ORDIN nr. 863 din 2 iulie 2008pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii"
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 11 iulie 2008  Ţinând cont de Avizul nr. 90.587 din 9 iunie 2008 al Ministerului Economiei şi Finanţelor,în temeiul art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii şi al art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă "Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo BorbelyBucureşti, 2 iulie 2008.Nr. 863.  +  Anexa INSTRUCŢIUNIde aplicare a unor prevederi din HotărâreaGuvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadrual documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilorpublice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii  +  Articolul 1În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. c), proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor legale reprezintă documentaţia ce conţine părţi scrise şi desenate privind realizarea obiectivului de investiţii: execuţia lucrărilor, montajul echipamentelor, utilajelor sau instalaţiilor tehnologice, acţiunile de asigurare şi certificare a calităţii, acţiunile de punere în funcţiune şi teste, precum şi acţiunile de predare a obiectivului de investiţii către beneficiar.Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informaţii tehnice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice ale beneficiarului.Proiectul tehnic trebuie să permită elaborarea detaliilor de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă, cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări şi fără a se depăşi costul lucrării stabilit în faza de studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare.Proiectul tehnic se elaborează pe baza studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare, etapă în care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele şi soluţiile principale ale lucrării şi în care au fost obţinute toate avizele şi acordurile de principiu, în conformitate cu prevederile legale.Proiectul tehnic se verifică pentru cerinţele de calitate de specialişti atestaţi de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în condiţiile legii.Conţinutul-cadru al proiectului tehnic este următorul:A. Părţile scrise1. Date generale:- denumirea obiectivului de investiţii;- amplasamentul (judeţul, localitatea, adresa poştală şi/sau alte date de identificare);- titularul investiţiei;- beneficiarul investiţiei;- elaboratorul proiectului.2. Descrierea generală a lucrărilor2.1. În cadrul secţiunii "Descrierea lucrărilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente: a) amplasamentul; b) topografia; c) clima şi fenomenele naturale specifice zonei; d) geologia, seismicitatea; e) prezentarea proiectului pe specialităţi; f) devierile şi protejările de utilităţi afectate; g) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele asemenea pentru lucrări definitive şi provizorii; h) căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea; i) trasarea lucrărilor; j) antemăsurătoarea;2.2. Memorii tehnice pe specialităţi.3. Caietele de sarciniSunt documentele care reglementează nivelul de performanţă a lucrărilor, precum şi cerinţele, condiţiile tehnice şi tehnologice, condiţiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de toleranţe şi altele de aceeaşi natură, care să garanteze îndeplinirea exigenţelor de calitate şi performanţă solicitate.Caietele de sarcini se elaborează de către proiectant pe specialităţi, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planşe, şi nu trebuie să fie restrictive.3.1. Rolul şi scopul caietelor de sarcini: a) fac parte integrantă din proiectul tehnic; b) reprezintă descrierea elementelor tehnice şi calitative menţionate în planşe şi prezintă informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor; c) planşele, breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative înscrise în planşe sunt scurte şi cu caracter general, vizând în special explicitarea desenelor; d) detaliază notele şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final; e) împreună cu planşele, trebuie să fie astfel concepute încât, pe baza lor, să se poată determina cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesară execuţiei lucrărilor; f) elaborarea caietelor de sarcini se face de către proiectanţi - arhitecţi şi ingineri specialişti -, pentru fiecare categorie de lucrare; g) stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi responsabilităţile pentru teste, verificări, probe; h) redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă şi sistematizată; i) prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investiţiei; j) prevăd măsurile şi acţiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural a deşeurilor) după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea).3.2. Tipuri de caiete de sarcini3.2.1. În funcţie de destinaţie, caietele de sarcini pot fi: a) caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor; b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice şi confecţii diverse; c) caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune; d) caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii tehnice.3.2.2. În funcţie de categoria de importanţă a obiectivului de investiţii, caietele de sarcini pot fi: a) caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul construcţiilor şi care se elaborează pentru toate obiectivele de investiţii; b) caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice şi care se elaborează independent pentru fiecare lucrare.3.3. Conţinutul caietelor de sarciniCaietele de sarcini trebuie să cuprindă: a) breviarele de calcul, care reprezintă documentele justificative pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru fiecare element de construcţie în parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza încărcările şi ipotezele de calcul, precum şi tipurile de programe utilizate; b) nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea; c) proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste şi altele asemenea, pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor; d) dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării; e) ordinea de execuţie, probe, teste, verificări ale lucrării; f) standardele, normativele şi alte prescripţii, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecţii, execuţie, montaj, probe, teste, verificări; g) condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe şi altele asemenea.4. Listele cu cantităţile de lucrăriAcest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi conţine: a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1); b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2); c) listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3); d) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4); e) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice (formularul F5); f) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier) (Se poate utiliza formularul F3.).NOTĂ:Formularele F1-F5, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării.5. Graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6)Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de investiţii/intervenţii.NOTĂ:Formularele F1-F6 fac obiectul anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni.B. Părţile desenateSunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informaţiile necesare elaborării caietelor de sarcini şi care, de regulă, se compun din:1. Planşe generale:────────────────Sunt planşe informative de ansamblu şi cuprind:* planşa de încadrare în zonă;* planşele de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice;* planşele topografice principale;* planşele de amplasare a forajelor şi profilurilor geotehnice, cu înscrierea condiţiilor şi a recomandărilor privind lucrările de fundare;* planşele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distanţelor de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment şi planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor şi distanţelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor şi altele asemenea;* planşele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu înscrierea volumelor de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent şi deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a precizărilor privind utilajele şi echipamentele de lucru, precum şi a altor informaţii şi elemente tehnice şi tehnologice;* planşele principale privind construcţiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secţiuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi marca secţiunilor din oţel, marca betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii împotriva agresivităţii solului, a coroziunii şi altele asemenea;* planşele de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare.2. Planşele principale ale obiectelor──────────────────────────────────Sunt planşe cu caracter tehnic, care definesc şi explicitează toate elementele construcţiei.Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod şi denumire proprii.Planşele principale se elaborează pe obiecte şi, în general, cuprind:2.1. Planşe de arhitecturăDefinesc şi explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora şi alte informaţii de această natură.2.2. Planşe de structurăDefinesc şi explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, cu toate caracteristicile acesteia, şi cuprind:* planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;* planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;* descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj (numai în situaţiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea şi montajul.2.3. Planşe de instalaţiiDefinesc şi explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea şi execuţia instalaţiilor, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea.2.4. Planşe de utilaje şi echipamente tehnologiceVor cuprinde, în principal, planşele principale de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, detalii montaj, şi anume:* planşe de ansamblu;* scheme ale fluxului tehnologic;* scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;* scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele de combustibil, apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor tehnologice;* planşe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaţiilor, sarcinilor şi a altor informaţii de aceeaşi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;* diagrame, nomograme, calcule inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării;* liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice, inclusiv fişe cuprinzând parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora.2.5. Planşe de dotăriCuprind planşe de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri de dotări şi altele asemenea, pentru:* piese de mobilier;* elemente de inventar gospodăresc,* dotări PSI,* dotări necesare securităţii muncii,* alte dotări necesare în funcţie de specific.NOTĂ:La elaborarea proiectelor materialele, confecţiile, utilajele tehnologice şi echipamentele vor fi definite prin parametri, performanţe şi caracteristici.Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători ori comercianţi sau la alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau să restrângă concurenţa.Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător sau comerciant).  +  Articolul 2În aplicarea prevederilor art. 3 lit. b) şi ale art. 5 alin. (3) lit. a), pentru lucrări de intervenţii de complexitate redusă, care se execută la construcţii existente, cu excepţia intervenţiilor la elemente structurale, raportul de expertiză tehnică poate fi elaborat prin metoda evaluării calitative, care constă, în principal, în examinarea construcţiei la faţa locului, în ansamblu şi în detaliu, precum şi în analiza proiectului tehnic al construcţiei, după caz, a releveelor de degradări şi avarii, precum şi a datelor referitoare la condiţii de execuţie, exploatarea şi comportarea în timp a construcţiei.Lucrările de intervenţii de complexitate redusă sunt acele lucrări de mică amploare şi dificultate, cu durată scurtă de execuţie, cum ar fi lucrările de reabilitare a drumurilor de interes local clasate.  +  Articolul 3În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) lit. b), actualizarea studiilor de fezabilitate/documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii, prevăzută în actele normative în vigoare, implică actualizarea, în condiţiile legii, a devizelor generale.  +  Articolul 4În aplicarea prevederilor anexei nr. 1 "Conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate", lit. A "Piese scrise", secţiunea "Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse", sintagma "scenarii tehnico-economice" face referire la variantele de amplasare a obiectivelor de investiţii, respectiv amplasamente propuse şi amplasamente recomandate de către elaborator, cu detalierea avantajelor acestui amplasament, precum şi variante de rezolvare în funcţie de tipul lucrărilor de investiţii şi/sau de intervenţii.  +  Articolul 5În aplicarea prevederilor anexei nr. 1 "Conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate", lit. A "Piese scrise", secţiunea "Date privind amplasamentul şi terenul pe care urmează să se amplaseze obiectivul de investiţie", subsecţiunea "Informaţii despre terenul din amplasament", pct. 3 "caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament determinate în baza studiului geotehnic", în cazul în care hărţile geologice şi/sau proiectele realizate în zonă conţin suficiente informaţii în baza cărora pot fi determinate caracteristicile geofizice ale terenului din amplasamentul obiectivului de investiţii, aceste informaţii pot fi utilizate la elaborarea studiului de prefezabilitate.  +  Articolul 6În aplicarea prevederilor anexei nr. 2 "Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate", lit. A "Piese scrise", secţiunea "Informaţii generale privind proiectul", pct. 3 "date tehnice ale investiţiei", lit. b), statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat va include atât categoriile de folosinţă ale terenului, cât şi amplasarea în intravilan şi/sau extravilan.  +  Articolul 7În aplicarea prevederilor anexei nr. 2 "Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate", lit. A "Piese scrise", secţiunea "Informaţii generale privind proiectul", pct. 3 "date tehnice ale investiţiei", lit. c), situaţia ocupării definitive de teren priveşte, în principal, identificarea proprietarilor, precum şi a suprafeţelor de terenuri aparţinând acestora, afectate de investiţie.  +  Articolul 8În aplicarea prevederilor anexei nr. 2 "Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate", lit. A "Piese scrise", secţiunea "Analiza cost-beneficiu", vor fi luate în considerare prevederile anexei nr. 2 "Principii metodologice privind realizarea analizei cost-beneficiu", elaborată de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni.  +  Articolul 9În aplicarea prevederilor anexei nr. 1 "Conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate", lit. B "Piese desenate", pct. 2, ale anexei nr. 2 "Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate", lit. B "Piese desenate", pct. 2 şi ale anexei nr. 3 "Conţinutul-cadru al documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii", lit. B "Piese desenate", pct. 2, planul general poate fi prezentat, după caz, şi la alte scări grafice, în funcţie de necesităţile de redactare.  +  Articolul 10În aplicarea prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", lit. A "Prevederi generale", art. 5, actualizarea devizului general se efectuează în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri, în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, respectiv ale art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.Valoarea actualizată se compune din cheltuielile legal efectuate până la data actualizării, conform evidenţelor contabile şi din valoarea restului de executat multiplicat cu indicele de preţuri lunar (total) comunicat de Institutul Naţional de Statistică, calculat între data întocmirii devizului general şi data actualizării.  +  Articolul 11În aplicarea prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", lit. B "Structura devizului general pe capitole de cheltuieli", cap. 5 "Alte cheltuieli", subcap. 5.1 "Organizare de şantier", pct. 5.1.1 "Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier", se estimează de către proiectant.  +  Articolul 12În aplicarea prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", lit. B "Structura devizului general pe capitole de cheltuieli", cap. 5 "Alte cheltuieli", subcap. 5.1. "Organizare de şantier", pct. 5.1.2 "Cheltuieli conexe organizării de şantier", în categoria cheltuielilor conexe organizării de şantier, în legătură cu ocuparea temporară a domeniului public, se includ şi cheltuielile necesare readucerii acestor terenuri la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor de investiţii/intervenţii, operaţiune care constituie obligaţia executanţilor, prevăzută la art. 23 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, cu excepţia cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială", din structura devizului general.  +  Articolul 13În aplicarea prevederilor anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", lit. B "Structura devizului general pe capitole de cheltuieli", cap. 5 "Alte cheltuieli", subcap. 5.2 "Comisioane, cote, taxe, costul creditului, în sintagma "alte cheltuieli de aceeaşi natură", stabilite în condiţiile legii, este inclusă şi cota de administrare a proiectelor, conform legilor specifice de ratificare.  +  Anexa 1 la instrucţiuniFORMULARUL F1OBIECTIV PROIECTANT...................... ......................(denumirea) (denumirea)CENTRALIZATORULcheltuielilor pe obiectiv
  *Font 7*
  ┌────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────┐│ │ Nr. cap./ │ │Valoarea cheltuielilor/obiect,│ Din care C+M ││Nr. │ subcap. │ Denumirea capitolelor de cheltuieli │ exclusiv TVA │ ││crt.│deviz general│ ├───────────────┬──────────────┼───────────┬──────────────┤│ │ │ │ Mii lei │ Mii euro*) │ Mii lei │ Mii euro*) │├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤│ 1 │ 1.2 │Amenajarea terenului │ │ │ │ ││ │ │1.1. ........................................│ │ │ │ │├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ││ 2 │ 1.3 │Amenajari pentru protectia mediului şi │ │ │ │ ││ │ │aducerea la starea initiala │ │ │ │ ││ │ │2.1. ........................................│ │ │ │ │├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ││ 3 │ 2 │Realizarea utilitatilor necesare obiectivului│ │ │ │ ││ │ │3.1. ........................................│ │ │ │ │├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ││ 4 │ 3.1 │Studii de teren │ │ │ │ ││ │ │4.1. ........................................│ │ │ │ │├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ││ 5 │ 3.3 │Proiectare (numai în cazul în care obiectivul│ │ │ │ ││ │ │se realizează în sistemul "design build") │ │ │ │ │├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ││ 6 │ 4 │Investitia de baza │ │ │ │ ││ │ │6.1. Obiect 01 ..............................│ │ │ │ │├────┼─────────────┼─────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ││ 7 │ 5.1 │Organizare de santier │ │ │ │ ││ │ │7.1 .........................................│ │ │ │ │├────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┤│ TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): │ ... mii lei │... mii euro*)│... mii lei│... mii euro*)│├────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┴──────────────┼───────────┴──────────────┤│ Taxa pe valoarea adăugată │ ... mii lei │ ... mii lei │├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ TOTAL VALOARE (inclusiv TVA): │ ... mii lei │ ... mii lei │└────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────┘ Notă *) Cursul de referinţa = ........ lei/euro, din data de ............. .Proiectant,.............................(semnatura autorizata)PRECIZARE:Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-2, având în vedere respectarea structurii aprobate pentru devizul general; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cat şi execuţia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0-2 revine ofertantului.FORMULARUL F2OBIECTIV PROIECTANT...................... ......................(denumirea) (denumirea)CENTRALIZATORULcheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte
  *Font 9*
  Nr. cap./ Valoarea, exclusiv TVA
  Nr. subcap Cheltuieli pe categoria
  crt. deviz de lucrari Mii lei Mii euro*)
  pe obiect
  0 1 2 3 4
  1 I Lucrari de constructii
  2 1 Terasamente
  3 2 Constructii
  4 3 Izolatii
  5 4 Instalaţii electrice
  6 5 Instalaţii sanitare
  7 6 Instalaţii de incalzire, ................
  8 7 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale
  9 8 Instalaţii de comunicatii
  ... ... .................
  Total I
  ... II Montaj utilaje şi echipamente tehnologice
  ... ... .................
  Total II
  ... III Procurare
  ... ... Utilaje şi echipamente tehnologice
  ... ... Utilaje şi echipamente de transport
  ... ... Dotari
  Total III
  TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): ... mii lei ... mii euro*)
  Taxa pe valoarea adăugată ... mii lei -
  TOTAL VALOARE: ... mii lei -
  Notă *) Cursul de referinţa = ................ lei/euro, din data de ........... .Proiectant,.............................(semnatura autorizata)PRECIZARE:Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-2; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cat şi execuţia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0-2 revine ofertantului.FORMULARUL F3OBIECTIV PROIECTANT...................... ......................(denumirea) (denumirea)LISTAcu cantitati de lucrari pe categorii de lucrariObiectul .....................Categoria de lucrari ..................
  *Font 7*
                                                                                                   - lei -
  Nr. crt. Capitolul de lucrari U.M. Cantitate Preţul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport ............ Total a)+b)+c)+d) M Materiale (3 x 4a) m Manopera (3 x 4b) U Utilaj (3 x 4c) t Transport (3 x 4d) Total (3 x 4)
  SECŢIUNE TEHNICA SECŢIUNE FINANCIARĂ
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1 Capitol de lucrare 1.1. Subcapitol 1.2. Subcapitol ................
  2 Capitol de lucrare 2.1 Subcapitol 2.2 Subcapitol ................
  .... ................
  Cheltuieli directe M m U t T
  Alte cheltuieli directe: - CAS - şomaj - fond de risc - alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate:
  TOTAL CHELTUIELI DIRECTE: M(0) m(0 ) U(0) t(0) T(0)
  Cheltuieli indirecte = T(0) x % I(0)
  Profit = [T(0) + I(0)] x % P(0)
  TOTAL GENERAL: V(0) T(0) +I(0) + P(0)
  Proiectant,................................(semnatura autorizata)PRECIZARI:Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-3; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cat şi execuţia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0-3 revine ofertantului.1. Cheltuielile directe sunt constituite din urmatoarele:M - cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale, în care se cuprinde valoarea materialelor calculată cu preturile de la furnizori, fără TVA; în cazul materialelor care provin din import, valoarea acestora trebuie să includa şi orice taxe şi comisioane platibile la frontiera (taxe vamale, comisioane vamale etc.);m - cheltuieli aferente consumurilor cu mana de lucru, în care se cuprinde valoarea manoperei muncitorilor direct productivi;U - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de constructii, în care se cuprinde valoarea rezultata din totalul orelor de functionare a utilajelor respective şi din tariful mediu orar corespunzător funcţionarii;t - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, în care se cuprind: a) valoarea transporturilor auto, CF, navale ale materialelor, prefabricatelor, confectiilor etc. de la producător sau furnizor la depozitul intermediar, precum şi de la depozitul intermediar la locul de punere în opera în raza de actiune a mijloacelor de ridicat, inclusiv taxele aferente acestor transporturi; b) valoarea transporturilor cu utilajele de constructii de la baza de utilaje la punctul de lucru şi retur; c) valoarea transporturilor tehnologice, în măsura în care acestea nu sunt cuprinse în articole distincte (transport de pamant, beton, mortar, moloz rezultat din demolari).2. Beneficiarul are obligaţia de a include în lista cuprinzand cantitatile de lucrari, atât în secţiunea tehnica, cat şi în cea financiară, materialele şi furniturile pe care intenţionează să le puna la dispoziţie, în scopul preluării şi includerii acestora în preturile unitare, precizand şi condiţiile de livrare.Utilajele şi echipamentele tehnologice, puse la dispoziţie de către beneficiar, nu vor fi cuprinse în valoarea aferenta listelor de procurare a utilajelor şi echipamentelor.3. Cheltuielile indirecte reprezinta, în principal, cheltuieli proprii ale executantului, necesare pentru executarea lucrărilor de investitii/interventii.4. Formularul F3 poate fi utilizat şi pentru stabilirea cantităţilor de lucrari pentru constructii provizorii OS (organizare de santier).FORMULARUL F4OBIECTIV PROIECTANT....................... ...........................(denumirea) (denumirea)LISTAcu cantitatile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotari*Font 8*
  Nr. crt. Denumirea U.M. Preţul unitar - lei/U.M. - Valoarea (exclusiv TVA) - mii lei - (3 x 4) Furnizorul (denumire, adresa, telefon, fax) Fisa tehnica atasata
  0 1 2 3 4 5 6
  1 Obiect 01
  a) ............... Fisa tehnica nr. ..........
  b) ............... Fisa tehnica nr. ..........
  .................. Fisa tehnica nr. ..........
  2 Obiect 02
  a) ............... Fisa tehnica nr. ..........
  b) ............... Fisa tehnica nr. ..........
  .................. Fisa tehnica nr. ..........
  ... .................. Fisa tehnica nr. ..........
  │ │ Mii lei: │ ││ TOTAL: ├─────────────┼──────────────┤│ │ Euro*): │ │└────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┘ Notă *) Cursul de referinţa = ....... lei/euro, din data de .................... .Proiectant,........................(semnatura autorizata)PRECIZARE:Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0-2 şi 6; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cat şi execuţia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0-2 şi 6 revine ofertantului.FORMULARUL F5OBIECTIV PROIECTANT............................. .............................(denumirea) (denumirea)FISA TEHNICA Nr. ........(Se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic, dotari etc.)Utilajul, echipamentul tehnologic: ...................... (denumirea)
  *Font 7*
  Nr. crt. Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini Producător
  0 1 2 3
  1 Parametrii tehnici şi functionali .......................................................
  2 Specificatii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare .......................................................
  3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante .......................................................
  4 Condiţii de garantie şi postgarantie .......................................................
  5 Alte condiţii cu caracter tehnic .......................................................
  Proiectant,.........................(semnatura autorizata)PRECIZARE:Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de lucrari are ca obiect atât proiectarea, cat şi execuţia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.FORMULARUL F6OBIECTIV PROIECTANT............................ .........................(denumirea) (denumirea)GRAFICUL GENERALde realizare a investitiei publice*Font 9*┌────┬───────────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────┬──────┐│ │ │ Anul 1 │ ... │Anul n││ │ ├─────────────────┴─────┴──────││Nr. │ Denumirea obiectului │ Luna ││crt.│ ├─────┬─────┬─────┬─────┬──────┤│ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ ... │ n │├────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ I │ Organizare de santier │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ 1 │ Obiect 01 │ │ │ │ │ ││ │ Categoria de lucrari: │ │ │ │ │ ││ │ ..........................................│ │ │ │ │ ││ │ ..........................................│ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ 2 │ Obiect 02 │ │ │ │ │ ││ │ Categoria de lucrari: │ │ │ │ │ ││ │ ..........................................│ │ │ │ │ ││ │ ..........................................│ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│... │ Obiect ... │ │ │ │ │ ││ │ Categoria de lucrari: │ │ │ │ │ ││ │ ..........................................│ │ │ │ │ ││ │ ..........................................│ │ │ │ │ │└────┴───────────────────────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘Proiectant,...............................(semnatura autorizata)
   +  Anexa 2 la instrucţiuniPRINCIPII METODOLOGICEprivind realizarea analizei cost-beneficiu*)Analiza cost-beneficiu este un instrument analitic utilizat pentru estimarea impactului^1) socioeconomic al investitiei publice.Obiectivul acesteia este de a identifica şi de a cuantifica (respectiv de a da o valoare monetara) toate impacturile posibile ale investitiei, în vederea determinarii costurilor şi beneficiilor corespunzătoare. În principiu, toate impacturile trebuie evaluate: financiare, economice, sociale, de mediu etc.1. Identificarea investitiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţaOdata ce a fost identificata nevoia unei investitii sau o problemă care necesita rezolvare prin realizarea unei investitii, obiectivele generale şi specifice ale acesteia vor fi definite astfel încât sa existe coerenta cu obiectivele politicilor de investitii naţionale, sectoriale, regionale şi/sau locale relevante, inclusiv măsura în care obiectivele specifice ale investitiei propuse vor contribui la atingerea rezultatelor acestor politici.Perioada de referinţa se referă la numărul maxim de ani pentru care se realizează previziuni în cadrul analizei cost-beneficiu. Previziunile vor fi realizate pentru o perioadă apropiata de viaţa economica a investitiei, dar suficient de indelungata pentru a permite manifestarea impactului pe termen mediu şi lung al acesteia.                                         Perioada de referinţa pe sector    Sector                                            Perioada de referinţa (ani)    Energie 15-25    Apa şi mediu 30    Cai ferate 30    Porturi şi aeroporturi 30    Drumuri 25-30    Industrie 10    Alte servicii 152. Analiza optiunilorAnaliza optiunilor se realizează parcurgandu-se urmatoarele etape: a) stabilirea unei liste lungi de alternative care fac posibila atingerea obiectivelor specifice; b) analizarea listei lungi în functie de o serie de criterii calitative (care vor fi stabilite pe baza orientarilor politicilor de investitii şi/sau a consideratiilor tehnice) şi stabilirea unei liste scurte de alternative potrivite şi fezabile; c) ierarhizarea alternativelor din lista scurta, utilizandu-se analiza economica sau metodologia celui mai scăzut cost.Metodologia recomandata pentru selectarea alternativei preferate este detaliata la pct. 3-6. În cazul în care în cadrul analizei optiunilor va fi utilizata metodologia celui mai scăzut cost, trebuie realizati urmatorii pasi aditionali: d) analizarea faptului dacă alternativele difera între ele în ceea ce priveste impactul extern posibil asupra societatii (de exemplu, perturbarea traficului la reabilitarea drumurilor); e) dacă sunt identificate diferente ale impactului extern al alternativelor, se va ajusta metodologia celui mai scăzut cost pentru a incorpora externalitatile identificate. Pentru a stabili o ierarhie finala a alternativelor, impactul extern identificat va trebui monetizat.Analiza optiunilor astfel realizata va identifica alternativa care asigura atingerea obiectivelor stabilite la un cost total minim pentru societate.3. Analiza financiarăObiectivul analizei financiare este de a calcula performanta şi sustenabilitatea financiară a investitiei propuse pe parcursul perioadei de referinţa, cu scopul de a stabili cea mai potrivita structura de finanţare a acesteia.Analiza financiară trebuie să parcurga urmatoarele etape:(i) estimarea veniturilor şi costurilor investitiei, precum şi implicatiile acestora din punctul de vedere al fluxului de numerar;(îi) definirea structurii de finanţare a investitiei şi profitabilitatea sa financiară;(iii) verificarea capacităţii fluxului de numerar proiectat pentru a se asigura functionarea adecvata a investitiei şi indeplinirea obligaţiilor.Determinarea performantei şi sustenabilitatii financiare se realizează prin calcularea indicatorilor de performanţă financiară, după cum urmeaza:* valoarea financiară actuala neta;* rata interna de rentabilitate financiară;* raportul cost-beneficiu;* fluxul de numerar cumulat.4. Analiza economicaObiectivul analizei economice este de a demonstra ca investitia are o contribuţie pozitiva neta pentru societate şi, în consecinţa, aceasta merita să fie finanţată din fonduri publice. Pentru alternativa selectata, beneficiile investitiei trebuie să depăşească costurile acesteia şi, mai specific, valoarea actualizata a beneficiilor sale economice trebuie să depăşească valoarea actualizata a costurilor economice.Punctul de start în analiza economica este fluxul de numerar calculat pentru analiza financiară la care sunt introduse doua tipuri de corectii: (i) corectia fiscala şi corectia economica a preturilor şi (îi) monetizarea externalitatilor. Aceste corectii se reflecta în fluxurile economice de numerar.Fluxul costurilor şi beneficiilor economice va fi actualizat şi se vor determina indicatorii de performanţă economica pentru investiţie:* valoarea economica actuala neta;* rata interna de rentabilitate economica;* raportul cost-beneficiu.5. Analiza de senzitivitateAnaliza de senzitivitate are ca obiectiv identificarea variabilelor critice şi impactul potenţial asupra modificarii indicatorilor de performanţă financiară şi economica.Indicatorii de performanţă financiară şi economica relevanti, care se vor considera în toate cazurile, sunt rata interna de rentabilitate financiară a investitiei şi valoarea financiară actuala neta. În cazul investitiilor publice majore, analizele vor avea în vedere şi rata interna a rentabilitatii economice şi valoarea economica actuala neta.Pentru realizarea analizei de senzitivitate se vor parcurge pasii urmatori:- identificarea variabilelor care sunt considerate critice pentru durabilitatea beneficiilor proiectului. Acest lucru se realizează prin modificarea procentuala a unui set de variabile ale investitiei şi apoi calcularea valorii indicatorilor de performanţă financiară şi economica;- calculul "valorilor de comutare"^2) pentru variabilele critice identificate.6. Analiza de riscAnaliza de risc vizeaza estimarea distributiei de probabilitate a modificarilor indicatorilor de performanţă financiară şi economica. Rezultatele analizei de risc se pot exprima ca medie estimată şi deviatie standard a acestor indicatori.------------ Notă *) Anexa nr. 2 la instrucţiuni "Principii metodologice privind realizarea analizei cost-beneficiu" a fost elaborata de Ministerul Economiei şi Finanţelor.^1) Impactul reprezinta efectul pe termen lung, primar sau secundar, pozitiv sau negativ produs în urma unei interventii, în mod direct sau indirect, intentionat sau neintentionat. A se vedea Manualul EVALSED pentru evaluarea dezvoltării socio-economice, www.mefromania.ro, secţiunea evaluare.^2) Modificarea procentuala a variabilei critice identificate care determina ca valoarea indicatorului de performanţă analizat (valoarea financiară actuala neta sau valoarea economica actuala neta) să fie egala cu zero.-----------------