ORDIN nr. 519 din 30 iunie 2008privind modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.134/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste
EMITENT
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 521 din 10 iulie 2008    Având în vedere prevederile art. 28 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, şi ale art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,ministrul internelor şi reformei administrative emite prezentul ordin.  +  Articolul IÎn anexa la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 1.134/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind planificarea, pregătirea, organizarea, desfăşurarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 19 ianuarie 2006, articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Organizarea teritoriului pentru intervenţie constă în împărţirea teritoriului naţional în zone de competenţă, atribuite inspectoratelor/unităţilor prin hotărâre a Guvernului, iar pentru grupuri de intervenţie şi subunităţi se stabilesc zone de responsabilitate, raioane şi obiective de intervenţie, atribuite prin ordin al inspectorului şef. (2) Punctele de lucru organizate la nivelul raioanelor/ obiectivelor de intervenţie/zonelor de responsabilitate se înfiinţează prin ordin al comandantului subunităţii, în baza aprobării inspectorului şef. (3) Punctele de lucru organizate în afara zonelor de competenţă se înfiinţează cu aprobarea inspectorului general. (4) Prin punct de lucru, în sensul prezentului regulament, se înţelege locaţia în care sunt dislocate temporar forţe şi mijloace de intervenţie în vederea reducerii timpului de răspuns. Locaţia respectivă trebuie să asigure spaţii dotate adecvat pentru pregătirea, cazarea şi servirea hranei personalului, gararea şi întreţinerea mijloacelor de intervenţie. (5) În scopul reducerii timpului de răspuns şi eficientizării intervenţiei în afara zonelor de competenţă proprii, unităţile vor întocmi planuri de intervenţie comună, aprobate de inspectorul general."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul internelorşi reformei administrative,Anghel Andreescu,secretar de statBucureşti, 30 iunie 2008.Nr. 519.------------