REGULAMENT nr. 5 din 25 iunie 2008privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 11 iulie 2008     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul regulament stabileşte măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital.  +  Articolul 2 (1) Termenii, abrevierile şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţia prevăzută în Legea nr. 656/2002, în Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor şi în Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) C.N.V.M. - Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare; b) entităţi reglementate - entităţile a căror activitate este autorizată, reglementată şi/sau supravegheată de C.N.V.M. în îndeplinirea atribuţiilor sale legale, conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 5 din Legea nr. 297/2004, şi care intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 656/2002; c) Legea nr. 297/2004 - legea privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare; d) Legea nr. 656/2002 - legea pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare; e) Oficiul - Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.  +  Articolul 3 (1) C.N.V.M. monitorizează entităţile reglementate pentru a se asigura că acestea respectă prevederile legale în vigoare referitoare la identificarea, verificarea şi înregistrarea clienţilor şi a tranzacţiilor, raportarea tranzacţiilor suspecte şi a tranzacţiilor cu numerar, precum şi implementarea unui program de respectare a tuturor acestor cerinţe şi instruirea personalului în acest sens. (2) C.N.V.M. este în drept să monitorizeze operaţiunile cu instrumente financiare efectuate de entităţile reglementate în scopul de a identifica tranzacţiile suspecte. (3) C.N.V.M. este în drept să verifice politicile şi procedurile emise de entităţile reglementate referitoare la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism. (4) C.N.V.M. este în drept să solicite modificarea politicilor şi procedurilor emise de entităţile reglementate atunci când constată că nu reflectă măsurile prudenţiale prevăzute în prezentul regulament. (5) C.N.V.M. va informa de îndată Oficiul atunci când din datele obţinute rezultă suspiciuni de spălare a banilor, finanţare a actelor de terorism sau încălcări ale dispoziţiilor Legii nr. 656/2002. (6) În procesul de monitorizare C.N.V.M. poate solicita entităţilor reglementate orice informaţii sau documente relevante.  +  Capitolul II Obligaţii ale entităţilor reglementate  +  Secţiunea 1 Măsuri preventive  +  Articolul 4 (1) Entităţile reglementate au obligaţia să întocmească, să stabilească şi să aplice politici, proceduri şi mecanisme adecvate în materie de cunoaştere a clientelei, de raportare, de păstrare a evidenţelor, de control intern, evaluare şi gestionare a riscurilor, managementul de conformitate şi comunicare, pentru a preveni şi împiedica implicarea entităţii reglementate în operaţiuni suspecte de spălare de bani şi finanţare a actelor de terorism, asigurând instruirea corespunzătoare a angajaţilor. (2) Entităţile reglementate trebuie să întocmească o procedură scrisă de acceptare a clienţilor. (3) Entităţile reglementate sunt obligate să identifice, să verifice şi să înregistreze identitatea clienţilor şi a beneficiarilor reali înainte de a iniţia orice relaţie de afaceri sau de a efectua tranzacţii în numele clientului/beneficiarului real. (4) Entităţile reglementate au obligaţia de a se asigura că politicile şi procedurile interne sunt aplicate şi în sediile lor secundare, inclusiv cele localizate în străinătate. (5) Entităţile reglementate sunt obligate să informeze toate sucursalele şi filialele lor situate în state terţe asupra politicilor şi procedurilor emise în aplicarea Legii nr. 656/2002.  +  Articolul 5 (1) Entităţile reglementate au obligaţia de a desemna printr-un act intern una sau mai multe persoane care au responsabilităţi în aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului şi C.N.V.M, împreună cu natura şi limitele responsabilităţilor menţionate. Actul intern va fi comunicat direct la sediul Oficiului şi la sediul C.N.V.M. sau prin intermediul serviciilor poştale cu confirmare de primire. (2) Entităţile reglementate au obligaţia de a desemna un ofiţer de conformitate subordonat conducerii executive, care coordonează implementarea politicilor şi procedurilor interne menţionate la art. 4. (3) În situaţia în care entitatea reglementată are obligaţia constituirii unui compartiment de control intern, specializat în supravegherea respectării legislaţiei în vigoare, persoanele desemnate în conformitate cu prevederile alin. (1) pot fi încadrate în compartimentul de control intern. (4) Numele împreună cu funcţia ocupată şi cu responsabilităţile stabilite ale persoanelor menţionate la alin. (1) şi (2) vor fi comunicate Oficiului şi C.N.V.M., în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. (5) Entitatea reglementată va notifica Oficiul şi C.N.V.M. cu privire la schimbarea sau înlocuirea angajaţilor menţionaţi la alin. (1) şi (2), în termen de 15 zile de la data respectivei modificări. (6) Persoanele desemnate conform alin. (1) şi (2) răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea Legii nr. 656/2002 şi a prezentului regulament. În îndeplinirea sarcinilor stabilite, aceste persoane vor avea acces direct şi permanent la toate evidenţele întocmite de entitatea reglementată în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi cu celelalte prevederi legale incidente.  +  Articolul 6 (1) Entităţile reglementate trebuie să pună în aplicare proceduri de verificare (screening) pentru a asigura standarde ridicate atunci când sunt angajate persoane. (2) Entităţile reglementate trebuie să asigure instruirea corespunzătoare a angajaţilor cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism. (3) Programele de instruire trebuie să asigure faptul că angajaţii: a) sunt la curent cu legile, regulamentele, regulile, politicile şi procedurile privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism; b) au competenţa necesară pentru a analiza adecvat tranzacţiile în scopul identificării activităţilor de spălare a banilor şi finanţare a actelor de terorism; c) cunosc în întregime cerinţele de raportare. (4) Entităţile reglementate vor comunică tuturor angajaţilor politicile şi procedurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism.  +  Secţiunea a 2-a Măsuri-standard de cunoaştere a clientelei  +  Articolul 7 (1) Entităţile reglementate sunt obligate ca în desfăşurarea activităţii lor să adopte măsuri adecvate de prevenire a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism şi, în acest scop, pe bază de risc, aplică măsuri-standard, simplificate sau suplimentare de cunoaştere a clientelei, care să le permită identificarea, după caz, şi a beneficiarului real. (2) Entităţile reglementate au obligaţia de a revizui măsurile-standard de identificare a clientului în momentul în care apar suspiciuni asupra clientului în cursul desfăşurării operaţiunilor. (3) Entităţile reglementate au obligaţia de a se asigura că toate măsurile-standard de identificare a clientului sunt aplicate şi în sediile sale secundare, inclusiv cele localizate în străinătate.  +  Articolul 8 (1) Entităţile reglementate sunt obligate să aplice toate măsurile-standard de cunoaştere a clientelei în următoarele situaţii: a) la stabilirea unei relaţii de afaceri; b) atunci când se efectuează tranzacţii ocazionale în valoare de cel puţin 15.000 euro ori echivalent, indiferent dacă tranzacţia se realizează printr-o singură operaţiune sau mai multe operaţiuni care par a avea o legătură între ele; c) când există suspiciuni că operaţiunea în cauză are drept scop spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, indiferent de valoarea operaţiunii sau de incidenţa prevederilor derogatorii de la obligaţia de a aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientelei; d) dacă există îndoieli privind veridicitatea sau adecvarea informaţiilor de identificare deja deţinute despre client; în cazul în care există îndoieli cu privire la faptul că un client acţionează în nume propriu sau în cazul în care există certitudine cu privire la faptul că acel client acţionează în numele altei persoane, entitatea reglementată este obligată să ia măsurile-standard de cunoaştere a clientelei pentru a obţine informaţii cu privire la adevărata identitate a persoanei în interesul ori în numele căreia acţionează clientul. (2) Entităţile reglementate vor aplica măsurile-standard de cunoaştere a clientelei tuturor clienţilor noi, precum şi, cât mai curând posibil, în funcţie de risc, în cazul tuturor clienţilor existenţi.  +  Articolul 9Când suma nu este cunoscută în momentul acceptării tranzacţiei, entitatea reglementată obligată să stabilească identitatea clienţilor va proceda la identificarea de îndată a acestora, atunci când este informată despre valoarea tranzacţiei şi când a stabilit că a fost atinsă limita minimă prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. b).  +  Articolul 10 (1) Entităţile reglementate sunt obligate să nu ţină conturi anonime, respectiv conturi pentru care identitatea titularului sau a beneficiarului real nu este cunoscută şi evidenţiată corespunzător. (2) Entităţile reglementate vor întreprinde măsurile care se impun în cazul operaţiunilor care favorizează anonimatul sau care permit interacţiunea în absenţă cu clientul, pentru a împiedica utilizarea lor în operaţiuni de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism. (3) Entitatea reglementată nu va deschide conturi, nu va iniţia operaţiuni sau realiza tranzacţii şi va înceta orice operaţiune în cazul în care este în incapacitate să realizeze identificarea clientului conform prevederilor prezentului regulament şi ale normelor legale în vigoare. (4) Entitatea reglementată poate refuza deschiderea de conturi sau derularea de operaţiuni în cazul în care: a) clientul nu se conformează procedurii prevăzute la art. 4 alin. (2); b) are suspiciuni că acel client poate fi implicat în operaţiuni de spălare a banilor sau în finanţarea actelor de terorism. (5) Entităţile reglementate sunt obligate să monitorizeze continuu relaţia de afaceri, inclusiv prin analizarea tranzacţiilor încheiate pe parcursul acesteia, în vederea asigurării că aceste tranzacţii corespund informaţiilor deţinute despre client, profilul său de risc şi profilul activităţii, inclusiv, după caz, privind sursa fondurilor, şi prin asigurarea actualizării documentelor, datelor şi informaţiilor deţinute.  +  Articolul 11 (1) Entităţile reglementate trebuie să preia în evidenţele lor următoarele informaţii legate de oricare client, persoană fizică, care are obligaţia să le furnizeze sub semnătură: a) numele şi prenumele complet ale clientului şi orice alte nume folosite (de exemplu, pseudonim); b) locul şi data naşterii; c) codul numeric personal sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine; d) numărul şi seria documentului de identitate; e) data eliberării documentului de identitate şi entitatea care l-a emis; f) domiciliul stabil/reşedinţa (adresa completă - stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, oraş, judeţ/sector, cod poştal, ţară); g) cetăţenia, naţionalitatea şi ţara de origine; h) calitatea de rezident/nerezident; i) telefon/fax; j) scopul şi natura operaţiunilor derulate cu entitatea reglementată; k) denumirea şi locul desfăşurării activităţii/ocupaţia; l) funcţia publică deţinută, dacă este cazul; m) numele beneficiarului real, dacă este cazul. (2) Entitatea reglementată va păstra o copie a documentului de identitate al clientului. Clientul trebuie să prezinte documente de identitate cu fotografie, emise în condiţiile legii de organele abilitate legal. (3) Entitatea reglementată are obligaţia de a verifica informaţiile primite de la client, pe baza documentelor primare obţinute de la acesta.  +  Articolul 12 (1) Entităţile reglementate trebuie să preia în evidenţele lor, după caz, următoarele informaţii legate de client, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, care are obligaţia să le furnizeze: a) denumirea; b) forma şi structura juridică; c) numărul, seria şi data certificatului de înregistrare/documentului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau la autorităţi similare ori echivalente; d) capitalul social subscris şi vărsat; e) codul unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine; f) instituţia de credit şi codul IBAN; g) lista persoanelor cu drept de semnătură în cont, a administratorilor, a persoanelor cu funcţii de conducere sau cu mandat de reprezentare a clientului şi specimenul de semnătură al acestora; h) adresa completă a sediului social/sediului central sau, după caz, a sucursalei; i) structura acţionariatului/asociaţilor; j) telefon, fax şi, după caz, e-mail, pagină de internet; k) scopul şi natura operaţiunilor derulate cu entitatea reglementată; l) numele/denumirea beneficiarului real. (2) Clientul, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, va prezenta următoarele documente, iar entitatea reglementată va reţine, după caz, copii certificate ale acestora: a) actul constitutiv/contractul de societate şi statutul; b) împuternicirea pentru persoana care reprezintă clientul, dacă aceasta nu este reprezentantul legal; c) certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (pentru societăţile comerciale) sau de autorităţile similare din statul de origine şi documentele echivalente pentru celelalte tipuri de persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică, care să ateste informaţiile ce ţin de identificarea clientului; d) o declaraţie semnată de către reprezentanţii legali cu privire la activitatea desfăşurată de client şi la funcţionarea legală a acestuia. (3) Entitatea reglementată va lua măsurile de identificare a persoanelor fizice care intenţionează să acţioneze în numele clientului, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, potrivit politicilor şi procedurilor referitoare la identificarea persoanelor fizice, şi va analiza documentele în baza cărora persoanele sunt mandatate să acţioneze în numele persoanei juridice. (4) Documentele prezentate de client, persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, vor include traducerea legalizată în limba română în cazul în care documentele originale sunt întocmite în altă limbă.  +  Articolul 13 (1) În activitatea desfăşurată o entitate reglementată poate utiliza în scopul aplicării măsurilor-standard de cunoaştere a clientului informaţiile referitoare la client, obţinute de la o terţă parte. (2) Terţa parte care intermediază contactul cu clientul va transmite persoanei care aplică măsurile-standard de cunoaştere a clientelei toate informaţiile obţinute în cadrul procedurilor proprii de identificare, astfel încât să fie respectate cerinţele prevăzute la secţiunea a 2-a. (3) Copii ale documentelor pe baza cărora s-au realizat identificarea şi verificarea identităţii clientului şi, după caz, a beneficiarului real vor fi transmise de terţa parte imediat, la cererea persoanei căreia i-a fost recomandat clientul. (4) Responsabilitatea ultimă pentru îndeplinirea tuturor măsurilor-standard de cunoaştere a clientelei aparţine persoanelor care utilizează terţa parte.  +  Secţiunea a 3-a Măsuri simplificate de cunoaştere a clientelei  +  Articolul 14Entităţile reglementate pot aplica măsurile simplificate de cunoaştere a clientelei în situaţiile menţionate la art. 12 din Legea nr. 656/2002, precum şi în alte cazuri şi condiţii, care prezintă risc scăzut în privinţa spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, prevăzute de lege sau de reglementările emise în aplicarea legii.  +  Secţiunea a 4-a Măsuri suplimentare de cunoaştere a clientelei  +  Articolul 15 (1) Entităţile reglementate sunt obligate să aplice, pe lângă măsurile-standard de cunoaştere a clientelei, pe bază de risc, măsuri suplimentare de cunoaştere a clientelei în toate situaţiile care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism. Aplicarea măsurilor suplimentare de cunoaştere a clientelei este obligatorie cel puţin în următoarele situaţii: a) în cazul persoanelor care nu sunt prezente fizic la efectuarea operaţiunilor, situaţie în care se vor aplica una sau mai multe dintre următoarele măsuri, fără ca această enumerare să fie limitativă:1. solicită documente şi informaţii suplimentare pentru a stabili identitatea clientului şi a beneficiarului real;2. întreprind măsuri suplimentare pentru verificarea ori certificarea documentelor furnizate sau vor solicita o certificare din partea unei instituţii de credit ori financiare supuse unor cerinţe de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării actelor de terorism, echivalente standardelor prevăzute în Legea nr. 656/2002 şi în reglementările emise în aplicarea acesteia;3. solicită ca prima operaţiune să se realizeze prin intermediul unui cont deschis în numele clientului la o instituţie de credit supusă unor cerinţe de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, echivalente standardelor prevăzute în Legea nr. 656/2002 şi în reglementările emise în aplicarea acesteia; b) în cazul tranzacţiilor ocazionale sau al relaţiilor de afaceri cu persoanele expuse politic, care sunt rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori într-un stat terţ, situaţie în care entităţile reglementate trebuie:1. să dispună de reguli şi proceduri pe bază de risc care să permită identificarea clienţilor care se încadrează în această categorie;2. să obţină aprobarea în scris a conducerii executive a entităţii reglementate înaintea stabilirii unei relaţii de afaceri cu un client din această categorie. În cazul în care un client a fost acceptat, iar ulterior a fost identificat/devine client din această categorie, este de asemenea obligatorie aprobarea scrisă a conducerii entităţii pentru continuarea relaţiilor de afaceri cu clientul respectiv;3. să adopte proceduri şi măsuri corespunzătoare pentru a stabili sursa veniturilor şi sursa fondurilor implicate în relaţia de afaceri sau în tranzacţia ocazională;4. să realizeze o monitorizare şi o supraveghere sporită şi permanentă a relaţiei de afaceri cu persoanele din această categorie. (2) Entităţile reglementate sunt obligate să aplice măsuri suplimentare de cunoaştere a clientelei şi în alte cazuri decât cele prevăzute de alin. (1), care, prin natura lor, prezintă un risc sporit de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism.  +  Articolul 16 (1) Entităţile reglementate au obligaţia să monitorizeze toate operaţiunile efectuate de către clienţii lor, iar cu prioritate, operaţiunile efectuate de către categoria de clienţi cu risc ridicat. (2) În momentul în care se decide cu privire la clienţii care sunt incluşi în categoria clienţilor cu risc ridicat, următoarele informaţii trebuie avute în vedere: a) tipul de client - persoană fizică/juridică sau entitate fără personalitate juridică; b) ţara de origine; c) funcţia publică sau funcţia importantă deţinută; d) tipul de activitate desfăşurată de către client; e) sursa fondurilor clientului; f) alţi indicatori de risc.  +  Articolul 17 (1) Entităţile reglementate vor acorda o atenţie sporită la relaţiile de afaceri şi tranzacţiile cu persoane din jurisdicţii care nu beneficiază de sisteme adecvate de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism. (2) Entităţile reglementate vor acorda o atenţie deosebită tuturor tranzacţiilor complexe, neobişnuit de mari sau care nu se circumscriu tipologiei obişnuite, inclusiv operaţiunilor care nu par să aibă un sens economic, comercial ori legal. (3) Circumstanţele şi scopul unor asemenea tranzacţii trebuie să fie examinate cât mai curând posibil de către entitatea reglementată, inclusiv pe baza unor documente suplimentare solicitate clientului pentru justificarea tranzacţiei. (4) Constatările verificărilor efectuate conform prevederilor alin. (3) trebuie să fie consemnate în scris şi vor fi disponibile pentru verificări ulterioare efectuate sau pentru autorităţile competente şi auditori, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani.  +  Secţiunea a 5-a Păstrarea înregistrărilor şi obligaţii de raportare  +  Articolul 18 (1) Entităţile reglementate au obligaţia păstrării tuturor informaţiilor privind măsurile de identificare a clientului, pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, începând cu data când se încheie relaţia cu clientul. (2) Entităţile reglementate trebuie să păstreze toate documentele şi evidenţele aferente tuturor tranzacţiilor şi operaţiunilor clientului timp de cel puţin 5 ani de la încheierea tranzacţiei sau chiar mai mult, la solicitarea Oficiului sau a altor autorităţi, indiferent dacă respectivul cont a fost închis sau relaţia cu clientul a încetat. Respectivele evidenţe trebuie să fie suficiente pentru a permite o reconstituire a tranzacţiei individuale, inclusiv suma şi tipul valutei, pentru a furniza probe în justiţie, dacă este necesar. (3) Entităţile reglementate sunt obligate să aibă proceduri interne şi să dispună de sisteme care să le permită transmiterea promptă, la solicitarea Oficiului, respectiv la solicitarea C.N.V.M. şi/sau a organelor de urmărire penală, a informaţiilor privind identitatea şi natura relaţiei pentru clienţii specificaţi în solicitare cu care sunt în relaţii de afaceri sau cu care au avut o relaţie de afaceri în ultimii 5 ani.  +  Articolul 19 (1) Entităţile reglementate trebuie să identifice tranzacţiile sau tipurile de tranzacţii suspecte efectuate în numele clienţilor lor. (2) În cazul în care o entitate reglementată are suspiciuni că o operaţiune care urmează a fi efectuată are ca scop spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, aceasta va transmite de îndată către Oficiu şi C.N.V.M. un raport de tranzacţii suspecte. (3) Entităţile reglementate, directorii, administratorii, reprezentanţii şi personalul acestora au obligaţia de a nu transmite, în afara condiţiilor prevăzute de lege, informaţiile deţinute în legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism şi de a nu avertiza clienţii implicaţi sau alte terţe persoane despre faptul că o raportare privind o tranzacţie suspectă sau informaţii aferente acesteia au fost/vor fi înaintate către Oficiu şi C.N.V.M.  +  Articolul 20 (1) Entităţile reglementate trebuie să raporteze în cel mult 10 zile lucrătoare către Oficiu şi C.N.V.M. operaţiunile cu sume în numerar, în lei sau valută, a căror limită minimă o reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi transferurilor externe.  +  Articolul 21Contractele de confidenţialitate, legislaţia sau prevederile privind secretul profesional nu pot fi invocate pentru a restricţiona capacitatea entităţilor reglementate de a raporta tranzacţiile suspecte.  +  Articolul 22Entităţile reglementate sunt obligate să utilizeze formularele de raportare elaborate de Oficiu.  +  Capitolul III Sancţiuni  +  Articolul 23 (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament constituie contravenţie. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac în conformitate prevederile titlului X din Legea nr. 297/2004 şi ale Statutului C.N.V.M., aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 24Prezentul regulament se completează de drept cu celelalte prevederi legale incidente.  +  Articolul 25 (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicat în Buletinul C.N.V.M. şi pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro). (2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 52/2005 pentru aprobarea Regulamentului nr. 11/2005 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 3 octombrie 2005.------------