NORME din 27 iunie 2008privind modul de constituire, administrare şi utilizare a fondului de risc, precum şi reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului şi în contabilitatea persoanelor juridice a operaţiunilor legate de acordarea de garanţii de stat şi subîmprumuturi
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 16 iulie 2008   +  Capitolul I Încasări şi plăţi în şi din fondul de riscÎncasări în fondul de risc1. Fondul de risc se constituie din următoarele surse: a) sumele încasate sub formă de comisioane de la subîmprumutaţi/garantaţi de stat. Comisionul la fondul de risc reprezintă suma datorată la fondul de risc de beneficiarul unei finanţări rambursabile subîmprumutate şi/sau garantate de stat, în cuantumul şi la termenele stipulate în acordul de împrumut subsidiar şi în convenţia de garantare sau în acordul de împrumut subsidiar şi de garanţie, încheiate cu Ministerul Economiei şi Finanţelor; b) sumele încasate de la subîmprumutaţi/garantaţi de stat, reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente finanţărilor rambursabile subîmprumutate şi/sau garantate de stat, plătite de Ministerul Economiei şi Finanţelor în numele subîmprumutatului şi/sau garantatului; c) dobânzile la disponibilităţile aflate în contul fondului de risc; d) sumele reprezentând încasări din majorări de întârziere la nivelul celor prevăzute pentru neplata în termen a obligaţiilor fiscale, aplicate pentru neplata la termen de către subîmprumutaţii şi/sau garantaţii de stat a comisioanelor la fondul de risc; e) sumele reprezentând încasări din majorări de întârziere la nivelul celor prevăzute pentru neplata în termen a obligaţiilor fiscale, aplicate pentru neplata la termen de către subîmprumutaţi şi/sau garantaţi de stat a ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente finanţărilor rambursabile subîmprumutate şi/sau garantate de stat, pentru care Ministerul Economiei şi Finanţelor a efectuat plăţi în calitate de împrumutat/garant; f) sumele recuperate de la debitori în baza unor acorduri de recuperare în derulare, încheiate de Ministerul Economiei şi Finanţelor cu operatori economici subîmprumutaţi sau garantaţi de stat; g) sumele recuperate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) în urma valorificării creanţelor potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru recuperarea creanţelor statului şi diminuarea datoriei publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2002, precum şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanţei statului provenite din executarea garanţiei emise pentru împrumutul extern acordat Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., aprobată prin Legea nr. 381/2003; h) sumele recuperate de către organele fiscale competente, potrivit legii; i) sumele recuperate de către organele fiscale competente, constând în sume plătite de Ministerul Economiei şi Finanţelor în contul garantaţilor de stat reprezentând executarea unor scrisori de garanţie; j) sumele primite de la bugetul de stat în completarea fondului de risc, în condiţiile prevăzute de lege.2. Persoanele juridice, beneficiare ale finanţărilor rambursabile subîmprumutate şi/sau garantate de stat, au obligaţia de a vărsa sumele datorate la fondul de risc în cuantumul şi la termenele stipulate în acordul de împrumut subsidiar sau în convenţia de garantare ori în acordul de împrumut subsidiar şi garanţie, după caz, încheiat/încheiată cu Ministerul Economiei şi Finanţelor.Sumele datorate fondului de risc se virează în contul IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX, deschis pe numele Ministerului Economiei şi Finanţelor la Trezoreria Operativă Centrală, cod de identificare fiscală 8609468.3. Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică calculează majorări de întârziere la nivelul celor prevăzute pentru neplata în termen a obligaţiilor fiscale, dacă legea nu prevede altfel, atât pentru neplata la termen de către subîmprumutaţi şi/sau garantaţi de stat a comisionului la fondul de risc, cât şi pentru neplata la termen a ratelor de capital, a dobânzilor, a comisioanelor şi a altor costuri aferente finanţărilor rambursabile subîmprumutate şi/sau garantate de stat, în situaţia în care plăţile sunt efectuate de Ministerul Economiei şi Finanţelor în calitate de împrumutat/garant, până la achitarea integrală a sumelor datorate.Majorările de întârziere percepute de Ministerul Economiei şi Finanţelor pentru neplata la termen a comisionului la fondul de risc de către subîmprumutaţi şi/sau garantaţi de stat se calculează asupra echivalentului în lei al sumei datorate în valută de contract, determinat pe baza cursului valutar valabil la data scadenţei acesteia sau asupra plăţii în lei, după caz.Majorările de întârziere percepute de Ministerul Economiei şi Finanţelor pentru neplata la termen de către subîmprumutaţi şi/sau garantaţi de stat a ratelor de capital, a dobânzilor, a comisioanelor şi a altor costuri aferente finanţărilor rambursabile subîmprumutate şi/sau garantate de stat se calculează asupra echivalentului în lei al sumei datorate în valută de contract, determinat pe baza cursului valutar valabil la data scadenţei la extern sau asupra plăţii în lei, după caz.Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv, respectiv data debitării contului plătitorului, beneficiar de finanţări rambursabile subîmprumutate şi/sau garantate de stat, data putând fi dovedită prin extrasul de cont al contribuabilului.Pentru creanţele fiscale reprezentând sume datorate fondului de risc născute anterior sau ulterior datei de deschidere a procedurii insolvenţei nu se datorează şi nu se calculează majorări de întârziere după data deschiderii procedurii insolvenţei, dacă legea nu prevede altfel.Plăţi din fondul de riscSumele aflate în fondul de risc sunt destinate achitării obligaţiilor aferente subîmprumuturilor şi garanţiilor de stat, în cazul în care beneficiarii finali nu dispun de resurse financiare proprii pentru achitarea obligaţiilor de plată la termenele scadente.La sfârşitul anului bugetar, Ministerul Economiei şi Finanţelor regularizează cu bugetul de stat disponibilităţile aflate în fondul de risc constituit potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, în limita sumelor alocate din bugetul de stat.  +  Capitolul II Proceduri de plată1. Ministrul economiei şi finanţelor, în calitate de ordonator principal de credite, în cazul administrării şi gestionării fondului de risc, îndeplineşte atribuţiile şi răspunderile prevăzute în Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, respectiv privind aprobarea angajării, lichidării şi ordonanţării cheltuielilor din fonduri publice.În situaţia în care subîmprumutaţii şi/sau garantaţii de stat nu pot asigura integral ori parţial, la termenele scadente, sumele necesare achitării ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente finanţărilor rambursabile subîmprumutate şi/sau garantate de stat, ministrul economiei şi finanţelor sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii în calitate de împrumutat direct sau garant dispune efectuarea plăţii pe baza următoarelor documente, după caz: a) adresa de solicitare a beneficiarului pentru efectuarea plăţii de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, în calitate de împrumutat direct sau garant, împreună cu declaraţia pe propria răspundere (anexa nr. 1) a conducătorilor persoanei juridice beneficiare a finanţării rambursabile subîmprumutate şi/sau garantate de stat, prin care Ministerul Economiei şi Finanţelor este informat, în scris, cu 10 zile calendaristice înainte de data scadenţei, despre imposibilitatea constituirii parţiale sau totale a sumelor necesare pentru plata obligaţiilor ce decurg din finanţările rambursabile; b) cererea de plată înaintată Ministerului Economiei şi Finanţelor de către administratorul judiciar şi/sau lichidator în cazul în care beneficiarul finanţării rambursabile garantate de stat şi/sau contractate de stat şi subîmprumutate se află în procedură de insolvenţă şi/sau faliment; c) înştiinţarea în scris, transmisă de instituţia creditoare Ministerului Economiei şi Finanţelor, în vederea exercitării obligaţiei de împrumutat direct, potrivit clauzelor prevăzute în acordul de împrumut, sau obligaţiei de garant, în conformitate cu clauzele prevăzute în scrisoarea de garanţie, înştiinţare care include: rata de capital, valoarea dobânzii şi alte costuri ce urmează să fie plătite instituţiei creditoare, conform acordului/contractului de împrumut, data scadenţei, contul şi banca unde urmează să se efectueze plata; d) note de fundamentare privind cumpărarea şi plata de valută (anexele nr. 2 şi 3), prin care se propune semnarea ordinului de schimb valutar pentru cumpărare valută, precum şi a ordinului de plată valută de către ordonatorul principal de credite sau de către persoana delegată de acesta; e) ordinul de schimb valutar pentru cumpărare valută (anexa nr. 4), care va cuprinde:- suma solicitată în valută (codul valutei, suma în cifre şi în litere);- data valutei;- numărul de cont în valută al Ministerului Economiei şi Finanţelor;- numărul de cont în lei al Ministerului Economiei şi Finanţelor;- operaţiunea;- instrucţiuni privind decontarea;- detalii privind persoanele de contact din Ministerul Economiei şi Finanţelor; f) ordinul de plată valută (anexa nr. 5), care va cuprinde:- suma solicitată în valută (codul valutei, suma în cifre şi în litere);- data valutei;- beneficiarul sumei (numele şi sediul);- banca beneficiarului şi numărul contului;- explicaţii asupra operaţiunii (rata de capital, dobânda, comisioanele, alte costuri aferente împrumutului, persoana juridică subîmprumutată şi/sau garantată de stat, numărul şi data acordului de împrumut sau scrisorii de garanţie, după caz, actul normativ de aprobare a acordului de împrumut sau garantării împrumutului);- instrucţiuni privind decontarea;- detalii privind persoane de contact din Ministerul Economiei şi Finanţelor; g) nota de decontare cu Banca Naţională a României a contravalorii în lei (anexa nr. 6) din disponibilul fondului de risc pentru decontarea echivalentului în lei al valutei datorate unui creditor extern, aprobată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii, însoţită de ordinul de schimb valutar pentru cumpărare valută, ordinul de plată valută, comunicarea Băncii Naţionale a României privind confirmarea operaţiunii de schimb valutar, notificarea de plată de la banca/instituţia finanţatoare, adresa de solicitare a beneficiarului pentru efectuarea plăţii de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, în calitate de împrumutat direct sau garant, respectiv cererea de plată înaintată Ministerului Economiei şi Finanţelor de către administratorul judiciar/lichidatorul în cazul în care beneficiarul finanţării rambursabile garantate de stat şi/sau contractate de stat şi subîmprumutate se află în procedură de faliment şi/sau insolvenţă; h) nota de decontare a contravalorii în lei (anexa nr. 6 bis) din disponibilul fondului de risc, pentru decontarea sumei în lei datorată unui creditor intern, aprobată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii, însoţită de notificarea de plată de la banca/instituţia finanţatoare, adresa de solicitare a beneficiarului pentru efectuarea plăţii de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, în calitate de împrumutat direct sau garant, respectiv cererea de plată înaintată Ministerului Economiei şi Finanţelor de către administratorul judiciar/lichidatorul în cazul în care beneficiarul finanţării rambursabile garantate de stat şi/sau contractate de stat şi subîmprumutate se află în procedură de faliment şi/sau insolvenţă; i) în cazul în care disponibilul din fondul de risc nu acoperă contravaloarea în lei a sumei în valută cumpărate de Banca Naţională a României, respectiv valoarea necesară în lei în cazul finanţărilor rambursabile subîmprumutate şi/sau garantate de stat, contractate în lei, de la un finanţator intern, Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va întocmi şi va transmite la Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică, pe lângă documentele menţionate mai sus, şi următoarele documente:- notă de fundamentare (anexele nr. 7 şi 7 bis), prin care se propune semnarea cererii de deschidere de credite bugetare din capitolul 55.01, titlul 51, articolul 02, alineatul 10 "Plăţi în contul creditelor garantate şi/sau subîmprumutate", aprobată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii;- cererea de deschidere de credite bugetare, aprobată şi semnată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii, cu viza controlului financiar preventiv propriu şi delegat;- notă de lichidare (anexele nr. 8 şi 8 bis), prin care se propune alimentarea contului "Disponibil fond de risc", din capitolul 55.01, titlul 51, articolul 02, alineatul 10, aprobată pentru bun de plată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii;- ordonanţare de plată (anexele nr. 9 şi 9 bis), aprobată de ordonatorul principal de credite sau de persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuţii, cu viza controlului financiar preventiv propriu şi delegat.2. În cazul în care executarea unei scrisori de garanţie se face în baza unei hotărâri judecătoreşti, ministrul economiei şi finanţelor aprobă plata în baza documentaţiei aferente şi a unei note întocmite de Direcţia generală juridică, care are la bază referatul de instrumentare a cauzei, din care rezultă evoluţia litigiului de la cererea petentului şi până la data când se solicită executarea. În baza aprobării plăţii, Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică întocmeşte documentaţia corespunzător procedurii de la pct. 1.În cazul concilierilor directe şi în cazul în care achitarea obligaţiilor de plată asumate în calitate de garant au fost reglementate printr-un act normativ, documentaţia aferentă plăţii se întocmeşte de Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, cu viza Direcţiei generale juridice.  +  Capitolul III Evidenţa, raportarea, modul de constituire, administrare şi utilizare a fondului de risc1. În baza evidenţelor proprii şi a extraselor şi fişelor de cont primite de la Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică, Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică întocmeşte situaţii operative privind încasările şi plăţile din fondul de risc.Periodic se procedează la efectuarea unui punctaj între situaţia operativă şi evidenţa contabilă, iar anual Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va prezenta conducerii ministerului un raport privind modul de constituire şi utilizare a fondului de risc.2. Evidenţa contabilă sintetică şi analitică a fondului de risc se organizează în cadrul Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publică potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi reglementărilor contabile aplicabile.3. În baza comunicărilor transmise de Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, în conformitate cu prevederile acordurilor de împrumut subsidiar, convenţiilor de garantare şi acordurilor de împrumut subsidiar şi garanţie încheiate, Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică înregistrează persoanele juridice subîmprumutate sau garantate de stat ca debitori la fondul de risc pentru obligaţiile de plată aferente.4. Extrasele de cont conţinând sumele încasate de Ministerul Economiei şi Finanţelor de la subîmprumutaţi şi/sau garantaţi de stat se transmit de către Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică, pentru codificare, Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică. Codificarea documentelor justificative se efectuează în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestora.5. Debitele rezultate din rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente acestora, precum şi din comisionul la fondul de risc reprezintă creanţe fiscale principale, iar majorările de întârziere aferente acestora reprezintă creanţe fiscale accesorii.Stingerea obligaţiilor prevăzute la alineatul 1 se face în conformitate cu dispoziţiile titlului VIII "Colectarea creanţelor fiscale" din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.În cazul stingerii prin plată a acestor obligaţii, momentul plăţii este stabilit conform prevederilor art. 114 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.În cazul creanţelor fiscale stinse prin compensare, majorările de întârziere se datorează potrivit art. 122 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.În cazul creanţelor fiscale datorate la fondul de risc, reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente achitate de Ministerul Economiei şi Finanţelor la extern în contul subîmprumutaţilor şi/sau garantaţilor, stinse prin compensare, data stingerii este data depunerii cererii de rambursare sau restituire, după caz.În cazul creanţei fiscale reprezentând comision la fondul de risc, stins prin compensare, cursul valutar utilizat la data stingerii este cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data depunerii cererii de rambursare sau restituire, după caz.În cazul în care s-a început procedura de executare silită, prin poprire asupra conturilor de disponibilităţi băneşti deschise la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele beneficiarilor de finanţări rambursabile garantate de stat şi/sau contractate de stat şi subîmprumutate, momentul plăţii este data instrumentelor de decontare specifice, astfel cum această informaţie este transmisă prin mesajul electronic de plată, pe baza cărora se creditează aceste conturi.Dacă subîmprumutaţii şi/sau garantaţii de stat datorează obligaţii fiscale reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente, comision la fondul de risc, precum şi accesorii aferente acestora, provenind din finanţări rambursabile subîmprumutate şi/sau garantate de către stat, iar suma plătită nu este suficientă pentru a stinge toate datoriile către fondul de risc, stingerea obligaţiilor fiscale se efectuează în ordinea prevăzută la art. 115 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Pentru aplicarea prevederilor art. 115 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se are în vedere stingerea integrală a obligaţiilor fiscale datorate către fondul de risc, în ordinea vechimii, după cum urmează: a) rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente; b) comision la fondul de risc; c) accesorii aferente lit. a); d) accesorii aferente lit. b).Vechimea obligaţiilor fiscale de plată către fondul de risc se stabileşte în conformitate cu art. 115 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.În cazul debitorilor aflaţi sub incidenţa Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările ulterioare, ordinea de stingere a obligaţiilor fiscale datorate către fondul de risc este cea prevăzută în art. 115 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.În cazul sumelor încasate în plus pe destinaţiile specificate în ordinul de plată de la subîmprumutaţi şi/sau garantaţi pentru stingerea unor obligaţii de plată către fondul de risc, acestea se utilizează pentru stingerea parţială/totală a debitului restant la fondul de risc.Pentru stingerea debitului în valută, beneficiarul va vira echivalentul în lei al obligaţiei de plată la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data plăţii.Sumele recuperate de AVAS în urma valorificării creanţelor preluate în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2003, aprobată prin Legea nr. 381/2003, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 29/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2002, se evidenţiază în contabilitate conform art. 8 şi 9 din normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 303/2002, într-un cont analitic distinct, deschis în cadrul fondului de risc.6. Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va transmite Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publică, până la data de 20 a lunii următoare trimestrului încheiat, în vederea înregistrării în contabilitate, următoarele situaţii, întocmite distinct pentru fiecare beneficiar: a) situaţia comisioanelor la fondul de risc de încasat pentru trimestrul următor; b) situaţia debitelor reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente, precum şi a debitelor reprezentând comision la fondul de risc; c) situaţia majorărilor de întârziere calculate pentru neplata comisioanelor la fondul de risc; d) situaţia majorărilor de întârziere calculate pentru neplata ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente.7. Sumele plătite de Ministerul Economiei şi Finanţelor în contul subîmprumutaţilor sau garantaţilor de stat se evidenţiază în contabilitate atât în valută de contract, cât şi în lei, la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ziua plăţii, în contul "Debitori la fondul de risc", până la recuperarea acestora de la beneficiarii finanţărilor rambursabile subîmprumutate sau garantate de stat.Reevaluarea soldurilor debitelor în valută se efectuează trimestrial şi la sfârşitul fiecărui an bugetar, precum şi în alte situaţii prevăzute de lege, utilizându-se cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ultima zi a perioadei.8. Fişele de cont aferente debitelor de recuperat din rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri, fişele de cont aferente majorărilor de întârziere aferente, precum şi cele reprezentând comisionul la fondul de risc şi majorările de întârziere aferente acestuia se transmit anual de către Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică atât Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică, cât şi persoanelor juridice debitoare pentru a fi confirmate în conformitate cu prevederile pct. 29 din anexa nr. 1 la Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.753/2004, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul IV Procedura de recuperare a sumelor datorate de subîmprumutaţii sau garantaţii de stat1. Sumele achitate la extern de Ministerul Economiei şi Finanţelor, în calitate de garant, şi cesionate la AVAS se vor recupera de către AVAS de la beneficiarii acestor împrumuturi, societăţi comerciale, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2002, şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 303/2002, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2003, aprobată prin Legea nr. 381/2003.2. Sumele plătite la scadenţe de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, în calitate de împrumutat sau garant, în contul subîmprumutaţilor sau garantaţilor de stat, ca urmare a lipsei disponibilităţilor financiare ale acestora, reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri, precum şi comisioanele datorate şi neachitate la fondul de risc de către aceştia, şi majorările de întârziere aferente se recuperează de către organele fiscale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal beneficiarii.3. Organelor fiscale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal beneficiarii de credite garantate de stat le revine sarcina de a recupera şi sumele plătite de Ministerul Economiei şi Finanţelor în contul acestora, reprezentând executarea unor scrisori de garanţie la solicitarea băncilor comerciale sau pentru punerea în aplicare a unor hotărâri judecătoreşti ca urmare a acţionării în justiţie a Ministerului Economiei şi Finanţelor, în calitatea acestuia de garant, de către instituţia creditoare.4. Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică transmite, trimestrial, debitorilor la fondul de risc, beneficiari de finanţări rambursabile subîmprumutate sau garantate de stat, înscrisurile prin care se individualizează la data scadenţei creanţele fiscale principale de recuperat, respectiv ratele de capital, dobânzile, comisioanele şi alte costuri aferente finanţărilor rambursabile subîmprumutate sau garantate de stat, comisioanele datorate şi neachitate la fondul de risc, precum şi creanţele fiscale accesorii de recuperat, aferente creanţelor fiscale principale, care s-au acumulat în trimestrul anterior transmiterii înscrisurilor, cu menţiunea că acestea se calculează în continuare de către Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică şi se datorează până la data stingerii integrale a debitului, şi care constituie în momentul emiterii titluri de creanţe.5. Dacă în termenul prevăzut în titlurile de creanţă menţionate la pct. 4 beneficiarii de finanţări rambursabile subîmprumutate sau garantate de stat nu achită sau nu fac dovada plăţii sumelor menţionate în titlul de creanţă, Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va comunică organelor fiscale competente, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal subîmprumutaţii sau garantaţii de stat, aceste titluri de creanţă care au devenit titluri executorii, însoţite de dovada comunicării acestora către subîmprumutaţii sau garantaţii de stat, în vederea efectuării procedurii de executare silită potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.5.1. Dispoziţiile pct. 4 şi 5 se aplică în mod corespunzător şi în cazul creanţelor prevăzute la pct. 2 şi 3.În cazul punerii în aplicare a unor hotărâri judecătoreşti privind creanţele prevăzute la pct. 2 şi 3, hotărârile judecătoreşti definitive şi executorii, obţinute ca urmare a demersurilor legale făcute de Direcţia generală juridică din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, constituie titluri executorii şi se comunică spre executare silită organelor fiscale competente, de către Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică.6. Împotriva titlurilor de creanţă emise de Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, potrivit pct. 4, beneficiarii de finanţări rambursabile subîmprumutate sau garantate de stat pot formula plângere prealabilă în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării înscrisului cuprins în anexa nr. 10, în condiţiile legii, dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii acestuia. Plângerea prealabilă se depune la Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică şi se soluţionează de către această direcţie cu avizul Direcţiei generale juridice din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, răspunsul la aceasta fiind semnat de către ministrul economiei şi finanţelor sau de către persoana delegată în acest sens.7. Efectuarea compensării obligaţiilor fiscale principale datorate fondului de risc şi obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora ale subîmprumutaţilor şi/sau garantaţilor de stat, precum şi eliberarea certificatelor de atestare fiscală se realizează conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;8. Organele fiscale competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu atribuţii în administrarea fiscală a beneficiarilor de finanţări rambursabile subîmprumutate şi garantate de stat, în a căror rază teritorială se află domiciliul fiscal al acestora, înştiinţează Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, asupra declanşării procedurii de executare silită, respectiv asupra efectuării compensării conform pct. 6 şi asupra eliberării certificatelor de obligaţii fiscale.9. În cazul în care beneficiarul finanţării rambursabile garantate de stat şi/sau contractate de stat şi subîmprumutate se află în procedură de faliment şi/sau insolvenţă, Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Direcţia generală juridică, va mandata direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale de care aparţin contribuabilii respectivi sau Direcţia generală juridică din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru marii contribuabili să formuleze cererea de înscriere la masa credală a creanţelor fiscale reprezentând sume datorate fondului de risc, în vederea recuperării acestor creanţe.10. Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică are obligaţia de a transmite direcţiilor generale ale finanţelor publice teritoriale de care aparţin contribuabilii respectivi, precum şi administratorului judiciar şi/sau lichidatorului creanţele care au fost scadente şi plătite de Ministerul Economiei şi Finanţelor, în calitate de împrumutat şi/sau garant, în locul beneficiarului finanţării rambursabile garantate de stat şi/sau contractate de stat şi subîmprumutate, respectiv debitele rezultate din neplata comisionului la fondul de risc, precum şi accesoriile aferente, într-un termen rezonabil, în vederea respectării termenului-limită pentru depunerea cererii de înscriere a creanţelor la masa credală. Potrivit dispoziţiilor art. 64 din Legea nr. 85/2006, cu modificările ulterioare, Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va transmite, într-un termen rezonabil, până la termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor la masa credală, şi creanţele nescadente, respectiv sumele datorate fondului de risc născute ulterior datei deschiderii insolvenţei, previzionate în valută de contract şi/sau în lei, după caz, în vederea înscrierii provizorii la masa credală.11. Pe măsura efectuării plăţii de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, în calitate de împrumutat şi/sau garant, în locul beneficiarului finanţării rambursabile garantate de stat şi/sau contractate de stat şi subîmprumutate, Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va solicita direcţiilor generale ale finanţelor publice teritoriale de care aparţin contribuabilii respectivi, precum şi administratorului judiciar şi/sau lichidatorului trecerea din tabelul preliminar de creanţe în tabelul definitiv a creanţelor fiscale reprezentând sume datorate fondului de risc, născute ulterior datei deschiderii procedurii insolvenţei, la valoarea lor certă de la data scadenţei.12. Ratele de capital, dobânzile, comisioanele şi alte costuri aferente finanţărilor rambursabile subîmprumutate şi/sau garantate de stat, comisioanele la fondul de risc, precum şi majorările de întârziere aferente, recuperate în urma aplicării procedurii de executare silită, de către organele fiscale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal beneficiarii de finanţări rambursabile subîmprumutate şi/sau garantate de stat, precum şi cele realizate în urma lichidării activelor persoanelor juridice aflate în faliment, se virează de către acestea în contul IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX deschis pe numele Ministerului Economiei şi Finanţelor la Trezoreria Operativă Centrală, cod de identificare fiscală 8609468, în vederea reîntregirii disponibilului fondului de risc.13. În baza procesului-verbal de scădere din evidenţă a obligaţiilor fiscale, întocmit în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materie de insolvabilitate, creanţele fiscale reprezentând sume datorate fondului de risc de către beneficiarii finanţării rambursabile garantate de stat şi/sau contractate de stat şi subîmprumutate, radiaţi din registrul comerţului, se scad din evidenţa analitică pe plătitori a organului fiscal competent după radiere, indiferent dacă s-a atras răspunderea altor persoane pentru plata obligaţiilor fiscale, în conformitate cu prevederile art. 176 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.În baza unei note întocmite de Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică şi aprobată de către ministrul economiei şi finanţelor se scad din evidenţele contabile ale Ministerului Economiei şi Finanţelor creanţele fiscale reprezentând sume datorate la fondul de risc de către beneficiarii finanţărilor rambursabile garantate de stat şi/sau contractate de stat şi subîmprumutate, radiaţi din registrul comerţului, pentru care nu există nici succesori de drept ai acestora care să preia drepturile şi obligaţiile.14. Sumele încasate în plus la fondul de risc şi înregistrate în contabilitate la poziţia "Creditori la fondul de risc" cu o vechime mai mare de 5 ani, pentru care a intervenit prescripţia dreptului de a cere compensarea sau restituirea în conformitate cu art. 135 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi sumele care nu mai pot fi restituite creditorilor întrucât au fost radiaţi din registrul comerţului şi nu mai există nici succesori de drept, se fac venituri la bugetul de stat.  +  Capitolul V Contabilitatea fondului de riscGestionarea fondului de risc se efectuează de Ministerul Economiei şi Finanţelor - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică prin contul curent general al Trezoreriei Statului.În contabilitatea Trezoreriei Statului, organizată în cadrul Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publică din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, operaţiunile privind încasările şi plăţile aferente fondului de risc se reflectă cu ajutorul următoarelor conturi:- 135 "Fondul de risc"- 135.1 "Fond de risc - comisioane"- 135.2 "Fond de risc - majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru neplata comisionului"- 135.3 - "Fond de risc - dobânzi aferente disponibilităţilor"- 135.4 - "Fond de risc - sume primite de la bugetul de stat"- 135.5 - "Fond de risc - creanţe stinse conform legii"- 135.6 "Fond de risc - creanţe predate la AVAS"- 135.7 - "Fond de risc pentru stimulente"- 135.9 - "Fond de risc - alte sume"- 260 - "Titluri de participare"- 461.x.04.01.01 "Debitori la fondul de risc din executarea garanţiilor interne de stat"- 461.x.04.01.02 "Debitori la fondul de risc din executarea garanţiilor externe de stat"- 461.x.04.01.03 "Debitori la fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate"- 461.x.04.02.01 "Debitori din comisioane şi majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garanţiile interne de stat"- 461.x.04.02.01.01 cod fiscal debitor "Debitori din comisioane cuvenite fondului de risc pentru garanţiile interne de stat"- 461.x.04.02.01.02 cod fiscal debitor "Debitori din majorări de întârziere pentru neplata comisionului cuvenite fondului de risc pentru garanţiile interne de stat"- 461.x.04.02.01.03 cod fiscal debitor "Debitori din majorări de întârziere pentru neplata ratelor de capital, dobânzilor şi altor costuri cuvenite fondului de risc pentru garanţiile interne de stat"- 461.x.04.02.02 "Debitori din comisioane, dobânzi şi majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garanţii externe de stat"- 461.x.04.02.02.01 cod fiscal debitor "Debitori din comisioane cuvenite fondului de risc pentru garanţii externe de stat"- 461.x.04.02.02.02 cod fiscal debitor "Debitori din majorări de întârziere pentru neplata comisionului cuvenite fondului de risc pentru garanţii externe de stat"- 461.x.04.02.02.03 cod fiscal debitor "Debitori din majorări de întârziere pentru neplata ratelor de capital, dobânzilor şi altor costuri cuvenite fondului de risc pentru garanţii externe de stat"- 461.x.04.02.02.04 cod fiscal debitor "Debitori din dobânzi aferente debitelor eşalonate la plată cuvenite fondului de risc pentru garanţii externe de stat"- 461.x.04.02.03 "Debitori din comisioane, majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate"- 461.x.04.02.03.01 cod fiscal debitor "Debitori din comisioane cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate"- 461.x.04.02.03.02 cod fiscal debitor "Debitori din majorări de întârziere pentru neplata comisionului cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate"- 461.x.04.02.03.03 cod fiscal debitor "Debitori din majorări de întârziere pentru neplata ratelor de capital, dobânzilor şi altor costuri cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate"- 461.1.04.03 "Debitori din neplata comisioanelor, majorări de întârziere la fondul de risc din executarea garanţiilor externe de stat conform Ordonanţei Guvernului nr. 14/1995"- 462.x.02.01 "Creditori din rate de capital, comisioane, majorări de întârziere la fondul de risc pentru garanţii interne de stat"- 462.x.02.02 "Creditori din rate de capital, comisioane, majorări de întârziere la fondul de risc pentru garanţii externe de stat"- 462.x.02.03 "Creditori din rate de capital, comisioane, majorări de întârziere la fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate"- 473.2.01 "Decontări din operaţii în curs de clarificare privind fondul de risc pentru garanţii interne de stat"- 473.2.02 "Decontări din operaţii în curs de clarificare privind fondul de risc pentru garanţii externe de stat"- 473.2.03 "Decontări din operaţii în curs de clarificare privind fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate"- 512.1.05 "Disponibil la fondul de risc"- 512.4.06 "Disponibil în valută pentru rate de capital, dobânzi şi alte costuri - conform Convenţiei BNR"- 518.7.01 "Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor"- 664 "Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate"- 665.5.01 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente fondului de risc pentru garanţii interne de stat"- 665.5.02 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente fondului de risc din execuţia garanţiilor externe de stat"- 665.5.03 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate"- 765.5 "Venituri din diferenţe de curs valutar aferente fondului de risc"- 765.5.01 "Venituri din diferenţe de curs valutar aferente fondului de risc pentru garanţii interne de stat"- 765.5.02 "Venituri din diferenţe de curs valutar aferente fondului de risc din execuţia garanţiilor externe de stat"- 765.5.03 "Venituri din diferenţe de curs valutar aferente fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate".Înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni privind constituirea şi utilizarea fondului de risc este prevăzută în monografia prezentată în anexa nr. 11.Monografia privind constituirea şi utilizarea fondului de risc de către persoanele juridice beneficiare este prezentată în anexa nr. 12.Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 1 la normeOperatorul economic ..................Către- model -MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORDirecţia generală de trezorerie şi datorie publicăReferitor la împrumutul extern/intern în valoare de ............., contractat de operatorul economic/Ministerul Economiei şi Finanţelor de la banca finanţatoare ................................ şi garantat/subîmprumutat de Ministerul Economiei şi Finanţelor cu Scrisoarea de garanţie nr. ... /data/Acordul de împrumut subsidiar nr. ............./data sau Acordul de împrumut subsidiar şi garanţie nr. ................_/data pentru proiectul .................., pentru sumele scadente la data de ........................, compuse din: (rată de capital, dobândă, comisioane şi alte costuri aferente creditului intern/extern) ....................., declarăm pe propria răspundere că societatea noastră nu dispune de sumele necesare achitării acestei obligaţii, motiv pentru care solicităm sprijinul Ministerului Economiei şi Finanţelor pentru efectuarea plăţilor în calitate de garant/împrumutat direct.Ne angajăm să achităm debitul astfel creat în contul Ministerului Economiei şi Finanţelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind colectarea creanţelor fiscale, dacă legea nu prevede altfel.Anexăm la prezenta analiza justificativă a situaţiei financiare a societăţii.Director,..................  +  Anexa 2 la norme    DIRECŢIA GENERALĂ ..........................    Nr. .............../.......................                             NOTĂ DE FUNDAMENTARE        privind cumpărarea şi plata de valută în valoare de ................           necesară plăţii la scadenţa din data ..........................                                  - model -
    Denumirea contractului/acordului de împrumut:
    Data semnării:
    Document de aprobare:
    Valoarea contractului/acordului de împrumut:
    Perioada de acordare a împrumutului, perioada de graţie:
    Informaţii privind beneficiarul acordului de împrumut/garantat/subîmprumutatDenumirea beneficiarului: Data semnării scrisorii de garanţie/acordului de împrumut subsidiar/acordului de împrumut subsidiar şi garanţie:
    Surse de acoperire a ratelor de capital, dobânzii, comisioanelor şi a altor costuri aferente, conform contractului/acordului de împrumut:
    Perioada de tragere a sumelor împrumutului:
    Utilizarea împrumutului:% Sold
    Solicitarea de plată din partea beneficiarului [nr. şi data*)]
    Suma ce urmează a fi plătită de Ministerul Economiei şi Finanţelor  (în cifre şi în litere):
    Modalitatea de plată conform scrisorii de garanţie/[acordului  de împrumut subsidiar/acordului de împrumut subsidiar şi  garanţie*)]:
    [Numărul şi data ordinului de plată cu care beneficiarul a virat suma necesară valutei scadente*)]:
    [Suma virată de beneficiari*)]:
  Având în vedere cele prezentate, vă propunem semnarea ordinului de schimb valutar pentru cumpărare valută, precum şi a ordinului de plată valută prezentate alăturat.Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare, certificăm operaţiunea în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii.Şef serviciu,.................Executant,......................--------- Notă *) Dacă este cazul.
   +  Anexa 3*) la norme
      MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
      DIRECŢIA GENERALĂ ...........................
      Nr. ............../..........................
                               NOTĂ DE FUNDAMENTARE
           privind cumpărarea de valută în valoare de ......................,
                  scadentă la data de ..........................
                                      - model -
  Denumirea acordului de împrumut/ scrisorii de garanţie 1. Acordul de împrumut/ Scrisoarea de garanţie nr. ......../............, în valoare de ..........., destinat ................ 2. Acordul de împrumut/ Scrisoarea de garanţie nr. ......../................, în valoare de ............, destinat.................. 3. Acordul de împrumut/ Scrisoarea de garanţie nr. ......../................, în valoare de ............, destinat.................. Sume scadente în valută Rata de capital .......... Dobânda .................. Comisioane ............... Alte costuri ............. Total: ................... Rata de capital .......... Dobânda .................. Comisioane ............... Alte costuri ............. Total: ................... Rata de capital .......... Dobânda .................. Comisioane ............... Alte costuri ............. Total: ...................
  Total general:
  Având în vedere cele prezentate, vă propunem semnarea ordinului de schimb valutar pentru cumpărare valută prezentat alăturat. Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare, certificăm operaţiunea în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii.
                Şef serviciu, Executant,
            ....................... ......................
  ---------- Notă *) Se completează după caz.
   +  Anexa 4 la norme
      MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
      Adresa/Sediul ...............................
      Nr. ................./data ..................
               ORDIN DE SCHIMB VALUTAR PENTRU CUMPĂRARE VALUTĂ
                                   - model -
  Suma solicitată în valută Data valutei Nr. de cont în valută al M.E.F. Nr. de cont în lei al M.E.F.
  Operaţiunea Cumpărare valută de la B.N.R., în conformitate cu prevede- rile Actului adiţional nr. 2 la Convenţia nr. 181.202/4/ 2003, încheiată între Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Banca Naţională a României, modificată şi completată prin Actul adiţional nr. 2 la Convenţia nr. 181.202/4/2003
  Instrucţiuni privind decontarea Contravaloarea în lei se va vira de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, cu aceeaşi dată a valutei, din contul deschis la Trezoreria Operativă Centrală.
  Persoane de contact Nume şi prenume: Funcţia: Telefon: Fax:
                                    Funcţia
                          .........................
                            (semnătura autorizată)
                              Persoana autorizată
                           ..........................
                                (nume şi prenume)
                                       L.S.
   +  Anexa 5 la normeMINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORNr. ................/data ................ORDIN DE PLATĂ VALUTĂ- model -CătreBanca Naţională a RomânieiDirecţia plăţiStr. Lipscani nr. 25Bucureşti, România
    Suma solicitată în valută (codul valutei, în cifre şi în litere)Data valutei  ÂZZ/LL/AABeneficiarul sumei (numele şi sediul)Banca beneficiarului
      Numele băncii:
    Numele contului:
    Nr. contului:
    Adresa SWIFT:
    Referinţă:
    Destinaţia sumei solicitateAcord de împrumut/ scrisoare de garanţieAprobat prin (denumirea actului normativ)Rata de capital:
    Dobânda:
    Comisioane:
    Alte costuri:
    Instrucţiuni privind decontarea  Plata se va efectua din contul în valută nr. ....., deschis la Banca Naţională a României în baza Acordului  de împrumut/Scrisorii de garanţie nr. .... şi în conformitate cu prevederile Actului adiţional nr. 2 la Convenţia nr. 181.202/4/2003, încheiată între Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Banca Naţională a României, modificată şi completată prin Actul adiţional nr. 2 la Convenţia nr. 181.202/4/2003.
    Persoane de contact:  (numele, funcţia,  telefon, fax)
  Funcţia.........................(semnătura autorizată)Persoana autorizată...........................(nume şi prenume)L.S.
   +  Anexa 6 la normeSe aprobăOrdonator principal de credite(sau persoana delegată de acesta)NOTĂde decontare a contravalorii în lei a valutei cumpărate, necesarăplăţii la scadenţă- model -Referitor la: Scadenţa din data de ........................, aferentăîmprumutului în valoare de .................contractat/subîmprumutat deoperatorul economic/Ministerul Economiei şi Finanţelor ................. dela ........................................................................,(banca/instituţia finanţatoare)pentru realizarea ..........................................................(denumirea proiectului)
    Obligaţia de plată scadentă, în valutăRata de capital:
      Dobândă:
      Comisioane:
      Alte costuri:
      Total:
    Cursul valutar al tranzacţiei de cumpărare valută . . . . . . . . . . lei/valută, comunicat de Banca Naţională a României, cu confirmare operaţiune de schimb valutar (cumpărare valută de la B.N.R.) nr. . . . . . . . . . . /data
    Contravaloarea în lei pentru valuta cumpărată, la cursul comunicat de Banca Naţională a României. . . . . . . . . lei
    1. Soldul contului de disponibil în fondul de risc la data de . . . . . . . . , conform Adresei Direcţiei generale . . . . . . . . . . nr. . . . . /data:. . . . . . . . . lei
    2. Total plăţi angajate la data de . . . . . . . . . . . . . . . . .:. . . . . . . . . lei
    3. (1-2) Sume disponibile în fondul de risc*):. . . . . . . . . lei
  Având în vedere cele menţionate mai sus, propunem următoarele:1. aprobarea efectuării plăţii către Banca Naţională a României, de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, a contravalorii în lei a sumei de ........(valuta)......, scadentă la data de ....................., respectiv ...................... lei, din disponibilul fondului de risc;2. virarea sumei de ........................... lei [echivalentul în lei al obligaţiei de plată, transformat la cursul comunicat de Banca Naţională a României] din contul IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX (cod fiscal 8609468), deschis pe numele MEF la Trezoreria Operativă Centrală, în contul Băncii Naţionale a României SWIFT BIC-NBORROBP (CUI 361684) şi transmiterea la Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică a unei copii a ordinului de plată respectiv de către Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică;3. evidenţierea în contabilitate a sumei în lei aferente acestei plăţi şi care reprezintă debit al operatorului economic ...................... faţă de Ministerul Economiei şi Finanţelor.[Anexăm la prezenta Notificarea de plată a băncii finanţatoare nr. ............../data şi Adresa operatorului economic ................. de solicitare a efectuării plăţii de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, în calitate de garant/împrumutat direct, înregistrată la Ministerul Economiei şi Finanţelor cu nr. ......./data, Ordinul de schimb valutar pentru cumpărare valută nr. ......./data, Ordinul de plată valută nr. ........./data, confirmarea Băncii Naţionale a României privind operaţiunea de schimb valutar (cumpărare valută de la BNR).]*)Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare, certificăm operaţiunea în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii.Şef serviciu,..................-------- Notă *) Se completează în cazul în care nu se întocmeşte nota de lichidare.
   +  Anexa 6 bis la normeSe aprobăOrdonator principal de credite(sau persoana delegată de acesta)NOTĂde decontare a sumei în lei necesare plăţii la scadenţă- model -Referitor la: Scadenţa din data de .........................., aferentăîmprumutului în valoare de ................... lei, contractat/subîmprumutatde operatorul economic/Ministerul Economiei şi Finanţelor ...................de la .......................................................................(banca/instituţia finanţatoare)pentru realizarea ...........................................................(denumirea proiectului)
    Obligaţia de plată scadentă, în leiRata de capital:
      Dobândă:
      Comisioane:
      Alte costuri:
      Total:
    1. Soldul contului de disponibil în fondul de risc la data de . . . . . . . . , conform Adresei Direcţiei generale . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . /data:. . . . . . . . lei
    2. Total plăţi angajate la data de . . . . . . . . . . . . :. . . . . . . . lei
    3. (1-2) Sume disponibile în fondul de risc*):. . . . . . . . lei
  Având în vedere cele menţionate mai sus, propunem următoarele:1. aprobarea efectuării plăţii către banca/instituţia financiară, de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, a sumei în lei de .............., scadentă la data de .............., din disponibilul fondului de risc;2. virarea sumei de .............. lei din contul IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX (cod fiscal 8609468), deschis pe numele Ministerului Economiei şi Finanţelor la Trezoreria Operativă Centrală, în contul băncii/instituţiei financiare şi transmiterea la Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică a unei copii a ordinului de plată respectiv de către Direcţia generală a trezoreriei şi contabilităţii publice;3. evidenţierea în contabilitate a sumei în lei aferente acestei plăţi, care reprezintă debit al operatorului economic ...................... faţă de Ministerul Economiei şi Finanţelor.[Anexăm la prezenta Notificarea de plată a băncii/instituţiei finanţatoare nr. .../data şi Adresa operatorului economic ....... de solicitare a efectuării plăţii de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, în calitate de garant/împrumutat direct, înregistrată la Ministerul Economiei şi Finanţelor cu nr. ......./data.]*)Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare, certificăm operaţiunea în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii.Şef serviciu,......................--------- Notă *) Se completează în cazul în care nu se întocmeşte nota de lichidare.
   +  Anexa 7 la normeDe acordOrdonator principal de credite(sau persoana delegată de acesta)NOTĂ DE FUNDAMENTARE- model -Referitor la: Scadenţa din data de ..........................., aferentăîmprumutului garantat/subîmprumutului în valută în valoare de .........................., contractat de operatorul economic/Ministerul Economiei şiFinanţelor .......................................... de la .............................................................................................,(banca/instituţia finanţatoare)pentru realizarea ...........................................................(denumirea proiectului)
    Obligaţia de plată scadentă, în valutăRata de capital:
      Dobândă:
      Comisioane:
      Alte costuri:
      Total:
    Cursul valutar al tranzacţiei de cumpărare valută . . . . . . . . . . . . lei/valută, comunicat de Banca Naţională a României, cu confirmare operaţiune de schimb valutar (cumpărare valută B.N.R. nr. . . . . . . . . . . . . . ./data)
    Contravaloarea în lei pentru valuta cumpărată, la cursul comunicat de Banca Naţională a României. . . . . . . . lei
    1. Soldul contului de disponibil în fondul de risc la data de . . . . . . . . , conform Adresei Direcţiei generale . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . /data. . . . . . . . lei
    2. Total plăţi angajate la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:. . . . . . . . lei
    3. (1-2) Sume disponibile în fondul de risc*):. . . . . . . . lei
    Diferenţa de alimentat la fondul de risc:. . . . . . . . lei
  Având în vedere cele menţionate mai sus, propunem semnarea cererii de deschidere de credite bugetare din capitolul 55.01, titlul 51, art. 02, alineatul 10 "Plăţi în contul creditelor garantate şi/sau subîmprumutate", în valoare de ................. lei, anexată, în vederea alimentării contului "Disponibil din fond de risc" cu suma de ..................... lei.Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare, certificăm operaţiunea în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii.Şef serviciu,........................
   +  Anexa 7 bis la norme                                                                       De acord                                                 Ordonator principal de credite                                              (sau persoana delegată de acesta)                            NOTĂ DE FUNDAMENTARE                                  - model -    Referitor la: Scadenţa din data de ..........................., aferentăîmprumutului garantat/subîmprumutului în lei în valoare de .........................., contractat de operatorul economic/Ministerul Economiei şiFinanţelor .......................................... de la .........................................................................................,                   (banca/instituţia finanţatoare)pentru realizarea ..........................................................                                   (denumirea proiectului)
    Obligaţia de plată scadentă, în lei:Rata de capital:
      Dobândă:
      Comisioane:
      Alte costuri:
      Total:
    1. Soldul contului de disponibil în fondul de risc la data de . . . . . . . . , conform Adresei Direcţiei generale . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . /data:. . . . . . . . lei
    2. Total plăţi angajate la data de . . . . . . . . . . . . .:. . . . . . . . lei
    3. (1-2) Sume disponibile în fondul de risc*):. . . . . . . . lei
    Diferenţa de alimentat la fondul de risc:. . . . . . . . lei
  Având în vedere cele menţionate mai sus, propunem semnarea cererii de deschidere de credite bugetare din capitolul 55.01, titlul 51, art. 02, alineatul 10 "Plăţi în contul creditelor garantate şi/sau subîmprumutate", în valoare de ................. lei, anexată, în vederea alimentării contului "Disponibil din fond de risc" cu suma de ..................... lei.Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare, certificăm operaţiunea în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii.Şef serviciu,................
   +  Anexa 8 la norme                                                                  Bun de plată                                                Ordonator principal de credite                                             (sau persoana delegată de acesta)                                NOTĂ DE LICHIDARE                                    - model -    Referitor la: Scadenţa din data de .....................................,aferentă împrumutului garantat/subîmprumutului în valoare de .........................., contractat de operatorul economic/Ministerul Economiei şiFinanţelor .......................................... de la ........................................................................................,                     (banca/instituţia finanţatoare)pentru ......................................................................                          (denumirea proiectului)
    Obligaţia de plată scadentă, în valutăRata de capital:
      Dobândă:
      Comisioane:
      Alte costuri:
      Total:
    Cursul valutar al tranzacţiei de cumpărare valută . . . . . . . . . . . . lei/valută, comunicat de Banca Naţională a României, cu confirmare operaţiune de schimb valutar (cumpărare valută B.N.R.) nr. . . . . . . . . . . . . . . /data
    Contravaloarea în lei pentru valuta cumpărată, la cursul comunicat de Banca Naţională a României. . . . . . . . . lei
    1. Soldul contului de disponibil în fondul de risc pentru împrumuturi la data de . . . . . . . . , conform Adresei Direcţiei generale . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . /data:. . . . . . . . . lei
    2. Total plăţi angajate la data de . . . . . . . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . lei
    3. (1-2) Sume disponibile în fondul de risc:. . . . . . . . . lei
    Diferenţa de alimentat la fondul de risc:. . . . . . . . . lei
  În vederea asigurării sumelor necesare pentru lichidarea obligaţiilor de plată faţă de Banca Naţională a României, propunem alimentarea contului de disponibil fond de risc prin virarea sumei de ...........lei din contul nr. RO97TREZ99923550151XXXXX, CUI 8609468 în contul nr. RO24TREZ999650101XXXXXXX, CUI 8609468.Anexăm la prezenta Notificarea de plată a băncii finanţatoare nr. ................./data şi Adresa operatorului economic ..................... de solicitare a efectuării plăţii de către Ministerul Economiei şi Finanţelor în calitate de garant/împrumutat direct, înregistrată la Ministerul Economiei şi Finanţelor cu nr. ....................................................../data, Ordinul de schimb valutar pentru cumpărare valută nr. ................/data, Ordinul de plată valută nr. ......................../data şi Confirmarea Băncii Naţionale a României privind operaţiunea de schimb valutar (cumpărare valută B.N.R.) nr.............../data.Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare, certificăm operaţiunea în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii.Şef serviciu,..................
   +  Anexa 8 bis la norme                                                                  Bun de plată                                                Ordonator principal de credite                                             (sau persoana delegată de acesta)                               NOTĂ DE LICHIDARE                                   - model -    Referitor la: Scadenţa din data de .............................., aferentăîmprumutului garantat/subîmprumutului în valoare de .........................,contractat de operatorul economic/Ministerul Economiei şi Finanţelor .......................................... de la ...................................................................................................................,                     (banca/instituţia finanţatoare)pentru ..................................................................... .                        (denumirea proiectului)
    Obligaţia de plată scadentă, în lei:Rata de capital:
      Dobândă:
      Comisioane:
      Alte costuri:
      Total:
    1. Soldul contului de disponibil în fondul de risc la data de . . . . . . . . . . , conform Adresei Direcţiei generale . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . /data:. . . . . . . lei
    2. Total plăţi angajate la data de . . . . . . . . . .. . . . . . . lei
    3. (1-2) Sume disponibile în fondul de risc:. . . . . . . lei
    Diferenţa de alimentat la fondul de risc:. . . . . . . lei
  În vederea asigurării sumelor necesare pentru lichidarea obligaţiilor de plată faţă de Banca Naţională a României, propunem alimentarea contului de disponibil fond de risc prin virarea sumei de ............lei din contul nr. RO97TREZ99923550151XXXXX, CUI 8609468 în contul nr. RO24TREZ999650101XXXXXXX, CUI 8609468.Anexăm la prezenta Notificarea de plată a băncii finanţatoare nr. .../data şi Adresa operatorului economic ....... de solicitare a efectuării plăţii de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, în calitate de garant/împrumutat direct, înregistrată la Ministerul Economiei şi Finanţelor cu nr. ......./data.Conform prevederilor pct. 3.4 din Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare, certificăm operaţiunea în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii.Şef serviciu,...................
   +  Anexa 9 la norme    MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR Data emiterii.............                                         Compartimentul de specialitate ........                                         Direcţia generală.............                                         Nr. ..../data                          ORDONANŢARE DE PLATĂ                                - model -    Natura cheltuielii - contravaloarea în lei a valutei cumpărate de la BancaNaţională a României, necesară plăţii ratei de capital, dobânzii, comisioanelorşi altor costuri aferente scadenţei din data de.... la împrumutul/subîmprumutulîn valoare de .........., contractat de operatorul economic/Ministerul Economieişi Finanţelor ......................., pentru care s-a emis Scrisoarea degaranţie nr. .............. din .........../...................., s-a încheiatAcordul de împrumut subsidiar nr. ......./data sau Acordul de împrumut subsidiarşi garanţie nr.........../data ..............    Lista documentelor justificative:    - ordin de schimb valutar pentru cumpărare valută nr. ............../ data................    - ordin de plată valută nr. ......../data ........    - Confirmarea Băncii Naţionale a României privind operaţiunea de schimbvalutar (cumpărare valută) nr...../data .....    - notificarea de plată de la banca/instituţia finanţatoare    Nr./Data angajamentului legal .....................    Modul de plată (virament/numerar):    lei/valută: .....................................................    Suma datorată beneficiarului .................. lei    Avansuri acordate şi reţinute beneficiarului ...........    Suma de plată ........................................ lei
  Suma de plată (valută)
  - felul valutei .............
  - suma în valută ............
  - cursul valutar ...........................
  - suma în lei ..............................
      Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare - lei -
  Subdiviziune a clasificaţiei bugetare, capitolul 55.01, titlul....51 articolul ....02, alineatul ....10 Disponibil înaintea efectuării plăţii Suma de plată Disponibil după efectuarea plăţii
  0 1 2 3=col. 1-2
  ..... lei .... lei .... lei
  Numele şi adresa beneficiarului Ministerul Economiei şi Finanţelor Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti Nr. Cont: RO24TREZ999650101XXXXXXX CUI 8609468
  Compartimentul de specialitate Compartimentul de contabilitate*) Control financiar preventiv
  CFPD CFPD
  Data .......... Data ........... Data ....... Data ......
  Vizat ...... Vizat .....
  Semnătura ......... Semnătura ........ Semnătura ..... Semnătura ...
  ------- Notă *) Răspunde de datele înscrise în col. 1.Ordonator de credite,Data ...............Semnătura .............
   +  Anexa 9 bis la norme    MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR Data emiterii.........                                           Compartimentul de specialitate.......                                           Direcţia generală.............                                           Nr. ..../data                            ORDONANŢARE DE PLATĂ                                  - model -    Natura cheltuielii - suma în lei necesară plăţii ratei de capital, dobânzii,comisioanelor şi altor costuri aferente scadenţei din data de.... la împrumutul/subîmprumutul în valoare de .........., contractat de operatorul economic/Ministerul Economiei şi Finanţelor ......................., pentru care s-a emisScrisoarea de garanţie nr. .............. din .........../..................../s-a încheiat Acordul de împrumut subsidiar nr. ........../data ...............    Lista documentelor justificative:    - notificarea de plată de la banca/instituţia finanţatoare    Nr./Data angajamentului legal .....................    Modul de plată (virament/numerar):    lei/valută: .....................................................    Suma datorată beneficiarului .................. lei    Avansuri acordate şi reţinute beneficiarului ...........    Suma de plată ........................................ lei
  Suma de plată (valută)
  - felul valutei .............
  - suma în valută ............
  - cursul valutar ...........................
  - suma în lei ..............................
      Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare - lei -
  Subdiviziune a clasificaţiei bugetare, capitolul 55.01, titlul....51 articolul ....02, alineatul ....10 Disponibil înaintea efectuării plăţii Suma de plată Disponibil după efectuarea plăţii
  0 1 2 3=col. 1-2
  ..... lei .... lei .... lei
  Numele şi adresa beneficiarului Ministerul Economiei şi Finanţelor Str. Apolodor nr. 17, Bucureşti Nr. Cont: RO24TREZ999650101XXXXXXX CUI 8609468
  Compartimentul de specialitate Compartimentul de contabilitate*) Control financiar preventiv
  CFPD CFPD
  Data .......... Data ........... Data ....... Data ......
  Vizat ...... Vizat .....
  Semnătura ......... Semnătura ........ Semnătura ..... Semnătura ...
                             Ordonator de credite,                           Data ...............                          Semnătura .............
   +  Anexa 10 la norme
      MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
      Nr. ....... data ............
      Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică
      Str. ............ nr. ......
      Localitatea.................
                            ÎNSCRIS NR. .................
                                    - model -
      Nume şi prenume/Denumire debitor .........................................
      Cu domiciliul fiscal în localitatea ..............................., str.
  ................................ nr. ......., bl. ...., sc ....., ap. .....,
  sectorul/judeţul ................
      Cod de identificare fiscală: ........................................
  ┌─────────────────┬──────────────┬──────────────────┬──────────┬───────────────┐│Natura obligaţiei│ Termen legal │ Nr. acordului de │Cuantumul │ Perioada de ││ fiscale*) │ de plată**) │împrumut/Scrisorii│ sumei │ calcul al ││ │ │ de garanţie/ │ datorate │ accesoriilor ││ │ │ Convenţiei de │ (lei) │ aferente ││ │ │ garantare***) │ │ obligaţiilor ││ │ │ │ │ fiscale ││ │ │ │ │principale****)│├─────────────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────┼───────────────┤└─────────────────┴──────────────┴──────────────────┴──────────┴───────────────┘    În conformitate cu prevederile art. 110 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completărileulterioare, şi ale art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, cumodificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu decreanţă, urmând să devină titlu executoriu după expirarea termenului de plată.    Împotriva prezentului înscris se poate formula plângere prealabilă, înconformitate cu prevederile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile dela data comunicării prezentului înscris, în condiţiile legii, dar nu mai târziude 6 luni de la data emiterii acestuia.    Plângerea prealabilă se depune la direcţia de specialitate din MinisterulEconomiei şi Finanţelor care a emis prezentul înscris.    Data emiterii:                           Director general adjunct                         Nume şi prenume ..............                               Semnatura ..........                                     L.S.-------- Notă *) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente acestora, comisionul de risc, precum şi creanţele fiscale accesorii aferente acestora. Notă **) 15 zile calendaristice de la data emiterii înscrisului. Notă ***) Se completează numărul acordului de împrumut, acordului de împrumut subsidiar, acordului de împrumut subsidiar şi garanţie, scrisorii de garanţie, convenţiei de garantare etc., după caz. Notă ****) Accesoriile se vor calcula de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor până la stingerea integrală a obligaţiilor fiscale principale corespunzătoare.
   +  Anexa 11 la normeMONOGRAFIEpentru înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuniprivind constituirea şi utilizarea fondului de riscFondul de riscÎnregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni privind constituirea şi utilizarea fondului de risc
  Nr. crt. Explicaţia operaţiunii Contul debitor Contul creditor
  Constituirea şi utilizarea fondului de risc
  1. Obligaţii de plată ale beneficiarilor împrumutu- rilor garantate/contractate de stat la fondul de risc
  Evidenţierea creanţelor în lei şi în valută - comisioane de risc - majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru neplata la scadenţă a comisioanelor de risc - majorări de întârziere pentru neplata la scadenţă a ratelor de capital, dobânzilor şi altor costuri aferente împrumuturilor garantate/contractate de stat - dobânzi aferente debite- telor eşalonate la plată - alte sume datorate conform prevederilor legale % 461.x.04.02.01 Debitori din comisioane şi majorări de întâr- ziere cuvenite fondului de risc pentru garan- ţiile interne de stat 461.x.04.02.02 Debitori din comisioane majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garanţii externe de stat 461.x.04.02.03 Debitori din comisioane şi majorări de întâr- ziere cuvenite fondului de risc pentru împru- muturi externe contrac- tate de stat şi subîmprumutate 135 Fondul de risc - analitice pe surse
  Încasarea în contul de disponibil al fondului de risc a sumelor datorate de beneficiarii împrumuturilor garantate/contractate de stat 512.1.05 Disponibil al fondului de risc % 473.2.01 Decontări din operaţii în curs de clarificare privind fondului de risc pentru garanţii interne de stat 473.2.02 Decontări din operaţii în curs de clarificare privind fondul de risc pentru garanţii externe de stat 473.2.03 Decontări din operaţii în curs de clarificare privind fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate
  Codificarea operaţiunilor de către direcţia de specialitate 473.2.01 Decontări din operaţii în curs de clarificare privind fondul de risc pentru garanţii interne de stat 461.x.04.02.01 Debitori din comisi- oane şi majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garanţiile interne de stat
  473.2.02 Decontări din operaţii în curs de clarificare privind fondul de risc pentru garanţii externe de stat 461.x.04.02.02 Debitori din comisi- oane, majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garanţii externe de stat
  473.2.03 Decontări din operaţii în curs de clarificare privind fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate 461.x.04.02.03 Debitori din comisi- oane şi majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmpru- mutate
  2. Obligaţii de plată din bugetul Trezoreriei Statului la fondul de risc
  Înregistrarea obligaţiei de plată privind dobânzile calculate pentru disponi- bilul fondului de risc păstrat în contul curent general al Trezoreriei Statului 518.7.01 Dobânzi de încasat aferente disponibili- tăţilor 135.3 Fond de risc - dobânzi aferente disponibilităţilor
  Încasarea în contul de disponibil al fondului de risc a dobânzii calculate şi virate pentru disponi- bilul fondului de risc păstrat în contul curent general al Trezoreriei Statului şi concomitent 512.1.05 Disponibil al fondului de risc 518.7.01 Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor
  3. Decontări cu bugetul de stat
  Încasarea în contul de disponibil al fondului de risc a sumelor primite de la bugetul de stat pentru completarea fondului de risc 512.1.05 Disponibil al fondului de risc 135.4 Fond de risc - sume de la bugetul de stat
  La finele anului, regula- rizarea cu bugetul de stat în limita sumelor primite 135.4 Fond de risc - sume de la bugetul de stat 512.1.05 Disponibil al fondului de risc
  4. Plăţi din fondul de risc
  Efectuarea plăţilor scadente din contul de disponibil al fondului de risc ale ratelor de capital , dobânzilor şi ale altor costuri aferente împrumu- turilor interne garantate de stat, ca urmare a executării garanţiilor 461.x.04.01.01 Debitori la fondul de risc din executarea garanţiilor interne de stat 512.1.05 Disponibil al fondului de risc
  - pentru împrumuturile externe garantate de stat, ca urmare a executării garanţiilor 581 Viramente interne 512.1.05 Disponibil al fondului de risc
  512.4.06 Disponibil în valută pentru rate de capital, dobânzi şi alte costuri - conform convenţiei BNR 581 Viramente interne
  461.x.04.01.02 Debitori la fondul de risc din executarea garanţiilor externe de stat 512.4.06 Disponibil în valută pentru rate de capital, dobânzi şi alte costuri - con- form convenţiei BNR
  - pentru împrumuturile externe contractate de stat şi subîmprumutate benefi- ciarilor cu delegare de autoritate 461.x.04.01.03 Debitori la fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate 512.4.06 Disponibil în valută pentru rate de capital, dobânzi şi alte costuri - con- form convenţiei BNR
  - pentru împrumuturile externe contractate de stat şi subîmprumutate benefi- ciarilor, derulate prin MFP - dobânzi, comisioane de angajament şi alte costuri - rate de capital şi concomitent % 461.x.04.01.03 Debitori la fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate 164 Împrumuturi interne şi externe contractate de stat/analitic împrumut extern 512.4.06 Disponibil în valută pentru rate de capital, dobânzi şi alte costuri - con- form convenţiei BNR
  461.x.04.01.03 Debitori la fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate 461.3 Debitori ai împrumuturilor externe
  Recuperarea de la benefi- ciarii împrumuturilor a ratelor de capital, dobân- zilor şi a altor costuri care au fost suportate din contul de disponibil al fondului de risc 512.1.05 Disponibil al fondului de risc % 473.2.01 Decontări din operaţii în curs de clarificare privind fondul de risc pentru garanţii interne de stat 473.2.02 Decontări din operaţii în curs de clarificare privind fondul de risc pentru garanţii externe de stat 473.2.03 Decontări din operaţii în curs de clarificare privind fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate
  Codificarea operaţiunilor de către direcţia de specialitate 473.2.01 Decontări din operaţii în curs de clarificare privind fondul de risc pentru garanţii interne de stat 461.x.04.01.01 Debitori la fondul de risc din execu- tarea garanţiilor interne de stat
  473.2.02 Decontări din operaţii în curs de clarificare privind fondul de risc pentru garanţii externe de stat 461.x.04.01.02 Debitori la fondul de risc din execu- tarea garanţiilor externe de stat
  473.2.03 Decontări din operaţii în curs de clarificare privind fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate 461.x.04.01.03 Debitori la fondul de risc din execu- tarea garanţiilor externe de stat
  5. AVAS
  Predarea la AVAS a crean- ţelor reprezentând rate de capital, dobânzi şi alte costuri 135.6 Fond de risc - creanţe predate la AVAS 461.x.04.01.02 Debitori la fondul de risc din execu- tarea garanţiilor externe de stat
  Predarea la AVAS a crean- ţelor reprezentând comisi- oane de risc şi majorări de întârziere 135.6 Fond de risc - creanţe predate la AVAS 461.x.04.02.02 Debitori din comi- sioane şi majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garanţii externe de stat
  Încasarea de la AVAS a sumelor recuperate 512.1.05 Disponibil al fondului de risc 135.6 Fond de risc - creanţe predate la AVAS
  Virarea sumelor din fondul de risc, conform legii, pentru fondul de stimulente 135.7 Fond de risc pentru stimulente 512.1.05 Disponibil al fondului de risc
  6. Reevaluarea
  Înregistrarea diferenţelor favorabile de curs rezul- tate în urma încasării debitorilor în valută, iar la sfârşitul perioadei, din reevaluarea soldurilor de debitori ai fondului de risc 461.x.04 Debitori la fondul de risc 765.5 Venituri din diferenţe de curs valutar aferente fondului de risc
  La sfârşitul perioadei, închiderea contului de venituri din diferenţe de curs valutar 765.5 Venituri din dife- renţe de curs valutar aferente fondului de risc 135 Fondul de risc
  Înregistrarea diferenţelor nefavorabile de curs rezul- tate în urma încasării debitorilor în valută, iar la sfârşitul perioadei, din reevaluarea soldurilor de debitori ai fondului de risc 665.5 Cheltuieli din dife- renţe de curs valutar aferente fondului de risc 461.x.04 Debitori la fondul de risc
  La sfârşitul perioadei închiderea contului de cheltuieli din diferenţe de curs valutar 135 Fondul de risc 665.5 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar aferente fondului de risc
  7. Stingerea creanţelor fondului de risc
  Evidenţierea stingerii creanţelor reprezentând rate de capital, dobânzi şi alte costuri, conform legii 135.5 Fondul de risc - creanţe stinse conform legii % 461.x.04.01.01 Debitori la fondul de risc din execu- tarea garanţiilor interne de stat 461.x.04.01.02 Debitori la fondul de risc din execu- tarea garanţiilor externe de stat 461.x.04.01.03 Debitori la fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate
  Evidenţierea stingerii creanţelor reprezentând comisioane de risc, majorări de întârziere, conform legii 135 Fond de risc - analitice % 461.x.04.02.01 Debitori din comi- sioane şi majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garanţiile interne de stat 461.x.04.02.02 Debitori din comi- sioane, majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru garanţii externe de stat 461.x.04.02.03 Debitori din comi- sioane şi majorări de întârziere cuvenite fondului de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate
  Stingerea creanţelor fondului de risc prin conversie în acţiuni
  - reprezentând rate de capital, dobânzi şi alte costuri, conform legii - reprezentând comision de risc, majorări de întâr- ziere, conform legii 260 Titluri de participare 461.x.04 Debitori la fondul de risc
  Înregistrarea sumelor încasate din vânzarea acţiunilor provenite din conversia creanţelor fondului de risc 512.1.05 Disponibil al fondului de risc 260 Titluri de participare
  8. Creditori ai fondului de risc
  Sume încasate în plus de la beneficiarii împrumuturilor garantate/contractate de stat 512.1.05 Disponibil al fondului de risc % 473.2.01 Decontări din operaţii în curs de clarificare privind fondul de risc pentru garanţii interne de stat 473.2.02 Decontări din operaţii în curs de clarificare privind fondul de risc pentru garanţii externe de stat 473.2.03 Decontări din operaţii în curs de clarificare privind fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate
  Codificarea operaţiunilor de către direcţia de specialitate 473.2.02 Decontări din operaţii în curs de clarificare privind fondul de risc pentru garanţii externe de stat % 462.x.02.01 Creditori din rate de capital, comisioane şi majorări de întăr- ziere la fondul de risc pentru garanţii interne de stat 462.x.02.02 Creditori din rate de capital, comisioane, majorări de întârziere la fondul de risc pentru garanţii externe de stat 462.x.02.03 Creditori din rate de capital, comisioane şi majorări de întâr- ziere la fondul de risc pentru împrumu- turi externe contrac- tate de stat şi subîmprumutate
  Restituirea sumelor încasate în plus de la beneficiarii împrumuturilor garantate/contractate de stat % 462.x.02.01 Creditori din rate de capital, comisioane şi majorări de întârziere la fondul de risc pentru garanţii interne de stat 462.x.02.02 Creditori din rate de capital, comisioane, majorări de întârziere la fondul de risc pentru garanţii externe de stat 462.x.02.03 Creditori din rate de capital, comisioane şi majorări de întârziere la fondul de risc pentru împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate 512.1.05 Disponibil al fondului de risc
  Compensarea sumelor încasate în plus de la beneficiarii împrumuturilor garantate/contractate de stat, cu obligaţii curente sau viitoare la fondul de risc ale acestora 462.x.02 Creditori la fondul de risc % 461.x.04.01 Debitori la fondul de risc din executarea garanţiilor de stat şi din împrumuturi externe contractate de stat şi subîmprumutate 461.x.04.02 Debitori din comi- sioane, majorări de întârziere cuvenite fondului de risc
  Restituirea sumelor încasate în plus de la beneficiarii împrumuturilor garantate/contractate de stat % 462.x.02.01 462.x.02.02 462.x.02.03 512.1.05 Disponibil al fondului de risc
   +  Anexa 12 la normeMONOGRAFIEprivind constituirea şi utilizarea fondului de risc de cătrepersoanele juridice beneficiare
    Înregistrarea datoriei reprezentând comisionul de risc pentru credite garantate de stat:
    6588=462
    "Alte cheltuieli de exploatare""Creditori diverşi/analitic distinct"
    Înregistrarea plăţii comisionului de risc pentru credite garantate de stat:
    462=512
    "Creditori diverşi/analitic distinct""Conturi curente la bănci"
    Înregistrarea majorărilor de întârziere datorate pentru neplata în termen a comisioanelor la fondul de risc, a ratelor scadente, dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumuturilor:
    6581=462
    "Despăgubiri, amenzi şi penalităţi""Creditori diverşi/analitic distinct"
    Înregistrarea plăţii majorărilor de întârziere pentru neplata în termen a comisioanelor la fondul de risc, a ratelor scadente, dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumuturilor:
    462=512
    "Creditori diverşi/analitic distinct""Conturi curente la bănci"
  --------