REGULAMENT din 9 iulie 2008privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de producerea unui accident de aviaţie civilă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 14 iulie 2008   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) În conformitate cu prevederile anexei nr. 12 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, denumită în continuare Convenţia de la Chicago, şi ale Convenţiei internaţionale din 1979 privind căutarea şi salvarea pe mare, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 115/1998 pentru aderarea României la Convenţia internaţională (S.A.R.) din 1979 privind căutarea şi salvarea pe mare, adoptată la Hamburg la 27 aprilie 1979 în cadrul Conferinţei internaţionale privind căutarea şi salvarea pe mare (Hamburg, 9-27 aprilie 1979), aprobată cu modificări prin Legea nr. 31/1999, cu modificările ulterioare, România are obligaţia de a stabili cadrul de reglementări necesare furnizării serviciilor de căutare şi salvare pe teritoriul său şi în zona sa maritimă de responsabilitate, astfel încât să se asigure asistenţa de urgenţă persoanelor aflate în pericol. (2) Activitatea de prevenire a accidentelor în domeniul aviaţiei civile se realizează prin reglementarea domeniului siguranţei zborului, certificarea prestatorilor de servicii în domeniul aviaţiei civile şi a personalului aeronautic civil, precum şi prin supravegherea aplicării şi respectării reglementărilor şi cerinţelor de siguranţă de către toate persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi ce concură la siguranţa zborului.  +  Articolul 2Obiectul prezentului regulament îl constituie stabilirea competenţelor şi responsabilităţilor în cazul unei situaţii de urgenţă generate de producerea unui accident de aviaţie civilă sau de o aeronavă civilă aflată în pericol, a procedurilor aplicabile privind coordonarea acţiunilor unităţilor de alarmare, ale unităţilor operative de căutare şi/sau salvare şi ale structurilor implicate în operaţiunile de căutare şi/sau salvare, precum şi crearea unui cadru general privind gestionarea la nivel informaţional a operaţiunilor de căutare şi/sau salvare în cazul producerii unui accident de aviaţie civilă.  +  Articolul 3În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) căutare - o operaţiune în mod normal coordonată de către un centru de coordonare a căutării şi salvării, folosind personalul şi facilităţile disponibile din cadrul unităţilor operative de căutare pentru localizarea persoanelor aflate în pericol; b) OMI - Organizaţia Maritimă Internaţională; c) OACI - Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale; d) Regiunea de informare a zborului FIR-Bucureşti, denumită în continuare FIR-Bucureşti - zonă de dimensiuni definite în care România are obligaţia asigurării furnizării serviciilor de informare a zborului şi de alarmare; e) salvare - o operaţiune având drept scop salvarea persoanelor aflate în pericol, acordarea asistenţei medicale iniţiale şi plasarea acestora în locuri sigure; f) unitate de alarmare - unitate responsabilă cu furnizarea continuă a serviciilor de alarmare către un centru de coordonare a căutării şi salvării; g) unitate operativă de căutare şi/sau salvare - unitate responsabilă cu îndeplinirea operaţiunilor de căutare şi/sau salvare generate de producerea unui accident de aviaţie civilă, formată din personal special calificat şi dotată cu echipamente şi mijloace corespunzătoare pentru a acţiona în situaţii de pericol; h) zonă de responsabilitate - zonă geografică de dimensiuni predefinite, asociată unei unităţi de alarmare sau mai multor unităţi operative de căutare şi/sau salvare; i) zonă maritimă de responsabilitate - reprezintă apele maritime, în care instituţiile abilitate ale statului român pot acţiona conform legislaţiei naţionale şi internaţionale; j) comandantul acţiunii la faţa locului - persoană împuternicită să asigure coordonarea unitară, la locul producerii accidentului, a tuturor forţelor stabilite pentru intervenţie; k) planuri operaţionale de intervenţie - planuri detaliate privind desfăşurarea şi coordonarea operaţiunilor de căutare şi/sau salvare în zona de responsabilitate.  +  Capitolul II Structuri cu atribuţii în gestionarea situaţiei de urgenţă şi coordonarea operaţiunilor de salvare  +  Articolul 4 (1) În vederea gestionării situaţiei de urgenţă generate de producerea unui accident de aviaţie civilă au competenţe următoarele structuri: a) Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Transporturilor (MT), denumit în continuare Comitetul ministerial; b) Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul MT, denumit în continuare Centrul operativ; c) Centrul de coordonare a operaţiunilor de căutare şi salvare a aeronavelor aflate în pericol şi a supravieţuitorilor unui accident de aviaţie produs în FIR-Bucureşti, din cadrul Regiei autonome "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" ROMATSA (ROMATSA), denumit în continuare Centrul de coordonare - ROMATSA; d) comitetele judeţene şi Comitetul municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă; e) inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă; f) Centrul maritim de coordonare a acţiunilor de căutare şi salvare de vieţi omeneşti pe mare din cadrul Autorităţii Navale Române, denumit în continuare Centrul Maritim de Coordonare; g) administratorii aerodromurilor; h) centrele unice de preluare a apelurilor de urgenţă - 112. (2) Finanţarea activităţii Centrului de coordonare - ROMATSA se asigură din veniturile proprii ale ROMATSA.  +  Articolul 5Comitetul ministerial are următoarele competenţe şi atribuţii specifice gestionării unei situaţii de urgenţă generate de producerea unui accident de aviaţie civilă: a) elaborează regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de producerea unui accident de aviaţie civilă; b) propune măsuri pentru îmbunătăţirea coordonării acţiunilor unităţilor şi structurilor implicate în operaţiunile de căutare şi/sau salvare a supravieţuitorilor unui accident de aviaţie civilă; c) centralizează procedurile specifice şi planurile operaţionale de intervenţie în caz de producere a unui accident de aviaţie civilă, întocmite în conformitate cu prevederile art. 24; d) dispune suspendarea ori încetarea operaţiunilor de căutare şi/sau salvare, la propunerea centrelor de coordonare; e) monitorizează modul de îndeplinire de către România a obligaţiilor ce îi revin, rezultate din anexa nr. 12 la Convenţia de la Chicago, şi face propuneri pentru respectarea acestora.  +  Articolul 6Centrul operativ are următoarele competenţe şi atribuţii specifice gestionării unei situaţii de urgenţă generate de producerea unui accident de aviaţie civilă: a) asigură secretariatul tehnic al Comitetului ministerial; b) monitorizează activitatea de căutare a aeronavelor civile implicate în accidente de aviaţie civilă pe teritoriul României şi de salvare a pasagerilor; c) asigură informarea operativă a Comitetului ministerial şi a ministrului transporturilor cu privire la producerea unui accident de aviaţie civilă şi la derularea operaţiunilor de căutare şi salvare şi, în acest scop, primeşte informaţii de la Centrul de coordonare ROMATSA, Centrul Maritim de Coordonare, precum şi de la administratorii de aerodromuri; d) gestionează informaţional situaţiile de criză create de producerea unui accident de aviaţie civilă şi, în acest scop, adună date şi creează informaţii pentru decidenţi şi mass-media.  +  Articolul 7Centrul de coordonare - ROMATSA are următoarele competenţe şi atribuţii specifice gestionării unei situaţii de urgenţă generate de producerea unui accident de aviaţie civilă: a) deţine baza cu datele de contact ale unităţilor de trafic aerian, aerodromurilor, operatorilor aerieni care desfăşoară operaţiuni în FIR-Bucureşti, unităţilor operative de căutare, desemnate în conformitate cu art. 23, unităţilor operative de salvare şi ale celor de sprijin prevăzute în planurile operaţionale de intervenţie, ale comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă şi ale Comitetului municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, instituţiilor prefectului, Centrului operativ, Centrului Maritim de Coordonare şi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare IGSU, actualizată permanent; b) urmăreşte elaborarea, în conformitate cu prevederile art. 24, de către unităţile şi structurile implicate în operaţiunile de căutare şi/sau salvare a procedurilor specifice şi a planurilor operaţionale de intervenţie, cu respectarea cerinţelor anexei nr. 12 la Convenţia de la Chicago. Face propuneri de modificare a procedurilor specifice şi a planurilor operaţionale de intervenţie; c) ţine evidenţa planurilor operaţionale de intervenţie şi a procedurilor specifice; d) transmite planurile prevăzute la lit. c) către Comitetul ministerial, în vederea centralizării; e) informează operativ Centrul operativ, precum şi IGSU cu privire la producerea unui accident de aviaţie civilă în FIR - Bucureşti sau la posibilitatea producerii unui asemenea accident, ca urmare a informaţiilor primite de la unităţile de alarmare, precum şi cu privire la derularea operaţiunilor de căutare a aeronavei implicate în accident şi de salvare a supravieţuitorilor accidentului; f) notifică statul de înmatriculare al unei aeronave civile care a fost implicată într-un accident de aviaţie civilă în FIR - Bucureşti; g) notifică şi informează operatorul aerian ce are aeronava implicată într-un accident de aviaţie civilă în FIR-Bucureşti cu privire la evoluţia operaţiunilor de căutare şi/sau salvare; h) urmăreşte derularea procedurilor operaţionale aplicabile în cazul producerii unui accident de aviaţie civilă; i) determină zona de căutare a aeronavei aflate în pericol, declanşează şi coordonează activitatea de căutare, în urma informaţiilor primite de la unităţile de alarmare; j) informează operativ structurile cu atribuţii în coordonarea operaţiunilor de salvare, după identificarea locului producerii accidentului; k) transmite solicitările unităţilor deja angajate în operaţiunile de căutare şi/sau salvare pentru asistenţă suplimentară şi/sau de sprijin către celelalte unităţi neimplicate, aflate în zone adiacente zonei de căutare sau locului producerii accidentului; l) cooperează şi comunică permanent cu Centrul Maritim de Coordonare pe durata desfăşurării operaţiunilor de căutare şi/sau salvare pe mare; m) cooperează cu centrele de coordonare a căutării şi/sau salvării din ţările vecine.  +  Articolul 8 (1) Comitetele judeţene şi Comitetul municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă au atribuţiile şi competenţele prevăzute de lege şi de prezentul regulament. (2) Inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă asigură coordonarea la sol a operaţiunilor de salvare a supravieţuitorilor unui accident de aviaţie, în baza planurilor operaţionale de intervenţie elaborate în conformitate cu art. 24.  +  Articolul 9Centrul Maritim de Coordonare asigură coordonarea activităţilor de căutare şi/sau salvare a supravieţuitorilor unui accident de aviaţie produs pe mare, în baza planului operaţional de intervenţie elaborat conform art. 24, având următoarele atribuţii specifice: a) recepţionează alarma de la ROMATSA, centrele unice de preluare a apelurilor de urgenţă - 112, Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale RADIONAV - S.A, denumită în continuare RADIONAV, inspectoratele judeţene ale poliţiei de frontieră Constanţa şi Tulcea, nave care observă o situaţie de pericol, alte centre maritime de coordonare; b) determină zona de căutare maritimă şi declanşează acţiunile de căutare a aeronavei dispărute pe mare, în urma informaţiilor primite de la unităţile de alarmare; c) trimite unităţile de salvare disponibile la locul accidentului; d) menţine comunicaţia cu toţi factorii implicaţi şi informează Centrul de coordonare - ROMATSA şi Centrul operativ cu privire la derularea operaţiunilor de căutare şi/sau salvare desfăşurate pe mare; e) coordonează acţiunile unităţilor implicate în operaţiunile de căutare şi salvare a supravieţuitorilor şi trimiterea accidentaţilor către facilităţile medicale de la uscat, în conformitate cu procedurile aplicabile; f) notifică şi solicită sprijinul, după caz, inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, respectiv inspectoratelor judeţene ale poliţiei de frontieră Constanţa şi Tulcea, precum şi Centrului Naţional Militar de Comandă; g) dacă accidentul de aviaţie a fost semnalat în afara zonei de responsabilitate a Centrului Maritim de Coordonare, notifică centrul de coordonare a operaţiunilor de căutare şi/sau salvare al statului în a cărui zonă de responsabilitate s-a petrecut accidentul; h) propune Comitetului ministerial suspendarea ori încetarea operaţiunilor de căutare şi/sau salvare pe mare.  +  Articolul 10Administratorii aerodromurilor asigură coordonarea activităţilor de salvare a supravieţuitorilor unui accident de aviaţie produs pe teritoriul aerodromurilor, în baza planurilor operaţionale de intervenţie elaborate în conformitate cu art. 24.  +  Articolul 11 (1) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, denumit în continuare STS, pentru îndeplinirea funcţiei de sprijin "comunicaţii şi informatică" în cadrul Sistemului naţional de management al situaţiilor de urgenţă şi, implicit, în cadrul activităţii de căutare şi salvare, are următoarele atribuţii specifice: a) asigură sistemul de comunicaţii voce, date, video între unităţile de alarmare prevăzute la art. 12 şi Centrul de coordonare - ROMATSA, respectiv Centrul Maritim de Coordonare, precum şi între aceste centre de coordonare şi dispeceratele unităţilor operative de căutare şi/sau salvare; b) asigură comunicaţiile între dispeceratele unităţilor operative de căutare şi/sau salvare în cazul producerii unui accident de aviaţie civilă, pe baza unor interfeţe standard, avizate de STS, corespunzătoare asigurării serviciilor de telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei (IT) solicitate; c) asigură protecţia datelor în zona comunicaţiilor de urgenţă dintre structurile şi unităţile implicate în operaţiunile de căutare şi/sau salvare; d) pune la dispoziţie servicii GIS compatibile cu aplicaţia GIS din dispeceratele centrelor unice de preluare a apelurilor de urgenţă - 112, într-un format standardizat unic; e) pentru activităţile curente, pune la dispoziţie serviciile de comunicaţii asigurate în reţelele de cooperare aflate în administrare; f) pune la dispoziţie resurse de comunicaţii, pe principiul voluntariatului, în conformitate cu planurile operaţionale de intervenţie şi cu capacităţile existente, pentru organizarea dispozitivelor temporare de comunicaţii, conform situaţiei de urgenţă apărute; g) susţine, cu infrastructura de comunicaţii proprie, funcţionarea sistemului de comunicaţii al IGSU destinat managementului situaţiilor de urgenţă. (2) Soluţiile tehnice, precum şi arhitectura reţelelor asigurate de STS vor fi supuse aceloraşi standarde pentru toate reglementările operaţionale în situaţii de urgenţă, în vederea asigurării compatibilităţii şi interoperabilităţii sistemelor de comunicaţii şi IT.  +  Capitolul III Alarmarea. Căutarea şi/sau salvarea  +  Articolul 12Următoarele structuri furnizează servicii de alarmare, acţionând ca unităţi de alarmare: a) ROMATSA, care asigură în mod continuu serviciul de alarmare în FIR - Bucureşti. ROMATSA este desemnată şi înregistrată la OACI ca punct de contact pentru căutare şi salvare COSPAS/SARSAT; b) RADIONAV, prin Serviciul public de radiocomunicaţii navale de apel, pericol şi salvare care asigură serviciul continuu de recepţie a alertelor de pe mare şi de alarmare a Centrului Maritim de Coordonare; c) STS, prin Sistemul naţional pentru apeluri de urgenţă - 112.  +  Articolul 13 (1) ROMATSA asigură supravegherea continuă a transmisiilor radio recepţionate de la aeronavele în pericol şi, totodată, recepţionarea semnalelor emise de echipamentele de locaţie pentru situaţii de urgenţă (ELT) pe frecvenţele 121,5 MHz şi 406 MHz. Orice mesaj recepţionat pe aceste canale de la aeronave aflate în pericol în FIR - Bucureşti va fi transmis cu operativitate Centrului de coordonare - ROMATSA şi Centrului Maritim de Coordonare. (2) RADIONAV monitorizează în permanenţă informaţiile primite de la navele maritime şi comunică cu acestea în vederea facilitării stabilirii cu exactitate a locului producerii unui accident de aviaţie civilă. Orice mesaj recepţionat cu privire la aeronave aflate în pericol în FIR - Bucureşti va fi transmis cu operativitate Centrului Maritim de Coordonare, care informează în mod corespunzător Centrul de coordonare - ROMATSA.  +  Articolul 14Unităţile de alarmare prevăzute la art. 12 au obligaţia ca în momentul în care constată sau primesc informaţii referitoare la producerea unui accident de aviaţie civilă sau când există suspiciunea producerii unui asemenea accident să informeze, conform procedurii aplicabile, în mod operativ, Centrul de coordonare - ROMATSA, precum şi, în cazul producerii unui accident pe mare, Centrul Maritim de Coordonare.  +  Articolul 15Obligaţia prevăzută la art. 14 o au şi administratorii aerodromurilor pe raza cărora a avut loc un accident de aviaţie soldat cu distrugerea aeronavei.  +  Articolul 16 (1) În baza alarmei primite de la unităţile prevăzute la art. 12, Centrul de coordonare - ROMATSA, respectiv Centrul Maritim de Coordonare, pentru cazul în care se presupune că aeronava s-a prăbuşit pe mare, determină zona de căutare a aeronavei dispărute şi declanşează operaţiunile de căutare prin unităţile operative de căutare, prevăzute în anexa nr. 1, în a căror zonă de responsabilitate se presupune că ar fi avut loc accidentul. (2) Mijloacele utilizate de unităţile operative de căutare vor fi echipate corespunzător cerinţelor din anexa nr. 12 la Convenţia de la Chicago. (3) Pe toată perioada acţiunii de căutare, unităţile operative de căutare vor fi sprijinite de către unităţile de trafic ale ROMATSA, respectiv ale RADIONAV, pentru cazul în care se presupune că aeronava s-a prăbuşit pe mare, prin transmiterea de informaţii actualizate privind definirea mai precisă a zonei de căutare. (4) RADIONAV va preciza prin sistemul NAVTEX locul producerii accidentului de aviaţie civilă şi va avertiza unităţile operative de căutare, precum şi alte nave maritime în legătură cu acesta. (5) Unităţile operative de căutare şi unităţile de trafic ale ROMATSA şi ale RADIONAV vor informa în permanenţă Centrul de coordonare - ROMATSA, respectiv Centrul Maritim de Coordonare, pentru cazul în care se presupune că aeronava s-a prăbuşit pe mare, cu privire la derularea operaţiunilor de căutare. (6) Pe toată durata operaţiunilor de căutare a unei aeronave dispărute în FIR - Bucureşti, Centrul de coordonare ROMATSA colaborează cu Centrul Maritim de Coordonare şi îşi transmit reciproc informaţiile recepţionate.  +  Articolul 17 (1) După identificarea locului producerii accidentului de aviaţie, în cazul în care acesta este pe uscat, Centrul de coordonare - ROMATSA va informa în mod operativ comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă sau, după caz, Comitetul municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, precum şi inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă din judeţul pe raza căruia s-a produs accidentul. Lista inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă este prevăzută în anexa nr. 2. (2) În cazul accidentelor produse în zone pentru care nu este necesară declanşarea operaţiunilor de căutare, inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă din judeţul pe raza căruia s-a produs accidentul asigură coordonarea operaţiunilor de salvare a supravieţuitorilor accidentului şi informează operativ Centrul de coordonare - ROMATSA, precum şi comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă sau, după caz, Comitetul municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă cu privire la operaţiunile desfăşurate. (3) Comandantul acţiunii la faţa locului pentru salvarea supravieţuitorilor unui accident de aviaţie civilă este desemnat de comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă din judeţul pe raza căruia s-a produs accidentul sau, după caz, de Comitetul municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.  +  Articolul 18În cazul în care locul accidentului este pe mare, Centrul Maritim de Coordonare asigură coordonarea operaţiunilor de salvare a supravieţuitorilor accidentului şi informează operativ Centrul de coordonare - ROMATSA cu privire la operaţiunile desfăşurate. Comandantul acţiunii la faţa locului pentru salvarea supravieţuitorilor unui accident de aviaţie produs pe mare este desemnat de Centrul Maritim de Coordonare.  +  Articolul 19 (1) În cazul producerii unui accident de aviaţie pe teritoriul unui aerodrom, administratorul aerodromului sau înlocuitorul de drept al acestuia este comandantul acţiunii la faţa locului pentru salvarea supravieţuitorilor accidentului de aviaţie. (2) Administratorii aerodromurilor transmit informaţii operative Centrului de coordonare - ROMATSA referitoare la derularea operaţiunilor de salvare.  +  Articolul 20 (1) Protecţia zonei în care a avut loc un accident de aviaţie se face în mod operativ de către unităţile de politie şi/sau de jandarmi în a căror zonă de responsabilitate s-a produs accidentul, care acţionează ca unităţi de sprijin, în coordonarea comandantului acţiunii la faţa locului. (2) Toate structurile profesioniste pentru situaţii de urgenţă, serviciile locale de ambulanţă şi formaţiunile SMURD şi, după caz, unităţile SALVAMONT vor acţiona în coordonarea unitară a comandantului acţiunii la faţa locului, în scopul salvării şi protecţiei supravieţuitorilor accidentului de aviaţie, pentru acordarea asistenţei de specialitate victimelor la locul accidentului, precum şi pentru transportul acestora la unităţile de spitalizare, conform planurilor operaţionale de intervenţie prevăzute la art. 24. (3) Pe perioada operaţiunilor de salvare, comandantul acţiunii la faţa locului poate solicita, după caz, sprijinul unităţilor aeriene şi/sau navale aparţinând Ministerului Apărării, Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sau unor operatori economici. (4) Unităţile prevăzute la alin. (3) vor fi incluse în planurile operaţionale de intervenţie elaborate conform art. 24.  +  Articolul 21Inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi, respectiv, Centrul Maritim de Coordonare transmit informaţii operative Centrului de coordonare - ROMATSA referitoare la derularea operaţiunilor de salvare.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 22Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" asigură înregistrarea operatorilor aerieni naţionali în baza de date COSPAS/SARSAT pentru staţiile de salvare (ELT) şi pune la dispoziţia Centrului de coordonare - ROMATSA baza de date de care dispune, actualizată permanent, referitoare la operatorii aerieni care desfăşoară operaţiuni în FIR - Bucureşti.  +  Articolul 23În termen de 3 luni de la publicarea prezentului regulament, Ministerul Apărării şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative vor desemna unităţile operative de căutare, prevăzute în anexa nr. 1, unităţile care pot participa la operaţiunile de salvare, prevăzute la art. 20 alin. (3), precum şi zona de responsabilitate a acestora, pe care le comunică Centrului de coordonare - ROMATSA, Centrului Maritim de Coordonare şi IGSU.  +  Articolul 24 (1) În termen de 6 luni de la publicarea prezentului regulament: a) IGSU, Centrul Maritim de Coordonare, Centrul de coordonare - ROMATSA şi STS vor stabili canalele de transmitere a informaţiilor prevăzute la art. 21; b) Centrul de coordonare - ROMATSA, Centrul Maritim de Coordonare, unităţile operative de căutare prevăzute în anexa nr. 1, ROMATSA şi RADIONAV vor stabili proceduri specifice comune referitoare la coordonarea acţiunilor de căutare şi la canalele de comunicaţii care vor fi utilizate; c) comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi Comitetul municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă împreună cu inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi administratorii aerodromurilor, pentru accidentele produse pe uscat şi, respectiv, Centrul Maritim de Coordonare, pentru accidentele produse pe mare, vor elabora planurile operaţionale de intervenţie, în care vor fi menţionate toate unităţile de salvare, respectiv pompieri, descarcerare, ambulanţe, SMURD, unităţi aeriene şi navale, SALVAMONT, alte structuri profesioniste pentru situaţii de urgenţă, precum şi unităţile de sprijin, respectiv jandarmi, poliţie locală, poliţie transporturi, care vor fi implicate, atribuţiile şi responsabilităţile acestora, mijloacele şi dotările utilizate, canalele de comunicaţii utilizate. Toate planurile de intervenţie vor conţine în mod obligatoriu şi o componentă referitoare la asistenţa acordată supravieţuitorilor unui accident de aviaţie, precum şi rudelor acestora care se deplasează la locul accidentului. (2) După elaborarea procedurilor şi planurilor operaţionale de intervenţie prevăzute la alin. (1), acestea se transmit, prin intermediul Centrului de coordonare - ROMATSA, Comitetului ministerial şi IGSU.  +  Articolul 25Centrul de coordonare - ROMATSA va deveni operaţional în termen de 9 luni de la publicarea prezentului regulament.  +  Articolul 26Schema conexiunilor dintre structurile organizatorice care participă la activitatea de căutare şi salvare în cazul unui accident de aviaţie civilă este prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 27Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1 -------la regulament-------------LISTAunităţilor operative de căutare1. Unităţi operative ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative2. Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM)3. Unităţi operative ale Ministerului Apărării  +  Anexa 2 -------la regulament-------------LISTAinspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă
  Nr. Crt. Unitatea Operativă Zona de responsa- bilitate
  1. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "UNIREA" Judeţul Alba
  2. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "VASILE GOLDIŞ" Judeţul Arad
  3. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "CPT. PUICĂ NICOLAE" Judeţul Argeş
  4. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "MR. CONSTANTIN ENE" Judeţul Bacău
  5. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "CRIŞANA" Judeţul Bihor
  6. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "BISTRIŢA" Judeţul Bistriţa- Năsăud
  7. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "NICOLAE IORGA" Judeţul Botoşani
  8. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "ŢARA BÂRSEI" Judeţul Braşov
  9. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "DUNĂREA" Judeţul Brăila
  10. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "NERON LUPAŞCU" Judeţul Buzău
  11. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "SEMENIC" Judeţul Caraş- Severin
  12. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "BARBU ŞTIRBEI" Judeţul Călăraşi
  13. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "AVRAM IANCU" Judeţul Cluj
  14. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "DOBROGEA" Judeţul Constanţa
  15. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "MIHAI VITEAZU" Judeţul Covasna
  16. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "BASARABI" Judeţul Dâmboviţa
  17. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "OLTENIA" Judeţul Dolj
  18. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "GL. IEREMIA GRIGORESCU" Judeţul Galaţi
  19. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "VLAŞCA" Judeţul Giurgiu
  20. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "LT. COL. DUMITRU PETRESCU" Judeţul Gorj
  21. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "OLTUL" Judeţul Harghita
  22. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "IANCU DE HUNEDOARA" Judeţul Hunedoara
  23. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "BARBU CATARGIU" Judeţul Ialomiţa
  24. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "MIHAIL GRIGORE STURDZA" Judeţul Iaşi
  25. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "CODRII VLĂSIEI" Judeţul Ilfov
  26. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "GRIGORE POP DE BĂSEŞTI" Judeţul Maramureş
  27. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "DROBETA" Judeţul Mehedinţi
  28. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "HOREA" Judeţul Mureş
  29. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "PETRODAVA" Judeţul Neamţ
  30. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "MATEI BASARAB" Judeţul Olt
  31. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "ŞERBAN CANTACUZINO" Judeţul Prahova
  32. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "SOMEŞ" Judeţul Satu Mare
  33. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "POROLISSUM" Judeţul Sălaj
  34. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "CPT. DUMITRU CROITORU" Judeţul Sibiu
  35. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "BUCOVINA" Judeţul Suceava
  36. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "ALEXANDRU DIMITRIE GHICA" Judeţul Teleorman
  37. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "BANAT" Judeţul Timiş
  38. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "DELTA" Judeţul Tulcea
  39. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "PODUL ÎNALT" Judeţul Vaslui
  40. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "GENERAL MAGHERU" Judeţul Vâlcea
  41. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "ANGHEL SALIGNY" Judeţul Vrancea
  42. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "DEALUL SPIRII" Municipiul Bucureşti
   +  Anexa 3*) ---------la regulament-------------SCHEMAconexiunilor dintre structurile organizatorice care participă la activitatea de căutare şi salvare*Font 9*┌────────────┐ ┌───────────────┐│Subunităţile│ ┌──────────┐ ┌────────────┐ │GENERARE ALARMĂ││ROMATSA ser-│ │ │ │ │ └───────────────┘│vicii de │ │ RADIONAV │ │ SNAU - 112 ││trafic aeri-│ │ │ │ ││an │ └─────┬────┘ └───────┬────┘└──────┬─────┘ │ │       │ │ │-------│--------------│--------------│----------------------------------------------------       │ │ │ ┌────────┐ ┌────────────┐       │ │ │ ┌─────>│ ARSVOM │ │MANAGEMENTUL│       │ │ │ v └────────┘ │CĂUTĂRII- │       │ │ │ ┌──────────┐ │SALVĂRII │       └──────────────┴──────┬────┬──┘ │CENTRUL │<──────────────────┐ └────────────┘┌───────┐ │ └──────>│MARITIM DE│ ┌──────────┐ ││COSPAS/│────┐ │ ┌>│COORDONARE│<───>│Unităţi │ ││SARSAT │ │ v │ └──────────┘ ┌>│MAp+ MIRA │ │└───────┘ │ ┌────────────┐ │ │ └──────────┘ │             └────────>│ CENTRUL │<──┘ │ │┌────────┐ │ DE │<───────────────────┘ ││A.A.C.R.│────────────>│COORDONARE -│<───────────────────┐ │└────────┘ │ ROMATSA │<──┐ ┌────────────┐ │ ┌──────────┐ │              ┌───────>│ │<─┐└>│Administra- │ └>│Unitatea │ │┌────────┐ │ └────────────┘ │ │tor aeroport│ │specială │ ││Servicii│────┘ ^ ^ │ └────────────┘ │de aviaţie│ ││METEO │ │ │ │ │a MIRA │ │└────────┘ ┌───┘ ┌─┘ │ └──────────┘ │                     │ │ │ v                     │ │ │ ┌─────────────┐                     │ │ │ ┌─>│SALVARE/SMURD│                     │ │ │ ┌────────────┐ │ └─────────────┘                     │ │ └─>│Centrul │<──┤ ┌───────┐                     │ │ │operaţional │ ├─>│POLIŢIE│                     │ │ ┌───>│al IJSU (42)│ │ └───────┘                     │ │ │ └────────────┘ │ ┌─────────────────┐                     │ │ │ │ │Structuri profe- │                     │ │ │ ├─>│sioniste pt. S.U.│                     │ │ │ │ └─────────────────┘                     │ │ │ │ ┌─────────┐                     │ │ │ ├─>│SALVAMONT│                     │ │ │ │ └─────────┘                     │ │ │ │ ┌────────┐                     │ │ │ └─>│JANDARMI│                     │ │ │ └────────┘---------------------│----------│----│----------------------------------------------------                     │ │ │                     v v v                ┌────────┐ ┌──────────┐                │Centrul │ │Centrul │ ┌─────────┐                │Operativ│ │Operaţio- │ │ CONTROL │                │al MT │ │nal al │ └─────────┘                └────────┘ │IGSU │                    ^ └──────────┘                    │------------------------------------------------------------------------------------------                    │┌──────────┐ │ ┌─────────┐│Comitetul │<───────┘ │ DECIZIA ││MT pt. SU │ └─────────┘└──────────┘------