ORDIN nr. 443 din 9 iulie 2008pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor Comisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul Sănătăţii Publice şi de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Nr. 1.256 din 7 iulie 2008
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
  • Nr. 443 din 9 iulie 2008
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 15 iulie 2008    Văzând Referatul de aprobare al Autorităţii de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice nr. E.N. 7.211 din 6 iulie 2008,având în vedere prevederile art. 155 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,ministrul sănătăţii publice şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă componenţa şi atribuţiile Comisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul Sănătăţii Publice şi de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, denumită în continuare Comisia.  +  Articolul 2În sensul prezentului ordin, termenul acreditare semnifică împuternicirea membrilor Comisiei de a analiza toate contestaţiile la procesele-verbale de cercetare a cazurilor de boli profesionale sau la fişele BP2 emise conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, la măsurile tehnice sau organizatorice formulate şi de a elabora o rezoluţie finală asupra acestora.  +  Articolul 3Comisia este alcătuită din nouă membri nominalizaţi în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Secretariatul Comisiei este asigurat de 2 reprezentanţi desemnaţi din cadrul Secţiei de medicina muncii a Institutului de Sănătate Publică Bucureşti prin decizie a conducerii institutului.  +  Articolul 5 (1) Angajatorul sau reprezentantul acestuia ori, după caz, persoana fizică autorizată în cazul profesiilor liberale sau inspectorul de muncă ori lucrătorul sau asigurătorul care nu este de acord cu concluziile cercetării bolii profesionale stabilite în procesul-verbal de cercetare ori cu măsura tehnică sau organizatorică formulată poate sesiza Comisia în termen de 30 de zile de la data primirii procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională. (2) Contestaţia se depune la Secretariatul Comisiei şi este însoţită de un dosar care cuprinde cel puţin următoarele documente: a) dosarul de cercetare pentru declararea bolilor profesionale, în conformitate cu prevederile art. 159 din Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006; b) fişa postului lucrătorului; c) alte documente în vederea unei analize corecte a situaţiei, în afara celor existente în dosarul de cercetare a cazului de boală profesională. (3) Comisia poate solicita documente suplimentare de la contestatar în cazul în care informaţiile primite nu sunt suficiente pentru definitivarea unei concluzii. (4) În cazul prevăzut la alin. (3) termenul de soluţionare a dosarului se prelungeşte cu timpul necesar contestatarului de a furniza Comisiei documentele solicitate de aceasta.  +  Articolul 6Unităţile sanitare, operatorii economici şi instituţiile vizate sunt obligate să furnizeze datele şi informaţiile solicitate de Comisie pentru îndeplinirea atribuţiilor acesteia.  +  Articolul 7Şedinţele Comisiei au loc la sediul Institutului de Sănătate Publică Bucureşti ori de câte ori este nevoie şi se convoacă prin secretariatul acesteia cu minimum 7 zile lucrătoare înainte.  +  Articolul 8Comisia are următoarele atribuţii:1. analizează şi discută în plen fiecare sesizare în parte, urmărind aplicarea corectă a prevederilor legale din domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă şi al medicinei muncii şi, respectiv, principiile medicale fundamentale în domeniu;2. confirmă, infirmă sau stabileşte caracterul de boală profesională în cazurile contestate, potrivit legii;3. confirmă, infirmă sau formulează suplimentar măsurile medicale, tehnice sau organizatorice, după caz, care se impun ca urmare a depistării afecţiunii respective, al cărei caracter a fost sau nu stabilit de către Comisie potrivit pct. 2, în scopul asigurării securităţii şi sănătăţii în muncă pentru lucrători, potrivit legii;4. întocmeşte şi eliberează documentul final privind soluţionarea cazului respectiv, care cuprinde concluziile Comisiei.  +  Articolul 9Secretariatul Comisiei are următoarele atribuţii:1. pregăteşte documentele ce urmează a fi dezbătute în cadrul şedinţelor Comisiei, conform atribuţiilor acesteia;2. transmite membrilor Comisiei, cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de şedinţă, documentaţia ce urmează a fi analizată;3. convoacă membrii Comisiei la şedinţă;4. redactează procesul-verbal de şedinţă, precum şi celelalte documente care cuprind concluziile Comisiei;5. înregistrează şi păstrează documentele adresate Comisiei sau expediate de către aceasta;6. redactează şi transmite corespondenţa purtată de Comisie sau membrii săi în legătură cu activitatea acesteia.  +  Articolul 10Cheltuielile de deplasare pentru îndeplinirea sarcinilor membrilor Comisiei se suportă de către instituţiile de la care provin aceştia.  +  Articolul 11 (1) Hotărârile Comisiei se adoptă cu majoritate simplă de voturi, în condiţiile prezenţei a cel puţin două treimi din numărul membrilor. (2) În cazul în care unul sau mai mulţi membri ai Comisiei a/au fost implicat/implicaţi în cercetarea cazului contestat sau se află într-un alt tip de conflict de interese într-un anumit dosar, acesta/aceştia are/au obligaţia să se recuze la primirea dosarului. (3) În situaţia în care anumiţi membri ai Comisiei s-au recuzat, aceasta adoptă decizia cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, cu condiţia ca numărul de voturi favorabil deciziei adoptate să fie de minimum 5.  +  Articolul 12Comisia poate convoca pentru analizarea cazurilor ce i-au fost semnalate conducători de unităţi de producţie, reprezentanţi ai ministerelor şi ai altor autorităţi publice, reprezentanţi ai unităţilor medicale, precum şi alţi specialişti sau experţi.  +  Articolul 13Soluţiile adoptate sunt comunicate în scris celor interesaţi, în termen de 20 de zile de la data primirii contestaţiei.  +  Articolul 14Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul Păcuraru  +  Anexa COMPONENŢAComisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi deMinisterul Sănătăţii Publice şi de Ministerul Muncii,Familiei şi Egalităţii de Şanse1. prof. dr. Eugenia Naghi - Bucureşti - Ministerul Sănătăţii Publice;2. dr. Adriana Todea - Bucureşti - Ministerul Sănătăţii Publice;3. prof. dr. Ion Toma - Craiova - Ministerul Sănătăţii Publice;4. conf. dr. Lorand Szasz - Târgu Mureş - Ministerul Sănătăţii Publice;5. conf. dr. Elena Ana Păuncu - Timişoara - Ministerul Sănătăţii Publice;6. dr. Carmen Artenie - Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale;7. consilier juridic Emil Chiriac - Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale;8. consilier George Voicu - Direcţia securitate şi sănătate în muncă - Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse;9. dr. Maria Dinescu - Inspectoratul Teritorial de Muncă Braşov - Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.----------