ORDIN nr. 2.007 din 27 iunie 2008privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementari specifice şi a Regulamentului de organizare şi functionare a acesteia, precum şi a Normelor de organizare, functionare şi control vamal al activităţii de comercializare a marfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic, a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionarii unităţilor emitente de tichete de masa şi a celor referitoare la autorizarea funcţionarii unităţilor emitente de tichete-cadou şi de tichete de cresa
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 9 iulie 2008    În baza prevederilor:- art. 4 şi 12 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al marfurilor comercializate în regim duty-free, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2003, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 2 alin. (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu completările ulterioare, şi ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, cu modificările ulterioare; şi- art. 5 alin. (2) din Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor-cadou şi a tichetelor de cresa, cu modificările ulterioare, şi ale art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor-cadou şi a tichetelor de cresa,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi functionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se instituie Comisia pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementari specifice, în componenta prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de organizare şi functionare a Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementari specifice, cuprins în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Se aprobă Normele de organizare, functionare şi control vamal al activităţii de comercializare a marfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic, prevăzute în anexa nr. 3. (2) Comercializarea marfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic se realizează în baza autorizatiei de functionare în regim duty-free, respectiv a autorizatiei de functionare în regim duty-free diplomatic, după caz. Modelul autorizatiei este prevăzut în anexa nr. 4. (3) Pentru marfurile scoase dintr-un magazin duty-free în vederea introducerii într-un alt magazin duty-free aparţinând aceluiasi operator economic, birourile vamale de control în competenţa cărora funcţionează aceste magazine utilizeaza registrul special de evidenta, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. (4) Prin magazinele duty-free pot fi vandute numai marfurile prevăzute în anexa nr. 6. (5) Toate marfurile destinate vanzarii prin magazinele duty-free şi/sau duty-free diplomatic trebuie să aibă aplicata pe ele sau pe ambalaj o eticheta autocolanta cu urmatorul text: "DUTY-FREE" sau "DUTY-FREE DIPLOMATIC", realizata conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 4 (1) Se aprobă Criteriile referitoare la autorizarea funcţionarii unităţilor emitente de tichete de masa, prevăzute în anexa nr. 8. (2) Autorizarea funcţionarii unităţilor emitente de tichete de masa se concretizeaza într-un document cu regim special, tiparit, prin grija Ministerului Economiei şi Finanţelor, de către Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" - S.A. La realizarea documentului se vor folosi hartie şi cerneluri speciale, precum şi alte elemente de siguranţă. Modelul autorizatiei este prevăzut în anexa nr. 9. Autorizatiile tiparite până la data prezentului ordin vor fi utilizate până la epuizarea stocului.  +  Articolul 5 (1) Se aprobă Criteriile referitoare la autorizarea funcţionarii unităţilor emitente de tichete-cadou şi de tichete de cresa, prevăzute în anexa nr. 10. (2) Autorizarea funcţionarii unităţilor emitente de tichete-cadou şi de tichete de cresa se concretizeaza într-un document cu regim special, tiparit, prin grija Ministerului Economiei şi Finanţelor, de către Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" - S.A. La realizarea documentului se vor folosi hartie şi cerneluri speciale, precum şi alte elemente de siguranţă. Modelul autorizatiei este prevăzut în anexa nr. 11. Autorizatiile tiparite până la data prezentului ordin vor fi utilizate până la epuizarea stocului.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 8La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 416/2007 pentru aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a Regulamentului de organizare şi functionare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 20 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.397/2002 pentru aprobarea Normelor de organizare, functionare şi control vamal al activităţii de comercializare a marfurilor în regim duty-free, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 25 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului finanţelor nr. 140/1999 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcţionarii unităţilor emitente de tichete de masa potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 2 martie 1999, şi Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.719/2006 pentru aprobarea criteriilor referitoare la functionarea unităţilor emitente de tichete cadou şi de tichete de cresa, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 26 octombrie 2006, cu modificările ulterioare.p. Ministrul economiei şi finanţelor,Eugen Teodorovicisecretar de statBucureşti, 27 iunie 2008.Nr. 2.007.  +  Anexa 1 COMPONENTAComisiei pentru autorizarea operatorilor economici dindomenii cu reglementari specifice1. Secretarul de stat din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, coordonator al Directiei de reglementari în domeniul nefiscal - presedinteDin partea Ministerului Economiei şi Finanţelor:2. directorul general al Directiei generale management al domeniilor reglementate specific - vicepresedinte;3. directorul general al Directiei generale juridice - membru;4. directorul Directiei de management şi monitorizare alte domenii specifice - membru;5. directorul Directiei de reglementari în domeniul nefiscal - membru.Din partea Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala:6. vicepresedintele Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala pe probleme de control - membru;7. vicepresedintele Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala pentru Autoritatea Naţionala a Vamilor - membru - numai pentru autorizarea activităţii de duty-free;8. comisarul general al Gărzii Financiare - membru.NOTĂ:În cazuri justificate, preşedintele comisiei este inlocuit de vicepresedinte, care exercită toate atribuţiile presedintelui conform prezentului ordin.În cazul în care, în mod justificat, preşedintele şi vicepresedintele nu pot participa la sedinta, atribuţiile presedintelui, stabilite conform prezentului ordin, se exercită de către directorul Directiei de management şi monitorizare alte domenii specifice.În cazuri justificate, la sedintele comisiei, în locul membrilor titulari vor putea participa inlocuitorii desemnaţi de acestia.  +  Anexa 2 REGULAMENTde organizare şi functionare a Comisiei pentru autorizarea operatoriloreconomici din domenii cu reglementari specificeI. Prevederi generale  +  Articolul 1Autorizarea operatorilor economici să desfăşoare activităţi în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic, autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete de masă, precum şi autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete-cadou şi tichete de creşă, denumiţi în continuare operatori, se realizează prin intermediul Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice, denumită în continuare comisie, structură interdepartamentală care îşi desfăşoară activitatea în sediul Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 2Activitatea curentă a comisiei se realizează prin intermediul direcţiei de specialitate cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 3 (1) Comisia îşi desfăşoară activitatea şi poate lua hotărâri în prezenţa a cel puţin 5 din numărul membrilor săi. (2) Deciziile comisiei sunt obligatorii pentru toţi operatorii din domeniile cu reglementări specifice - operatorii autorizaţi să desfăşoare activităţi în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic, operatorii care funcţionează ca unităţi emitente de tichete de masă, precum şi operatorii care funcţionează ca unităţi emitente de tichete-cadou şi tichete de creşă.II. Organizarea şedinţelor de lucru ale comisiei  +  Articolul 4 (1) Comisia se întruneşte, de regulă, de două ori pe lună pentru analiza situaţiilor care impun luarea unei decizii. (2) Comisia va fi convocată de preşedintele sau vicepreşedintele acesteia, inclusiv la propunerea direcţiei de specialitate cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 5 (1) Direcţia de specialitate cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor va pune la dispoziţia membrilor comisiei, cu cel puţin două zile lucrătoare înainte, ordinea de zi şi documentaţiile aferente. (2) Documentaţia constă, în principal, în: a) solicitări în vederea autorizării, susţinute de actele necesare; b) sesizări primite de la organele cu atribuţii de control; c) sesizări din partea operatorilor etc.  +  Articolul 6 (1) Întreaga documentaţie va fi prezentată în plenul comisiei. (2) Fiecare documentaţie va fi prezentată printr-o notă care va cuprinde propunerea de soluţionare formulată de direcţia de specialitate cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi va fi semnată de către directorul acesteia sau de înlocuitorul său, după caz.  +  Articolul 7 (1) Comisia va analiza fiecare documentaţie transmisă, cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a legislaţiei în vigoare. (2) Direcţia de specialitate cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor sau comisia are dreptul de a solicita orice alte documente, declaraţii sau informaţii, atât de la operatorii solicitanţi, cât şi de la alţi operatori sau instituţii ale statului. (3) Comisia va respinge orice solicitare de autorizare în situaţia în care nu sunt întrunite elementele de admitere a acesteia.  +  Articolul 8 (1) Deciziile vor fi luate de către comisie cu votul majorităţii simple din numărul de membri prezenţi şi vor fi validate prin semnarea de către toţi membrii prezenţi a procesului-verbal în care sunt menţionate acestea. (2) Deciziile se semnează de către preşedintele sau de către vicepreşedintele acesteia.  +  Articolul 9 (1) La şedinţele comisiei participă şeful serviciului de specialitate şi un expert din cadrul aceluiaşi serviciu, care va consemna într-un registru de procese-verbale aspectele analizate şi toate deciziile adoptate în cadrul şedinţei. (2) La lucrările comisiei poate fi invitat, după caz, câte un reprezentant din partea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, a Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, precum şi câte un reprezentant al patronatelor legal înfiinţate, al Asociaţiei duty-free din România, punctele de vedere exprimate de aceşti reprezentanţi în cadrul lucrărilor comisiei având caracter consultativ. (3) Reprezentanţii asociaţiilor profesionale sau patronale în domeniu participă la analiza cazurilor supuse dezbaterilor comisiei, dar nu vor participa la luarea deciziei de către membrii acesteia.III. Deciziile comisiei  +  Articolul 10 (1) Deciziile comisiei sunt acte administrative emise numai în formă scrisă. (2) Deciziile cuprind următoarele elemente: a) denumirea comisiei; b) data la care a fost emisă; c) datele de identificare ale operatorului; d) obiectul actului administrativ; e) motivele de fapt; f) temeiul de drept; g) numele şi semnătura preşedintelui sau ale vicepreşedintelui comisiei, după caz; h) ştampila comisiei; i) posibilitatea de a fi contestată, calea de atac şi termenul în care aceasta poate fi exercitată.  +  Articolul 11 (1) Decizia trebuie comunicată operatorului căruia îi este destinată. (2) Comunicarea deciziei se realizează astfel: a) prin prezentarea operatorului sau a persoanei împuternicite de către acesta, după caz, la sediul direcţiei de specialitate cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor sau la sediul autorităţii fiscale aparţinând Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, responsabilă cu administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului sau a persoanei împuternicite de către acesta, după caz, şi primirea actului administrativ de către acesta sub semnătură, data comunicării fiind data ridicării sub semnătură a actului; b) prin remiterea sub semnătură a actului administrativ de către persoanele împuternicite de autoritatea fiscală aparţinând Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, responsabilă cu administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului sau a persoanei împuternicite de către acesta, după caz, data comunicării fiind data remiterii sub semnătură a actului; c) prin poştă, la domiciliul fiscal al operatorului sau al persoanei împuternicite de către acesta, după caz, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum şi prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail, dacă se asigură transmiterea textului actului administrativ şi confirmarea primirii acestuia, data comunicării fiind data confirmării primirii actului administrativ; d) prin publicitate. (3) În cazul în care comunicarea deciziei nu a fost posibilă potrivit dispoziţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-c), se va recurge la comunicarea prin publicitate, prin afişarea la sediul autorităţii fiscale aparţinând Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, responsabilă cu administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului sau a persoanei împuternicite de către acesta, după caz, a unei copii a deciziei emise pe numele acestuia. Decizia se consideră comunicată în termen de 15 de zile de la data afişării.  +  Articolul 12Decizia produce efecte din momentul în care este comunicată operatorului sau persoanei împuternicite de către acesta, după caz, sau la o dată ulterioară menţionată în actul administrativ comunicat, potrivit legii.  +  Articolul 13Lipsa unuia dintre elementele deciziei referitoare la calitatea persoanei care semnează actul administrativ, numele şi prenumele ori denumirea operatorului, a obiectului actului administrativ sau a semnăturii preşedintelui ori vicepreşedintelui comisiei atrage nulitatea acestuia. Nulitatea se constată de instanţa judecătorească de contencios administrativ în condiţiile legii.  +  Articolul 14Comisia poate îndrepta erorile materiale din decizie, din oficiu sau la cererea operatorului ori a persoanei împuternicite de către acesta, după caz. Decizia corectată se comunică operatorului sau persoanei împuternicite de către acesta, după caz, potrivit legii.  +  Articolul 15 (1) Împotriva deciziei comisiei se poate formula plângere prealabilă în condiţiile art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Plângerea prealabilă formulată împotriva deciziei comisiei, în condiţiile prezentului ordin, este calea administrativă de atac prin care se solicită autorităţii publice emitente reexaminarea deciziei.  +  Articolul 16În situaţia în care operatorul contestă decizia de suspendare, revocare ori anulare a autorizaţiei sau orice alte decizii emise de comisie, efectul deciziei se suspendă de drept până la soluţionarea contestaţiei de către comisie în cadrul procedurii prealabile prevăzute de legislaţia din domeniu.  +  Articolul 17 (1) Plângerea prealabilă se formulează în scris şi va cuprinde: a) datele de identificare ale contestatarului; b) obiectul plângerii prealabile; c) motivele de fapt şi de drept; d) dovezile pe care se întemeiază; e) semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calităţii de împuternicit al contestatarului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii. (2) Plângerea prealabilă se depune la registratura generală a Ministerului Economiei şi Finanţelor, în termenele prevăzute la art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În cazul în care plângerea prealabilă este depusă la un organ necompetent din cadrul autorităţii fiscale, aceasta va fi înaintată, în termen de 5 zile de la data primirii, direcţiei de specialitate cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 18Plângerea prealabilă poate fi retrasă de contestatar până la soluţionarea acesteia. Comisia va comunică contestatarului decizia prin care se ia act de renunţarea la plângerea prealabilă.  +  Articolul 19 (1) În soluţionarea plângerii prealabile, comisia se pronunţă prin decizie. (2) Decizia emisă în soluţionarea plângerii prealabile este definitivă în sistemul căilor administrative de atac.  +  Articolul 20 (1) Decizia de soluţionare a plângerii prealabile se emite în formă scrisă şi va cuprinde: preambulul, considerentele şi dispozitivul. (2) Preambulul cuprinde: denumirea comisiei, numele şi prenumele sau denumirea contestatarului, domiciliul fiscal al acestuia, numărul de înregistrare al plângerii prealabile la direcţia de specialitate cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi obiectul cauzei. (3) Considerentele cuprind motivele de fapt şi de drept care au format convingerea comisiei în emiterea deciziei. (4) Dispozitivul cuprinde soluţia pronunţată, calea de atac şi termenul în care aceasta poate fi exercitată. (5) Decizia se semnează de către preşedintele sau vicepreşedintele comisiei, după caz.  +  Articolul 21 (1) În soluţionarea plângerii prealabile, comisia va verifica motivele de fapt şi de drept care au stat la baza emiterii deciziei atacate. Analiza plângerii prealabile se face în raport de susţinerile formulate de contestatar, de dispoziţiile legale invocate de acesta şi de documentele existente la dosarul cauzei. Soluţionarea plângerii prealabile se face în limitele sesizării. (2) Comisia, pentru lămurirea cauzei, poate solicita punctul de vedere al direcţiilor de specialitate din Ministerul Economiei şi Finanţelor sau al altor instituţii şi autorităţi. (3) Prin soluţionarea plângerii prealabile nu se poate crea o situaţie mai grea contestatarului în propria cale de atac. (4) Contestatarul, intervenienţii sau împuterniciţii acestora pot să depună probe noi în susţinerea cauzei. (5) Comisia se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond, iar când se constată că acestea sunt întemeiate nu se va mai proceda la analiza pe fond a cauzei.  +  Articolul 22 (1) Prin decizie, plângerea prealabilă va putea fi admisă, în totalitate sau în parte, ori respinsă. (2) În cazul admiterii plângerii prealabile se decide, după caz, anularea totală sau parţială a actului atacat. (3) Dacă se constată neîndeplinirea unei condiţii procedurale la învestirea comisiei cu soluţionarea plângerii prealabile, aceasta va fi respinsă fără a se proceda la analiza pe fond a cauzei. (4) Plângerea prealabilă nu poate fi respinsă dacă poartă o denumire greşită.  +  Articolul 23 (1) Decizia privind soluţionarea plângerii prealabile se comunică contestatarului în formă scrisă, în condiţiile prevăzute la art. 11. (2) Deciziile emise în soluţionarea plângerilor prealabile pot fi atacate la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă.  +  Anexa 3 NORMEde organizare, functionare şi control vamal al activităţii decomercializare a marfurilor în regim duty-free şi/sauduty-free diplomatic  +  Articolul 1În înţelesul prezentelor norme, noţiunile de mai jos se definesc astfel: a) magazine duty-free - depozitele autorizate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, amplasate numai pe partea dreaptă a sensului de ieşire din ţară, în punctele de trecere a frontierei de stat a României, care reprezintă şi frontiera externă a Uniunii Europene, terestre, navale şi în aeroporturile internaţionale în care se vând mărfuri comunitare şi/sau necomunitare, cu amănuntul, în valută, persoanelor care călătoresc având ca destinaţie o ţară terţă; b) magazine duty-free diplomatice - depozite autorizate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, în care se vând mărfuri comunitare şi/sau necomunitare, cu amănuntul, în valută, în exclusivitate reprezentanţelor diplomatice şi personalului acestora. Necesitatea şi amplasarea acestor magazine se avizează de Ministerul Afacerilor Externe; c) mărfuri în regim duty-free - mărfurile vândute în magazine duty-free şi/sau duty-free diplomatice, mărfuri vândute la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar, precum şi mărfuri distribuite gratuit pasagerilor şi membrilor echipajelor acestor aeronave; d) operatori - personalul care lucrează efectiv în magazinele duty-free şi duty-free diplomatice, cel care aprovizionează aceste magazine, precum şi personalul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar şi care are în atribuţii vânzarea în regim duty-free sau distribuirea gratuită a mărfurilor la bordul acestor aeronave; e) cumpărători - persoanele care călătoresc înspre o destinaţie internaţională, precum şi pasagerii şi membrii echipajelor aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar. În cazul magazinelor duty-free diplomatice, noţiunea de cumpărător se referă la reprezentanţele diplomatice şi la personalul acestora; f) aparate de marcat electronice fiscale - casele de marcat, precum şi alte sisteme ce includ dispozitive cu funcţii de case de marcat, care înglobează constructiv un modul fiscal prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul dublu de imprimare şi afişajul client; g) birou vamal de control - autoritate vamală în a cărei competenţă se află supravegherea magazinelor duty-free şi duty-free diplomatice, precum şi a depozitelor din aeroporturile internaţionale, în cazul mărfurilor comercializate în regim duty-free la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar; h) cantităţi destinate uzului personal - cantităţile care sunt destinate folosirii la un nivel rezonabil pentru consumul individual, familial ori pentru cadouri, fără a fi utilizate în scopul vânzării; i) autorizaţie - documentul eliberat de Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin care se conferă dreptul de înfiinţare a unui magazin duty-free sau duty-free diplomatic, de vânzare a unor mărfuri în regim duty-free la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar şi de distribuire gratuită a unor mărfuri pasagerilor şi membrilor echipajelor acestor aeronave; j) autorizat - persoana juridică constituită potrivit legii, titulară a autorizaţiei de funcţionare în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic, iar în cazul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar, persoana juridică română care este autorizată să desfăşoare curse în trafic extracomunitar, precum şi persoana juridică română care are încheiat un contract de aprovizionare a aeronavelor cu companii aeriene autorizate să desfăşoare curse în trafic extracomunitar; k) aeronave care efectuează curse în trafic extracomunitar - mijloacele de transport aerian, indiferent de ţara de înmatriculare sau de naţionalitate, utilizate în trafic extracomunitar pentru transportul de persoane.  +  Articolul 2Amplasarea şi amenajarea exterioară a magazinelor duty-free nu trebuie să permită accesul în incintă al persoanelor care nu călătoresc înspre o destinaţie internaţională. Amplasarea şi amenajarea exterioară a magazinelor duty-free nu trebuie să permită introducerea sau scoaterea de mărfuri din incinta acestora prin alte locuri decât cele stabilite de autorităţile vamale.  +  Articolul 3Planurile şi schiţele de amplasare a construcţiilor existente sau care se vor înfiinţa, destinate magazinelor duty-free şi duty-free diplomatice, se avizează de birourile vamale în a căror rază de competenţă urmează să funcţioneze magazinele. Aceste documente stau la baza eliberării autorizaţiei de funcţionare.  +  Articolul 4Dacă necesităţile de funcţionare a magazinelor duty-free impun folosirea unor spaţii-anexe, acestea trebuie amplasate în aceeaşi clădire sau în imediata ei apropiere, care se află în aceeaşi zonă de supraveghere vamală, calea de comunicare dintre acestea considerându-se parte integrantă a perimetrului magazinelor.  +  Articolul 5 (1) Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare persoana juridică solicitantă va depune la Autoritatea Naţională a Vămilor o cerere de autorizare care trebuie să conţină următoarele elemente: a) denumirea persoanei juridice, forma şi sediul acesteia; b) codul fiscal al persoanei juridice solicitante; c) denumirea punctului de trecere a frontierei de stat în care este sau se amplasează magazinul pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei; d) datele personale ale celor care reprezintă persoana juridică, respectiv: numele, prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul actual, funcţia deţinută; e) conturile bancare, băncile la care are deschise conturi, în valută şi în lei, valoarea capitalului social. (2) Cererea se semnează de persoanele care angajează legal persoana juridică solicitantă. (3) Cererea este însoţită de următoarele documente, în copie sau în original, după caz: a) un certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte capitalul social, asociaţii, obiectul de activitate, administratorii, însoţit de copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare; b) cazierul judiciar al reprezentantului legal al persoanei juridice (în original); c) date cu privire la magazinul pentru care se cere eliberarea autorizaţiei, respectiv: amplasarea, suprafaţa, reprezentarea grafică; d) documente prin care se face dovada dotării cu aparate de marcat electronice fiscale, precum şi numărul avizului de utilizare/distribuire eliberat de Comisia de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale (în copie); e) acordul pentru desfăşurarea activităţii de comercializare dat de deţinătorul legal al spaţiului în care se va desfăşura activitatea (în copie); f) contractul de închiriere a terenului pe care va fi amplasată construcţia sau a clădirii ce va fi utilizată cu scop comercial (în copie); g) autorizaţia de construire eliberată de autoritatea competentă (în copie); h) avizul biroului vamal, în original, pe planurile şi pe schiţele de amplasare a construcţiilor existente sau care vor fi destinate magazinului duty-free, precum şi avizul biroului vamal, în original, privind asigurarea condiţiilor legale de organizare, funcţionare şi supraveghere vamală a magazinului duty-free; i) avizul biroului vamal referitor la amplasarea depozitelor în aeroporturile internaţionale, pentru mărfurile destinate comercializării în regim duty-free la bordul aeronavelor care efectuează curse în traficul extracomunitar. (4) Demararea construcţiilor aferente clădirilor destinate magazinelor duty-free pentru care se solicită autorizarea este permisă numai după obţinerea autorizaţiilor de funcţionare pentru aceste magazine. (5) Pentru obţinerea autorizaţiei de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor, cererea va fi însoţită de următoarele documente: a) un certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte capitalul social, asociaţii, obiectul de activitate, administratorii, însoţit de copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare; b) avizul biroului vamal, în original, privind asigurarea condiţiilor legale de organizare, funcţionare şi supraveghere vamală a depozitului pentru mărfurile care vor fi destinate comercializării în regim duty-free la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar; c) contractul de aprovizionare a aeronavelor încheiat cu companii aeriene autorizate să desfăşoare curse în trafic extracomunitar (în copie); d) cazierul judiciar al reprezentantului legal al persoanei juridice (în original). (6) Autorizaţiile se eliberează numai după plata taxei de autorizare de 10.000 euro, certificată prin prezentarea ordinului de plată şi a extrasului de cont (în original şi copie). (7) Cererile şi autorizaţiile se înscriu în registre de evidenţă speciale la nivelul Autorităţii Naţionale a Vămilor şi al direcţiei de specialitate cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 6 (1) Aprovizionarea magazinelor duty-free se poate face cu mărfuri comunitare şi/sau necomunitare. (2) În vederea introducerii mărfurilor necomunitare în magazinele duty-free, persoanele juridice autorizate să comercializeze mărfuri în regim duty-free urmează să solicite birourilor vamale de control acordarea regimului de antrepozit vamal. (3) Introducerea mărfurilor în magazinele duty-free se face numai sub supraveghere vamală. (4) Acordarea regimului de antrepozit vamal în cazul mărfurilor necomunitare este permisă fără garantarea drepturilor de import, definite conform prevederilor art. 4 alin. (10) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar. (5) Mărfurile necomunitare circulă către magazinele duty-free sub regimul vamal de tranzit, cu garantarea drepturilor de import aferente fiecărui transport. (6) În cazul în care s-a utilizat o garanţie izolată, deblocarea garanţiei se face de către biroul vamal de plecare în termen de 24 de ore de la primirea confirmării transmise de biroul vamal de destinaţie, prin procedură informatică sau prin fax. (7) Nu este permisă scoaterea mărfurilor dintr-un magazin duty-free aparţinând unui operator în vederea introducerii într-un magazin duty-free aparţinând altui operator. (8) Pentru mărfurile scoase dintr-un magazin duty-free în vederea introducerii într-un alt magazin duty-free aparţinând aceluiaşi operator birourile vamale de control în competenţa cărora funcţionează aceste magazine utilizează Registrul special de evidenţă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin.  +  Articolul 7Prin magazinele duty-free pot fi vândute numai mărfurile prevăzute în anexa nr. 6 la ordin.  +  Articolul 8Mărfurile admise la vânzare prin magazinele duty-free pot fi comercializate numai în cantităţi destinate uzului personal.  +  Articolul 9Mărfurile pot fi comercializate numai în ambalaje şi în cantităţi uzuale pentru comerţul cu amănuntul.  +  Articolul 10 (1) Toate mărfurile aprovizionate în scopul vânzării prin magazinele duty-free vor fi însoţite de documente legale, datate, semnate de cei în drept şi ştampilate, din care să rezulte cu claritate: a) furnizorul (denumirea, sediul social, codul fiscal, numărul de înmatriculare la registrul comerţului); b) data livrării; c) mijlocul de transport utilizat, precum şi numele şi prenumele delegatului sau ale şoferului şi documentul de identitate al acestuia; d) denumirea mărfii; e) cantitatea; f) unitatea de măsură; g) preţul de achiziţie. (2) Toate mărfurile vor fi comercializate în cadrul termenelor de valabilitate prescrise de furnizor.  +  Articolul 11Preţurile de vânzare ale produselor se exprimă în dolari S.U.A. şi/sau în euro şi se afişează la vedere. Orice modificări ulterioare ale preţurilor de vânzare vor fi evidenţiate pe documentele prin care acestea au fost stabilite, cu precizarea datei la care s-au făcut modificările.  +  Articolul 12 (1) Justificarea vânzărilor de mărfuri prin magazinele duty-free se face prin bonuri fiscale sau prin facturi. (2) Bonurile fiscale vor conţine următoarele date: a) denumirea persoanei juridice autorizate, sediul acesteia şi codul fiscal; b) numărul bonului fiscal (numerele se dau în ordine crescătoare); c) identitatea cumpărătorului: numele şi prenumele, felul şi numărul documentului de trecere a frontierei de stat; d) numărul cursei, în cazul transportului aerian; e) felul bunului vândut; f) unitatea de măsură; g) cantitatea; h) valoarea unitară şi totală; i) data vânzării. (3) Facturile vor fi utilizate pentru produse de folosinţă îndelungată, cum ar fi: aparatură foto, aparatură electronică, aparatură electrocasnică etc. Pe lângă informaţiile conţinute în bonurile fiscale, facturile vor evidenţia în plus marca, tipul, seriile produselor vândute, precum şi alte elemente cerute de reglementările în vigoare.  +  Articolul 13Comercializarea mărfurilor în magazinele duty-free din aeroporturile internaţionale este condiţionată de prezentarea de către cumpărător a cărţii de îmbarcare sau a biletului de avion şi a paşaportului şi de înregistrarea electronică a datelor cuprinse în acestea. Excepţie fac numai membrii echipajelor aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar, care vor prezenta numai paşaportul.  +  Articolul 14Prin magazinele autorizate, amplasate în aeroporturile internaţionale, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal, pot fi comercializate mărfuri atât în regim duty-free, cât şi mărfuri în condiţiile plăţii obligaţiilor fiscale, în funcţie de destinaţia călătorului. Se vor evidenţia distinct în evidenţele financiar-contabile situaţiile aprovizionărilor şi vânzărilor de mărfuri sub cele două regimuri fiscale, în cazul unei activităţi mixte.  +  Articolul 15 (1) Toate documentele care atestă aprovizionarea, vânzarea sau distrugerea mărfurilor se păstrează timp de 5 ani la dispoziţia birourilor vamale. (2) Un centralizator al acestora se prezintă autorităţii vamale lunar, în primele 10 zile ale lunii următoare.  +  Articolul 16 (1) Bonurile fiscale şi facturile vor avea imprimat textul "DUTY-FREE". (2) Toate mărfurile destinate vânzării prin magazinele duty-free trebuie să aibă aplicată pe ele sau pe ambalaj o etichetă autocolantă cu următorul text: "DUTY-FREE", realizată conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la ordin. (3) Eticheta se aplică în aşa fel încât să fie vizibilă şi să nu restrângă informaţiile despre produsul oferit spre comercializare.  +  Articolul 17 (1) Mărfurile comunitare se introduc în magazinele duty-free numai pe baza documentelor de provenienţă a acestora de la furnizor, inclusiv a documentelor administrative de însoţire prevăzute de legislaţia fiscală, în cazul produselor accizabile. (2) O copie de pe aceste documente se transmite birourilor vamale de control în a căror competenţă funcţionează magazinele. (3) Documentele de provenienţă a mărfurilor comunitare livrate succesiv către un magazin duty-free însoţesc mărfurile la fiecare livrare.  +  Articolul 18 (1) Pentru mărfurile necomunitare provenite de la acelaşi furnizor, vândute în cursul unei luni în regim duty-free, se depune lunar câte o singură declaraţie vamală de reexport. (2) Pentru mărfurile necomunitare provenite de la acelaşi furnizor, vândute în cursul unei luni prin magazinele duty-free diplomatice, se depune lunar câte o singură declaraţie vamală de punere în liberă circulaţie. (3) Pentru mărfurile comunitare provenite de la acelaşi furnizor, vândute în regim duty-free în cursul unei luni, cu excepţia celor vândute prin magazinele duty-free diplomatice, se depune lunar câte o singură declaraţie vamală de export. (4) Pentru mărfurile comunitare purtătoare de accize, provenite de la acelaşi furnizor şi vândute în regim duty-free în cursul unei luni, prin magazinele duty-free diplomatice, se depune lunar un raport de vânzare. (5) Declaraţiile vamale de reexport, punere în liberă circulaţie şi export se depun în primele 5 zile ale lunii pentru întreaga cantitate de mărfuri vândută în cursul lunii anterioare, la biroul vamal de control în a cărui competenţă funcţionează magazinul. (6) Raportul de vânzare se depune în primele 5 zile ale lunii pentru întreaga cantitate de mărfuri vândută în cursul lunii anterioare, la biroul vamal de control în competenţa căruia funcţionează magazinul. (7) Declaraţiile vamale şi rapoartele de vânzare sunt însoţite de o listă specificativă în care se evidenţiază numerele bonurilor fiscale şi ale facturilor în baza cărora au fost vândute mărfurile ce fac obiectul acestora, precum şi cantitatea şi felul mărfurilor înscrise pe fiecare bon fiscal şi factură eliberate. (8) Documentele care atestă felul şi cantitatea mărfurilor comercializate în regim duty-free se păstrează o perioadă de 5 ani.  +  Articolul 19 (1) Magazinele duty-free au obligaţia să efectueze controlul zilnic al intrărilor şi ieşirilor de mărfuri, iar rezultatele se consemnează într-un registru sigilat de biroul vamal. (2) Lunar magazinele remit biroului vamal un borderou în care sunt trecute, cantitativ şi valoric, următoarele date: a) stocul iniţial; b) intrările; c) ieşirile; d) distrugerile de mărfuri; e) stocul final. (3) Titularul autorizaţiei de funcţionare în regim duty-free este răspunzător de plată tuturor taxelor prevăzute de lege pentru orice marfă care se constată că lipseşte la inventar sau că a fost sustrasă din magazin.  +  Articolul 20În cazul distrugerii totale sau parţiale a mărfurilor, acestea se scot din evidenţă pe baza documentelor justificative legal întocmite, prezentate biroului vamal de către titularul autorizaţiei.  +  Articolul 21 (1) Toate sortimentele de mărfuri introduse în magazine, după recepţionarea lor de către gestionar, se expun spre vânzare. (2) Cumpărătorul poate achita contravaloarea mărfurilor achiziţionate în oricare dintre valutele liber convertibile înscrise în listele cuprinzând cursurile de schimb valutar comunicate de Banca Naţională a României. (3) Lista zilnică cuprinzând cursurile de schimb valutar comunicate de Banca Naţională a României se afişează la loc vizibil, pentru informarea cumpărătorilor şi pentru calculul operativ al parităţii în dolari S.U.A. şi/sau în euro al valutelor liber convertibile în care se face plata.  +  Articolul 22 (1) Zilnic sumele în valută încasate din vânzarea mărfurilor se centralizează în borderoul de vânzări, se înregistrează în registrul de gestiune şi se depun la bancă sau la casieria persoanei juridice căreia îi aparţine magazinul, în termen de 24 de ore, dacă prin instrucţiunile Băncii Naţionale a României nu se prevăd alte termene. (2) Din sumele încasate se reţine moneda divizionară în limita unui plafon stabilit de conducerea persoanei juridice căreia îi aparţine magazinul, cu avizul Băncii Naţionale a României, în vederea asigurării condiţiilor pentru a da restul cuvenit cumpărătorilor.  +  Articolul 23 (1) Controlul activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free se face de către Autoritatea Naţională a Vămilor, de Garda Financiară şi de celelalte organe de control abilitate prin lege şi poate consta în verificări inopinate ale tranzacţiilor, în examinarea mărfurilor care sunt comercializate şi în verificări ale evidenţelor operative, contabile şi fiscale. (2) Biroul vamal în a cărui rază de competenţă se află magazinul duty-free are obligaţia să efectueze cel puţin un control trimestrial.  +  Articolul 24 (1) Măsura anulării autorizaţiei de funcţionare se ia în următoarele situaţii: a) vânzarea unor bunuri care nu se regăsesc în anexa nr. 6 la ordin; b) neplata taxei de autorizare anuale la termenul prevăzut la art. 8 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Anularea autorizaţiei se face de către Comisia pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice, în baza actului constatator întocmit în condiţiile legii de către organele de control abilitate.  +  Articolul 25Autoritatea Naţională a Vămilor va nominaliza birourile vamale de control în a căror rază de competenţă urmează să îşi desfăşoare activitatea magazinele duty-free diplomatice.  +  Articolul 26 (1) Amplasarea magazinelor duty-free diplomatice, precum şi construcţia acestora nu trebuie să permită accesul în incintă al persoanelor care nu au calitatea de cumpărător în sensul prezentelor norme. (2) Amenajarea exterioară a magazinelor duty-free diplomatice trebuie să facă imposibilă introducerea sau scoaterea de mărfuri din incinta acestora prin alte locuri decât cele destinate acestor activităţi. (3) Planurile şi schiţele de amplasare a construcţiilor existente sau care urmează să fie construite cu destinaţia de magazine duty-free diplomatice se avizează de birourile vamale în a căror rază de competenţă urmează să îşi desfăşoare activitatea magazinele.  +  Articolul 27 (1) Vânzările de mărfuri din magazinele duty-free diplomatice se pot face numai pe baza carnetelor de identitate CD eliberate de Ministerul Afacerilor Externe. (2) Reprezentanţele diplomatice şi personalul acestora pot cumpăra mărfuri din magazinele duty-free diplomatice pe bază de comenzi întocmite în 3 exemplare, cu avizul prealabil al Ministerului Afacerilor Externe. Un exemplar al comenzii se reţine de Ministerul Afacerilor Externe. După onorarea parţială sau totală a comenzii magazinul confirmă, sub semnătura persoanei abilitate, pe celelalte două exemplare, felul şi cantitatea mărfurilor vândute. (3) Un exemplar se păstrează la magazin, iar celălalt exemplar se restituie reprezentanţei diplomatice. (4) Comanda va cuprinde următoarele elemente: a) denumirea reprezentanţei diplomatice; b) numele, prenumele şi numărul documentului de identitate ale persoanei împuternicite de reprezentanţa diplomatică să efectueze cumpărăturile; c) denumirea, unitatea de măsură şi cantitatea mărfurilor solicitate spre cumpărare; d) data emiterii comenzii; e) semnătura şefului reprezentanţei diplomatice. (5) Vânzarea băuturilor alcoolice cu concentraţie de peste 22% alcool, a ţigărilor şi a autoturismelor se face în baza cererilor de import, avizate de Ministerul Afacerilor Externe, în condiţiile legii.  +  Articolul 28 (1) Pentru toate mărfurile vândute prin magazinele duty-free diplomatice justificarea vânzărilor o constituie bonurile fiscale sau facturile. (2) Bonurile fiscale trebuie să cuprindă următoarele date: a) numărul bonului fiscal; numerele se vor da în ordine crescătoare, începând cu 1 ianuarie pentru fiecare an calendaristic; b) denumirea persoanei juridice autorizate, deţinătoare a magazinului, sediul acesteia şi codul fiscal; c) numărul carnetului de identitate CD eliberat de Ministerul Afacerilor Externe, aferent cumpărătorului; d) natura, valoarea unitară şi numărul de articole vândute; e) unitatea de măsură; f) valoarea totală; g) data vânzării. (3) Facturile sunt utilizate pentru produse de folosinţă îndelungată, de exemplu: aparatură electronică, electrotehnică şi altele de acest gen, precum şi pentru mărfuri vândute pe bază de comenzi. Facturile trebuie să cuprindă, pe lângă datele înscrise în bonurile fiscale, menţiuni suplimentare privind identificarea mărfurilor: mărci, tipuri, serii, precum şi alte elemente cerute de reglementările în vigoare. (4) Facturile vor fi însoţite şi de certificatul de calitate al produsului respectiv.  +  Articolul 29 (1) Bonurile fiscale şi facturile trebuie să aibă imprimat următorul text: "Mărfuri numai pentru uzul reprezentanţelor diplomatice şi al personalului acestora." (2) Textul va fi redactat în limbile engleză şi română.  +  Articolul 30 (1) Toate mărfurile destinate vânzării prin magazinele duty-free diplomatice, fie că se vând ca atare sau ambalate, trebuie să aibă aplicată o etichetă cu următorul text: "DUTY-FREE DIPLOMATIC", conform anexei nr. 7 la ordin. (2) Eticheta trebuie astfel aplicată încât să nu restrângă informaţiile despre produsele în cauză, furnizate de producător sau de comerciant.  +  Articolul 31Dispoziţiile prevăzute la art. 1, 2, 4, 5-11, 15, 17-24 din prezentele norme se aplică în mod corespunzător şi magazinelor duty-free diplomatice.  +  Articolul 32Persoanele juridice care desfăşoară activităţi în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic au obligaţia să aducă la cunoştinţa operatorilor dispoziţiile legale privind aceste activităţi.  +  Articolul 33Taxa anuală pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare a magazinelor duty-free, duty-free diplomatice şi de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar se plăteşte la unităţile Trezoreriei Statului, în contul "Taxe pentru licenţe şi autorizaţii de funcţionare".  +  Articolul 34Schimbarea locului de amplasare a unui magazin duty-free sau duty-free diplomatic atrage reluarea procedurii de autorizare şi plata taxei anuale aferente.  +  Articolul 35Dispoziţiile prevăzute la art. 1, 5-11, 15, 18-20, 22-24 se aplică în mod corespunzător şi în cazul activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar.  +  Articolul 36Mărfurile destinate aprovizionării la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar sunt depozitate numai în zonele de supraveghere vamală din aeroporturi.  +  Articolul 37Documentul de livrare a mărfurilor din depozit către aeronavă, emis de deţinătorul depozitului şi vizat de autoritatea vamală cu ocazia îmbarcării mărfurilor la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar, constituie documentul legal în baza căruia se întocmesc declaraţiile vamale.  +  Articolul 38Pentru mărfurile distribuite gratuit pasagerilor şi membrilor echipajului sau comercializate în regim duty-free la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar, persoanele juridice române autorizate în acest sens depun lunar declaraţiile vamale la biroul vamal de control în a cărui competenţă îşi desfăşoară activitatea, în primele 5 zile ale lunii următoare celei în care s-au efectuat livrările.  +  Articolul 39Depozitele de mărfuri destinate aprovizionării la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar pot fi amplasate numai în zona de supraveghere vamală din aeroporturi, iar sistemul de închidere a acestora trebuie să permită accesul numai în comun al titularului depozitului şi al autorităţii vamale.  +  Articolul 40Titularii depozitelor sunt obligaţi să ţină o evidenţă operativă a mărfurilor aflate în depozit, în forma stabilită de autoritatea vamală.  +  Articolul 41Mărfurile destinate aprovizionării, care au fost livrate la bordul aeronavelor, dar care nu au fost vândute pot fi returnate în depozitele aflate în zona de supraveghere vamală din aeroporturi, pe baza documentului de livrare emis de persoana juridică română autorizată şi vizat de autoritatea vamală, depus în cadrul termenului prevăzut la art. 38 din prezentele norme.  +  Articolul 42Pentru mărfurile intrate în depozit, a căror ieşire nu este justificată prin îmbarcare la bordul aeronavelor care efectuează curse în trafic extracomunitar, autoritatea vamală ia măsuri pentru regularizarea situaţiei şi aplică sancţiunile potrivit legii.  +  Articolul 43Pentru reautorizare, cu 60 de zile calendaristice înainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizaţiei emise, persoanele juridice interesate vor trimite la Autoritatea Naţională a Vămilor o cerere însoţită de documentaţia prevăzută la art. 5 din prezentele norme.  +  Anexa 4
    *Font 9*
    STEMA România MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANTELOR Comisia pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementari specifice AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE IN REGIM DUTY-FREE/DUTY-FREE DIPLOMATIC Nr. .................................................... Societatea Comerciala ...................., cu sediul social în ..................., cod unic de înregistrare ........................, este autorizata sa functioneze în regim ....................., conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al marfurilor comercializate în regim duty-free, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Normelor de organizare, functionare şi control vamal al activităţii de comercializare a marfurilor în regim duty-free şi sau duty-free diplomatic, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2007/2008. Depozitul autorizat de Ministerul Economiei şi Finanţelor conform planului şi schitei tehnice avizate de biroul vamal de control ............................... va functiona în competenţa acestui birou vamal şi va purta începând cu data prezentei autorizari denumirea de ............................................................. . Termenul de valabilitate al prezentei autorizaţii este de 5 ani de la data autorizari, conform prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 104/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Presedinte, Data autorizarii: .................................
     +  Anexa 5 REGISTRUL SPECIAL DE EVIDENTAutilizat de birourile vamale de control pentru marfurile scoase dintr-unmagazin duty-free în vederea introducerii într-un alt magazinduty-free aparţinând aceluiasi operator- model -Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:A - Nr. declaraţiei vamale de antrepozitare/Alt documentB - Denumirea marfurilorC - Cantitatea şi valoarea marfurilor*Font 8*┌──────────────────────┬──────────┬──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────-┐│ Numărul documentului │ │ Plecare │ Sosire ││ pe baza caruia se │ │ │ ││efectueaza transportul│Denumirea ├─────────────┬───┬───┬───┬────────────┼─────────────┬───┬───┬───┬────────────┤│ marfurilor dintr-un │societatii│ │ │ │ │Biroul vamal│ Data │ │ │ │Biroul vamal││ magazin duty-free │comerciale│Data plecarii│ A │ B │ C │ către care │introducerii │ A │ B │ C │ de la care ││ într-un alt magazin │ │ din magazin │ │ │ │ au plecat │ în magazin │ │ │ │ au plecat ││ duty-free │ │ │ │ │ │ marfurile │ │ │ │ │ marfurile │├──────────────────────┼──────────┼─────────────┼───┼───┼───┼────────────┼─────────────┼───┼───┼───┼────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────┴──────────┴─────────────┴───┴───┴───┴────────────┴─────────────┴───┴───┴───┴───────────-┘  +  Anexa 6 LISTAcuprinzand marfurile care pot fi comercializate în regim duty-free1. Accesorii pentru birou2. Apa minerala3. Aparate fotografice, filme foto, albume foto, rame foto4. Aparatura de calcul de mici dimensiuni5. Articole de sport6. Articole de voiaj7. Articole din blana naturala8. Articole din piele naturala9. Articole din sticlă, cristal, portelan, lemn, metal (exclusiv mobila)10. Articole şi accesorii de imbracaminte şi încălţăminte11. Articole optice12. Artizanat13. Bauturi distilate, rachiuri, lichioruri şi alte bauturi spirtoase14. Bauturi răcoritoare15. Bere16. Bijuterii17. Cartele telefonice18. Casete video şi audio, baterii, compact-discuri, DVD-uri19. Cărţi, reviste, ziare20. Ceasuri, bratari de ceasuri, brichete21. Instrumente muzicale22. Jucarii23. Produse alimentare24. Produse din tutun25. Produse electrocasnice, electronice, digitale, precum şi suporturile acestora26. Produse preparate de parfumerie sau de toaleta şi preparate cosmetice27. Programe software28. Sapunuri29. Tablouri, picturi, desene, gravuri, stampe şi litografii30. Vinuri, vermuturi şi alte bauturi fermentate.  +  Anexa 7 MODELULetichetei autocolante pentru marfurile destinate vanzarii prinmagazinele duty-free şi duty-free diplomatice      <─────── 2 cm ──────> <─────── 2 cm ───────>   ^ ┌────────────────────┐ ^ ┌────────────────────┐   │ │ │ │ │ │ 1 cm │ DUTY-FREE │ 1 cm │ DUTY-FREE │   │ │ │ │ │ DIPLOMATIC │   │ │ │ │ │ │   v └────────────────────┘ v └────────────────────┘  +  Anexa 8 CRITERIILEreferitoare la autorizarea funcţionarii unităţilor emitente detichete de masaÎn conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu completările ulterioare, unităţile emitente de tichete de masă sunt obligate să solicite autorizaţie de funcţionare, care se acordă de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, avându-se în vedere următoarele criterii:1. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare trebuie să dovedească faptul că funcţionează legal pe teritoriul României şi că în actul de înfiinţare au prevăzut la obiectul de activitate operaţiuni privind emiterea şi gestionarea biletelor de valoare.2. Capitalul social subscris şi vărsat de către unităţile emitente de tichete de masă la data solicitării autorizaţiei de funcţionare trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puţin 1 milion euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înfiinţării societăţii sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la registrul comerţului.3. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcţionare a sistemului tichetelor de masă, şi anume: a) asigurarea cu personal de specialitate şi dotarea cu echipament şi cu alte mijloace fixe necesare pentru executarea tichetelor de masă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, cu modificările ulterioare; b) înscrierea elementelor de individualizare şi personalizare, precum şi înscrierea pe tichetele de masă a valorii nominale se vor realiza numai pe teritoriul României; c) utilizarea de suport tehnic special (hârtie pentru imprimat) cu particularităţi distincte care să nu permită falsificarea tichetelor de masă (cel puţin cerneală fluorescentă care îşi schimbă culoarea în cazul în care tichetul de masă este fotocopiat, microlinii care nu se disting la fotocopiere, bandă cu reflexe variabile, codul de bare al unităţii emitente, care conţine cel puţin următoarele elemente: seria tichetului, anul de valabilitate şi valoarea nominală a acestuia); d) existenţa spaţiilor distincte necesare producerii, depozitării, ambalării, rambursării şi distrugerii tichetelor de masă. Activitatea în aceste spaţii trebuie să se desfăşoare de către personalul autorizat în condiţiile de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare (cel puţin mijloace tehnice de supraveghere a spaţiilor de producţie şi de depozitare, mijloace tehnice de siguranţă, sisteme de alarmă); e) conducerea evidenţei tehnico-operative şi contabile a tichetelor de masă distinct de a celorlalte valori materiale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile formularelor tipizate cu regim special; f) mijloacele tehnice necesare (reţea de calculatoare) şi personalul specializat care să permită urmărirea informatizată a fiecărui tichet de masă pe tot circuitul său (execuţie, păstrare, eliberare şi utilizare), inclusiv a celor ce urmează să fie distruse, astfel încât să se poată evita sustragerea şi utilizarea frauduloasă a acestora; g) mijloacele de transport speciale utilizate pentru transportul biletelor de valoare şi asigurarea protecţiei transportului; h) asigurarea transportului tichetelor de masă neutilizate, în condiţii de securitate;4. Unităţile emitente de tichete de masă nu pot fi autorizate în situaţia în care înregistrează plăţi restante faţă de bugetele pentru care Ministerul Economiei şi Finanţelor deţine calitatea de creditor bugetar şi bugetele locale. Nu se consideră obligaţii restante: a) obligaţiile bugetare restante, pentru care operatorii au obţinut înlesniri la plata acestora, aflate în vigoare la data depunerii documentaţiei de autorizare; b) debitele suplimentare şi accesoriile aferente acestora, stabilite în urma controalelor efectuate de organele de inspecţie fiscală şi care se află în diferite stadii de contestare sau judecată şi pentru care a fost dispusă suspendarea executării, în condiţiile legii; c) cuantumul obligaţiilor bugetare datorate şi neachitate, cuprinse în titluri executorii pentru care instanţa judecătorească a dispus suspendarea executării silite.5. Neîndeplinirea obligaţiilor declarative şi/sau de plată faţă de bugetele pentru care Ministerul Economiei şi Finanţelor deţine calitatea de creditor bugetar, conform prevederilor legale în vigoare, atrage suspendarea autorizaţiei de funcţionare până la data plăţii acestora inclusiv. Suspendarea îşi produce efectele de la data neîndeplinirii obligaţiilor declarative şi/sau de plată.6. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare vor prezenta distinct un angajament din care să rezulte că vor respecta toate prevederile dispoziţiilor legale în vigoare referitoare la tichetele de masă, inclusiv criteriile care stau la baza eliberării autorizaţiei de funcţionare.7. Pe baza prezentelor criterii, autorizaţia de funcţionare se eliberează pe o perioadă de un an. Unităţile emitente de tichete de masă vor solicita reautorizarea cu cel puţin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizaţiei de funcţionare.8. În cazul în care în activitatea desfăşurată se constată abateri de la prevederile legale în vigoare referitoare la tichetele de masă şi, respectiv, de la criteriile menţionate mai sus, comisia poate dispune suspendarea autorizaţiei de funcţionare pe o perioadă de 1 la 3 luni, retragerea autorizaţiei de funcţionare sau nereautorizarea societăţii în cauză, după caz.9. Constatarea abaterilor se efectuează de către organele de control sau de către echipa de specialişti prevăzută la pct. 13 lit. g), care vor dispune măsuri de oprire a activităţii, informând totodată comisia în vederea suspendării autorizaţiei de funcţionare, retragerii acesteia sau nereautorizării societăţii, după caz.10. Suspendarea dispusă în condiţiile prevăzute la pct. 8 produce efectele de la data comunicării deciziei, iar cea dispusă în condiţiile prevăzute la pct. 9, de la data constatării abaterii.11. Comisia poate dispune ridicarea sancţiunii de suspendare a activităţii, dacă unitatea emitentă în cauză face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancţiunii. Constatarea remedierii se efectuează de către echipa de specialişti prevăzută la pct. 13 lit. g).12. În situaţia în care, la data expirării termenului de suspendare, unitatea emitentă nu face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancţiunii, comisia dispune retragerea autorizaţiei de funcţionare. Retragerea autorizaţiei de funcţionare îşi produce efectele de la data comunicării deciziei.13. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare vor depune la direcţia de specialitate cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor un dosar cu următorul conţinut: a) cererea de autorizare; b) un certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte capitalul social subscris şi vărsat, asociaţii, obiectul de activitate (operaţiuni care privesc emiterea şi gestionarea biletelor de valoare - cod CAEN 181 şi cod CAEN 6612), administratorii, însoţit de copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare; c) certificatul emis de organele competente, care să ateste respectarea condiţiilor prevăzute la pct. 4; d) adeverinţa emisă de către unitatea bancară, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont bancar distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor de masă; e) angajamentul unităţii emitente că prin contul sau subcontul bancar distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor de masă nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepţia viramentului bancar; f) cazierul judiciar al administratorului/administratorilor şi al directorului economic şi/sau financiar, însoţită de declaraţia pe propria răspundere a acestora că ocupă această funcţie în cadrul societăţii; g) nota de constatare întocmită de o echipă de specialişti, care să ateste existenţa cerinţelor prevăzute la pct. 1-3 şi 6, compusă din:- un reprezentant al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor;- un reprezentant al Direcţiei de reglementări contabile din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor;- un reprezentant al Direcţiei generale juridice din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor;- un reprezentant al Direcţiei generale a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor;- un reprezentant al Direcţiei generale de inspecţie fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;- un reprezentant al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz;- un reprezentant al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A.Nota de constatare va fi semnată de ambele părţi.  +  Anexa 9 ROMÂNIAMINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANTELORCOMISIA PENTRU AUTORIZAREA OPERATORILOR ECONOMICI DIN DOMENIICU REGLEMENTARI SPECIFICEAUTORIZATIENr. ......... din ..........În baza prevederilor legale referitoare la acordarea tichetelor de masa, se autorizeaza unitatea emitenta ................................................, cu sediul în .........................................., cod unic de înregistrare ............................, pentru activitatea de emitere şi gestionare a tichetelor de masa.Presedinte,.............................(semnatura şi stampila)Data emiterii ............................Valabil de la data de ....................până la data de ..........................  +  Anexa 10 CRITERIILEreferitoare la autorizarea funcţionarii unităţilor emitente detichete-cadou şi de tichete de cresaÎn conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor-cadou şi a tichetelor de creşă, cu modificările ulterioare, unităţile emitente de tichete-cadou şi de tichete de creşă sunt obligate să solicite autorizaţie de funcţionare, care se acordă de Ministerul Economiei şi Finanţelor, avându-se în vedere următoarele criterii:1. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare trebuie să dovedească faptul că funcţionează legal pe teritoriul României şi că în actul de înfiinţare au prevăzut la obiectul de activitate operaţiuni privind emiterea şi gestionarea biletelor de valoare.2. Capitalul social subscris şi vărsat de către unităţile emitente de tichete-cadou şi de tichete de creşă la data solicitării autorizaţiei de funcţionare trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puţin 1 milion euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înfiinţării societăţii, data depunerii capitalului social în situaţia majorării de capital, înregistrată la registrul comerţului.3. Pentru unităţile solicitante care deţin autorizaţie pentru emiterea de tichete de masă, condiţia de existenţă a unei valori minime a capitalului social subscris şi vărsat la data solicitării se aplică cumulativ cu nivelul minim prevăzut pentru unităţile emitente de tichete de masă.4. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcţionare a sistemului de tichete-cadou şi tichete de creşă, şi anume: a) asigurarea cu personal de specialitate şi dotarea cu echipamente şi cu mijloace fixe necesare executării tichetelor-cadou şi a tichetelor de creşă, prevăzute cu elementele obligatorii menţionate la pct. 5 lit. a)-h) din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor-cadou şi a tichetelor de creşă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006; b) înscrierea elementelor de individualizare şi personalizare, precum şi înscrierea pe tichetele-cadou şi pe tichetele de creşă a valorii nominale se vor realiza numai pe teritoriul României; c) utilizarea de suport tehnic special (hârtie pentru imprimat) cu particularităţi distincte care să nu permită falsificarea tichetelor-cadou şi a tichetelor de creşă (grafică de securitate care să conţină elemente ce nu pot fi reproduse prin fotocopiere şi cel puţin un element de securitate realizat cu o cerneală specială, cum ar fi: cerneală fluorescentă, cerneală invizibilă, cerneală termică, cerneală iridiscentă, cerneală metalică sau bandă cu reflexe variabile), codul de bare al unităţii emitente, care conţine cel puţin următoarele elemente: seria bonului valoric, anul de valabilitate şi valoarea nominală a acestuia; d) existenţa spaţiilor distincte, necesare producerii, depozitării, ambalării, rambursării şi distrugerii tichetelor-cadou şi a tichetelor de creşă. Activitatea în aceste spaţii trebuie să se desfăşoare de către personal autorizat, în condiţii de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare, inclusiv mijloace tehnice de supraveghere a spaţiilor de producţie şi de depozitare, mijloace tehnice de siguranţă, sisteme de alarmă; e) conducerea evidenţei tehnico-operative şi contabile a tichetelor-cadou şi a tichetelor de creşă distinct de a celorlalte valori materiale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile formularelor tipizate cu regim special; f) mijloace tehnice necesare (reţea de calculatoare) şi personal specializat care să permită urmărirea informatizată a fiecărui tichet (bon)-cadou şi tichet de creşă pe tot circuitul său (execuţie, păstrare, eliberare şi utilizare), inclusiv a celor ce urmează a fi distruse, astfel încât să se poată evita sustragerea şi utilizarea frauduloasă a acestora; g) mijloace de transport speciale utilizate pentru transportul biletelor de valoare şi asigurarea protecţiei transportului; h) asigurarea transportului tichetelor-cadou şi a tichetelor de creşă neutilizate, în condiţii, de securitate.5. Unităţile emitente de tichete-cadou şi de tichete de creşă nu pot fi autorizate în situaţia în care înregistrează plăţi restante faţă de bugetele pentru care Ministerul Economiei şi Finanţelor deţine calitatea de creditor bugetar şi bugetele locale. Nu se consideră obligaţii fiscale restante: a) obligaţiile bugetare restante pentru care operatorii au obţinut înlesniri la plata acestora, aflate în vigoare la data depunerii documentaţiei de autorizare; b) debitele suplimentare şi accesoriile aferente acestora, stabilite în urma controalelor efectuate de organele de inspecţie fiscală şi care se află în diferite stadii de contestare sau judecată şi pentru care a fost dispusă suspendarea executării, în condiţiile legii; c) cuantumul obligaţiilor bugetare datorate şi neachitate, cuprinse în titluri executorii pentru care instanţa judecătorească a dispus suspendarea executării silite.6. Neîndeplinirea obligaţiilor declarative şi/sau de plată faţă de bugetele pentru care Ministerul Economiei şi Finanţelor deţine calitatea de creditor bugetar, conform prevederilor legale în vigoare, atrage suspendarea autorizaţiei de funcţionare până la data plăţii acestora inclusiv. Suspendarea îşi produce efectele de la data neîndeplinirii obligaţiilor declarative şi/sau de plată.7. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare vor prezenta distinct un angajament din care să rezulte că vor respecta toate prevederile dispoziţiilor legale în vigoare referitoare la tichetele-cadou şi la tichetele de creşă, inclusiv criteriile care stau la baza eliberării autorizaţiei de funcţionare.8. Pe baza prezentelor criterii, autorizaţia de funcţionare se eliberează pe o perioadă de un an. Unităţile emitente de tichete-cadou şi de tichete de creşă vor solicita reautorizarea cu cel puţin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizaţiei de funcţionare.9. În cazul în care în activitatea desfăşurată se constată abateri de la prevederile legale în vigoare referitoare la tichetele-cadou şi la tichetele de creşă şi, respectiv, de la criteriile menţionate mai sus, comisia poate dispune suspendarea autorizaţiei de funcţionare pe o perioadă de la o lună la 3 luni, retragerea autorizaţiei de funcţionare sau nereautorizarea societăţii în cauză, după caz.10. Constatarea abaterilor se efectuează de către organele de control sau de către echipa de specialişti prevăzută la pct. 14 lit. g), care vor dispune măsuri de oprire a activităţii, informând totodată comisia în vederea suspendării autorizaţiei de funcţionare, retragerii acesteia sau nereautorizării societăţii, după caz.11. Suspendarea dispusă în condiţiile prevăzute la pct. 9 îşi produce efectele de la data comunicării deciziei, iar cea dispusă în condiţiile prevăzute la pct. 10, de la data constatării abaterii.12. Comisia poate dispune ridicarea sancţiunii de suspendare a activităţii, dacă unitatea emitentă în cauză face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancţiunii. Constatarea remedierii se efectuează de către echipa de specialişti prevăzută la pct. 14 lit. g).13. În situaţia în care, la data expirării termenului de suspendare, unitatea emitentă nu face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancţiunii, Comisia dispune retragerea autorizaţiei de funcţionare. Retragerea autorizaţiei de funcţionare îşi produce efectele de la data comunicării deciziei.14. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare vor depune la direcţia de specialitate cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor un dosar cu următorul conţinut: a) cererea de autorizare; b) un certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte capitalul social subscris şi vărsat, asociaţii, obiectul de activitate (operaţiuni care privesc emiterea şi gestionarea biletelor de valoare - cod CAEN 181 şi cod CAEN 6612), administratorii, însoţit de copia certificatului de înregistrare eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare; c) certificatul emis de organele competente, care să ateste respectarea condiţiilor prevăzute la pct. 5; d) adeverinţa emisă de unitatea bancară, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont bancar distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor-cadou şi tichetelor de creşă; e) angajamentul unităţii emitente, din care să rezulte că prin contul sau subcontul bancar distinct, constituit în condiţiile legii, se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor-cadou şi tichetelor de creşă doar prin virament bancar; f) cazierul judiciar al administratorului/administratorilor şi al directorului economic şi/sau financiar, însoţit de declaraţia pe propria răspundere a acestora că ocupă această funcţie în cadrul societăţii; g) nota de constatare, care să ateste existenţa cerinţelor prevăzute la pct. 1-4 şi 7, întocmită de o echipă de specialişti, compusă din:- un reprezentant al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor;- un reprezentant al Direcţiei de reglementări contabile din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor;- un reprezentant al Direcţiei generale juridice din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor;- un reprezentant al Direcţiei generale a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor;- un reprezentant al Direcţiei generale de inspecţie fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;- un reprezentant al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz;- un reprezentant al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A.Nota de constatare va fi semnată de ambele părţi.  +  Anexa 11 ROMÂNIAMINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANTELORCOMISIA PENTRU AUTORIZAREA OPERATORILOR ECONOMICI DIN DOMENIICU REGLEMENTARI SPECIFICEAUTORIZATIENr. ......... din ..........În baza prevederilor legale referitoare la acordarea tichetelor-cadou şi a tichetelor de cresa se autorizeaza unitatea emitenta ........................, cu sediul în .........................................., cod unic de înregistrare ............................, pentru activitatea de emitere şi gestionare a tichetelor-cadou şi a tichetelor de cresa.Presedinte,.............................(semnatura şi stampila)Data emiterii .........................Valabil de la data de .................până la data de .......................-----------------