LEGE nr. 134 din 4 iulie 2008pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 10 iulie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56 din 20 iunie 2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 26 iunie 2007, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 2, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) lucrător detaşat - străinul calificat, angajat al unei persoane juridice străine, care poate să desfăşoare activitate pe teritoriul României în următoarele situaţii: este detaşat pe teritoriul României, în numele întreprinderii şi sub coordonarea acesteia, în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face detaşarea şi beneficiarul prestării de servicii care îşi desfăşoară activitatea în România; este detaşat la o unitate situată pe teritoriul României sau la o întreprindere care aparţine unui grup de întreprinderi, situată pe teritoriul României;".2. La articolul 3, după litera e) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:"f) angajatorul să desfăşoare efectiv activitatea pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei de muncă."3. La articolul 7, litera j) a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"j) atestatul de recunoaştere a studiilor necesare ocupării funcţiei pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei de muncă, eliberat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniu, sau diploma de studii eliberată de instituţii de învăţământ acreditate în România;".4. La articolul 14, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Pentru obţinerea autorizaţiei de muncă pentru lucrătorii detaşaţi, angajatorul, persoană juridică din România ori o reprezentanţă, sucursală sau filială a unei persoane juridice cu sediul în străinătate, va depune o cerere motivată, însoţită de documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a), b), d) şi i), precum şi de:".5. La articolul 14, alineatul (2) se abrogă.6. La articolul 15, alineatul (8) se abrogă.7. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Documentaţia necesară obţinerii autorizaţiei de muncă poate fi depusă de orice persoană care are calitatea de reprezentant al angajatorului, în condiţiile legii."8. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) La eliberarea autorizaţiei de muncă, angajatorul va plăti echivalentul în lei a 200 euro, raportat la cursul oficial al Băncii Naţionale a României la data efectuării plăţii. Pentru eliberarea autorizaţiilor de muncă acordate studenţilor, precum şi pentru autorizaţia de muncă pentru lucrătorul sezonier, angajatorul va plăti echivalentul în lei a 50 euro, raportat la cursul oficial al Băncii Naţionale a României la data efectuării plăţii."9. În cuprinsul ordonanţei de urgenţă, termenul supralegalizat se înlocuieşte cu termenul legalizat.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 4 iulie 2008.Nr. 134.---------