ofertată    ────────────────────────── x 20    reducerea maximă a ofertei    Unde:    - reducerea ofertată - perioada de conformare propusă;    - reducerea maximă ofertată - perioada minimă de conformare      propusă de un ofertant.Pentru criteriul G.1 punctajul se calculează astfel:    S min    ───── x 20      S    Unde:    S min - suma totală cea mai mică plătită ca despăgubiri;        S - suma despăgubirilor propuse.
   +  Anexa 2b)CRITERII DE SELECŢIE - CADRUa ofertelor pentru serviciul publicde alimentare cu energie termică
  Nr. crt. Criteriul Nr. de puncte
  A. CRITERIUL ECONOMICO-FINANCIAR
  A.1. Capitalul social. Dacă valoarea capitalului social este în euro, valoarea în lei se stabileşte luând în considerare cursul de schimb comunicat de BNR pentru prima zi din luna anterioară termenului de depunere al ofertei 10
  A.2. Cifra de afaceri în ultimul exerciţiu financiar încheiat 10
  A.3. Investiţii din surse proprii 10
  A.4. Investiţii din alte surse 10
  TOTAL: 40
  B. NIVELUL PREŢURILOR/TARIFELOR
  B.1. Preţul serviciului de alimentare cu energie termica 100
  TOTAL: 100
  C. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ (Stabiliţi de delegatar în acord cu cei din strategia de dezvoltare şi din regulamentul serviciului)
  C.1. 'f7 C.n. ....
  TOTAL: 40
  D. GARANŢII PROFESIONALE
  D.1. Puterea termică totală instalată în localităţile deservite 10
  D.2. Numărul de salariaţi/MWh produşi anual 10
  D.3. Pierderi procentuale în sistemele de alimentare cu energie termică deservite 20
  TOTAL: 40
  E. CRITERII TEHNICE
  E.1. Indicatorii tehnico-economici ai echipamentelor şi instalaţiilor avute în vedere în soluţia tehnico-economică ofertată pentru realizarea indicatorilor de performanţă de la lit. C 70
  E.2. Termenele de realizare al indicatorilor de performanţă de la lit. C 30
  TOTAL: 100
  F. CRITERII PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI
  F.1. Reducerea termenelor de conformare la cerinţele de mediu 20
  F.2. Cheltuielile aferente lucrărilor de protecţie a mediului (milioane euro) 20
  TOTAL: 40
  G. CRITERII JURIDICE
  G.1. Valoarea despăgubirilor plătite pentru daune cauzate utilizatorilor 20
  TOTAL: 20
  H. ALTE CRITERII (Stabilite de delegatar)
  ... ...
  TOTAL: 20
  MODALITATEA DE CALCUL AL PUNCTAJULUIPentru criteriile A.1-A.4 punctajul se calculează conform formulei:        Vn    ─────── x 10 Unde: Vn - valoarea dovedită din ofertă;     V max V max - valoarea cea mai mare dovedită.Pentru criteriul B punctajul se calculează astfel:      V min    ─────── x 100 (50, după caz) Unde: Vx - valoarea propusă de ofertant;      Vx V min - valoarea cea mai mică ofertată.Pentru criteriul C punctajul se calculează astfel:Pentru îndeplinirea fiecărui criteriu se acordă numărul maxim de puncte.Pentru criteriul D.1 punctajul se calculează astfel:       P inst    ────────── x 15    P max inst                                  Unde:                                  P inst - puterea termică instalată, dovedită,                                  din localităţile deservite;                                  P max inst - cea mai mare putere termică                                  instalată, dovedită, din localităţile                                  deservite.Pentru criteriul D.2 punctajul se calculează astfel:      R min    ─────── x 10       R                                  Unde: R - numărul de salariaţi declaraţi pe                                  propria răspundere de către conducătorul                                  ofertantului/MWh produşi în anul anterior                                  depunerii ofertei;                                  R min - raportul cel mai mic.Pentru criteriul D.3 punctajul se calculează astfel:      P min    ─────── x 10       P                                  Unde: P - raportul dovedit între cantitatea                                  totală de energie termică furnizată şi cea                                  totală intrată în sistemele deservite,                                  exprimat în %;                                  P min - cel mai mic raport dovedit exprimat                                  în %.Pentru criteriul E.1 punctajul se calculează astfel:                  0    (pi)(epsilon)                 i    ───────────── x 70      (pi)          MAX                                  Unde:                                           0                                  (epsilon) - eficienţa energetică din ofertă                                           i                                  pentru echipamente, instalaţii, inclusiv                                  reţele, exprimată în %;                                  (pi) - cel mai mare produs al eficienţelor                                      MAX                                  energetice ofertate, exprimat în %.Pentru criteriul E.2 punctajul se calculează astfel:          0        T         MIN    ──────────── x 20         0        T                                  Unde:                                   0                                  T - termenul minim ofertat exprimat în luni;                                   MIN                                   0                                  T - termenul ofertat exprimat în luni.Pentru criteriul F.1 punctajul se calculează astfel:          reducerea ofertată    ──────────────────────────── x 20     reducerea maximă a ofertei                                  Unde:                                  - reducerea ofertată - perioada de conformare                                    propusă;                                  - reducerea maximă ofertată - perioada minimă                                  de conformare propusă de un ofertant.Pentru criteriul F.2 punctajul se calculează astfel:      cheltuieli ofertate    ───────────────────── x 20      cheltuieli maximePentru criteriul G.1 punctajul se calculează astfel:      S min    ─────── x 20       S                                  Unde: S min - suma totală cea mai mică                                  plătită ca despăgubiri;                                  S - suma despăgubirilor propuse.
   +  Anexa 3CONTRACT-CADRUde delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice(model orientativ)  +  Capitolul I Părţi contractanteUnitatea administrativ-teritorială/Asociaţia de dezvoltare intercomunitară ........................, cu sediul în ........................., str. .................. nr. ...., bl. ......., sc. ........, et. ....., ap. ...., judeţul/sectorul ......, reprezentată prin ..................................., având funcţia de ....................., pe de o parte, în calitate de delegatar,şiOperatorul ............................................., codul unic de înregistrare ................., cu sediul principal în ........................, str. ....................... nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ..., judeţul/sectorul ......., reprezentată prin ..................................., având funcţia de ............................., pe de altă parte, în calitate de delegat,au încheiat prezentul contract de delegare a gestiunii.  +  Capitolul II Obiectul contractului de delegare a gestiuniiArt. 1. - Obiectul contractului de delegare a gestiunii constă în dreptul şi obligaţia de a furniza/presta serviciul/activitatea/activităţile (după caz) ..................................., inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activităţii/ activităţilor în aria administrativ-teritorială ................................. .Art. 2. - Obiectivele delegatarului sunt: a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale utilizatorilor prin promovarea calităţii şi eficienţei acestor servicii; b) dezvoltarea durabilă a serviciilor; c) protecţia mediului înconjurător.Art. 3. - Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de operator în derularea contractului sunt următoarele: a) bunuri de retur, în conformitate cu anexa nr. 1, sunt bunurile publice transmise cu titlu gratuit în administrarea delegatului, inclusiv cele realizate pe durata contractului de delegare în scopul îndeplinirii obiectivelor delegării şi care, la încetarea contractului, revin de plin drept gratuit, în bună stare, exploatabile şi libere de orice sarcini sau obligaţii delegatarului. În cazul încetării contractului înainte de termen, delegatarul este îndreptăţit să primească valoarea neamortizată a bunurilor realizate din fondurile sale; b) bunuri de preluare - sunt bunuri de preluare acele bunuri care la încetarea contractului de delegare pot reveni delegatarului, în măsura în care acesta din urma îşi manifestă intenţia de a prelua bunurile respective în schimbul plăţii unei compensaţii, în condiţiile legii; c) bunuri proprii - sunt bunuri proprii acele bunuri care la încetarea contractului rămân în proprietatea delegatului.  +  Capitolul III Dispoziţii generaleArt. 4. - Contractul de delegare a gestiunii are ca anexe obligatorii următoarele: a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului; b) regulamentul serviciului; c) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, aferente serviciului; d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c).  +  Capitolul IV Durata contractuluiArt. 5. - Durata contractului de delegare a gestiunii este de ...... ani (la stabilirea acesteia luându-se în calcul durata necesară amortizării investiţiilor în sarcina operatorului/ operatorului regional).Art. 6. - Contractul de delegare a gestiunii poate fi prelungit doar o singură dată, pentru o perioadă care nu poate depăşi jumătate din durata iniţială, cu condiţia ca durata totală să nu depăşească 49 de ani.  +  Capitolul V RedevenţaArt. 7. - Redevenţa este de .... lei şi va fi plătită anual/trimestrial/lunar.Art. 8. - Delegatul are obligaţia ca, în termen de 90 de zile de la data semnării contractului, să depună cu titlu de garanţie o sumă fixă reprezentând o cotă-parte din suma obligaţiei de plată a redevenţei datorate pentru primul an de activitate.Art. 9. - Suma prevăzută la art. 7 va fi plătită prin filă cec, ordin de plată, în contul nr. ............, deschis la ................. .  +  Capitolul VI Drepturile părţilorDrepturile delegatuluiArt. 10. - Delegatul are următoarele drepturi: a) să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile, activităţile şi serviciile publice care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii; b) să încaseze contravaloarea serviciului/activităţii prestat/prestate; c) să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia; d) să aplice preţul/tariful aprobat conform legislaţiei în vigoare; e) să încheie contracte de furnizare/prestare a serviciului/activităţii cu toţi utilizatorii; f) să propună ajustarea şi modificarea preţurilor/tarifelor.Drepturile delegataruluiArt. 11. - Delegatarul are următoarele drepturi: a) de a stabili şi de a aproba programele de reabilitare, extindere şi modernizare a dotărilor existente, cu consultarea delegatului; b) de a corela cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de amenajare a teritoriului efectuarea lucrărilor de investiţii în scopul realizării acestora într-o conceptie unitară; c) de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor publice delegate; d) de a realiza investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor publice delegate; e) de a finanţa realizarea de lucrări necesare serviciilor publice delegate; f) de a-şi manifesta intenţia de a dobândi bunurile de preluare şi de a solicita delegatului încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri. În termen de ........ delegatarul este obligat să îşi exercite dreptul de opţiune sub sancţiunea decăderii; g) de a inspecta bunurile, activităţile şi serviciile publice delegate; de a verifica stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public; de a verifica respectarea obligaţiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă a delegatului şi în condiţiile prevăzute în caietul de sarcini şi în regulamentul serviciului; h) de a aproba structura şi ajustările de tarife propuse de către delegat, în baza avizului autorităţii de reglementare şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare; i) de a rezilia contractul, în condiţiile legii, în cazul în care delegatul nu respectă obligaţiile asumate prin contractul de delegare.  +  Capitolul VII Obligaţiile părţilorObligaţiile delegatuluiArt. 12. - Delegatul are următoarele obligaţii: a) să obţină de la autorităţile competente avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare prestării/furnizării serviciului/activităţii delegate; b) să respecte angajamentele luate prin contractele de delegare a gestiunii; c) să respecte prevederile regulamentului serviciului delegat, caietului de sarcini al serviciului şi ale celorlalte reglementări specifice serviciului delegat; d) să servească toţi utilizatorii din unitatea administrativ-teritorială unde i-a fost delegat/delegată serviciul/activitatea; e) să respecte indicatorii de performanţă prevăzuţi în anexa la regulamentul serviciului delegat; f) să furnizeze delegatarului informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciilor publice delegate în conformitate cu clauzele contractului de delegare şi cu prevederile legale în vigoare; g) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale oferite de normele legale în vigoare; h) să preia de la delegatar, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, patrimoniul, precum şi personalul angajat, aferent realizării serviciilor delegate; i) să efectueze serviciul public delegat conform prevederilor regulamentului serviciului şi caietului de sarcini, în condiţii de calitate şi eficienţă; j) să fundamenteze şi să supună aprobării preţurile/tarifele ce vor fi utilizate pentru serviciul/activitatea delegat/delegată; k) să nu subdelege serviciul şi bunurile care fac obiectul delegării, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 21^1 alin. (3) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare; l) să plătească redevenţa la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în contractul de delegare a gestiunii; m) să ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la încheierea contractului de delegare, să nu fie afectată capacitatea delegatarului de a realiza serviciul; n) să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii; o) să propună delegatarului scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând patrimoniului delegat în baza legislaţiei în vigoare; p) să transmită delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum şi situaţia patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea acesteia; r) să restituie bunurile de retur, în deplină proprietate, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la încetarea contractului de delegare a gestiunii; s) la încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decât termenul, forţa majoră, delegatul este obligat să asigure continuitatea prestării activităţii în condiţiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către delegatar, dar nu mai mult de 90 de zile;ş) să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi măsurile ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii; t) să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele de protecţie a muncii;ţ) să predea la încheierea contractului toată documentaţia tehnico-economică referitoare la serviciul gestionat; u) să realizeze investiţii, conform angajamentelor asumate, anexă la contract; v) să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea patrimoniului etc.) ..................................................; x) în cazul în care delegatul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii ori serviciului public, va notifica de îndată acest fapt autorităţii publice, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii sau serviciului public; y) să menţină, după caz, un număr de ... de angajaţi, conform politicii de menţinere, recalificare şi protecţie socială;.........................................................................................Obligaţiile delegataruluiArt. 13. - Delegatarul are următoarele obligaţii: a) să predea delegatului la data intrării în vigoare a contractului de delegare toate bunurile, instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente întregii activităţi, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bază de proces-verbal de predare-preluare; b) să notifice părţilor interesate, la cerere, informaţii referitoare la încheierea prezentului contract de delegare; c) să faciliteze delegatului autorizarea lucrărilor şi investiţiilor pe domeniul public şi privat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; d) să îşi asume pe perioada derulării contractului de delegare toate responsabilităţile şi obligaţiile ce decurg din calitatea sa de proprietar; e) să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, în aşa fel încât să se păstreze capacitatea de a realiza serviciul public delegat; f) să nu îl tulbure pe delegat în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare; g) să nu modifice în mod unilateral contractul de delegare, în afară de cazurile prevăzute expres de lege; h) să notifice delegatului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia; i) să verifice periodic următoarele: serviciile publice furnizate şi nivelul de calitate al acestora; îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi aplicarea penalităţilor pentru neîndeplinirea acestora; menţinerea echilibrului contractual rezultat prin licitaţie; asigurarea unor relaţii echidistante şi echilibrate între delegat şi utilizatori; clauzele de administrare, întreţinere şi predare a bunurilor publice, planul social de limitare a efectelor negative ale concedierilor.  +  Capitolul VIII Preţurile/tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestoraArt. 14. - Stabilirea, ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor se vor efectua în conformitate cu procedura de stabilire, modificare sau ajustare a preţurilor şi tarifelor specifică serviciului delegat şi cu respectarea prevederilor legilor speciale.Art. 15. - Preţurile/tarifele la serviciile delegate la data semnării prezentului contract sunt de ... lei.Art. 16. - Contravaloarea serviciilor publice delegate se va determina în baza preţurilor în vigoare şi a cantităţilor stabilite conform procedurii de facturare.  +  Capitolul IX Încetarea contractului de delegare a gestiuniiArt. 17. - Prezentul contract de delegare a gestiunii încetează în următoarele situaţii: a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile legii; b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către delegatar, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina delegatarului; c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către părţi, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina părţii în culpă; d) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a sistemului sau în cazul imposibilităţii obiective a delegatului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri; e) în cazul reorganizării judiciare sau a falimentului delegatului; f) alte clauze de încetare a contractului de delegare a gestiunii, convenite de părţi, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul X Clauze speciale privind menţinerea echilibrului contractualArt. 18. ..............................................................  +  Capitolul XI Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de mediu între părţiArt. 19. ..............................................................  +  Capitolul XII Politica de menţinere şi recalificare a forţei de muncă, precum şi protecţia acesteiaArt. 20. ..............................................................  +  Capitolul XIII Forţa majorăArt. 21. - Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător, total ori parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract de delegare a gestiunii, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră.Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de ... producerea evenimentului, precum şi dovada forţei majore şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.Dacă în termen de ... de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de delegare a gestiunii fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.  +  Capitolul XIV Administrarea patrimoniului public şi privatArt. 22. ..............................................................  +  Capitolul XV Rezilierea contractului de delegare a gestiuniiArt. 23. ..............................................................  +  Capitolul XVI Răspunderea contractualăArt. 24. - Nerespectarea dovedită de către părţile contractante a obligaţiilor contractuale prevăzute în prezentul contract de delegare a gestiunii atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.Partea în culpă este obligată la plata penalităţilor prevăzute în caietul de sarcini, iar dacă acestea nu acoperă paguba, pentru partea neacoperită este obligată suplimentar la dauneinterese.Părţile contractante vor stabili în mod explicit care sunt penalităţile pentru neîndeplinirea fiecăreia dintre obligaţiile asumate în prezentul contract.  +  Capitolul XVII LitigiiArt. 25. - Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de delegare a gestiunii se supun instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii.  +  Capitolul XVIII Alte clauze(de exemplu: clauze de reziliere convenţională, clauze penale)Art. 26. .............................................................Art. 27. - Modificarea prezentului contract de delegare a gestiunii se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.Prezentul contract de delegare a gestiunii intră în vigoare la data semnării lui şi a fost încheiat în ... exemplare.Delegatar, Delegat,................ ................Art. 18, 19, 20, 22, 23 şi 26 vor fi completate în funcţie de interesele părţilor şi de situaţia concretă, în condiţiile legii.Prevederile prezentului contract-cadru se aplică în mod corespunzător la subdelegarea gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice potrivit legii.Prevederile prezentului contract-cadru se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile Codului civil, Codului comercial şi ale altor reglementări aplicabile serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi serviciului de alimentare cu energie termică produsă centralizat.----------