ORDIN nr. 420 din 26 iunie 2008privind stabilirea atribuţiilor Inspecţiei de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 11 iulie 2008  Văzând Referatul de aprobare nr. 64.113 din 11 iunie 2008 al Direcţiei generale de inspecţii tehnice şi control,în temeiul prevederilor art. 27 din Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată, şi ale art. 9 din Legea nr. 312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor, republicată,ţinând cont de prevederile Regulamentului (CE) 1.580/2007 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentelor (CE) nr. 2.200/96 , (CE) nr. 2.201/96 şi (CE) nr. 1.182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor şi legumelor,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic în Producerea şi Valorificarea Legumelor şi Fructelor, denumită în continuare I.S.C.T.P.V.L.F., este responsabilă pentru coordonarea şi efectuarea controlului de conformitate cu standardele de calitate ale legumelor şi fructelor proaspete şi asigurarea contactelor cu Comisia Europeană.  +  Articolul 2Controlul de conformitate cu standardele de calitate se efectuează în toate stadiile de comercializare a legumelor şi fructelor proaspete, conform prevederilor art. 2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.182/2007 de stabilire a unor norme specifice cu privire la sectorul fructelor şi legumelor.  +  Articolul 3Principalele atribuţii ale I.S.C.T.P.V.L.F. sunt următoarele: a) întocmirea şi întreţinerea bazei de date a comercianţilor din sectorul legume şi fructe proaspete; b) efectuarea controlului de conformitate cu standardele de comercializare la legumele şi fructele proaspete, pe piaţa internă; c) efectuarea controlului de conformitate cu standardele de comercializare la legumele şi fructele proaspete, la export; d) efectuarea controlului de conformitate cu standardele de comercializare la legumele şi fructele proaspete, la import; e) monitorizarea loturilor de legume şi fructe proaspete importate din ţări terţe agreate; f) efectuarea controlului la loturile de legume şi fructe proaspete destinate transformării industriale; g) verificarea respectării tehnologiilor de producţie pentru legume şi fructe; h) efectuarea controlului de conformitate la loturile de legume şi fructe ce urmează procedura de retragere de pe piaţă.  +  Articolul 4 (1) Realizarea bazei de date a comercianţilor din sectorul legume şi fructe proaspete grupează, în condiţiile definite de prezentul articol, persoanele fizice sau juridice care participă la comercializarea fructelor şi legumelor pe întreaga filieră de produs. (2) Prin comerciant se înţelege orice persoană fizică sau juridică care deţine fructe ori legume proaspete făcând obiectul standardelor de comercializare, în scopul expunerii lor în vederea vânzării, punerii în vânzare sau comercializării de o altă natură, în folosul propriu ori în folosul unei terţe persoane, pe teritoriul Comunităţii Europene şi/sau pentru exportul lor către ţări terţe. (3) Următorii comercianţi nu sunt înscrişi în baza de date: a) comercianţii al căror obiect de activitate îl constituie produsele prevăzute la art. 10; b) persoanele fizice sau juridice ale căror activităţi în sectorul fructelor şi legumelor sunt limitate fie la transportul mărfurilor, fie la vânzarea cu amănuntul a unor cantităţi reduse de fructe şi legume. (4) Baza de date conţine pentru fiecare comerciant înregistrat: numele, adresa, importanţa şi informaţiile necesare clasificării sale, în special localizarea sa pe filiera de comercializare, precum şi orice alte informaţii care se desprind din constatările efectuate în timpul controalelor de conformitate precedente. (5) Autoritatea de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F. asigură omogenitatea bazei de date şi actualizarea permanentă a acesteia. Aceste actualizări sunt efectuate pe baza informaţiilor obţinute în timpul controalelor de conformitate efectuate în toate stadiile de comercializare de către inspectorii organismelor de control. (6) Comercianţii sunt obligaţi să furnizeze informaţiile considerate necesare de către inspectorii organismelor de control pentru constituirea şi actualizarea bazei de date. Inspectorii vor înregistra toţi comercianţii care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul judeţului lor, indiferent dacă aceştia au sau nu au sediul central pe teritoriul judeţului respectiv. (7) Comercianţii care nu au domiciliul stabil pe teritoriul naţional, dar care îşi desfăşoară activitatea de comercializare pe teritoriul României vor fi înregistraţi în baza de date.  +  Articolul 5 (1) Inspectorii asigură realizarea controlului de conformitate cu standardele de comercializare, prin sondaj, al legumelor şi fructelor proaspete deţinute de comercianţi în toate stadiile de comercializare. (2) Regimul de control prin sondaj se stabileşte în funcţie de o analiză a riscului, astfel încât să se asigure o frecvenţă suficientă a controalelor, în vederea respectării conformităţii cu standardele de comercializare a fructelor şi legumelor proaspete, pentru fiecare comerciant. (3) Pentru efectuarea analizei de risc se au în vedere următorii parametri: mărimea comerciantului, amplasarea acestuia pe filiera de comercializare, constatările efectuate în timpul controalelor precedente şi alţi indicatori consideraţi relevanţi, definiţi de autoritatea competentă. (4) Comercianţii care condiţionează şi ambalează legumele şi fructele, mai ales în zona de producţie, vor face obiectul unei frecvenţe mai ridicate a controalelor faţă de alte categorii de comercianţi. (5) Comercianţii sunt obligaţi să pună la dispoziţia organismelor de control toate informaţiile solicitate în vederea executării în bune condiţii a controalelor de conformitate. (6) Comercianţii care deţin legume şi fructe proaspete, pentru care sunt adoptate standarde de comercializare, nu pot să expună aceste produse spre vânzare, nu pot să le pună în vânzare, să le vândă, să le livreze sau să le comercializeze în orice alt mod pe piaţa internă decât dacă acestea sunt conforme cu prevederile standardelor respective şi sunt direct responsabili de respectarea acestor norme. (7) Comercianţii care asigură condiţionarea şi expedierea legumelor şi fructelor proaspete supuse standardelor de comercializare şi care oferă, prin sistemul propriu de control (autocontrol), suficiente garanţii pentru asigurarea unui procentaj constant şi ridicat al conformităţii acestor produse pot fi autorizaţi pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de reînnoire, cu condiţia să aplice pe fiecare colet expediat o etichetă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1. (8) Comercianţii care beneficiază de această posibilitate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să dispună de personal de control care a urmat o formă de pregătire agreată de autoritatea competentă; b) să dispună de spaţiu, echipamente necesare condiţionării şi etichetării produselor; c) să se angajeze la efectuarea unui control de conformitate riguros al mărfurilor pe care le expediază; d) să dispună de un registru care să cuprindă toate operaţiunile de control de conformitate efectuate asupra loturilor de legume şi fructe proaspete expediate spre comercializare. (9) În cazul în care comerciantul autorizat nu mai oferă garanţii suficiente pentru asigurarea unei rate constante şi ridicate de conformitate sau când una dintre condiţiile de mai sus nu mai este îndeplinită, autoritatea competentă va retrage această autorizaţie. (10) Organismele de control care constată că un lot de produse provenit dintr-un alt stat membru nu respectă standardele, ca urmare a unor defecte sau deteriorări care au apărut în urma transportului, ia măsuri de reasigurare a conformităţii şi comunică prin autoritatea de coordonare cu autorităţile statului respectiv.  +  Articolul 6 (1) Înaintea efectuării exportului de legume şi fructe către ţări terţe, organismele de control competente se vor asigura, prin controale de conformitate, că loturile respective, corespund prevederilor standardelor de comercializare şi vor elibera certificatul de conformitate. (2) Comercianţii sunt obligaţi să comunice organismelor de control toate informaţiile pe care acestea din urmă le consideră necesare pentru organizarea şi executarea controalelor. (3) Comercianţii la care s-a constatat o rată a conformităţii ridicată pot fi autorizaţi să beneficieze de un regim de control simplificat, dacă îndeplinesc următoarele condiţii: a) oferă garanţii suficiente cu o rată de conformitate constantă şi ridicată pentru fructele şi legumele pe care le comercializează; b) dispun de personal de control care a beneficiat de o formare profesională agreată de statul membru; c) se angajează să procedeze la un control de conformitate al mărfurilor pe care le comercializează; d) se angajează să ţină un registru care să conţină o evidenţă a tuturor operaţiunilor de control pe care le-au efectuat. (4) Organismul de control eliberează certificatul de conformitate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, pentru fiecare lot destinat exportului pe care îl consideră a fi conform cu standardele de comercializare, în urma operaţiunilor de control. În cazul în care un export este compus din mai multe loturi, conformitatea acestora poate fi certificată global, printr-un singur certificat, cu enumerarea distinctă a tuturor loturilor care alcătuiesc exportul respectiv. (5) În cazul în care, în conformitate cu alin. (4), loturile menţionate în certificatul de conformitate nu au fost supuse unui control de conformitate, organismul de control competent trebuie să înscrie la rubrica 13 (Observaţii) a certificatului menţiunea "autocontrolat". (6) Declaraţia vamală de export va fi acceptată de către autoritatea vamală dacă: loturile de legume şi fructe proaspete sunt însoţite de certificatul de conformitate menţionat la alin. (4) sau de cel menţionat la alin. (5);  +  Articolul 7 (1) Înaintea punerii în circulaţie, toate loturile de fructe şi legume provenite din ţările terţe vor fi supuse controlului de conformitate cu standardele de comercializare. (2) Importatorii sunt obligaţi să comunice organismelor de control informaţiile pe care acestea le consideră necesare pentru organizarea şi executarea controalelor de conformitate. (3) În stadiul de import, organismul de control competent efectuează, pentru fiecare lot importat, un control de conformitate şi emite, în caz de constatare a conformităţii, certificatul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2. În cazul în care un import este compus din mai multe loturi, conformitatea acestora poate fi certificată global, printr-un singur certificat, cu enumerarea distinctă a loturilor care alcătuiesc importul respectiv. (4) Autoritatea vamală autorizează punerea în liberă circulaţie a fructelor şi legumelor numai dacă mărfurile sunt însoţite de certificatul de conformitate. (5) Autoritatea vamală cooperează cu autoritatea de coordonare şi/sau cu organismele de control, în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor de la alin. (1), (3) şi (4), şi le comunică acestora toate informaţiile privind operaţiunile în cauză. (6) Prin derogare de la prevederile alin. (1), (2) şi (3), în cazul în care organismul de control competent estimează că riscurile de neconformitate sunt scăzute pentru anumite loturi, poate să nu efectueze controlul la acestea. Măsura luată va fi comunicată autorităţii vamale, printr-o declaraţie dată în acest sens, cu semnătura şi ştampila organismului de control competent, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 8 (1) Ţările terţe agreate şi produsele care se supun controlului de conformitate sunt cele aprobate în temeiul prevederilor art. 13 ale Regulamentului (CE) nr. 1.580/2007. (2) Importatorii sunt obligaţi să comunice organismelor de control informaţiile pe care acestea le consideră necesare pentru organizarea şi executarea controalelor de conformitate. (3) Organismele de control din aceste ţări terţe agreate întocmesc, pentru fiecare lot controlat înainte de introducerea pe teritoriul vamal comunitar, fie un certificat de conformitate fie conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, fie certificatul de conformitate convenit între Comisie şi ţara terţă respectivă, prevăzut la lit. c din anexa IV la Regulamentul CE nr. 1.580/2007. În cazul în care un import este compus din mai multe loturi, conformitatea acestor loturi poate fi certificată global, printr-un singur certificat, enumerându-se distinct diferitele loturi ce compun importul. (4) Inspectorul organismului de control competent al I.S.C.T.P.V.L.F. care efectuează controlul de conformitate în vamă are obligaţia să verifice documentele de conformitate, să efectueze prin sondaj un control fizic şi să înregistreze pentru fiecare ţară terţă agreată, următoarele date: produsul importat, numărul de loturi şi cantităţile care au fost importate. Aceste date sunt centralizate într-un registru, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, şi se vor raporta centralizat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. (5) Pentru ţările terţe agreate la care s-au înregistrat neconformităţi, Autoritatea de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F. instituie un regim de control, care să permită monitorizarea conformităţii produselor importate şi a certificatelor de conformitate emise de autorităţile competente din ţările terţe agreate respective. (6) În cazul în care apar îndoieli cu privire la autenticitatea unui certificat menţionat la alin. (3) sau cu privire la exactitatea informaţiilor conţinute în acesta, se realizează un control a posteriori. (7) Inspectorul organismului de control competent al I.S.C.T.P.V.L.F. emite o cerere de control a posteriori, pe care o va transmite Autorităţii de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F., conform modelului prevăzut în anexa nr. 6. Importatorul produselor respective va fi înştiinţat asupra cererii de control a posteriori şi va putea solicita organismului de control competent să desfăşoare un control de conformitate, respectând prevederile art. 4. În urma solicitării, inspectorul va realiza un control de conformitate a posteriori asupra loturilor de legume şi fructe care fac obiectul certificatului de conformitate contestat şi va înregistra produsul importat, numărul de loturi şi cantităţile respective care au făcut obiectul controlului, precum şi cantităţile respective şi natura defectelor constatate pentru fiecare dintre aceste loturi. Aceste date sunt centralizate într-un registru, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, şi vor fi raportate centralizat, conform modelului prevăzut din anexa nr. 8. (8) Rezultatul controlului de conformitate efectuat în urma cererii de control a posteriori se comunică la Autoritatea de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F., în termen de 48 de ore de la efectuarea controlului. (9) Autorităţile vamale cooperează cu Autoritatea de coordonare a I.S.C.T.P.V.L.F. şi/sau cu organismele de control, în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor de la alin. (4) şi (7), şi le comunică acestora toate informaţiile privind operaţiunile în cauză.  +  Articolul 9 (1) Produsele destinate prelucrării industriale sunt legumele şi fructele prevăzute în anexa nr. 9, care sunt trimise spre a fi prelucrate industrial, în produse a căror poziţie în nomenclatorul combinat este diferită de cea a produsului proaspăt iniţial. (2) Organismele de control eliberează certificatul de destinaţie industrială pentru fructele şi legumele destinate industrializării, prevăzut în anexa nr. 10, pentru fructele şi legumele destinate exportului către ţări terţe şi pentru cele importate în spaţiul comunitar. (3) Pentru loturile provenite din import, organismele de control vor transmite autorităţii de coordonare a statului membru unde se va realiza prelucrarea industrială o copie a certificatului de destinaţie industrială, precum şi orice informaţie necesară efectuării unui eventual control al operaţiunilor de transformare industrială. Operatorul care prelucrează legumele şi fructele are obligaţia ca după efectuarea prelucrării industriale să înapoieze certificatul organismului de control competent, care se va asigura că produsele au fost supuse transformării industriale. (4) Ambalajele produselor destinate industrializării trebuie să fie etichetate vizibil, cu menţiunea "destinaţie industrială" sau cu orice altă menţiune similară. În cazul mărfurilor expediate angro, încărcate direct într-un mijloc de transport, această indicaţie trebuie să figureze pe o fişă ce însoţeşte marfa sau pe un formular plasat vizibil în interiorul mijlocului de transport.  +  Articolul 10Următoarele produse nu fac obiectul obligaţiei de respectare a standardelor de comercializare: a) produsele transportate de producător de pe exploataţia sa, pentru uzul personal al acestuia; b) produsele dintr-o regiune dată ce sunt vândute prin comerţ cu amănuntul în regiunea respectivă, pentru consumul local tradiţional, conform procedurii prevăzute la art. 46 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2.200/96 ; c) produsele vândute sau livrate de producător către unităţile de condiţionare sau către unităţile de depozitare ori transportate de la exploataţia sa către unităţile respective; d) produsele transportate de la unităţile de depozitare către unităţile de condiţionare; e) produsele expuse sau oferite spre vânzare, livrate ori comercializate de către producător în pieţele de producători situate în zona de producţie; f) produsele transportate de comercianţi de la pieţele de producători către unităţile de condiţionare sau către spaţiile de depozitare situate în aceeaşi zonă de producţie.  +  Articolul 11 (1) Informaţiile solicitate în mod special prin standardele de comercializare trebuie să fie prezentate în mod lizibil şi vizibil pe una dintre părţile ambalajului, fie imprimate direct pe colet, astfel încât să nu poată fi şterse, fie pe o etichetă care este parte integrantă din ambalaj sau bine ataşată acestuia, şi sunt următoarele:- ambalatorul/expeditorul;- produsul;- specia sau soiul (dacă este cazul);- ţara de origine;- categoria de calitate;- calibrul (dacă este cazul);- marca oficială de control (opţional). (2) Pentru produsele transportate în vrac şi încărcate direct în mijloacele de transport, informaţiile specifice menţionate la alin. (1) sunt prezentate în documentele ce însoţesc produsele.  +  Articolul 12 (1) În stadiul comercializării en detail, atunci când produsele sunt ambalate, informaţiile specifice solicitate prin standardele de comercializare trebuie să fie lizibile şi vizibile. (2) Pentru produsele preambalate, în plus faţă de informaţiile prevăzute de standardele de comercializare se indică greutatea netă. Totuşi, pentru produsele comercializate în mod normal la bucată cerinţa de a indica greutatea netă nu se aplică dacă numărul articolelor poate fi observat clar şi uşor de numărat prin ambalaj sau dacă numărul este indicat pe etichetă. (3) Produsele pot fi prezentate de comerciantul en detail şi neambalate, cu condiţia ca acesta să expună, alături de produsele expuse spre vânzare, un anunţ vizibil şi lizibil, care să indice informaţiile specifice prevăzute în standardele de comercializare cu privire la varietate, ţara de origine a produsului şi clasa de calitate din care acesta face parte.  +  Articolul 13 (1) Ambalajele cu fructe şi legume proaspete, având o greutate netă mai mică sau egală cu 3 kg, pot conţine amestecuri de fructe şi legume din soiuri diferite, cu condiţia să fie respectate următoarele condiţii: a) produsele sunt calitativ omogene şi fiecare soi este clasificat în aceeaşi categorie de calitate; b) pe ambalaj figurează o etichetă corespunzătoare, în conformitate cu dispoziţiile alin. (3); c) amestecul nu este de natură să inducă în eroare cumpărătorul. (2) În cazul în care amestecurile conţin fructe sau legume care nu sunt supuse standardelor de comercializare comunitare, acestea trebuie încadrate în aceeaşi categorie de calitate, în conformitate cu anexa nr. 11. (3) Eticheta ambalajelor prevăzută la alin. (1) şi/sau a fiecăruia dintre coletele care le conţin cuprind următoarele informaţii: a) numele şi adresa ambalatorului şi/sau ale expeditorului.Această menţiune poate fi înlocuită:- pentru toate ambalajele, de codul reprezentând ambalatorul şi/sau expeditorul, eliberat sau recunoscut de un serviciu oficial, precedat de menţiunea "ambalator şi/sau expeditor" ori de o abreviere echivalentă;- pentru preambalaje, cu numele şi adresa unui comerciant stabilit în Comunitatea Europeană, precedat de menţiunea "Ambalat pentru:" ori de o menţiune echivalentă. În acest caz, eticheta trebuie, de asemenea, să conţină un cod care corespunde ambalatorului şi/sau expeditorului. Comerciantul furnizează orice informaţii considerate necesare de către organismele de control privind semnificaţia acestui cod; b) denumirea fiecăruia dintre produsele aflate în ambalaj; c) denumirea soiului pentru fiecare dintre produsele conţinute în amestec; d) ţara de origine pentru fiecare produs în cauză; e) categoria de calitate.  +  Articolul 14 (1) Controlul de conformitate prevăzut în prezentul ordin, cu excepţia controalelor efectuate în stadiul vânzării cu amănuntul la consumatorul final, se efectuează pe baza metodelor de control prezentate în anexa nr. 12. (2) Controlul de conformitate în stadiul vânzării cu amănuntul la consumatorul final se va face prin stabilirea unor modalităţii specifice de control stabilite de autoritatea competentă. (3) În cazul în care controlul evidenţiază conformitatea fructelor şi legumelor cu standardele de comercializare, organismul de control competent poate să elibereze certificatul de conformitate prevăzut în anexa nr. 2. Acest certificat de conformitate se eliberează numai în stadiile de import şi export. (4) În caz de neconformitate, organismul de control întocmeşte un proces-verbal de constatare a neconformităţii, al cărui este prevăzut în anexa nr. 13, în prezenţa operatorului sau a reprezentantului său legal, pentru loturile de legume şi/sau fructe proaspete supuse controlului. (5) Fructele şi legumele care au făcut obiectul procesului-verbal de constatare a neconformităţii nu pot fi deplasate fără acordul organismului de control care l-a emis. Comercianţii pot decide să reasigure conformitatea pentru toate sau numai pentru o parte din loturile de legume şi/sau fructe pentru care s-a constatat neconformitatea. Comercializarea loturilor de legume şi/sau fructe pentru care s-a reasigurat conformitatea se poate face numai după eliberarea de către organismul de control competent a unui certificat de conformitate. (6) În cazul în care un organism de control asigură, la cererea unui comerciant, repunerea în conformitate a unor loturi de legume şi fructe într-un alt stat membru decât cel în care s-a constatat iniţial neconformitatea, statele membre respective vor lua măsurile necesare de colaborare pentru a verifica dacă acţiunea de reasigurare a conformităţii a fost efectuată corect.În cazul în care loturile de legume şi fructe nu pot fi:- reasigurate sub aspectul conformităţii;- destinate transformării industriale;- destinate nutriţiei animalelor;- destinate altor utilizări nealimentare, organismul de control va cere comercianţilor să ia măsurile necesare pentru ca aceste loturi să nu ajungă pe filiera de comercializare.Comercianţii sunt obligaţi să furnizeze informaţiile considerate necesare de către organismele de control. (7) Pe facturile şi documentele care însoţesc loturile de legume şi fructe proaspete trebuie să se indice categoria de calitate, ţara de origine a produselor şi, după caz, destinaţia industrială a produsului. Această cerinţă nu se impune în stadiul vânzării cu amănuntul către consumatorul final.  +  Articolul 15Inspectorii organismelor de control ale I.S.C.T.P.V.L.F. asigură: a) verificarea respectării tehnologiilor de producţie pentru legume şi fructe; b) efectuarea controlului de conformitate la loturile de legume şi fructe care urmează procedura de retragere de pe piaţă.  +  Articolul 16Legumele şi fructele proaspete care fac obiectul standardelor de comercializare sunt prevăzute în anexa nr. 9.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 18Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 19Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 592/2006 privind efectuarea controlului de conformitate cu standardele de comercializare la legumele şi fructele proaspete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 7 septembrie 2006, se abrogă.p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Gheorghe Albu,secretar de statBucureşti, 26 iunie 2008.Nr. 420.  +  Anexa 1 MODEL DE ETICHETĂ
  [Sigla U.E.] Standard de comercializare comunitar Nr. ROMÂNIA
   +  Anexa 2 CERTIFICAT DE CONFORMITATE CU STANDARDELE DE COMERCIALIZAREPENTRU FRUCTELE ŞI LEGUMELE PROASPETECERTIFICATE OF CONFORMITY WITH THE COMMUNITY MARKETING STANDARDSFOR FRESH FRUIT AND VEGETABLES MENTIONED IN ARTICLES 11 AND 12 BYREGULATION (EC) No 1580/2007
                         
    1. Operator 1. TraderCertificat de conformitate cu standardele de comercializare care se aplică fructelor şi legumelor proaspete
    Certifcate of conformity with the marketing standards applicable to fresh fruit and vegetables
     
    Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    No
    (Prezentul certificat este destinat exclusiv organismelor de control)
    (This certificate is exclusively for the use of inspection bodies)
    2. Ambalator identificat pe ambalaj (dacă este diferit de operator) 2. Packer identified on packaging (if other than trader)3. Organism de control
    3. Inspection body
    4. Locul de efectuare a controlului/ţara de origine^1) 4. Place of inspection/country of origin^1)5. Regiunea sau ţara de destinaţie 5. Region or country of destination
       
    6. Identificarea mijlocului de transport7.
    6. Identifier of means of transport   [] - Intern
        Internal
        [] - Import
        Import
        [] - Export
        Export
    8. Ambalaje (număr şi tip) 8. Packages (number and type)9. Tipul produsului (soiul, dacă standardul o prevede) 9. Type of product (variety if the standard specifies)10. Categoria de calitate 10. Quality class11. Greutatea totală, în kg, brut/net^2) 11. Total weight in kg gross/net^2)
           
           
           
           
           
           
           
    12. Organismul de control menţionat mai sus certifică, pe baza unei verificări prin sondaj, că marfa indicată mai sus corespunde, în momentul efectuării controlului, standardelor de comercializare în vigoare, prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 2200/96.
    12. The above mentioned inspection body certifies following inspection by sampling that the above goods correspond at the time of inspection to the marketing standards referred to in article 2 of Regulation (EC) no. 2200/96 in force.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Biroul vamal vizat: intrare/ieşire^2)
    Customs Office foreseen: entry/exit^2)
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Perioada de valabilitate. . . . . . . . . . . . .zile(locul şi data emiterii)
    Period of validity   days(place and date of issue)
       
    Inspector (Inspector)    
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ştampila I.S.C.T.P.V.L.F.
    (numele cu litere de tipar)(semnătura)Inspection stamp
    (name in block letters)Signatura  
    13. Observaţii
    13. Comments
  -----------------^1 Dacă produsul este reexportat, se menţionează tara de origine, în casuta 9.^1 Where the goods are being re-exported, indicate their origin în box 9.^2 Bifati menţiunea inutila.^2 Delete as appropriate.
   +  Anexa 3 DECLARAŢIEde înştiinţare a autorităţii vamaleInspector ...................................., legitimatie nr. ............, al I.S.C.T.P.V.L.F. din judeţul ..................................................,va instiintam ca lotul de legume/fructe compus din:specia ....................... calitatea ................ cantitatea (kg) ... ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. .................................................................................nr. mijloc de transport .....................................................importator şi/sau comisionar vamal...........................................poate fi supus operaţiunii de vamuire fără certificat de conformitate.Vizat I.S.C.T.P.V.L.F.---------------------Inspector: Numele şi prenumele ......... legitimatia nr. .........Semnatura şi stampila................................  +  Anexa 4 REGISTRUpentru evidenţa importurilor din ţări terţe agreate, conformprevederilor art. 17 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007Importuri ce fac obiectul prevederilor art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007┌────┬──────────┬────────────┬──────────────────────┬───────────────┬──────────┐│Nr. │ │ │ │Cantitatea (kg)│ ││crt.│ Ţara │ Produsul │ Nr. de loturi ├───────┬───────┤Observaţii││ │ │ │ │ Brută │ Netă │ │├────┼──────────┼────────────┼──────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤├────┼──────────┼────────────┼──────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤├────┼──────────┼────────────┼──────────────────────┼───────┼───────┼──────────┤└────┴──────────┴────────────┴──────────────────────┴───────┴───────┴──────────┘  +  Anexa 5 CENTRALIZATORprivind importurile de legume-fructe din ţări terţeagreate în trimestrul ........./anul ........
  *Font 9*
  ┌────┬────┬────────┬───────────────────┬───────────────────────────────────┬──────────┐│Nr. │ │ │Nr. total de loturi│Cantitatea totală trimestrială (kg)│ ││crt.│Ţara│Produsul│ pe trimestru ├────────────────┬──────────────────┤Observaţii││ │ │ │ │ Brută │ Netă │ │├────┼────┼────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────────────┼──────────┤├────┼────┼────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────────────┼──────────┤├────┼────┼────────┼───────────────────┼────────────────┼──────────────────┼──────────┤└────┴────┴────────┴───────────────────┴────────────────┴──────────────────┴──────────┘
   +  Anexa 6 DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ.............................................................INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROL TEHNIC ÎN PRODUCEREA ŞI VALORIFICAREALEGUMELOR ŞI FRUCTELOR (I.S.C.T.P.V.L.F.)[STEMA ROMÂNIEI]Nr. *) ............... din ...............CERERE DE CONTROL A POSTERIORISubsemnata/Subsemnatul ........................................, inspector al organismului de control ..................., solicit efectuarea unui control de conformitate pentru produsele importate din ţara terţă agreată ......................................, conform prevederilor art. 16 alin. (2) din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.580/2007 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentelor (CE) nr. 2.200/96 , (CE) nr. 2.201/96 şi (CE) nr. 1.182/2007 ale Consiliului în sectorul fructe şi legume.Menţionez că:- certificatul de conformitate, care însoţeşte produsele importate din ţara agreată ......................, nu corespunde cu modelele de certificate menţionate la art. 14 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007 şi menţionate în anexele III sau IV: **);- certificatul de conformitate contine informaţii inexacte privind conformitatea produselor importate: **).Data ............/ora ........Inspector,...............................(numele, prenumele, semnatura şi stampila)AUTORITATEA DE COORDONAREI.S.C.T.P.V.L.F.Avizat-------Inspector,............................(numele, prenumele, semnatura şi stampila)------------- Notă *) Se acordă în ordine cronologică de către inspectorul organismului de control. Notă **) Se bifează situaţia de fapt din momentul verificării.  +  Anexa 7 REGISTRUpentru evidenţa importurilor din ţări terţe agreate, conformprevederilor art. 17 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007Importuri ce fac obiectul prevederilor art. 16 alin. (1)din Regulamentul (CE) nr. 1.580/2007┌────┬──────────┬────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────────┐│Nr. │ │ │ │Cantitatea (kg)│Natura defectelor││crt.│ Ţara │ Produsul │ Nr. de loturi ├───────┬───────┤ constatate*) ││ │ │ │ │ Brută │ Netă │ │├────┼──────────┼────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┤├────┼──────────┼────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┤├────┼──────────┼────────────┼───────────────┼───────┼───────┼─────────────────┤└────┴──────────┴────────────┴───────────────┴───────┴───────┴─────────────────┘ Notă *) În cazul în care defectele constatate au dus la modificarea cantităţii produsului, se va menţiona şi noua cantitate rezultată.  +  Anexa 8 CENTRALIZATORprivind importurile de legume-fructe din ţări terţe agreateîn trimestrul ........./anul ........
  *Font 9*
  ┌────┬────┬────────┬───────────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────┐│Nr. │ │ │Nr. total de loturi│Cantitatea totală trimestrială (kg)│Natura defectelor││crt.│Ţara│Produsul│ pe trimestru ├──────────────────┬────────────────┤ constatate*) ││ │ │ │ │ Brută │ Netă │ │├────┼────┼────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────┼─────────────────┤├────┼────┼────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────┼─────────────────┤├────┼────┼────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────────┼─────────────────┤└────┴────┴────────┴───────────────────┴──────────────────┴────────────────┴─────────────────┘ Notă *) În cazul în care defectele constatate au dus la modificarea cantităţii produsului, se va menţiona şi noua cantitate rezultată.
   +  Anexa 9 LISTAcuprinzând fructele şi legumele destinate consumului în stareproaspătă, care se supun standardelor de comercializare
  1 Andive
  2 Anghinare
  3 Ardei
  4 Castraveţi
  5 Ceapă
  6 Ciuperci de cultură
  7 Conopidă
  8 Dovlecei
  9 Fasole păstăi
  10 Mazare verde
  11 Morcov
  12 Pătlăgele vinete
  13 Pepene galben
  14 Pepene verde
  15 Praz
  16 Salată verde, cicoare cu frunza creaţă
  17 Spanac
  18 Sparanghel
  19 Tomate
  20 Ţelină
  21 Usturoi
  22 Varză
  23 Varză de Bruxelles
  24 Avocado
  25 Alune
  26 Caise
  27 Capşuni
  28 Cireşe
  29 Citrice
  30 Mere
  31 Pere
  32 Nuci
  33 Piersici şi nectarine
  34 Prune
  35 Struguri de masă
  36 Kiwi
  37 Amestec de fructe şi legume proaspete
   +  Anexa 10 CERTIFICAT DE DESTINATIE INDUSTRIALAPENTRU FRUCTELE ŞI LEGUMELE DESTINATE INDUSTRIALIZARIICERTIFICATE OF INDUSTRIAL USE REFERRED TO IN ARTICLE 19(2) FOR FRESHFRUIT AND VEGETABLES SUBJECT TO COMMUNITY MARKETING STANDARDS
  *Font 7*
  1. Operator 1. Trader Certificat de destinatie industriala Certificate of industrial use (fructele şi legumele proaspete care fac obiectul normelor de comercializare) (Fresh fruit and vegetables subject to marketing standards) Nr. ............................................ No
  2. Identificarea mijlocului de transport 2. Identifier of means of transport 3. Organismul de control ce emite certificatul 3. Inspecţion body issuing the certificate
  4. Destinaţia industriala a produsului/numele şi adresa unităţii de prelucrare industriala 4. Intended industrial use/Name and address of processor 5. Organismul de inspecţie al regiunii unde are loc prelucrarea industriala 5. Inspecţion body for the region where processing is to take place
  6. Numărul ambalajelor sau menţiunea "vrac" 6 Number of packages or the words 'în bulk' 7. Felul produsului/originea produsului 7. Nature of goods/country of origin 8. Greutatea totala, în Kg, bruta/netă^1 8. Total weight în kg gross/net^1
  9. ............................ .................................... Biroul vamal vizat: intrare/iesire^1) (locul şi data emiterii) Customas office foreseen: entry/exit^1) (place and date of issue) Inspector, Inspector, ................................. ........................................ Stampila inspecţiei (numele cu litere de tipar) (semnatura) Inspecţion stamp (name în block letters) Signature
  10. Observatii: 10. Comments
  11. Procesatorul certifica faptul ca produsul mentionat mai sus a facut obiectul prelucrarii industriale 11. The processor certifies that the product indicated above has been processed Locul şi data: .............................................. Stampila (place and date) (semnatura) Stamp Signature
  12. Prezentul certificat trebuie să fie returnat, cu documentul mentionat în casuta 11, după prelucrarea produselor menţionate în casutele 6, 7 şi 8, organismului de control mentionat în casuta 5. 12. The present certificate shall be returned, signed and stamped în box 11, after processing of the goods mentioned în boxes 6, 7 and 8, to the inspecţion body mentioned în box 5.
  ------------^1 Bifati menţiunea inutila.^1 Delete as appropriate.
   +  Anexa 11 CONDIŢII DE CALITATEcare trebuie intrunite de produse pentru care nu există standardecomunitare de comercializareA. Cerinţe minime de calitateIndiferent de categorie, ţinand cont de toleranţele admise (a se vedea mai jos), produsele trebuie să fie:- intregi;- sanatoase; se exclud produsele atinse de putregai sau de forme de alterare din cauza cărora devin improprii pentru consum;- curate, practic fără materii straine vizibile;- fără boli;- fără deteriorari cauzate de boli;- fără umezeală externa anormală;- fără miros şi/sau gust străine.Categoria "Extra"Produsele din această categorie trebuie să fie de calitate superioara. Acestea trebuie să prezinte caracteristicile soiului şi/sau ale varietăţii comerciale. Produsele nu trebuie să prezinte defecte, cu excepţia unor alterări superficiale foarte uşoare, cu condiţia ca acestea să nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, conservarea şi prezentarea în ambalaj a acestuia.Categoria IProdusele din această categorie trebuie să fie de bună calitate. Acestea trebuie să prezinte caracteristicile soiului şi/sau ale varietatii comerciale. Totuşi, produsele din această categorie pot prezenta uşoare defecte, cu condiţia ca acestea să nu afecteze aspectul general al produsului, calitatea, conservarea şi prezentarea în ambalaj a acestuia.Categoria a II-aAceastă categorie cuprinde produsele care nu pot fi clasificate în categorii superioare, dar care corespund caracteristicilor minime definite mai sus. Produsele din această categorie pot prezenta defecte, cu condiţia să îşi păstreze caracteristicile esenţiale de calitate, conservare şi prezentare.B. Toleranţe de calitateÎn cadrul fiecarui colet se admit urmatoarele tolerante de calitate pentru produsele care nu îndeplinesc cerinţele categoriei indicate:- Categoria "Extra": 5% (numar sau cantitate) din produsele care nu corespund caracteristicilor categoriei, dar sunt în conformitate cu cele de la categoria I sau sunt, în mod excepţional, admise în toleranţele acestei categorii.- Categoria I: 10% (numar sau cantitate) din produsele care nu corespund caracteristicilor categoriei, dar sunt în conformitate cu cele de la categoria a II-a sau sunt, în mod excepţional, admise în toleranţele acestei categorii.- Categoria a II-a: 10% (numar sau cantitate) din produsele care nu corespund caracteristicilor categoriei, nici caracteristicilor minime, cu excepţia produselor afectate de mucegai sau de altă forma de alterare care le face improprii consumului.C. UniformitateToate produsele din ambalaj trebuie să aibă aceeaşi origine, să fie din acelaşi soi sau tip comercial şi să aibă aceeaşi calitate.  +  Anexa 12 METODE DE CONTROLPrezentele metode de control corespund Ghidului de aplicare a controlului de calitate al fructelor şi legumelor proaspete, adoptate de Grupul de standardizare a marfurilor perisabile şi de imbunatatire a calităţii al CEE/ONU.I. Definitii a) Control de conformitate - controlul efectuat pentru verificarea conformităţii fructelor şi legumelor proaspete cu standardele de comercializare stabilite prin art. 2 dinRegulamentul (CE) nr. 1.182/2007 .Acest control poate cuprinde:- un control al documentelor şi al identităţii: controlul documentelor sau certificatelor care însoţesc lotul şi/sau al registrelor prevăzute la art. 10 alin. (3) paragraful al doilea a treia liniuţa şi la art. 11 alin. (2) lit. (d) din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.580/2007 şi concordanta dintre produse şi indicatiile care figurează în aceste documente;- un control fizic al lotului de fructe şi/sau de legume prin esantionare, pentru a verifica dacă acesta indeplineste toate condiţiile stabilite prin standardele de comercializare, inclusiv dispozitiile privind prezentarea şi marcarea coletelor şi ambalajelor. b) Inspector - specialistul angajat al I.S.C.T.P.V.L.F., care este instruit şi abilitat pentru efectuarea operaţiunilor de control de conformitate. c) Expediere - comercializarea de către un comerciant a unei cantitati de fructe şi/sau de legume existenta în momentul controlului şi însoţită de un document: Aceasta se poate compune din unul sau mai multe tipuri de produse şi poate contine unul ori mai multe loturi de fructe şi/sau legume proaspete. d) Lot - cantitatea de fructe şi/sau de legume care în momentul controlului are aceleasi caracteristici privind:- identitatea ambalatorului şi/sau a expeditorului;- ţara de origine;- natura produsului;- categoria de calitate a produsului;- calibrul (dacă produsul se claseaza în functie de calibrul sau);- varietatea sau tipul comercial (dacă standardul îl prevede);- tipul ambalajului şi modul de prezentare a produsului.Dacă în timpul controlului este dificil de identificat loturile şi/sau dacă nu este posibila prezentarea distincta a acestora, toate loturile destinate comercializarii vor putea fi considerate ca formand acelasi lot, dacă prezinta caracteristici uniforme în privinta tipului produsului, expeditorului, tarii de origine, categoriei de calitate şi dacă acestea sunt prevăzute în standard, a soiului sau a tipului comercial. e) Eşantionare - prelevarea temporara a unei cantitati din produs în timpul unui control de conformitate. f) Eşantion elementar - cantitatea de produs prelevata dintr-un lot sau, în cazul unui produs în vrac, dintr-o parte a lotului. g) Eşantion global - se compune din mai multe esantioane elementare reprezentative pentru lot, prelevate în cantitate suficienta pentru a permite evaluarea lotului în functie de toate criteriile. h) Eşantion secundar - se preleveaza în cazul fructelor cu coaja şi este o cantitate reprezentativa din produs prelevata din fiecare esantion elementar al esantionului global, cu o greutate cuprinsa între 0,3 kg şi 1 kg. În cazul în care esantionul elementar contine produse ambalate, esantionul secundar se constituie dintr-un colet. i) Eşantion compozit - în cazul fructelor cu coaja, reprezinta un amestec omogen, în greutate de cel puţin 3 kg, din toate esantioanele secundare ale unui esantion global. j) Eşantion redus - o cantitate reprezentativa pentru produs, prelevata din esantionul global, intr-o cantitate suficienta pentru a permite evaluarea în functie de un numar de criterii. În cazul fructelor cu coaja, esantionul redus cuprinde cel puţin 100 de unităţi care provin din esantionul compozit. Din esantionul global se pot preleva mai multe esantioane reduse. k) Colet - o parte a unui lot, individualizata prin ambalajul şi conţinutul sau. Ambalajul coletului este conceput astfel încât sa usureze manipularea şi transportul unui anumit numar de ambalaje de vanzare sau de produse în vrac sau ordonate, pentru a evita deteriorarea cauzata de manipularea lor fizica şi deprecierile datorate transportului. Containerele de transport rutier, feroviar, maritim şi aerian nu sunt considerate colete. În anumite cazuri, coletul constituie un ambalaj de vanzare. l) Ambalaj de vanzare - o parte a unui colet, individualizata prin ambalajul şi conţinutul sau. Ambalajul de vanzare este conceput astfel încât sa constituie la punctul de vanzare o unitate de vanzare pentru utilizatorul final sau pentru consumator. Pentru ambalajele de vanzare, preambalajele sunt concepute în asa fel încât ambalajul acopera în intregime sau parţial conţinutul, astfel încât conţinutul sa nu poata fi modificat fără a deschide sau modifica ambalajul.II. Modul de efectuare a controlului de conformitate a) Observatii generaleControlul de conformitate se efectueaza prin evaluarea esantionului global prelevat la intamplare din diferite puncte ale lotului ce urmeaza a fi controlat. Esantionul global trebuie să fie reprezentativ pentru intregul lot supus controlului. b) Identificarea loturilor şi/sau o impresie de ansamblu în privinta lotului supus controluluiIdentificarea loturilor se efectueaza în functie de marcajul acestora sau de criteriile care sunt stabilite în conformitate cu Directiva 89/396/CEE a Consiliului. În cazul expedierilor compuse din mai multe loturi, inspectorul trebuie să aibă o viziune de ansamblu asupra acestora, prin intermediul documentelor insotitoare. Inspectorul determina, pe baza controlului, gradul de conformitate al loturilor, pe baza datelor ce figurează în documentele de însoţire şi a declaratiilor, determinand gradul de conformitate al loturilor prin intermediul indicatiilor prevăzute în aceste documente. Dacă produsele trebuie să fie sau au fost incarcate într-un mijloc de transport, indicatiile referitoare la mijlocul de transport trebuie să serveasca la identificarea expedierii. c) Prezentarea produselorInspectorul stabileste coletele pe care doreste să le examineze. Coletele trebuie să fie apoi puse la dispoziţia inspectorului de către comerciant sau de către reprezentantul sau, în vederea efectuării controlului de conformitate. Operaţiunea de control consta în prezentarea esantionului global şi în furnizarea tuturor informaţiilor necesare identificarii loturilor.Dacă sunt necesare esantioane reduse sau secundare, inspectorul le alege din esantionul global. d) Controlul fizic- Evaluarea ambalajului şi a modului de prezentare a produsului cu ajutorul esantioanelor elementare:În functie de cerinţele prevăzute prin standardele de comercializare, se va avea în vedere verificarea conformitatii şi igienei ambalajului, precum şi a materialelor utilizate pentru confectionarea acestuia. În cazul în care standardul respectiv prevede un anumit tip de ambalaj, inspectorul va verifica dacă aceasta cerinţa este respectata.- Controlul marcajului cu ajutorul esantioanelor elementare:În primul rand este bine să se determine dacă marcajul este conform cu standardele de comercializare. În cursul efectuării controlului de conformitate, inspectorul determina în ce măsura caracteristicile marcajului sunt corecte şi/sau dacă trebuie modificate.Fructele şi legumele ambalate individual sub o pelicula de plastic nu pot fi considerate ca produse preambalate în sensul Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi nu vor face obiectul marcajului prevăzut de standardele de comercializare. În aceasta situaţie, pelicula de plastic poate fi considerata ca o simpla protecţie pentru produse fragile.- Verificarea conformitatii produselor cu ajutorul esantionului global sau al esantionului compozit şi/sau al esantioanelor reduseInspectorul determina marimea esantionului global care îi permite evaluarea loturilor. Inspectorul alege la intamplare coletele care sunt supuse controlului sau, în cazul produselor în vrac, punctele din lot din care se va face prelevarea esantioanelor elementare. Coletele deteriorate nu pot fi utilizate pentru alcatuirea esantionului global. Acestea se pun separat şi vor face obiectul, dacă va fi cazul, al unei alte examinari, urmand ca rezultatele să fie raportate separat.În situaţia în care se impune incheierea unui proces-verbal de constatare a neconformitatii, prelevarea de probe trebuie efectuata cu respectarea cantităţilor enumerate mai jos:1. Produse ambalate
  Numărul coletelor care compun lotul Numărul coletelor care trebuie prelevate pentru alcatuirea esantionului elementar
  până la 100 5
  între 101 şi 300 7
  între 301 şi 500 9
  între 501 şi 1.000 10
  peste 1.000 minimum 15
      2. Produse în vrac
  Masa lotului, în kg, sau numărul de unităţi incluse în lot Cantitatea de esantioane elementare, în kg, sau numărul unităţilor ce trebuie prelevate
  până la 200 10
  între 201 şi 500 20
  între 501 şi 1.000 30
  între 1.001 şi 5.000 60
  peste 5.000 minimum 100
  În cazul fructelor şi legumelor proaspete, voluminoase, cu greutatea mai mare de 2 kg pe bucata, în vrac, esantioanele elementare trebuie să fie constituite din minimum 5 bucăţi. În cazul loturilor compuse din mai puţin de 5 colete sau cu o greutate mai mica de 10 kg, inspectorul stabileste integralitatea lotului.Dacă în urma unei verificări, inspectorul nu poate lua o hotărâre, acesta decide efectuarea unui nou control, urmand ca rezultatul să fie exprimat prin media aritmetica, în procente, a celor două controale.Conformitatea privind starea de dezvoltare şi/sau de maturitate ori privind prezenta sau absenta unor defecte interne poate fi verificata cu ajutorul esantioanelor reduse. Este cazul operaţiunilor de control în urma cărora are loc distrugerea valorii comerciale a produsului.Pentru stabilirea defectelor interne ale produsului se folosesc esantioane reduse. Folosirea acestora este absolut necesară, în special în cazul determinarii procentului de degradare a intregului lot. Volumul acestor esantioane se va limita la o cantitate minima absolut necesară pentru evaluarea lotului. Dacă astfel de defecte sunt constante sau presupuse, volumul esantionului redus nu poate depăşi 10% din volumul esantionului global care a fost constituit în mod initial pentru inspecţie. e) Controlul produsuluiProdusul care urmeaza a fi controlat trebuie să fie scos complet din ambalajul sau.Inspectorul poate renunta la aceasta în cazul fructelor cu coaja sau dacă tipul şi natura ambalajului permit verificarea continutului acestuia fără a desface ambalajul. Verificarea omogenitatii, a caracteristicilor minime, a categoriilor de calitate şi a dimensiunii trebuie să se realizeze cu ajutorul esantionului global, exceptand fructele cu coaja, la care aceasta verificare se face cu ajutorul esantionului compozit.În cazul în care produsul prezinta defecte, inspectorul determina procentul de produse neconforme cu standardul de comercializare respectiv în functie de numărul sau de greutatea produselor.Verificarea criteriilor privind starea de dezvoltare şi/sau de maturitate se poate face cu ajutorul instrumentelor şi metodelor prevăzute în acest sens în cadrul standardelor de comercializare sau în conformitate cu practicile recunoscute. f) Raportarea rezultatelor inspecţiilorInspectorul elibereaza certificatul de conformitate sau, dacă este cazul, procesul-verbal de constatare a neconformitatii.În caz de neconformitate cu standardele de comercializare, comerciantul sau reprezentantul acestuia este imediat informat, în scris, asupra cauzelor care au determinat neconformitatea. Dacă este posibil ca produsului sa i se reasigure conformitatea cu standardele de comercializare prin modificarea marcajului, comerciantul sau reprezentantul sau va fi informat în legătură cu aceasta.Dacă produsul prezinta defecte, procentul considerat neconform cu standardul de comercializare trebuie să fie precizat. g) Diminuarea valorii produsului în urma controlului de conformitateDupă efectuarea controlului de conformitate, esantionul global este pus la dispoziţia comerciantului sau a reprezentantului acestuia.Inspectorul nu este obligat sa restituie elementele esantionului global care au fost distruse în timpul efectuării controlului.
   +  Anexa 13 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTARII RURALEI.S.C.T.P.V.L.F. .................................                                 PROCES-VERBAL                        de constatare a neconformitatii                        Nr. ...........................    Incheiat astazi ...........................................................                                           (ziua, luna, anul)    1. Agent constatator    ............................. functia ..................... legitimatia nr.    ............................. functia ..................... legitimatia nr.    ............................. functia ..................... legitimatia nr.    2. Operator controlat .....................................................    Nr. din registrul comerţului ........., CUI .................. adresa sediu    ...........................................................................    Certificat de producător nr. ...................., eliberat de ............    3. Unitatea (filiala, punct de lucru) - adresa ............................    ...........................................................................    unde am fost primit de dl (d-na) ............., în calitate de ...........,    posesor/posesoare al/a actului de identitate ...... seria ...... nr. ......    ...., eliberat la data de ................ CNP ............................    4. Obiectul controlului (descrierea loturilor)*): .........................    ...........................................................................    ...........................................................................    5. Constatari în timpul efectuării controlului:       În ziua ............... luna ...................... anul ...............    ora .......................................................................    ...........................................................................    6. Măsuri stabilite în baza constatarilor:        .......................................................................    ...........................................................................    ...........................................................................    7. Obiectiuni:        .......................................................................    ...........................................................................    ...........................................................................        Inspector Operatorul economic controlat     I.S.C.T.P.V.L.F., sau reprezentantul acestuia,   ..................... ............................           LS LS------------- Notă *) Cu respectarea condiţiilor de esantionare prevăzute în anexa nr. 11 la prezentul ordin.----------------